Bài 6 Ngày 13/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 7105)
Bài 6 Ngày 13/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

 

BÀI 6 - THỨ HAI NGÀY 13/7/2009

 

Câu hỏi 18: Nếu quý vị chưa sẵn sàng câu hỏi, sư xin được phép đặt câu hỏi với Thiền Sư, Thực hành xong khoá thiền ở Thiền Lâm Viện Pa-Auk, một vị hành giả phải thực hành qua bao nhiêu giai đoạn? (Sư Nguyên Tuệ)

 

Trả lời:

 

Có 6 giai đoạn trong việc thực hành của một vị hành giả (Yogi) tại các trung tâm thiền Pa-Auk:

 

1, Phần THIỀN CHỈ          (SAMATHA)

 

2, Phần Sắc                          (RŪPA)

 

3, Phần Danh                      (NĀMA)

 

4, Phần Mười Hai Nhân Duyên, hay còn gọi là Duyên Khởi (PAṬICCA SAMUPPĀDA)

 

5, Phần Lakkhaṇādicatukka nghĩa là phân biện TỨ PHẦN bắt đầu với Tướng (Lakkhaṇa)

 

+ LAKKHAṆA                    Tướng, đặc tính, đặc tướng:

 

+ RASA                             Dụng, Vị, tác dụng, chức năng

 

+ PACCUPAṬṬHĀNA       Hiện khởi, biểu hiện, thành tựu

 

+ PADAṬṬHĀNA               Túc xứ (Nhân, nhân cận)

 

6, Phần THIỀN QUÁN     (VIPASSANĀ)

 

Ở Pa-Auk một vị Hành giả phải thực hành qua 6 giai đoạn này. Cẩm nang cho từng giai đoạn được in thành sách tất cả gồm 8 cuốn, được giảng dạy và thực hành hệ thống theo từng giai đoạn:

 

Phần 1, THIỀN CHỈ                      (2 cuốn),

 

Phần 2, Phần SẮC                          (1 cuốn),

 

Phần 3, Phần DANH                     (1 cuốn),

 

Phần 4, DUYÊN KHỞI                 (2 cuốn),

 

Phần 5, phân biện TỨ PHẦN      (1 cuốn),

 

Phần 6, THIỀN QUÁN                 (1 cuốn),

 

Tổng cộng là 8 cuốn,

 

HỎI TIẾP: Xin Sayadaw trình bày tóm tắt cách thực hành Phần 1:

 

Thực hành Thiền Đối với đối tượng hơi thở vào- hơi thở ra có 4 giai đoạn:

 

1.      Niệm, (chú ý theo dõi) hơi thở liên tục (không gián đoạn) Hơi thở DÀI (dīgha)

 

2.     Niệm, (chú ý theo dõi) hơi thở liên tục (không gián đoạn) Hơi thở NGẮN (Rassa)

 

3.     Biết chặng Đầu - Giữa - Cuối của hơi thở liên tục (Sabbakāya)       

 

4.     Thực hành Biết Hơi thở vi tế (Passambhaya)

 

Nếu thực hành xong 4 giai đoạn này, quang tướng (Paṭibhāganimitta) sẽ xuất hiện. Nếu Đạt được quang tướng (xem như đã xong phần THIỀN CHỈ).[1]

 

Những hành giả khi tiến hành niệm hơi thở vào- hơi thở ra, trước hết đối tượng mà hành giả sẽ phải thực hànhhơi thở vào- hơi thở ra, phải được thực hành qua 4 giai đoạn như trên.

 

- Liên tục chú ý đến hơi thở vào hơi thở ra, chỉ có biết hơi thở vào- hơi thở ra mà thôi, không để ý đến bất kì đối tượng nào khác. Tâm không phóng đi chỗ này chỗ kia, không hối hận bất cứ chuyện gì, chỉ Thở vào - thở ra, thở vào - thở ra, và liên tục chú ý hơi thở vào- hơi thở ra mà thôi. Giai đoạn này thành tựu được có nghĩa là hơi thở Dài - vị ấy biết; hơi thở ra - ngắn (vị ấy cũng biết) – Đến đây vị ấy thành tựu thêm một giai đoạn nữa (giai đoạn 2).

 

Kế đến hành giả thực hành để biết được chặng đầu - giữa - cuối của hơi thở (giai đoạn 3). Nếu vị ấy biết được chặng ĐẦU và CUỐI của hơi thở nghĩa là vị ấy sẽ biết được chặng GIỮA của hơi thở. Thành tựu được giai đoạn này là thành tựu được giai đoạn thứ ba. Lúc này Hơi thở trở nên ngắn dần, ngắn dần, và vi tế - ngắn đến nỗi, vi tế đến nỗi vị ấy không thể đoán được đâu là hơi thở vào, đâu là hơi thở ra, vi tế đến nỗi chẳng thể thấy hơi thở rõ ràng gì cả. Hơi thở vào ra vẫn tự nhiên tiếp tục đang vào ra. Hành giảcảm giác không thấy rõ hơi thở, không biết rõ hơi thởhơi thở lúc này quá đỗi vi tế. Khi ấy, nhiều vị hành giả thường thắc mắc: Liệu hơi thở của tôi có còn hay không? Hơi thở của tôi đang hiện hữu hay không hiện hữu? Hơi thở rất vi tế. Nếu vị ấy tiếp tục chú ý thì sẽ phát hiện hơi thở vẫn có đó và rất vi tế, nhỏ nhiệm.

 

hành giả thực hành đến giai đoạn 4 thì quang tướng xuất hiện. Ở một số hành giả khác, quang tướng hơi thở xuất hiện vào giai đoạn thứ 2; ở một số hành giả khác thì quang tướng xuất hiện vào giai đoạn thứ 3.  Khi đã đạt được quang tướng hơi thở, thì tất cả những Phần còn lại: Phần SẮC, Phần DANH, Phần DUYÊN KHỞI, Phần PHÂN BIỆN TỨ PHẦN, Phần THIỀN QUÁN, tất cả đều trở nên dễ dàng. Dễ như thế nào? Khi đã xong phần THIỀN CHỈ, đã đạt được quang tướng, vị ấy có thể ấn định thời gian thành tựu cho mình: trong một tháng tôi sẽ thành tựu được cả 5 phần còn lại, hoặc hai tháng tôi sẽ thành tựu cả 5 phần còn lại… Vì thế, trước hết giai đoạn NIỆM LIÊN TỤC là giai đoạn khó mà thôi. Nếu thành tựu được thì các giai đoạn sau, các phần sau không còn khó nữa.           

 

Câu hỏi 19: Bạch Ngài, Tà Kiến, Si và Vô minh khác nhau như thế nào?  (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Sau đây là nghĩa của Vô minh (Avijjā), Si (Moha) và Thân Kiến (Sakkāyadiṭṭhi):

 

i>        AVIJJĀ (Vô minh): Na vidatīti avijjā.

 

Na vidati: không biết; iti: Vì thế: Vì không biết nên gọi là vô minh.

 

Về cơ bản, nó là Si (moha) tâm sở (Cetasika) có cả trong 12 Tâm Bất Thiện. Khi Tâm Bất Thiện sanh khởi ở một người, tâm si gồm có trong đó. Vô minh cũng được gọi là si và ngược lại. Chính vị ấy không biết được những sự thật cần nên biết. Các tâm và tâm sở bất thiện luôn đồng hành với mỗi người, Như một đám mây bụi đang che phủ mắt, mà vị ấy không thấy được nơi chốn của các loài hữu tình, vì đám mây bụi này mà người ấy không nhìn thấy được những chỗ cần nhìn thấy.

 

Trong ABHIDHAMMA (Thắng Pháp) có đề cập đến 8 vấn đề bị bao phủ bởi vô minh (Avijjā):

 

              1. TỨ THÁNH ĐẾ (4)

 

a.     KHỔ ĐẾ       (Dukkhasaccā): sự thật về KHỔ

 

b.     TẬP ĐẾ         (Samudayasaccā): sự thật về nguyên nhân của KHỔ

 

c.      DIỆT ĐẾ      (Nirodhasaccā): sự thật về KHỔ chấm dứt

 

d.     ĐẠO ĐẾ       (Maggasaccā): sự thật về ĐẠO diệt khổ

 

2.     PUBBANTA             (5) = Kiếp trước, Những kiếp sống quá khứ, (Vì vô minh bao phủ mà không biết, không tin những kiếp sống trước đây.)

 

APARANTA              (6)= Kiếp sau, (vì vô minh bao phủ nên không thấy được những kiếp vị lai).

 

PUBBANTĀPARANTA (7) = Cả Kiếp trướckiếp sau (Vì vô minh bao phủ mà không biết đước kiếp quá khứ lẫn vị lai)

 

3.     PAṬICCA SAMUPPĀDA (8) (DUYÊN KHỞI): Vì vô minh bao phủ, vị ấy không biết VÔ MINH làm duyên khiến HÀNH sanh… (avijjāpaccayā saṅkhāra)

 

+ Vô minh ở mỗi giai đoạn thì khác nhau:

 

Vô minh che phủ, không phân biệt được THIỆN và BẤT THIỆNvô minh rất dày.

 

Biết được THIỆN, BẤT THIỆN rồi, khi bất thiện khởi sanh vị ấy từ bỏ bất thiện ấy. Nếu biết cách làm những việc Thiện, vô minh đã mỏng bớt đi. Tuy nhiên, con đường để thoát khỏi vô minh thì vẫn còn xa lắm. Đạt được quả vị Thánh Dự Lưu (Sotāpāna), Thánh Nhất Lai (Sakadāgāmī), Thánh Bất Lai (Anāgāmi), có thể nhìn thấy được Tứ Thánh Đế… ngày càng rõ hơn vì vô minh ngày càng “mỏng” bớt đi. Khi đạt được quả vị Alahán thì vị ấy thoát khỏi vô minh.

 

Nhưng nên hiểu rằng có vị Alahán thoát khỏi vô minh nhưng không phải vị ấy biết hết tất cả. Vị ấy chỉ biết được TỨ THÁNH ĐẾsự thật cần đáng biết; thấy kiếp trước, thấy kiếp sau (nên nhớ rằng một vị Alahán thấy mình không còn kiếp sau nữa vì thấy trong Duyên Khởi), là những điều đáng thấy, đáng biết.

 

Không phải vì Vô Minh che phủ nên không biết hết tất cả các kiến thức về Hiệp thế (Lokiya) và Siêu Thế (Lokuttara) mà do năng lực Trí (Trí năng, Huệ năng) còn kém. Ví dụ: Vào ban ngày quý vị không nhìn thấy một vật ở đằng xa, đó không phải do màn đêm bao phủ mà là do mắt của quý vị không thể thấy nó.

 

Vô Minh bao gồm:

 

Avijjāsava                      Vô minh lậu

 

Avijjāyoga                     Vô minh (ách) phược

 

Avijjogha                        Vô minh bộc lưu

 

Avijjānīvaraṇa             Vô minh triền cái

 

Avijjānusaya                 Vô minh tuỳ miên

 

Avijjāsaṃyojana         Vô minh Kiết Sử

 

Avijjākilesa                    Vô minh phiền não

 

   Vô minh được gọi dưới nhiều tên gọi như vậy đó.

 

ii>      DIṬṬHI: Kiến

 

+āsava (lậu hoặc, trầm luân)     = Diṭṭhāsava (Kiến lậu)

 

+Ogha (bộc lưu (dòng lũ)            = Diṭṭhogha (Kiến bộc lưu)

 

+Yoga (Ách (cái ách)                     = Diṭṭhiyoga (Kiến ách (Kiến phược)

 

Sīlabbattaparāmāsakāyagantha  = giới cấm thủ, cho rằng những điều đang thực hành là đúng (ví dụ hạnh con bò, hạnh con chó, cúng tế…)

 

- Sīlabbatta: Các lễ nghi cúng tế trong lĩnh vực tôn giáo,

 

- Parāmāsa: bị ảnh hưởng bởi

 

- Sakāyagantha: sự kết hợp thân Năm Uẩn

 

Dịch là: bị ảnh hưởng bởi các lễ nghi phong tục tôn giáo liên quan đến thân Năm Uẩn.

 

+Idaṃsaccābhinivesakāyagantha

 

Idaṃ: Này,                          abhinivesa   Dính chặt, chấp chặt

 

Saccā: Sự thật,                   kāyagantha  Thân Năm Uẩn

 

Dịch là: Chấp thủ vào sự thật này. Cho rằng điều tôi nói là đúng người khác nói là sai.

 

Loại Gantha (Phược (trói buộc)) này cũng chỉ là Thân Kiến:

 

+ Còn trong Thủ (Upādāna)       = Diṭṭhūpādāna (Kiến thủ)

 

+ Anusaya (tuỳ miên)                   = Diṭṭhānusaya (Kiến tuỳ miên)

 

+ Saṃyojana (Kiết sử)                 = Diṭṭhisaṃyojana (Kiến Kiết Sử)

 

+ Kilesa (10 phiền não)                 = Diṭṭhikilesa (Kiến Phiền Não)

 

Tất cả Tà Kiến lấy Thân Kiến làm nhân căn bản:

 

Sakkāyadiṭṭhi  (Thân kiến): Cho rằng tập hợp thân 5 Uẩn này là đàn ông, đàn bà, là tôi, là nó, là chư thiên, là súc sanh….

 

PAÑCAKKHANDHĀ – Năm Uẩn

 

1- Rūpa                     = Sắc

 

2- Vedanā                = Thọ

 

3- Saññā                   = Tưởng

 

4- Saṅkhāra                        = Hành

 

5- Citta+Viññāṇa   = Thức

 

Đối với Thân Năm Uẩn này, nếu chấp rằng:

 

- Sắc là Tôi

 

- Tôi là Sắc

 

- Tôi có trong sắc

 

- Sắc có trong tôi

 

Tương tự với 4 Uẩn còn lại ta có đến 20 (5x4=20) loại Thân Kiến (Sakkāyadiṭṭhi), nhưng nếu liệt kê chi tiết thì Thân Kiến lên đến 256 loại.

 

iii> MOHA: Si

 

Tương tự với Vô Minh

 

THÂN KIẾNTÀ KIẾN là như nhau (đồng nghĩa khác âm).

 

Câu hỏi 20: Khi thở vào có sự dừng lại một đoạn, và thở ra có sự dừng lại. Vậy thìghi nhận việc dừng lại này không? Khi đã chứng đắc Thiền thì tầng thiền trước đó có bị huỷ diệt không? (Cô Phượng)

 

Trả lời:

 

(Phương Pháp 1)

 

Khi bạn nghĩ rằng có khoảng dừng giữa hơi thở vào và hơi thở ra thì nên:

 

Hơi thở vào nếu dài – ghi nhận DÀI

 

Hơi thở vàonếu ngắn – ghi nhận NGẮN

 

Ghi nhận trong tâm: Chỉ ghi nhận NGẮN hoặc DÀI mà thôi.

 

Khi thở chậm – nghĩa là Hơi Thở DÀI

 

Khi thở nhanh – nghĩa là Hơi Thở NGẮN

 

(Phương Pháp 2)

 

Hơi thở vào – vào

 

Hơi thở ra– ra, Chỉ ghi nhận VÀO - RA

 

Vào – Ra 1, Vào – Ra 2, Vào – Ra 3 … đếm cho đến 8, xem như được 1 vòng (vāra), vị ấy có thể thực hành 50/60 vòng như vậy.

 

(Phương pháp 3)

 

Hơi thở vào: đầu - cuối

 

Hơi thở ra: đầu - cuối

 

Tập trung theo dõi hơi thở tại điểm hơi thở xúc chạm, biết được đầu và cuối của hơi thở. Nếu tập trung theo dõi tốt quang tướng sẽ xuất hiện. Một giờ, hai giờ, hãy chú ý tập trung (Định) ghi nhận (niệm) tốt.

 

+++Đặt Tâm trên Quang tướng khi xuất hiện:

 

1.      Tâm hướng đến đối tượng là quang tướng đó (TẦM – VITAKKA)

 

2.     Tâm duy trì liên tục trên đối tượng quang tướng đó (TỨ - VICĀRA)

 

3.     Thoã thích với quang tướng đó (HỸ - PĪTI)

 

4.     An vui với quang tướng đó (LẠC – SUKHA)

 

5.     Tâm an tỉnh ổn cố trên quang tướng đó (NHẤT TÂM – EKAGGATĀ)

 

Khi năm Thiền Chi: TẦM, TỨ, HỶ, LẠC, NHẤT TÂM rõ ràng thì gọi là đắc Sơ Thiền.

 

Trong Năm thiền chi đó, loại bỏ TẦM (do TẦM thô tháo), còn lại 4 Thiền Chi, hành giả duy trì liên tục chú ý đến quang tướnghành giả đắc Nhị Thiền. Ở đây không phải huỷ diệt Sơ Thiền để đạt Nhị Thiền mà gọi là loại bỏ từng thiền chi một để chứng đắc các Tầng Thiền cao hơn. VITAKKA (Tầm) này còn thô tháo khi hướng tâm liên tục trên quang tướng. Tầm này còn dễ bị các pháp như tham dục cuốn hút làm hại đến Định của Hành giả. Vị ấy không còn để tâm suy nghĩ về quang tướng nữa (Loại bỏ Tầm). Chỉ duy trì ghi nhận liên tục quang tướng ấy (TỨ), không còn suy nghĩ gì về quang tướng đó nữa vì biết được lỗi của Tầm. Khi loại bỏ được Tầm, vị ấy đắc Nhị Thiền.          

 

(Dứt buổi thứ 6)

 

 

Ghi Chú:

 

[1] Trong Bộ cẩm nang ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT BÀN của Ngài Hoà Thượng Viện Chủ và Trong thực tế được thực hành tại Thiền Lâm Viện Pa-Auk thì: Khi Hành giả đã thành tựu đến đây, trong Phần THIỀN CHỈ này còn phải thực hành phân biệt các thiền chi trong các tầng thiền cho thuần thục, rồi tiến hành qua các đề mục còn lại khác như: + Thiền TỨ ĐẠI,  + 32 THỂ TRƯỢC, + TỬ THI, + BẠCH CỐT TƯỞNG (bộ xương trắng); + các BIẾN XỨ (KASIṆA) màu sắc, + THIỀN TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (hay Thiền Bảo Hộ - TỪ, BI, HỸ, XÃ) …. Hành giả cũng sẽ dễ dàng thành thựu vì đã có nền tảng nên việc thực hành của các hành giả trở nên nhanh chóng.

 

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7980)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7454)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7482)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7242)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7012)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7846)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9379)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6116)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6388)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5666)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5936)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5630)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5525)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5776)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5317)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8338)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1165806)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8680)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6823)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7264)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7595)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5043)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5573)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4888)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5623)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4912)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6104)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4191)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4792)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5050)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5307)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6070)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5278)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6807)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9204)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10616)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9107)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9131)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7461)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9379)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 14895)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7254)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6942)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9554)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10486)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng