Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

03 Tháng Mười Một 20188:54 SA(Xem: 98)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

Chapter03-1A


Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm
The Dhammapada, Chapter 03, Cittavagga: Mind

(Kệ 33-43 - Verses 33-43)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp033_B
dhp034_B
Verse-Kệ 33-34

Hãy giữ vững cái tâm chao động của ta

1.Phandanaṁ capalaṁ cittaṁ durakkhaṁ dunnivārayaṁ

Ujuṁ karoti medhāvī - usukāro' va tejanaṁ.

2. Vārijo'va thale khitto - okamokata ubbhato

Pariphandati'midaṁ cittaṁ- māradheyyaṁ pahātave.


1. Cái tâm, chập chờn, chao động 1, khó canh phòng, khó kiểm soát - người thiện trí giữ vững tâm ngay ngắn giống như thợ chuốc tên uốn nắn cho tên được ngay. 33.

2. Cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào thì tâm chao động cũng dường thế ấy. Vậy, phải lánh xa cảnh giới của dục vọng 234.

Tích chuyện

Tâm của một vị Tỳ-khưu bị những tư tưởng xấu chế ngự. Đức Phật khuyên dạy thầy nên giữ vững tâm, khắc phục tư tưởng xấu.

Chú thích

1. Tâm - Citta, do căn "cit" là suy gẫm. Phạn ngữ citta thường được giải thích là "cái gì hay biết một đối tượng" (cinteti = vijānāti). Đúng ra, quả thật không phải có cái gì suy gẫm về một đối tượng, như danh từ này hàm ý. Về một quan điểm cùng tột, có thể định nghĩa citta là sự hay biết một đối tượng vì Phật giáo phủ nhận có một cái gì chủ quan, như một linh hồn trường cửu, để suy gẫm và hiểu biết. Theo Phật giáo, không có sự phân biệt giữa tâm và thức, cả hai đều có thể dùng như đồng nghĩa với Citta.

2. Pahātave dùng trong nghĩa pahatabba, phải được lánh xa.

STRAIGHTEN YOUR FICKLE MIND

1. Phandanam capalam cittam 
            durakkham dunnivarayam
Ujum karoti medhavi 
            usukaro'va tejanam. 33.
2. Varijo'va thale khitto 
            okamokata ubbhato
Pariphandati'midam cittam 
            Maradheyyam pahatave. 34.

1. The flickering, fickle mind, 1 difficult to guard, difficult to control - the wise person straightens it as a fletcher straightens an arrow. 33.

2. Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown upon land, even so does this mind flutter. Hence should the realm of the passions be shunned. 2 34.

Story

    A monk was overcome by evil thoughts. The Buddha admonished him to subdue his mind.

NOTES:

 Citta is derived from the root cit, to think. The traditional interpretation of the term is "that which is aware of an object" (cinteti = vijanati). Actually it is not that which thinks of an object as the term implies. If it could be said "it thinks" as one says in English "it rains", it would be more in consonance with the Buddha's teaching. From an ultimate standpoint citta may be defined as the awareness of an object, since Buddhism denies a subjective agent like a soul. According to Buddhism no distinction is made between mind and consciousness, terms which are used as equivalents for citta.

 Pahatave is used in the sense of pahatabba = should be shunned.


dhp035_B
Verse-Kệ 35

Hãy kiểm soát tâm

3. Dunniggahassa lahuno - yattha kāmanipātino

Cittassa damatho sādhu -cittaṁ dantaṁ sukhāvahaṁ.


3. Cái tâm, khó kiểm soát, lanh lẹ, phóng đi khắp nơi: nắm được tâm là tốt. Tâm có kiểm soát dẫn đến hạnh phúc. 35.

Tích chuyện

Nhờ sự hướng dẫn của chư Sư, một thiếu phụ có tâm đạo nhiệt thành đắc quả A-Na-Hàm (Anāgāmi, Bất Lai) từng thánh thứ ba, cùng với nhiều phép thần thông như đọc tư tưởng của người khác (tha tâm thông), trước khi các vị sư ấy đắc. Hiểu được rằng chư tăng còn đang thiếu thốn về mặt vật chất nên bà hết lòng hộ trì. Sau đó không bao lâu các Ngài cũng đắc quả A-La-Hán. Một tăng sĩ ở nơi khác nghe tiếng về năng lực tinh thần của bà, đến viếng và lưu lại tại chùa. Bà tận lực hỗ trợ thầy. Vị tăng sĩ lo sợ những tư tưởng xấu có thể phát sanh, đến bạch cùng Đức Phật. Đức Phật khuyên thầy nên giữ vững cái tama khó kềm chế của thầy.

CONTROL YOUR MIND

3. Dunniggahassa lahuno 
            yattha kamanipatino
Cittassa damatho sadhu 
            cittam dantam sukhavaham. 35.

3. The mind is hard to check, swift, flits wherever it listeth: to control it is good. A controlled mind is conducive to happiness. 35.

Story

    A devout woman, receiving instruction from the monks, attained Anagami, the third stage of Sainthood, with supernormal powers such as reading others' thoughts, even before the monks had gained their Deliverance. Understanding the physical needs of the monks, she ministered to them well. Before long they too attained Arahantship. An avaricious monk, hearing of her powers, visited the place. She did everything he desired. The monk, fearing that evil thoughts might arise in him, went to the Buddha and reported the matter. The Buddha advised him to subdue his uncontrollable mind.


dhp036_B
Verse-Kệ 36

Hãy canh chừng tư tưởng

4. Sududdasaṁ sunipuṇaṁ - yatthakāmanipātinaṁ

Cittaṁ rakkhetha medhāvī- cittaṁ guttaṁ sukhāvahaṁ.


4. Rất khó tri giác cái tâm. Tâm vô cùng tế nhị. Người thiện trí canh phòng tâm. Tâm được canh phòng nghiêm nhặt dẫn đến hạnh phúc. 36.


Tích chuyện

Một thiện tín có nhiệt tâm tu học, xuất gia theo Đức Phật, nhưng sớm thấy rằng đời sống thiêng liêng đạo hạnh rất là khó khăn, rắc rối, vì giới luật quá nhiều. Đức Phật khuyên thầy không nên lo âu vì luật giới mà chỉ lo canh phòng tư tưởng của mình.

GUARD YOUR THOUGHTS

4. Sududdasam sunipunam 
            yatthakamanipatinam
Cittam rakkhetha medhavi 
            cittam guttam sukhavaham. 36.

4. The mind is very hard to perceive, extremely subtle, flits wherever it listeth. Let the wise person guard it; a guarded mind is conducive to happiness. 36.

Story

    A devout follower entered the Order, but soon found the Holy Life too embarrassing, owing to the large number of obligatory rules. The Buddha advised him not to worry about them but to guard only his thoughts.


dhp037_B
Verse-Kệ 37

Người đã kiểm soát tâm sống tự do

5. Dūraṅgamaṁ ekacaraṁ - asarīraṁ guhāsayaṁ -

Ye cittaṁ saññamessati - mokkhanti mārabandhanā.


5. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc 1, không thể xác 2, nằm trong một cái hang 3: Đó là tâm. Ai chế ngự được tâm là thoát khỏi mọi ràng buộc của Ma Vương. 37.

Tích chuyện

Hai cậu cháu xuất gia sống đời thiêng liêng. Ngày kia có người dâng đến cháu hai xấp vải. Cháu dâng lại cậu một xấp, nhưng cậu từ chối, không nhận. Người cháu buồn ý và, khi đang quạt cho cậu, nảy sanh ra ý nghĩ rời bỏ đời tăng sĩ. Rồi, theo dòng tư tưởng, thầy mơ sẽ bán xấp vải, lấy tiền mua một con dê. Thầy sẽ cưới vợ và có con. Thầy sẽ dắt vợ và con đến chùa lễ cậu. Trên đường đến chùa, bỗng nhiên vợ thầy giết con. Thầy nổi giận, đánh vợ. Vừa quạt vừa mơ như thế, thầy quơ cây quạt nhằm cậu. Người cậu đọc được tư tưởng cháu, dẫn dắt cháu trở về thực tế. Thầy Tỳ-khưu cháu lấy làm hổ thẹn buông cây quạt xuống, bỏ chạy. Cậu chụp cháu lại, đem đến Đức Phật. Nhơn cơ hội, Đức Phật mô tả bản chất vô thường, luôn luôn trôi chảy của tâm như trên.

Chú thích

1. Đơn độc - vì không thể có hai chập tư tưởng phát sanh cùng một lúc, trong một khoảnh khắc nhứt định.

2. Cái tâm vô hình, không có hình thể, không có màu sắc.

3. Guhāsayaṁ, tức là ý căn.

Đức Phật không có chỉ rõ một nơi nào, nhứt quyết đó là ý căn, như trường hợp năm căn kia, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn v.v... Vào thời bấy giờ người ta tin rằng trái tim là ý căn, và dĩ nhiên, những người Upanishads hỗ trợ sự tin tưởng ấy. Nếu muốn, Đức Phật cũng có thể giảng giải theo chiều hướng đó, nhưng Ngài không làm vậy. Trong kinh Nhân quả tương quan (Paṭṭhāna), Đức Phật đề cập đến ý căn với những danh từ gián tiếp như yam rupām nissāya, tùy thuộc nơi cái vật chất ấy. Nhưng cái vật chất ấy là gì, Ngài không quả quyết. Theo quan điểm của những nhà chú giải như Đại đức Buddhagosa và Anuruddha thì trái tim (hadayavatthu) là ý căn.

Trong khi chính Đức Phật không xác nhận cũng không phủ nhận chủ thuyết được nhiều người theo cho rằng trái tim là ý căn, nếu ta quả quyết rằng quan điểm của Phật giáo về vấn đề này là như thế nào thì liệu có thể chứng minh được không?

FREE ARE THEY WHO HAVE CONTROLLED THEIR MINDS

5. Duraïgamam ekacaram 
            asariram guhasayam
Ye cittam saññamessanti 
            mokkhanti marabandhana. 37.

5. Faring far, wandering alone, 3 bodiless, 4 lying in a cave, 5 is the mind. Those who subdue it are freed from the bond of Mara. 37.

Story

    An uncle and nephew were leading the Holy Life. One day the nephew received two pieces of cloth and he presented one to his uncle but he declined the offer. He was displeased and planned to leave the Order while fanning his uncle. He thought that he would sell one piece of cloth and buy a she-goat and earn some money. Eventually he would get married and would have a son. Then he would pay a visit to his uncle with his wife and child. On the way his wife would accidentally kill his child and he would get angry and beat his wife. Day dreaming thus he struck his uncle with the fan. The uncle read his thoughts and brought him to his senses. The nephew felt ashamed, dropped the fan and ran away. The monks seized him and brought him to the Buddha's presence. The Buddha described the fleeting nature of the mind.

NOTES:

 Because no two thought moments arise at a particular time.

 The imperceptible mind is immaterial and colourless.

 Guhasayam - i.e., the seat of consciousness. It is clear that the Buddha has not definitely assigned a specific basis for consciousness as He had done with the other senses. It was the cardiac theory (the theory that the heart is the seat of consciousness) that prevailed in His time, and this was evidently supported by the Upanishads. The Buddha could have adopted this popular theory, but He did not commit Himself. In the Paññhana, the Book of Relations, the Buddha refers to the basis of consciousness in such indirect terms as yam rupam nissaya, dependent on that material thing. What the material thing was the Buddha did not positively assert. According to the views of commentators like the Venerables Buddhaghosa and Anuruddha the seat of consciousness is the heart (hadayavatthu).

One wonders whether one is justified in presenting the cardiac theory as Buddhistic when the Buddha Himself neither rejected nor accepted this popular theory.


dhp038_B
dhp039_B
Verse-Kệ 38-39

Người giác tỉnh không sợ sệt

6. Anavaṭṭhitacittassa - saddhammaṁ avijānato

Pariplavapasādassa - paññā na paripūrati.

7. Anavassutacittassa - ananvāhatacetaso

Puññapāpapahīnassa - natthi jāgarato bhayaṁ.


6. Người mà tâm không vững. Người không biết chánh Pháp. Người mà niềm tin giao động. Trí tuệ 1 của người như thế không bao giờ toàn hảo. 38.

7. Người không bị (tham ái) thấm nhuần. Người không bị (sân hận) thâm nhiễm. Người đã vượt lên khỏi cả hai, thiện và ác 2Ṇgười giác tỉnh 3 như thế không bao giờ sợ sệt. 39.

Tích chuyện

Một nông dân xuất gia sống đời thiêng liêng vì nghĩ rằng đời sống ở chùa sẽ được dễ dàng hơn. Sau đó, sáu lần thầy hườn tục và sáu lần đều xin trở lại. Ngày kia, khi nhìn thấy một thiếu phụ sắp lâm bồn phải chịu vô cùng đau đớn, anh nông dân thật sự nhàm chán thế tục. Trên đường đến chùa, anh hành thiền, đắc quả Tu-Đà-Hườn (Sotāpanna, Nhập Lưu) và xin xuất gia với những vị tăng sĩ không mấy hoan hỉ chấp nhận vào Giáo hội một người đã nhiều lần ra đi và trở lại. Sau cùng, anh được thọ Cụ túc giới và cố gắng chuyên cần, sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu đồng môn không tin, bạch với Đức Phật và Đức Phật giải thích trạng thái tâm của thầy, trước và sau khi chứng ngộ Niết-bàn.

Chú thích

1. Trí tuệ - đó là Tuệ minh sát

2. Hành động của một vị A-La-Hán, vị Thánh toàn hảo, không tốt hay xấu. Như vậy không có nghĩa là Ngài thụ động hay tiêu cực. Ngài vẫn tích cực, nhưng hoạt động của Ngài không vị kỷ và hướng về sự nâng đỡ, dìu dắt kẻ khác bước theo dấu chơn Ngài, đi trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Hành động của Ngài - thường được chấp nhận là tốt - không có năng lực tạo nghiệp. Tuy nhiên, Ngài không thể tránh khỏi hậu quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. Bất luận hành động nào của một vị A-La-Hán cũng được gọi là duy tác (kriya), không phải là nghiệp (kamma), không có năng lực tạo nghiệp. Đã nhận chơn được thực tướng của sự vật, cuối cùng Ngài phá tan xiềng xích của vòng luân hồi.

3. Người giác tỉnh - không nên lầm tưởng rằng các vị A-La-Hán không ngủ. Dầu ngủ hay thức các Ngài được xem là luôn luôn thức tỉnh bởi vì năm phẩm hạnh là niềm tin (saddhā), tinh tấn (viriya), tâm niệm (sati) tâm định (samādhi) và trí tuệ (paññā) của Ngài luôn giác tỉnh. 

TO THE VIGILANT THERE IS NO FEAR

6. Anavatthitacittassa 
            saddhammam avijanato
Pariplavapasadassa 
            pañña na paripurati. 38.
7. Anavassutacittassa 
            ananvahatacetaso
Puññapapapahinassa 
            natthi jagarato bhayam. 39.

6. He whose mind is not steadfast, he who knows not the true doctrine, he whose confidence wavers - the wisdom 6 of such a one will never be perfect. 38.

7. He whose mind is not soaked (by lust) he who is not affected (by hatred), he who has transcended both good and evil 7 - for such a vigilant 8 one there is no fear. 39.

Story

    A farmer entered the Order thinking to lead an easy life. Six times he discarded the robe and each time he re-entered the Order. Once seeing his pregnant wife in disarray, he was disgusted of worldly life. On the way to the monastery he meditated and became a Stream - Winner (Sotapanna) and entreated the unwilling monks to reordain him. He received his ordination and, before long attained Arahantship. When the monks mentioned to the Buddha that he claimed Arahantship the Buddha explained his state of mind before and after his realization of Nibbana.

NOTES:

 Namely: spiritual wisdom or insight.

 The deeds of an Arahant, a perfect Saint, are neither good nor bad because he has gone beyond both good and evil. This does not mean that he is passive. He is active but his activity is selfless and is directed to help others to tread the path he has trod himself. His deeds, ordinarily accepted as good, lack creative power as regards himself in producing Kammic effects. He is not however exempt from the effects of his past actions. He accumulates no fresh kammic activities. Whatever actions he does, as an Arahant, are termed "inoperative" (kiriya), and are not regarded as Kamma. They are ethically ineffective. Understanding things as they truly are, he has finally shattered the cosmic chain of cause and effect.

 It should not erroneously be understood that Arahants do not sleep. Whether asleep or awake they are regarded as sleepless or vigilant ones, since the five stimulating virtues - namely confidence (saddha), energy (viriya), mindfulness (sati), concentration (samadhi), and wisdom (pañña) are ever present in them.


dhp040_B
Verse-Kệ 40

Hãy kiên cố tâm và không nên luyến ái

8. Kumbhūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā - nagarūpamaṁ cittamidaṁ thapetvā

Yodetha māraṁ paññāydhena jitañ ca rakkhe anivesano siyā.


8. Người nhận thức rằng thể xác này (mỏng manh) như một cái lọ, kiên cố tâm này (bền vững) như một thành trì và tấn công Ma Vương 1bằng khí giới trí tuệ. Người ấy phải cố giữ cái đã chiếm 2và không luyến ái 340.

Tích chuyện

Nhiều vị tăng sĩ đang hành thiền trong rừng bị các vị Trời ngụ trên cây làm chao động, trở về thỉnh giáo với Đức Phật. Ngài khuyên các thầy nên rải tâm Từ đồng đều đến tất cả. Hành đúng lời dạy, về sau những vị ấy được chư Thiên hộ trì hữu hiệu. So sánh thể xác này với một món đồ gốm, nhóm tăng sĩ phát triển minh sát. Đức Phật đọc tư tưởng các thầy, xuất hiện đến trước mặt và xác nhận điều ấy.

Chú thích

1. Ma Vương- ở đây có nghĩa dục vọng.

2. Chiếm - hay chinh phục, ở đây có nghĩa là những người mới phát triển minh sát (vipassanā).

3. Không luyến ái - không đeo níu theo những bậc thiền (jhnā) mà hành giả đã đạt được. Thiền là những trạng thái tâm (tâm sở) phát triển cao độ do nhờ chú tâm an trụ.

FORTIFY YOUR MIND AND BE NON-ATTACHED

8. Kumbhupamam kayamimam viditva 
            nagarupamam cittamidam ñhapetva
Yodhetha maram paññayudhena 
            jitañ ca rakkhe anivesano siya. 40.

8. Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortified) city he should attack Mara 9 with the weapon of wisdom. He should guard his conquest 10 and be without attachment. 11 40.

Story

    Many monks who were meditating in a forest were troubled by the tree-deities. When they sought the advice of the Buddha they were advised to extend their loving-kindness towards them all. They did so with the result that those very deities later proved very helpful to them. Comparing the body to a vessel, the monks developed insight. The Buddha read their thoughts and projecting Himself before them confirmed what they thought.

NOTES:

 The passions.

10  By conquest is here meant the newly developed insight (vipassana).

11  For the Jhanas (absorptions or ecstasies) which the aspirant has developed. The Jhanas are highly developed mental states obtained by intensified concentration.


dhp041_B
Verse-Kệ 41
Nếu không có tâm, thân thể nầy vô dụng

9. Aciraṁ vat'ayaṁ kāyo - paṭhaviṁ adhisessati

Chuddho apetaviññāṇo niratthaṁ'va kaḷingaram.


9. Rồi đây, than ôi! thể xác này sẽ trải nằm trên mặt đất, bị vứt qua một bên, hết tâm, và cũng vô dụng như một khúc gỗ cháy 1. 41.

Tích chuyện

Đức Phật chăm sóc một tăng sĩ bệnh mà các vị khác không dám đến gần. Chính tay Ngài lau rửa cho vị Tỳ-khưu mình mẩy lầy lở hôi thúi ấy. Sau khi làm xong Ngài ngồi lại trên đầu giường và thuyết cho thầy một thời Pháp về bản chất vô thường của thể xác.

Chú thích

1. Kaḷingaraṁ, - một khúc gỗ mụt thúi, không có giá trị không thể dùng được vào bất luận việc gì.

Without The Mind, Body Is Worthless

9. Aciram vat'ayam kayo 
            pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññano 
            nirattham'va kalingaram. 41.

9. Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast aside, devoid of consciousness, even as a useless charred log. 12 41.

Story

    The Buddha ministered to a sick monk, deserted by his co-celibates. He himself washed his stinking body with warm water. Then He sat on his bed and preached to him on the fleeting nature of the body.

NOTES:

12  Kaëingaram, a rotten log which cannot be used for any purpose.


dhp042_B
Verse-Kệ 42

Tâm hướng về điều bất thiện là kẻ thù tệ hại nhứt

10. Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā verī vā pana verinaṁ

Micchāpanihitaṁ cittaṁ - pāpiyo naṁ tato kare.


10. Bất luận điều (nguy hại) nào mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù, hay người oán hận cho người oán hận, một cái tâm hướng về chiều ác 1 có thể gây nguy hại còn to lớn hơn nhiều. 42.

Tích chuyện

Một nhà chăn nuôi gia súc giàu có thỉnh Đức Phật đến nhà. Khi Đức Phật ra về, ông tiễn chơn Ngài đi một đỗi xa và lúc trở lại rủi bị một mũi tên lạc trúng chết. Các vị Tỳ-khưu bàn luận rằng nếu Đức Phật không đến viếng chắc nhà chăn nuôi gia súc kia khỏi phải chết. Đức Phật giải thích rằng dầu thế nào chăng nữa, ông ấy không thể lẩn tránh nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và Ngài thêm rằng một cái tâm hướng về điều bất thiện trở thành kẻ thù nguy hiểm nhứt cho chính mình.

Chú thích

1. Tâm hướng về chiều đó - Đó là tâm hướng và mười loại bất thiện nghiệp là:
1. sát sanh, 2. trộm cắp, 3. tà dâm, 4. nói dối, 5. nói lời đâm thọc, 6. nói lời thô lỗ cộc cằn, 7. nói lời nhảm nhí, 8. tham lam, 9. sân hận, và 10. tà kiến. 

AN ILL-DISPOSED MIND IS THE GREATEST ENEMY

10. Diso disam yam tam kayira 
            veri va pana verinam 
Micchapanihitam cittam 
            papiyo nam tato kare. 42.

10. Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind 13 can do one far greater (harm). 42.

Story

    A wealthy herdsman entertained the Buddha. When the Buddha departed he accompanied Him for some distance and turned back. As he was returning he was accidentally killed by a stray arrow. The monks remarked that if the Buddha had not visited that place, the man would not have met with that fatal accident. The Buddha replied that under no circumstances would he have escaped his death owing to a past evil Kamma and added that the internal ill-directed mind would become very inimical to oneself.

NOTES:

13  That is, the mind directed towards the ten kinds of evil - namely: 1. killing, 2. stealing, 3. sexual misconduct, 4. lying, 5. slandering, 6. harsh speech, 7. vain talk, 8. covetousness, 9. ill-will, and 10. false belief.


dhp043_B
Verse-Kệ 43

Tâm hướng thiện còn hơn một người cha hay người mẹ nhiều

11. Na taṁ mātā pitā kayirā - aññe vā pi ca ñātakā

Sammā panihitaṁ cittaṁ seyyaso naṁ tato kare.


11. Điều mà không một người mẹ, một người cha, hay bất luận thân bằng quyến thuộc nào có thể làm được, tâm hướng thiện có thể, và nhờ đó, đưa ta lên. 43.

Tích chuyện

Người khá giả kia nảy sanh ý nghĩ tham ái khi gặp một vị A-La-Hán. Kế đó ông kiểm soát được tâm, xin xuất gia và sớm đắc quả A-La-Hán. Nghe sự thay đổi thuận lợi và sự thành đạt mỹ mãn ấy, Đức Phật ca ngợi Ngài và thêm rằng tâm hướng thiện có thể đem lại phước báu to lớn mà không một ông cha hay bà mẹ nào có thể đem lại.

Chú thích

1. Tâm hướng thiện - đó là tâm hướng về mười loại hành động thiện (kusala) là:
1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Hành thiền, 4. Cung kính bậc thưởng thượng, 5. Phục vụ, 6. Hồi hướng phước báu, 7. Hoan hỉ với phước báu của người khác, 8. Nghe Giáo Pháp, 9. Truyền bá Giáo Pháp và 10. Củng cố chánh kiến.

A WELL-DIRECTED MIND IS FAR GREATER THAN EVEN A MOTHER OR A FATHER

11. Na tam mata pita kayira 
            aññe va pi ca ñataka 
Samma panihitam cittam 
            seyyaso nam tato kare. 43.

11. What neither mother, nor father, nor any other relative can do, a well-directed mind 14 does and thereby elevates one. 43.

Story

    Once a wealthy person harboured a lustful thought on seeing an Arahant. Subsequently he controlled his passion and entered the Order. Before long he attained Arahantship. Hearing of his transformation and attainment, the Buddha praised him and added that a well-directed mind could bestow great blessings such as would not be within the power of even a mother or a father to confer.

NOTES:

14  That is the mind directed towards the ten kinds of meritorious deeds (kusala) - namely: 1. generosity, 2. morality, 3. meditation, 4. reverence, 5. service, 6. transference of merit, 7. rejoicing in others' merit, 8. hearing the doctrine, 9. expounding the doctrine, and 10. straightening one's right views.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 398)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 221)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 260)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 235)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 245)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 268)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 850)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 472)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 343)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 727)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3987)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8240)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1119)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 516743)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1645)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 652)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 836)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 708)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1144)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 824)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1632)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2388)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1234)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 236)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 774)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3816)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6282)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2831)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.