Bài 7 Ngày 14/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 7368)
Bài 7 Ngày 14/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

 

BÀI 7 - THỨ BA NGÀY 14/7/2009

 

Ngài dạy:

 

Những điều hết sức quan trong trong việc thực hành thiền của một vị hành giả đó là:

 

1.      Chanda (Dục – mong muốn)

 

2.     Saddhā (Tín - Niềm tin).

 

Có được hai điều này rất là quan trọng. Nếu Dục và Tín (mong muốn và tin tưởng) mạnh mẽ thì sẽ đạt được Chân Pháp, Pháp Bảo. Ước muốn mãnh liệt thì Tấn (Vīriya - sự nổ lực cũng sẽ phát sinh. Năng lực Niệm (Sati) cũng sẽ được liên tục thiết lập, và năng lực Định (Samādhi) cũng được phát triển, Năng lực Huệ (Paññā) cũng khởi triển (khởi sinh + phát triển). Hành giả chắc chắn sẽ đạt được Pháp bảo. Nếu Tín mạnh mẽ, thì hành giả có sự nổ lực lớn, niệm được thường xuyên thiết lập, Định phát triển, và Huệ phát triển.

 

Vì thế khi thực hành thiền, nên kết hợp Dục và Tín. Nếu không thì phóng dật, trạo cử, vọng động (Uddhacca) và hôn trầm, thuỵ miên, ngủ gật (thīnamiddha) sẽ xâm nhập.

 

Trước khi hành thiền nên khởi lòng mong muốn và niềm tin mãnh liệt vào phương pháp này trong tâm: “Tôi sẽ thực hành thiền. Nếu hành thiền trong 1 giờ, hoặc 2 giờ thì 1 hoặc 2 giờ ấy sẽ là những giờ đặc biệt.”

 

Nếu Dục và Tín không mãnh liệt thì chẳng đạt được kết quả gì ngoài suy nghĩ, phóng tâm, vọng động, phóng dật, hôn trầm, thuỵ miên. Một hay hai giờ đó chỉ làm mất thời gian của hành giả, những suy nghĩ vớ vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt; những suy nghĩ trong lúc hành thiền cũng không bao giờ tận cùng, những vấn đề cần giải quyết cũng không bao giờ giải quyết hết. Vì thế khi suy nghĩ, phóng tâm, vọng động khởi lên, không nên để ý đến.

 

Trước lúc hành thiền, biết khởi niềm mong ướcniềm tin về pháp hành thiền này thì sẽ nhanh chứng ngộ được Pháp Bảo, còn không thì sẽ chậm.          

 

Câu hỏi 21: Ngồi thiền thỉnh thoảng con thấy nước miếng tiết ra nhiều, chẳng hiểu tại sao? (Cô Hựu Huyền)

 

Trả lời:

 

Có hai loại khí, khí xuống và khí lên. Hơi lên nơi cổ nhiều nên nước miếng chảy.

 

Lúc xem Ti vi – coi video thì nước miếng không chảy, còn lúc hành thiền thì nước miếng lại chảy? Vì sao vậy? (…. người hỏi không trả lời được …)

 

Thiền sư trả lời tiếp.

 

Xem Tivi – coi video 1, 2 giờ chẳng có chuyện gì. Đến lúc ngồi thiền: thì đau lưng, mõi gối, nhức đầu, chóng mặt… chân cẳng mỏi… đủ thứ xuất hiện. Vì ước muốn về Thiền quá ít. Vì sự ham thích, mong muốn, hứng khởi đối với các đối tượng khác nhau là khác nhau. Thích, hứng khởi thì chẳng có vấn đề gì. Không thích, không hứng khởi, thì đủ chuyện, phải vậy không?  

 

Câu hỏi 22: Trong việc thực hành thiền để chứng đắc Niết-Bàn, có cần phải dựa vào tha lực hay không?  (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Ngài Ananda đã từng hỏi Đức Phật một câu: “Bạch Đức Thế Tôn, con nỗ lực hành thiền được như vậy vì được nương tựa, được thân cận những bậc Hiền Nhân (sappūrissūpanissaya), đạt được những sự giáo hoá của các vị ấy, nên con đã thành tựu được như vậy. Vì nương tựa, vì thân cận những Bậc hiền thiện nên con đã thành tựu được một nữa chặng đường.” Đức Phật khiển trách Ngài Ananda: “Này Ananda, ông đừng nói như thế! Này Ananda ông đừng trình như thế. Nương tựa vào những bậc Hiền Thiện không phải đem lại sự thành tựu một nữa mà thành tựu tất cả.

 

Vì các ông nương tựa vào Như Lai, nên các ông đã thành tựu quả vị Dự Lưu (Sotāpanna), Nhất lai (Sakadāgāmī), Bất lai (Anāgāmī),… Những ước muốn thành tựu Đạo Quả của các ông đã đạt được, nhiệm vụ (kicca) của các ông đã được thành tựu. Nếu nương tựa, thân cận bậc hiền nhân, nhiệm vụ của các ông không phải thành tựu được một nữa mà thành tựu được tất cả. Vì thế đạt được sự nương tựa thân cận nơi một bậc Hiền Nhân (sappurissūpanissaya) là một chi pháp đáng được thành tựu ….” 

 

Sapūrisa = Bậc Hiền Nhân

 

Upanissaya = Nương tựa, thân cận

 

Không cần đến sự nương tựa, thờ cúng các bậc thần linh, chư thiên, Phạm thiên. Chỉ nương tựa thân cận các bậc Hiền Nhân mà thôi. Bậc Hiền Nhân ở đây chính là PHẬT – PHÁP – TĂNG.

 

Câu hỏi 23: Thưa Sayadaw, trong lúc tập trung theo dõi đề mục, con thấy để niệm được liên tục, tâm cần ghi nhận đề mục một cách tĩnh lặng (passaddhi). Vậy con cần khởi lên mong muốn (Chanda) đối với việc hành thiền như thế nào, trước hay trong khi hành thiền?   (Tu nữ Minh Duyên)

 

Trả lời:

 

Lòng mong muốn ở đây có nghĩa là trước khi hành thiền nó phải được khởi lên mãnh liệt, (Chandādhipati), cũng còn được gọi là sự quyết định (Adiṭṭhāna), Đức Thế Tôn tán dương những người nổ lực Trong Giáo Pháp của Chư Phật với quyết tâm như vầy: “Khi ta chưa sạch phiền não, ta sẽ không rời khỏi chỗ này.” Đức Phật tán dương và lấy làm ưu ái với những người đã nổ lực như vậy. Vì thế những người nổ lực hành thiền, thì niềm mong muốn hứng khởi phải mãnh liệt: “Tôi sẽ nổ lực hành thiền để đạt được Pháp Bảo.” Sau khi quyết định như vậy, vị ấy giữ niềm mong muốn mãnh liệt đó và tinh tấn thực hành thiền.”

 

Trong khu rừng Gosāla trước đây, có tất cả 500 vị Tỷ Kheo đương ngự, các vị đã quyết định làm thế nào để cho khu rừng trở nên đẹp đẽ, xinh tươi, trở nên tuyệt hảo. Nghĩ vậy các vị ấy tụ họp lại với nhaubàn luận. Ở đó có Ngài Sariputta (Xá-lợi-Phất), Ngài Moggallana (Mục Kiền Liên), Ngài Mahākassapa (Đại Ca Diếp), Ngài Anuruddha (A-nậu-lâu-đà), Ngài Ananda,… và các Tỷ Kheo đã ngự trước ở khu rừng cùng bàn luận với nhau về suy nghĩ của mỗi vị. Các vị ấy đã suy nghĩ: “Khi nhập Thiền khu vườn này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, tuyệt diệu hơn. Từ khu rừng này, các vị nhìn thiên giới, địa ngục… bằng thần thông lực Iddhividhābhiññā sẽ thấy khu rừng Sālā càng tuyệt hơn, khả ái hơn, khả hỷ hơn. Những vị đương thọ 13 Pháp đầu đà khổ hạnh trong khu rừng ấy cũng cùng có suy nghĩ như vậy.

 

Nghĩ như vậy tất cả đều thuật lại câu chuyện cho Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn nói: “Như Lai sẽ nói về điều ước của Như Lai.”

 

“Trước khi hành thiền, vị Tỳ Kheo nào đương trú trong khu rừng Sālā này, khởi niệm: “Chưa sạch mọi phiền não, chưa thành tựu Alahán, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Tư thế này ta sẽ không bao giờ thay đổi, ta sẽ nổ lực hành các Pháp Tiến Đạt (Hành Thiền).” Nếu có những vị nào thực hành thiền như thế, thì khu Rừng Sālā này sẽ tuyệt hảo hơn, khả ái hơn”. Đức Phật đã dạy bảo như vậy. Khi lòng mong muốn đối với việc thực hành mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, Ngài thường tán dương.

 

Quý vị biết đấy: “Cũng như các vị thi cử muốn đỗ đạt hạng đầu cần phải quyết định nỗ lực để đạt được.

 

Câu hỏi 24: Thưa Ngài, Tham và Muốn khác nhau như thế nào? (Chú Trực)

 

Trả Lời: Tham (Lobha), Dục, muốn (Chanda)

 

Lobha Tham là môt tâm bất thiện

 

Còn Dục (Chanda) là một tâm sở, khi kết hợp với Tâm bất thiện nó là tâm sở Bất thiện. Khi kết hợp với Tâm Thiện nó là một tâm sở Thiện. 

 

(Dứt buổi thứ 7)

 

 

 

____________________

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7454)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7482)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7242)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7012)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7846)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9379)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6116)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6388)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5666)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5936)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5630)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5526)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5776)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5318)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8338)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1165811)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8680)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6823)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7264)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7596)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5043)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5573)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4888)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5623)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4912)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6104)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4191)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4792)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5050)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5307)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6070)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5278)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6809)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9205)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10617)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9108)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9132)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7461)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9379)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 14895)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7254)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6942)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9555)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10488)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng