Bài 2 Ngày 9/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 403)
Bài 2 Ngày 9/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 


BÀI 2 – THỨ NĂM NGÀY 09/7/2009

  

Câu Hỏi 4: Thỉnh thoảng con thấy hơi thở biến mất trong khoảng 5 – 10 phút, để ý thật lâu thì hơi thở xuất hiện trở lại. tại sao lại như vậy? Con có thể tiếp tục như vậy được không? (Cô Tường)

 

Trả Lời:

 

Những người hành thiền khi có định thì hơi thở vào và hơi thở ra có thể biến mất, hành giả nghĩ rằng hơi thở không còn nữa. Thật ra, hơi thở vào và hơi thở ra lúc bấy giờ trở nên vi tế. Nếu hơi thở thường xuyên trở nên vi tế như vậy đối với vị hành giả, nghĩa là những thọ khổ thuộc về thân (khổ thân) và những thọ khổ thuộc về tâm (khổ tâm) đang ngưng bặt. Thọ khổ thuộc thân (đau nhứt, tê ngứa, mỏi) và thọ khổ thuộc tâm (khó chịu, nóng nảy, lo âu, thất vọng…) ngưng bặt, còn hơi thở vào và hơi thở ra thì vi tế. Còn nếu thọ khổ thuộc về thân - thọ khổ thuộc về tâm xuất hiện nhiều – hơi thở vào và hơi thở ra của hành giả rõ ràng sẽ thô tháo.

 

Nếu những thọ khổ về thân và thọ khổ về tâm ngưng bặt, luồng hơi thở vào và hơi thở ra vi tế, hành giả nghĩ rằng hơi thở đang biến mất, song thực tế thì hơi thở vào và hơi thở ra rất là vi tế nhưng vẫn đang có mặt, vẫn đang vào, vẫn đang ra.

 

hơi thở vào và hơi thở ra không có hiện hữu nơi 7 loại người sau đây:

 

1.      Những người đang nằm trong bụng mẹ

 

2.      Những người chìm trong nước

 

3.      Những người hôn mê, bất tỉnh

 

4.      Những người đã chết

 

5.      Những vị nhập Diệt thọ tưởng Định (Nirodhasammāpatti): Đức Phật – chư vị Alahán khi đã nhập vào Diệt thọ tưởng Định – hơi thở vào và hơi thở ra không xuất hiện

 

6.      Phạm thiên Sắc Giới - Phạm thiên Vô Sắc Giới

 

7.      Những vị hành giả khi đang nhập Tứ thiền, không còn hơi thở vào và hơi thở ra.

 

Có 7 hạng người không có hơi thở vào và hơi thở ra như vậy, hành giả lại không thuộc 1 trong 7 loại trên: nghĩa là hành giả không nằm trong bụng mẹ, không chìm trong nước,… nên hơi thở vào và hơi thở ra vẫn còn. Nếu tiếp tục chú ý theo dõi, tại chỗ hơi thở vào và hơi thở ra xúc chạm (ở lỗ mũi) thì sẽ thấy hơi thở xuất hiện trở lại. 

 

Câu Hỏi 5: Việc giữ năm giới của người Phật tử tại gia, có liên quan gì đến việc hành thiền niệm hơi thở không? (Cô Nguyễn thị Hồng)

 

Trả lời: Có.

 

Trong việc hành thiền để thanh lọc Tâm, tất cả có 7 giai đoạn Thanh tịnh (Visuddhi):

 

Thực hành thanh tịnh giới (sīlavisuddhi) là bước đầu tiên để thanh tịnh trong quá trình thanh lọc tâm.

 

- Sīlavisuddhi (Giới thanh tịnh): Các thân nghiệp bất tịnh, các khẩu nghiệp bất tịnh, “Kāyaducarita, Vācīducarita” nếu không giữ giới sẽ không thể kiểm soát được. Vì thế phải thực hành thanh tịnh bằng Giới.

 

- Kế đó là Tâm thanh tịnh (Cittavisuddhi): Dù đã thanh tịnh giới, nghĩa là thanh tịnh Thân nghiệp và khẩu nghiệp song trong tâm ý vẫn còn có những suy nghĩ bất thiện, và như thế Giới (Sīla) vẫn không thể làm cho tâm ý thanh tịnh trong sạch được. Tâm phải được thanh tịnh nhờ Định (Samādhi). Được gọi thanh tịnh bằng Định (Samādhi). Trong lúc chú ý nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra, những Tâm ý bất thiện manoducarita - những bất thiện pháp chưa sanh khởi nơi tâm, những suy nghĩ xấu xa, bất thiện chưa sanh khởi, tất cả đều ngưng bặt. Và như vậy, cả Giới (thân hành-khẩu hành) cũng được thanh tịnh và cả Tâm (ý hạnh) cũng được thanh tịnh. Nếu tâm đã được thanh tịnh, tri kiến của hành giả cũng được thanh tịnh, trong sạch. Như vậy đến đây có được 3 giai đoạn thanh tịnh: Giới Thanh Tịnh (Silavisuddhi) – thanh tịnh bằng Giới, Thanh Tịnh Tâm (Cittavisuddhi) – Thanh tịnh bằng Định, Thanh tịnh Tri Kiến (Diṭṭhivisuddhi) – Thanh tịnh bằng Tuệ

 

1. Thanh tịnh bằng Giới

 

2. Thanh tịnh bằng Định

 

3 Giới và Định đã thành tựu rồi, Tuệ được thanh tịnh. Khi được thanh tịnh như vậy, tâm bấy giờ rất trong sạch, rất thanh tịnh. Vì thế, việc gìn giữ giới là cần thiết cho những người muốn thực hành thiền.

 

Câu hỏi 6: (xin Tóm lược câu hỏi) Trong buổi trước Ngài có hướng dẫn về thế ngồi, con thấy khác với thế ngồi Hoa sen (Kiết Già của Đức Phật) vậy có gì khác nhau trong những thế ngồi đó, Đức Phật ngồi như vậy hẳn có một ý nghĩa nào đó, vậy con nên thực hành thế ngồi nào? (cô Đoàn M Phương)

 

Trả lời: Những người ngồi trong tư thế ngồi của Đức Phật, từ Pāḷi gọi là Buddhapallaṅka, - (người Việt thường gọi là ngồi Kiết Già, ngồi thế Hoa sen – chú thích người dịch). Đức Bồ tát ngồi thế kiết già, và đã phát nguyện: “Nếu Ta không thành Phật ta sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này. Dù bất kì một nguy hiểm nào đến tính mạng, dù bất kì ai đến cản ngăn đi nữa, khi Ta chưa thành Phật thời ta sẽ không đứng dậy.” Ngài đã phát đại nguyện như vậy và ngồi xuống với thế ngồi kiên định này, không hề thay đồi một thế ngồi nào khác cả. Thế ngồi ấy là thế ngồi Kiết Già, thế ngồi hoa Sen. Khi Đức Bồ tát lúc nhập vào thế ngồi ấy, ngài vẫn chưa thành tựu Quả vị Phật. Hãy thử so sánh trong lúc Đức Bồ tát ngồi xuống trong tư thế kiết già với những  người bình thường khác (chưa chứng một Pháp nào - chỉ là một người bình thường) – “Phật Quả Chẳng thành ta chẳng rời” Quyết định như thế, khi Ngài ngồi xuống, Mavương phía trái 12 do tuần, phía sau tất cả rất nhiều do tuần, tất cả quân ma cùng với binh khí lăm lăm xông đến ép buộc Đức Bồ Tát phải rời thế ngồi, rời bồ đoàn. Hét lớn để uy hiếp cùng tất cả mọi binh khí đều phóng đến Đức Bồ Tát, song Ngài vẫn không hề thối thoát rời bỏ thế ngồi. Đức Bồ Tát đã toàn thắng Ma vương và thành tựu Phật Quả như vậy đó. Nếu quý vị muốn ngồi và quyết tâm bằng cả sanh mạng của mình như Đức Bồ Tát thì có thể ngồi được. Còn nếu như quý vị vẫn chưa thể xả bỏ sanh mạng của mình được, lại muốn ngồi như Đức Bồ Tát, thì không thể nào ngồi được.

 

Câu hỏi 7: (tóm tắt câu hỏi), Trước khi ngồi thiền, một số người khuyên con nên tụng một bài kinh nào đó, chẳng hạn kinh Paritta, niệm Phật, rải tâm từ, tưởng tượng hình ảnh Đức Phật… Con thực hành như vậy trước khi Hành thiền Niệm Hơi Thở được không? (cô Đoàn M Phương)

 

Trả Lời: Tốt lắm. Trước khi thực hành thiền, những việc trên gọi là Parikamma, (Công việc trước tiên). Chẳng hạn như có thể đảnh lễ, niệm tưởng Ân Đức Tam Bảo. Sau đó những lỗi lầm chúng ta đã gây cho người khác, xin người khác tha thứ; người khác gây ra cho chúng ta; chúng ta có thể tha thứ. Thứ nữa có thể tụng kinh Paritta, có thể Niệm tưởng Ân Đức Phật,.. những việc làm như vậy gọi là những việc làm đầu tiên (Parikamma), tiền sự (parikicca). Nếu làm được như thế quả thật rất tốt. Mỗi khi vị ấy hành thiền vị ấy tránh được những nguy hiểm. Các thân bằng quá vãng sẽ hộ trì cho người ấy.     

 

Phần cuối của buổi do Ngài Hoà Thượng động viên:

 

Sau đây tôi sẽ nói lại ân đức của việc Hành thiền:

 

Có ông trưởng giả Cấp Cô Độc (A-nā-tha-pin-di-ka)

 

Có bà tín nữ Vi-sa-kha

 

Có lão phú hộ tên Ci-tta

 

Có người cận sự Dham-mi-ka,

 

Và Những vị Thiên tử,

 

những vị Đại Phạm thiên,

 

nay đương ở thiên giới…

 

Tất cả những vị ấy,

 

thời Đức Phật tại tiền,

 

đã nổ lực Hành thiền

 

trong Giáo Pháp quang minh

 

và đạt được an vui

 

trong phúc lạc Thiên Giới,...

 

Trưởng giả Anāthapiṅdika sau khi thân hoại mệnh chung đã hưởng thiên lạc trong những thiên cung nguy nga, tráng lệ trở về thuật lại cho Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, nay con đạt được thiên cung nguy nga tráng lệ này, phúc lạc thiên giới này, là bởi nguyên nhân gì?

 

Qủa lành này, này ông cận sự, đấy tất cả là của ông đã tạo, ông đã xây dựng tự viện, không bao giờ quên ân đức tam bảo, hộ độ chúng tăng, chuyên tâm thính Pháp, và nổ lực hành thiền, những quả lành ấy, nay ông đang thọ hưởng.

 

Đức Phật thuyết:     

 

Idha modati pecca modati, katapuñño ubhayattha modati;

 

So modati so pamodati, disvā kammavisuddhimattano. (Dhammapada 16)

 

Dịch nghĩa: Người có việc phước thiện đã được làm, vui sướng ở đời này, vui sướng cả đời sau, vui sướng cả 2 đời. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, thấy kết quả của sự nổ lực hành thiền, những phước thiện mình đã làm được thời người ấy rất sung sướng, hoan hỷ. (Pháp cú số 16)

 

Mỗi khi người ấy thấy được như vậy, người ấy thường nghĩ đến ân đức chúng Tăng phải vậy không?

 

Vậy khi tất cả chúng ta đây đang cố gắng hành thiền, tôi muốn nói đến 5 quả lành:

 

1. Jīvitaṃ: người hành thiền biết được tuổi thọ của mình.

 

2. Byādhi: Người ấy biết được mình sẽ mắc bệnh gì

 

3. Kāla: Vào thời gian nào người ấy sẽ phải từ bỏ cuộc sống này,

 

4. Desa: Nơi mộ địa sẽ xả bỏ xác thân này

 

5. Gati: Nơi nào sẽ tái sanh đến.

 

Trong thế gian này có những người không thể biết được 5 điều đó. Những người đương nổ lực hành thiền chúng ta sẽ biết được những điều đó: Tôi thọ hưởng bao nhiêu tuổi, Tôi sẽ mắc bệnh hay không, Lúc nào tôi sẽ chết: Sáng, trưa, hay chiều tối, vào mùa mưa, hay mùa nắng,…. Nơi mộ địa nào tôi sẽ bỏ lại xác thân, Cảnh giới tái sanh nào tôi sẽ đến: chẳng hạn Tôi sẽ được sanh làm người, tôi sẽ được sanh thiên, tôi sẽ sanh về Phạm thiên,v.v. Người ấy biết được cảnh giới tái sanh của mình. Trong thế gian này những người không biết 5 điều này, còn những vị hành giả chúng ta sẽ biết được 5 điều này. Vì thế Chúng ta sẽ tri ân đến việc Hành thiền này.   

 

Câu hỏi 8: Làm thế nào để hành thiền (xem câu hỏi 1 buổi 1)? Trước khi hành thiền nên làm những gì cụ thể, Sau khi hành thiền nên làm gì? Đối với chúng con chưa được thành tựu trong việc hành thiền thì có nên hồi hướng không? Nếu có thì nên Hồi hướng như thế nào? (Cô Nguyễn Thị Hồng)

 

Trả lời: Nghĩa của việc hồi hướng Phước Báu:

 

Những người đã làm hoàn thành bất cứ việc thiện nào muốn chia xẻ với một người khác. Để hồi hướng, để chia sẻ phước báu, trước hết, việc thiện ấy cần phải được thực hiện xong. Khi đã có rồi, người ấy có thể chia xẻ được,

 

Đối với những người đã quá vãng, người ấy không thể chia xẻ trực tiếp được, ví dụ: vải vóc y phục, nhà cửa, thức ăn thức uống, xe cộ không thể đem cho trực tiếp được. Nếu muốn một người có thể chia sẻ, bố thí những thứ đó được.

 

Sau khi đã cho đi, nghĩa là sau khi đã thực hiện xong việc phước thiện, những quả lành mà chúng ta đã làm được có thể hồi hướng.

 

Ví dụ:

 

Muốn họ nhận được vải vóc, chúng ta phải dâng cúng vải vóc,

 

muốn họ nhận được nước – chúng ta phải dâng cúng nước.

 

muốn họ nhận được dép  – chúng ta phải dâng cúng dép

 

muốn nhận được chỗ trú ngụ - chúng ta phải dâng cúng chỗ trú ngụ, chòi, nhà cửa nếu không thể dâng cúng nhà cửa chúng ta có thể dâng cúng dù

 

muốn họ nhận được thức ăn, thức uống – chúng ta nên dâng cúng thức ăn thức uống

 

Chúng ta muốn cho người đã quá vãng vật gì, trước tiên chúng ta phải có được những phước lành ấy để chia xẻ cho những người đã quá vãng.

 

Thành tựu Ba chi Phần:

 

1.      Có mong mỏi cho người quá vãng:

 

2.      Người nhận có giới hạnh

 

3.      Sau khi người làm phước thiện xong và hồi hướng, người quá vãng nói lời “sādhu, sādhu lành thay”

 

Khi dã thành tựu 3 chi phần này người quá vãng sẽ thọ nhận được phần phước báu ấy.

 

Có chuyện: Một người đã từng là Mẹ của Ngài Xá lợi Phất trong năm kiếp quá khứ trước đó, trong kiếp này là một ngạ quỷ, vì mẹ mà Ngài đã dâng cơm nước - y phục – Dù – dép đến chư Tăng xong và hồi hướng Phước ấy.

 

Một chuyện khác: vua Bình Sa Vương (Bimbisara), Đức vua thành Vương xá (Rājagaha) đã dâng cúng Cơm nước, y phục đến Đức Phật và chư Tăng để hồi hướng phước ấy đến hoàng thân quốc thích đã quá vãng thành Ngạ quỷ. Những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều.

 

Chi phần 2: Người thọ nhận là người phải có giới hạnh:

 

Trong chi Phần này, có thể Dâng cúng đến Chư Tăng, vật dâng cúng dâng đến Tăng trở thành Tài sản của Tăng, phước báu rất cao thượng thù thắng.

 

Nếu người không có giới hạnh – không thể có được chi phần này.

 

Phần tiếp theo: Những việc nên biết Trước khi Hành Thiền (Parikamma)

 

1.      Thọ giữ 5 giới

 

2.      Niệm tưởng Ân Đức Tam Bảo, Ân đức Phụ Mẫu, tha thứ lỗi lầm cho người,

 

3.      Xin người tha thứ lỗi lầm

 

4.      Rải tâm từ - tụng hộ Kinh Paritta, Paṭṭhāna nếu có thể.

 

 

 

Sādhu! Sādhu! Lành thay!

 

(Dứt buổi thứ 2)

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 339)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 368)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 301)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 326)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1122)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1298)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557602)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 729)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 823)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1227)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1824)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1298)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2568)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 328)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 872)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4077)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".