Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

03 Tháng Mười Một 20188:54 SA(Xem: 7391)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm - The Dhammapada, Chapter 03, Mind

Chapter03-1A


Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 03, Phẩm Tâm
The Dhammapada, Chapter 03, Cittavagga: Mind

(Kệ 33-43 - Verses 33-43)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp033_B
dhp034_B
Verse-Kệ 33-34

Hãy giữ vững cái tâm chao động của ta

1.Phandanaṁ capalaṁ cittaṁ durakkhaṁ dunnivārayaṁ

Ujuṁ karoti medhāvī - usukāro' va tejanaṁ.

2. Vārijo'va thale khitto - okamokata ubbhato

Pariphandati'midaṁ cittaṁ- māradheyyaṁ pahātave.


1. Cái tâm, chập chờn, chao động 1, khó canh phòng, khó kiểm soát - người thiện trí giữ vững tâm ngay ngắn giống như thợ chuốc tên uốn nắn cho tên được ngay. 33.

2. Cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào thì tâm chao động cũng dường thế ấy. Vậy, phải lánh xa cảnh giới của dục vọng 234.

Tích chuyện

Tâm của một vị Tỳ-khưu bị những tư tưởng xấu chế ngự. Đức Phật khuyên dạy thầy nên giữ vững tâm, khắc phục tư tưởng xấu.

Chú thích

1. Tâm - Citta, do căn "cit" là suy gẫm. Phạn ngữ citta thường được giải thích là "cái gì hay biết một đối tượng" (cinteti = vijānāti). Đúng ra, quả thật không phải có cái gì suy gẫm về một đối tượng, như danh từ này hàm ý. Về một quan điểm cùng tột, có thể định nghĩa citta là sự hay biết một đối tượng vì Phật giáo phủ nhận có một cái gì chủ quan, như một linh hồn trường cửu, để suy gẫmhiểu biết. Theo Phật giáo, không có sự phân biệt giữa tâm và thức, cả hai đều có thể dùng như đồng nghĩa với Citta.

2. Pahātave dùng trong nghĩa pahatabba, phải được lánh xa.

STRAIGHTEN YOUR FICKLE MIND

1. Phandanam capalam cittam 
            durakkham dunnivarayam
Ujum karoti medhavi 
            usukaro'va tejanam. 33.
2. Varijo'va thale khitto 
            okamokata ubbhato
Pariphandati'midam cittam 
            Maradheyyam pahatave. 34.

1. The flickering, fickle mind, 1 difficult to guard, difficult to control - the wise person straightens it as a fletcher straightens an arrow. 33.

2. Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown upon land, even so does this mind flutter. Hence should the realm of the passions be shunned. 2 34.

Story

    A monk was overcome by evil thoughts. The Buddha admonished him to subdue his mind.

NOTES:

 Citta is derived from the root cit, to think. The traditional interpretation of the term is "that which is aware of an object" (cinteti = vijanati). Actually it is not that which thinks of an object as the term implies. If it could be said "it thinks" as one says in English "it rains", it would be more in consonance with the Buddha's teaching. From an ultimate standpoint citta may be defined as the awareness of an object, since Buddhism denies a subjective agent like a soul. According to Buddhism no distinction is made between mind and consciousness, terms which are used as equivalents for citta.

 Pahatave is used in the sense of pahatabba = should be shunned.


dhp035_B
Verse-Kệ 35

Hãy kiểm soát tâm

3. Dunniggahassa lahuno - yattha kāmanipātino

Cittassa damatho sādhu -cittaṁ dantaṁ sukhāvahaṁ.


3. Cái tâm, khó kiểm soát, lanh lẹ, phóng đi khắp nơi: nắm được tâm là tốt. Tâm có kiểm soát dẫn đến hạnh phúc35.

Tích chuyện

Nhờ sự hướng dẫn của chư Sư, một thiếu phụ có tâm đạo nhiệt thành đắc quả A-Na-Hàm (Anāgāmi, Bất Lai) từng thánh thứ ba, cùng với nhiều phép thần thông như đọc tư tưởng của người khác (tha tâm thông), trước khi các vị sư ấy đắc. Hiểu được rằng chư tăng còn đang thiếu thốn về mặt vật chất nên bà hết lòng hộ trì. Sau đó không bao lâu các Ngài cũng đắc quả A-La-Hán. Một tăng sĩ ở nơi khác nghe tiếng về năng lực tinh thần của bà, đến viếng và lưu lại tại chùa. Bà tận lực hỗ trợ thầy. Vị tăng sĩ lo sợ những tư tưởng xấu có thể phát sanh, đến bạch cùng Đức Phật. Đức Phật khuyên thầy nên giữ vững cái tama khó kềm chế của thầy.

CONTROL YOUR MIND

3. Dunniggahassa lahuno 
            yattha kamanipatino
Cittassa damatho sadhu 
            cittam dantam sukhavaham. 35.

3. The mind is hard to check, swift, flits wherever it listeth: to control it is good. A controlled mind is conducive to happiness. 35.

Story

    A devout woman, receiving instruction from the monks, attained Anagami, the third stage of Sainthood, with supernormal powers such as reading others' thoughts, even before the monks had gained their Deliverance. Understanding the physical needs of the monks, she ministered to them well. Before long they too attained Arahantship. An avaricious monk, hearing of her powers, visited the place. She did everything he desired. The monk, fearing that evil thoughts might arise in him, went to the Buddha and reported the matter. The Buddha advised him to subdue his uncontrollable mind.


dhp036_B
Verse-Kệ 36

Hãy canh chừng tư tưởng

4. Sududdasaṁ sunipuṇaṁ - yatthakāmanipātinaṁ

Cittaṁ rakkhetha medhāvī- cittaṁ guttaṁ sukhāvahaṁ.


4. Rất khó tri giác cái tâm. Tâm vô cùng tế nhị. Người thiện trí canh phòng tâm. Tâm được canh phòng nghiêm nhặt dẫn đến hạnh phúc36.


Tích chuyện

Một thiện tín có nhiệt tâm tu học, xuất gia theo Đức Phật, nhưng sớm thấy rằng đời sống thiêng liêng đạo hạnh rất là khó khăn, rắc rối, vì giới luật quá nhiều. Đức Phật khuyên thầy không nên lo âu vì luật giới mà chỉ lo canh phòng tư tưởng của mình.

GUARD YOUR THOUGHTS

4. Sududdasam sunipunam 
            yatthakamanipatinam
Cittam rakkhetha medhavi 
            cittam guttam sukhavaham. 36.

4. The mind is very hard to perceive, extremely subtle, flits wherever it listeth. Let the wise person guard it; a guarded mind is conducive to happiness. 36.

Story

    A devout follower entered the Order, but soon found the Holy Life too embarrassing, owing to the large number of obligatory rules. The Buddha advised him not to worry about them but to guard only his thoughts.


dhp037_B
Verse-Kệ 37

Người đã kiểm soát tâm sống tự do

5. Dūraṅgamaṁ ekacaraṁ - asarīraṁ guhāsayaṁ -

Ye cittaṁ saññamessati - mokkhanti mārabandhanā.


5. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc 1, không thể xác 2, nằm trong một cái hang 3: Đó là tâm. Ai chế ngự được tâm là thoát khỏi mọi ràng buộc của Ma Vương37.

Tích chuyện

Hai cậu cháu xuất gia sống đời thiêng liêng. Ngày kia có người dâng đến cháu hai xấp vải. Cháu dâng lại cậu một xấp, nhưng cậu từ chối, không nhận. Người cháu buồn ý và, khi đang quạt cho cậu, nảy sanh ra ý nghĩ rời bỏ đời tăng sĩ. Rồi, theo dòng tư tưởng, thầy mơ sẽ bán xấp vải, lấy tiền mua một con dê. Thầy sẽ cưới vợ và có con. Thầy sẽ dắt vợ và con đến chùa lễ cậu. Trên đường đến chùa, bỗng nhiên vợ thầy giết con. Thầy nổi giận, đánh vợ. Vừa quạt vừa mơ như thế, thầy quơ cây quạt nhằm cậu. Người cậu đọc được tư tưởng cháu, dẫn dắt cháu trở về thực tế. Thầy Tỳ-khưu cháu lấy làm hổ thẹn buông cây quạt xuống, bỏ chạy. Cậu chụp cháu lại, đem đến Đức Phật. Nhơn cơ hội, Đức Phật mô tả bản chất vô thường, luôn luôn trôi chảy của tâm như trên.

Chú thích

1. Đơn độc - vì không thể có hai chập tư tưởng phát sanh cùng một lúc, trong một khoảnh khắc nhứt định.

2. Cái tâm vô hình, không có hình thể, không có màu sắc.

3. Guhāsayaṁ, tức là ý căn.

Đức Phật không có chỉ rõ một nơi nào, nhứt quyết đó là ý căn, như trường hợp năm căn kia, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn v.v... Vào thời bấy giờ người ta tin rằng trái tim là ý căn, và dĩ nhiên, những người Upanishads hỗ trợ sự tin tưởng ấy. Nếu muốn, Đức Phật cũng có thể giảng giải theo chiều hướng đó, nhưng Ngài không làm vậy. Trong kinh Nhân quả tương quan (Paṭṭhāna), Đức Phật đề cập đến ý căn với những danh từ gián tiếp như yam rupām nissāya, tùy thuộc nơi cái vật chất ấy. Nhưng cái vật chất ấy là gì, Ngài không quả quyết. Theo quan điểm của những nhà chú giải như Đại đức Buddhagosa và Anuruddha thì trái tim (hadayavatthu) là ý căn.

Trong khi chính Đức Phật không xác nhận cũng không phủ nhận chủ thuyết được nhiều người theo cho rằng trái tim là ý căn, nếu ta quả quyết rằng quan điểm của Phật giáo về vấn đề này là như thế nào thì liệu có thể chứng minh được không?

FREE ARE THEY WHO HAVE CONTROLLED THEIR MINDS

5. Duraïgamam ekacaram 
            asariram guhasayam
Ye cittam saññamessanti 
            mokkhanti marabandhana. 37.

5. Faring far, wandering alone, 3 bodiless, 4 lying in a cave, 5 is the mind. Those who subdue it are freed from the bond of Mara. 37.

Story

    An uncle and nephew were leading the Holy Life. One day the nephew received two pieces of cloth and he presented one to his uncle but he declined the offer. He was displeased and planned to leave the Order while fanning his uncle. He thought that he would sell one piece of cloth and buy a she-goat and earn some money. Eventually he would get married and would have a son. Then he would pay a visit to his uncle with his wife and child. On the way his wife would accidentally kill his child and he would get angry and beat his wife. Day dreaming thus he struck his uncle with the fan. The uncle read his thoughts and brought him to his senses. The nephew felt ashamed, dropped the fan and ran away. The monks seized him and brought him to the Buddha's presence. The Buddha described the fleeting nature of the mind.

NOTES:

 Because no two thought moments arise at a particular time.

 The imperceptible mind is immaterial and colourless.

 Guhasayam - i.e., the seat of consciousness. It is clear that the Buddha has not definitely assigned a specific basis for consciousness as He had done with the other senses. It was the cardiac theory (the theory that the heart is the seat of consciousness) that prevailed in His time, and this was evidently supported by the Upanishads. The Buddha could have adopted this popular theory, but He did not commit Himself. In the Paññhana, the Book of Relations, the Buddha refers to the basis of consciousness in such indirect terms as yam rupam nissaya, dependent on that material thing. What the material thing was the Buddha did not positively assert. According to the views of commentators like the Venerables Buddhaghosa and Anuruddha the seat of consciousness is the heart (hadayavatthu).

One wonders whether one is justified in presenting the cardiac theory as Buddhistic when the Buddha Himself neither rejected nor accepted this popular theory.


dhp038_B
dhp039_B
Verse-Kệ 38-39

Người giác tỉnh không sợ sệt

6. Anavaṭṭhitacittassa - saddhammaṁ avijānato

Pariplavapasādassa - paññā na paripūrati.

7. Anavassutacittassa - ananvāhatacetaso

Puññapāpapahīnassa - natthi jāgarato bhayaṁ.


6. Người mà tâm không vững. Người không biết chánh Pháp. Người mà niềm tin giao động. Trí tuệ 1 của người như thế không bao giờ toàn hảo. 38.

7. Người không bị (tham ái) thấm nhuần. Người không bị (sân hận) thâm nhiễm. Người đã vượt lên khỏi cả hai, thiện và ác 2Ṇgười giác tỉnh 3 như thế không bao giờ sợ sệt. 39.

Tích chuyện

Một nông dân xuất gia sống đời thiêng liêng vì nghĩ rằng đời sống ở chùa sẽ được dễ dàng hơn. Sau đó, sáu lần thầy hườn tục và sáu lần đều xin trở lại. Ngày kia, khi nhìn thấy một thiếu phụ sắp lâm bồn phải chịu vô cùng đau đớn, anh nông dân thật sự nhàm chán thế tục. Trên đường đến chùa, anh hành thiền, đắc quả Tu-Đà-Hườn (Sotāpanna, Nhập Lưu) và xin xuất gia với những vị tăng sĩ không mấy hoan hỉ chấp nhận vào Giáo hội một người đã nhiều lần ra đi và trở lại. Sau cùng, anh được thọ Cụ túc giới và cố gắng chuyên cần, sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu đồng môn không tin, bạch với Đức PhậtĐức Phật giải thích trạng thái tâm của thầy, trước và sau khi chứng ngộ Niết-bàn.

Chú thích

1. Trí tuệ - đó là Tuệ minh sát

2. Hành động của một vị A-La-Hán, vị Thánh toàn hảo, không tốt hay xấu. Như vậy không có nghĩa là Ngài thụ động hay tiêu cực. Ngài vẫn tích cực, nhưng hoạt động của Ngài không vị kỷ và hướng về sự nâng đỡ, dìu dắt kẻ khác bước theo dấu chơn Ngài, đi trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Hành động của Ngài - thường được chấp nhận là tốt - không có năng lực tạo nghiệp. Tuy nhiên, Ngài không thể tránh khỏi hậu quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. Bất luận hành động nào của một vị A-La-Hán cũng được gọi là duy tác (kriya), không phải là nghiệp (kamma), không có năng lực tạo nghiệp. Đã nhận chơn được thực tướng của sự vật, cuối cùng Ngài phá tan xiềng xích của vòng luân hồi.

3. Người giác tỉnh - không nên lầm tưởng rằng các vị A-La-Hán không ngủ. Dầu ngủ hay thức các Ngài được xem là luôn luôn thức tỉnh bởi vì năm phẩm hạnh là niềm tin (saddhā), tinh tấn (viriya), tâm niệm (sati) tâm định (samādhi) và trí tuệ (paññā) của Ngài luôn giác tỉnh. 

TO THE VIGILANT THERE IS NO FEAR

6. Anavatthitacittassa 
            saddhammam avijanato
Pariplavapasadassa 
            pañña na paripurati. 38.
7. Anavassutacittassa 
            ananvahatacetaso
Puññapapapahinassa 
            natthi jagarato bhayam. 39.

6. He whose mind is not steadfast, he who knows not the true doctrine, he whose confidence wavers - the wisdom 6 of such a one will never be perfect. 38.

7. He whose mind is not soaked (by lust) he who is not affected (by hatred), he who has transcended both good and evil 7 - for such a vigilant 8 one there is no fear. 39.

Story

    A farmer entered the Order thinking to lead an easy life. Six times he discarded the robe and each time he re-entered the Order. Once seeing his pregnant wife in disarray, he was disgusted of worldly life. On the way to the monastery he meditated and became a Stream - Winner (Sotapanna) and entreated the unwilling monks to reordain him. He received his ordination and, before long attained Arahantship. When the monks mentioned to the Buddha that he claimed Arahantship the Buddha explained his state of mind before and after his realization of Nibbana.

NOTES:

 Namely: spiritual wisdom or insight.

 The deeds of an Arahant, a perfect Saint, are neither good nor bad because he has gone beyond both good and evil. This does not mean that he is passive. He is active but his activity is selfless and is directed to help others to tread the path he has trod himself. His deeds, ordinarily accepted as good, lack creative power as regards himself in producing Kammic effects. He is not however exempt from the effects of his past actions. He accumulates no fresh kammic activities. Whatever actions he does, as an Arahant, are termed "inoperative" (kiriya), and are not regarded as Kamma. They are ethically ineffective. Understanding things as they truly are, he has finally shattered the cosmic chain of cause and effect.

 It should not erroneously be understood that Arahants do not sleep. Whether asleep or awake they are regarded as sleepless or vigilant ones, since the five stimulating virtues - namely confidence (saddha), energy (viriya), mindfulness (sati), concentration (samadhi), and wisdom (pañña) are ever present in them.


dhp040_B
Verse-Kệ 40

Hãy kiên cố tâm và không nên luyến ái

8. Kumbhūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā - nagarūpamaṁ cittamidaṁ thapetvā

Yodetha māraṁ paññāydhena jitañ ca rakkhe anivesano siyā.


8. Người nhận thức rằng thể xác này (mỏng manh) như một cái lọ, kiên cố tâm này (bền vững) như một thành trì và tấn công Ma Vương 1bằng khí giới trí tuệ. Người ấy phải cố giữ cái đã chiếm 2và không luyến ái 340.

Tích chuyện

Nhiều vị tăng sĩ đang hành thiền trong rừng bị các vị Trời ngụ trên cây làm chao động, trở về thỉnh giáo với Đức Phật. Ngài khuyên các thầy nên rải tâm Từ đồng đều đến tất cả. Hành đúng lời dạy, về sau những vị ấy được chư Thiên hộ trì hữu hiệu. So sánh thể xác này với một món đồ gốm, nhóm tăng sĩ phát triển minh sát. Đức Phật đọc tư tưởng các thầy, xuất hiện đến trước mặtxác nhận điều ấy.

Chú thích

1. Ma Vương- ở đây có nghĩa dục vọng.

2. Chiếm - hay chinh phục, ở đây có nghĩa là những người mới phát triển minh sát (vipassanā).

3. Không luyến ái - không đeo níu theo những bậc thiền (jhnā) mà hành giả đã đạt được. Thiền là những trạng thái tâm (tâm sở) phát triển cao độ do nhờ chú tâm an trụ.

FORTIFY YOUR MIND AND BE NON-ATTACHED

8. Kumbhupamam kayamimam viditva 
            nagarupamam cittamidam ñhapetva
Yodhetha maram paññayudhena 
            jitañ ca rakkhe anivesano siya. 40.

8. Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortified) city he should attack Mara 9 with the weapon of wisdom. He should guard his conquest 10 and be without attachment. 11 40.

Story

    Many monks who were meditating in a forest were troubled by the tree-deities. When they sought the advice of the Buddha they were advised to extend their loving-kindness towards them all. They did so with the result that those very deities later proved very helpful to them. Comparing the body to a vessel, the monks developed insight. The Buddha read their thoughts and projecting Himself before them confirmed what they thought.

NOTES:

 The passions.

10  By conquest is here meant the newly developed insight (vipassana).

11  For the Jhanas (absorptions or ecstasies) which the aspirant has developed. The Jhanas are highly developed mental states obtained by intensified concentration.


dhp041_B
Verse-Kệ 41
Nếu không có tâm, thân thể nầy vô dụng

9. Aciraṁ vat'ayaṁ kāyo - paṭhaviṁ adhisessati

Chuddho apetaviññāṇo niratthaṁ'va kaḷingaram.


9. Rồi đây, than ôi! thể xác này sẽ trải nằm trên mặt đất, bị vứt qua một bên, hết tâm, và cũng vô dụng như một khúc gỗ cháy 1. 41.

Tích chuyện

Đức Phật chăm sóc một tăng sĩ bệnh mà các vị khác không dám đến gần. Chính tay Ngài lau rửa cho vị Tỳ-khưu mình mẩy lầy lở hôi thúi ấy. Sau khi làm xong Ngài ngồi lại trên đầu giường và thuyết cho thầy một thời Pháp về bản chất vô thường của thể xác.

Chú thích

1. Kaḷingaraṁ, - một khúc gỗ mụt thúi, không có giá trị không thể dùng được vào bất luận việc gì.

Without The Mind, Body Is Worthless

9. Aciram vat'ayam kayo 
            pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññano 
            nirattham'va kalingaram. 41.

9. Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast aside, devoid of consciousness, even as a useless charred log. 12 41.

Story

    The Buddha ministered to a sick monk, deserted by his co-celibates. He himself washed his stinking body with warm water. Then He sat on his bed and preached to him on the fleeting nature of the body.

NOTES:

12  Kaëingaram, a rotten log which cannot be used for any purpose.


dhp042_B
Verse-Kệ 42

Tâm hướng về điều bất thiệnkẻ thù tệ hại nhứt

10. Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā verī vā pana verinaṁ

Micchāpanihitaṁ cittaṁ - pāpiyo naṁ tato kare.


10. Bất luận điều (nguy hại) nào mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù, hay người oán hận cho người oán hận, một cái tâm hướng về chiều ác 1 có thể gây nguy hại còn to lớn hơn nhiều. 42.

Tích chuyện

Một nhà chăn nuôi gia súc giàu có thỉnh Đức Phật đến nhà. Khi Đức Phật ra về, ông tiễn chơn Ngài đi một đỗi xa và lúc trở lại rủi bị một mũi tên lạc trúng chết. Các vị Tỳ-khưu bàn luận rằng nếu Đức Phật không đến viếng chắc nhà chăn nuôi gia súc kia khỏi phải chết. Đức Phật giải thích rằng dầu thế nào chăng nữa, ông ấy không thể lẩn tránh nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và Ngài thêm rằng một cái tâm hướng về điều bất thiện trở thành kẻ thù nguy hiểm nhứt cho chính mình.

Chú thích

1. Tâm hướng về chiều đó - Đó là tâm hướng và mười loại bất thiện nghiệp là:
1. sát sanh, 2. trộm cắp, 3. tà dâm, 4. nói dối, 5. nói lời đâm thọc, 6. nói lời thô lỗ cộc cằn, 7. nói lời nhảm nhí, 8. tham lam, 9. sân hận, và 10. tà kiến. 

AN ILL-DISPOSED MIND IS THE GREATEST ENEMY

10. Diso disam yam tam kayira 
            veri va pana verinam 
Micchapanihitam cittam 
            papiyo nam tato kare. 42.

10. Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind 13 can do one far greater (harm). 42.

Story

    A wealthy herdsman entertained the Buddha. When the Buddha departed he accompanied Him for some distance and turned back. As he was returning he was accidentally killed by a stray arrow. The monks remarked that if the Buddha had not visited that place, the man would not have met with that fatal accident. The Buddha replied that under no circumstances would he have escaped his death owing to a past evil Kamma and added that the internal ill-directed mind would become very inimical to oneself.

NOTES:

13  That is, the mind directed towards the ten kinds of evil - namely: 1. killing, 2. stealing, 3. sexual misconduct, 4. lying, 5. slandering, 6. harsh speech, 7. vain talk, 8. covetousness, 9. ill-will, and 10. false belief.


dhp043_B
Verse-Kệ 43

Tâm hướng thiện còn hơn một người cha hay người mẹ nhiều

11. Na taṁ mātā pitā kayirā - aññe vā pi ca ñātakā

Sammā panihitaṁ cittaṁ seyyaso naṁ tato kare.


11. Điều mà không một người mẹ, một người cha, hay bất luận thân bằng quyến thuộc nào có thể làm được, tâm hướng thiện có thể, và nhờ đó, đưa ta lên. 43.

Tích chuyện

Người khá giả kia nảy sanh ý nghĩ tham ái khi gặp một vị A-La-Hán. Kế đó ông kiểm soát được tâm, xin xuất gia và sớm đắc quả A-La-Hán. Nghe sự thay đổi thuận lợi và sự thành đạt mỹ mãn ấy, Đức Phật ca ngợi Ngài và thêm rằng tâm hướng thiện có thể đem lại phước báu to lớn mà không một ông cha hay bà mẹ nào có thể đem lại.

Chú thích

1. Tâm hướng thiện - đó là tâm hướng về mười loại hành động thiện (kusala) là:
1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Hành thiền, 4. Cung kính bậc thưởng thượng, 5. Phục vụ, 6. Hồi hướng phước báu, 7. Hoan hỉ với phước báu của người khác, 8. Nghe Giáo Pháp, 9. Truyền bá Giáo Pháp và 10. Củng cố chánh kiến.

A WELL-DIRECTED MIND IS FAR GREATER THAN EVEN A MOTHER OR A FATHER

11. Na tam mata pita kayira 
            aññe va pi ca ñataka 
Samma panihitam cittam 
            seyyaso nam tato kare. 43.

11. What neither mother, nor father, nor any other relative can do, a well-directed mind 14 does and thereby elevates one. 43.

Story

    Once a wealthy person harboured a lustful thought on seeing an Arahant. Subsequently he controlled his passion and entered the Order. Before long he attained Arahantship. Hearing of his transformation and attainment, the Buddha praised him and added that a well-directed mind could bestow great blessings such as would not be within the power of even a mother or a father to confer.

NOTES:

14  That is the mind directed towards the ten kinds of meritorious deeds (kusala) - namely: 1. generosity, 2. morality, 3. meditation, 4. reverence, 5. service, 6. transference of merit, 7. rejoicing in others' merit, 8. hearing the doctrine, 9. expounding the doctrine, and 10. straightening one's right views.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8774)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8076)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8031)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7907)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7683)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8595)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10212)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10011)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6810)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7022)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6192)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6545)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6156)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6071)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6205)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5691)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8830)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1178614)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9161)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7239)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7696)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8187)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5426)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5929)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5162)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5886)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5180)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6388)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4460)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5071)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5335)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5534)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6386)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5560)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7202)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9520)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10970)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10011)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9866)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8149)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10212)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15694)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7926)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7722)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10193)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11260)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng