Tập 3- Chương 1

22 Tháng Tám 20184:08 CH(Xem: 5761)
Tập 3- Chương 1
 
Buddha_12-21-2016_A(Nguồn Của Hình: Thus Have I Heard)
 

Những Cánh Hoa Đàm, Tập 3
HT. Thích Thanh Từ
Nguồn: thientruclam.info
 
 _____________________


Chương 1

 

HỎI: Thưa thầy, khi ngài Duy-ma-cật bệnh Phật sai Bồ-tát Văn Thù đến thăm, đến nơi Bồ-tát Văn Thù hỏi ngài Duy-ma-cật: "Tại sao Ngài bệnh". Duy-ma-cật đáp: "Tại vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, chúng sanh hết bệnh thì tôi hết bệnh". Tâm trí con còn hạn hẹp chưa hiểu được ý này kính xin thầy từ bi chỉ dạy.

 

ĐÁP: Khi Ngài Duy-ma-cật nằm bệnh, Phật bảo Bồ-tát Văn Thù đến thăm, khi đến thăm Ngài hỏi: "Bệnh ông nhiều ít, gần mạnh chưa?". Duy-ma-cật đáp: "Vì chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, nếu chúng sanh hết bệnh tôi sẽ hết bệnh".

 

Trong kinh nói Duy-ma-cật là một vị cổ Phật hiện thân cư sĩ để giúp cho đức Phật Thích-ca trên đường giáo hóa. Bây giờ chúng ta chỉ nói Bồ-tát thôi. Tâm Bồ-tát là tâm lợi ích chẳng sanh, thương chúng sanh như thương thân mình cho nên Bồ-tát thấy chúng sanh bệnh là thấy mình bệnh, bệnh của chúng sanh là bệnh gì? - Bệnh si mê. Vì si mê mà tạo nghiệp trầm luân trong tam giới không ra khỏi, Bồ-tát vì thương muốn tạo phương tiện giáo hóa chúng sanh thức tỉnh, hết tạo nghiệp mới thoát khỏi trầm luân trong tam giới. Vì tâm nguyện rộng lớn của Bồ-tát, khi chúng sanh còn bệnh tức là còn si mê thì Bồ-tát thấy mình bệnh nên lăn lóc trong cõi trần để độ. Khi chúng sanh hoàn toàn tỉnh giác không cần độ nữa thì Bồ-tát hết bệnh. Như Bồ-tát Địa Tạng phát nguyện độ chúng sanhđịa ngục, bao giờ địa ngục trống không thì Ngài mới thành Phật. Chỗ này nói lên tình thương chúng sanh như trời bể của Bồ-tát. Người tu chân chính phải theo hạnh nguyện Bồ-tát mới có thể làm lợi ích chúng sanh.

 

Như vậy bệnh của ngài Duy-ma-cật là do chúng sanh mê lầm mà Ngài giả bệnh. Khi nào chúng sanh hết mê thì Ngài hết bệnh.

 

____________________

 

 

HỎI: Thấy được lý nhân quả, sống theo lý nhân quả có phải là huệ không? Đa số người nghĩ khi nào tôi khá giả mới có tài vật để giúp người. Có người lại nói khi nào có tâm muốn giúp người thì mới có đồ vật để cho. Kính bạch thầy như vậy ý nào đúng?

 

ĐÁP: Trong nhà Phật có nói tam huệ là văn, tư, tu. Chúng ta thấy được lý nhân quả, rồi ứng dụngnhân quả thì đó là huệ học. Còn đợi khá giả có tài vật nhiều mới bố thí, nếu cả đời chưa khá giả thì cả đời không làm được việc thiện. Còn nói rằng tâm mình nghĩ bố thí liền có tài vật để bố thí thì duy tâm quá. Vậy Phật tử phải dung hợp hai ý, vừa nghĩ bố thí vừa ráng làm cho có tiền, tiền mình làm ra thấy có phần nào hơi dư thì phát tâm bố thí. Đó là vừa nghĩ bố thí vừa làm ra tiền của để bố thí chớ đừng một bên thì không hợp.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, chúng con tu chưa chứng A-la-hán, vậy khi thân tứ đại tan rả Tánh giác có đi đầu thai không? Nếu không thì ở đâu? - Tánh giác và giác linh khác nhau thế nào?

 

ĐÁP: Nếu tu chưa chứng A-la-hán thì bảo đảm còn tái sanh. Tái sanh thì lúc chỗ này lúc chỗ kia, tùy nghiệp lành dữ của mình mà đến chỗ tốt xấu không cố định. Phật tử đừng lo khi chưa chứng A-la-hán không biết Tánh giác đi đâu, sẽ đi dài dài trong vòng luân hồi chớ chưa dừng đâu.

 

Tánh giác và giác linh chỉ là hai từ ngữ thôi. Tánh giác là cái biết sáng suốt mà ai cũng có. Người tu khi chết rồi thường được tôn xưng là giác linh, vì người ta tin rằng người tu có cái sáng suốt hơn thế tục nên gọi là giác linh. Còn nói hương linh hay linh hồn nghe nó phàm tục quá. Cho nên đối với những vị xuất gia gọi là giác linh, đó chỉ là danh từ thôi.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, khi tọa thiền xong, sau phần hồi hướng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy, cho Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thường trụ với thời gian để nêu cao ngọn đèn chánh pháp của đức Như Lai. Con nghĩ vậy để góp công với Thiền viện có đúng không, cúi xin thầy chỉ dạy.

 

ĐÁP: Phật tử này nói trong hằng ngày lúc tu hành chỉ phát tâm cầu nguyện cho Thiền viện Trúc Lâm sớm thành tựu và được lâu dài để lưu truyền ngọn đèn chánh pháp. Dù chỉ là phát tâm hồi hướng cũng là một sự đóng góp rồi, điều đó rất tốt. Nhưng quý vị thấy tôi xây cất Thiền viện ở Đà Lạt, nghe thì vui mừng mà không biết tôi làm với mục đích gì. Tiện đây tôi xin nói cho quý Phật tử được rõ, tôi xây cất Thiền viện ở Đà Lạt với mục đích làm một cái gì cho Phật giáo Việt Nam. Vì hiện giờ ở Việt Nam chưa có chùa nào tu thiền theo tinh thần Phật giáo Việt Nam. Nếu chùa tu theo Đại thừa thì tụng kinh chữ Hán, còn chùa Nguyên thủy thì tụng kinh Pali, vậy có cái nào là Việt Nam đâu! Đến ngày rằm hoặc ba mươi Phật tử tới chùa lạy sám hối, lẽ ra sám hối là phơi bày những lỗi lầm mà mình đã phạm, đằng này chỉ quỳ xuống đọc: "Như thị đẳng nhất thiết chư Phật..." đọc xong rồi lạy, lạy xong rồi đi về mà không hiểu gì hết. Như vậy tụng đọc mà không hiểu kinh nói cái gì thì nghi thức ấy có phải là Phật giáo Việt Nam không? Khi Phật tử cúng cầu gì đó thì quý Thầy phục nguyện toàn âm Hán tự chớ không có một âm tiếng Việt. Tìm một ngôi chùa tu theo Phật giáo Việt Nam không có!

 

Tại sao Phật giáo ở Ấn-Độ khi truyền sang Trung Hoa họ chuyển thành nghi thức Trung Hoa, sang Nhật Bản chuyển thành nghi thức Nhật Bản, mà Việt Nam cứ giữ y nguyên không chuyển nổi? - Đó là do chúng ta lệ thuộc văn hóa của nước Tàu. Ở Thiền viện Trúc Lâm tôi quy định phải thực hành nghi thức Việt Nam, chúng ta tu Phật nhưng Phật ở Việt Nam.

 

Lâu nay ở các chùa, Phật tử thường lạy Lương Hoàng Sám hoặc Từ Bi Thủy Sám v.v... những nghi thức đó do Tổ Trung Hoa đặt ra, chưa có nghi thức nào của Tổ Việt Nam. Ở Việt Nam đời Trần vua Trần Thái Tông soạn Lục Thời Sám Hối trong Khóa Hư Lục rất hay. Lỗi lầm từ sáu căn mà ra cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói sáu căn là nhân luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Sáu căn là cái gốc để chúng ta tu. Lâu nay nghi thức của chư Tổ Việt Nam soạn chúng ta lại lờ đi không để ý, còn nghi thức của Trung Hoa thì đem ra tụng đọc hàng ngày. Do đó ở Trúc Lâm chúng tôi quy định phải sám hối sáu căn theo Lục Thời Sám của vua Trần Thái Tông. Còn tu thì chúng tôi tạo điều kiện cho Tăng Ni tu hành đúng với tinh thần Thiền Tông Việt Nam, Thiền viện Trúc Lâm ra đời nhằm vào mục đích đó và cũng là chỗ Phật tử hướng tâm cầu nguyện.

 

____________________

 

 

HỎI: Trong kinh dạy: Một cơn sân nổi lên đốt cháy cả rừng công đức. Xin thầy ví dụ cho chúng con được hiểu.

 

ĐÁP: Thí dụ một ông thầy tu ở Thường Chiếu năm mười năm tích công bồi đức cũng khá, nhưng hôm nào đó bị Thầy Trụ Trì hay Tri sự rầy một trận, ông ấy bỏ tu hoàn tục. Một lần nổi sân là cởi áo nhà tu trở về thế gian thì công đức ông ấy bồi đắp bấy lâu nay có còn không? - Tiêu mất hết.

 

Một ví dụ khác, có nhiều Phật tử biết tu phước làm việc từ thiện. Khi làm, trong ban tổ chức có người nói trái ý liền nổi sân bỏ việc, không tiếp tục nữa, có khi cơn sân nổi lên nói càn làm bậy khiến cho công đức tích chứa từ trước mất hết. Nên nói sân là một tai họa lớn làm mất công đức lành, Phật tử nên dè dặt.

 

____________________

 

 

HỎI: Trong thời tổ Ca-na-đề-bà có một vị Tỳ-kheo thành cây nấm đền nợ thí chủ. Theo con hiểu luân hồi trong lục đạo là làm hữu tình chúng sanhPhật tánh chớ vô tình chúng sanh cũng có Phật tánh sao?

 

ĐÁP: Chỗ này nếu Phật tử học tới sẽ thấy. Chuyện kể có một vị Tỳ-kheo tu hành tương đối tốt, nhưng chưa ngộ đạo, ông thọ nhận của thí chủ nhiều nên khi tịch thành cây nấm. Vị thí chủ đó nhổ nấm ăn đến khi chết thì nấm không mọc nữa, tức là hết nợ rồi. Trường hợp này trong nhà Phật gọi là hoa báo là cái báo tạm, chỉ trong thời gian ngắn chớ không phải quả báo luân hồi làm thú để trả. Kinh nói chúng sanh hữu tình thì có Phật tánh, vô tình thì có Pháp tánh. Nhưng có chỗ lại nói: "Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo", tức là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Có Phật tánh tức là có Cái Biết. Cây cỏ có biết không? Nếu nói không sao nó biết kiếm chỗ nào có phân nước để nó hút, còn chỗ nào che rợp thì nó tránh? Đó cũng là một hình ảnh cho chúng ta thấy Tánh Biết của loài vô tình. Nó có biết nhưng Cái Biết đó rất thô sơ nên chúng ta tưởng như nó không có. 

 

____________________

 

 

HỎI: Theo sử ghi tổ Bát-nhã Đa-la (Tổ thứ hai mươi bảy) lúc còn là đồng tử Anh Lạc, gặp tổ Bất-như-mật-đa (Tổ thứ hai mươi sáu) thưa: "Tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội, tôn giả giảng Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tôi giảng Tu-đa-la thậm thâm".

 

Xin thầy giảng nghĩa Tu-đa-la thậm thâm cho con được rõ.

 

ĐÁP: Tu-đa-la là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Kinh. Kinh Bát-nhã có khi nói là Kinh, có khi nói là Tu-đa-la liễu nghĩa.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng xin giảng cho con hiểu, theo luật nhân quả nói có vay thì có trả, con thấy có một ông thầy xuất gia sau này xả giới hoàn tục có vợ, có con như người đời. Vậy sau khi lâm chung có bị đọa địa ngục không?

 

ĐÁP: Phật tử này lo cho quý vị xuất gia rồi hoàn tục, vay nợ đàn na thí chủ có bị đọa địa ngục không?

 

Tôi xin giải thích: Nếu hiểu luật nhân quả một cách cố định có vay có trả thì không đúng, vì lý nhân quả rất tế nhị. Trong nhân gian thường nói: "gieo gió gặt bão", hay nói "nhân nào quả nấy". Như vậy chưa hiểu thấu lý nhân quả của đạo Phật. Đạo Phật nói nhân quả là một chuỗi dài thời gian. Ví dụ hạt xoài ươm xuống đất cho đến thành cây có trái, phải mất bốn năm năm và phải có người săn sóc đúng mức, nếu thiếu sự săn sóc chưa chắc có trái xoài. Hiểu như vậy mới là hiểu nhân quả, chớ quyết định nhân nào quả nấy thì không được. Tôi thường nói tôi sống nhờ Phật tử giúp đỡ về tiền bạc vật chất, như vậy tôi có vay không? Nếu khẳng định vay tiền trả tiền, vay lúa trả lúa thì không trả được. Vay lúa vay tiền mà lại trả bằng thứ khác, như vay nợ tiền mà tôi trả bằng Phật pháp. Tiền quý Phật tử giúp tôi ăn năm ba tháng thì hết, còn tôi cho quý Phật tử pháp cả đời xài không hết, áp dụng tu hành cho tới khi nào thành Phật mới thôi. Tính ra thì tôi lời hơn, cho nên nói thuyết Pháp có phước là vậy.

 

Trở lại ông thầy xuất gia hoàn tục, nếu vì chướng duyên không thể tu nữa ông xả giới hoàn tục, chặng xuất gia của ông là tốt, bây giờ ông không kham thì ông trở về đời sống người tại gia. Nếu trong thời gian xuất gia ông tu hành đàng hoàng thì có phước, trong giai đoạn cư sĩ tại gia lỡ tạo tội thì lấy phước đó mà bù. Nếu thời gian xuất gia tu hành lôi thôi không có phước, trong giai đoạn cư sĩ tại gia ông lại tạo tội thì không có phước khi chết bị đọa. Còn ông sống đời cư sĩ đúng đắn thì cũng còn cái phước thừa xuất gia của ông, đời sau ông có thể xuất gia tu trọn vẹn hơn.

 

____________________

 

 

HỎI: Con nghe quý thầy dạy thức thì tỉnh, ngủ thì mê. Khi con phát tâm tu hành muốn đoạn trừ phiền nãoloạn tâm. Tuy nhiên khi thức con điều phục được, khi ngủ thì bị dẫn đi lung tung. Vậy con phải thức hoài để tu có chướng đạo không?

 

ĐÁP: Muốn đoạn trừ phiền nãovọng tâm thì khi tu mình cố gắng tỉnh táo để có sức mạnh trị nó, còn khi ngủ thì mê, không có sức tỉnh nên bị nó dẫn, nhưng không sợ, vì trong mộng không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì không có quả báo. Bây giờ Phật tử phải cố gắng huân tu trí huệ càng ngày càng mạnh, nhờ sức mạnh đó mà dẹp bỏ phiền não dễ. Chừng nào đạo lực thật vững mạnh thì thức ngủ mới như nhau.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, thầy nói nhất cử nhất động là duyên nghiệp? Làm sao phân biệt được nghiệp và duyên?

 

ĐÁP: Tôi xin đặt câu hỏi lại cho quý Phật tử theo dõi kỹ. Duyên nghiệpPhật tử này hiểu là duyên nghiệp của quá khứ hay hiện tại?

 

Nếu nói của quá khứ thì chưa thấu đáo, bởi vì đời sống chúng ta một là trả nợ quá khứ, hai là tạo duyên vị lai. Đành rằng tất cả hành động đều là duyên nghiệp nhưng nếu duyên nghiệp thuộc quá khứ thì ta thấy như định nghiệp, nghĩa là bắt buộc mình phải như vậy, tức là phải theo một cái khuôn đã định, người ta thường nói là số mạng. Nhà Phật không chấp nhận số mạng vì quá khứ có những duyên nghiệp xấu nhưng hiện tại tạo duyên nghiệp tốt thì nghiệp xấu ở quá khứ sẽ giảm, không có cái khuôn nhất định, cũng không giống số mệnh như nhà Nho nói: Số mệnh là cái đã định sẵn không đổi được, còn nghiệp duyên theo nhà Phật thì có thể chuyển đổi xấu thành tốt.

 

____________________

 

 

HỎI: Xưa nay theo phong tục tập quán con thờ rất nhiều bàn thờ, nay con được nghe thầy giảng con thấy có phần phức tạp. Vậy con có thể bớt lại chỉ thờ cửu huyền thất tổ, đức chí tôn và các vị Bồ-tát được không?

 

ĐÁP: Hồi chưa biết đạo ai chỉ sao làm vậy, bây giờ biết đạo thì thờ một bàn ông bà để tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, ở giữa thì thờ Phật để chứng tỏ mình là đệ tử Phật, ngày đêm thường nhớ Phật, như vậy đủ rồi.

 

____________________

 

 

HỎI: Làm sao biết được vấn đề nhân quả luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công của xã hội?

 

ĐÁP: Cái bất công ở đây không nói bất công của tổ chức xã hội, mà bất công ngay nơi con người với con người. Khi sanh ra có người đẹp, người xấu, người khỏe mạnh, người đau yếu, người tật nguyền, người lành lặn, người sanh trong gia đình sung túc, người sanh trong cảnh thiếu thốn. Những điều bất công đó không phải người ta làm nên mà sanh ra mình đã mang sẵn rồi. Làm sao giải thíchnhân quả luân hồi để mọi người thừa nhận? Về luân hồi, ngày xưa thì khó tin thật, nhưng bây giờ rất dễ tin, vì tất cả sự vật đều chuyển biến chớ không mất hẳn. Gần nhất là quả đất, không cố định một chỗ mà cứ quay vòng vòng hoài đó là luân hồi chứ gì? Đến thời tiết thay đổi qua bốn mùa cũng luân hồi. Đó là vạn vật bên ngoài luân hồi. Nhìn lại ngay con người mình, máu huyết lưu thông từ tim ra động mạch, đi khắp cơ thể rồi trở về tim, lưu chuyển không dừng. Xa hơn nữa là từ đời này sang đời khác, chúng ta thấy một khoảng cách thời gian, tuy không có dữ kiện chứng minh, nhưng nó có mang cái bản chất cụ thể. Thí dụ như một đứa bé sanh ra chưa ai dạy mà nó lại ăn chay không chịu ăn mặn, hoặc có những đứa bé bảy tám tuổi học ít mà biết nhiều gọi là thần đồng. Vì sao có những hiện tượng lạ đó, có phải do mỗi người mang sẵn chủng tử từ trước nên khi được khơi dậy là phát triển liền. Trong một lớp học, thầy giáo dạy như nhau mà năng khiếu phát triển của học trò lại khác nhau, có trò giỏi toán, có trò giỏi văn... Từ đó chúng ta biết là do luân hồi.

 

Quý Phật tử hiểu vậy rồi thì biết sự bất công trong xã hội này là do phước nghiệp lành dữ của mình đã tạo, nên phải ráng tu sửa chớ đừng oán trách ai hết, vì phước lành hay nghiệp xấu gì cũng do mình tạo ra chớ không phải ngẫu nhiên mà có.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, là Phật tử đối với cha mẹ lúc hấp hối hay sau khi qua đời lo ma chay, trong vòng bốn mươi chín ngày chúng con phải làm gì để có kết quả tốt, đúng hành động của người Phật tử chân chính.

 

ĐÁP: Thường lúc cha mẹ hấp hối cơ thể bị rã rời đau đớn, khổ trăm bề, lại thêm lo sợ không biết đi về đâu, có lúc không làm chủ được. Kinh dạy, nếu trong gia đình có người hấp hối, người nhà nên hội lại tụng kinh hoặc niệm Phật, để giúp cho người hấp hối được tỉnh táo chỉ nhớ Phật bớt khổ. Nơi nào có quý thầy, quý cô nên rước đến trợ niệm là nhắc nhở người hấp hối chuyên nhớ Phật niệm Phật, để được an vui sinh về thế giới có Phật, tiếp tục tu hành.

 

Khi mất rồi việc lo ma chay thì tùy khả năng. Trong vòng bốn mươi chín ngày tốt nhất là mỗi đêm tụng kinh, cầu nguyện cho thân nhân mình, hoặc cúng dường tạo phước đức cho cha mẹ. Trong các kinh thường dạy như vậy.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, theo kinh điển nhà Phật con không thấy dạy cúng sao, tại sao mỗi năm ngày mồng tám tháng giêng các Chùa lại cúng sao hạn. Vậy sao hạn từ đâu mà có và cúng sao có phải là mê tín không?

 

ĐÁP: Phật tử này hỏi rất thực tế, không thấy kinh dạy mà tại sao có làm. Quý vị nếu chịu khó đọc kinh thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di giáo, Phật quở những vị Tỳ-kheo coi tướng coi tuổi, coi sao hạn, mà bây giờ trong chùa lại cúng sao cúng hạn là sao?

 

Hồi xưa xứ mình chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều, việc cúng sao hạn là do các ông nhà Nho coi trong lịch rồi cúng cho dân chớ không phải quý thầy trong chùa. Nhưng sau này không ai học chữ Nho nữa, lịch không ai coi, chỉ có mấy ông thầy tu còn học kinh chữ Hán, biết đọc chữ Hán cho nên dân đến chùa nhờ thầy coi giùm. Khi coi thấy tuổi đó bị sao đó, bị hạn đó, họ sợ nên nhờ thầy cúng giùm luôn. Quý thầy lại quá từ bi, nếu từ chối thì người ta sợ, tội nghiệp, cho nên phải cúng giùm. Từ đó thành thói quen nhưng cúng từng người thì mất thì giờ, thôi thì chọn ngày mồng tám đầu năm dồn lại cúng một lần cho tiện.

 

Đó là quý thầy làm thế việc của mấy ông Đồ Nho, việc làm đó không phải là chân lý, không đúng lời Phật dạy. Phật tử mà tin điều đó là mê tín chớ không phải chánh tín.

 

Phật dạy chúng ta tin nhân quả, hiện tại chúng ta vui hay khổ, tốt hay xấu là do nhân mình tạo ra chớ không phải do sao hạn. Bây giờ khoa học tiến bộ khám phá ra mỗi ngôi sao là một hành tinh. Trái đất chúng ta đang ở cũng là một hành tinh, nếu mình ở hành tinh nào đó nhìn qua trái đất thấy họ cúng thì mình có cười không? Đó là một việc làm không đúng lẽ thật nên gọi là mê tín.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính mong Hòa thượng từ bi giải thích cho con hiểu: Phật dạy thân người do tứ đại hợp thành, theo luật vô thường mà tan hoại. Trên cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà tất cả mọi vật đều hiện hữu bất diệt. Vậy thân hình của những vị ở Cõi Cực Lạc được cấu tạo bằng yếu tố nào mà được tồn tại như vậy?

 

ĐÁP: Phật tử này nghe mà chưa thấu đáo nghĩa cùng tột. Sinh về cõi Cực Lạc mà cõi đó không phải mãi mãi bất diệt, nó chỉ lâu dài hơn cõi Ta-bà cho nên dùng chữ vô lượng thọ. Tuổi thọ vô lượng chớ không phải bất tử. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy người chết sanh về cõi Cực Lạc từ hoa senhóa sanh chứ không phải do tứ đại kết hợp.

 

Chúng ta căn cứ vào câu kinh Kim Cang "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", cái gì có tướng thì không thật, không bền lâu, chỉ tạm ngắn thôi. Như cõi chúng ta sống sáu, bảy chục năm, còn cõi Cực Lạc có thể hai ba ngàn năm thấy nó dài, nên nói vô lượng thọ, mà đã có sống tất có chết. Như cõi Trường thọ thiên sống lâu rồi cũng chết, có thân có cảnh thì có vô thường, chỉ khác là sớm muộn thôi. Hiểu như vậy thì cái chuyện sống chết cõi này cõi kia nó sai biệt chớ không phải không chết. Chỉ có nhập Niết-bàn mới là vô sanh.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, nếu mình không bám vào người khác mà người đó bám vào mình thì liệu trong kiếp tương lai người đó và mình có liên hệ không?

 

ĐÁP: Mình không dính mắc với họ mà họ đuổi theo mình. Thí dụ như đi đường, mình đi trước có người đi sau, người đi sau theo mình mà mình cứ đi nhanh về phía trước, họ đi không kịp thì tuy họ đuổi theo mà không gặp, còn nếu mình xoay mặt lại thì gặp họ. Vậy nếu Phật tử muốn không gặp họ thì hãy ráng đi nhanh và xoay lưng với họ thì nhất định sẽ không gặp, cái nghiệp họ tạo với mình không thành. Còn nếu mình giáp mặt đối đầu với họ thì nghiệp sẽ thành.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, làm sao hướng dẫn cha mẹ hướng về đạo khi cơ duyên chưa đến. Người thì thích danh, người thì thích tiền bạc?

 

ĐÁP: Phật tử này có hiếu, biết rằng danh lợi tiền của không đem theo được ở đời sau, mà cha mẹ già lại thích hai thứ đó. Đó là điều thao thức của người con hiếu mong cha mẹ thức tỉnh. Thật ra điều này hỏi tôi phải làm sao thì tôi cũng chịu thôi, vì đang say mê theo danh theo lợi thì rất là khó nói. Phật tử là một người con hiếu muốn nhắc thức cha mẹ thì tôi khuyên phải tùy duyên. Phải biết tâm ý cha mẹ thích cái gì, hoặc khi cha mẹ có điều gì buồn phiền hay bệnh hoạn, hoặc khi trong thân quyến có người chết. Khi đó Phật tử nhắc để cảnh tỉnh thì mới giật mình tỉnh thức, còn lúc bình thường thì khó chuyển lắm.

 

____________________

 

 

HỎI: Bạch Hòa thượng con năm nay bị sao Thái bạch lại nhằm năm tuổi, không biết do sao hạn hay do căn nghiệp nhân quả của con, mà mấy tháng vừa qua con gặp nhiều việc phiền não về tiền tài vật chất và cả tinh thần. Kính xin Hòa thượng giải nghiệp cho con.

 

ĐÁP: Bây giờ nên hỏi lại người đặt ra sao Thái bạch này là căn cứ ngôi sao mà đặt tên? Những hành tinh trên hư không, mỗi cái giống như thế giới mình đang ở hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì những hành tinh đó có hại gì mình không? Bởi vì nếu nó có chiếu thì chiếu hết cả vùng, ánh sáng soi đâu nhắm vào cá nhân nào. Cho nên cái nghĩa sao chiếu này tôi không chấp nhận được, không hợp lý.

 

Còn hỏi về duyên nghiệp thì chúng ta có thể giải quyết theo tinh thần nhà Phật. Phật dạy cái thân của chúng ta hiện giờ là thân tổng báo, tức là cái quả báo chung. Tôi lấy kinh nghiệm thực tế nói cho quý Phật tử hiểu. Quý Phật tử kiểm lại tâm mình từ lúc bé cho đến bây giờ là bốn năm mươi tuổi, mình toàn nghĩ thiện làm thiện hay có thiện ác lẫn lộn? Có khi thì tâm mình từ bi như Bồ-tát, có khi nổi sân như cọp sói, tốt xấu lẫn lộn. Bởi tốt xấu lẫn lộn nên nghiệp quả cũng lẫn lộn, có lúc mình gặp việc tốt gọi là may mắn, là trùng hợp với quả của nghiệp thiện trong quá khứ, có lúc trùng hợp với nghiệp ác đến thì gặp chuyện rủi ro. Cái may mắn hay rủi ro, đó là nghiệp thiện ác của quá khứ hiện hành. Cho nên những cái khổ vui trong cuộc sống hiện tại của mình, không phải ai tạo ra, mà chính mình tạo từ thuở trước còn đọng lại nên mình phải chịu. Bây giờ muốn được yên ổn, chúng ta quán xét khi việc thiện hoặc việc ác đến, biết rõ đó là dư báo của chính mình, chấp nhận nợ trước phải trả, trả hết rồi thì nó qua, đừng quá hoảng sợ đâm ra cuồng loạn rồi sanh bệnh.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, giảng cho chúng con hiểu về Phật giáo Tiểu thừaPhật giáo Đại thừa.

 

ĐÁP: Ở đây tôi chỉ nói sơ thôi chớ không có thì giờ giảng kỹ.

 

Từ Tiểu thừaĐại thừangày xưa, còn bây giờ thì gọi là Phật giáo Nguyên thủyPhật giáo Bắc tông hay là Phát triển, chớ nói Tiểu thừa, Đại thừa thì có cái lớn cái nhỏ. Về mặt hình thức giữa Phật giáo Nguyên thủyPhật giáo Phát triển khác nhau chỗ nào? Buổi ban đầu lúc đức Phật mới thành Phật chưa có bổn đạo, chưa có chùa chiền, Phật đi khất thực nơi này nơi kia, không có trú xứ nhất định, đến khi vua Tần-bà-sa-la và trưởng giả Cấp Cô Độc cúng tinh xá, chừng đó mới có chỗ nơi. Nhưng Phật cũng không ở một chỗ, không thấy đó là chùa của mình nên được người tán thán: Phật sanh dưới cội cây, thành đạo dưới cội cây và nhập diệt cũng ở dưới cội cây, Phật nêu cái hạnh xuất gia là ra khỏi nhà. Còn bây giờ xuất gia ra khỏi cái nhà thế tục rồi vào cái nhà chùa, khác chỗ đó. Thứ hai là đời sống của Tăng đoàn bấy giờ là đi khất thực, ai cho món gì ăn món nấy cho nên không ăn chay được. Phật giáo Nguyên thủy căn cứ giai đoạn đầu nên các Ngài ăn mặn khác với Phật giáo Phát triển ăn chay. Thứ ba là ngày xưa chư Tăng ba y một bát đi khất thực sống qua ngày, mà ba y nếu thiếu một y thì không được, vì tối ngủ dưới gốc cây, y ngũ điều dùng quấn vào mình cho muỗi khỏi cắn, y thất điều thì phủ, còn y cửu điều thì cuốn lại làm gối nằm.

 

Phật giáo Phát triển sau này tùy hoàn cảnh mỗi nơi linh động ứng dụng chớ không theo hình thức cổ truyền. Cho nên khi Phật giáo sang Trung Hoa có vua quan hay những vị trưởng giả hiến đất cất chùa cho chư Tăng tu, lại có đất canh tác trồng rau đậu rồi tự nấu ăn. Nếu ăn mặn thì phải đi mua cá thịt phạm tội sát sanh, cho nên ăn chay để tránh nghiệp sát, và ở một chỗ không ôm bình bát đi khất thực nên dùng chén đũa để ăn, Phật giáo Phát triển tùy theo theo xứ sở mà có cách sống khác nhau. Đó là những điểm khác về mặt hình thức.

 

Về mặt giáo lý: Phật giáo Nguyên thủy nhắm vào chỗ cứu kính là A-la-hán, mà muốn chứng A-la-hán thì phải tu được diệt thọ tưởng định, có chỗ gọi là diệt tận định, tức là ngồi thiền quên tất cả bên ngoài đến độ ngay nơi bản thân mình không còn cảm giác nóng lạnh nữa.

 

Phật giáo Phát triển thì không chấp nhận như vậy, cũng ngồi thiền mà không cho diệt tận định, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, cảm giác vẫn bình thường. Chỗ cứu kính của Phật giáo Phát triển là khai mở trí tuệ toàn diệnthành Phật. Đó là nói sơ lược những chỗ khác nhau giữa hai phái Phật giáo Nguyên thủyPhật giáo Phát triển, nói hết thì không đủ thì giờ.
 _____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8000)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7464)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7491)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7251)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7030)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7861)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9418)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6133)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6403)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5675)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5951)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5646)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5543)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5794)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5330)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8357)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1166109)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8696)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6833)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7285)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7621)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5053)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5584)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4899)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5635)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4924)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6116)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4205)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4807)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5063)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5314)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6083)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5289)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6824)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9227)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10630)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9127)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9158)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7478)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9418)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 14918)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7268)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6967)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9587)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10515)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng