Om Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Mê Hồng______________________________________

Án Ma Ni Bát Mê Hồng – vn.phatphapdaithua.com

Om Mani Padme Hum – Avalokiteshvara – Chenrezig – Án Ma Ni Bát Mê Hồng – Bồ Tát Quán Thế Âm – Bồ Tát Quán Thế Âm Bốn Tay Chenrezig – souledout.org

_______________________________________


Án Ma Ni Bát Mê Hồng – vn.phatphapdaithua.com

Download (PDF, 68KB)


_______________________________________


Om Mani Padme Hum – Avalokiteshvara – Chenrezig – Án Ma Ni Bát Mê Hồng – Bồ Tát Quán Thế Âm – Bồ Tát Quán Thế Âm Bốn Tay Chenrezig – souledout.org

Download (PDF, 489KB)


_______________________________________