Bài 6 Ngày 13/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 541)
Bài 6 Ngày 13/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

 

BÀI 6 - THỨ HAI NGÀY 13/7/2009

 

Câu hỏi 18: Nếu quý vị chưa sẵn sàng câu hỏi, sư xin được phép đặt câu hỏi với Thiền Sư, Thực hành xong khoá thiền ở Thiền Lâm Viện Pa-Auk, một vị hành giả phải thực hành qua bao nhiêu giai đoạn? (Sư Nguyên Tuệ)

 

Trả lời:

 

Có 6 giai đoạn trong việc thực hành của một vị hành giả (Yogi) tại các trung tâm thiền Pa-Auk:

 

1, Phần THIỀN CHỈ          (SAMATHA)

 

2, Phần Sắc                          (RŪPA)

 

3, Phần Danh                      (NĀMA)

 

4, Phần Mười Hai Nhân Duyên, hay còn gọi là Duyên Khởi (PAṬICCA SAMUPPĀDA)

 

5, Phần Lakkhaṇādicatukka nghĩa là phân biện TỨ PHẦN bắt đầu với Tướng (Lakkhaṇa)

 

+ LAKKHAṆA                    Tướng, đặc tính, đặc tướng:

 

+ RASA                             Dụng, Vị, tác dụng, chức năng

 

+ PACCUPAṬṬHĀNA       Hiện khởi, biểu hiện, thành tựu

 

+ PADAṬṬHĀNA               Túc xứ (Nhân, nhân cận)

 

6, Phần THIỀN QUÁN     (VIPASSANĀ)

 

Ở Pa-Auk một vị Hành giả phải thực hành qua 6 giai đoạn này. Cẩm nang cho từng giai đoạn được in thành sách tất cả gồm 8 cuốn, được giảng dạy và thực hành hệ thống theo từng giai đoạn:

 

Phần 1, THIỀN CHỈ                      (2 cuốn),

 

Phần 2, Phần SẮC                          (1 cuốn),

 

Phần 3, Phần DANH                     (1 cuốn),

 

Phần 4, DUYÊN KHỞI                 (2 cuốn),

 

Phần 5, phân biện TỨ PHẦN      (1 cuốn),

 

Phần 6, THIỀN QUÁN                 (1 cuốn),

 

Tổng cộng là 8 cuốn,

 

HỎI TIẾP: Xin Sayadaw trình bày tóm tắt cách thực hành Phần 1:

 

Thực hành Thiền Đối với đối tượng hơi thở vào- hơi thở ra có 4 giai đoạn:

 

1.      Niệm, (chú ý theo dõi) hơi thở liên tục (không gián đoạn) Hơi thở DÀI (dīgha)

 

2.     Niệm, (chú ý theo dõi) hơi thở liên tục (không gián đoạn) Hơi thở NGẮN (Rassa)

 

3.     Biết chặng Đầu - Giữa - Cuối của hơi thở liên tục (Sabbakāya)       

 

4.     Thực hành Biết Hơi thở vi tế (Passambhaya)

 

Nếu thực hành xong 4 giai đoạn này, quang tướng (Paṭibhāganimitta) sẽ xuất hiện. Nếu Đạt được quang tướng (xem như đã xong phần THIỀN CHỈ).[1]

 

Những hành giả khi tiến hành niệm hơi thở vào- hơi thở ra, trước hết đối tượng mà hành giả sẽ phải thực hành là hơi thở vào- hơi thở ra, phải được thực hành qua 4 giai đoạn như trên.

 

- Liên tục chú ý đến hơi thở vào hơi thở ra, chỉ có biết hơi thở vào- hơi thở ra mà thôi, không để ý đến bất kì đối tượng nào khác. Tâm không phóng đi chỗ này chỗ kia, không hối hận bất cứ chuyện gì, chỉ Thở vào - thở ra, thở vào - thở ra, và liên tục chú ý hơi thở vào- hơi thở ra mà thôi. Giai đoạn này thành tựu được có nghĩa là hơi thở Dài - vị ấy biết; hơi thở ra - ngắn (vị ấy cũng biết) – Đến đây vị ấy thành tựu thêm một giai đoạn nữa (giai đoạn 2).

 

Kế đến hành giả thực hành để biết được chặng đầu - giữa - cuối của hơi thở (giai đoạn 3). Nếu vị ấy biết được chặng ĐẦU và CUỐI của hơi thở nghĩa là vị ấy sẽ biết được chặng GIỮA của hơi thở. Thành tựu được giai đoạn này là thành tựu được giai đoạn thứ ba. Lúc này Hơi thở trở nên ngắn dần, ngắn dần, và vi tế - ngắn đến nỗi, vi tế đến nỗi vị ấy không thể đoán được đâu là hơi thở vào, đâu là hơi thở ra, vi tế đến nỗi chẳng thể thấy hơi thở rõ ràng gì cả. Hơi thở vào ra vẫn tự nhiên tiếp tục đang vào ra. Hành giả có cảm giác không thấy rõ hơi thở, không biết rõ hơi thở vì hơi thở lúc này quá đỗi vi tế. Khi ấy, nhiều vị hành giả thường thắc mắc: Liệu hơi thở của tôi có còn hay không? Hơi thở của tôi đang hiện hữu hay không hiện hữu? Hơi thở rất vi tế. Nếu vị ấy tiếp tục chú ý thì sẽ phát hiện hơi thở vẫn có đó và rất vi tế, nhỏ nhiệm.

 

Có hành giả thực hành đến giai đoạn 4 thì quang tướng xuất hiện. Ở một số hành giả khác, quang tướng hơi thở xuất hiện vào giai đoạn thứ 2; ở một số hành giả khác thì quang tướng xuất hiện vào giai đoạn thứ 3.  Khi đã đạt được quang tướng hơi thở, thì tất cả những Phần còn lại: Phần SẮC, Phần DANH, Phần DUYÊN KHỞI, Phần PHÂN BIỆN TỨ PHẦN, Phần THIỀN QUÁN, tất cả đều trở nên dễ dàng. Dễ như thế nào? Khi đã xong phần THIỀN CHỈ, đã đạt được quang tướng, vị ấy có thể ấn định thời gian thành tựu cho mình: trong một tháng tôi sẽ thành tựu được cả 5 phần còn lại, hoặc hai tháng tôi sẽ thành tựu cả 5 phần còn lại… Vì thế, trước hết giai đoạn NIỆM LIÊN TỤC là giai đoạn khó mà thôi. Nếu thành tựu được thì các giai đoạn sau, các phần sau không còn khó nữa.           

 

Câu hỏi 19: Bạch Ngài, Tà Kiến, Si và Vô minh khác nhau như thế nào?  (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Sau đây là nghĩa của Vô minh (Avijjā), Si (Moha) và Thân Kiến (Sakkāyadiṭṭhi):

 

i>        AVIJJĀ (Vô minh): Na vidatīti avijjā.

 

Na vidati: không biết; iti: Vì thế: Vì không biết nên gọi là vô minh.

 

Về cơ bản, nó là Si (moha) tâm sở (Cetasika) có cả trong 12 Tâm Bất Thiện. Khi Tâm Bất Thiện sanh khởi ở một người, tâm si gồm có trong đó. Vô minh cũng được gọi là si và ngược lại. Chính vị ấy không biết được những sự thật cần nên biết. Các tâm và tâm sở bất thiện luôn đồng hành với mỗi người, Như một đám mây bụi đang che phủ mắt, mà vị ấy không thấy được nơi chốn của các loài hữu tình, vì đám mây bụi này mà người ấy không nhìn thấy được những chỗ cần nhìn thấy.

 

Trong ABHIDHAMMA (Thắng Pháp) có đề cập đến 8 vấn đề bị bao phủ bởi vô minh (Avijjā):

 

              1. TỨ THÁNH ĐẾ (4)

 

a.     KHỔ ĐẾ       (Dukkhasaccā): sự thật về KHỔ

 

b.     TẬP ĐẾ         (Samudayasaccā): sự thật về nguyên nhân của KHỔ

 

c.      DIỆT ĐẾ      (Nirodhasaccā): sự thật về KHỔ chấm dứt

 

d.     ĐẠO ĐẾ       (Maggasaccā): sự thật về ĐẠO diệt khổ

 

2.     PUBBANTA             (5) = Kiếp trước, Những kiếp sống quá khứ, (Vì vô minh bao phủ mà không biết, không tin những kiếp sống trước đây.)

 

APARANTA              (6)= Kiếp sau, (vì vô minh bao phủ nên không thấy được những kiếp vị lai).

 

PUBBANTĀPARANTA (7) = Cả Kiếp trước và kiếp sau (Vì vô minh bao phủ mà không biết đước kiếp quá khứ lẫn vị lai)

 

3.     PAṬICCA SAMUPPĀDA (8) (DUYÊN KHỞI): Vì vô minh bao phủ, vị ấy không biết VÔ MINH làm duyên khiến HÀNH sanh… (avijjāpaccayā saṅkhāra)

 

+ Vô minh ở mỗi giai đoạn thì khác nhau:

 

Vô minh che phủ, không phân biệt được THIỆN và BẤT THIỆN là vô minh rất dày.

 

Biết được THIỆN, BẤT THIỆN rồi, khi bất thiện khởi sanh vị ấy từ bỏ bất thiện ấy. Nếu biết cách làm những việc Thiện, vô minh đã mỏng bớt đi. Tuy nhiên, con đường để thoát khỏi vô minh thì vẫn còn xa lắm. Đạt được quả vị Thánh Dự Lưu (Sotāpāna), Thánh Nhất Lai (Sakadāgāmī), Thánh Bất Lai (Anāgāmi), có thể nhìn thấy được Tứ Thánh Đế… ngày càng rõ hơn vì vô minh ngày càng “mỏng” bớt đi. Khi đạt được quả vị Alahán thì vị ấy thoát khỏi vô minh.

 

Nhưng nên hiểu rằng có vị Alahán thoát khỏi vô minh nhưng không phải vị ấy biết hết tất cả. Vị ấy chỉ biết được TỨ THÁNH ĐẾ là sự thật cần đáng biết; thấy kiếp trước, thấy kiếp sau (nên nhớ rằng một vị Alahán thấy mình không còn kiếp sau nữa vì thấy trong Duyên Khởi), là những điều đáng thấy, đáng biết.

 

Không phải vì Vô Minh che phủ nên không biết hết tất cả các kiến thức về Hiệp thế (Lokiya) và Siêu Thế (Lokuttara) mà do năng lực Trí (Trí năng, Huệ năng) còn kém. Ví dụ: Vào ban ngày quý vị không nhìn thấy một vật ở đằng xa, đó không phải do màn đêm bao phủ mà là do mắt của quý vị không thể thấy nó.

 

Vô Minh bao gồm:

 

Avijjāsava                      Vô minh lậu

 

Avijjāyoga                     Vô minh (ách) phược

 

Avijjogha                        Vô minh bộc lưu

 

Avijjānīvaraṇa             Vô minh triền cái

 

Avijjānusaya                 Vô minh tuỳ miên

 

Avijjāsaṃyojana         Vô minh Kiết Sử

 

Avijjākilesa                    Vô minh phiền não

 

   Vô minh được gọi dưới nhiều tên gọi như vậy đó.

 

ii>      DIṬṬHI: Kiến

 

+āsava (lậu hoặc, trầm luân)     = Diṭṭhāsava (Kiến lậu)

 

+Ogha (bộc lưu (dòng lũ)            = Diṭṭhogha (Kiến bộc lưu)

 

+Yoga (Ách (cái ách)                     = Diṭṭhiyoga (Kiến ách (Kiến phược)

 

Sīlabbattaparāmāsakāyagantha  = giới cấm thủ, cho rằng những điều đang thực hành là đúng (ví dụ hạnh con bò, hạnh con chó, cúng tế…)

 

- Sīlabbatta: Các lễ nghi cúng tế trong lĩnh vực tôn giáo,

 

- Parāmāsa: bị ảnh hưởng bởi

 

- Sakāyagantha: sự kết hợp thân Năm Uẩn

 

Dịch là: bị ảnh hưởng bởi các lễ nghi phong tục tôn giáo liên quan đến thân Năm Uẩn.

 

+Idaṃsaccābhinivesakāyagantha

 

Idaṃ: Này,                          abhinivesa   Dính chặt, chấp chặt

 

Saccā: Sự thật,                   kāyagantha  Thân Năm Uẩn

 

Dịch là: Chấp thủ vào sự thật này. Cho rằng điều tôi nói là đúng người khác nói là sai.

 

Loại Gantha (Phược (trói buộc)) này cũng chỉ là Thân Kiến:

 

+ Còn trong Thủ (Upādāna)       = Diṭṭhūpādāna (Kiến thủ)

 

+ Anusaya (tuỳ miên)                   = Diṭṭhānusaya (Kiến tuỳ miên)

 

+ Saṃyojana (Kiết sử)                 = Diṭṭhisaṃyojana (Kiến Kiết Sử)

 

+ Kilesa (10 phiền não)                 = Diṭṭhikilesa (Kiến Phiền Não)

 

Tất cả Tà Kiến lấy Thân Kiến làm nhân căn bản:

 

Sakkāyadiṭṭhi  (Thân kiến): Cho rằng tập hợp thân 5 Uẩn này là đàn ông, đàn bà, là tôi, là nó, là chư thiên, là súc sanh….

 

PAÑCAKKHANDHĀ – Năm Uẩn

 

1- Rūpa                     = Sắc

 

2- Vedanā                = Thọ

 

3- Saññā                   = Tưởng

 

4- Saṅkhāra                        = Hành

 

5- Citta+Viññāṇa   = Thức

 

Đối với Thân Năm Uẩn này, nếu chấp rằng:

 

- Sắc là Tôi

 

- Tôi là Sắc

 

- Tôi có trong sắc

 

- Sắc có trong tôi

 

Tương tự với 4 Uẩn còn lại ta có đến 20 (5x4=20) loại Thân Kiến (Sakkāyadiṭṭhi), nhưng nếu liệt kê chi tiết thì Thân Kiến lên đến 256 loại.

 

iii> MOHA: Si

 

Tương tự với Vô Minh

 

THÂN KIẾN và TÀ KIẾN là như nhau (đồng nghĩa khác âm).

 

Câu hỏi 20: Khi thở vào có sự dừng lại một đoạn, và thở ra có sự dừng lại. Vậy thì có ghi nhận việc dừng lại này không? Khi đã chứng đắc Thiền thì tầng thiền trước đó có bị huỷ diệt không? (Cô Phượng)

 

Trả lời:

 

(Phương Pháp 1)

 

Khi bạn nghĩ rằng có khoảng dừng giữa hơi thở vào và hơi thở ra thì nên:

 

Hơi thở vào nếu dài – ghi nhận DÀI

 

Hơi thở vàonếu ngắn – ghi nhận NGẮN

 

Ghi nhận trong tâm: Chỉ ghi nhận NGẮN hoặc DÀI mà thôi.

 

Khi thở chậm – nghĩa là Hơi Thở DÀI

 

Khi thở nhanh – nghĩa là Hơi Thở NGẮN

 

(Phương Pháp 2)

 

Hơi thở vào – vào

 

Hơi thở ra– ra, Chỉ ghi nhận VÀO - RA

 

Vào – Ra 1, Vào – Ra 2, Vào – Ra 3 … đếm cho đến 8, xem như được 1 vòng (vāra), vị ấy có thể thực hành 50/60 vòng như vậy.

 

(Phương pháp 3)

 

Hơi thở vào: đầu - cuối

 

Hơi thở ra: đầu - cuối

 

Tập trung theo dõi hơi thở tại điểm hơi thở xúc chạm, biết được đầu và cuối của hơi thở. Nếu tập trung theo dõi tốt quang tướng sẽ xuất hiện. Một giờ, hai giờ, hãy chú ý tập trung (Định) ghi nhận (niệm) tốt.

 

+++Đặt Tâm trên Quang tướng khi xuất hiện:

 

1.      Tâm hướng đến đối tượng là quang tướng đó (TẦM – VITAKKA)

 

2.     Tâm duy trì liên tục trên đối tượng quang tướng đó (TỨ - VICĀRA)

 

3.     Thoã thích với quang tướng đó (HỸ - PĪTI)

 

4.     An vui với quang tướng đó (LẠC – SUKHA)

 

5.     Tâm an tỉnh ổn cố trên quang tướng đó (NHẤT TÂM – EKAGGATĀ)

 

Khi năm Thiền Chi: TẦM, TỨ, HỶ, LẠC, NHẤT TÂM rõ ràng thì gọi là đắc Sơ Thiền.

 

Trong Năm thiền chi đó, loại bỏ TẦM (do TẦM thô tháo), còn lại 4 Thiền Chi, hành giả duy trì liên tục chú ý đến quang tướng – hành giả đắc Nhị Thiền. Ở đây không phải huỷ diệt Sơ Thiền để đạt Nhị Thiền mà gọi là loại bỏ từng thiền chi một để chứng đắc các Tầng Thiền cao hơn. VITAKKA (Tầm) này còn thô tháo khi hướng tâm liên tục trên quang tướng. Tầm này còn dễ bị các pháp như tham dục cuốn hút làm hại đến Định của Hành giả. Vị ấy không còn để tâm suy nghĩ về quang tướng nữa (Loại bỏ Tầm). Chỉ duy trì ghi nhận liên tục quang tướng ấy (TỨ), không còn suy nghĩ gì về quang tướng đó nữa vì biết được lỗi của Tầm. Khi loại bỏ được Tầm, vị ấy đắc Nhị Thiền.          

 

(Dứt buổi thứ 6)

 

 

Ghi Chú:

 

[1] Trong Bộ cẩm nang ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT BÀN của Ngài Hoà Thượng Viện Chủ và Trong thực tế được thực hành tại Thiền Lâm Viện Pa-Auk thì: Khi Hành giả đã thành tựu đến đây, trong Phần THIỀN CHỈ này còn phải thực hành phân biệt các thiền chi trong các tầng thiền cho thuần thục, rồi tiến hành qua các đề mục còn lại khác như: + Thiền TỨ ĐẠI,  + 32 THỂ TRƯỢC, + TỬ THI, + BẠCH CỐT TƯỞNG (bộ xương trắng); + các BIẾN XỨ (KASIṆA) màu sắc, + THIỀN TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (hay Thiền Bảo Hộ - TỪ, BI, HỸ, XÃ) …. Hành giả cũng sẽ dễ dàng thành thựu vì đã có nền tảng nên việc thực hành của các hành giả trở nên nhanh chóng.

 

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 173)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 235)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 208)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 266)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 496)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 868)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 892)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 705)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 495)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 562)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 608)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1463)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 837)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 636)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1662)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1095)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4427)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8569)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1657)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 658416)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 514)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1428)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2270)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1069)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 1035)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 3120)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 184)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 551)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 672)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 3970)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 330)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 333)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,