Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – The Great Compassion Dharani


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng – The Great Compassion Dharani – by D.T. Suzuki


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Hán qua tiếng Việt – The Great Compassion Dharani – www.chudaibi.com

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na a
38 Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Bà dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà dũ nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi, Tiếng Phạn – The Great Compassion Dharani, Sanskrit version – Trang Nhà Quảng Đức

1. Namah Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. Valokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi.
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum.
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre.
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya.
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge 58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Phiên âm từ tiếng Phạn qua tiếng Việt – Trang Nhà Quảng Đức

1 – Na mô Rát na tra dạ da
2 – Na mô A rị da
3 – A va lô ki tê sa va ra da
4 – Bô đi Sát toa da
5 -Ma ha Sát toa da
6 – Ma ha ca ru ni ca da
7 – UM !
8 – Sa va la va ti
9 – Súyt đa na tát si-a
10 – Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị da
11 – A va lô ki tê sa va ra lanh ta pha
12 – Na mô ni la canh tha
13 – Sất ri ma ha ba ta sa mi
14 – Sạt vách va ta su băn
15 – Át si dum !
16 – Sạt va sát toa na mô ba sát toa, na mô pha ga
17 – Ma pha tê tu
18 – Tát đi-da tha
19 – OM ! A va lô ca
20 – Lô ca tê
21 – Ca la ti
22 – I Si ri
23 – Ma ha bô đi sát toa
24 – Sa phô sa phô
25 – Ma ra ma ra
26 – Ma si ma si rít đà du
27 – Gu ru gu ru gà ma-in
28 – Đu ru đu ru phạ si da ti
29 – Ma ha Phạ si da ti
30 – Đà ra đà ra
31 – Đi ri ni
32 – Xoa ra da
33 – Já la já la
34 – Mạ mạ Phạ ma ra
35 – Muýt đi li
36 – Ê hy ê hy
37 – Si na si na
38 – A la sin ba la sá ri
39 – Ba sa phạ si-nin
40 – Phạ ra xá da
41 – Hu lu hu lu bờ ra
42 – Hu lu hu lu sít-ri
43 – Sa ra sa ra
44 – Si ri si ri
45 – Su ru su ru
46 – Buýt đà da buýt đà da
47 – Bô đà da bô đà da
48 – Mét tri dê
49 – Ni la canh ta
50 – Tri sa ra na
51 – Pha da ma nê
52 – Soa va ha
53 – Si ta da
54 – Soa va ha
55 – Ma ha Si ta da
56 – Soa va ha
57 – Si ta da dê
58 – Xoa va ra da
59 – Soa va ha
60 – Ni la canh thi
61 – Soa va ha
62 – Bờ-ra ni la
63 – Soa va ha
64 – Sít ri sim ha muýt kha da
65 – Soa va ha
66 – Sạt va ma ha a sít ta da
67 – Soa va ha
68 – Sắt cờ-ra a sít ta da
69 – Soa va ha
70 – Bát-đơ-ma Kê sít ta da
71 – Soa va ha
72 – Ni la canh tê banh ta la da
73 – Soa va ha
74 – Mô phô li săn ca ra da
75 – Soa va ha
76 – Na mô rát na tra dạ da
77 – Na mô a rị da
78 – A va lô ki tê
79 – Sa va ra da
80 – Soa va ha
81 – UM ! Sít đi dăn tu
82 – Manh tra
83 – Ba ta da
84 – Soa va ha.


Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – Dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Trí Quãng – Trang Nhà Quảng Đức

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Đà la ni của Tâm Đại Bi Vô Ngại:
Con xin quy y Phật
Con xin quy y Pháp
Con xin quy y Tăng
Con xin quy y Tam Bảo
Nguyện theo Bồ Tát Quán Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của Tâm Đại Bi.
Con xin quy y với Đấng Cứu Giúp Loài Người Ra Khỏi Tai Nạn.
Vì Ngài có Đủ Thần Lực nên gọi là Đấng Toàn Năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài.
Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm ác ma không thể tới gần Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.
Hãy tụng thần chú như sau:
Cúi xin Đấng Sáng Chói,
Đấng Có Trí Tuệ Sáng Chói
Đấng Siêu Thoát Thế Gian
Bậc Sư Tử Vương
Bậc Bồ Tát Vĩ Đại
Xin Ngài hãy
Ức Niệm Chơn Ngôn
Trì Tụng Chơn Ngôn
Làm cho Chơn Ngôn Linh Nghiệm.

Đấng Tối Thắng
Hởi Đấng Tối Thắng
Xin Ngài
Làm Cho Thần Chú Linh Nghiệm

Đấng Đại Tự Tại.
Xin Ngài
Phát Huy Sức Mạnh Thần Thông Tự Tại Xin Ngài Phát Huy Sức Mạnh Đại Tự Tại.
Đấng Không Ô Nhiễm.
Đấng Xa Rời Trần Cấu
Đấng Có Thân Hình Không Ô Nhiễm
Hãy Đến
Xin Ngài
Xuất Hiện

Đấng Tự Tại Trong Đời
Xin Ngài
Trừ Độc Tham Lam
Trừ Độc Sân Hận
Trừ Độc Ngu Si
Trừ Độc Tham Ái
Trừ Sạch Phiền Não Nhiễm Ô

Đấng Sư Tử Vương
Xin Ngài
Xuất Hiện
Tiến Lên
Hãy Tiến Lên

Đấng Giác Ngộ
Xin Ngài
Làm cho Chúng Sanh Giác Ngộ

Đấng Có Đầy Đủ Lòng Từ
Chúng con mong được
Thấy Ngài
Lạy Ngài
Xin Ngài
Ban Cho An Vui
Ban Cho Hạnh Phúc
Mọi Điều Mong Ước
Đều Được Thành Tựu

Bậc Thành Tựu Đệ Nhất
Xin Ngài
Ban Cho Con Thiền Định An Vui
Ban Cho Con Sức Mạnh Vô Cùng

Đấng Thành Tựu Vĩ Đại
Người Mặc Giáp Đen
Người Mình Choàng Da Hổ
Người Tay Cầm Hoa Sen
Người Tay Cầm Kim Cang
Người Tay Cầm Pháp Loa Giác Ngộ Mọi Người
Người Tay Cầm Tích Trượng Chiến Đấu
Người Tay Cầm Tích Trượng Chiến Thắng
Người Bên Tả có Mãnh Thú
Người Bên Hữu Có Sư Tử Trợ Lực
Xin Ngài
Ban cho con
An Vui Hạnh Phúc

Con xin Quy y Phật
Con xin Quy y Pháp
Con xin Quy y Tăng
Con xin Quy y Tam Bảo
Con xin Quy y Bồ Tát Quán Thế Âm
Tất Cả Ước Mơ Đều Được Thành Tựu

Thật Linh Nghiệm
Thần Chú Thật Linh Nghiệm
Thần Chú Của Đấng Toàn Năng
Thật là Linh Nghiệm

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)


The Great Compassion Dharani – by D.T. Suzuki – Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Adoration to the Triple Treasure!
Adoration to Avalokitesvara the Bodhisattva-Mahasattva who is the great compassionate one!
Om, to the one who performs a leap beyond all fears!
Having adored him, may I enter into the heart of the blue-necked one known as the noble adorable Avalokitesvara! It means the completing of all meaning, it is pure, it is that which makes all beings victorious and cleanses the path of existence.
Thus:
Om, the seer, the world-transcending one!
O Hari the Mahabodhisattva!
All, all!
Defilement, defilement!
The earth, the earth!
It is the heart.
Do, do the work!
Hold fast, hold fast!
O great victor!
Hold on, hold on!
I hold on.
To Indra the creator!
Move, move, my defilement-free seal!
Come, come!
Hear, hear!
A joy springs up in me!
Speak, speak! Directing!
Hulu, hulu, mala, hulu, hulu, hile!
Sara, sara! siri, siri! suru, suru!
Be awakened, be awakened!
Have awakened, have awakened!
O mercifule one, blue-necked one!
Of daring ones, to the joyous, hail!
To the successful one, hail!
To the great successful one, hail!
To the one who has attained master in the discipline, hail!
To the blue-necked one, hail!
To the boar-faced one, hail!
To the one with a lion’s head and face, hail!
To the one who holds a weapon in his hand, hail!
To the one who holds a wheel in his hand, hail!
To the one who holds a lotus in his hand, hail!
To the blue-necked far-causing one, hail!
To the beneficient one referred to in this Dharani beginning with “Namah,” hail!
Adoration to the Triple Treasure!
Adoration to Avalokitesvara!
Hail!
May these [prayers] be successful!
To this magical formula, hail!


Benefits of The Great Compassion Mantra – Lợi Ích Của Tụng Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – Lợi Ích Của Tụng Chú Đại Bi – sites.google.com/site/amitabhaweb/great-compassionate-mantra

Benefits in reciting and holding the Great Compassion Mantra (Da Bei Zhou / ‘å”ß™î)
Excerpts from The Dharani Sutra
English translation by the Buddhist Text Translation Society, Dharma Realm Buddhist University, USA

If humans and gods recite and hold the phrases of the Great Compassion Mantra, then when they approach the end of life, all the Buddhas of the ten directions will come to take them by the hand to rebirth in whatever Buddhaland they wish, according to their desire.

Should any living beings who recites and holds the spiritual mantra of Great Compassion fall into the three evil paths, I vow not to realise the right enlightenment. Should any living being who recites and holds the spiritual mantra of Great Compassion not be reborn in any Buddhaland, I vow not to realise the right enlightenment. Should any living being who recites and holds the spiritual mantra of Great Compassion not obtain unlimited samadhis and eloquence, I vow not to realise the right enlightenment. Should any living being who recites and holds the spiritual mantra of Great Compassion not obtain the fruits of whatever is sought in this very life, then he cannot have been making proper use of the Dharani of the Great Compassion Heart.

People and gods who recite and hold the Great Compassion Mantra will obtain fifteen kinds of good birth and will not suffer fifteen kinds of bad death.

The bad deaths are:

They will not die of starvation or privation.
They will not die from having been yoked, imprisoned, caned or otherwise beaten.
They will not die at the hands of hostile enemies.
They will not be killed in military battle.
They will not be killed by tigers, wolves, or other evil beasts.
They will not die from the venom of poisonous snakes, black serpents, or scorpions.
They will not drown or be burned to death.
They will not be poisoned to death.
They will not die as a result of sorcery.
They will not die of madness or insanity.
They will not be killed by landslides or falling trees.
They will not die of nightmares sent by evil people.
They will not be killed by deviant spirits or evil ghosts.
They will not die of evil illnesses which bind the body.
They will not commit suicide.

Those who recite and hold the spiritual Mantra of Great Compassion will not suffer any of these fifteen kinds of bad death and will obtain the following fifteen kinds of good birth:

Their place of birth will always have a good king.
They will always be born in a good country.
They will always be born at a good time.
They will always meet good friends.
The organs of their body will always be complete.
Their heart will be pure and full in the way.
They will not violate the prohibitive precepts.
Their family will be kind and harmonious.
They will always have the necessary wealth and goods in abundance.
They will always obtain the respect and help of others.
Their riches will not be plundered.
They will obtain everything they seek.
Dragons, gods, and good spirits will always protect them.
In the place where they are born they will see the Buddha and hear the Dharma.
They will awaken to the profound meaning of that Proper Dharma which they hear.

Those who recite and hold the Great Compassion Mantra will obtain these fifteen kinds of good birth. All gods and people should constantly recite and hold it, without carelessness.

Lyrics of the Great Compassion Mantra (Da Bei Zhou / ‘å”ß™î)
The lyrics of the Great Compassion Mantra contain the names of many Bodhisattvas. Below is the Hanyu Pinyin or Romanised Chinese character version of the Great Compassion Mantra.

na mo ho la da nu do la ye ye,
na mo o li ye,
po lu je di sho bo la ye,
pu ti sa do po ye,
mo ho sa do po ye,
mo ho jia lu ni jia ye,
an,
sa bo la fa yi,
su da nu da sia,
na mo si ji li do yi mung o li ye,
po lu ji di, sho fo la ling to po,
na mo nu la jin cho,
si li mo ho po do sha me,
sa po wo to do shu pung,
wo si yun,
sa po sa do na mo po sa do na mo po che,
mo fa to do,
da dzo to,
an, o po lu si,
lu jia di,
jia lo di,
i si li,
mo ho pu ti sa do,
sa po sa po,
mo la mo la,
mo si mo si li to yun,
ji lu ju lu, jie mong,
du lu du lu fa she ye di,
mo ho fa she ye di,
to la to la,
di li ni,
shi fo la ye,
zhe la zhe la,
mo mo, fa mo la,
mu di li,
yi si yi si,
shi nu shi nu,
o la son, fo la so li,
fa sha fa son,
fo la she ye,
hu lu hu lu mo la,
hu lu hu lu si li,
so la so la,
si li si li,
su lu su lu,
pu ti ye, pu ti ye,
pu to ye, pu to ye,
mi di li ye,
nu la jin cho,
di li so ni nu,
po ye mo nu,
so po ho,
si to ye,
so po ho,
mo ho si to ye,
so po ho,
si to yu yi,
shi bo la ye,
so po ho,
no la jin cho,
so po ho,
mo la nu la,
so po ho,
si la son o mo chi ye,
so po ho,
so po mo ho o si to ye,
so po ho,
zhe ji la o xi to ye,
so po ho,
bo fo mo jie si to ye,
so po ho,
nu la jin cho bo che la ye,
so po ho,
mo po li song ji la ye,
so po ho,
na mo ho la ta nu do la ye ye,
na mo o li ye,
po lu ji di,
sho bo la ye,
so po ho,
an si den,
man do la,
ba to ye,
so po ho.

Below is the Sanskrit version of the Great Compassion Mantra.

Namo ratnatrayaya.
Namo aryavalokitesvaraya.
Bodhisattvaya.
Mahasattvaya.
Mahakarunikaya.
Om.
Sarva abhayah.
Sunadhasya.
Namo sukrtvemama.
Aryavalokitesvaragarbha.
Namo nilakantha.
[Siri] mahabhadrasrame.
Sarvarthasubham.
Ajeyam.
Sarvasattvanamavarga.
Mahadhatu.
Tadyatha.
Om avaloke.
Lokite.
Kalate.
Hari.
Mahabodhisattva.
Sarva sarva.
Mala mala.
[Masi] Mahahrdayam.
Kuru kuru karmam.
[Kuru] Kuruvijayati
Mahavijayati.
Dharadhara.
Dharin suraya.
Chala chala.
Mama bhramara.
Muktir.
Ehi ehi.
Chinda chinda.
Harsam prachali.
Basa basam presaya.
Hulu hulu mala.
Hulu hulu hilo.
Sara sara.
Siri siri.
Suru suru.
Bodhiya bodhiya.
Bodhaya bodhaya.
Maitreya.
Nilakantha.
Dharsinina.
Payamana svaha.
Siddhaya svaha.
Mahasiddhaya svaha.
Siddhayogesvaraya svaha.
Nilakanthasvaha.
Varahananaya svaha.
Simhasiramukhaya svaha.
Sarvamahasiddhaya svaha.
Cakrasiddhaya svaha.
Padmahastaya svaha.
Nilakanthavikaraya svaha.
Maharsisankaraya svaha.
Namo ratnatrayaya.
Namo aryavalokitesvaraya svaha.
Om siddhyantu.
Mantrapadaya svaha.Comments are closed.