Bài 7 Ngày 14/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 392)
Bài 7 Ngày 14/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

 

BÀI 7 - THỨ BA NGÀY 14/7/2009

 

Ngài dạy:

 

Những điều hết sức quan trong trong việc thực hành thiền của một vị hành giả đó là:

 

1.      Chanda (Dục – mong muốn)

 

2.     Saddhā (Tín - Niềm tin).

 

Có được hai điều này rất là quan trọng. Nếu Dục và Tín (mong muốn và tin tưởng) mạnh mẽ thì sẽ đạt được Chân Pháp, Pháp Bảo. Ước muốn mãnh liệt thì Tấn (Vīriya - sự nổ lực cũng sẽ phát sinh. Năng lực Niệm (Sati) cũng sẽ được liên tục thiết lập, và năng lực Định (Samādhi) cũng được phát triển, Năng lực Huệ (Paññā) cũng khởi triển (khởi sinh + phát triển). Hành giả chắc chắn sẽ đạt được Pháp bảo. Nếu Tín mạnh mẽ, thì hành giả có sự nổ lực lớn, niệm được thường xuyên thiết lập, Định phát triển, và Huệ phát triển.

 

Vì thế khi thực hành thiền, nên kết hợp Dục và Tín. Nếu không thì phóng dật, trạo cử, vọng động (Uddhacca) và hôn trầm, thuỵ miên, ngủ gật (thīnamiddha) sẽ xâm nhập.

 

Trước khi hành thiền nên khởi lòng mong muốn và niềm tin mãnh liệt vào phương pháp này trong tâm: “Tôi sẽ thực hành thiền. Nếu hành thiền trong 1 giờ, hoặc 2 giờ thì 1 hoặc 2 giờ ấy sẽ là những giờ đặc biệt.”

 

Nếu Dục và Tín không mãnh liệt thì chẳng đạt được kết quả gì ngoài suy nghĩ, phóng tâm, vọng động, phóng dật, hôn trầm, thuỵ miên. Một hay hai giờ đó chỉ làm mất thời gian của hành giả, những suy nghĩ vớ vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt; những suy nghĩ trong lúc hành thiền cũng không bao giờ tận cùng, những vấn đề cần giải quyết cũng không bao giờ giải quyết hết. Vì thế khi suy nghĩ, phóng tâm, vọng động khởi lên, không nên để ý đến.

 

Trước lúc hành thiền, biết khởi niềm mong ước và niềm tin về pháp hành thiền này thì sẽ nhanh chứng ngộ được Pháp Bảo, còn không thì sẽ chậm.          

 

Câu hỏi 21: Ngồi thiền thỉnh thoảng con thấy nước miếng tiết ra nhiều, chẳng hiểu tại sao? (Cô Hựu Huyền)

 

Trả lời:

 

Có hai loại khí, khí xuống và khí lên. Hơi lên nơi cổ nhiều nên nước miếng chảy.

 

Lúc xem Ti vi – coi video thì nước miếng không chảy, còn lúc hành thiền thì nước miếng lại chảy? Vì sao vậy? (…. người hỏi không trả lời được …)

 

Thiền sư trả lời tiếp.

 

Xem Tivi – coi video 1, 2 giờ chẳng có chuyện gì. Đến lúc ngồi thiền: thì đau lưng, mõi gối, nhức đầu, chóng mặt… chân cẳng mỏi… đủ thứ xuất hiện. Vì ước muốn về Thiền quá ít. Vì sự ham thích, mong muốn, hứng khởi đối với các đối tượng khác nhau là khác nhau. Thích, hứng khởi thì chẳng có vấn đề gì. Không thích, không hứng khởi, thì đủ chuyện, phải vậy không?  

 

Câu hỏi 22: Trong việc thực hành thiền để chứng đắc Niết-Bàn, có cần phải dựa vào tha lực hay không?  (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Ngài Ananda đã từng hỏi Đức Phật một câu: “Bạch Đức Thế Tôn, con nỗ lực hành thiền được như vậy vì được nương tựa, được thân cận những bậc Hiền Nhân (sappūrissūpanissaya), đạt được những sự giáo hoá của các vị ấy, nên con đã thành tựu được như vậy. Vì nương tựa, vì thân cận những Bậc hiền thiện nên con đã thành tựu được một nữa chặng đường.” Đức Phật khiển trách Ngài Ananda: “Này Ananda, ông đừng nói như thế! Này Ananda ông đừng trình như thế. Nương tựa vào những bậc Hiền Thiện không phải đem lại sự thành tựu một nữa mà thành tựu tất cả.

 

Vì các ông nương tựa vào Như Lai, nên các ông đã thành tựu quả vị Dự Lưu (Sotāpanna), Nhất lai (Sakadāgāmī), Bất lai (Anāgāmī),… Những ước muốn thành tựu Đạo Quả của các ông đã đạt được, nhiệm vụ (kicca) của các ông đã được thành tựu. Nếu nương tựa, thân cận bậc hiền nhân, nhiệm vụ của các ông không phải thành tựu được một nữa mà thành tựu được tất cả. Vì thế đạt được sự nương tựa thân cận nơi một bậc Hiền Nhân (sappurissūpanissaya) là một chi pháp đáng được thành tựu ….” 

 

Sapūrisa = Bậc Hiền Nhân

 

Upanissaya = Nương tựa, thân cận

 

Không cần đến sự nương tựa, thờ cúng các bậc thần linh, chư thiên, Phạm thiên. Chỉ nương tựa thân cận các bậc Hiền Nhân mà thôi. Bậc Hiền Nhân ở đây chính là PHẬT – PHÁP – TĂNG.

 

Câu hỏi 23: Thưa Sayadaw, trong lúc tập trung theo dõi đề mục, con thấy để niệm được liên tục, tâm cần ghi nhận đề mục một cách tĩnh lặng (passaddhi). Vậy con cần khởi lên mong muốn (Chanda) đối với việc hành thiền như thế nào, trước hay trong khi hành thiền?   (Tu nữ Minh Duyên)

 

Trả lời:

 

Lòng mong muốn ở đây có nghĩa là trước khi hành thiền nó phải được khởi lên mãnh liệt, (Chandādhipati), cũng còn được gọi là sự quyết định (Adiṭṭhāna), Đức Thế Tôn tán dương những người nổ lực Trong Giáo Pháp của Chư Phật với quyết tâm như vầy: “Khi ta chưa sạch phiền não, ta sẽ không rời khỏi chỗ này.” Đức Phật tán dương và lấy làm ưu ái với những người đã nổ lực như vậy. Vì thế những người nổ lực hành thiền, thì niềm mong muốn hứng khởi phải mãnh liệt: “Tôi sẽ nổ lực hành thiền để đạt được Pháp Bảo.” Sau khi quyết định như vậy, vị ấy giữ niềm mong muốn mãnh liệt đó và tinh tấn thực hành thiền.”

 

Trong khu rừng Gosāla trước đây, có tất cả 500 vị Tỷ Kheo đương ngự, các vị đã quyết định làm thế nào để cho khu rừng trở nên đẹp đẽ, xinh tươi, trở nên tuyệt hảo. Nghĩ vậy các vị ấy tụ họp lại với nhau và bàn luận. Ở đó có Ngài Sariputta (Xá-lợi-Phất), Ngài Moggallana (Mục Kiền Liên), Ngài Mahākassapa (Đại Ca Diếp), Ngài Anuruddha (A-nậu-lâu-đà), Ngài Ananda,… và các Tỷ Kheo đã ngự trước ở khu rừng cùng bàn luận với nhau về suy nghĩ của mỗi vị. Các vị ấy đã suy nghĩ: “Khi nhập Thiền khu vườn này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, tuyệt diệu hơn. Từ khu rừng này, các vị nhìn thiên giới, địa ngục… bằng thần thông lực Iddhividhābhiññā sẽ thấy khu rừng Sālā càng tuyệt hơn, khả ái hơn, khả hỷ hơn. Những vị đương thọ 13 Pháp đầu đà khổ hạnh trong khu rừng ấy cũng cùng có suy nghĩ như vậy.

 

Nghĩ như vậy tất cả đều thuật lại câu chuyện cho Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn nói: “Như Lai sẽ nói về điều ước của Như Lai.”

 

“Trước khi hành thiền, vị Tỳ Kheo nào đương trú trong khu rừng Sālā này, khởi niệm: “Chưa sạch mọi phiền não, chưa thành tựu Alahán, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Tư thế này ta sẽ không bao giờ thay đổi, ta sẽ nổ lực hành các Pháp Tiến Đạt (Hành Thiền).” Nếu có những vị nào thực hành thiền như thế, thì khu Rừng Sālā này sẽ tuyệt hảo hơn, khả ái hơn”. Đức Phật đã dạy bảo như vậy. Khi lòng mong muốn đối với việc thực hành mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, Ngài thường tán dương.

 

Quý vị biết đấy: “Cũng như các vị thi cử muốn đỗ đạt hạng đầu cần phải quyết định nỗ lực để đạt được.

 

Câu hỏi 24: Thưa Ngài, Tham và Muốn khác nhau như thế nào? (Chú Trực)

 

Trả Lời: Tham (Lobha), Dục, muốn (Chanda)

 

Lobha Tham là môt tâm bất thiện

 

Còn Dục (Chanda) là một tâm sở, khi kết hợp với Tâm bất thiện nó là tâm sở Bất thiện. Khi kết hợp với Tâm Thiện nó là một tâm sở Thiện. 

 

(Dứt buổi thứ 7)

 

 

 

____________________

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 340)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 369)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1122)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557617)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1227)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1825)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 872)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".