Bài Giảng Của Thiền Sư Pa-Auk Tại Florida 2006 - Pa Auk Sayadaw's Dharma Talk In Florida 2006

07 Tháng Mười 20175:45 CH(Xem: 6442)
Bài Giảng Của Thiền Sư Pa-Auk Tại Florida 2006 - Pa Auk Sayadaw's Dharma Talk In Florida 2006

DharmaTalk_1A

Bài Giảng Của Thiền Sư Pa-Auk Tại Florida Ngày 8/4/2006
Pa Auk Sayadaw's Dharma Talk In Florida 4/8/2006

Source-Nguồn: daitangkinhvietnam.org

__________________


Loạt bài giảng của Thiền sư Pa-Auk giảng tại Florida năm 2006 được các thiền sinh Việt Nam sưu tập và dịch. Chúng tôi có được những bài giảng này là nhờ những thiền sinh Việt Nam tại Pa-Auk tặng, chính vì vậy nên không biết ai là dịch giả của những bản dịch này. Vì muốn lợi ích cho mọi người xin được phổ biến mong rằng dịch giả sẽ hoan hỷ cho. Ngoài ra cũng xin thưa rằng đây không phải là bản dịch chính thức và cũng không được sự thừa nhận của trường thiền Pa-Auk. Nếu có chút phước báo, xin nguyện hồi hướng dịch giả và mọi người đều sớm được "Thấy Biết" chánh pháp của Như Lai.Bài Giảng Của Thiền Sư Pa-Auk Tại Florida Ngày 8/4/2006

 

Mục tiêu của người Phật tửchứng ngộ hay đạt đến Niết Bàn. Niết Bàntrạng thái hoàn toàn vắng lặng mọi khổ đau. Cuộc sống chúng ta là khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống chung với điều mình không thích là khổ, xa lìa điều mình thích là khổ, mong điều gì mà không đạt được là khổ, tóm lại chấp thủ thân ngủ uẩn này là khổ.

 

Cuộc sống chúng ta đầy đau khổ. Để thoát khổ, ta cần phải cố gắng thực hành để đạt đến Niết Bàn. Muốn đạt đến NB, trước hết quý vị nên cố gắng hiểu Bốn Sự Thật Tối Thượng, hay còn gọi là Tứ Diệu Đế. Tại sao? Nếu quý vị muốn đạt đến NB, cần phải tận trừ tất cả các lậu hoặc, bao gồm dính mắc tái sanh nào. Nếu còn dính mắc vào đời sống mới, quý vị không thể thóat khỏi vòng sanh tử. Nếu quý vị muốn thóat  khỏi tái sanh, luân hồi, nên nổ lực để tận diệt tất cả mọi phiền não, bao gồm cả việc dính mắc vào đời sống mới. Tất cả những gì quý vị nên tận diệt là những phiền não.

 

bài kinh “ÀSAVAKKHAYA SUTTA”, “Đọan Trừ Lậu Hoặc”:

 

Jànatoham., bhikkhave, passato àsavànam khayam vadàmi, no ajànato apassato. Kiñca, bhikkhave, jànato, passato àsavànam khayo hoti? ‘idam dukkhan’ti, bhikkhave, jànato passato àsavànam khayo hoti, ‘ayam dukkhasamudayo’ti jànato passato àsavànam khayo hoti, ‘ayam dukkhanirodho’ti jànato passato àsavànam khayo hoti. ‘ayam dukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti jànato passato àsavànam khayo hoti. Evam kho, bhikkhave, jànato evam passato àsavanam khayo hoti

 

“Tasmàtiha, bhikkhave, ‘idam dukkhan’ti yogo karan.ìyo ...pe... ‘ayam dukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti yogo karan.ìyo.”

 

(đọan 08:30 đến 09:28)

 

Đây là bài kinh “Đọan Trừ Lậu Hoặc” trong Tương Ưng Sự Thật, saccasamyutta. Nghĩa là gì ?

 

“ Này chư Tỳ-khưu, Ta nói rằng sự đọan trừ các lậu hoặc là cho người biết và thấy, không phải cho người không biết và không thấy. Cho người biết GÌ và thấy GÌ khiến  các lậu hoặc đựơc đọan trừ?

 

Cho những ai biết và thấy đây là sự thật tối thượng về Khổ(Dukkhasacca); Những ai biết và thấy đây là sự thật về nguyên nhân của khổ(Samudayasacca); những ai biết và thấy đây là sự thật tối thượng về sự chấm dứt khổ (Nirodhasacca); Những ai biết và thấy đây là sự thật tối thượng về con đường đưa đến diệt khổ (Maggasacca). Chỉ những ai như thị biết vậy và thấy vậy, các lậu hoặc mới được đọan trừ.

 

Vì vậy, cần phải nổ lực để biết rõ, thấy rõ đây là Sự thật tối thượng về Khổ; cần phải nổ lực để biết rõ, thấy rõ đây là Sự thật tối thượng về nguồn gốc của Khổ (Khổ tập); cần phải nổ lực để thấy rõ, biết rõ đây là Sự thật tối thượng về Khổ diệt; cần phải nổ lực để biết rõ, thấy rõ đây là Sư thật tối thượng về Con đường đưa đến Khổ Diệt.”

 

Kinh Đọan Trừ Các Lậu HoặcTương Ưng Sự Thật.

 

Theo bài kinh này, nếu quý vị muốn đọan trừ các lậu hoặc, bao gồm sự dính mắc tái sinh ở bất kỳ cảnh giới nào, đời sống mới nào, quý vị cần cố gắng giác tri Tứ Diệu Đế, tức Bốn Sự thật tối thượng.

 

Nếu quý vị muốn giác tri Tứ Diệu Đế, Bốn Sự thật tối thượng, quý vị nên cố gắng hành như thế nào?

 

Có một bài kinh khác tên là “Samàdhi Sutta”-“Chánh Định” trong Tương Ưng Bộ Kinh.

 

“Samàdhim Bhikkhave bhàvetha. Samàhito bhikkhave, bhikkhu yathàbhùtam pajànàti. Kiñca yathàbhùtam pajànàti? ‘idam dhukkhati yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dhukkhasamudayo’ti yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dukkhanirodho’ti yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dhukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti yathàbhùtam pajànàti. Samàdhim bhikkhave, bhàvetha. Samàhiti bhikkhave, bhikkhu yathàbhùtam pajànàti”.

 

Nghĩa là gì?      

 

“Này chư Tỳ-khưu, hãy phát triển định. Một vị Tỳ-kheo có định,giác tri như thị. Gì là Pháp vị ấy như thị giác tri?

 

Vị ấy như thị giác tri đây là Khổ đế (sự thật tối thượng về Khổ)- Dukkha Sacca. Như thị giác tri đây là Khổ Tập (sự thật tối thượng về nguồn gốc của Khổ)- Samudaya Sacca. Như thực giác  tri đây là Khổ diệt (sự thật tối thượng về sự chấm dứt Khổ)- Nirodha Sacca. Như thị giác tri đây là Đạo đế (sự thật tối thượng về Con đường đưa đến chấm dứt Khổ)- Magga Sacca.

 

Vì  vậy, này chư Tỳ-kheo, hãy phát triển định. Một vị tỳ-kheo có định, sẽ như thị giác tri các Pháp.”

 

Bởi chính nguyên nhân này, nếu muốn giác tri Tứ Diệu Đế, quý vị cần nổ lực thực hành để phát triển định. Đây là con đường Thiền Định Samatha. Khi tiến hành thiền định, thực hành giữ giới trong sạch là điều cần thiết. Với giới trong sạch làm nền tảng, quý vị nên phát triển thiền định. Để phát triển định tâm, có đến 40 đề mục, quý vị có thể chọn bất kỳ đề mục nào mình muốn. Đầu tiên, chúng tôi thực sự hướng dẫn các thiền sinh thực hành niệm đề mục hơi thở hoặc tứ đại. Quý vị nên chọn đề mục như ý quý vị muố Nếu thành công với niềm hơi thở hoặc tứ đại rồi, nếu muốn hành các đề mục thiền định khác như 10 Biến xứ, Biến xứ Đất, v.v.. quý vị có thể hành rất dễ dàng. Vậy trước tiên, quý vị nên nổ lực phát triển định theo phương pháp Niệm hơi thở Ànàpànasati (chỉnh Pali), hoặc hành đề mục Tứ Đại.

 

Tối nay tôi muốn giới thiệu vắn tắt về Ànàpànasati (chỉnh Pali), Niệm hơi thở.

 

Nếu quý vị muốn thực hành Ànàpàna, niệm hơi thở, quý vị nên tập trung vào đối tượng hơi thở của quý vị, nó có thể xúc chạm quanh lổ mũi hoặc đỉnh môi trên. Tại đây, quý vị chỉ việc chờ và thấy một mình hơi thở mà thôi. Nếu quý vị có thể tập trung vào hơi thở, thì dể rồi, không cần phải đếm hơi thở. Còn nếu quý vị không thể tập trung tốt vào hơi thở, Chú giải khuyên ta nên thử đếm hơi thở. Vậy xin hãy cố gắng tập trung trên đối tượng hơi thở của quý vị. Khi quý vị tập trung vào đối tượng hơi thở, nếu quý vị thấy mình không tập trung được tốt, theo đề nghị của Chú giải, quý vị hãy thử đếm hơi thở. Khi hít vào, quý vị nên ghi nhận trong tâm “hít vào”, khi thở ra, quý vị nên cố gắng ghi nhận trong tâm “thở ra”, hít vào-thở ra, đếm 1; hít vào-thở ra, đếm 2; hít vào-thở ra, đếm 3, … cho đến 8. Rồi quay về đếm lại từ 1,… cho đến 8. Rồi tiếp tục đếm lại từ 1,…. cho đến 8…Giữa 5 và 10, quý vị có thể dừng ở bất kỳ số nào, nên giữ cố định 1 số. Từ 1 đến 8, quý vị nên quyết định giữ cho tâm không để phóng đi chổ khác, nên cố gắng tập trung chỉ trên đối tượng hơi thở mà thôi. Rồi từ từ tâm sẽ bắt đầu tập trung được trong vài giây hoặc trong vài phút. Quý vị phải cố gắng, lặp đi lặp lại như vậy. Khi đếm hơi thở, quý vị nên chú tâm vào hơi thở, chứ không phải con số. Hãy cố gắng tập trung vào đối tượng hơi thở đang xúc chạm quanh lổ mũi hay trên đỉnh môi trên. Ngòai chổ này ra, quý vị không nên theo hơi thở đi vào bên trong lổ mũi hay đi ra ngòai đỉnh môi. Quý vị chỉ nên tập trung vào hơi thở đang chạm tại vị trí xúc chạm, hoặc đỉnh môi trên hay quanh lổ mũi. Nếu hơi thở là rõ chỉ 1 bên lổ mũi, thì chú ý hơi thở ở lổ mũi bên đó, nhưng nó có thể thay đổi vào mỗi thời ngồi. Nếu hơi thở rõ đều ở hai lổ, tốt hơn nên chú ý hơi thở tại đĩnh giữa môi trên. Nếu quý vị có thể chú tâm trên hơi thở được vài giây hay vài phút, cứ tiếp tục trụ tâm trên hơi thở theo cách ấy. Nếu chú tâm được khỏang gần 1 giờ hoặc 2 giờ, lúc ấy, quý vị có thể ngừng đếm hơi thở. Nhưng khi đếm hơi thở, quý vị nên cố gắng biết rõ hơi thở. Nếu hơi thở là dài, quý vị nên cố gắng biết rõ nó là hơi thở dài, nếu hơi thở ngắn, quý vị nên cố gắng biết rõ nó là hơi thở ngắn. Không nên cố gắng niệm “dài, ngắn” có chủ ý, không cần phải niệm: đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn, chỉ nên ghi nhận hơi thở dù nó là dài hay là ngắn, chỉ nên đếm hơi thở : hít vào-thở ra đếm 1, v.v.. Theo cách này, hãy cố gắng, từ từ quý vị sẽ có thể duy trì định tâm đối tượng hơi thở được vài phút hoặc nữa tiếng, v.v.. Lúc đó nếu mỗi thời ngồi đều trụ tâm trên hơi thở được khỏang hơn nữa giờ hay 1 giờ như thế trong 2 hay 3 ngày, quý vị có thể ngừng đếm hơi thở. Khi đang đi cũng vậy, cố gắng chú tâm trên đối tựơng hơi thở cùng cách ấy, không nên để ý các bước đi v.v.. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong mọi oai nghi, đều phải chú tâm đến hơi thở.

 

Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến đây. Nếu quý vị muốn thực hành thiền Tứ đại, giờ trình pháp ngày mai, xin hãy thảo luận với tôi.

 

Có lẽ mọi người muốn đặt câu hỏi, bất cứ điều gì, quý vị có thể hỏi.

 

Giọng nam: Thưa quý vị, nếu có câu hỏi gì, đây là cơ hội tốt để hỏi

 

Giọng nam: Bạch ngài, sau khi ngồi một chút, nếu thấy tê chân, đựơc chăng nếu con đổi tư thế để khỏi phải chống cự khó khăn với cơn đau?

 

Sayadaw: Được, nếu nó gây trở ngại cho việc định tâm của bạn, bạn có thể đổi tư thế. Nếu nó không trở ngại đến sự chú tâm, hãy tiếp tục chú tâm đến hơi thở thôi, đừng quan tâm đến cơn đau. Có khi không dễ, nó có thể trở ngại cho việc chú tâm. Nếu cảm thọ đau quá rõ, có thể khiến cho bạn khó tập trung, lúc đó hãy đổi tư thế.

 

Giọng nữ: Nếu khi tâm phân tán, rời khỏi hơi thở vô và hơi thở ra, suy nghĩ xuất hiện quá nhiều, con nên làm sao?

 

Sayadaw: Để tránh phóng tâm, Chú giải khuyến khích đếm hơi thở. Quý vị nên đếm để niệm hơi thở, khi hít vào nên niệm “hít vào”, khi thở ra nên niệm “thở ra”; “hít vào-thở ra”, cuối hơi thở ra đếm 1, “hít vào-thở ra” đếm 2, “hít vào-thở ra” đếm 3… cho đến 8. Theo cách như vậy mà đếm, dần dần tâm sẽ bớt phóng đi khỏi hơi thở.

 

Giọng nam:   Thưa Sayadaw, con biết thiền tọa rất quan trọng. Nhưng trong việc thực hành hằng ngày như khi con đi, con ăn, cũng quan trọng nên xin Sayadaw giải thích giúp cho cách có thể tập trung tâm?

 

Sayadaw: Có 4 lọai sampajañña, Sampajañña họ dịch là “ hiểu biết rõ ràng”

 

Hiểu biết rõ ràng về lợi ích,

Hiểu biết rõ ràng về tính thích hợp ( ngòai phạm vi hành thiền),

Tuệ quán thấu suốt hay hiểu biết rõ ràng về niệm xứ (Gocara Sampajañña) (Đọan 03:07 của file 4-Hỏi đáp, cần chỉnh lại phần lồng tiếng)

 

Tuệ quán thấu suốt hay Hiểu biết rõ ràng về danh-sắc.

 

Vậy có 4 lọai Hiểu biết rõ ràng. Giờ đây quý vị chỉ đang hành Tuệ quán sát thấu suốt hay Sự hiểu biết rõ ràng về niệm xứ, được gọi “Gocara Sampajañña”, đặc biệt được chú trọng trong thiền định. Khi quý vị hành thiền định, quý vị nên chú trọng vào chỉ một đề mục thiền định của mình trong bất kỳ tư thế nào của cơ thể. Hiện tại quý vị đang hành Anapanasati, niệm hơi thở, quý vị phải tập trung chỉ vào mỗi đối tượng hơi thở thôi. Khi ăn, cũng phải tập trung trên đối tương hơi thở, càng nhiều càng tốt. Nhưng không dể để chú tâm trên đối tượng hơi thở khi đang ăn, tuy nhiên hãy cố gắng, được chừng nào hay chừng đó. Nhưng nếu đang hành thiền Tuệ, khi ngồi thiền quý vị có thể quán sát danh và sắc là vô thường, khổ, vô ngã. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, .. mọi tư thế quý vị đều có thể quán sát danh-sắc và các nhân của chúng là vô thường-khổ-và vô ngã, cũng vậy khi ăn quý vị cũng phải quán sát danh-sắc là vô thường, khổ hay vô ngã. Hiện tại quý vị đang hành Ànàpànasati, ở mọi oai nghi, mọi nơi mọi lúc, quý vị chỉ nên chú tâm vào đối tựơng hơi thở mà thôi, cả khi ăn cũng vậy, ghi nhận đối tượng hơi thở được càng nhiều càng tốt.     

 

Giọng nữ: Vậy thưa Sayadaw, có phải là ý Ngài vừa nói, hiện tại người đang hành Niệm hơi thở, khi ăn cũng phải lấy hơi thở làm đối tượng thiền, chứ không phải vào việc ăn và chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi, phải không ạ ?

 

Sayadaw: Đúng vậy. Không dễ nhưng hãy cố gắng tập trung được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy. Nên cố gắng!

 

Giọng nam: Con xin có câu hỏi. Con không biết liệu con có hiểu sai về câu trả lời của Ngài không để mà giải tỏa. Ngài nói vầy: Khi hành thiền niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra, dù trong thời gian ăn cơm, Ngài đề nghị chúng con hành niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra. Con có câu hỏi này: trong bài kinh “Meghiya Sutta” ( Xin kiểm tra lại giúp tên bài kinh này đúng hay chưa?) Trưởng lảo Sariputta đề nghị Đại Đức Rahula hành đề mục niệm hơi thở, sau đó Đại Đức Rahula khi gặp lại Trưởng lão Sariputtta, Ngài dạy Đại Đức 7 đề tài trong khi niệm hơi thở, mà đối với Đại Đức Meghiya, Ngài Sariputta chỉ dạy 5 đề tài. Vậy làm cách nào chúng con biết được việc thực hành của mình giống thời đó hay không?

 

Sayadaw: Có lẽ họ là những chuyên gia rồi. Lúc bấy giờ Đại Đức Rahula đã có thể phân biệt danh-sắc và các nhân của chúng là vô thường-khổ-vô ngã, Đại đức đã giác tri rõ. Dầu ĐĐ đã giác tri, nhưng đây lại là một cách khác nữa, vì ĐĐ có thể hành cả thiền Định lẫn thiền Tuệ. Nhưng trong bài kinh “Maharahulovada sutta” Trưởng lão Sariputta khuyến khích ĐĐ Rahula nên hành Anapana, tức niệm hơi thở vì các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi của ĐĐ lúc ấy rất tốt. Các oai nghi như thế rất thích hợp cho việc hành Anapana.

 

Nếu quý vị hành niệm đề mục hơi thở Ànàpànasati, có 4 giai đoạn 4 ( catukka), mỗi giai  đoạn gồm 4 bước. Giai đoạn đầu tiên là thiền định Samatha, giai đoạn thứ 2, thứ 3, thứ 4 là thiền tuệ Vipassanà. Vậy có cả thẩy 16 bước khi hành niệm hơi thở, Anapanasati.

 

Lúc ấy ĐĐ Rahula có thể hành cả thiền Định (Samatha) lẫn thiền Tuệ (Vipassana)

 

Giọng nam: Cùng lúc ạ ?

 

Sayadaw: Không, trong cùng một thời ngồi. Trong cùng 1 thời ngồi thì ĐĐ có thể, nhưng đồng thời thì  không dễ, vì trong một sát na tâm, có lẽ không thể liêu tri được tất cả các hành cùng lúc. Các Ngài phải hành riêng biệt. Trong một thời ngồi, các Ngài có thể, chẳng hạn như, trước tiên khi hành Ànàpàna, ngay khi các Ngài tọa thiền, các Ngài có thể hành Ànàpàna, niệm hơi thở để đạt đến Tứ thiền. Đây là lúc thiền Định. Xả Tứ thiền, các Ngài có thể phân biệt danh-sắc và các nhân của chúng là vô thường-khổ-vô ngã. Đây là lúc thiền Tuệ. Vậy trong cùng một thời ngồi, các Ngài có thể hành cả thiền Định (Sàmatha), và thiền Tuệ (Vipassanà). Nhưng khi Đức Phật thuyết bài kinh “Maharahulovada sutta” lúc ấy ĐĐ Rahula đã 18 tuổi. ĐĐ nhập chúng làm sadi lúc 7 tuổi, từ lúc 7 tuổi đến năm 18 tuổi, suốt 11 năm ĐĐ đã hành thiền.

 

Giọng nam: Thưa Sayadaw, con nghe có người nói kinh hành cũng quan trọng như thiền tọa vậy. Con biết có vài thiền sinh họ chỉ ngồi thiền mà không có thời kinh hành. Vậy có tỉ lệ nào giữa thời thiền tọa và thời kinh hành hay không, ví dụ như khi tọa thiền là 20 phút thì phải kinh hành 10 hay 20 phút? Liệu có tỉ lệ giữa hai thời này không ?

 

Sayadaw: Cả hai đều quan trọng, tuy nhiên thiền tọa quan trọng hơn. Đối với người mới bắt đầu, tọa thiền giúp cho việc định tâm trở nên sâu hơn, còn khi kinh hành họ khó mà giữ được sự tập trung cho tốt.  Tuy nhiên đối với các vị đã chuyên nghiệp thì chẳng là vấn đề, bất kỳ oai nghi nào đều có thể định được, bởi các Ngài đã chuyên nghiệp.

 

Vì vậy, khi hành thiền định, nếu quý vị có thể chú tâm trên đề mục thiền định của mình được hơn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ mỗi thời ngồi, thì tốt hơn. Và nếu quý vị có thể duy trì định tâm được 3 giờ mỗi thời ngồi, định của quý vị sẽ trở nên dần dần sâu hơn. Sự định tâm như vậy sẽ là nhân hổ trợ cho tuệ căn cao hơn. Khi quý vị đạt đến định, quý vị có thể dễ dàng thẩm sát được danh-sắc và bản chất vô thường-khổ-vô ngã của chúng. Bởi một tâm định sâu sắc có thể tạo ra một lọai ánh sáng thật sáng và vô cùng mạnh. Khi ánh sáng này thật sáng và thật sung mãn, quý vị có thể thấy mọi Pháp. Nhưng nếu ánh sáng này yếu đi, quý vị không thể thấy rõ. Cũng vậy, khi tâm định sâu sắc, sẽ sinh ra lọai ánh sánh thật sáng và mạnh. Ánh sáng này được gọi là Ánh Sáng Trí Tuệ. Khi Ánh Sáng Trí Tuệ này hiện hữu, nếu quý vị hành thiền Minh sát ( thiền Tuệ), Minh sát Tuệ của quý vị sẽ trở nên bén hơn và sâu sắc hơn. Minh sát tuệ này có thể làm nhân hổ trợ cho Đạo Qủa Tuệ cao hơn và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn.

 

Giọng Nam: Vậy là không cần thiết, chẳng hạn như kinh hành 30 phút sau khi ngồi thiền được 1 tiếng, thưa Ngài?

 

Sayadaw: Không cố định như vậy, còn tùy vào tình huống và ý muốn của vị đó. Nhưng đối với người mới bắt đầu, định chỉ dần trở nên sâu hơn khi ngồi, còn khi đi kinh hành, định chưa thể sâu được.

 

Giọng nam: Thưa Ngài, thỉnh thỏang khi chú tâm trên hơi thở, đối tượng điểm chạm có vẻ như ở hơi xa, và có khi nó có vẻ rõ hơn và gần hơn. Có phải là khi mình thấy rõ và gần thì mình mới có sự hiểu biết thấu suốt, còn khi thấy nó ở xa thì mình thiếu sự hiểu biết rõ ràng?

 

Sayadaw: Lúc đó bạn không nên thẩm sát quá nhiều, nếu thẩm sát quá nhiều, định sẽ giảm đi. Tại sao? Khi Trạch pháp giác chi trở nên quá trội, nhóm Định giác chi sẽ bị giảm đi. Điều này là tự nhiên. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, nên để ý đến đối tựơng hơi thở mà thôi. Bạn nên chọn cố định một điểm, có thể ở đỉnh môi trên hay quanh lỗ mũi, sau khi cố định một chỗ, bạn nên đặt trọng tâm trên đối tượng hơi thở. Khi có thể định tâm trên hơi thở, bạn không cần thẩm sát liệu hơi thở có đang ở trên điểm chạm hay đang ở xa điểm chạm. Vì với hầu hết những người mới hành thiền, khi định của họ trở nên sâu hơn, họ không còn thấy điểm xúc chạm hay cảm giác xúc chạm, đặc biệt họ cũng không còn cảm nhận lỗ mũi, mặt, đầu, thân hình, chỉ có hơi thở và tâm. Lúc ấy, không nên thẩm sát quá nhiều rằng liệu hơi thở có đang ở trên điểm chạm hay không,… Nếu làm vậy, định của bạn sẽ nhanh chóng yếu giảm, lúc đó bạn sẽ thấy lại mũi, mặt, v.v… Do bởi nguyên nhân đó, khi định của bạn trở nên sâu hơn, hơi thở và tâm thường ở với nhau, lúc đó sẽ không còn thấy điểm chạm. Lúc đó, đừng có đi tìm điểm chạm, chỉ chú tâm đến hơi thở mà thôi.

 

Giọng nam: Có phải lúc này Ngài muốn nói, đối tượng hơi thở chỉ còn là một khái niệm?

 

Sayadaw: Đúng vậy.

 

Giọng nữ: Thưa Ngài, có lúc, không thấy Nimitta, nhưng mình có thể thấy ánh sáng, và mình cứ tiếp tục (tập trung trên hơi thở), mà không lo nghĩ về điềuì khác ạ?

 

Sayadaw: Được. Ánh sáng trí tuệ và ánh sáng của Nimitta là khác nhau, nhưng chúng là cùng một nguồn. Cùng một nguồn có nghĩa là cùng do tâm định khởi lên nương nơi sắc ý căn (heart-base) hay tâm cơ phát sanh ra. Bất kỳ tâm nào khởi sanh dựa vào sắc ý căn đều tạo ra các kalapa – được dịch là các tổng hợp sắc nhỏ li ti - do tâm sanh. Các hạt tổng hợp sắc này (gọi tắt là kalapa) lan tỏa khắp thân. Một sát na tâm có thể tạo ra vô số kalapa. Nếu phân tích các kalapa này, có 8 yếu tố sắc là : đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng tố. Trong số đó có yếu tố màu. Màu lúc này phát sáng tùy thuộc vào năng lực định và tuệ căn của quý vị. Tâm định luôn kết hợp với tuệ căn (The concentrated mind is always associated with wisdom faculty). Khi tuệ căn sung mãn (mạnh), ánh sáng trở nên rất mạnh, ánh sáng trở nên sáng hơn và mạnh hơn. Trong mỗi kalapa do tâm sanh, còn có yếu tố lửa, hay được gọi là nhiệt (utu). Nhiệt đó còn tạo ra thế hệ các kalapa mới. Khi định trở nên sâu hơn và mạnh mẽ lên, tăng thượng tâm này có thể sản sinh ra các kalapa do tâm sanh. Trong các kalapa này, yếu tố lửa hay nhiệt trở nên nổi trội, yếu tố nhiệt nổi trội này còn sản sinh ra tiếp các kalapa mới, các kalapa này trở nên nổi trội hơn. Nếu phân tích các hạt kalapa này, mỗi hạt kalapa có 8 lọai sắc, trong số 8 lọai sắc này có màu, màu lúc này cũng sáng. Do vậy sự kết hợp của 2 lọai màu, màu trong kalapa do tâm định sanh và màu trong kalapa do nhiệt sanh, trở nên rất sáng, ánh sáng trí tuệ (the light of wisdom), tỏa khắp thân, bao bọc quanh thân.

 

Còn Nimitta, Nimitta cũng do tâm sanh, tâm quý vị có thể sản sinh ra hơi thở. Nếu quý vị có thể phân biệt tứ đại trong đối tượng hơi thở, sẽ thấy hơi thở không là gì ngòai một nhóm các tổng hợp sắc nhỏ li ti, kalapa. Nếu phân tích tiếp các tổng hợp sắc này, có 9 lọai sắc : đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và tiếng thở (breathing sound) (đọan 18:00), tộng cộng là 9. Trong số 9 lọai sắc tố đó, còn có màu, màu cũng trở nên sáng khi định sâu hơn. Về hơi thở, nếu quý vị hành thiền phân tích tứ đại (4 element meditation) trong hơi thở một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy đựơc vô số kalapa, vô số các tổng hợp sắc. Sự  kết hợp màu của kalapa này với màu của kalapa kia trở nên dày đặc, trở thành Nimitta. Nhưng Nimitta đối với vài người còn xuất hiện bên ngòai lỗ mũi. Ngòai lỗ mũi, Nimitta thường là màu của kalapa do nhiệt sanh, nhiệt đó ở trong kalapa do tâm sanh. Nhiệt này tiếp tục sanh ra các kalapa mới. Màu của các kalapa trở thành Nimitta. Vì vậy nguồn gốc sinh ra chúng là giống nhau, nhưng ánh sáng trí tuệ và Nimitta là hòan tòan khác nhau, Khi hơi thở trở thành ánh sáng, thì ánh sáng này mới được gọi là Nimitta.

 

Nhưng ánh sáng trí tuệ thì bao bọc quanh thân hình, trong mọi hướng. Vậy chúng khác nhau. Đối với một số người, khi họ hành Anapanasati, họ có thể cảm nhận được ánh sáng trí tuệ. Một vài thiền sinh có thể thấy Nimitta trước. Do vậy họ là hai nhóm thiền sinh khác nhau. Nhưng ánh sáng, khác nhau chỗ nào? Khi hơi thở trở thành Nimitta, ánh sánh trí tuệ có ở chổ này, ở chổ này, ở chổ này, v.v. (Ngài đưa tay chỉ quanh đầu), trong mọi các hướng khác nhau. Nhưng ánh sánh trí tuệ không phải là đối tượng thiền của quý vị, Chỉ có Nimitta mới là đối tượng thiền của quý vị mà thôi. Vậy nên để chắc chắn nắm rõ và phân biệt được về Nimitta và ánh sáng trí tuệ, quý vị chỉ nên chú tâm trên đối tượng hơi thở thôi, khi đối tượng này trở nên trắng và sáng, thì nó được gọi là Nimitta.

 

Giọng nữ: Vậy thưa Ngài, Nimitta sau đó trở thành ánh áng sang trí tuệ ạ? Liệu một thiền sinh có thể ban đầu có được Nimitta, và sau đó Nimitta trở thành ánh sáng trí tuệ ạ?

 

Sayadaw: Ồ, không phải vậy. Với những người mới bắt đầu, có thể với một vài thiền sinh, hơi thở trở nên màu trắng, màu trắng và hơi thở hợp nhất lại cùng nhau, hơi thở là màu trắng và màu trắng là hơi thở, chúng là một, đây gọi là Nimitta. Lúc ấy ánh sáng trí tuệ cũng khởi sinh ở quanh thân. Với vài thiền sinh, ánh sáng trí tuệ có ở đây, ở đây, ở đây..v.v., nó có thể sinh lên ở các hướng khác nhau với những người mới bắt đầu. Nhưng khi định trở nên sâu hơn, ánh sáng trí tuệ sẽ có ở mọi hướng. Nhưng lúc ấy chúng là hòan tòan khác nhau. Ví dụ như đây là Nimitta (Ngài chỉ vào 1 chổ bên ngòai minh họa), thì ánh sáng trí tuệ ở đây, chúng hòan tòan khác nhau. Ý của tôi là Nimitta không thể sinh ra ánh sáng này, ánh sáng này là do Tuệ căn tương ưng với Định sanh. Tuệ căn đó có thể tạo ra ánh sáng.

 

Giọng nam: Liệu Nimitta có thể kết hợp với ánh sánh trí tuệ trở thành một chăng hay liệu chúng có thể đựơc sử dụng như nhau?            

 

Sayadaw: Thường thì không như nhau. Diễn đạt cách khác, Nimitta là do tâm định sanh, ánh sáng trí tuệ cũng do tâm định sanh. Nguồn sanh giống nhau. Song điều gì là khác ? Ánh sáng trí tuệ thì ở mọi hướng, có thể đối với một số hành giả, nó tỏa rất xa, đến vài dặm, hoặc phủ khắp vũ trụ hoặc đến các vũ trụ khác. Ví dụ như ĐĐ Anuruddha chẳng hạn, khi đang khai triển thần thông, định này có thể sinh ra ánh sáng phủ khắp cả ngàn thế giới… Đây mới là ánh sáng trí tuệ, tỏa khắp châu thân. Nhưng Nimitta thì chỉ ở đây thôi (Ngài chỉ vào  trước mũi), Nimitta của Anapana chỉ hòa quyện với hơi thở tự nhiên tại đây thôi.

 

Giọng nữ: Thưa Ngài, vậy nó có nghĩa Nimitta là màu từ các hạt sắc nhỏ li ti của thân hơi thở?

 

Sayadaw: Đúng vậy. Trước khi thấy được các sắc cùng tột (hay sắc chân đế) trong đối tượng hơi thở, khi ấy bạn có thể chỉ thấy Nimitta như là một khối màu dày đặc của đối tượng hơi thở mà thôi. Nếu quý vị có thể hành thiền phân biệt tứ đại một cách hệ thống trên Nimitta, lúc đó quý vị không còn thấy khối màu kết chặt nữa, mà chúng sẽ vỡ ra, bao gồm thành các hạt nhỏ li ti, các tổng hợp sắc. Lúc ấy nếu quý vị có thể tiếp tục phân tích các THS này, quý vị sẽ thấy chỉ có sắc chân đế.

 

Giọng nữ: Vậy như Ngài nói, Nimitta là vật sáng, nó không phải là đối tượng của thiền Minh sát như chúng ta vẫn thường quán về khổ, vô thường…?

 

Sayadaw: Nimitta chỉ là đối tượng của thiền Định, không phải là đối tượng của thiền Minh Sát. Nếu quý vị muốn hành lọai thiền Minh Sát, quý vị phải phân biệt tứ đại, đất, nước, lửa, gió, v.v.. trong hơi thở. Lúc đó quý vị sẽ thấy hơi thở không là gì mà chỉ là một nhóm hạt nhỏ li ti, các THS. Lại nữa, nếu tiếp tục phân tích các THS, quý vị sẽ trực tri được sắc chân đế. Lúc ấy không có Nimitta, hơi thở không thể trở thành Nimitta.

 

Giọng nữ: Vậy khi Ngài mô tả cái ánh sáng quanh đầu, độ sáng như thế chỉ được sinh ra trong khi hành thiền định, chứ không được sinh ra trong thiền Minh sát ạ ?

 

Sayadaw: Có chứ, cả thiền minh sát cũng tạo ra ánh sáng này, cả thiền định nữa.

 

Giọng nữ: Con còn câu hỏi nữa. Khi hành thiền làm cách nào để chống lại cảm giác buồn ngủ khi cơn buồn ngủ kéo đến, có cách nào khắc phục ạ ?

 

Sayadaw: Quý vị nên thử cách này (Ngài dùng tay xát vào hai lỗ tai, trên đầu…). Có thể nếu quý vị chà xát vào hai tai, vào đầu, cơn buồn ngủ sẽ biến mất, nếu không ổn nữa, nên mở mắt nhìn ánh sáng, như ánh sáng mặt trời v.v..., khi nhìn ánh sáng vài phút, 5 hay 10 phút, cơn buồn ngủ có thể biến mất. Có khi quý vị có thể ôn lại bài kinh nào đó mà mình từng học thuộc lòng trọn bài như bài Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkapavattana sutta hay bài Kinh Vô Ngã Tướng Anatta lakkhana sutta. Nếu quý vị không có bài kinh nào, quý vị có thể đứng dậy, đi kinh hành. Nếu vẫn không hết buồn ngủ, quý vị có thể đi rửa mặt…

 

Giọng nữ: Thưa Ngài, ý Ngài muốn nói rằng có thể chống lại trạng thái này, nếu mình ôn lại bài kinh nào đó ạ ?

 

Sayadaw: Bài kinh nào mà quý vị đã từng học qua, như Kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakhana Sutta, v.v.. rất nhiều bài, nhưng nên đọc thầm trong tâm thôi.

 

Giọng nam: Thưa Ngài, Ngài dạy rằng, khi hành Anapanasati, đừng có nghĩ đến điểm chạm. Xong, có thể con còn mới quá, nên đôi khi cá nhân con cần đặt tâm đụng đến đến điểm của đối tượng để khiến con cảm thấy là con đang tập trung đến đối tượng. Thực hành như vậy có sai không thưa Ngài ?

 

Sayadaw: Không, không vấn đề gì.

 

Giọng nam: Không sao ạ? Dần già điểm chạm tiêu mất?

 

Sayadaw: Từ từ khi định của quý vị sâu hơn, quý vị có thể sẽ quyên điểm chạm, quý vị có thể không cảm giác sự xúc chạm nữa. Có thể quý vị chỉ còn cảm thấy hơi thở, lúc ấy là tốt. Tại sao chúng ta lại cố định sự chú tâm vào hơi thở tại điểm chạm? Chỉ để khỏi theo hơi thở vào trong hay ra ngòai mà thôi.

 

Giọng nam:   Vì thỉnh thỏang con cảm thấy mình mất đối tượng, con tự nhắc rằng mình hành thiền là để tâm liên hệ đến đối tượng. Như vậy có được không ạ?

 

Sayadaw: OK.

 

Giọng nam: Thưa Ngài,  nếu mình thấy điểm xúc chạm hay cảm giác xúc chạm, lúc đó tâm của mình có thể dễ bị trượt đi. Vậy làm cách nào có thể biết rõ 100 lần rằng tâm mình đã thực sự trôi đi ?

 

Sayadaw: Nếu quý vị không hiểu rõ đối tượng hơi thở hay nếu quý vị không tập trung trên đối tượng hơi thở, quý vị sẽ có thể dễ dàng hiểu là mình đang có phóng tâm. Nếu tâm phóng đi, hãy tức thời tập trung tâm trở lại trên hơi thở ở đây, càng nhanh càng tốt.

 

Giọng nam: Liệu có thể hành đề mục Kasina Trắng (biến xứ trắng), không cần tham khảo bộ xương? Vì nó đã nằm trong ba-la-mật đời trước, nên Kasina trắng trở nên dễ dàng, con không cần tập trung trên bộ xương để hình dung biến xứ. Liệu có thể được chăng ?

 

Sayadaw: Được, nếu nó đã có sẵn trong ba-la-mật đời trước của quý vị.

 

(Sayadaw hồi hướng)

 

Pa Auk Sayadaw's Dharma Talk In Florida 4/8/2006

 

The goal of a Buddhist is to attain Nibbana. Nibbana is the complete cessation of sufferings. Our life is suffering, birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering, being united with the unpleasant is suffering, being disassociated from the pleasant is suffering, not to get what one wants is suffering, in brief, 5 aggregates of clinging are suffering.

 

Our life is full of suffering. To escape from this suffering, we must try to practise to attain Nibbana. If you want to attain Nibbana, then first you should try to understand the Four Noble Truths. If you want to attain Nibbana, the destruction of the taints is neccesary, including any attachment to the new existence. If there is still attachment to the new existence, you can not escape from the round of rebirth. If you want to escape from  the round of rebirth, first you should try to destroy the defilements including attachment to the new existence.

 

How you should try to destroy the defilements? There is one sutta called Àsavakkhaya Sutta.

 

Jànatoham., bhikkhave, passato àsavànam khayam vadàmi, no ajànato apassato. Kiñca, bhikkhave, jànato, passato àsavànam khayo hoti? ‘idam dukkhan’ti, bhikkhave, jànato passato àsavànam khayo hoti, ‘ayam dukkhasamudayo’ti jànato passato àsavànam khayo hoti, ‘ayam dukkhanirodho’ti jànato passato àsavànam khayo hoti. ‘ayam dukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti jànato passato àsavànam khayo hoti. Evam kho, bhikkhave, jànato evam passato àsavanam khayo hoti

 

 

“Tasmàtiha, bhikkhave, ‘idam dukkhan’ti yogo karan.ìyo ...pe... ‘ayam dukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti yogo karan.ìyo.”

 

This is Àsavakkhaya Sutta in Samyutta Nikaya. What is the meaning?

 

“Bhikkhu, I say that the destruction of the taints is for one who knows and sees, not for one who does not know and does not see.

 

For one who knows what and for one who sees what. That’s the destruction of the taints comes about. The destruction of the taints comes about for one who knows and sees this is the Noble Truth of Suffering (Dukkha Sacca), for one who knows and sees this is the Noble Truth of the Origin of Suffering (Samudaya Sacca), for one who knows and sees this is the Noble Truth of Cessation of Suffering (Nirodha Sacca), for one who knows and sees this is the Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering (Magga Sacca). It is for one who knows that, it is for one who sees that. That’s the destruction of the taints comes about.

 

Therefore an exertion should be made to understand this is the Noble Truth of Suffering (Dukkha Sacca). An exertion should be made to understand this is the Noble Truth of the origin of Suffering (Samudaya Sacca). An exertion should be made to understand this is the Noble Truth of The Cessation of Suffering (Nirodha Sacca). An exertion should be made to understand this is the Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering (Magga Sacca”).

 

This is Àsavakkhaya Sutta in Samyutta Nikaya. According to the Sutta, if you want to destroy the taints, including the attachment to any new existences, then you should try to understand the Four Noble Truths. If you want to understand the Four Noble Truth, how you should try?    

 

There is another Sutta called Samàdhi Sutta or Sacca Samyutta.   “Samàdhim Bhikkhave bhàvetha. Samàhito bhikkhave, bhikkhu yathàbhùtam pajànàti. Kiñca yathàbhùtam pajànàti? ‘idam dhukkhati yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dhukkhasamudayo’ti yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dukkhanirodho’ti yathàbhùtam pajànàti, ‘ayam dhukkhanirodhagàminì pat.ipadà’ti yathàbhùtam pajànàti. Samàdhim bhikkhave, bhàvetha. Samàhiti bhikkhave, bhikkhu yathàbhùtam pajànàti”.       

 

What is the meaning?

 

“Bhikkhu, develop concentration! A Bhikkhu who is concentrated understands the Dhammas as they really are. What does he understand as it really is ? He understands as it really is this is the Noble Truth of Suffering (Dukkha Sacca). He understands as it really is this is the Noble Truth of the origin of Suffering (Samudaya Sacca). He understands as it really is this is the Noble Truth of the cessation of Suffering (Nirodha Sacca). He understands as it really is this is the Noble Truth of the Path leading to the cessation of Suffering.

 

Therefore Bhikkhu, develop concentration. A Bhikkhu who is concentrated understands the Dhammas as they really are”.

 

 So because of this reason, if you want to understand the Four Noble Truths, then you should try to practise, try to develop concentration. This is Samatha meditation path. While you’re practising Samatha meditation, purification of the virtue is necessary. Based on the purification of the virtue, you must practise Samatha meditation. To develop con centration there are 40 Samatha meditation subjects. Among 40 Samatha meditation subject you can choose any one. Usually we teach Anapanasati, Mindfulness of Breathing, or Four Element meditation, you should choose according to your desire. If you are sucessful with Anapanasati, Mindfulness of Breathing, then if you want to practise other Samatha meditation, such as ten Kasina, Earth Element, etc.. you can do, very easy. So first you should try to develop concentration by way of Anapanasati, Mindfulness of Breathing.

 

If you want to practise Anapana, you should focus on your breath object which is touching around your nostril or upper lip. On this point you should wait and see only just your breath. If you can concentrate on breath object, it is easy, it is not necessary to try counting the breath. But if you can not concentrate well on the breath object, Commentaries suggest you to try counting the breath. So please try to focus on your breath object. While you are focusing on your breath object, if you may not concentrate well, according to the suggestion of the Commentaries, then you should try counting breath:

 

when breathing in, you should note “breathing in”, when breathing out, you should try to note “breathing out”, then please count 1: “breathing in” – “breathing out” – 1, “breathing in” – “breathing out” – 2, “breathing in” – “breathing out” – 3, …, up to 8, again repeat 1 to 8, again repeat 1 to 8… Between 5 and 10, you can stop any number, but you should have fixed number, it’s better. Between 1 to 8, you should try to decide: “My mind will not wander away”, you should try to focus on your breath object only. Then slowly, concentration will begin for few seconds or few minutes. Again and again you must try. When counting the breath, you should emphasize on the breath, not on the number, please try to concentrate on the breath object which is touching on your nostril or on your upper lip, except this point you should not follow inside the nose or outside the upper lip. You should focus only on your breath object which is touching on your touching point, that touching point is  the nostril or upper lip. If the breath is only clear on one nostril side, one side only, then you should focus on that side, but it may be changing in every sitting. But if both sides are clear, the you should focus at the middle of upper lip, it’s better. If you can concentrate on the Breath object for a few seconds or few minutes, then you should try to concentrate on breath the same way. If you can concentrate for nearly one hour or two hours, at that time you can stop the counting breath. But while you are trying to count breath, you should try to understand your breath, when it is long, you should try to understand it is long. If it is short, you should try to understand it is short. But intentionally, you should not try to make long or short, it is also not necessary to note “this is long”, “this is short”. You should be just aware of the breath whether it is long or short, and then please count on that breath object only. So breathing in, breathing out 1, etc.. In this way if you try, slowly you will able to maintain your concentration on your breath object for about a few minutes or half an hour, etc.. At that time, if you can concentrate more than half an hour or about an hour every sitting, such as within 2 or 3 days, at that time you can stop counting. While walking also, please concentrate on your breath object in the same way, you should not concentrate on your foot steps, etc.. When walking, when standing, when sitting, when lying down, in every bodily postures, you must concentrate on your breath object.

 

So today I would like to introduce just that only. If you want to practise Four Element meditation, tomorrow interview time then please discuss with me.

 

Maybe if you want to ask question, any question, you can try.

 

Male voice:   If you have question, this is a good opportunity for you to ask.

 

Male voice:  If after sitting for a period of time, and we feel painful, is it fine to shift position to focus the mind on the object so that we don’t fight too much from the pain?

 

Sayadaw:  Yes, if it is disturbing to your concentration then you can change your bodily posture. If it does not disturb your concentration, please continue to focus on the breath, don’t care about this pain. Sometimes, it is not easy, it may disturb to your concentration, at that time, you may change your bodily posture.

 

Female voice:  Hello everyone. If I am distracted from in and out breath, what do I do? Breath in, breath out and then a thought crosses my mind?

 

Sayadaw:  Maybe to stop wandering mind, Commentaries suggest to try counting breath only. You should note with count, when breathing in, you should note breathing in, when breathing out, you should note breathing out, complete count 1: breathing in – breathing out : 1, breathing in – breathing out : 2, etc.. up to 8. In this way if you count then slowly wandering mind will become less. 

 

Male Voice:  Sayadaw, I know that sitting meditation is very importatnt, but our daily practices is as important., so could you explain when we do walking, when we are eating, how can mind be focused?

 

Sayadaw’s:   Maybe there are four kinds of Sampajanna (kiểm tra lại!), they translate “clear comprehension” or “contemplating”.

 

 Clear comprehension of benefit

 Clear comprehension of suitability (these are outside meditation). Another two are:

 Clear comprehension of resort

 Clear comprehension of Ultimate Materiality and Ultimate Mentality

 

So there are four types of clear comprehensions. Now you’re practising only clear comprehension of resort, it is called “Gocara sampajañña”. Especially this is emphasized in Samatha meditation. When you’re practising samatha, you should emphasize on your Sàmatha meditation object only in every bodily posture. Now you’re practising Anapana, Mindfulness of Breathing, in every bodily posture, you must focus on your breath object only. When you’re eating, also you should focus on your breath object as much as possible. But it’s not easy to concentrate on your breath object when you are eating, but as much as you can, you should focus on your breath object. But if you’re practising Vipassana, at that time while sitting also, you can contemplate Ultimate Mentality and Ultimate Materiality and their causes as Anicca, Dukkha, Anatta. While walking, while standing, while lying down, in every bodily posture, you must also contemplate Ultimate Mentality and Ultimate Materiality as Anicca, Dukkha, Anatta. In the same way, when you are eating, you must also contemplate Ultimate Mentality and Ultimate Materiality as Anicca, Dukkha, Anatta. Now you’re practising Anapana, Mindfulness of Breathing. So in every bodily posture, you should focus on your breath object. When you’re eating also, as much as you can you should focus on your breath object.

 

Female Voice: So Sayadaw if I hear what you’ve just said, you mean that because we’re practising Anapana, so even we are eating, we should take our breath as object, instead of eating as our object, and concentrate on the breath?

 

Sayadaw’s:   Yes. Not easy, but try to focus as much as you can, you should try!

 

Male voice:   I have a question. I don’t know if  I misunderstood the answer, right? To remove. So you said when we are practising breathing in and out, even during the time of eating, you asked us to practise breathing in and breathing out. So I have a question. I have a question : In Meghiya Sutt, as well as Venerable Rahula while going to give to his Son seven topics, as well as to Venerable Meghiya, he gave five topics in Meghiya Sutta. As well as Venerable Rahula, even though Venerable Sariputta asked him to do breathing in and out, then Venerable Rahula met Venerable Sariputta, he gave him seven topics. So how can we recognize for ourselve our weaknesses like at that time.

 

Sayadaw’s:   Maybe they are experts. At that time, Venerable Rahula can discern Ultimate Mentality and Ultimate Materiality and their causes as Anicca, Dukkha and Anatta, he already understood. So although he already understood, but this is another way, because he can practise Samatha and Vipassana both. But in Maharahulovada Sutta, Venerable Sariputta suggested to the Venerable Rahula to practise Anapana because his bodily posture at that time is very good. That such type of bodily posture is suitable for Anapana meditation. But if you practise Anapana Meditation, there are four catudhā, 4 x 4, number one is Samatha, number two, number three and number four, they are Vipassana. So there are sixteen ways when you are practising Anapana. At that time Venerable Rahula can practise both Samatha as well as Vipassana.

 

Male voice:   At the same time?

 

Sayadaw’s:   No, within one sitting. Within one sitting he can try, but at the same time, it’s not easy. At the same time it’s maybe. One mind moment can not understand all formations at the same time, seperately they must do. Within one sitting, they can practise, for example, before they can practise Vipassana, as soon as they sit, they can practise Anapana up to Forth jhana. This is one time. Emerging from fourth jhana, they can discern Ultimate Mentality and Ultimate Materiality and their causes as Anicca, Dukkha, Anatta. This is another. So within one section, they can seperately do both Samatha and  Vipassana. But Venerable Rahula at that time 18 years-old, when the Buddha was expounding Maharahulovada Sutta (kiểm tra tên bài kinh). He was ordained as a novice when he was 7 years-old. From 7 years up to 18 years, 11 years he has already practised.

 

Male voice:   Sayadaw, I heard someone say that walking meditation is as important as sitting meditation, but many yogis they only do sitting without walking meditation. Is there any proportion for given point if we sit for 20 minutes, should we walk for 10 minutes or we should walk for 20 minutes? Is there any proportion between sitting meditation and walking meditation?     

 

Sayadaw’s:   Both are important but sitting is more important. Sitting is more important for beginners, when sitting, concentration becomes deeper and deeper. When walking, concentration can not keep so much. But for expert, no problem, any bodily posture is possible, because they are expert. So when you’re practising Samatha, if you can concentrate on your Samatha meditation object for more than 1 hour, 2 hours, 3 hours in every sitting, it is better. If you can maintain your concentration more than 3 hours every sitting, such type of concentration is very deep and profound. Such type of concentration is a suppotrting cause for higher wisdom faculty. If you reach concentration and when you practise Vipassana, you can easily understand Ultimate Materiality and Ultimate Mentality and their causes as anicca, dukkha, anatta, because very deep and profound concentration can produce a strong and powerful light. When the light is very strong and bright then you can see everything, but if the light is fade, you can not see clearly. In the same way, deep and profound concentration can produce such a strong and powerful light. The light is called the Light of Wisdom. When there is the existence of the Light of Wisdom, if you practise Vipassana, your Vipassana insight will be sharper and sharper and deeper and deeper. That deep Vipassana insight can be supporting cause for higher Path and Fruition Knowledges, quickly realizing Nibbana.

 

Male voice:   Therefore, it’s not necessary saying we sit for one hour, we must walk 30 minutes?       

 

Sayadaw’s:   Not fixed, according to his own situation, his own desire he can do. But for beginners, when sitting, concentration will become deeper and deeper, when walking, concentration is not yet so deep.

 

Male voice:   Bhante, sometimes in doing Anapana meditation, the object of the point of touch seems to be very far away, distant. And sometimes it seems to be clearer and very close. Is it a sign that when it is closer, you have a clearer comprehension, when it is far away, you’re lacking clear comprehension?

 

Sayadaw’s:   Maybe at that time, you should not investigate too much. If you investigate too much then your concentration will become less. Why? When Enlightenment Factor of Investigation becomes excess, then Samadhi group, concentration group will become decreased. This is the natural. So after sitting, you should focus on your breath object only. You should fix one point, upper lip or around the nostril. After fixing, you should emphasize your breath object. When you can focus on your breath object, you should not investigate whether this breath is on the touching point or is far away. Because for some beginners, when their concentration becomes deeper and deeper, they don’t feel any touching point, any touching sensation, especially they do not see nostril, they do not see face, they do not see their head, they do not see their body, only just breath and mind. At that time you should not investigate too much whether this breath is to the touching point or not. If you investigate your concentration will be decrease, then you will see your nose, your face, etc..Because of that reason, for some meditators when concentration becomes deeper and deeper, the breath and the mind always stay together, there will be no touching point. At that time, you should not search for touching point, just focus on the breath object.

 

Male voice:   Is that what you mean by the breath object becomes a concept?

 

Sayadaw’s:   Yes.

 

Female voice:  Venerable Sir, sometimes, we can, without the Nimitta, straight away, we can see the light, we go on, just not worry about anything else?

 

Sayadaw’s:   Yes, yes. Light of Wisdom and light of Nimitta are different. But they are same source. Same source means concentrated mind arising depending on your heart-base. Any consciousness arises depending on your heart-base produce mind-produced kalapas, small particles. These kalapas spread throughout the body. One mind moment can produce uncountable mind-produced kalapas, numerous kalapas. In each kalapa, there is colour. If you analyze these kalapas, there are 8 types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, colour, ordour, flavor, nutritive essence. Among these eight, there’s color. This colour is bright depending on your ability of concentration and wisdom faculty. That concentrated mind is always associated with wisdom faculty. When wisdom faculty becomes powerful then light becomes powerful, light becomes stronger and stronger. So in each mind-produced kalapa, there’s also fire element, this fire element is called “utu”- temparature. That temperature can produce new generation of new kalapa. When concentration becomes deeper, very powerful mind, superior consciousness. That superior consciousness can produce superior mind-produced kalapa. Among those kalapas, fire element also becomes superior. That superior fire element, temparature, can also produce new kalapas, these kalapa also becomes superior. If you analyze these temparature-produced kalapas, in each kalapa, there’re 8 types. Among 8 types of Ultimate Materiality, there’s colour. That colour also bright. So the combination of 2 types of color, mind-produced kalapa’s color and temparature-produced kalapa’s color, these 2 types of color become bright. The light of wisdom is spreading throughout the body, surrounding your body.

 

But Nimitta, that Nimitta is also mind-produced one. Your mind can produce breath. If you can discern four elements systematically in your breath object, then breath is nothing but a group of small particles, or kalapas. These kalapas, if you analyze there are 8 types, 9 types such as, earth element, water element, fire element, wind element, colour, odour, flavour, nutritive essence and breathing sound, altogether 9 types. Among 9 types, there’s also colour, that colour also becomes bright when concentration becomes deeper and deeper. So on your breath if you can discern four element meditation systematically, you can see numerous kalapas. The combination of one kalapa’s colour and another kalapa’s color become solid, so that becomes Nimitta only. But Nimitta for some meditators also appear outside the nostril. Outside the nostril, Nimitta is usually temparature-produced kalapas’ color. That temperature is only the mind-produced kalapas. There’s temperature. That temperature produces new kalapas. That kalapa’s color becomes Nimitta. So their sources are same but the light of wisdom and Nimitta completely are different. When breath becomes Nimitta, it’s we call Nimitta only.

 

The light of wisdom is surrounding your body and in every direction.  So they are different. For some meditators, when they are practising Anapana, they can perceive the light of wisdom. Some meditators, they can see the Nimitta first, so they are two different meditators. But light, what is the difference? When breath becomes Nimitta, the light of wisdom is here, here, here, etc.. But the light of wisdom  is not your meditation object. Nimitta is your meditation object. So to make sure the Nimitta and the Light of Wisdom, to differentiate, you should focus on the breath object, when breath becomes white and bright, the it is called Nimitta.

 

Female voice:  So Bhante, the Nimitta later becomes Light of Wisdom? Can one meditator have at the beginning the Nimitta and later on it becomes the Light?

 

Sayadaw’s:   No, no. For beginners, maybe for some meditators, the breath becomes white color, white color and breath unify together. The breath is white color, white color is the breath, they are same. This is called Nimitta. At that time also, the light of wisdom surrounding the body may arise. For some meditator, the light of wisdom may be here, here, here, etc.., they maybe arise different direction  for beginners. But when the concentration becomes deeper and deeper, then the light of wisdom is in every directions. But they are completely different at that time, for example, this is nimitta (Ngài chỉ vào 1 chổ bên ngòai), for example, the light of wisdom here, they are completely differrent. But my meaning is Nimitta can not produce this light. This light is produced by concentrated wisdom faculty. That wisdom faculty can produce this light.

 

Male voice:   Is that possible if the Nimitta will combine with the light of wisdom and become one or they never be used same?

 

Sayadaw’s:   Usually not same. This also,.. in other words this Nimitta also produced by mind, mind-produced Nimitta. Nimitta is also produced by concentrated mind, light of wisdom is also produced by concentrated mind : sources are same. But what is different? The light of wisdom is in every direction, maybe for some meditators, very far, can spread up to many miles, up to the whole world, or up to many different universes.. For example Venerable Anuruddha whenin psychic power, concentration can produce light up to one thousand world cycles. This is light of wisdom only, spreading throughout, surrounding the body. But the nimitta is here only. Anapana nimitta is only mixed together with your natural breath.

 

Female voice:  Sayadaw, then does it mean that that kind of small particles of the breath body, Nimitta as like color of small particles of the breath body?

 

Sayadaw’s:   Yes, before you’re seeing the Ultimate Materiality on your breath object at that time, as a solid, as a compactness you see as Nimitta only. But if you can discern Four Element meditation systematically on your Nimitta then you can not see the compactness. You can break down their compactness, you can see a group of small particles, kalapas. At that time, if you discern these kalapas, you can see Ultimate Materiality only.

 

Female voice:  So as you said that Nimitta is a bright thing, so it’s not the object of Vipassana we’re doing as impermanence, ..

 

Sayadaw’s:   Nimitta is the object of Samatha concentration only, not the object of Vipassana. If you want to practise Vipassana type, again you must discern four elements : earth, water, fire, wind, etc.. in breath. At that time, you can see breath is nothing but a group of small particles, small kalapas. Again if you analyze small kalapas, at that time you will understand Ultimate Materiality. At that time, no Nimitta, your breath can not become Nimitta.

 

Female voice:  So such brightness you described surrounding your head, though just produced during the Samatha stage , not produced in Vipassana stage?

 

Sayadaw’s:   Yes, Vipassana concentration also can produce this light. Samatha concentration can also produce this light. Both can produce.

 

Female voice:  I have another question. If during the meditation how do we fight against falling asleep, we may get sleepy and how do we do?

 

Sayadaw’s:   You should try this, maybe if you rub your ears, your head, the sleepiness may disappear. If it’s not OK, you should open to see the light, maybe sunlight, etc… If you see the light slowly sleepiness may disappear. If it does not disappear maybe you should temporarily open your eyes for a few minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc .. then sleepiness may disappear. Sometimes you may memorize some suttas such as Dhammacakkapavattana sutta  or Anatta Lakkhana sutta, etc.. if you thoroughly practised or already practised. But if thre’s no sutta, then you can get up and if walking is not OK, you can wash your face, etc..

 

Female voice:  So Sayadaw, did you mean that if you really resist this mood, you memorize some suttas, etc..?

 

Sayadaw’s:   Sutta, if you have already practised, such as Anatta Lakkhana Sutta, Dhammacakkapavattana sutta,.. many suttas, but you should mentally memorize.

 

Male voice:   Bhante, you said that when we practise Anapana, do not think of contact, but sometimes maybe I’m still new, privately I feel that I need to have my mind or my consciousness touching the point of the object to make me feel that I’m now focusing on the object. Is that wrong practise?

 

Sayadaw’s:   OK, no problem.

 

Male voice:   No problem? So overtimes, gradually the contact will disappear?

 

Sayadaw’s:   Slowly when your concentration becomes deeper and deeper, you may forget touching point, you may have no touching sensation. Only you may just breath. At that time, OK, no problem. But why we do fix at touching point, not to follow inside and outside.

 

Male voice:   Because sometimes when I feel that I’m losing the object, I remind myself that I’m practising to have my mind in touch with the object. So that’s OK?

 

Sayadaw’s:   OK

 

Male voice:   Sayadaw, sometimes if we saw the touching point or the touching sensation, our mind can easily drift away. So how can we know a hundred times that our mind actually focus or we are actually.. our mind already drifts away?

 

Sayadaw’s:   If you do not understand the breath clearly as well as if you can not focus on the breath object, then you can easily understand you mind is wandering. If mind is wandering, at that time so please go back to initial touching place, it is better.

 

Male voice:   Is it possible to practise the White Kasina without reference to the bone? Because it’s in the past parami, White Kasina becomes easy, I don’t need to focus  on the bone in order to bring up the White Kasina. Is it possible?

 

Sayadaw’s:   Possible if it’s in your pàrami.__________________


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7454)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7482)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7242)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7012)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7846)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9379)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6116)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6388)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5666)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5936)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5630)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5526)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5776)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5318)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8338)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1165811)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8680)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6823)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7264)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7596)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5043)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5573)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4888)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5623)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4912)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6104)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4191)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4792)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5050)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5307)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6070)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5278)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6809)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9205)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10617)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9108)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9132)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7461)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9379)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 14895)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7254)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6942)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9555)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10488)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng