Avalokitesvara Bodhisattva – Bồ Tát Quán Thế Âm_______________________________________

Kannon Gyo – Avalokitesvara’s Sutra – Commentary by Alain Liebmann – www.iolfree.ie

An Introduction To Kuan Yin: Goddess Of Compassion And Mercy – www.worldpulse.com

Power Of Compassion: Paths Of Transmission Of Avalokitesvara Across Asia – Humanities – College And Graduate School Of Arts And Sciences – Art Department, East Asia Center, Institute For Advanced Technology In The Humanities – Dorothy Wong, Associate Professor, Art Department

Từ Avalokitesvara Ðến Quán Thế Âm Bồ Tát (*) – GS Tiến Sĩ Chun-Fang Yu, Khoa Trưỏng Phân Khoa Tôn Giáo, The State University of New Jersey – Tâm Hà Lê Công Ða chuyển ngữ – Thư Viện Hoa Sen

Hành Trạng Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara) – TT. Thích Phước Sơn – www.phatviet.com

Bồ Tát Quán Thế Âm Với Phẩm Phổ Môn – Kinh Pháp Hoa – Thích Thái Hòa – www.phatviet.com

_______________________________________


Kannon Gyo – Avalokitesvara’s Sutra – Bồ Tát Quán Thế Âm – Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn – Commentary by Alain Liebmann – www.iolfree.ie

Download (PDF, 185KB)


An Introduction To Kuan Yin: Goddess Of Compassion And Mercy – Bồ Tát Quán Thế Âm: Bồ Tát Của Lòng Từ Bi Và Độ Lượng – www.worldpulse.com

Download (PDF, 113KB)


Power Of Compassion: Paths Of Transmission Of Avalokitesvara Across Asia – Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi: Những Con Đường Hoằng Pháp Của Bồ Tát Quán Thế Âm Trên Toàn Châu Á – Humanities – College And Graduate School Of Arts And Sciences – Art Department, East Asia Center, Institute For Advanced Technology In The Humanities – Dorothy Wong, Associate Professor, Art Department

Download (PDF, 866KB)


Từ Avalokitesvara Ðến Quán Thế Âm Bồ Tát (*) – GS Tiến Sĩ Chun-Fang Yu, Khoa Trưỏng Phân Khoa Tôn Giáo, The State University of New Jersey – Tâm Hà Lê Công Ða chuyển ngữ – Thư Viện Hoa SenDownload (PDF, 319KB)


Hành Trạng Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara) – TT. Thích Phước Sơn – www.phatviet.com

Download (PDF, 86KB)


Bồ Tát Quán Thế Âm Với Phẩm Phổ Môn – Kinh Pháp Hoa – Thích Thái Hòa – www.phatviet.com

Download (PDF, 277KB)