Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật_______________________________________

Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Tôn Giả A Nan – Ananda

Tôn Giả La Hầu La – Rahula

Tôn Giả Phú Lâu Na – Purna – Punna

Tôn Giả Ưu Ba Li – Upali

Tôn Giả A Na Luật – Aniruddha – Anurauddha

Tôn Giả Tu Bồ Đề – Subhuti

Tôn Giả Đại Ca Diếp – Mahakasyapa – Mahakassapa

Tôn Giả Ca Chiên Diên – Katyayana – Kaccayana, Kaccana

Tôn Giả Xá Lợi Phất – Sariputra – Sariputa

Tôn Giả Mục Kiền Liên – Maudgalyayana – Moggallana

_______________________________________


Tôn Giả A Nan – Ananda – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 920KB)


Tôn Giả La Hầu La – Rahula – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 912KB)


Tôn Giả Phú Lâu Na – Purna – Punna – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.19MB)


Tôn Giả Ưu Ba Li – Upali – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.71MB)


Tôn Giả A Na Luật – Aniruddha – Anurauddha – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 991KB)


Tôn Giả Tu Bồ Đề – Subhuti – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 990KB)


Tôn Giả Đại Ca Diếp – Mahakasyapa – Mahakassapa – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.38MB)


Tôn Giả Ca Chiên Diên – Katyayana – Kaccayana, Kaccana – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.36MB)


Tôn Giả Xá Lợi Phất – Sariputra – Sariputa – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.63MB)


Tôn Giả Mục Kiền Liên – Maudgalyayana – Moggallana – Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật – Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh Vẽ: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca – Lời: Thái Thuận – Tranh: Trường Quán
Tham Khảo: Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật – Nguyên Tác Hán Văn: Tịnh Vân Pháp Sư – Dịch: Hạnh Cơ – Hiệu Đính: Tịnh Kiên

Download (PDF, 1.32MB)

_______________________________________