Bài 3 Ngày 10/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 592)
Bài 3 Ngày 10/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

BÀI 3 – THỨ SÁU NGÀY 10/7/2009

 

Câu Hỏi 9: Kính Xin Ngài giảng giải cho con thật rõ về câu kinh Pháp Cú này: “Ai sống một trăm năm, không thấy Pháp Sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày thấy được Pháp Sanh diệt”. Pháp sanh diệt là ở tầng nào trong các tầng thiền? (Cô Nguyễn thị Hồng)

 

Trả Lời:

 

Yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ udayabbayaṃ;

 

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato udayabbayaṃ.

 

Người sống một trăm năm, Một năm có 365 ngày, 10 năm có 3650 ngày, 100 năm có 36500 ngày. Trong thế gian này có những người có tuổi thọ 100 năm. Tuổi thọ 100 năm nghĩa là tuổi thọ dài cả 3650o ngày, có những người có tuổi thọ như vậy. Nếu đem so sánh giữa người sống thọ trăm năm nhưng không thấy được các Pháp sanh diệt, không bằng những người hành thiền trong một ngày và thấy được các Pháp Sanh Diệt. 

 

Tuệ sinh diệt và Nhập các tầng thiền là khác nhau.

 

Udayabbayañāṇa, Tuệ sinh diệt thuộc Tuệ Minh Sát (Vipassanāñāṇa)

 

Nhập các tầng thiền (Samādhi) thuộc Định. Định và Minh sát là khác nhau.

 

+ Khi nhập Thiền hay khi có Định (có 5 thiền chi):

 

1.      Vitakka: Tầm

 

2.      Vicāra: Tứ

 

3.      Pīti: Hỷ

 

4.      Sukha: Lạc

 

5.      Ekaggata: Nhất tâm

 

Một người khi đang trong 5 thiền chi này thì gọi là nhập Thiền (Sơ Thiền).

 

+ Còn thấy sự sanh diệt của Danh Pháp và Sắc Pháp thì gọi là Tuệ sanh diệt.

 

+ Thấy được sự sanh diệt nhanh như thế nào?

 

Khi một ánh sáng chiếu qua khung cửa, trong ánh sáng đó có những hạt rất nhỏ. Những hạt này gọi là những hạt Tajjārī                         (Nhóm sắc Tajjārī).

 

Một  hạt tajjārī gấp 36 lần hạt aṇu.                       (Nhóm sắc aṇu)

 

Một hạt aṇu gấp 36 lần hạt paramāṇu.     (Nhóm sắc paramānu-nguyên tử atom)

 

Tajjārī, aṇu, paramāṇu đều được gọi là các tổng hợp sắc rūpakalāpa, (Chữ Pāḷi Kalāpa có nghĩa là nhóm, rūpa có nghĩa là sắc) tổng hợp sắc nhỏ nhất là paramāṇu (nguyên tử).

 

Khi một người hành thiền (đến giai đoạn), không còn thấy các hình dạng thân phần của thân thể nữa, mà chỉ còn thấy được các nhóm sắc tụ (rūpakalāpa) này. Cho đến khi thấy được nhiều nhóm sắc tụ nhỏ Paramāṇu, hành giả sẽ thấy trong mỗi nhóm sắc tụ Paramāṇu  lại có  Pathāvī (Đất), Āpo (nước), Tejo (Lửa), Vāyo (Gió)… nữa. Khi quán sát những nguyên tử Paramāṇu này vị ấy chỉ thấy các đặc tính cứng hoặc mềm (Đất), chảy hoặc dính (Nước), nóng hoặc lạnh (thuộc Lửa), nâng hoặc đẩy (Gió). Như vậy hành giả chỉ còn thấy được những đặc tính riêng biệt này mà thôi.

 

Trong khi phân biệt các đặc tính riêng biệt của Tứ đại, thì các nhóm sắc tụ Paramāṇu không thấy nữa. Hành giả chỉ thấy được những đặc tính riêng biệt này và thấy được cả sự xuất hiện (sanh) và biến mất (diệt) của các đặc tính đó thôi. Thấy được các nhóm sắc đó sanh diệt rất nhanh, hết nhóm sắc này đến nhóm sắc khác. Hành giả chỉ còn quán sát sự sinh diệt liên tục cực kỳ nhanh của các nhóm sắc này như một đặc tính. Sanh-Diệt, Sanh-Diệt, Sanh-Diệt… Nếu quán được sự sanh diệt như vậy, gọi là Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayañāṇa), – Hay còn gọi là Tuệ Minh Sát (Vipassanāñāṇa).       

 

Câu hỏi 10: Bạch Ngài có câu hỏi này: “Cho rằng tu Thiền Quán là đắc được Đạo quả, vị này không tu qua Thiền Định bao giờ mà tu Thiền Tuệ, vậy có đắc được Đạo Quả không? (Chú Trực).

 

Trả lời:

 

Trong việc thực hành Thánh Pháp, 8 Chi Chánh Đạo (Bát Chánh Đạo) hay Đạo Đế (Maggasacca), phải thực hành một Đạo chi là Chánh Định (Sammāsamādhi).

 

Khi thành tựu được 8 Chi Chánh Đạo này thì Tuệ Minh Sát (Vipassanāñāṇa) sinh khởi. Khi Tuệ Minh Sát sinh khởi thì Đạo Tuệ (Maggañāṇa) và Quả Tuệ (Phalañāṇa) cũng đạt được.

 

Để Tuệ Minh Sát sanh khởi cần phải có Chánh Định “Sammāsamādhi”, Chánh Định thuộc Phần Định.

 

Để Tuệ sinh khởi, trước hết cần phải thiết lập Samādhi (Định). Không có Định thì không có Tuệ.

 

            Pāḷi: Katamā ca bhikkhave sammāsamādhi?

 

Dịch nghĩa: Này chư Tỳ khưu, Chánh Định là gì?”

 

Chính Đức Phật Ngài đã hỏi Chư Tỳ khưu và cũng chính Ngài trả lời:

 

“Pathamajhānaṃ dutiyajhānaṃ tatiyajhānaṃ catutthajhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati sammāsamādhi”

 

Ngài đã trả lời rằng: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền gọi là Chánh Định.

 

Nếu không thể hành thiền để đạt Định, người ấy có thể nổ lực hành thiền để đạt cận định hoặc phiến thời Định “Khaṇikasamādhi”. Phiến Thời Định “Khaṇikasamādhi” này cũng nằm trong Samatha mà thôi.

 

Để đạt được Thiền (Jhāna), Đạo (Magga), Quả (Phala), mỗi khi nổ lực hành thiền có những triền cái (những pháp che án, cản trở) cần phải được loại trừ.

 

Khi các triền cái ngưng bặt - đạt Định

 

Định đạt – Thì đạt Tuệ

 

Tuệ đạt thì đạt Đạo Tuệ - Quả Tuệ.

 

“Samāhito bhikkhave yathabhūtaṃ pajānāti” (Đức Phật)

 

Có Định, này Chư Tỳ Kheo, sẽ thấy được các Pháp như thật, (Có Định, biết rõ như thật trí) – Tương Ưng Sự Thật.

 

Nīvaraṇa = Triền cái, những pháp cái che án, cản trở con đường đến Thiền, Đạo, Qủa.

 

1.      Kāmachandanīvaraṇa        Tham dục pháp cái

 

2.      Byāpādanīvaraṇa                Sân hận pháp cái

 

3.      Thinamiddhanīvaraṇa         Muội lược, hôn trầm, thuỵ miên Pháp cái

 

4.      uddhaccakukkucca  phóng dật, trạo cử

 

5.      vicikiccha                              hoài nghi, tin hay không tin

 

          +   Avijjā                                      không biết đúng đắn

 

Nói tóm lại: Cần Phải thực hành Định.

 

Câu hỏi 11: Trong các việc Thiện, Thiền là thiện nhất phải không? (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Trong các việc thiện, Nổ lực hành thiền, Thính Pháp, Bố thí Pháp, Thuyết Pháp, bố thí Kinh Sách, Mời Thiên-Nhân nghe Pháp, những việc Thiện này là thiện nhất: Đúng vậy.

 

Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.

 

Dịch nghĩa: Pháp thí thắng mọi thí

 

Còn nữa:

 

Amataṃdado ca so hoti

 

Yo dhamme anusāsati (Devatāsamyutta – Tương Ưng Thiên Tử)

 

Dịch nghĩa: Người nào bố thí Pháp, người ấy bố thí Níp-Bàn.

 

Người nào chưa chứng ngộ Níp-Bàn, nhưng người ấy bố thí Níp-Bàn, đấy là bố thí cao thượng nhất, bố thí không thể sánh bằng.

 

Câu hỏi 12: Chúng ta phải học Pháp Học rồi Qua Pháp Hành phải không? (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Sutamaya                   Nghe, đọc, mà biết                                                (văn trí)

 

Cintamaya                 Suy nghĩ, tư duy mà biết                                         (tư trí)

 

Bhāvanāmaya           thực hành, hành thiền tiến đạt mà biết                   (tu trí)

 

Trong 6 Ân Đức Pháp có:

 

Ehipassiko = Pháp mời gọi Đến để học, đến để quan sát, đến để hành.

 

Đức Phật tán dương sự hiểu biết có được thông qua thực hành.

 

Có Vị Tam tạng Trưởng Lão Pháp sư Poṭṭhila đang dạy cho Đồ chúng gồm 500 vị Tỷ kheo. Đức Phật gọi: “Moghapoṭṭhila Tuccapoṭṭhila”. Nghĩa là Này Poṭṭhila vô dụng - Đức Phật đã gọi như vậy vì vị ấy chỉ có học lòng Tam tạng mà không hành.

 

Đại Đức Cūḷapala, trong suốt 3 tháng Hạ không thuộc nổi một bài kệ, khi Đức Thế Tôn trao cho ông một đề mục xong, ông tiến hành thiền và chứng Alahán quả cùng thần thông. Học hỏi và Hiểu biết qua việc thực hành thì tốt hơn. Việc thực hành có thể chứng đạt được các loại trí Yathābhūtañāṇa (Như thị trí) – Bhāvanāmayañāṇa (Tiến Đạt Trí).

 

Kiến thức đạt được trong cuộc sống tốt hơn là học suông.

 

Attapaccakkha – trí do tự mình đúng thời biết được, có thể đạt được Đạo – Quả Tuệ.

 

Sādhu! Sādhu! Lành thay!

 

(Dứt buổi 3)

 

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 173)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 235)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 208)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 266)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 496)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 868)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 892)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 705)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 495)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 562)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 608)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1463)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 837)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 636)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1662)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1095)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4428)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8569)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1659)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 658436)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 515)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1428)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2270)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1069)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 1036)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 3121)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 184)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 553)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 672)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 3970)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 330)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 333)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,