Kinh Pháp Cú (PKK), Lời Mở Đầu - The Dhammapada, Preface

04 Tháng Mười Một 20188:04 CH(Xem: 594)
Kinh Pháp Cú (PKK), Lời Mở Đầu - The Dhammapada, Preface

dhp103_B

(103. Dầu chinh phục hàng triệu người ở chiến trường, tuy nhiên,
quả thật vậy, chinh phục được chính mình là chiến thắng cao quý nhứt.
103. Though one should conquer a million men in battlefield, yet he,
indeed, is the noblest victor who has conquered himself.)Kinh Pháp Cú (PKK), Lời Mở Đầu - The Dhammapada, Preface

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net

 

Nguyên tác Pāli, Hòa thượng Narada dịch sang Anh ngữ và chú giải.
Bản dịch Việt ngữ của Phạm Kim Khánh cùng với câu chuyện dẫn tích tóm tắt và chú thích


____________________

MỤC LỤC

INDEX


[01]  Yammaka Vagga - Song Yếu (001-020)

[02]  Appamāda Vagga - Chuyên Niệm (021-032)

[03]  Citta Vagga - Tâm (033-043)

[04]  Puppha Vagga - Hoa (044-059)

[05]  Bāla Vagga - Cuồng Dại (060-075)

[06]  Paṇṇdita Vagga - Bậc Thiện Trí (076-089)

[07]  Arahanta Vagga - A-La-Hán (090-099)

[08]  Sahassa Vagga - Ngàn (100-115)

[09]  Pāpa Vagga - Ác (116-128)

[10]  Daṇḍa Vagga - Gậy gộc, hay hình phạt (129-145)

[11]  Jarā Vagga - Tuổi già (146-156)

[12]  Atta Vagga - Tự ngã (157-166)

[13]  Loka Vagga - Thế Gian (167-178)

[14]  Buddha Vagga - Phật (179-196)

[15]  Sukha Vagga - Hạnh Phúc (197-208)

[16]  Piya Vagga - Thân Ái (209-220)

[17]  Kodha Vagga - Sân Hận (221-234)

[18]  Mala Vagga - Uế Trược, hay Ô Nhiễm (235-255)

[19]  Dhammattha Vagga - Công Bằng, Chánh Hạnh (256-272)

[20]  Magga Vagga - Con Đường (273-289)

[21]  Pakiṇṇaka Vagga - Tạp Lục (290-305)

[22]  Niraya Vagga - Khổ Cảnh (306-319)

[23]  Nāga Vagga - Voi (320-333)

[24]  Taṇhā Vagga - Ái Dục (334-359)

[25]  Bhikkhu Vagga - Tỳ-khưu (360-382)

[26]  Brāhmaṇa Vagga - Bà-La-Môn (383-423)


Preface

 

1. Yamaka Vagga - The Twin Verses

2. Appamàda Vagga - Heedfulness

3. Citta Vagga - Mind

4. Puppha Vagga - Flowers

5. Bàla Vagga - Fools

6. Pandita Vagga - The Wise

7. Arahanta Vagga - The Worthy

8. Sahassa Vagga - Thousands

9. Pàpa Vagga - Evil

10. Danda Vagga - The Rod Or Punishment

11. Jarà Vagga - Old Age

12. Atta Vagga - The Self

13. Loka Vagga - The World

14. Buddha Vagga - The Buddha

15. Sukha Vagga - Happiness

16. Piya Vagga - Affection

17. Kodha Vagga - Anger

18. Mala Vagga - Impurities Or Taints

19. Dhammattha Vagga - The Just Or Righteous

20. Magga Vagga - The Way Or The Path

21. Pakinnaka Vagga - Miscellaneous

22. Niraya Vagga - Woeful State

23. Nàga Vagga - The Elephant

24. Tanhà Vagga - Craving

25. Bhikkhu Vagga - The Bhikkhu Or The Mendicant

26. Bràhmana Vagga - The Bràhmana

 

-----------

 

1st Edition 2507 - 1963

2nd Edition 2515 - 1972

3rd Edition 2522 - 1978

4th Edition 2538 - 1993

This Electronic Edition 2545 - 2002

 

(For free distribution only)
LỜI MỞ ĐẦU 

PREFACE

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

 

-ooOoo-

 

Lời mở đầu

 

Phật giáo thích hợp cho cả hai hạng người, đại chúng và trí thức. Phật giáo có sữa cho trẻ em mà cũng có thức ăn đầy đủ cho người khỏe mạnh. Phật giáo cung ứng một lối sống cho những Hội viên của Giáo hội Tăng già và một lối sống khác cho người tại gia cư sĩ. Trên tất cả, Phật giáo truyền bá con đường Giác ngộ duy nhứt.

 

Bao nhiêu những đặc điểm trên được diễn đạt đầy đủ trong quyển Kinh Pháp cú (Dhammapada) một trong ba mươi mốt quyển hợp thành Tam Tạng (Tipitaka) tức là ba cái giỏ chứa đựng tinh hoa của giáo lý nhà Phật.

 

Mỗi ai đi tìm chơn lý, dầu theo tín ngưỡng nào, đều có thể thấy hứng thú và bổ ích khi đọc quyển sách Trí Tuệ này. Thường xuyên suy niệm về những lời vàng ngọc chứa đựng trong ấy và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, người nhiệt tâm hướng về đạo pháp có thể thâu hoạch một niềm vui tinh thần vượt lên cao hơn tất cả những hạnh phúc trên thế gian và có thể đạt đến trạng thái tâm cao thượng để, duyên theo đó, tự thanh lọc thân tâm mình và cố gắng rọi sáng, làm cho người khác trở nên trong sạch, bằng gương lành và lời khuyên dạy thích nghi.

 

Kinh Pháp cú không phải là sách để đọc thoáng qua như một thiên tiểu thuyết, rồi kính cẩn xếp lại, để qua một bên. Phải đọc đi, đọc lại, và xem nó như người bạn cố tri, luôn luôn ở bên cạnh để đem lại cho ta nguồn cảm hứng, nguồn an ủi, để nâng đỡ, hộ trì, và cải thiện tâm linh ta, mỗi khi cần đến.

 

Đức Phật không giảng kinh Pháp Cú dưới hình thức ta thấy ngày nay. Ba tháng sau khi Ngài nhập Niết-bàn, chư Thinh Văn A-La-Hán tụ hợp trong kỳ triệu tập đầu tiên để nghe đọc lại những lời giáo huấn của Ngài, rồi kết tập lại thành chương những kim ngôn mỹ từ đầy thi vị mà Ngài đã truyền dạy trong nhiều trường hợp khác nhau, và gọi là Dhammapada, Pháp Cú Kinh.

 

Phạn ngữ Dhamma, Bắc phạn Dharma, là một danh từ khó phiên dịch ra ngôn ngữ khác, bởi vì có rất nhiều ý nghĩa. Ta phải hiểu theo đoạn văn. Ở đây - trong chữ Dhammapada - Dhamma là Phật ngôn, hay giáo huấn của Đức Phật. Pada bao hàm ý nghĩa tiết mục, đoạn, phần, hay đường lối. Vậy, Dhammapada có thể được hiểu là "những đoạn, hay những phần của Giáo Pháp", "Đường lối của Giáo Pháp". Cũng có vài học giả dịch là "Con đường của chơn lý", "Chánh tịnh đạo", "Con đường đạo hạnh".

 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) gồm 423 câu Pāli êm dịu mà Đức Phật đã đọc lên trong khoảng 300 trường hợp, trên đường hoằng pháp kéo dài bốn mươi lăm năm, để thích hợp với những tâm tánh khác nhau của người nghe. Bản chú giải đồ sộ của Đại đức Buddhaghosa trình bày đầy đủ các trường hợp nào Đức Phật đã dạy những lời cao quý ấy dưới hình thức câu chuyện dẫn tích, dài hay ngắn, cùng với lối giải thích cổ truyền bản văn Pāli và các danh từ chuyên môn.

 

Bản chú giải quý báu này được ông E. M.Burlinghame phiên dịch ra Anh ngữ cho loại sách Harward Oriental Series. Cũng nên ghi nhận rằng những câu chuyện dẫn tích ấy giúp người đọc thấu hiểu câu kệ dễ dàng và minh bạch hơn.

 

Chơn lý cao thượng nằm trong những câu Pháp cú thể hiện rõ ràng giáo huấn có tánh cách luân lý và triết học của Phật giáo.

 

Ngay hai câu đầu tiên đã vắn tắt trình bày hệ thống luân lý triết học của Phật giáo. Tầm quan trọng của Tâm - lấy tâm làm khuôn vàng thước ngọc để đo lường giá trị luân lý - định luật Nhơn quả (nghiệp báo) trong Phật giáo, vấn đề đau khổ và hạnh phúc, trách nhiệm cá nhân v.v... cùng với hai thí dụ lấy ngay trong đời sống quen thuộc hằng ngày, tất cả bấy nhiêu được diễn đạt trong hai câu song yếu. Tiếp theo là hai tích chuyện thích đáng để làm cho vấn đề thêm sáng tỏ. Ở hàng đầu của hai câu song yếu đầu tiên có vài điểm khó hiểu, đặt biệt là danh từ Dhamma mà bản chú giải đã dài dòng phân tách. Nhờ hai tích chuyện đi liền theo sau người đọc thông hiểu rõ ràng hơn.

 

Những câu có liên quan đến tâm sân và sự dập tắt lòng sân hận có một ý nghĩa đặc biệt giữa thời đại nguyên tử này. Sức mạnh chắc chắn phải đương đầu với sức mạnh. Bom đạn sẽ gặp bom đạn. Hận thù sẽ đối diện với hận thù. Báo oán, trả thù, không bao giờ đưa đến hòa bình, an tịnh. Lời Đức Phật khuyên dạy hàng tín đồ bất bạo động của Ngài là: "Sân hận không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có tình thương mới diệt tâm sân". Metta, tâm Từ, là giải đáp duy nhứt trước bom đạn của thời hiện đại.

 

Trình độ luân lý cao thượng mà Đức Phật ước mong những tín đồ lý tưởng của Ngài sẽ đạt đến cũng được mô tả trong vài câu. Hai câu cuối cùng của chương đầu cho thấy rõ thái độ của Đức Phật đối với lối học từ chương và pháp hành thực tiễn. Như vậy, Giáo Pháp được ví như chiếc thuyền để độ chúng sanh vượt qua đại dương của vòng luân hồi. Chỉ riêng câu cuối cùng cũng đủ cho trọn đời một thầy Tỳ-khưu lý tưởng.

 

Câu chuyện hoàng tử Nanda, người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, hiển nhiên cho thấy làm cách nào Đức Phật dùng oai lực thần thông để biến đổi một thầy Tỳ-khưu có tinh thần ươn yếu, đang ôm ấp tham dục tai hại, trở thành một cá tánh trong sạch, một tinh thần tráng kiện.

 

Vì nặng lòng tôn kính Đức Phật, mặc dầu không vui, hoàng tử thọ lễ xuất gia ngay trong ngày lễ cưới của mình. Nhưng Tỳ-khưu Nanda luôn luôn tưởng nhớ vị tân nương của mình và không cố gắng tu hành. Thay vì áp dụng phương pháp răn dạy trực tiếp, Đức Phật sắp đặt một phương kế thực tiễn và hữu hiệu để đưa sự chú tâm của Tỳ-khưu Nanda về một đối tượng tương tợ, thoáng qua hình như đáng ưa thích hơn, và thành công làm cho vị này đắc quả A-La-Hán. Xem câu 13-14.

 

Hai chương đầu đề cập đến phần luân lý trong Phật giáo và được xem là đồng quan trọng cho cả hai đời sống, xuất gia và tại gia.

 

Chương hai là câu giải đáp hùng biện những lời chỉ trích Phật giáo là một "bàn tay chết", một tôn giáo thụ động, tiêu cực. Appamāda, một Phạn ngữ bao hàm ý nghĩa chú tâm, cẩn mật, thận trọng, trang nghiêm chuyên cần, giác tỉnh v.v... là tựa của chương 2.

 

Chính câu đầu tiên của chương này đã đổi hẳn tâm tánh vua A-Dục (Asoka), vị minh quân, trước kia có tên là Asoka con người tội lỗi, vì những hành động tàn bạo và ác độc của ông khi chưa biết Phật Pháp.

 

Đôi khi chỉ một câu nói giản dị như vừa kể trên, hay một hàng chữ đơn độc như "không nên tìm thỏa thích trong hương vị của thế gian mà phải trau dồi đời sống ẩn dật", hay chỉ vỏn vẹn một chữ có nhiều ý nghĩa như "chuyên cần", cũng đủ cho trọn một kiếp sống.

 

Câu 24, đề cập đến những nguyên nhân tạo nên tiến bộ vật chất, cho thấy rằng Phật giáo không hoàn toàn xuất thế, không đứng ngoài thế gian vật chất, như có vài lời chỉ trích vội vã có khuynh hướng làm cho người ta nghĩ như vậy.

 

Chương 3 có một ý nghĩa đặc biệt giúp ta thấu hiểu quan niệm của Phật giáo về tâm và tầm quan trọng của việc kiểm soát tâm.

 

Những chương Thân Ái, Hạnh Phúc, Khổ Cảnh, Ác, Thế Gian, Hoa, Cuồng Dại, Bậc Thiện Trí, Ái Dục v.v... tỏ ra rất hữu ích cho những ai còn say đắm dục lạc. Bản chất vô thường tạm bợ của khoái lạc vật chất và nếp sống phải có của ta trong một thế gian tương tợ cũng được chỉ dẫn trong chương này.

 

Những chương Phật, A-La-Hán, Bà-La-Môn sẽ đặc biệt thích hợp với những người có trình độ tinh thần cao. Các chương này mô tả tâm trạng của những nhơn vật thật sự giác ngộ.

 

Tuy nhiên, khi đã đọc qua những Phật ngôn vàng ngọc này, ta không nên tự mãn, cho đó là đủ. Phải đọc đi, đọc lại, suy niệm, cân nhắc cặn kẽ những câu kệ cũng như tích chuyện và rút tỉa những bài học thích đáng. Những chuyện tích hứng thú và xây dựng ấy mô tả rõ ràng tánh cách vĩ đại của Đức Phật, xem như vị giáo chủ bi, trí, dũng, luôn luôn sẵn sàng tế độ, phục vụ tất cả. Những kim ngôn mỹ từ ấy phải được áp dụng thật sự vào đời sống hằng ngày. Và chỉ đến chừng ấy ta mới có thể, một cách chơn thành và hữu lý, nói lên lời dạy trong kinh Pháp Cú: "Người thấm nhuần Giáo Pháp sống hạnh phúc".

 

Người đọc sẽ ghi nhận rằng Đức Phật dùng những chuyện ngụ ngôn rất giản dị để cho mọi người, chí đến các em bé, đều hiểu được. Như thí dụ cái bánh xe lăn theo chơn con bò kéo xe, bóng theo người, mái nhà khéo lợp, một làng đang say ngủ, ao hồ sâu thẳm và trong veo, hoa có hương thơm, ong hút mật v.v... Trí tuệ của Đức Phật đã tỏ rạng trong cách trình bày chơn lý cao thâm với những danh từ thông thường, dễ hiểu, không rườm rà phiền phức.

 

Không có câu nào trong kinh Pháp Cú mà người cư sĩ không thể hiểu được.

 

Đức Phật thường áp dụng phương pháp giảng dạy trực tiếp. Đôi khi Ngài cũng dùng oai lực thần thông - không phải phép lạ - để rọi sáng cho những người kém trí tuệ hay cụ thể chứng minh một chơn lý. Xem những câu 146, 147, 148.

 

Đối với một ngư phủ tên Ariya, có nghĩa cao quý, chỉ bậc thánh nhơn, mà Đức Phật gặp trong khi ông ấy đang đánh cá, Ngài dạy: "Người sát hại sanh linh ắt không phải là bậc Ariya". Ngư phủ Ariya liền nhận thức hành động thấp hèn của mình và về sau trở thành Thánh nhơn, đúng theo ý nghĩa của danh từ Ariya, tên mình. Xem câu 270.

 

Trong kinh Pháp Cú có nhiều thí dụ cho thấy rằng không phải Đức Phật chỉ thuyết Pháp cho hàng trí thức mà cũng giảng dạy giáo lý cho các em nhỏ và trong trường hợp này, Ngài dùng những lời lẽ của chúng nó. Tất cả mọi người đều hiểu được Ngài. Xem câu 131.

 

Trong khi soạn thảo bản dịch này tôi có tham khảo - với nhiều lợi ích - những bài viết uyên thâm về kinh Pháp Cú của vị thầy tế độ khả kính của tôi, Đại đức P. Siri Vajiranāna Mahā Nāyaka Thera, bản dịch ra tiếng cổ Tích Lan và hầu hết tất cả các bản dịch ra Anh văn có thể thâu thập được. Tôi đã đặc biệt thận trọng để không tách rời khỏi bản chú giải cổ truyền.

 

Bản dịch kinh Pháp Cú được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1940 với lời tựa của Bác sĩ Cassius A. Pereira (nay là Đại đức Kassapa Thera). Về sau, hội "Mahabodi Society" ở Ấn có ấn hành hai lần bản duyệt lại. Một bản duyệt lại khác được loại sách "Wisdom of the East Series" phát hành với lời giới thiệu của Tiến sĩ E.J. Thomas vào năm 1954 và tái bản năm 1959. Trong bản in hiện tại đã có nhiều cải tiến, nhiều chú thích được thêm vào để giúp cho những ai chưa quen thuộc với giáo lý căn bản, và nhiều câu chuyện dẫn tích cũng được trình bày vắn tắt hầu làm cho câu Phật ngôn được sáng nghĩa hơn.

 

Tôi lấy làm cảm tạ ông S.W. Wijayatilaka, nguyên Hiệu trưởng trường Ananda College, Colombo, đã cẩn thận xem lại bản thảo của tôi và đã gợi cho tôi nhiều đề nghị quý giá.

 

Tôi cũng ghi ơn hai người đệ tử Việt Nam của tôi là cô Lê Thị Sanh (Jhāyīnī) và cô Cao Thị Cúc (Citrā) đã đánh máy bản thảo này.

 

Tôi cũng có lời tán dương ông Trương Đình Dzu, một luật sư Phật tử Việt Nam lỗi lạc, nguyên là Thống Đốc Đông Nam Á của Hội Rotary đã phát tâm bố thí trong sạch, gánh chịu tất cả tổn phí để ấn hành quyển sách Phật giáo cổ điển này.

 

Ước mong hành động tạo nhiều phước báu nầy đem lại cho Ông hạnh phúc trường cửu.

 

NĀRADA

Jetavara Vihāra - Kỳ Viên Tự

Sài Gòn, 14-7-1963.

 

-ooOoo-

 

Tiểu sử Đại-đức NARADA MAHA THERA

(14/07/1898 - 02/10/1983)

 

Phạm Kim Khánh

 

Đại-đức NARADA MAHA THERA, người Tích-Lan, lúc thiếu thời học trường St Benedicte College. Vào năm 18 tuổi Ngài xuất gia và nhập chúng dưới sự dắt dẩn của vị Cao Tăng Pelene-Vajiranyna, Đại lão Tăng. Chính ở dưới chân của vị Cao Tăng lỗi lạc này mà Đại-đức NARADA được đào luyện chu đáo và thấm nhuần Giáo Pháp. Kế đó Ngài vào Đại Học đường Tích-Lan và về sau được bổ làm Giảng Sư về môn Đạo Đức Học và Triết Học tại Đại Học này.

 

Đại-đức NARADA nổi tiếng về kiến thức sâu rộng, và nhứt là Đạo hạnh và Từ-Bi. Ngài là tác giả của nhiều quyển sách Phật Giáo có giá trị. Quyển "The Manual of Abhidhamma" (Vi-Diệu-Pháp Toát-Yếu) là bản dịch ra Anh văn phần uyên thâm nhứt của Giáo-lý nhà Phật.

 

Quyển "Dhammapada" (Kinh Pháp Cú) cũng được Ngài dịch ra Anh văn có phần chú giải. Còn quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và Phật Pháp) là một tác phẩm xuất sắc của tác giả. Riêng quyển sau cùng này có thể được xem là sách căn bản cho ai muốn tìm hiểu Phật Giáo Nguyên Thủy. Ba quyển này đã được Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt-Nam nhờ Ông Phạm Kim Khánh phiên dịch ra tiếng Việt.

 

Đại-đức NARADA đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới với mục đích hoằng khai Phật Pháp. Ngài đến Việt-Nam lần đầu tiên năm 1936. Lần đó, Ngài ngụ tại Linh Sơn Tự ở Cầu Muối, Sài Gòn, và có trồng tại chùa này một cây Bồ Đề mà hiện nay vẫn còn sống. Năm 1952, Ngài trở qua Việt-Nam dâng cúng viên Ngọc Xá Lợi Phật đầu tiên tôn thờ tại Việt-Nam. Kể từ đó, hằng năm Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt-Nam cung thỉnh Ngài sang Việt-Nam hoằng khai Đạo Pháp. Ngài đã tận tụy giảng dạy Giáo Lý của Đức Thế Tôn cho Phật tử Việt-Nam, và đã lần lượt dâng cúng các Ngọc Xá Lợi Phật tôn thờ tại Kỳ Viên Tự, Chùa Xá Lợi tại Sài Gòn, Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu, Nha Trang, Vĩnh Long, Phật Đường Tự thuộc môn phái Phật Giáo Tứ Ân ở Phú Lâm và sau cùng ở Linh Sơn Tự, Cầu Muối, Sài Gòn. Ngài luôn luôn sát cánh với Phật tử Việt-Nam trong mùa Pháp nạn năm 1963. Nhờ sự tích cực can thiệp của Ngài trên thế giới, một phái đoàn Quốc Tế do Bác-sĩ Malaka Sekera, người Tích-Lan hướng dẫn đã được cử đến Việt-Nam điều tra trong mùa Pháp nạn này. Đại-đức NARADA đã rời Việt-Nam lần cuối cùng vào cuối tháng Ba dương lịch, năm 1975.

 

Ở khắp thế giới, Ngài nói lên tiếng nói trung thực của Giáo Pháp, tức là lời dạy rõ ràng và minh bạch của Đức Phật. Ngài đã được liệt vào hàng sứ giả tiền phong của Đạo Phật, mở đường dọn lối cho những sứ giả khác.

 

Đại-đức NARADA cũng là người sáng lập ra nhiều Trung Tâm và Hiệp Hội Phật Giáo Á-Đông cũng như ở Tây Phương. Ngài là Tăng Trưởng của Chùa VAJIRAMA ở Tích-Lan và là một Pháp Sư nổi tiếng khắp nơi, chí đến trong chốn bình dân.

 

Ngài viên tịch ngày 02-10-1983 tại Colombo, thủ đô Sri Lanka (Tích-Lan), hưởng thọ 85 tuổi.

 

(Trích quyển "Kinh Pháp Cú", Phạm Kim Khánh dịch, Paris 1984)

Preface to the Dhammapada - by Ven Nàrada

 

 

Buddhism appeals both to the masses and to the intelligentsia. It offers milk for the babe and meat for the strong. It presents one way of life to the members of the Holy Order and another to the laity. Above all, it expounds a unique Path of Enlightenment.

 

All these characteristics are featured in the Dhammapada, one of the thirty-one books that comprise the Tipitaka, the three Baskets which contain the quintessence of the Buddha's Teachings.

 

Any truth-seeker irrespective of his religious beliefs, can read this book of Wisdom with interest and profit. By constantly reflecting on these golden sayings and by translating them into action in the course of one's daily life a religious-minded person can gain spiritual bliss that transcends worldly happiness and can attain to a higher spiritual plane whereby he can purify himself and try to purify and enlighten others both by example and by precept.

 

The Dhammapada is not a book to be read superficially like a novel and shelved aside. It should be read and re-read so that it may serve as a constant companion for inspiration, solace, and edification in times of need.

 

The Dhammapada was not preached by the Buddha in the present form. Three months after the Passing Away of the Buddha, the Arahants, who assembled at the First Convocation to rehearse the Teachings of the Buddha, collected some of the poetic utterances of the Buddha, which He expounded on different occasions, arranged and classified the treatise in its present form, naming it the Dhammapada.

 

The Pali term Dhamma, Saüskrit Dharma, is one of the most difficult words to be translated into English as it has many meanings. It has to be understood according to the context. Here it is used in the sense of Sayings or Teachings of the Buddha. Pada implies sections, portions, parts, or way. Dhammapada may be rendered, "Sections or Portions of the Dhamma", "The Way of the Dhamma". It is somewhat difficult to offer a graceful English equivalent according to its literal meaning. "The Way of Truth", "The Way of Righteousness", "The Path of Virtue", are renderings that have been suggested by various scholars.

 

The Dhammapada consists of 423 melodious Pali verses, uttered by the Buddha on about 300 occasions, to suit the temperaments of the listener in the course of His preaching tours during His ministry of forty-five years. Circumstances that led to these noble utterances are presented in the form of long or short stories together with traditional interpretations of the Pali verses and technical terms, in the voluminous commentary written by Buddhaghosa. This valuable commentary has been ably translated by E. W. Burlinghame for the Harvard Oriental Series. It may be remarked that most of these verses are better understood when read with the context.

 

The gems of truth embodied in these texts aptly illustrate the moral and philosophical Teachings of the Buddha.

 

The very first two stanzas briefly represent the ethico-philosophical system of the Buddha. The importance of the mind in assessing morality, the Buddhist law of moral causation (Kamma), the problem of pain and happiness, self-responsibility, etc., accompanied by two simple homely illustrations, find expression in these twin verses. The two relevant stories clarify the points at issue. The very first line of each of these twin verses presents some difficulty, especially the term Dhammà. Commentary gives a long interpretation. The two connected stories make the matter clear.

 

The verses dealing with hatred and its appeacement are of special significance in this atomic age. Force will certainly be met with force. Bombs will be met with bombs. Vengeance will be met with vengeance. Retaliation never leads to peace. Buddha's advice to His non-violent followers is: "Hatreds never cease through hatred, but through love alone they cease". Mettà or loving-kindness is the only answer to modern bombs.

 

The high ethical standard the Buddha expects from his ideal followers are depicted in some verses. The last two verses of the first chapter indicate the Buddha's attitude towards mere learning and actual practice. The Dhamma is to be studied with the object of practising it. As such the Dhamma is compared to a raft whereby one crosses the ocean of Saüsàra. The very last verse is alone sufficient for an ideal Bhikkhu for his whole life time.

 

How the Buddha exercises His psychic powers to transform a lust-ridden, mentally sick Bhikkhu to a pure, spiritually healthy individual is evident from the story of prince Nanda, His step-brother, and the verses uttered concerning him.

 

In obedience to the Buddha, though with reluctance, prince Nanda entered the Order on his wedding day. As he was constantly thinking of his bride-elect without being intent on the Holy life, the Buddha, instead of adopting the usual direct method of instruction devised an effective practical way to divert his attention to a seemingly more desirable similar object and succeeded in making him an Arahant. See vv. 13-14.

 

The first two chapters mainly deal with the ethics of Buddhism and are of equal importance to both Bhikkhus and laymen.

 

The second chapter is a cogent answer to those critics who try to denounce Buddhism as "a dead hand". Appamàda, which denotes heedfulness, vigilance, earnestness, watchfulness and other allied meanings, is the name given to the second chapter.

 

It was the first verse on heedfulness occurring in this chapter that completely transformed the character of King Asoka the Righteous, who was originally stigmatised - Asoka the Wicked - owing to his atrocities perpetrated before his conversion to Buddhism.

 

At times a single verse like the foregoing, a solitary line like "Seek no delight in worldly favours, but cultivate seclusion", or a pregnant word like "Strive" is alone sufficient for a whole lifetime.

 

The verse 24, which deals with causes that tend to worldly progress, shows that Buddhism is not absolutely other-worldly as some hasty critics are apt to think.

 

The third chapter is of special significance as it enables one to understand the Buddhist conception of the mind and the importance of mind control.

 

The chapters on Pleasures, Happiness, Hell, Evil, World, Flowers, the Fool, the Wise, Craving, etc., will prove very helpful to those who are engrossed in material pleasures. The illusive nature of worldly happiness and the kind of life one should lead in such a deluded world are shown in these chapters.

 

The chapters on the Buddha, the Arahant, the Bràhmaua will particularly appeal to those of a higher spiritual level. They depict the moral attitude of really enlightened beings.

 

One should not rest satisfied with a mere perusal of these golden sayings. They should be read, re-read, and pondered upon, together with the accompanying stories, drawing appropriate lessons therefrom. These interesting and edifying anecdotes clearly depict the greatness of the Buddha as an energetic, compassionate and wise Teacher, ever ready to serve all. All these noble utterances should be put into actual practice in the course of one's daily life. Then only may one rightly say in the words of the Dhammapada:- "Happily he lives who drinks of the Dhamma".

 

Readers will note the simplicity of the similes employed by the Buddha, which are intelligible even to a child. Take, for instance, the similes of the cart's wheel, man's shadow, the ill-thatched house, the sleeping village, clear deep lake, fragrant beautiful flower, a bee extracting honey, etc. The wisdom of the Buddha lies in His exposition of profound truths in such plain terms.

 

There is not a single verse in the Dhammapada that can be dismissed as unintelligible to a lay reader.

 

Direct teaching is the Buddha's usual method of exposition. At times He exercises His psychic powers, not miracles, in order to enlighten His less intelligent hearers or to give an actual demonstration to a concrete truth. See vv. 146-147-148.

 

To a fisherman, named Ariya, meaning noble, whom He saw fishing, the Buddha said, "He is not an Ariya who is engaged in killing animals". The man realized his ignoble act and later became a Noble in the strictest sense of the term. See v. 270.

 

In the Dhammapada there are several instances to show that the Buddha preached not only to the intelligentsia but also to little children in their own language. He was accessible to all. See v. 131.

 

In preparing this translation I have consulted with profit the learned articles on the Dhammapada written by my revered teacher, the Venerable Pelene Siri Vajiragnana Nayaka Thera, the ancient Sinhala translation, and almost all the available English translations. Special care was taken not to deviate from the traditional commentarial interpretations.

 

My first translation of the Dhammapada appeared in 1940, with a Foreword by Dr. Cassius A. Pereira (later Kassapa Thera). Subsequently, the Mahabodhi Society of India published two revised pocket editions. Another revised edition was published in the Wisdom of the East Series in 1954 with a scholarly Introduction by Dr. E. J. Thomas, followed by a reprint in 1959. In this present latest edition several improvements have been made, copious notes have been added mainly for the benefit of those who are not acquainted with the fundamentals of the Dhamma, and relevant stories are given in brief in order to make the texts more intelligible to the readers.

 

I am grateful to Mr. S. W. Wijayatilaka, ex-Principal of Ananda College, Colombo, for carefully revising my manuscript and offering many valued suggestions.

 

NARADA MAHA THERA

Vajirarama,
Colombo 5.

9th May, 1971.____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 247)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 227)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 323)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 461)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 321)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 447)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 573)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 482)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 550)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 606)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 526)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 537)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 604)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 494)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 520)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 614)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 807)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 744)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 943)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1053)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1203)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2473)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1358)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
14 Tháng Chín 201910:25 SA(Xem: 400)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 205)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1079)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
14 Tháng Chín 201910:25 SA(Xem: 400)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 244)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 209)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1054)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 866)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2958)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái