Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – The Great Compassion Dharani______________________________________

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Hán qua tiếng Việt – The Great Compassion Dharani – www.chudaibi.com

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi, Tiếng Phạn – The Great Compassion Dharani, Sanskrit version – Trang Nhà Quảng Đức

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Phạn qua tiếng Việt – Trang Nhà Quảng Đức

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng – Trang Nhà Quảng Đức

The Great Compassion Dharani – by D.T. Suzuki – Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Benefits of The Great Compassion Mantra – Lợi Ích Của Tụng Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Lợi Ích Của Tụng Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Chú Đại Bi Giảng Giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử – Tâm Hà Lê Công Đa – Thư Viện Hoa Sen

_______________________________________


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Hán qua tiếng Việt – The Great Compassion Dharani – www.chudaibi.com

Download (PDF, 44KB)


_______________________________________


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi, Tiếng Phạn – The Great Compassion Dharani, Sanskrit version – Trang Nhà Quảng Đức

Download (PDF, 29KB)


_______________________________________


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Phạn qua tiếng Việt – Trang Nhà Quảng Đức

Download (PDF, 41KB)


_______________________________________


Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng – Trang Nhà Quảng Đức

Download (PDF, 49KB)


_______________________________________


The Great Compassion Dharani – by D.T. Suzuki – Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Download (PDF, 26KB)


_______________________________________


Benefits of The Great Compassion Mantra – Lợi Ích Của Tụng Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Lợi Ích Của Tụng Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Download (PDF, 43KB)


_______________________________________


Chú Đại Bi Giảng Giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Download (PDF, 378KB)

_______________________________________


Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử – Tâm Hà Lê Công Đa – Thư Viện Hoa Sen


Download (PDF, 144KB)

_______________________________________