Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

31 Tháng Năm 201811:00 SA(Xem: 1649)
Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

 dhp060_B

Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapādatthakathā)

Dịch giả: Trưởng Lão Thiền Sư Pháp Minh
Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka

Nguồn: trungtamhotong.org

 

Quyển 2


____________________

MỤC LỤC  (QUYỂN 2)

 

V. PHẨM NGU NHƠN ... 1

(BĀLAVAGGA) ... 1

(16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75 - 15 tích truyện)

 

V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP ... 1

V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP ... 15

V.3- Tích TRƯỞNG GIẢ A NAN ... 21

V.4- Tích NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI ... 26

V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI ... 29

V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐỀ ... 32

V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI ... 35

V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN ... 40

V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý ... 44

V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVAṆṆĀ ... 51

V.11- Tích JAMBŪKĀJĪVAKA ... 56

V.12- Tích NGẠ QUỶ MÌNH RẮN ... 66

V.13- TÍCH NGẠ QUỶ ĐẬP ĐẦU ... 72

V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP ... 78

V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐỀ XÁ Ở RỪNG ... 88

 

VI. PHẨM HIỀN TRÍ ... 104

(PAṆḌITAVAGGA) ... 104

(14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 - 11 tích truyện)

 

VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ ... 104

VI.2- Tích ÁC TĂNG ... 110

VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC ... 113

VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA ... 116

VI.5- Tích SA DI TRÍ GIẢ ... 128

VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN ... 143

VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA ... 146

VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ... 151

VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP ... 155

VI.10- Tích NGHE THUYẾT PHÁP ... 159

VI.11- Tích KHÁCH TĂNG ... 164

 

VII. PHẨM A LA HÁN ... 170

(10 bài kệ: Pháp Cú số 90–99 - 10 tích truyện)

 

VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT ... 170

VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIẾP BỊ CHÊ ... 174

VII.3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ ... 178

VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LÂU ĐÀ ... 182

VII.5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIÊN DIÊN ... 186

VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT BỊ CÁO GIAN ... 190

VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ Ở KIỀU THƯỞNG DI ... 194

VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT TỰ TIN ... 199

VII.9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO  ... 203

VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ ... 212

 

VIII. PHẨM NGÀN ... 215

(SAHASSAVAGGA) ... 215

(16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 - 14 tích truyện)

 

VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG ... 215

VIII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY ... 221

VIII.3- Tích TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN ... 228

VIII.4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH ... 238

VIII.5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 243

VIII.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 246

VIII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 249

VIII.8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ ... 252

VIII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC ... 257

VIII.10- Tích TRƯỞNG LÃO KIỀU TRẦN NHƯ GỐC CÂY ... 268

VIII.11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ ... 272

VIII.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN ... 277

VIII.13- Tích NÀNG KIỀU ĐÀM ỐM ĐẮC A LA HÁN ... 285

VIII.14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN ... 291

 

IX. PHẨM ÁC ... 294

(PĀPAVAGGA) ... 294

(13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 - 12 tích truyện)

 

IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO ... 294

IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ ... 299

IX.3- Tích THIÊN NỮ CỐM RANG ... 302

IX.4- Tích ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ ... 307

IX.5- Tích TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ ... 314

IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO ... 317

IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ ... 322

IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU ... 326

IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ ... 333

IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC ... 337

IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU ... 342

IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT ... 348

 

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG ... 352

(DAṆḌAVAGGA) ... 352

(17 bài kệ: Pháp Cú số 129–145 - 11 tích truyện)

 

X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG ... 352

X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA ... 355

X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN ... 358

X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ ... 362

X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ ... 370

X.6- Tích NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN ... 373

X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIỀN LIÊN NÍP BÀN ... 378

X.8- Tích TỲ KHƯU NHIỀU VẬT DỤNG ... 388

X.9- Tích ĐẠI THẦN SAN TÁ TÍ ... 395

X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHỐ RÁCH ... 401

X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC ... 406

 


____________________


Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyển 2
1_PDF
ChuGiaiKinhPhapCu-Quyen2_wcc


____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Sáu 201910:23 CH(Xem: 19)
Có hai người bạn rất thân, nhân ngày sinh nhật, người A viết thư mời người B: “Ngày mai là ngày vui của tôi, tôi xin mời bạn đến để dự tiệc. Nếu bạn không đi thì bạn khinh thường tôi, nếu bạn đi thì tôi cho bạn là người tham ăn”. Nếu quý vị là người được mời trong trường hợp đó thì nên đi hay là không nên đi? Nếu đi thì bị xem là tham ăn,
16 Tháng Sáu 201910:17 CH(Xem: 52)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
16 Tháng Sáu 201910:16 CH(Xem: 1925)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
16 Tháng Sáu 20199:00 CH(Xem: 43)
Trong Phật giáo, cái thực chính là pháp. Pāli là Dhamma, Sanskrit là Dharma, là pháp được dùng để chỉ cái thực này. "Ai thấy Pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy Pháp". Chúng ta có thể nói một cách khác: "Ai thấy cái thực tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy cái thực". Vậy chúng ta tạm chấp nhận tiền đề: Thực là pháp, pháp là thực.
15 Tháng Sáu 20198:35 CH(Xem: 52)
Có thể biết được thế nào là một người có niệm hay không có niệm. Một người có chánh niệm họ thoải mái với hiện tại và họ để tâm vào hiện tại, cái gì họ làm thì làm với trọn vẹn tâm tư của họ. Một người thất niệm là người không huấn luyện mình giữ sự chú ý lấy mình, có nhiều khi đang nói chuyện này mình nghĩ sang chuyện kia,
14 Tháng Sáu 201911:12 CH(Xem: 60)
Ở đoạn cuối truyện Cửa tùng đôi cánh gài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ta thấy vị sư huynh khi soi vào gương đã không thấy gương mặt của mình mà là mặt của “một con yêu to lớn với đôi mắt tối sâu như hai miệng giếng không đáy, hai chiếc răng dài quặp sâu vào chiếc cằm vuông, trên một khuôn mặt xám ngoét như gà cắt tiết”.
13 Tháng Sáu 201910:45 CH(Xem: 62)
Một người bị giết hại có phải do nhân từ nhiều kiếp trước bây giờ trổ quả, điều này có đúng với giáo pháp nhà Phật không? Vậy thì Phật pháp giải thích thế nào về kẻ ra tay giết hại người khác? Do nhân duyên gì mà họ làm ác như vậy? Tôi có đọc sách nhân quả nhà Phật có nói do kiếp trước tạo nhân xấu nên đời này sinh ra bị khuyết tật.
12 Tháng Sáu 201910:42 CH(Xem: 72)
...Thưa Thầy, những lúc sức khỏe không tốt, con thấy mình yếu đuối quá, co thắt hết tâm can. Con rất cần một bàn tay ấm áp, cần một nơi bình yên, cần một chỗ dựa cho qua những ngày tháng, nhưng rồi chỉ còn cách duy nhất là vẫn cứ quan sát, quan sát. Có lẽ người tu hành là người cô độc nhất trần đời. Nhưng con cũng lì đòn hơn, con biết.
10 Tháng Sáu 20198:59 CH(Xem: 97)
Câu chuyện tôi sắp kể ra đây xảy ra vào năm 1957. Lúc đó tôi thọ giới tỳ kheo được bốn năm. Tôi hoan hỉ hăng say học Phật Pháp. Trong đó, có câu chuyện về Phật tử Dhammika trong quyển Chú giải Kinh Pháp Cú làm tôi quan tâm hơn cả. Cư sĩ Dhammika là một Phật tử tín tâm thời Đức Phật còn tại thế. Toàn thể gia quyến ông thực hành
09 Tháng Sáu 20194:46 CH(Xem: 92)
Tôi được biết trong lục đạo có trời, người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng một lần nghe pháp, một vị thầy nói là không có địa ngục, vậy địa ngục có thật không? Và, sau khi chết thì đi đầu thai ngay, không hề có việc trải qua 49 ngày, điều này đúng không? Đức Phật có thực sự phù hộ không vì mọi việc đều do nghiệp của mình quyết định?
08 Tháng Sáu 201910:12 CH(Xem: 92)
Từ khi mẹ tôi mất đến nay được hai năm, vợ chồng tôi đã ăn chay, giữ giới, niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tổ chức trai đàn cầu siêu, thỉnh chư Tăng cúng dường… để hồi hướng phước báo cầu siêu cho mẹ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết mẹ có được siêu thoát hay chưa? Vậy có nên nhờ các nhà ngoại cảm gọi hồn để xem hiện giờ mẹ thế nào?
07 Tháng Sáu 20192:54 CH(Xem: 125)
Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số bài kinh giáo lý căn bản như Phật nói về giáo lý Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong Trung Bộ Kinh (và Tăng Chi Bộ Kinh) do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
06 Tháng Sáu 201910:23 CH(Xem: 125)
Tập này phần nhiều chúng tôi ghi tài liệu trích giảng trong các bộ Kinh A Hàm. Lý do là sau mùa An Cư năm 1985, nhân dịp rảnh rổi Thầy Viện Chủ nghiên cứu tạng Kinh Pali của Phật giáo Nguyên Thủy (do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra chữ Việt), sau những buổi chiều nghỉ ngơi, Thầy thường thuật tóm lược lại,
05 Tháng Sáu 20198:24 CH(Xem: 132)
Tập sách nhỏ này do các Thiền sinh tại Tu viện Chơn Không ghi lại các buổi nói chuyện của Thầy Viện Chủ trong những buổi chiều tại Trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào
01 Tháng Sáu 201912:51 CH(Xem: 122)
Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Sau đây là ba trường hợp: a. Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng và người kia lỗi 100%. b. Người bắt đầu học đạo, biết tu thì thấy cả hai bên đều có lỗi 50%. c. Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%. 1/ Người chưa biết đạo thì luôn
31 Tháng Năm 20198:23 SA(Xem: 173)
Mùa hè năm 1996, tôi có dịp sang Canada thuyết giảng và hướng dẫn vài khóa tu học. Một số Phật tử đã thâu băng những buổi giảng và chép ra để làm tài liệu tu tập. Vì thấy những lời dạy có thể đem lại lợi ích cho người khác nên họ xin phép in lại thành sách. Nhân dịp này tôi đã viết và bổ túc thêm. Được chút công đức nào,
30 Tháng Năm 201912:29 CH(Xem: 154)
Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Đại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật. A La Hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũng giác ngộ giải thoát, chư Tổ Thiền cũng giác ngộ giải thoát, nhưng các Ngài vẫn chưa phải là Phật. Nhưng tại sao lại phải cầu thành Phật chứ?
29 Tháng Năm 20196:09 CH(Xem: 171)
Đức Phật Thích Ca xưa kia do tu Thiền mà giác ngộ giải thoát. Nhưng khi nói đến Thiền thì nhiều người hoang mang vì có cả một rừng Thiền nào là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền Đốn Ngộ, Thiền xuất hồn, Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, Thiền Zen...
28 Tháng Năm 20197:50 SA(Xem: 145)
Đa số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được, nhưng nếu là con Phật thì cần phải học đạo, hiểu đến nơi đến chốn.
27 Tháng Năm 20192:53 CH(Xem: 143)
Nhân vật chính trong chương trình là doanh nhân Phật tử Đỗ Thị Diệp - chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hùng Diệp cùng ông xã Đặng Phước Hùng. Có thể nói, cô chú doanh nhân Hùng - Diệp đã đi lên từ hai bàn tay trắng, phải rất vất vả từ sản xuất nông nghiệp đến buôn bán các mặt hàng khô, nước mắm… Sau thời gian tích lũy vốn
16 Tháng Sáu 201910:17 CH(Xem: 52)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
16 Tháng Sáu 201910:16 CH(Xem: 1925)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 980)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
07 Tháng Sáu 20192:54 CH(Xem: 125)
Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số bài kinh giáo lý căn bản như Phật nói về giáo lý Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong Trung Bộ Kinh (và Tăng Chi Bộ Kinh) do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
06 Tháng Sáu 201910:23 CH(Xem: 125)
Tập này phần nhiều chúng tôi ghi tài liệu trích giảng trong các bộ Kinh A Hàm. Lý do là sau mùa An Cư năm 1985, nhân dịp rảnh rổi Thầy Viện Chủ nghiên cứu tạng Kinh Pali của Phật giáo Nguyên Thủy (do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra chữ Việt), sau những buổi chiều nghỉ ngơi, Thầy thường thuật tóm lược lại,
05 Tháng Sáu 20198:24 CH(Xem: 132)
Tập sách nhỏ này do các Thiền sinh tại Tu viện Chơn Không ghi lại các buổi nói chuyện của Thầy Viện Chủ trong những buổi chiều tại Trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 748)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 1042)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 1309)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4345)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 645)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 665)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,