V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

03 Tháng Mười Một 20188:54 SA(Xem: 609)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

Chapter03-1A


Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm
The Dhammapada, Chapter 03, Cittavagga: Mind

(Kệ 33-43 - Verses 33-43)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp033_B
dhp034_B
Verse-Kệ 33-34

Hãy giữ vững cái tâm chao động của ta

1.Phandanaṁ capalaṁ cittaṁ durakkhaṁ dunnivārayaṁ

Ujuṁ karoti medhāvī - usukāro' va tejanaṁ.

2. Vārijo'va thale khitto - okamokata ubbhato

Pariphandati'midaṁ cittaṁ- māradheyyaṁ pahātave.


1. Cái tâm, chập chờn, chao động 1, khó canh phòng, khó kiểm soát - người thiện trí giữ vững tâm ngay ngắn giống như thợ chuốc tên uốn nắn cho tên được ngay. 33.

2. Cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào thì tâm chao động cũng dường thế ấy. Vậy, phải lánh xa cảnh giới của dục vọng 234.

Tích chuyện

Tâm của một vị Tỳ-khưu bị những tư tưởng xấu chế ngự. Đức Phật khuyên dạy thầy nên giữ vững tâm, khắc phục tư tưởng xấu.

Chú thích

1. Tâm - Citta, do căn "cit" là suy gẫm. Phạn ngữ citta thường được giải thích là "cái gì hay biết một đối tượng" (cinteti = vijānāti). Đúng ra, quả thật không phải có cái gì suy gẫm về một đối tượng, như danh từ này hàm ý. Về một quan điểm cùng tột, có thể định nghĩa citta là sự hay biết một đối tượng vì Phật giáo phủ nhận có một cái gì chủ quan, như một linh hồn trường cửu, để suy gẫm và hiểu biết. Theo Phật giáo, không có sự phân biệt giữa tâm và thức, cả hai đều có thể dùng như đồng nghĩa với Citta.

2. Pahātave dùng trong nghĩa pahatabba, phải được lánh xa.

STRAIGHTEN YOUR FICKLE MIND

1. Phandanam capalam cittam 
            durakkham dunnivarayam
Ujum karoti medhavi 
            usukaro'va tejanam. 33.
2. Varijo'va thale khitto 
            okamokata ubbhato
Pariphandati'midam cittam 
            Maradheyyam pahatave. 34.

1. The flickering, fickle mind, 1 difficult to guard, difficult to control - the wise person straightens it as a fletcher straightens an arrow. 33.

2. Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown upon land, even so does this mind flutter. Hence should the realm of the passions be shunned. 2 34.

Story

    A monk was overcome by evil thoughts. The Buddha admonished him to subdue his mind.

NOTES:

 Citta is derived from the root cit, to think. The traditional interpretation of the term is "that which is aware of an object" (cinteti = vijanati). Actually it is not that which thinks of an object as the term implies. If it could be said "it thinks" as one says in English "it rains", it would be more in consonance with the Buddha's teaching. From an ultimate standpoint citta may be defined as the awareness of an object, since Buddhism denies a subjective agent like a soul. According to Buddhism no distinction is made between mind and consciousness, terms which are used as equivalents for citta.

 Pahatave is used in the sense of pahatabba = should be shunned.


dhp035_B
Verse-Kệ 35

Hãy kiểm soát tâm

3. Dunniggahassa lahuno - yattha kāmanipātino

Cittassa damatho sādhu -cittaṁ dantaṁ sukhāvahaṁ.


3. Cái tâm, khó kiểm soát, lanh lẹ, phóng đi khắp nơi: nắm được tâm là tốt. Tâm có kiểm soát dẫn đến hạnh phúc. 35.

Tích chuyện

Nhờ sự hướng dẫn của chư Sư, một thiếu phụ có tâm đạo nhiệt thành đắc quả A-Na-Hàm (Anāgāmi, Bất Lai) từng thánh thứ ba, cùng với nhiều phép thần thông như đọc tư tưởng của người khác (tha tâm thông), trước khi các vị sư ấy đắc. Hiểu được rằng chư tăng còn đang thiếu thốn về mặt vật chất nên bà hết lòng hộ trì. Sau đó không bao lâu các Ngài cũng đắc quả A-La-Hán. Một tăng sĩ ở nơi khác nghe tiếng về năng lực tinh thần của bà, đến viếng và lưu lại tại chùa. Bà tận lực hỗ trợ thầy. Vị tăng sĩ lo sợ những tư tưởng xấu có thể phát sanh, đến bạch cùng Đức Phật. Đức Phật khuyên thầy nên giữ vững cái tama khó kềm chế của thầy.

CONTROL YOUR MIND

3. Dunniggahassa lahuno 
            yattha kamanipatino
Cittassa damatho sadhu 
            cittam dantam sukhavaham. 35.

3. The mind is hard to check, swift, flits wherever it listeth: to control it is good. A controlled mind is conducive to happiness. 35.

Story

    A devout woman, receiving instruction from the monks, attained Anagami, the third stage of Sainthood, with supernormal powers such as reading others' thoughts, even before the monks had gained their Deliverance. Understanding the physical needs of the monks, she ministered to them well. Before long they too attained Arahantship. An avaricious monk, hearing of her powers, visited the place. She did everything he desired. The monk, fearing that evil thoughts might arise in him, went to the Buddha and reported the matter. The Buddha advised him to subdue his uncontrollable mind.


dhp036_B
Verse-Kệ 36

Hãy canh chừng tư tưởng

4. Sududdasaṁ sunipuṇaṁ - yatthakāmanipātinaṁ

Cittaṁ rakkhetha medhāvī- cittaṁ guttaṁ sukhāvahaṁ.


4. Rất khó tri giác cái tâm. Tâm vô cùng tế nhị. Người thiện trí canh phòng tâm. Tâm được canh phòng nghiêm nhặt dẫn đến hạnh phúc. 36.


Tích chuyện

Một thiện tín có nhiệt tâm tu học, xuất gia theo Đức Phật, nhưng sớm thấy rằng đời sống thiêng liêng đạo hạnh rất là khó khăn, rắc rối, vì giới luật quá nhiều. Đức Phật khuyên thầy không nên lo âu vì luật giới mà chỉ lo canh phòng tư tưởng của mình.

GUARD YOUR THOUGHTS

4. Sududdasam sunipunam 
            yatthakamanipatinam
Cittam rakkhetha medhavi 
            cittam guttam sukhavaham. 36.

4. The mind is very hard to perceive, extremely subtle, flits wherever it listeth. Let the wise person guard it; a guarded mind is conducive to happiness. 36.

Story

    A devout follower entered the Order, but soon found the Holy Life too embarrassing, owing to the large number of obligatory rules. The Buddha advised him not to worry about them but to guard only his thoughts.


dhp037_B
Verse-Kệ 37

Người đã kiểm soát tâm sống tự do

5. Dūraṅgamaṁ ekacaraṁ - asarīraṁ guhāsayaṁ -

Ye cittaṁ saññamessati - mokkhanti mārabandhanā.


5. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc 1, không thể xác 2, nằm trong một cái hang 3: Đó là tâm. Ai chế ngự được tâm là thoát khỏi mọi ràng buộc của Ma Vương. 37.

Tích chuyện

Hai cậu cháu xuất gia sống đời thiêng liêng. Ngày kia có người dâng đến cháu hai xấp vải. Cháu dâng lại cậu một xấp, nhưng cậu từ chối, không nhận. Người cháu buồn ý và, khi đang quạt cho cậu, nảy sanh ra ý nghĩ rời bỏ đời tăng sĩ. Rồi, theo dòng tư tưởng, thầy mơ sẽ bán xấp vải, lấy tiền mua một con dê. Thầy sẽ cưới vợ và có con. Thầy sẽ dắt vợ và con đến chùa lễ cậu. Trên đường đến chùa, bỗng nhiên vợ thầy giết con. Thầy nổi giận, đánh vợ. Vừa quạt vừa mơ như thế, thầy quơ cây quạt nhằm cậu. Người cậu đọc được tư tưởng cháu, dẫn dắt cháu trở về thực tế. Thầy Tỳ-khưu cháu lấy làm hổ thẹn buông cây quạt xuống, bỏ chạy. Cậu chụp cháu lại, đem đến Đức Phật. Nhơn cơ hội, Đức Phật mô tả bản chất vô thường, luôn luôn trôi chảy của tâm như trên.

Chú thích

1. Đơn độc - vì không thể có hai chập tư tưởng phát sanh cùng một lúc, trong một khoảnh khắc nhứt định.

2. Cái tâm vô hình, không có hình thể, không có màu sắc.

3. Guhāsayaṁ, tức là ý căn.

Đức Phật không có chỉ rõ một nơi nào, nhứt quyết đó là ý căn, như trường hợp năm căn kia, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn v.v... Vào thời bấy giờ người ta tin rằng trái tim là ý căn, và dĩ nhiên, những người Upanishads hỗ trợ sự tin tưởng ấy. Nếu muốn, Đức Phật cũng có thể giảng giải theo chiều hướng đó, nhưng Ngài không làm vậy. Trong kinh Nhân quả tương quan (Paṭṭhāna), Đức Phật đề cập đến ý căn với những danh từ gián tiếp như yam rupām nissāya, tùy thuộc nơi cái vật chất ấy. Nhưng cái vật chất ấy là gì, Ngài không quả quyết. Theo quan điểm của những nhà chú giải như Đại đức Buddhagosa và Anuruddha thì trái tim (hadayavatthu) là ý căn.

Trong khi chính Đức Phật không xác nhận cũng không phủ nhận chủ thuyết được nhiều người theo cho rằng trái tim là ý căn, nếu ta quả quyết rằng quan điểm của Phật giáo về vấn đề này là như thế nào thì liệu có thể chứng minh được không?

FREE ARE THEY WHO HAVE CONTROLLED THEIR MINDS

5. Duraïgamam ekacaram 
            asariram guhasayam
Ye cittam saññamessanti 
            mokkhanti marabandhana. 37.

5. Faring far, wandering alone, 3 bodiless, 4 lying in a cave, 5 is the mind. Those who subdue it are freed from the bond of Mara. 37.

Story

    An uncle and nephew were leading the Holy Life. One day the nephew received two pieces of cloth and he presented one to his uncle but he declined the offer. He was displeased and planned to leave the Order while fanning his uncle. He thought that he would sell one piece of cloth and buy a she-goat and earn some money. Eventually he would get married and would have a son. Then he would pay a visit to his uncle with his wife and child. On the way his wife would accidentally kill his child and he would get angry and beat his wife. Day dreaming thus he struck his uncle with the fan. The uncle read his thoughts and brought him to his senses. The nephew felt ashamed, dropped the fan and ran away. The monks seized him and brought him to the Buddha's presence. The Buddha described the fleeting nature of the mind.

NOTES:

 Because no two thought moments arise at a particular time.

 The imperceptible mind is immaterial and colourless.

 Guhasayam - i.e., the seat of consciousness. It is clear that the Buddha has not definitely assigned a specific basis for consciousness as He had done with the other senses. It was the cardiac theory (the theory that the heart is the seat of consciousness) that prevailed in His time, and this was evidently supported by the Upanishads. The Buddha could have adopted this popular theory, but He did not commit Himself. In the Paññhana, the Book of Relations, the Buddha refers to the basis of consciousness in such indirect terms as yam rupam nissaya, dependent on that material thing. What the material thing was the Buddha did not positively assert. According to the views of commentators like the Venerables Buddhaghosa and Anuruddha the seat of consciousness is the heart (hadayavatthu).

One wonders whether one is justified in presenting the cardiac theory as Buddhistic when the Buddha Himself neither rejected nor accepted this popular theory.


dhp038_B
dhp039_B
Verse-Kệ 38-39

Người giác tỉnh không sợ sệt

6. Anavaṭṭhitacittassa - saddhammaṁ avijānato

Pariplavapasādassa - paññā na paripūrati.

7. Anavassutacittassa - ananvāhatacetaso

Puññapāpapahīnassa - natthi jāgarato bhayaṁ.


6. Người mà tâm không vững. Người không biết chánh Pháp. Người mà niềm tin giao động. Trí tuệ 1 của người như thế không bao giờ toàn hảo. 38.

7. Người không bị (tham ái) thấm nhuần. Người không bị (sân hận) thâm nhiễm. Người đã vượt lên khỏi cả hai, thiện và ác 2Ṇgười giác tỉnh 3 như thế không bao giờ sợ sệt. 39.

Tích chuyện

Một nông dân xuất gia sống đời thiêng liêng vì nghĩ rằng đời sống ở chùa sẽ được dễ dàng hơn. Sau đó, sáu lần thầy hườn tục và sáu lần đều xin trở lại. Ngày kia, khi nhìn thấy một thiếu phụ sắp lâm bồn phải chịu vô cùng đau đớn, anh nông dân thật sự nhàm chán thế tục. Trên đường đến chùa, anh hành thiền, đắc quả Tu-Đà-Hườn (Sotāpanna, Nhập Lưu) và xin xuất gia với những vị tăng sĩ không mấy hoan hỉ chấp nhận vào Giáo hội một người đã nhiều lần ra đi và trở lại. Sau cùng, anh được thọ Cụ túc giới và cố gắng chuyên cần, sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu đồng môn không tin, bạch với Đức Phật và Đức Phật giải thích trạng thái tâm của thầy, trước và sau khi chứng ngộ Niết-bàn.

Chú thích

1. Trí tuệ - đó là Tuệ minh sát

2. Hành động của một vị A-La-Hán, vị Thánh toàn hảo, không tốt hay xấu. Như vậy không có nghĩa là Ngài thụ động hay tiêu cực. Ngài vẫn tích cực, nhưng hoạt động của Ngài không vị kỷ và hướng về sự nâng đỡ, dìu dắt kẻ khác bước theo dấu chơn Ngài, đi trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Hành động của Ngài - thường được chấp nhận là tốt - không có năng lực tạo nghiệp. Tuy nhiên, Ngài không thể tránh khỏi hậu quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. Bất luận hành động nào của một vị A-La-Hán cũng được gọi là duy tác (kriya), không phải là nghiệp (kamma), không có năng lực tạo nghiệp. Đã nhận chơn được thực tướng của sự vật, cuối cùng Ngài phá tan xiềng xích của vòng luân hồi.

3. Người giác tỉnh - không nên lầm tưởng rằng các vị A-La-Hán không ngủ. Dầu ngủ hay thức các Ngài được xem là luôn luôn thức tỉnh bởi vì năm phẩm hạnh là niềm tin (saddhā), tinh tấn (viriya), tâm niệm (sati) tâm định (samādhi) và trí tuệ (paññā) của Ngài luôn giác tỉnh. 

TO THE VIGILANT THERE IS NO FEAR

6. Anavatthitacittassa 
            saddhammam avijanato
Pariplavapasadassa 
            pañña na paripurati. 38.
7. Anavassutacittassa 
            ananvahatacetaso
Puññapapapahinassa 
            natthi jagarato bhayam. 39.

6. He whose mind is not steadfast, he who knows not the true doctrine, he whose confidence wavers - the wisdom 6 of such a one will never be perfect. 38.

7. He whose mind is not soaked (by lust) he who is not affected (by hatred), he who has transcended both good and evil 7 - for such a vigilant 8 one there is no fear. 39.

Story

    A farmer entered the Order thinking to lead an easy life. Six times he discarded the robe and each time he re-entered the Order. Once seeing his pregnant wife in disarray, he was disgusted of worldly life. On the way to the monastery he meditated and became a Stream - Winner (Sotapanna) and entreated the unwilling monks to reordain him. He received his ordination and, before long attained Arahantship. When the monks mentioned to the Buddha that he claimed Arahantship the Buddha explained his state of mind before and after his realization of Nibbana.

NOTES:

 Namely: spiritual wisdom or insight.

 The deeds of an Arahant, a perfect Saint, are neither good nor bad because he has gone beyond both good and evil. This does not mean that he is passive. He is active but his activity is selfless and is directed to help others to tread the path he has trod himself. His deeds, ordinarily accepted as good, lack creative power as regards himself in producing Kammic effects. He is not however exempt from the effects of his past actions. He accumulates no fresh kammic activities. Whatever actions he does, as an Arahant, are termed "inoperative" (kiriya), and are not regarded as Kamma. They are ethically ineffective. Understanding things as they truly are, he has finally shattered the cosmic chain of cause and effect.

 It should not erroneously be understood that Arahants do not sleep. Whether asleep or awake they are regarded as sleepless or vigilant ones, since the five stimulating virtues - namely confidence (saddha), energy (viriya), mindfulness (sati), concentration (samadhi), and wisdom (pañña) are ever present in them.


dhp040_B
Verse-Kệ 40

Hãy kiên cố tâm và không nên luyến ái

8. Kumbhūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā - nagarūpamaṁ cittamidaṁ thapetvā

Yodetha māraṁ paññāydhena jitañ ca rakkhe anivesano siyā.


8. Người nhận thức rằng thể xác này (mỏng manh) như một cái lọ, kiên cố tâm này (bền vững) như một thành trì và tấn công Ma Vương 1bằng khí giới trí tuệ. Người ấy phải cố giữ cái đã chiếm 2và không luyến ái 340.

Tích chuyện

Nhiều vị tăng sĩ đang hành thiền trong rừng bị các vị Trời ngụ trên cây làm chao động, trở về thỉnh giáo với Đức Phật. Ngài khuyên các thầy nên rải tâm Từ đồng đều đến tất cả. Hành đúng lời dạy, về sau những vị ấy được chư Thiên hộ trì hữu hiệu. So sánh thể xác này với một món đồ gốm, nhóm tăng sĩ phát triển minh sát. Đức Phật đọc tư tưởng các thầy, xuất hiện đến trước mặt và xác nhận điều ấy.

Chú thích

1. Ma Vương- ở đây có nghĩa dục vọng.

2. Chiếm - hay chinh phục, ở đây có nghĩa là những người mới phát triển minh sát (vipassanā).

3. Không luyến ái - không đeo níu theo những bậc thiền (jhnā) mà hành giả đã đạt được. Thiền là những trạng thái tâm (tâm sở) phát triển cao độ do nhờ chú tâm an trụ.

FORTIFY YOUR MIND AND BE NON-ATTACHED

8. Kumbhupamam kayamimam viditva 
            nagarupamam cittamidam ñhapetva
Yodhetha maram paññayudhena 
            jitañ ca rakkhe anivesano siya. 40.

8. Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortified) city he should attack Mara 9 with the weapon of wisdom. He should guard his conquest 10 and be without attachment. 11 40.

Story

    Many monks who were meditating in a forest were troubled by the tree-deities. When they sought the advice of the Buddha they were advised to extend their loving-kindness towards them all. They did so with the result that those very deities later proved very helpful to them. Comparing the body to a vessel, the monks developed insight. The Buddha read their thoughts and projecting Himself before them confirmed what they thought.

NOTES:

 The passions.

10  By conquest is here meant the newly developed insight (vipassana).

11  For the Jhanas (absorptions or ecstasies) which the aspirant has developed. The Jhanas are highly developed mental states obtained by intensified concentration.


dhp041_B
Verse-Kệ 41
Nếu không có tâm, thân thể nầy vô dụng

9. Aciraṁ vat'ayaṁ kāyo - paṭhaviṁ adhisessati

Chuddho apetaviññāṇo niratthaṁ'va kaḷingaram.


9. Rồi đây, than ôi! thể xác này sẽ trải nằm trên mặt đất, bị vứt qua một bên, hết tâm, và cũng vô dụng như một khúc gỗ cháy 1. 41.

Tích chuyện

Đức Phật chăm sóc một tăng sĩ bệnh mà các vị khác không dám đến gần. Chính tay Ngài lau rửa cho vị Tỳ-khưu mình mẩy lầy lở hôi thúi ấy. Sau khi làm xong Ngài ngồi lại trên đầu giường và thuyết cho thầy một thời Pháp về bản chất vô thường của thể xác.

Chú thích

1. Kaḷingaraṁ, - một khúc gỗ mụt thúi, không có giá trị không thể dùng được vào bất luận việc gì.

Without The Mind, Body Is Worthless

9. Aciram vat'ayam kayo 
            pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññano 
            nirattham'va kalingaram. 41.

9. Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast aside, devoid of consciousness, even as a useless charred log. 12 41.

Story

    The Buddha ministered to a sick monk, deserted by his co-celibates. He himself washed his stinking body with warm water. Then He sat on his bed and preached to him on the fleeting nature of the body.

NOTES:

12  Kaëingaram, a rotten log which cannot be used for any purpose.


dhp042_B
Verse-Kệ 42

Tâm hướng về điều bất thiện là kẻ thù tệ hại nhứt

10. Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā verī vā pana verinaṁ

Micchāpanihitaṁ cittaṁ - pāpiyo naṁ tato kare.


10. Bất luận điều (nguy hại) nào mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù, hay người oán hận cho người oán hận, một cái tâm hướng về chiều ác 1 có thể gây nguy hại còn to lớn hơn nhiều. 42.

Tích chuyện

Một nhà chăn nuôi gia súc giàu có thỉnh Đức Phật đến nhà. Khi Đức Phật ra về, ông tiễn chơn Ngài đi một đỗi xa và lúc trở lại rủi bị một mũi tên lạc trúng chết. Các vị Tỳ-khưu bàn luận rằng nếu Đức Phật không đến viếng chắc nhà chăn nuôi gia súc kia khỏi phải chết. Đức Phật giải thích rằng dầu thế nào chăng nữa, ông ấy không thể lẩn tránh nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và Ngài thêm rằng một cái tâm hướng về điều bất thiện trở thành kẻ thù nguy hiểm nhứt cho chính mình.

Chú thích

1. Tâm hướng về chiều đó - Đó là tâm hướng và mười loại bất thiện nghiệp là:
1. sát sanh, 2. trộm cắp, 3. tà dâm, 4. nói dối, 5. nói lời đâm thọc, 6. nói lời thô lỗ cộc cằn, 7. nói lời nhảm nhí, 8. tham lam, 9. sân hận, và 10. tà kiến. 

AN ILL-DISPOSED MIND IS THE GREATEST ENEMY

10. Diso disam yam tam kayira 
            veri va pana verinam 
Micchapanihitam cittam 
            papiyo nam tato kare. 42.

10. Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind 13 can do one far greater (harm). 42.

Story

    A wealthy herdsman entertained the Buddha. When the Buddha departed he accompanied Him for some distance and turned back. As he was returning he was accidentally killed by a stray arrow. The monks remarked that if the Buddha had not visited that place, the man would not have met with that fatal accident. The Buddha replied that under no circumstances would he have escaped his death owing to a past evil Kamma and added that the internal ill-directed mind would become very inimical to oneself.

NOTES:

13  That is, the mind directed towards the ten kinds of evil - namely: 1. killing, 2. stealing, 3. sexual misconduct, 4. lying, 5. slandering, 6. harsh speech, 7. vain talk, 8. covetousness, 9. ill-will, and 10. false belief.


dhp043_B
Verse-Kệ 43

Tâm hướng thiện còn hơn một người cha hay người mẹ nhiều

11. Na taṁ mātā pitā kayirā - aññe vā pi ca ñātakā

Sammā panihitaṁ cittaṁ seyyaso naṁ tato kare.


11. Điều mà không một người mẹ, một người cha, hay bất luận thân bằng quyến thuộc nào có thể làm được, tâm hướng thiện có thể, và nhờ đó, đưa ta lên. 43.

Tích chuyện

Người khá giả kia nảy sanh ý nghĩ tham ái khi gặp một vị A-La-Hán. Kế đó ông kiểm soát được tâm, xin xuất gia và sớm đắc quả A-La-Hán. Nghe sự thay đổi thuận lợi và sự thành đạt mỹ mãn ấy, Đức Phật ca ngợi Ngài và thêm rằng tâm hướng thiện có thể đem lại phước báu to lớn mà không một ông cha hay bà mẹ nào có thể đem lại.

Chú thích

1. Tâm hướng thiện - đó là tâm hướng về mười loại hành động thiện (kusala) là:
1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Hành thiền, 4. Cung kính bậc thưởng thượng, 5. Phục vụ, 6. Hồi hướng phước báu, 7. Hoan hỉ với phước báu của người khác, 8. Nghe Giáo Pháp, 9. Truyền bá Giáo Pháp và 10. Củng cố chánh kiến.

A WELL-DIRECTED MIND IS FAR GREATER THAN EVEN A MOTHER OR A FATHER

11. Na tam mata pita kayira 
            aññe va pi ca ñataka 
Samma panihitam cittam 
            seyyaso nam tato kare. 43.

11. What neither mother, nor father, nor any other relative can do, a well-directed mind 14 does and thereby elevates one. 43.

Story

    Once a wealthy person harboured a lustful thought on seeing an Arahant. Subsequently he controlled his passion and entered the Order. Before long he attained Arahantship. Hearing of his transformation and attainment, the Buddha praised him and added that a well-directed mind could bestow great blessings such as would not be within the power of even a mother or a father to confer.

NOTES:

14  That is the mind directed towards the ten kinds of meritorious deeds (kusala) - namely: 1. generosity, 2. morality, 3. meditation, 4. reverence, 5. service, 6. transference of merit, 7. rejoicing in others' merit, 8. hearing the doctrine, 9. expounding the doctrine, and 10. straightening one's right views.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 505)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1085)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 896)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái