Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn - The Dhammapada, Chapter 08, Thousands

09 Tháng Mười Một 20189:40 SA(Xem: 67)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn - The Dhammapada, Chapter 08, Thousands

Chapter08-1A


Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn
The Dhammapada, Chapter 08, Sahassavagga: Thousands

(Kệ 100-115 - Verses 100-115)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp100_B
Verse-Kệ 100

Một lời hữu ích hơn hằng ngàn tiếng nói vô dụng

1. Sahassam api ce vācā - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.


1. Chỉ một lời hữu ích, làm cho người nghe an tịnh, còn qúy hơn cả ngàn tiếng nói vô dụng. 100.

Tích chuyện

Tên sát nhơn khát máu nọ gia nhập vào một đảng cướp và gây nhiều tội ác.

Về sau, tên cướp ấy trở thành viên đao phủ của triều đình. Nhờ Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) cảm hóa, tánh tình anh đổi hẳn từ hung tàn bạo ngược trở nên hiền lành lương thiện và, sau khi chết, tái sanh vào nhàn cảnh. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ anh tái sanh tốt đẹp là nhờ những lời khuyên hữu hiệu, đượm nhuần từ bi bác ái của một người có tinh thần đạo đức cao thượng như Đại đức Xá-Lợi-Phất.

ONE USEFUL SENTENCE IS BETTER THAN A THOUSAND USELESS WORDS

1. Sahassam api ce vaca 
            anatthapadasamhita 
Ekam atthapadam 
1 seyyo 
            yam sutva upasammati. 100.

1. Better than a thousand utterances, comprising useless words, is one single beneficial word, by hearing which one is pacified. 100.

Story

    A bloodthirsty villain joined a band of thieves and committed many crimes.

    Later, he acted as the public executioner. The Venerable Sariputta converted him. Subsequently he underwent such a complete transformation that after death he was born in a heavenly state. The Buddha explained that his good rebirth was due to the compassion and salutary advice of so spiritual an adviser as the Venerable Sariputta.

NOTES:

1  Editor's note: In Ven Narada's Dhammapada the reading given at this point is Ekam gathapadam seyyo, which is evidently a mistake as it makes this verse exactly the same as the next verse. All other editions (BJT, PTS, ChS, Thai etc) follow the reading that is given in the text here.


dhp101_B
Verse-Kệ 101

Một câu hữu ích hơn ngàn câu vô dụng

2. Sahassam api ce gāthā - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.


2. Chỉ một câu hữu ích, làm cho người nghe an tịnh, còn hơn cả ngàn câu gồm toàn những tiếng vô dụng. 101.

Tích chuyện

Người kia đi biển, thuyền bị đắm, cố gắng nhọc nhằm lắm mới lội được vào bờ. Không còn quần áo, ông lấy vỏ cây che đỡ thân mình. Dân làng thấy ông ăn mặc như vậy tưởng lầm ông là một vị A-La-Hán. Nhận định sự điên cuồng ấy, ông đã yết kiến Đức Phật và được Đức Phật cảm hóa bằng những lời dạy hữu ích, đầy trí tuệ.

ONE USEFUL VERSE IS BETTER THAN A THOUSAND USELESS VERSES

2. Sahassam api ce gatha 
            anatthapadasamhita 
Ekam gathapadam seyyo 
            yam sutva upasammati. 101.

2. Better than a thousand verses, comprising useless words, is one beneficial single line, by hearing which one is pacified. 101.

Story

    A ship-wrecked person swam with difficulty to the shore and saved himself. As be went about clothed with the bark of trees people mistook him for an Arahant. Realizing his folly, he went to see the Buddha and was converted by His beneficial words of wisdom.


dhp102_B
dhp103_B
Verse-Kệ 102-103

Một lời của giáo pháp bằng cả trăm câu vô dụng tự khắc phục lấy mình là chinh phục cao thượng

3. Yo ca gāthāsataṁ bhāse - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.

4. Yo sahassaṁ sahassena - saṅgāme mānuse jine

Ekañ ca jeyya m' attānaṁ - sa ve saṅgāmajuttamo.


3. Nếu phải đọc cả trăm câu gồm toàn những tiếng vô ích, tốt hơn, chỉ nói một lời của Giáo Pháp, làm cho người nghe được an tịnh. 102.

4. Dầu chinh phục hàng triệu 1người ở chiến trường, tuy nhiên, quả thật vậy, chinh phục được chính mình là chiến thắng cao quý nhứt. 103.

Tích chuyện

Một thiếu phụ giàu có đem lòng thương và về làm vợ một tướng cướp. Về sau, tên cướp, chồng bà, đưa bà đến một đỉnh núi cao, bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giựt tất cả nữ trang của bà rồi xô bà luôn xuống hố sâu. Hết lời van lơn nhưng vô hiệu quả, cuối cùng bà xin tên cướp để cho bà lạy một lần chót, rồi, đứng về phía sau tên cướp, bà lừa thế đẩy anh chàng xuống hố. Về sau bà xuất gia Tỳ-khưu ni và, sau khi gặp Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta), được nghe Pháp, đắc quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp và chỉ nghe vài lời của Giáo Pháp mà đắc được đạo quả A-La-Hán.

Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời "Chơn Lý" và tầm quan trọng của sự tự khắc phục.

Chú thích

1. Hằng triệu - Sahassaṁ sahassena, một ngàn nhơn với một ngàn tức một lakh, (Theo bản chú giải). Ta gọi là một triệu.

BETTER THAN A HUNDRED USELESS WORDS IS ONE WORD OF THE DHAMMA. 
SELF-CONQUEST IS THE BEST OF ALL CONQUESTS

3. Yo ce gathasatam bhase 
            anatthapadasamhita 
Ekam dhammapadam seyyo 
2 
            yam sutva upasammati. 102.
4. Yo sahassam sahassena 
            sangame manuse jine 
Ekan ca jeyya attanam 
            sa ve sangamajuttamo. 103.

3. Should one recite a hundred verses, comprising useless words, better is one single word of the Dhamma, by hearing which one is pacified. 102.

4. Though one should conquer a million 3 men in battlefield, yet he, indeed, is the noblest victor who has conquered himself. 103.

Story

    A wealthy maiden fell in love with a thief and married him. Later, the husband took the wife to the top of a cliff and wanted to rob her of her jewellery and kill her. The wife's entreaties proved useless. Under the pretext of paying her last respects to him she got behind him and pushed him down the cliff. Later, she became a nun and, meeting the Venerable Sariputta, heard the Dhamma, and attained Arahantship. The bhikkhus discussed how she had battled with a bandit and later, hearing a few words of the Dhamma, had become an Arahant. The Buddha then spoke on the efficacy of the words of Truth and on the importance of self-conquest.

NOTES:

 Editor's note: Again in Ven Narada's Dhammapada the reading given at this point is Ekam gathapadam seyyo, all other editions (BJT, PTS, ChS, Thai etc), and Ven Narada's translation follow the reading that is given in the text here.

3  Sahassam sahassena, thousand multiplied by a thousand, that is, ten lakhs. (Commentary).


dhp104_B
dhp105_B
Verse-Kệ 104-105

Hãy tự mình chiến thắng lấy mình hơn là thắng kẻ khác không ai có thể thắng người đã tự thắng mình

5. Attā have jitaṁ seyyo - yā cā'yaṁ itarā pajā

Attadantassa posassa - niccaṁ saññatacārino.

6. N' eva devo na gandhabbo - na māro saha brahmunā jitaṁ apajitaṁ kayirā - tathārūpassa jantuno.


5.6. Tự thắng 1 mình quả thật thập phần vẻ vang hơn chiến thắng kẻ khác. Dầu Trời, Gandhabba 2, Ma Vương 3, hay Phạm Thiên4, không ai có thể đánh bại con người đã tự khắc phục và sống tự chế.  104. 105.

Tích chuyện

Một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật vì sao anh thua, Đức Phật giải đáp và hỏi anh sanh sống thế nào. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc mà kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình.

Chú thích

1. Mình - Atta - Đức Phật thường dùng danh từ này trong nghĩa thông dụng là ta, hay cái tâm, chớ không phải trong nghĩa linh hồn, xem như một đơn vị trường tồn, không biến đổi, hay tự ngã.

2. Gandhabba - Càn-Thác-Bà, một hạng chúng sanh được xem là nhạc công ở một cảnh Trời.

3. Ma Vương - Māra, ở đây chỉ một hạng chúng sanh ở cảnh Trời.

4. Phạm Thiên - Brahmā, là một hạng chúng sanh khác, cao hơn các vị ở cảnh Trời Dục. Những vị này đã có phát triển thiền (jhāna).

BE RATHER A VICTOR OF YOURSELF THAN A VICTOR OF OTHERS. 
NONE CAN TURN INTO DEFEAT SELF-VICTORY

5. Atta have jitam seyyo 
            ya ca'yam itara paja 
Attadantassa posassa 
            niccam sannatacarino. 104.
6. N'eva devo na gandhabbo 
            na maro saha brahmuna 
Jitam apajitam kayira 
            tatharupassa jantuno. 105.

5-6. Self-conquest 4 is, indeed, far greater than the conquest of all other folk; neither a god nor a gandhabba, 5 nor Mara 6 with Brahma, 7 can win back the victory of such a person who is self-subdued and ever lives in restraint. 104-105.

Story

    A gambler questioned the Buddha about the causes of loss. The Buddha answered his question and inquired of him how he earned his living. When he replied that it was by gambling, which resulted in both gain and loss, the Buddha explained that real victory was self-victory.

 
NOTES:

4  Atta -The Buddha often uses this term in the sense of oneself or mind but not in the sense of a soul or special self.

 A class of beings who are supposed to be heavenly musicians.

6  Here Mara is used in the sense of god.

 Another class of beings, even superior to the gods in heaven, who have developed the Jhanas (ecstasies).


dhp106_B
Verse-Kệ 106

Tôn kính bậc Ứng Cúng trong giây lát quý hơn lâu dài và liên tục sùng bái người không xứng đáng

7. Māse māse sahassena - yo yajetha sataṁ samaṁ

Ekañ ca bhāvitattānaṁ - muhuttam api pūjaye

Sā y'eva pūjanā seyyo - yañ ce vassasataṁ hutaṁ.


7. Dầu có thể cúng dường từ tháng này sang tháng kia, liên tục cả trăm năm, nếu chỉ trong giây lát, tôn kính bậc (Thánh nhơn) đã tự làm cho mình trở nên toàn thiện - sự tôn kính ấy quả thật quý hơn cúng tế trong cả thế kỷ. 106.

Tích chuyện

Cậu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) mỗi tháng tiêu nhiều tiền để cúng dường những đạo sĩ lõa thể với ước vọng được tái sanh vào cảnh Trời. Đại đức Xá-Lợi-Phất đem ông đến gặp Đức Phật và ông được Đức Phật hướng dẫn vào con đường chơn chánh.

A MOMENT'S HONOUR TO THE WORTHY IS BETTER THAN LONG CONTINUED HONOUR TO THE UNWORTHY

7. Mase mase sahassena 
            yo yajetha satam samam 
Ekan ca bhavitattanam 
            muhuttam api pujaye
Sa y'eva pujana seyyo 
            yan ce vassasatam hutam. 106.

7. Though month after month with a thousand, one should make an offering for a hundred years, yet, if, only for a moment, one should honour (a Saint) who has perfected himself - that honour is, indeed, better than a century of sacrifice. 106.

Story

    The Venerable Sariputta's uncle used to spend much money monthly on the naked ascetics with the object of being reborn in a heavenly realm. The Venerable Sariputta took him to the Buddha, who directed him on the proper path.


dhp107_B
Verse-Kệ 107

Tế thần lửa trong một thế kỷ không bằng tôn kính bậc hoàn toàn trong sạch trong giây lát

8. Yo ce vassasataṁ jantu - aggiṁ paricare vane

Ekañ ca bhāvitattānaṁ - muhuttam api pūjaye

Sā y'eva pūjanā seyyo - yañ ce vassasataṁ hutaṁ.


8. Dầu người kia có thể đốt lửa (thiêng) trong rừng trọn một thế kỷ, nhưng, nếu chỉ trong giây lát, người ấy tôn kính bậc (Thánh nhơn) đã tự làm cho mình trở nên toàn thiện - sự tôn kính ấy quả thật quý hơn thờ lửa cả trăm năm. 107.

Tích chuyện

Theo lời thầy dạy, cháu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) có thói quen mỗi tháng giết thú và đốt lửa rừng tế thần để cầu mong được tái sanh vào cảnh Trời. Ngài Xá-Lợi-Phất đem cháu đến hầu Phật và Đức Phật chỉ dạy, hướng dẫn người cháu về con đường chơn chánh. 

A MOMENT'S HONOUR TO THE PURE IS BETTER THAN A CENTURY OF FIRE-SACRIFICE

8. Yo ca vassasatam jantu 
            aggim paricare vane 
Ekan ca bhavitattanam 
            muhuttam api pujaye
Sa y'eva pujana seyyo 
            yan ce vassasatam hutam. 107.

8. Though, for a century a man should tend the (sacred) fire in the forest, yet, if, only for a moment, he should honour (a Saint) who has perfected himself - that honour is, indeed, better than a century of fire-sacrifice. 107.

Story

    The Venerable Sariputta's nephew was in the habit of slaying a beast monthly in tending the sacrificial fire, expecting rebirth in a heaven as taught by his teacher. The Venerable Sariputta conducted him to the presence of the Buddha, who taught him the right path.


dhp108_B
Verse-Kệ 108

Tôn kính bậc hoàn toàn trong sạch quí hơn giết thú tế thần

9. Yaṁ kiñci iṭṭham va hutam va loke - saṁvaccharaṁ yajetha puññapekho

Sabbam pi taṁ na catubhāgameti - abhivādanā ujjugatesu seyyo.


9. Trên thế gian này, bất luận lễ vật 1 hay vật thực nào mà ta có thể cúng dường trong một năm để tạo phước, tất cả những vật ấy không bằng một phần tư sự đảnh lễ bậc Chánh Hạnh2 cao thượng. 108.

Tích chuyện

Một người bạn của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) hằng năm tiêu phí rất nhiều tiền để giết thú tế thần. Đức Phật thuyếùt phục ông ta trở về lối cúng dường chơn chánh.

Chú thích

1. Lễ vật - theo bản chú giải, iṭṭhaṁ là cái gì người ta dâng tặng trong các dịp lễ, và hutaṁ cái gì người ta sắm sửa để dâng tặng cho khách hoặc dâng tặng với niềm tin sẽ được gặt hái quả trong dòng nghiệp.

Ý nghĩa của câu kệ này là đảnh lễ một vị Thánh thập phần quý hơn là cúng dường lễ vật hoặc vật thực đến người phàm thục.

2. Bậc Chánh Hạnh - là những vị đã đắc các quả Thánh.

BETTER THAN SACRIFICIAL SLAUGHTER OF ANIMALS IS HONOUR TO THE PURE ONES

9. Yam kinci ittham va hutam va loke 
            samvaccharam yajetha punnapekho
Sabbam pi tam na catubhagameti 
            abhivadana ujjugatesu seyyo. 108.

9. In this world whatever gift 8 or alms a person seeking merit should offer for a year, all that is not worth a single quarter of the reverence towards the Upright 9 which is excellent. 108.


Story

    A friend of the Venerable Sariputta annually made a sacrificial slaughter at great expense. The Buddha convinced him of the right kind of homage.

NOTES:

 According to the Commentary ittham is that which is given on festival occasions, and hutam is that which is prepared and given either to guests or with a belief in kamma and results. The idea conveyed by this stanza is that reverence paid to a Saint is far superior to gifts and alms given to worldlings.

 They are the Sotapannas (Stream-Winners) and others who have attained sanctification.


dhp109_B
Verse-Kệ 109

Phước báu thay, ai biết tôn kính những bậc đáng kính

10. Abhivādanasīlissa - niccaṁ vaddhāpacāyino

Cattāro dhammā vaḍḍhanti - āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ.


10. Với ai quen một lòng kính nể và tôn trọng các bậc trưởng thượng, bốn phước báu sẽ tăng trưởng: Tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc và sức khỏe. 109.

Tích chuyện

Nghe rằng con mình phải chết yểu, người cha vâng theo lời Đức Phật, thỉnh chư Tăng về nhà đọc kinh liên tục trong bảy ngày bảy đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật bổn thân đến. Do oai lực từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé thoát khỏi nạn, tăng thêm tuổi thọ. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báu tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. 

BLESSED INDEED ARE THEY WHO HONOUR THOSE WORTHY OF HONOUR

10. Abhivadanasilissa 
            niccam vaddhapacayino 
Cattaro dhamma vaddhanti: 
            ayu vanno sukham balam. 109.

10. For one who is in the habit of constantly honouring and respecting the elders, four blessings increase - age, beauty, bliss, and strength. 109.

Story

    Hearing that his son would die in his childhood, a father, as advised by the Buddha, invited the bhikkhus to recite the Scriptural Texts continuously for seven nights and seven days. On the last day the Buddha Himself was present to recite the Sacred Texts. By the power of the Teacher's compassion the child gained longevity. When the monks discussed how the child who would have died in his childhood gained long life through the Buddha's compassion, the Buddha spoke on the blessings that accrue to one who honours the worthy.


dhp110_B
Verse-Kệ 110

Sống ngắn ngủi mà đạo đức quý hơn sống lâu mà buông lung

11. Yo ca vassasataṁ jīve -dussīlo asamāhito

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -sīlavantassa jhāyino.


11. Nếu phải sống đến trăm năm cuộc đời buông lung và không tự chế, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống đạo hạnh và có hành thiền. 110.

Tích chuyện

Vài thầy Tỳ-khưu xuất gia lúc tuổi đã cao, muốn rút vào rừng hành thiền. Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên các ông nên mời theo một vị Sa-di nhỏ tuổi, tên Sankicca, đã đắc quả A-La-Hán. Một đám cướp hay biết có người ở trong khu rừng, đến bảo các thầy phải chọn một để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ, tất cả đều tình nguyện hy sinh để cứu mạng những vị khác, nhưng rốt cuộc chính ông Sa-di nhỏ tuổi nhứt được chấp thuận. Các tên cướp dẫn Ngài về sào huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. Vị Sa-di ngồi lại, yên lặng nhập đại định 1. Tên đầu đảng rút gươm, chém hai lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. Chúng kinh hồn hoảng sợ, quỳ xuống đảnh lễ Ngài, nghe Ngài giảng Giáo Pháp và xin xuất gia. Vị Sa-di làm lễ xuất gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các thầy Tỳ-khưu kia, còn đang tiếp tục hành thiền trong rừng. Kế đó Ngài về thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Phật. Nhơn đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống đạo hạnh.

Chú thích

1. Đại định - Nirodha-samāpatti, là một trạng thái khi luồng tâm tạm thời ngưng, không tiếp tục trôi chảy nữa. Trong trạng thái ấy, hành giả - vốn là bậc Thánh Nhơn - không thể bị lâm nguy.

A SHORT BUT VIRTUOUS LIFE IS BETTER THAN A LONG BUT IMMORAL LIFE

11. Yo ca vassasatam jive 
            dussilo asamahito 
Ekaham jivitam seyyo 
            silavantassa jhayino. 110.

11. Though one should live a hundred years, immoral and uncontrolled, yet better, indeed, is a single day's life of one who is moral and meditative. 110.

Story

    Some men in their old age became monks and wished to retire to the forest to meditate. The Buddha, foreseeing a danger, advised them to take with them the young novice Sankicca, an Arahant. A band of thieves, hearing of their presence in the forest, approached them and demanded a monk to be given as a votive offering. All the monks from the most senior to the youngest volunteered to offer their lives. But the young novice obtained their permission to sacrifice his life for the sake of the others. The bandits took him to their lair and made preparations to kill him . The novice quietly attained to Supreme Ecstacy. 10 The ringleader twice tried to kill him with his sword but failed. Awestricken, the ringleader prostrated himself before him, heard the Dhamma and desired to become a monk. All his followers expressed the same desire. The novice ordained them and returned safely to the other monks who were still meditating in the forest. He then took leave of them and going to the Buddha mentioned to Him what happened. The Buddha spoke on the value of a virtuous life.

NOTES:

10  Nirodha-samapatti. This is a state when the stream of consciousness temporarily ceases to flow. When in such a state, a Saint is immune from danger.


dhp111_B
Verse-Kệ 111

Mạng yểu mà trí tuệ quý hơn thọ mà si mê

12. Yo ca vassasataṁ jīve -duppañño asamāhito

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -paññavantassa jhāyino.


12. Nếu phải sống đến trăm tuổi cuộc đời không trí tuệ và không tự chế, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người thiện và có hành thiền. 111.

Tích chuyện

Một vị Tỳ-khưu đã đắc quả A-La-Hán trong rừng, đi về viếng Đức Phật. Trên đường về, sau cả ngày đi mỏi mệt, Ngài ngồi trên một tảng đá bằng phẳng và nhập định. Cùng đêm ấy, có vài tên cướp vào làng hành nghề xong cũng leo lên tảng đá và, trong bóng tối, thấy vị sư ngồi, ngỡ gốc cây khô, treo những đồ đạc đã cướp được lên đầu Ngài, rồi nằm xuống đá ngủ. Đến sáng sớm thức dậy, chúng mới hay mình lầm, xin sám hối và xin xuất gia luôn, kế đó thầy trò cùng nhau kéo về thăm Đức Phật. Nghe câu chuyện Đức Phật ca ngợi đời sống trí tuệ.

A BRIEF LIFE OF WISDOM IS BETTER THAN A LONG LIFE OF STUPIDITY

12. Yo ca vassasatam jive 
            duppanno asamahito 
Ekaham jivitam seyyo 
            pannavantassa jhayino. 111.

12. Though one should live a hundred years without wisdom and control, yet better, indeed, is a single day's life of one who is wise and meditative. 111.

Story

    A monk, having attained Arahantship in a forest, was coming to see the Buddha. As he was tired he sat on a flat rock and was enwrapt in Jhana ecstasy. Some thieves, having plundered a village, were carrying their boot when they came up to the rock where the monk was seated in meditation. Mistaking him for a tree stump as it was dark they piled their stolen goods on his head and slept. When the day dawned they discovered their mistake and begging pardon from him became monks. With their teacher they came to the Buddha. Hearing of their conversion, the Buddha praised a life of wisdom.


 dhp112_B
Verse-Kệ 112

Sống ngắn ngủi mà tinh cần quý hơn sống lâu mà giải đãi

13. Yo ca vassasataṁ jīve -kusīlo hīnavīriyo

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -viriyam ārabhato daḷhaṁ.


13. Nếu phải sống trăm tuổi cuộc đời giải đãi và bất động, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày của người tinh tấn chuyên cần. 112.

Tích chuyện

Một thanh niên có danh thơm tiếng tốt xuất gia sống đời Tỳ-khưu với niềm tin vững chắc. Nhưng về sau, bị thất vọng, thầy toan tự sát. Trước tiên thầy bắt rắn độc cho cắn mình, nhưng rắn không cắn. Kế đó lấy dao cạo tự cắt lấy cuống họng. Lúc cắt xong thầy suy niệm về đời sống toàn thiện, tận lực cố gắng tham thiền và đắc quả A-La-Hán trước khi nhắm mắt. Các vị khác lấy làm ngạc nhiên bạch hỏi Đức Phật làm cách nào, một người đang tự sát, trong một khoảnh khắc, có thể đắc quả A-La-Hán. Đức Phật giải thích và tán dương đức hạnh tinh tấn chuyên cần. 

A BRIEF LIFE OF REFLECTION IS BETTER THAN A LONG LIFE OF NON-REFLECTION

13. Yo ca vassasatam jive 
            kusito hinaviriyo
Ekaham jivitam seyyo 
            viriyam arabhato dalham. 112.

13. Though one should live a hundred years idle and inactive yet better, indeed, is a single day's life of one who makes an intense effort. 112.

Story

    A youth of good repute became a monk endowed with faith but, getting disappointed, attempted to kill himself. He tried to cause a serpent to bite him but it did not. Then he took a razor and tried to cut his windpipe. At that moment he reflected on his flawless life, meditated and attained Arahantship. The monks inquired of the Buddha how in an instant he who had attempted to commit suicide could have attained Arahantship. The Buddha spoke in praise of energetic striving.


dhp113_B
Verse-Kệ 113

Đời sống suy tư, dầu có ngắn ngủi, còn hơn sống lâu mà không suy gẫm

14. Yo ca vassasatam jīve - apassaṁ udayavyayaṁ

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo - passato udayavyayaṁ.


14. Nếu phải sống trăm tuổi mà không thông suốt tất cả sự vật phải phát sanh và tiêu diệt như thế nào, thì tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày mà thấu triệt pháp sanh diệt của vạn vật. 113.

Tích chuyện

Bà Paṭācārā mất chồng, hai con, cha, mẹ, và người anh, duy nhứt trong một trường hợp rất thê thảm. Nhờ Đức Phật khuyên giải, bà bớt âu sầu và xin xuất gia Tỳ-khưu ni. Ngày kia, trong khi rửa chân bên bờ suối, bà ghi nhận rằng những giọt nước từ chân bà rơi xuống gieo điểm trên dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm tan xa có điểm trôi đi xa hơn nữa mới tan. Cảnh tượng ấy gợi ý cho bà suy niệm về lý vô thường của đời sống mà chính bản thân bà đã kinh nghiệm. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy, xuất hiện trước mặt bà và dạy những lời trên. Sau đó không lâu, bà đắc quả A-La-Hán.

Chú thích

1. Sự phát sanh và tiêu diệt của tâm và vật chất - danh và sắc - là lý vô thường của tất cả các vật hữu lậu, tùy thế, những vật phát sanh tùy thuộc một hay những nguyên nhân nào. Một đệ tử của Đức Phật phải suy niệm về bản chất vô thường biến đổi của đời sống và, nhờ vậy, sẽ không luyến ái những khoái lạc tạm bợ và huyền ảo của thế gian vật chất. 

ONE DAY OF EXPERIENCING THE DEATHLESS IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH AN EXPERIENCE

14. Yo ca vassasatam jive 
            apassam udayavyayam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato udayavyayam. 113.

14. Though one should live a hundred years without comprehending how all things rise and pass away, 11 yet better, indeed, is a single day's life of one who comprehends how all things rise and pass away. 113.

Story

    Patacara, lost her husband, her children, her parents and her only brother under tragic circumstances. The Buddha comforted her and she became a nun. One day while she was washing her feet, she noticed how the water flowed away in three stages - some drops of water flowed and subsided close to her, some farther away from her, some still farther away from her. This induced her to meditate on the transiency of life, of which she had personal experience. The Buddha saw her with His Divine Eye and, projecting Himself before her, uttered this stanza. Soon she attained Arahantship.

NOTES:

11  The rise and decay of mind and matter - namely: the impermanence of all conditioned things. A disciple of the Buddha is expected to contemplate the fleeting nature of life, so that he may not be attached to illusory material pleasures.


dhp114_B
Verse-Kệ 114

Sống một ngày mà chứng ngộ trạng thái bất diệt quý hơn sống cả thế kỷ mà không chứng

15. Yo ca vassasataṁ jīve - apassaṁ amataṁ padaṁ

Ekāhaṁ jīvitāṁ seyyo - passato amataṁ padam.


15. Nếu sống cả trăm năm mà không chứng ngộ Trạng Thái Bất Diệt 1 thì, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người đã chứng. 114.

Tích chuyện

Một thiếu phụ trẻ tuổi mất đứa con duy nhứt của bà. Vì trong đời chưa gặp trường hợp có đứa trẻ chết như thế bao giờ nên không ngờ, bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa. Gặp người sáng suốt chỉ dẫn, bà đưa con đến Đức Phật cầu cứu và Đức Phật khuyên bà nên tìm cho Ngài một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà tìm được, nhưng không gặp nhà nào chưa từng có người chết. Ánh sáng chơn lý bừng phát sanh đến bà. Khi trở về, A-La-Hán giảng Giáo Pháp cho bà. Bà xuất gia Tỳ-khưu ni. Ngày kia, khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên, ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió.

Chú thích

1. Trạng Thái Bất Diệt- Amataṁ padaṁ, là trạng thái vô lậu, bất tùy thế (tức không tùy thuộc nguyên nhân nào để có) của Niết-bàn, không sanh, không già, không chết. 

ONE DAY OF PERCEIVING THE DEATHLESS IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH AN EXPERIENCE

15. Yo ca vassasatam jive 
            apassam amatam padam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato amatam padam. 114.

15. Though one should live a hundred years without seeing the Deathless State, 12 yet better, indeed, is a single day's life of one who sees the Deathless State. 114.

Story

    A young mother named Kisa Gotami, lost her only child. As she had never come across an instance of death she carried the corpse on her hip believing the child to be ill and searching for a remedy. A wise man directed her to the Buddha who advised her to collect some mustard seed from a household where none had died. She got mustard but found no household where none had died. The Truth dawned upon her. When she returned, the Buddha preached the Dhamma to her. She became a nun. One day she observed the flickering of a lamp and reflected on the impermanence of life. The Buddha projected His image before her and uttered this stanza comparing life to a flickering lamp.

NOTES:

12  Amatam padam, the unconditioned state of Nibbana, free from birth, decay and death.


dhp115_B
Verse-Kệ 115

Một ngày nhận thấy giáo pháp quý hơn cả thế kỷ không thấy

16. Yo ca vassasataṁ jīve - apassaṁ dhammamuttamaṁ

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo - passato dhammamuttamaṁ.


16. Nều phải sống cả trăm tuổi mà không thấy chơn lý tối thượng 1, thì tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người đã thấy. 115.

Tích chuyện

Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Theo lời yêu cầu của các con - và chúng hứa sẽ cung phụng bà đầy đủ - bà phân phốâi hết tài sản cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không chăm sóc bà. Bà hết sức thất vọng và xuất gia Tỳ-khưu ni. Bà chuyên cần suy niệm về Giáo Pháp. Đức Phật giảng cho bà tầm quan trọng của Giáo Pháp và đắc quả A-La-Hán.

Chú thích

1. Chơn Lý Tối Thượng - là chín trạng thái siêu thế, tức bốn Đạo, bốn Quả và Niết-bàn.

ONE DAY OF PERCEIVING THE DHAMMA IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH PERCEPTION

16. Yo ca vassasatam jive 
            apassam dhammamuttamam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato dhammamuttamam. 115.

16. Though one should live a hundred years not seeing the Truth Sublime, 13 yet better, indeed, is a single day's life of one who sees the Truth Sublime. 115.

Story

    A wealthy widow had several sons and daughters. At the request of the children, who promised to support her she distributed her property amongst them. But the ungrateful children neglected her. Greatly disappointed, she became a nun. constantly she reflected on the Dhamma. The Buddha preached to her on the importance of the Dhamma and she attained Arahantship.

NOTES:

13  The nine supramundane States - namely: the four Paths, the four Fruits, and Nibbana.


__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 398)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 221)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 260)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 235)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 245)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 268)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 850)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 472)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 343)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 728)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3987)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8240)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1119)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 516746)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1645)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 652)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 836)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 708)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1145)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 824)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1632)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2388)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1234)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 236)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 774)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3816)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6282)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2831)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.