Bài 7 Ngày 14/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 2043)
Bài 7 Ngày 14/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

 

BÀI 7 - THỨ BA NGÀY 14/7/2009

 

Ngài dạy:

 

Những điều hết sức quan trong trong việc thực hành thiền của một vị hành giả đó là:

 

1.      Chanda (Dục – mong muốn)

 

2.     Saddhā (Tín - Niềm tin).

 

Có được hai điều này rất là quan trọng. Nếu Dục và Tín (mong muốn và tin tưởng) mạnh mẽ thì sẽ đạt được Chân Pháp, Pháp Bảo. Ước muốn mãnh liệt thì Tấn (Vīriya - sự nổ lực cũng sẽ phát sinh. Năng lực Niệm (Sati) cũng sẽ được liên tục thiết lập, và năng lực Định (Samādhi) cũng được phát triển, Năng lực Huệ (Paññā) cũng khởi triển (khởi sinh + phát triển). Hành giả chắc chắn sẽ đạt được Pháp bảo. Nếu Tín mạnh mẽ, thì hành giả có sự nổ lực lớn, niệm được thường xuyên thiết lập, Định phát triển, và Huệ phát triển.

 

Vì thế khi thực hành thiền, nên kết hợp Dục và Tín. Nếu không thì phóng dật, trạo cử, vọng động (Uddhacca) và hôn trầm, thuỵ miên, ngủ gật (thīnamiddha) sẽ xâm nhập.

 

Trước khi hành thiền nên khởi lòng mong muốn và niềm tin mãnh liệt vào phương pháp này trong tâm: “Tôi sẽ thực hành thiền. Nếu hành thiền trong 1 giờ, hoặc 2 giờ thì 1 hoặc 2 giờ ấy sẽ là những giờ đặc biệt.”

 

Nếu Dục và Tín không mãnh liệt thì chẳng đạt được kết quả gì ngoài suy nghĩ, phóng tâm, vọng động, phóng dật, hôn trầm, thuỵ miên. Một hay hai giờ đó chỉ làm mất thời gian của hành giả, những suy nghĩ vớ vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt; những suy nghĩ trong lúc hành thiền cũng không bao giờ tận cùng, những vấn đề cần giải quyết cũng không bao giờ giải quyết hết. Vì thế khi suy nghĩ, phóng tâm, vọng động khởi lên, không nên để ý đến.

 

Trước lúc hành thiền, biết khởi niềm mong ướcniềm tin về pháp hành thiền này thì sẽ nhanh chứng ngộ được Pháp Bảo, còn không thì sẽ chậm.          

 

Câu hỏi 21: Ngồi thiền thỉnh thoảng con thấy nước miếng tiết ra nhiều, chẳng hiểu tại sao? (Cô Hựu Huyền)

 

Trả lời:

 

Có hai loại khí, khí xuống và khí lên. Hơi lên nơi cổ nhiều nên nước miếng chảy.

 

Lúc xem Ti vi – coi video thì nước miếng không chảy, còn lúc hành thiền thì nước miếng lại chảy? Vì sao vậy? (…. người hỏi không trả lời được …)

 

Thiền sư trả lời tiếp.

 

Xem Tivi – coi video 1, 2 giờ chẳng có chuyện gì. Đến lúc ngồi thiền: thì đau lưng, mõi gối, nhức đầu, chóng mặt… chân cẳng mỏi… đủ thứ xuất hiện. Vì ước muốn về Thiền quá ít. Vì sự ham thích, mong muốn, hứng khởi đối với các đối tượng khác nhau là khác nhau. Thích, hứng khởi thì chẳng có vấn đề gì. Không thích, không hứng khởi, thì đủ chuyện, phải vậy không?  

 

Câu hỏi 22: Trong việc thực hành thiền để chứng đắc Niết-Bàn, có cần phải dựa vào tha lực hay không?  (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Ngài Ananda đã từng hỏi Đức Phật một câu: “Bạch Đức Thế Tôn, con nỗ lực hành thiền được như vậy vì được nương tựa, được thân cận những bậc Hiền Nhân (sappūrissūpanissaya), đạt được những sự giáo hoá của các vị ấy, nên con đã thành tựu được như vậy. Vì nương tựa, vì thân cận những Bậc hiền thiện nên con đã thành tựu được một nữa chặng đường.” Đức Phật khiển trách Ngài Ananda: “Này Ananda, ông đừng nói như thế! Này Ananda ông đừng trình như thế. Nương tựa vào những bậc Hiền Thiện không phải đem lại sự thành tựu một nữa mà thành tựu tất cả.

 

Vì các ông nương tựa vào Như Lai, nên các ông đã thành tựu quả vị Dự Lưu (Sotāpanna), Nhất lai (Sakadāgāmī), Bất lai (Anāgāmī),… Những ước muốn thành tựu Đạo Quả của các ông đã đạt được, nhiệm vụ (kicca) của các ông đã được thành tựu. Nếu nương tựa, thân cận bậc hiền nhân, nhiệm vụ của các ông không phải thành tựu được một nữa mà thành tựu được tất cả. Vì thế đạt được sự nương tựa thân cận nơi một bậc Hiền Nhân (sappurissūpanissaya) là một chi pháp đáng được thành tựu ….” 

 

Sapūrisa = Bậc Hiền Nhân

 

Upanissaya = Nương tựa, thân cận

 

Không cần đến sự nương tựa, thờ cúng các bậc thần linh, chư thiên, Phạm thiên. Chỉ nương tựa thân cận các bậc Hiền Nhân mà thôi. Bậc Hiền Nhân ở đây chính là PHẬT – PHÁP – TĂNG.

 

Câu hỏi 23: Thưa Sayadaw, trong lúc tập trung theo dõi đề mục, con thấy để niệm được liên tục, tâm cần ghi nhận đề mục một cách tĩnh lặng (passaddhi). Vậy con cần khởi lên mong muốn (Chanda) đối với việc hành thiền như thế nào, trước hay trong khi hành thiền?   (Tu nữ Minh Duyên)

 

Trả lời:

 

Lòng mong muốn ở đây có nghĩa là trước khi hành thiền nó phải được khởi lên mãnh liệt, (Chandādhipati), cũng còn được gọi là sự quyết định (Adiṭṭhāna), Đức Thế Tôn tán dương những người nổ lực Trong Giáo Pháp của Chư Phật với quyết tâm như vầy: “Khi ta chưa sạch phiền não, ta sẽ không rời khỏi chỗ này.” Đức Phật tán dương và lấy làm ưu ái với những người đã nổ lực như vậy. Vì thế những người nổ lực hành thiền, thì niềm mong muốn hứng khởi phải mãnh liệt: “Tôi sẽ nổ lực hành thiền để đạt được Pháp Bảo.” Sau khi quyết định như vậy, vị ấy giữ niềm mong muốn mãnh liệt đó và tinh tấn thực hành thiền.”

 

Trong khu rừng Gosāla trước đây, có tất cả 500 vị Tỷ Kheo đương ngự, các vị đã quyết định làm thế nào để cho khu rừng trở nên đẹp đẽ, xinh tươi, trở nên tuyệt hảo. Nghĩ vậy các vị ấy tụ họp lại với nhaubàn luận. Ở đó có Ngài Sariputta (Xá-lợi-Phất), Ngài Moggallana (Mục Kiền Liên), Ngài Mahākassapa (Đại Ca Diếp), Ngài Anuruddha (A-nậu-lâu-đà), Ngài Ananda,… và các Tỷ Kheo đã ngự trước ở khu rừng cùng bàn luận với nhau về suy nghĩ của mỗi vị. Các vị ấy đã suy nghĩ: “Khi nhập Thiền khu vườn này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, tuyệt diệu hơn. Từ khu rừng này, các vị nhìn thiên giới, địa ngục… bằng thần thông lực Iddhividhābhiññā sẽ thấy khu rừng Sālā càng tuyệt hơn, khả ái hơn, khả hỷ hơn. Những vị đương thọ 13 Pháp đầu đà khổ hạnh trong khu rừng ấy cũng cùng có suy nghĩ như vậy.

 

Nghĩ như vậy tất cả đều thuật lại câu chuyện cho Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn nói: “Như Lai sẽ nói về điều ước của Như Lai.”

 

“Trước khi hành thiền, vị Tỳ Kheo nào đương trú trong khu rừng Sālā này, khởi niệm: “Chưa sạch mọi phiền não, chưa thành tựu Alahán, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Tư thế này ta sẽ không bao giờ thay đổi, ta sẽ nổ lực hành các Pháp Tiến Đạt (Hành Thiền).” Nếu có những vị nào thực hành thiền như thế, thì khu Rừng Sālā này sẽ tuyệt hảo hơn, khả ái hơn”. Đức Phật đã dạy bảo như vậy. Khi lòng mong muốn đối với việc thực hành mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, Ngài thường tán dương.

 

Quý vị biết đấy: “Cũng như các vị thi cử muốn đỗ đạt hạng đầu cần phải quyết định nỗ lực để đạt được.

 

Câu hỏi 24: Thưa Ngài, Tham và Muốn khác nhau như thế nào? (Chú Trực)

 

Trả Lời: Tham (Lobha), Dục, muốn (Chanda)

 

Lobha Tham là môt tâm bất thiện

 

Còn Dục (Chanda) là một tâm sở, khi kết hợp với Tâm bất thiện nó là tâm sở Bất thiện. Khi kết hợp với Tâm Thiện nó là một tâm sở Thiện. 

 

(Dứt buổi thứ 7)

 

 

 

____________________

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 2020(Xem: 132)
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 183)
31 Tháng Năm 2020(Xem: 158)
30 Tháng Năm 2020(Xem: 157)
28 Tháng Năm 2020(Xem: 175)
24 Tháng Năm 2020(Xem: 247)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 274)
15 Tháng Năm 2020(Xem: 286)
19 Tháng Tư 2020(Xem: 454)
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 60)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
03 Tháng Sáu 20209:00 SA(Xem: 393)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 329)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 367)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 348)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 506)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 316)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 379)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 355)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 359)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 767)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 489)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 558)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 887337)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 884)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1088)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2708)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 984)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 1162)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 1003)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1088)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2637)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4032)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
14 Tháng Năm 202010:20 CH(Xem: 390)
Trong mấy năm qua, một vài ông bà — cụ thể là Mary Talbot, Jane Yudelman, Bok Lim Kim và Larry Rosenberg—đã đề nghị tôi “Khi nào Sư sẽ viết hướng dẫn về hành thiền hơi thở?” Tôi đã luôn nói với họ rằng cuốn Giữ Hơi Thở Trong Tâm (Keeping the Breath in Mind) của Ajaan Lee là hướng dẫn thực hành tuyệt vời, nhưng họ
04 Tháng Năm 20206:47 CH(Xem: 462)
"Nếu tôi nói rằng Đức Phật hiện đang sống ở đâu đó trong vũ trụ, bằng xương bằng thịt thì điều ấy trái với lời dạy của Đức Phật. Ngược lại, nếu tôi bảo Đức Phật không còn sống ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ này dưới bất kỳ hình tướng nào thời nhiều người sẽ rất buồn vì nỗi khát khao hiện hữu của họ không được thoả mãn.
02 Tháng Năm 20206:15 CH(Xem: 574)
Tám pháp thế gian: “Thế nào là tám? được lợi (lābho), mất lợi (alābho); được danh (yāso), mất danh (ayāsa); bị chê (nindā), được khen (pasamsā); hạnh phúc (sukha) và khổ đau (dukkha).” Như vậy tám pháp thế gian này gồm bốn cặp: được lợi — mất lợi, được danh — mất danh, được khen — bị chê, hạnh phúc — khổ đau.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 403)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 433)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 509)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 843)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 995)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 908)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.