Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn - The Dhammapada, Chapter 08, Thousands

09 Tháng Mười Một 20189:40 SA(Xem: 7335)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn - The Dhammapada, Chapter 08, Thousands

Chapter08-1A


Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 08, Phẩm Ngàn
The Dhammapada, Chapter 08, Sahassavagga: Thousands

(Kệ 100-115 - Verses 100-115)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp100_B
Verse-Kệ 100

Một lời hữu ích hơn hằng ngàn tiếng nói vô dụng

1. Sahassam api ce vācā - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.


1. Chỉ một lời hữu ích, làm cho người nghe an tịnh, còn qúy hơn cả ngàn tiếng nói vô dụng100.

Tích chuyện

Tên sát nhơn khát máu nọ gia nhập vào một đảng cướp và gây nhiều tội ác.

Về sau, tên cướp ấy trở thành viên đao phủ của triều đình. Nhờ Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) cảm hóa, tánh tình anh đổi hẳn từ hung tàn bạo ngược trở nên hiền lành lương thiện và, sau khi chết, tái sanh vào nhàn cảnh. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ anh tái sanh tốt đẹp là nhờ những lời khuyên hữu hiệu, đượm nhuần từ bi bác ái của một người có tinh thần đạo đức cao thượng như Đại đức Xá-Lợi-Phất.

ONE USEFUL SENTENCE IS BETTER THAN A THOUSAND USELESS WORDS

1. Sahassam api ce vaca 
            anatthapadasamhita 
Ekam atthapadam 
1 seyyo 
            yam sutva upasammati. 100.

1. Better than a thousand utterances, comprising useless words, is one single beneficial word, by hearing which one is pacified. 100.

Story

    A bloodthirsty villain joined a band of thieves and committed many crimes.

    Later, he acted as the public executioner. The Venerable Sariputta converted him. Subsequently he underwent such a complete transformation that after death he was born in a heavenly state. The Buddha explained that his good rebirth was due to the compassion and salutary advice of so spiritual an adviser as the Venerable Sariputta.

NOTES:

1  Editor's note: In Ven Narada's Dhammapada the reading given at this point is Ekam gathapadam seyyo, which is evidently a mistake as it makes this verse exactly the same as the next verse. All other editions (BJT, PTS, ChS, Thai etc) follow the reading that is given in the text here.


dhp101_B
Verse-Kệ 101

Một câu hữu ích hơn ngàn câu vô dụng

2. Sahassam api ce gāthā - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.


2. Chỉ một câu hữu ích, làm cho người nghe an tịnh, còn hơn cả ngàn câu gồm toàn những tiếng vô dụng101.

Tích chuyện

Người kia đi biển, thuyền bị đắm, cố gắng nhọc nhằm lắm mới lội được vào bờ. Không còn quần áo, ông lấy vỏ cây che đỡ thân mình. Dân làng thấy ông ăn mặc như vậy tưởng lầm ông là một vị A-La-Hán. Nhận định sự điên cuồng ấy, ông đã yết kiến Đức Phật và được Đức Phật cảm hóa bằng những lời dạy hữu ích, đầy trí tuệ.

ONE USEFUL VERSE IS BETTER THAN A THOUSAND USELESS VERSES

2. Sahassam api ce gatha 
            anatthapadasamhita 
Ekam gathapadam seyyo 
            yam sutva upasammati. 101.

2. Better than a thousand verses, comprising useless words, is one beneficial single line, by hearing which one is pacified. 101.

Story

    A ship-wrecked person swam with difficulty to the shore and saved himself. As be went about clothed with the bark of trees people mistook him for an Arahant. Realizing his folly, he went to see the Buddha and was converted by His beneficial words of wisdom.


dhp102_B
dhp103_B
Verse-Kệ 102-103

Một lời của giáo pháp bằng cả trăm câu vô dụng tự khắc phục lấy mình là chinh phục cao thượng

3. Yo ca gāthāsataṁ bhāse - anatthapadasaṁhitā

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo - yaṁ sutvā upasammati.

4. Yo sahassaṁ sahassena - saṅgāme mānuse jine

Ekañ ca jeyya m' attānaṁ - sa ve saṅgāmajuttamo.


3. Nếu phải đọc cả trăm câu gồm toàn những tiếng vô ích, tốt hơn, chỉ nói một lời của Giáo Pháp, làm cho người nghe được an tịnh102.

4. Dầu chinh phục hàng triệu 1người ở chiến trường, tuy nhiên, quả thật vậy, chinh phục được chính mình là chiến thắng cao quý nhứt. 103.

Tích chuyện

Một thiếu phụ giàu có đem lòng thương và về làm vợ một tướng cướp. Về sau, tên cướp, chồng bà, đưa bà đến một đỉnh núi cao, bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giựt tất cả nữ trang của bà rồi xô bà luôn xuống hố sâu. Hết lời van lơn nhưng vô hiệu quả, cuối cùng bà xin tên cướp để cho bà lạy một lần chót, rồi, đứng về phía sau tên cướp, bà lừa thế đẩy anh chàng xuống hố. Về sau bà xuất gia Tỳ-khưu ni và, sau khi gặp Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta), được nghe Pháp, đắc quả A-La-Hán. Các vị Tỳ-khưu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp và chỉ nghe vài lời của Giáo Pháp mà đắc được đạo quả A-La-Hán.

Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời "Chơn Lý" và tầm quan trọng của sự tự khắc phục.

Chú thích

1. Hằng triệu - Sahassaṁ sahassena, một ngàn nhơn với một ngàn tức một lakh, (Theo bản chú giải). Ta gọi là một triệu.

BETTER THAN A HUNDRED USELESS WORDS IS ONE WORD OF THE DHAMMA. 
SELF-CONQUEST IS THE BEST OF ALL CONQUESTS

3. Yo ce gathasatam bhase 
            anatthapadasamhita 
Ekam dhammapadam seyyo 
2 
            yam sutva upasammati. 102.
4. Yo sahassam sahassena 
            sangame manuse jine 
Ekan ca jeyya attanam 
            sa ve sangamajuttamo. 103.

3. Should one recite a hundred verses, comprising useless words, better is one single word of the Dhamma, by hearing which one is pacified. 102.

4. Though one should conquer a million 3 men in battlefield, yet he, indeed, is the noblest victor who has conquered himself. 103.

Story

    A wealthy maiden fell in love with a thief and married him. Later, the husband took the wife to the top of a cliff and wanted to rob her of her jewellery and kill her. The wife's entreaties proved useless. Under the pretext of paying her last respects to him she got behind him and pushed him down the cliff. Later, she became a nun and, meeting the Venerable Sariputta, heard the Dhamma, and attained Arahantship. The bhikkhus discussed how she had battled with a bandit and later, hearing a few words of the Dhamma, had become an Arahant. The Buddha then spoke on the efficacy of the words of Truth and on the importance of self-conquest.

NOTES:

 Editor's note: Again in Ven Narada's Dhammapada the reading given at this point is Ekam gathapadam seyyo, all other editions (BJT, PTS, ChS, Thai etc), and Ven Narada's translation follow the reading that is given in the text here.

3  Sahassam sahassena, thousand multiplied by a thousand, that is, ten lakhs. (Commentary).


dhp104_B
dhp105_B
Verse-Kệ 104-105

Hãy tự mình chiến thắng lấy mình hơn là thắng kẻ khác không ai có thể thắng người đã tự thắng mình

5. Attā have jitaṁ seyyo - yā cā'yaṁ itarā pajā

Attadantassa posassa - niccaṁ saññatacārino.

6. N' eva devo na gandhabbo - na māro saha brahmunā jitaṁ apajitaṁ kayirā - tathārūpassa jantuno.


5.6. Tự thắng 1 mình quả thật thập phần vẻ vang hơn chiến thắng kẻ khác. Dầu Trời, Gandhabba 2, Ma Vương 3, hay Phạm Thiên4, không ai có thể đánh bại con người đã tự khắc phục và sống tự chế.  104. 105.

Tích chuyện

Một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật vì sao anh thua, Đức Phật giải đáp và hỏi anh sanh sống thế nào. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc mà kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình.

Chú thích

1. Mình - Atta - Đức Phật thường dùng danh từ này trong nghĩa thông dụng là ta, hay cái tâm, chớ không phải trong nghĩa linh hồn, xem như một đơn vị trường tồn, không biến đổi, hay tự ngã.

2. Gandhabba - Càn-Thác-Bà, một hạng chúng sanh được xem là nhạc công ở một cảnh Trời.

3. Ma VươngMāra, ở đây chỉ một hạng chúng sanh ở cảnh Trời.

4. Phạm ThiênBrahmā, là một hạng chúng sanh khác, cao hơn các vị ở cảnh Trời Dục. Những vị này đã có phát triển thiền (jhāna).

BE RATHER A VICTOR OF YOURSELF THAN A VICTOR OF OTHERS. 
NONE CAN TURN INTO DEFEAT SELF-VICTORY

5. Atta have jitam seyyo 
            ya ca'yam itara paja 
Attadantassa posassa 
            niccam sannatacarino. 104.
6. N'eva devo na gandhabbo 
            na maro saha brahmuna 
Jitam apajitam kayira 
            tatharupassa jantuno. 105.

5-6. Self-conquest 4 is, indeed, far greater than the conquest of all other folk; neither a god nor a gandhabba, 5 nor Mara 6 with Brahma, 7 can win back the victory of such a person who is self-subdued and ever lives in restraint. 104-105.

Story

    A gambler questioned the Buddha about the causes of loss. The Buddha answered his question and inquired of him how he earned his living. When he replied that it was by gambling, which resulted in both gain and loss, the Buddha explained that real victory was self-victory.

 
NOTES:

4  Atta -The Buddha often uses this term in the sense of oneself or mind but not in the sense of a soul or special self.

 A class of beings who are supposed to be heavenly musicians.

6  Here Mara is used in the sense of god.

 Another class of beings, even superior to the gods in heaven, who have developed the Jhanas (ecstasies).


dhp106_B
Verse-Kệ 106

Tôn kính bậc Ứng Cúng trong giây lát quý hơn lâu dàiliên tục sùng bái người không xứng đáng

7. Māse māse sahassena - yo yajetha sataṁ samaṁ

Ekañ ca bhāvitattānaṁ - muhuttam api pūjaye

Sā y'eva pūjanā seyyo - yañ ce vassasataṁ hutaṁ.


7. Dầu có thể cúng dường từ tháng này sang tháng kia, liên tục cả trăm năm, nếu chỉ trong giây lát, tôn kính bậc (Thánh nhơn) đã tự làm cho mình trở nên toàn thiện - sự tôn kính ấy quả thật quý hơn cúng tế trong cả thế kỷ. 106.

Tích chuyện

Cậu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) mỗi tháng tiêu nhiều tiền để cúng dường những đạo sĩ lõa thể với ước vọng được tái sanh vào cảnh Trời. Đại đức Xá-Lợi-Phất đem ông đến gặp Đức Phật và ông được Đức Phật hướng dẫn vào con đường chơn chánh.

A MOMENT'S HONOUR TO THE WORTHY IS BETTER THAN LONG CONTINUED HONOUR TO THE UNWORTHY

7. Mase mase sahassena 
            yo yajetha satam samam 
Ekan ca bhavitattanam 
            muhuttam api pujaye
Sa y'eva pujana seyyo 
            yan ce vassasatam hutam. 106.

7. Though month after month with a thousand, one should make an offering for a hundred years, yet, if, only for a moment, one should honour (a Saint) who has perfected himself - that honour is, indeed, better than a century of sacrifice. 106.

Story

    The Venerable Sariputta's uncle used to spend much money monthly on the naked ascetics with the object of being reborn in a heavenly realm. The Venerable Sariputta took him to the Buddha, who directed him on the proper path.


dhp107_B
Verse-Kệ 107

Tế thần lửa trong một thế kỷ không bằng tôn kính bậc hoàn toàn trong sạch trong giây lát

8. Yo ce vassasataṁ jantu - aggiṁ paricare vane

Ekañ ca bhāvitattānaṁ - muhuttam api pūjaye

Sā y'eva pūjanā seyyo - yañ ce vassasataṁ hutaṁ.


8. Dầu người kia có thể đốt lửa (thiêng) trong rừng trọn một thế kỷ, nhưng, nếu chỉ trong giây lát, người ấy tôn kính bậc (Thánh nhơn) đã tự làm cho mình trở nên toàn thiện - sự tôn kính ấy quả thật quý hơn thờ lửa cả trăm năm. 107.

Tích chuyện

Theo lời thầy dạy, cháu của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) có thói quen mỗi tháng giết thú và đốt lửa rừng tế thần để cầu mong được tái sanh vào cảnh Trời. Ngài Xá-Lợi-Phất đem cháu đến hầu Phật và Đức Phật chỉ dạy, hướng dẫn người cháu về con đường chơn chánh. 

A MOMENT'S HONOUR TO THE PURE IS BETTER THAN A CENTURY OF FIRE-SACRIFICE

8. Yo ca vassasatam jantu 
            aggim paricare vane 
Ekan ca bhavitattanam 
            muhuttam api pujaye
Sa y'eva pujana seyyo 
            yan ce vassasatam hutam. 107.

8. Though, for a century a man should tend the (sacred) fire in the forest, yet, if, only for a moment, he should honour (a Saint) who has perfected himself - that honour is, indeed, better than a century of fire-sacrifice. 107.

Story

    The Venerable Sariputta's nephew was in the habit of slaying a beast monthly in tending the sacrificial fire, expecting rebirth in a heaven as taught by his teacher. The Venerable Sariputta conducted him to the presence of the Buddha, who taught him the right path.


dhp108_B
Verse-Kệ 108

Tôn kính bậc hoàn toàn trong sạch quí hơn giết thú tế thần

9. Yaṁ kiñci iṭṭham va hutam va loke - saṁvaccharaṁ yajetha puññapekho

Sabbam pi taṁ na catubhāgameti - abhivādanā ujjugatesu seyyo.


9. Trên thế gian này, bất luận lễ vật 1 hay vật thực nào mà ta có thể cúng dường trong một năm để tạo phước, tất cả những vật ấy không bằng một phần tư sự đảnh lễ bậc Chánh Hạnh2 cao thượng. 108.

Tích chuyện

Một người bạn của Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) hằng năm tiêu phí rất nhiều tiền để giết thú tế thần. Đức Phật thuyếùt phục ông ta trở về lối cúng dường chơn chánh.

Chú thích

1. Lễ vật - theo bản chú giảiiṭṭhaṁ là cái gì người ta dâng tặng trong các dịp lễ, và hutaṁ cái gì người ta sắm sửa để dâng tặng cho khách hoặc dâng tặng với niềm tin sẽ được gặt hái quả trong dòng nghiệp.

Ý nghĩa của câu kệ này là đảnh lễ một vị Thánh thập phần quý hơn là cúng dường lễ vật hoặc vật thực đến người phàm thục.

2. Bậc Chánh Hạnh - là những vị đã đắc các quả Thánh.

BETTER THAN SACRIFICIAL SLAUGHTER OF ANIMALS IS HONOUR TO THE PURE ONES

9. Yam kinci ittham va hutam va loke 
            samvaccharam yajetha punnapekho
Sabbam pi tam na catubhagameti 
            abhivadana ujjugatesu seyyo. 108.

9. In this world whatever gift 8 or alms a person seeking merit should offer for a year, all that is not worth a single quarter of the reverence towards the Upright 9 which is excellent. 108.


Story

    A friend of the Venerable Sariputta annually made a sacrificial slaughter at great expense. The Buddha convinced him of the right kind of homage.

NOTES:

 According to the Commentary ittham is that which is given on festival occasions, and hutam is that which is prepared and given either to guests or with a belief in kamma and results. The idea conveyed by this stanza is that reverence paid to a Saint is far superior to gifts and alms given to worldlings.

 They are the Sotapannas (Stream-Winners) and others who have attained sanctification.


dhp109_B
Verse-Kệ 109

Phước báu thay, ai biết tôn kính những bậc đáng kính

10. Abhivādanasīlissa - niccaṁ vaddhāpacāyino

Cattāro dhammā vaḍḍhanti - āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ.


10. Với ai quen một lòng kính nể và tôn trọng các bậc trưởng thượng, bốn phước báu sẽ tăng trưởng: Tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúcsức khỏe109.

Tích chuyện

Nghe rằng con mình phải chết yểu, người cha vâng theo lời Đức Phật, thỉnh chư Tăng về nhà đọc kinh liên tục trong bảy ngày bảy đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật bổn thân đến. Do oai lực từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé thoát khỏi nạn, tăng thêm tuổi thọ. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báu tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. 

BLESSED INDEED ARE THEY WHO HONOUR THOSE WORTHY OF HONOUR

10. Abhivadanasilissa 
            niccam vaddhapacayino 
Cattaro dhamma vaddhanti: 
            ayu vanno sukham balam. 109.

10. For one who is in the habit of constantly honouring and respecting the elders, four blessings increase - age, beauty, bliss, and strength. 109.

Story

    Hearing that his son would die in his childhood, a father, as advised by the Buddha, invited the bhikkhus to recite the Scriptural Texts continuously for seven nights and seven days. On the last day the Buddha Himself was present to recite the Sacred Texts. By the power of the Teacher's compassion the child gained longevity. When the monks discussed how the child who would have died in his childhood gained long life through the Buddha's compassion, the Buddha spoke on the blessings that accrue to one who honours the worthy.


dhp110_B
Verse-Kệ 110

Sống ngắn ngủi mà đạo đức quý hơn sống lâu mà buông lung

11. Yo ca vassasataṁ jīve -dussīlo asamāhito

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -sīlavantassa jhāyino.


11. Nếu phải sống đến trăm năm cuộc đời buông lung và không tự chế, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống đạo hạnh và có hành thiền. 110.

Tích chuyện

Vài thầy Tỳ-khưu xuất gia lúc tuổi đã cao, muốn rút vào rừng hành thiền. Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên các ông nên mời theo một vị Sa-di nhỏ tuổi, tên Sankicca, đã đắc quả A-La-Hán. Một đám cướp hay biết có người ở trong khu rừng, đến bảo các thầy phải chọn một để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ, tất cả đều tình nguyện hy sinh để cứu mạng những vị khác, nhưng rốt cuộc chính ông Sa-di nhỏ tuổi nhứt được chấp thuận. Các tên cướp dẫn Ngài về sào huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. Vị Sa-di ngồi lại, yên lặng nhập đại định 1. Tên đầu đảng rút gươm, chém hai lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. Chúng kinh hồn hoảng sợ, quỳ xuống đảnh lễ Ngài, nghe Ngài giảng Giáo Pháp và xin xuất gia. Vị Sa-di làm lễ xuất gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các thầy Tỳ-khưu kia, còn đang tiếp tục hành thiền trong rừng. Kế đó Ngài về thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Phật. Nhơn đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống đạo hạnh.

Chú thích

1. Đại địnhNirodha-samāpatti, là một trạng thái khi luồng tâm tạm thời ngưng, không tiếp tục trôi chảy nữa. Trong trạng thái ấy, hành giả - vốn là bậc Thánh Nhơn - không thể bị lâm nguy.

A SHORT BUT VIRTUOUS LIFE IS BETTER THAN A LONG BUT IMMORAL LIFE

11. Yo ca vassasatam jive 
            dussilo asamahito 
Ekaham jivitam seyyo 
            silavantassa jhayino. 110.

11. Though one should live a hundred years, immoral and uncontrolled, yet better, indeed, is a single day's life of one who is moral and meditative. 110.

Story

    Some men in their old age became monks and wished to retire to the forest to meditate. The Buddha, foreseeing a danger, advised them to take with them the young novice Sankicca, an Arahant. A band of thieves, hearing of their presence in the forest, approached them and demanded a monk to be given as a votive offering. All the monks from the most senior to the youngest volunteered to offer their lives. But the young novice obtained their permission to sacrifice his life for the sake of the others. The bandits took him to their lair and made preparations to kill him . The novice quietly attained to Supreme Ecstacy. 10 The ringleader twice tried to kill him with his sword but failed. Awestricken, the ringleader prostrated himself before him, heard the Dhamma and desired to become a monk. All his followers expressed the same desire. The novice ordained them and returned safely to the other monks who were still meditating in the forest. He then took leave of them and going to the Buddha mentioned to Him what happened. The Buddha spoke on the value of a virtuous life.

NOTES:

10  Nirodha-samapatti. This is a state when the stream of consciousness temporarily ceases to flow. When in such a state, a Saint is immune from danger.


dhp111_B
Verse-Kệ 111

Mạng yểu mà trí tuệ quý hơn thọ mà si mê

12. Yo ca vassasataṁ jīve -duppañño asamāhito

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -paññavantassa jhāyino.


12. Nếu phải sống đến trăm tuổi cuộc đời không trí tuệ và không tự chế, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người thiện và có hành thiền. 111.

Tích chuyện

Một vị Tỳ-khưu đã đắc quả A-La-Hán trong rừng, đi về viếng Đức Phật. Trên đường về, sau cả ngày đi mỏi mệt, Ngài ngồi trên một tảng đá bằng phẳng và nhập định. Cùng đêm ấy, có vài tên cướp vào làng hành nghề xong cũng leo lên tảng đá và, trong bóng tối, thấy vị sư ngồi, ngỡ gốc cây khô, treo những đồ đạc đã cướp được lên đầu Ngài, rồi nằm xuống đá ngủ. Đến sáng sớm thức dậy, chúng mới hay mình lầm, xin sám hối và xin xuất gia luôn, kế đó thầy trò cùng nhau kéo về thăm Đức Phật. Nghe câu chuyện Đức Phật ca ngợi đời sống trí tuệ.

A BRIEF LIFE OF WISDOM IS BETTER THAN A LONG LIFE OF STUPIDITY

12. Yo ca vassasatam jive 
            duppanno asamahito 
Ekaham jivitam seyyo 
            pannavantassa jhayino. 111.

12. Though one should live a hundred years without wisdom and control, yet better, indeed, is a single day's life of one who is wise and meditative. 111.

Story

    A monk, having attained Arahantship in a forest, was coming to see the Buddha. As he was tired he sat on a flat rock and was enwrapt in Jhana ecstasy. Some thieves, having plundered a village, were carrying their boot when they came up to the rock where the monk was seated in meditation. Mistaking him for a tree stump as it was dark they piled their stolen goods on his head and slept. When the day dawned they discovered their mistake and begging pardon from him became monks. With their teacher they came to the Buddha. Hearing of their conversion, the Buddha praised a life of wisdom.


 dhp112_B
Verse-Kệ 112

Sống ngắn ngủi mà tinh cần quý hơn sống lâu mà giải đãi

13. Yo ca vassasataṁ jīve -kusīlo hīnavīriyo

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo -viriyam ārabhato daḷhaṁ.


13. Nếu phải sống trăm tuổi cuộc đời giải đãibất động, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày của người tinh tấn chuyên cần112.

Tích chuyện

Một thanh niên có danh thơm tiếng tốt xuất gia sống đời Tỳ-khưu với niềm tin vững chắc. Nhưng về sau, bị thất vọng, thầy toan tự sát. Trước tiên thầy bắt rắn độc cho cắn mình, nhưng rắn không cắn. Kế đó lấy dao cạo tự cắt lấy cuống họng. Lúc cắt xong thầy suy niệm về đời sống toàn thiện, tận lực cố gắng tham thiềnđắc quả A-La-Hán trước khi nhắm mắt. Các vị khác lấy làm ngạc nhiên bạch hỏi Đức Phật làm cách nào, một người đang tự sát, trong một khoảnh khắc, có thể đắc quả A-La-Hán. Đức Phật giải thíchtán dương đức hạnh tinh tấn chuyên cần. 

A BRIEF LIFE OF REFLECTION IS BETTER THAN A LONG LIFE OF NON-REFLECTION

13. Yo ca vassasatam jive 
            kusito hinaviriyo
Ekaham jivitam seyyo 
            viriyam arabhato dalham. 112.

13. Though one should live a hundred years idle and inactive yet better, indeed, is a single day's life of one who makes an intense effort. 112.

Story

    A youth of good repute became a monk endowed with faith but, getting disappointed, attempted to kill himself. He tried to cause a serpent to bite him but it did not. Then he took a razor and tried to cut his windpipe. At that moment he reflected on his flawless life, meditated and attained Arahantship. The monks inquired of the Buddha how in an instant he who had attempted to commit suicide could have attained Arahantship. The Buddha spoke in praise of energetic striving.


dhp113_B
Verse-Kệ 113

Đời sống suy tư, dầu có ngắn ngủi, còn hơn sống lâu mà không suy gẫm

14. Yo ca vassasatam jīve - apassaṁ udayavyayaṁ

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo - passato udayavyayaṁ.


14. Nếu phải sống trăm tuổi mà không thông suốt tất cả sự vật phải phát sanh và tiêu diệt như thế nào, thì tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày mà thấu triệt pháp sanh diệt của vạn vật113.

Tích chuyện

Bà Paṭācārā mất chồng, hai con, cha, mẹ, và người anh, duy nhứt trong một trường hợp rất thê thảm. Nhờ Đức Phật khuyên giải, bà bớt âu sầu và xin xuất gia Tỳ-khưu ni. Ngày kia, trong khi rửa chân bên bờ suối, bà ghi nhận rằng những giọt nước từ chân bà rơi xuống gieo điểm trên dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm tan xa có điểm trôi đi xa hơn nữa mới tan. Cảnh tượng ấy gợi ý cho bà suy niệm về lý vô thường của đời sống mà chính bản thân bà đã kinh nghiệm. Đức Phật dùng thiên nhãn thấy, xuất hiện trước mặt bà và dạy những lời trên. Sau đó không lâu, bà đắc quả A-La-Hán.

Chú thích

1. Sự phát sanh và tiêu diệt của tâm và vật chất - danh và sắc - là lý vô thường của tất cả các vật hữu lậu, tùy thế, những vật phát sanh tùy thuộc một hay những nguyên nhân nào. Một đệ tử của Đức Phật phải suy niệm về bản chất vô thường biến đổi của đời sống và, nhờ vậy, sẽ không luyến ái những khoái lạc tạm bợ và huyền ảo của thế gian vật chất. 

ONE DAY OF EXPERIENCING THE DEATHLESS IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH AN EXPERIENCE

14. Yo ca vassasatam jive 
            apassam udayavyayam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato udayavyayam. 113.

14. Though one should live a hundred years without comprehending how all things rise and pass away, 11 yet better, indeed, is a single day's life of one who comprehends how all things rise and pass away. 113.

Story

    Patacara, lost her husband, her children, her parents and her only brother under tragic circumstances. The Buddha comforted her and she became a nun. One day while she was washing her feet, she noticed how the water flowed away in three stages - some drops of water flowed and subsided close to her, some farther away from her, some still farther away from her. This induced her to meditate on the transiency of life, of which she had personal experience. The Buddha saw her with His Divine Eye and, projecting Himself before her, uttered this stanza. Soon she attained Arahantship.

NOTES:

11  The rise and decay of mind and matter - namely: the impermanence of all conditioned things. A disciple of the Buddha is expected to contemplate the fleeting nature of life, so that he may not be attached to illusory material pleasures.


dhp114_B
Verse-Kệ 114

Sống một ngày mà chứng ngộ trạng thái bất diệt quý hơn sống cả thế kỷ mà không chứng

15. Yo ca vassasataṁ jīve - apassaṁ amataṁ padaṁ

Ekāhaṁ jīvitāṁ seyyo - passato amataṁ padam.


15. Nếu sống cả trăm năm mà không chứng ngộ Trạng Thái Bất Diệt 1 thì, tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người đã chứng. 114.

Tích chuyện

Một thiếu phụ trẻ tuổi mất đứa con duy nhứt của bà. Vì trong đời chưa gặp trường hợp có đứa trẻ chết như thế bao giờ nên không ngờ, bà ôm con vào lòng, chạy đi tìm phương cứu chữa. Gặp người sáng suốt chỉ dẫn, bà đưa con đến Đức Phật cầu cứuĐức Phật khuyên bà nên tìm cho Ngài một ít hột cải trong nhà nào chưa từng có người chết. Hột cải thì bà tìm được, nhưng không gặp nhà nào chưa từng có người chết. Ánh sáng chơn lý bừng phát sanh đến bà. Khi trở về, A-La-Hán giảng Giáo Pháp cho bà. Bà xuất gia Tỳ-khưu ni. Ngày kia, khi nhìn một ngọn nến cháy chập chờn bà suy niệm về lý vô thường của đời sống. Đức Phật xuất hiện trước mặt bà và đọc câu kệ trên, ví đời sống như ngọn nến chập chờn trước gió.

Chú thích

1. Trạng Thái Bất Diệt- Amataṁ padaṁ, là trạng thái vô lậu, bất tùy thế (tức không tùy thuộc nguyên nhân nào để có) của Niết-bàn, không sanh, không già, không chết. 

ONE DAY OF PERCEIVING THE DEATHLESS IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH AN EXPERIENCE

15. Yo ca vassasatam jive 
            apassam amatam padam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato amatam padam. 114.

15. Though one should live a hundred years without seeing the Deathless State, 12 yet better, indeed, is a single day's life of one who sees the Deathless State. 114.

Story

    A young mother named Kisa Gotami, lost her only child. As she had never come across an instance of death she carried the corpse on her hip believing the child to be ill and searching for a remedy. A wise man directed her to the Buddha who advised her to collect some mustard seed from a household where none had died. She got mustard but found no household where none had died. The Truth dawned upon her. When she returned, the Buddha preached the Dhamma to her. She became a nun. One day she observed the flickering of a lamp and reflected on the impermanence of life. The Buddha projected His image before her and uttered this stanza comparing life to a flickering lamp.

NOTES:

12  Amatam padam, the unconditioned state of Nibbana, free from birth, decay and death.


dhp115_B
Verse-Kệ 115

Một ngày nhận thấy giáo pháp quý hơn cả thế kỷ không thấy

16. Yo ca vassasataṁ jīve - apassaṁ dhammamuttamaṁ

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo - passato dhammamuttamaṁ.


16. Nều phải sống cả trăm tuổi mà không thấy chơn lý tối thượng 1, thì tốt hơn, quả thật vậy, chỉ sống một ngày đời sống của người đã thấy. 115.

Tích chuyện

Một thiếu phụ khá giả có đông con, đủ trai đủ gái. Theo lời yêu cầu của các con - và chúng hứa sẽ cung phụng bà đầy đủ - bà phân phốâi hết tài sản cho chúng. Nhưng về sau những đứa con bất hiếu ấy lãng quên, không chăm sóc bà. Bà hết sức thất vọngxuất gia Tỳ-khưu ni. Bà chuyên cần suy niệm về Giáo Pháp. Đức Phật giảng cho bà tầm quan trọng của Giáo Phápđắc quả A-La-Hán.

Chú thích

1. Chơn Lý Tối Thượng - là chín trạng thái siêu thế, tức bốn Đạo, bốn Quả và Niết-bàn.

ONE DAY OF PERCEIVING THE DHAMMA IS BETTER THAN A CENTURY WITHOUT SUCH PERCEPTION

16. Yo ca vassasatam jive 
            apassam dhammamuttamam 
Ekaham jivitam seyyo 
            passato dhammamuttamam. 115.

16. Though one should live a hundred years not seeing the Truth Sublime, 13 yet better, indeed, is a single day's life of one who sees the Truth Sublime. 115.

Story

    A wealthy widow had several sons and daughters. At the request of the children, who promised to support her she distributed her property amongst them. But the ungrateful children neglected her. Greatly disappointed, she became a nun. constantly she reflected on the Dhamma. The Buddha preached to her on the importance of the Dhamma and she attained Arahantship.

NOTES:

13  The nine supramundane States - namely: the four Paths, the four Fruits, and Nibbana.


__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8729)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8043)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8005)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7872)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7656)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8566)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10178)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6761)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6998)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6156)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6522)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6136)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6032)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6190)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5675)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8814)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1178038)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9126)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7216)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7686)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8167)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5400)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5915)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5146)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5874)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5167)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6374)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4444)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5061)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5316)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5518)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6372)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5550)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7193)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9513)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10961)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9983)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9843)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8118)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10178)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15639)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7891)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7682)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10150)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11227)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng