Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác - The Dhammapada, Chapter 09, Evil

10 Tháng Mười Một 20189:42 SA(Xem: 7202)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác - The Dhammapada, Chapter 09, Evil

Chapter09-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác
The Dhammapada, Chapter 09, Papavagga: Evil

(Kệ 116-128 - Verses 116-128)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp116_B
Verse-Kệ 116

Hãy gấp rút làm việc thiện dập tắt điều ác

1. Abhittharetha kalyāne - pāpā cittaṁ nivāraye

Dandhaṁ hi karoto puññaṁ - pāpasmiṁ ramati mano.


1. Hãy gấp rút làm việc thiện1. hãy chế ngự điều ác trong tâm 2, vì tâm của người dể duôi, chậm tạo thiện nghiệp3, sẽ ưa thích làm việc ác. 116.

Tích chuyện

Hai vợ chồng người kia chỉ có mỗi một cái quần và hai người chia nhau mặc một cái áo. Lúc vợ mặc áo thì chồng không mặc. Lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia người chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết Pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng anh, nhưng lúc ấy anh bị tâm luyến ái chế ngự. Suốt đêm ấy anh chiến đấu chống lại tánh vị kỷ của mình. Cuối cùng anh reo lên: "Ta đã thắng, ta đã thắng", và chạy đem dâng cái áo. Câu chuyện đến tai vua. Vua khen ngợi và ban thưởng anh xứng đáng.

Chú thích

1. Không nên hưỡn đãi khi làm việc lành. Nên nắm ngay lấy mọi cơ hội để làm điều thiện. Những hành động như thế sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến hạnh phúc trường cửu của ta. Cũng nên vận dụng mọi cố gắng để thanh lọc tâm, mỗi khi nó ve vãn gần điều ác. Tâm ô nhiễm sẽ thỏa thích trong tư tưởng xấu.

2. Ác - pāpa, là cái gì làm cho tâm nhiễm ô. Là cái gì dẫn ta đến trạng thái khổ cực. Danh từ "tội lỗi" không dịch đúng nghĩa Phạn ngữ pāpa vì Phật giáo không đặt vấn đề thưởng phạt. Hành động nào bắt nguồn từ ba căn tham ái (rāga), sân hận (dosa), và si mê (moha) là ác. Có mười loại hành động ác là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm (thực hiện bằng thân), nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ cộc cằn, nói nhảm nhí (thực hiện bằng khẩu) và tham lam, sân hận, tà kiến (thực hiện bằng ý).

3. Thiện (nghiệp), hay phước báu - puñña, là cái gì thanh lọc tâm. Kusala là một danh từ đồng nghĩa với puñña. Có mười loại hành động tạo phước báu. Xem Chú thích những câu 42, 43. 

BE QUICK IN DOING GOOD; SUPPRESS EVIL

1. Abhittharetha kalyane 
            pàpà cittam nivàraye 
Dandham hi karoto puññam 
            pàpasmim ramatã mano. 116.

1. Make haste in doing good; 1 check your mind from evil; 2 for the mind of him who is slow in doing meritorious actions 3 delights in evil. 116.

Story

    A husband and wife had only one under garment each and only one upper garment between the two of them. One day the husband heard the Dhamma from the Buddha and desired to offer to Him his only upper garment, but selfishness overcame him. Throughout the night he battled with his selfishness. Finally he offered the garment and exclaimed, "I have won! I have won!" Hearing his story, the king rewarded him handsomely.

NOTES:

 There should be no delay in doing good deeds. One must avail oneself of every opportunity to do good. Such good actions redound to one's eternal happiness. Every effort also should be made to control the mind as it is prone to evil. The impure mind rejoices in evil thoughts.

2  Pàpa, evil, is that which defiles one's mind. It is that which leads to woeful states. "Sin", purely a Christian term is not a good English equivalent for pàpa. What is associated with the three immoral roots such as lust (ràga), anger (dosa), and delusion (moha) is evil. There are ten kinds of evil. They are killing, stealing, and sexual misconduct (which are committed by deed); lying, slandering, harsh speech, and frivolous talk (which are committed by word); and covetousness, ill-will, and false views (which are committed by mind).

 Puñña, merit is that which cleanses the mind. Kusala is another term for puñña. There are ten kinds of meritorious deeds. See notes on vv. 42, 43.

 


dhp117_B
Verse-Kệ 117

Không nên lặp đi lặp lại điều ác

2. Pāpañ ce puriso kayirā - na taṁ kayirā punappunaṁ

Ṅa tamhi chandaṁ kayirātha - dukkho pāpassa uccayo.


2. Nếu người kia làm điều ác, người ấy không nên lặp đi lặp lại, không nên thỏa thích trong việc ác: tích ác tức thọ khổ. 117.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu thường lặp đi lặp lại một hành động sai lạc. Đức Phật quở rầy thầy và đọc câu kệ trên.

DO NO EVIL AGAIN AND AGAIN

2. Pàpañ ce puriso kayirà 
            na tam kayirà punappunam 
Na tamhi chandam kayiràtha 
            dukkho pàpassa uccayo. 117.

2. Should a person commit evil, he should not do it again and again; he should not find pleasure therein: painful is the accumulation of evil. 117.

Story

    A monk used to commit a wrong act again and again. The Buddha reproved him and uttered this stanza.


dhp118_B
Verse-Kệ 118

Hãy lặp đi lặp lại điều thiện

3. Puññaṁ ce puriso kayirā - kayirāth'etaṁ punappunaṁ

Tamhi chandaṁ kayirātha- sukho puññassa uccayo.


3. Nếu người kia làm một việc tạo phước báu, người ấy phải lặp đi lặp lại, phải tìm thỏa thích trong điều thiện ấy: tích trữ nghiệp lànhhạnh phúc118.

Tích chuyện

Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng giàu tâm đạo, cúng dường vật thực đến một vị A-La-Hán. Bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh Trời. Từ nhàn cảnh ấy, vị Trời - trước kia là bà tín nữ nghèo - trở xuống lau dọn tịnh thất cho vị A-La-Hán để tăng trưởng thêm phước báu, nhưng vị A-La-Hán ngăn cản, không cho. Bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên dạy bà như trên.

DO GOOD AGAIN AND AGAIN

3. Puññam ce puriso kayirà 
            kayiràth'etam punappunam 
Tamhi chandam kayiràtha 
            sukho puññassa uccayo. 118.

3. Should a person perform a meritorious action, he should do it again and again; he should find pleasure therein: blissful is the accumulation of merit. 118.

Story

    A poor but devout woman offered some food to an Arahant. Bitten by a serpent, she died and was born in a heavenly state. As a goddess she came early in the morning to clean the premises of the Arahant to increase her good fortune. The Arahant prevented her from doing so. She was grieved. The Buddha perceived her sad state of mind and advised her.


dhp119_B
dhp120_B
Verse-Kệ 119-120

Do quả trổ, sẽ biết hành động ác, do quả trổ, sẽ biết hành động thiện

4. Pāpo' pi passati bhadraṁ - yāva pāpaṁ na paccati

Yadā ca paccati pāpaṁ - atha pāpo pāpāni passati.

5. Bhadro' pi passati pāpaṁ - yāva bhadraṁ na paccati

yādā ca paccati bhadraṁ - atha bhadro bhadrāni passati.


4. Người làm ác có thể gặp lành, ngày nào mà quả dữ chưa trổ. Nhưng, khi quả trổ, chừng ấy họ mới thấy hậu quả tai hại. 1 119.

5. Người hành thiện có thể gặp dữ, ngày nào mà quả lành chưa trổ. Nhưng, khi quả trổ, chừng ấy người hành thiện sẽ gặt quả phúc. 2 120.

Tích chuyện

Ông Cấp Cô Độc (Anāthapindika) phát tâm bố thí rất trong sạch để hộ độ tăng chúng, tiêu xài hết phần lớn gia sản của ông. Bị chỉ tríchphung phí tiền của nhưng ông không màng biết đến lời chỉ trích, cứ tiếp tục cúng dường để phát triển tăng sự. Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của ông và khuyến dạy các lời trên về hậu quả của những hành động tốt và xấu.

Chú thích

1. Một người xấu xa hư hèn có thể sống dồi dào phong phú nhờ hành động tốt trong quá khứ. Người ấy đang thọ hưởng hạnh phúc nhờ tiềm năng của nghiệp lành trong quá khứ mạnh hơn, đang thắng thế, và đàn áp nghiệp ác hiện tại. Do đó lắm lúc ta thấy hình như có sự bất công trên thế gian - người ác được may mắn. Nhưng một khi mà quả dữ hội đủ duyên kỳ để trổ sanh, theo định luật nghiệp báo dĩ nhiên phải có, chừng ấy người làm ác sẽ gặt quả khổ đau do hành động bất thiện của mình trong quá khứ.

2. Cũng nhiều khi người đạo đức hiền lương lại gặp phải hoạn nạn khốn cùng vì tiềm năng của nghiệp ác trong quá khứ mạnh hơn, thắng thế, và đàn áp nghiệp lành hiện tại. Người ấy chỉ rõ biết được hiệu năng là hành động thiện của mình khi mà, đúng lúc, nó sẽ trổ quả và đem lại hạnh phúc dồi dào.

Chính sự kiện có việc trái ngược trong đời - người xấu xa hư hèn được dồi dào phong phú còn người đạo đức hiền lương lại phải gặp hoạn nạn khốn cùng - là một biện minh vững chắc cho niềm tin nơi nghiệp báotái sanh.

BY ITS EFFECTS EVIL IS KNOWN 
BY ITS EFFECTS GOOD IS KNOWN

4. Pàpo' pi passati bhadram 
            yàva pàpam na paccati 
Yadà ca paccati pàpam 
            atha pàpo pàpàni passati. 119.
5. Bhadro' pi passati pàpam 
            yàva bhadram na paccati 
Yadà ca paccati bhadram 
            atha bhadro bhadràni passati. 120.

4. Even an evil-doer sees good as long as evil ripens not; but when it bears fruit, then he sees the evil results. 4 119.

5. Even a good person sees evil so long as good ripens not; but when it bears fruit then the good one sees the good results. 5 120.

Story

    Anàthapiudika very generously supported the Sangha and lost the greater part of his fortune. He was criticised for his extravagant almsgiving. But ignoring all criticism, he continued his generous acts. Appreciating his generosity, the Buddha uttered these verses to show the results of both good and bad.

NOTES:

 A wicked person may lead a prosperous life as the result of his past good deeds. He will experience happiness owing to the potentiality of his past good over the present evil, a seeming injustice which often prevails in this world. When once, according to the inexorable law of kamma, his evil actions fructify, then he perceives the painful effects of his wickedness.

 A virtuous person, as often happens, may meet with adversity owing to the potentiality of his past evil actions over his present good acts. He is convinced of the efficacy of his present good deeds only when, at the opportune moment, they fructify, giving him abundant bliss. The fact that at times the wicked are prosperous and the virtuous are unfortunate is itself strong evidence in support of the belief in kamma and rebirth.

 


dhp121_B
Verse-Kệ 121

Không nên xem thường điều ác

6. Māvamaññetha 1 pāpassa - na maṁ taṁ āgamissati

Udabindunipātena - udakumbho'pi pūrāti

Pūrati bālo pāpassa - thokathokam' pi ācinaṁ.


6. Không nên khinh thường điều ác, nói rằng "Nó sẽ không đến gần ta" 2. Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm đầy cái bình. Dường thế ấy, người cuồng dại góp nhặt mỗi lần chút ít điều ác, (ngày kia) sẽ bị cái ác thấm nhuần trọn vẹn121.

Tích chuyện

Vị Tỳ-khưu nọ không lưu tâm đến một lỗi lầm nhỏ mà thầy thường hay phạm đến. Mặc dầu các bạn đồng môn nhiều lần khuyên giải, thầy vẫn một mực bỏ lửng, không để ý. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức Phật thầy cũng nói rằng ta không nên quá quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyến dạy thầy không nên xem thường lỗi lầm, dầu nhỏ nhen thế nào.

Chú thích

1. Māppamannetha trong nhiều bổn.

2. Vì không đến gần, nó sẽ không gây tai hại cho ta. 

THINK NOT LIGHTLY OF EVIL

6. Màvamaññetha 
6 pàpassa 
            na mam tam àgamissati. 
Udabindunipàtena 
            udakumbho' pi purati
Purati bàlo pàpassa 
            thokathokam pi àcinam. 121.

6. Do not disregard evil, saying, "It will not come nigh unto me"; by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the fool, gathering little by little, fills himself with evil. 121.

Story

    A monk was indifferent to a slight wrong which he was continually doing. As he would not give heed to the advice of the other monks the matter was reported to the Buddha. In the presence of the Buddha too he remarked that one should not be so much concerned with such a slight wrong. The Buddha advised him not to disregard even a slight wrong.

NOTES:

 Màppamaññetha in most texts.


dhp122_B
Verse-Kệ 122

Không nên xem thường điều thiện

7. Māvamaññetha 1 puññassa - na mam taṁ āgamissati

Udabindunipātena - udakumbho'pi purāti

Purāti dhīro puññassa - thokathokam pi ācinaṁ.


7. Không nên xem thường phước báu, nói rằng "Nó sẽ không đến gần ta" 2. Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm đầy cái bình. Dường thế ấy, người thiện trí góp nhặt mỗi lần chút ít điều thiện, (ngày kia) sẽ trọn vẹn thấm nhuần122.


Tích chuyện

Được biết rằng Đức Phật thuyết Pháp mỗi khi thọ trai xong, một người thiện trí nọ đi khắp làng của mình, cổ động cho mọi người cúng dường vật thực đến Đức Phậtchúng Tăng, kẻ ít người nhiều, tùy phương tiện. Khi đến nhà một trưởng giả, nhã ý của ông bị hiểu lầm, và ông trưởng giả chỉ đóng góp một phần rất nhỏ. Đến lúc mọi việc đã hoàn tất tốt đẹp, người thiện trí hợp tất cả lại để tỏ lòng tri ơn. Ông trưởng giả cũng đến dự, nhưng với ý định sẽ giết người trí tuệ nếu vị này có lời khinh rẻ vì ông không đóng góp đúng theo sức. Tuy nhiên, người thiện trí vẫn cám ơn đồng đều tất cả mọi ngườicầu chúc mọi người được hưởng phước báu dồi dào. Ông trưởng giả ăn năn và xin sám hối.

Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng về giá trị của hành động thiện, dầu chỉ là điều thiện nhỏ.

Chú thích

1. Trong nhiều bổn, chép là Māppamannetha.

2. Vì không đến gần, nó không đem phước báu đến ta. 

THINK NOT LIGHTLY OF GOOD

7. Màvamaññetha puññassa 
            na mam tam àgamissati. 
Udabindunipàtena 
            udakumbho' pi purati
Purati dhãro puññassa 
            thokathokam pi àcinam. 122.

7. Do not disregard merit, saying "It will not come nigh unto me"; by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the wise man, gathering little by little, fills himself with good. 122.

Story

    A wise man, hearing the Buddha preach on the giving of alms, induced a whole village to give alms to the Buddha and the Sangha according to their means. When he went collecting provisions a rich man, misconstruing his motive, contributed a very small amount. While thanks were being offered to the various donors the rich man went there with the object of killing the wise man if he should speak disparagingly of him. The wise man on the contrary thanked all equally and wished them a great reward. The rich man felt remorse and sought his pardon.

Hearing the story, the Buddha discoursed on the value of even a small gift.


dhp123_B
Verse-Kệ 123

Hãy tránh điều ác như ta lánh xa một con đường nguy hiểm

8. Vānijo' va bhayaṁ maggaṁ - appasattho mahaddhano

Visaṁ jīvitukāmo' va - pāpāni parivajjaye.


8. Như người đi buôn - mang theo nhiều tiền của mà ít bạn đồng hành - tránh con đường nguy hiểm, như người muốn sống tránh thuốc độc, cùng thế ấy, ta phải lánh xa điều ác. 123.

Tích chuyện


Một người lái buôn nhập đoàn cùng đi với nhiều vị Tỳ-khưu. Trong lúc ấy vài tướng cướp muốn giựt tiền của anh mà không được. Lúc về, các vị Tỳ-khưu bạch lại với Đức Phật về cố gắng bất thành của các tên cướp. Nhơn đó Đức Phật khuyên dạy câu kệ trên. 

SHUN EVIL LIKE A PERILOUS PATH

8. Vàuijo' va bhayam maggam 
            appasattho mahaddhano 
Visam jãvitukàmo' va 
            pàpàni parivajjaye. 123.

8. Just as a merchant, with a small escort and great wealth, avoids a perilous route, just as one desiring to live avoids poison, even so should one shun evil things. 123.

Story

    A merchant, accompanied by many monks, set out with a caravan. Some robbers tried to waylay him but failed in their attempt. The monks left the merchant and went to the Buddha and told Him of the attempt of the robbers. Thereupon the Buddha uttered this verse.


dhp124_B
Verse-Kệ 124

Người không có ý định xấu sẽ không tạo nghiệp ác

9. Paṇnimhi ce vaṇo n'āssa - hareyya pāṇinā visaṁ

Nābbaṇam visam anveti - natthi pāpaṁ akubbato.


9. Nếu tay không mang thương tích, ta có thể cầm thuốc độc. Chất độc không làm nguy hại người không có vết trầy. Điều ác không làm nguy hại người không lầm lỗi 1124.

Tích chuyện

Cô gái một nhà khá giả kia - vốn đã đắc quả Tu-Đà-Hườn - đem lòng thương một người thợ săn, do sự kết hợp xa xôi trong tiền kiếp, và theo chồng. Hai vợ chồng có đông con. Bà vợ, mặc dầu Nhập Lưu, hằng ngày thường mang cung tên đưa cho chồng đi săn. Trong nhóm các vị Tỳ-khưu, có sự thắc mắc không biết hành động như vậy bà có tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không có ý định làm ác mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo nghiệp ác, cũng như cầm thuốc độc mà tay không trầy trụa thì chất độc không ngấm vào người, do đó vô hại.

Chú thích

1. Không lầm lỗi - tức người không có ý định ác. 

NO EVIL TO THOSE WHO HAVE NO BAD INTENTION

9. Pàuimhi ce vauo n'àssa 
            hareyya pàuinà visam 
Nàbbauam visam anveti 
            natthi pàpam akubbato. 124.

9. If no wound there be in one's hand, one may carry poison in it. Poison does not affect one who has no wound. There is no ill for him who does no wrong. 7 124.

Story

    A rich man's daughter, who was a Stream-Winner, fell in love with a hunter owing to past association, and eloped with him. She gave birth to several sons. The wife, although a Sotàpanna, was in the habit of giving bows and arrows to the husband to go hunting. Amongst the monks a question arose whether she committed an evil by doing so. The Buddha explained that she was blameless as she did so in obedience to her husband and having no evil intention.

NOTES:

 That is, for one who has no evil intention.


dhp125_B
Verse-Kệ 125

Ai gây tổn hại cho người vô tội sẽ chịu sầu muộn

10. Yo appaduṭṭhassa narassa dussati - suddhassa posassa aṅanganassa

Tam eva bālaṁ pacceti pāpaṁ - sukhumo rajo paṭivātaṁ' vakhitto.


10. Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch, và vô tội, quả dữ sẽ dội trở lại kẻ cuồng dại ấy, như tung cát bụi ngược chiều gió, cát bụi sẽ bay trở vào mắt. 125.

Tích chuyện

Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó. Trên đường đi, anh gặp một tăng sĩ. Trọn suốt buổi anh không săn được gì. Lúc trở về, anh gặp lại vị tăng sĩ. Nghĩ rằng vì gặp nhà sư nên không săn được thịt, anh nổi giận xua chó vồ vị tăng sĩ vô tội. Vị Tỳ-khưu hoảng sợ, trèo lên cây thoát thân. Tên thợ săn chưa đã nư giận, bắn một mũi tên trúng vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị quá đau, loanh quanh làm rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn chó dữ thấy có người lúng túng trong cái y, ngỡ rằng vị tăng sĩ từ trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị Tỳ-khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết hành động như vậy thầy có tạo ác nghiệp hay không. Đức Phật rọi sáng cho thầy và mô tả hậu quả xấu càng tăng trưởng thêm của kẻ nhẫn tâm gây tổn hại cho người ôn hòa, vô tội. 

WHO HARMS THE INNOCENT COMES TO GRIEF

10. Yo appaduññhassa narassa dussati 
            suddhassa posassa anaïganassa
Tam eva bàlam pacceti pàpam 
            sukhumo rajo pañivàtam' va khitto. 125.

10. Whoever harms a harmless person, one pure and guiltless, upon that very fool the evil recoils like fine dust thrown against the wind. 125.

Story

    A hunter went hunting with his dogs. On the way he met a monk. The hunter could not bag any game. While returning he met the same monk. He thought that his failure to bag any game was due to having met the monk. So he set his dogs upon him. The innocent monk climbed a tree to save himself. The hunter pierced his soles with his arrows. As the monk was struggling in pain his robe fell upon the hunter, covering him. The dogs; thinking that it was the monk that had fallen, bit him to death. The monk approached the Buddha and wished to know whether he had done any wrong. The Buddha cleared his doubts and described the evil consequences that accrue to one who harms an innocent person.


dhp126_B
Verse-Kệ 126

Tái sanh tùy thuộc nơi hành động

11. Gabbham eke uppajjanti - nirayaṁ pāpakammino

Saggaṁ sugationo yanti - parinibbanti anāsavā.


11. Vài người tái sanh vào bào thai 1, người hành ác (sanh) vào khổ cảnh 2, người phẩm hạnh tốt vào nhàn cảnh 3. Bậc Không Ô Nhiễm 4 nhập diệt vào Niết-bàn. 126.

Tích chuyện

Vị Tỳ-khưu nọ thường đến nhà một người chuyên làm nghề mài kim cương, và bà vợ người này sắm sửa vật thực để cúng dường. Ngày kia, trong lúc chủ nhà đi vào trong, một con chim từ phía sau đáp xuống và, trước mắt thầy Tỳ-khưu, nuốt mất một hòn kim cương. Chủ nhà trở ra, thấy mất một viên ngọc, cật hỏi vị tăng sĩ. Thầy xác nhận mình không có lấy. Nhưng chủ nhà không tin, đánh đập thầy một cách tàn nhẫn. Máu chảy đọng vũng dưới đất. Con chim thấy máu, bay trở xuống để uống. Trong cơn giận dữ tên chủ nhà đá con chim văng ra chết. Lúc ấy vị Tỳ-khưu mới thuật lại tự sự. Chủ nhà mổ bụng chim, tìm ra viên ngọc và xin sám hối. Khi vị Tỳ-khưu trở về hầu Phật, bạch lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật dạy rằng chính hành động quyết định cho sự tái sanh. Hành động hiện tại quyết định cuộc tái sanh trong tương lai.

Chú thích

1. Theo Phật giáo có bốn lối tái sanh là:

a) Noãn sanh (aṇḍaja) sanh từ trong trứng, b) Bào sanh (jalābuja), sanh từ bào thai, c) Thấp sanh (saṁsedaja), sanh từ chỗ ẩm thấp, và d) Hóa sanh (opapātika), đột nhiên sanh ra.

Tất cả chúng sanh đều sanh ra theo một trong bốn lối ấy.

2. Khổ cảnhNirayaNi là không có. Aya là hạnh phúcNiraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp ác, hay nói cách khác, là trạng thái đau khổchúng sanh phải chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục trường cửuchúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hành phạt đau khổ một cách vĩnh viễn. Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các thiện nghiệp đã tạo.

3. Nhàn cảnh - Saggasu + agga, đầy hạnh phúc. Trong Dục giới (Kāmaloka) cảnh ngườisáu cảnh Trời dục được xem là cảnh giới hạnh phúc. Chúng sanh ở trong cảnh giới này cũng không trường tồn vĩnh cửu.

4. Bậc Không Ô Nhiễm - chư vị A-La-Hán, sau khi chết không còn tái sanh nữa mà nhập Niết-bàn. 

BIRTH DEPENDS ON ACTIONS

11. Gabbham eke uppajjanti 
            nirayam pàpakammino 
Saggam sugatino yanti 
            parinibbanti anàsavà. 126.

11. Some are born 8 in a womb; evil-doers (are born) in woeful states; 9 the well-conducted go to blissful states; 10 the Undefiled Ones 11 pass away into Nibbàna. 126.

Story

    Daily a monk used to visit the house of a lapidary, whose wife prepared alms for him. One day in the presence of the monk a bird that was being reared in the house swallowed a gem when the lapidary had gone inside. The lapidary, not finding the gem, inquired about it of the monk, who denied having taken it. But the lapidary, suspected the monk and mercilessly tortured him. Blood flowed from his body. The bird came to drink the blood. The lapidary kicked the bird and it died. Then the monk revealed what had happened. The lapidary ripped up the stomach of the bird and discovered the gem. He begged pardon from the monk. When the monks inquired the Buddha stated that actions determine birth.

NOTES:

 According to Buddhism there are four kinds of birth - namely: egg-born (audaja), womb-born (jalàbuja), moisture-born (samsedaja) and spontaneous birth (opapàtika).

 Niraya = ni + aya = devoid of happiness. There are four kinds of niraya - namely: woeful state (apàya), the animal kingdom (tiracchànayoni), the plane of Petas (petayoni) and the plane of Asura-demons (asurayoni).

None of these states is eternal. According to their evil kamma beings may be born in such woeful states. Departing from those states they may be born in blissful states according to their past good kamma.

10  Sagga = su + agga = full of happiness. In the sense-sphere (kàmaloka) the human plane and the six celestial planes are regarded as blissful states. They too are not eternal.

11  Arahants, after death, are not born any more, but attain Parinibbàna.

 


 dhp127_B
Verse-Kệ 127

Không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo

12. Na antaḷikkhe na samuddhamajjhe - na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Na vijjati so jagatippadeso - yatthaṭṭhito muñceyya pāpakammā.


12. Không phải trên trời, giữa biển hay trong hang núi mà người tạo nghiệp ác có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để lẩn trốn (hậu quả) của hành động bất thiện127.

Tích chuyện

Ba nhóm Tỳ-khưu đến yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, nhóm thứ nhứt thấy một con quạ đang bay bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa đại dương, còn nhóm thứ ba thì thấy bảy vị Tỳ-khưu bị nhốt trong hang đá bảy ngày. Tất cả các vị ấy đều xin Đức Phật giải thích. Đức Phật giải rằng trong một tiền kiếp, con quạ làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết một con bò lười biếng, thiếu phụ trấn nước một con chó và bảy vị Tỳ-khưu làm kẻ chăn bò, cột con kỳ đà trên một ổ kiến trong bảy ngày. Đức Phật thêm rằng không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo.

Chú thích

Theo đúng giáo lý của Đức Phật, không thể van lơn cầu cạnh, hay hối lộ, hoặc gian lận bằng cách nào mà ta thay đổi được định luật nhân quả, cũng không thể lẩn trốn nơi nào trên thế gian, dầu trên trời rộng minh mông, giữa đại dương sâu thẳm, hoặc ở thâm sơn cùng cốc mà ta tránh khỏi hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Không có vị Trời nào, chí đến Đức Phật đi nữa, có thể can thiệp vào sự báo ứng của nghiệp.

NOBODY IS EXEMPT FROM THE EFFECTS OF EVIL KAMMA

12. Na antaëikkhe na samuddamajjhe 
            na pabbatànam vivaram pavissa
Na vijjati so jagatippadeso 
            yatthaññhito muñceyya pàpakammà. 127.

12. Not in the sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is found that place on earth where abiding one may escape from (the consequences) of one's evil deed. 12 127.

Story

    Three groups of monks went to see the Buddha. On their way one group saw a flying crow being burnt to death. Another group saw a woman being drowned in mid-ocean. The other group saw seven monks imprisoned in a cave for seven days. All of them wanted to know from the Buddha the reason for these occurrences. The Buddha related that the crow, as a farmer in a previous birth, had burnt a lazy ox to death, the woman had drowned a dog, and the monks, as cowherds in a previous life, had imprisoned an iguana in an anthill for seven days. The Buddha added that no one is exempt from the consequences of his or her past evil deeds.

NOTES:

12  The Buddhist law of moral causation cannot be bribed, nor can one escape the evil consequences of kamma by seeking refuge in any place on earth. No god, not even a Buddha, can intervene in the operation of kamma.


dhp128_B
Verse-Kệ 128

Không thể khắc phục cái chết

13. Na antaḷikkhe na samuddamajjhe - na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Na vijjati so jagatippadeso -yatthaṭṭhitaṁ nappasahetha maccu.


13. Không phải trên trời, giữa biển, hay trong hang sâu núi thẳm, mà có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để tránh khỏi tử thần128.

Tích chuyện

Vua Suppabuddha, cha của công chúa Da-Du-Đà-La (Yasodharā), tức giận Đức Phật vì Ngài bỏ con gái của vua ra đi, nên không ngừng quấy rối Đức Phật. Đức Phật tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm. Vua Suppabuddha cố tránh, nhưng sau cùng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm. 

DEATH CANNOT BE OVERCOME

13. Na antaëikkhe na samuddamajjhe 
            na pabbatànam vivaram pavissa
Na vijjati so jagatippadeso 
            yatthaññhitam nappasahetha maccu. 128.

13. Not in the sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is found that place on earth where abiding one will not be overcome by death. 128.

Story

    King Suppabuddha, princess Yasodharà's father, being angry with the Buddha for having renounced his daughter started harassing him. The Buddha predicted that Suppabuddha would meet with a tragic death. Suppabuddha tried to avert it, but died as predicted by the Buddha.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8659)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7966)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7817)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7602)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8488)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10105)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6719)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6958)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6126)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6463)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6097)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6002)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6139)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5627)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8758)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1176064)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9068)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7154)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7644)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8114)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5331)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5875)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5107)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5846)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5137)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6343)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4398)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5031)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5295)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5498)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6342)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5510)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7125)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9480)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10923)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9893)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9762)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8055)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10105)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15542)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7785)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7580)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10105)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11120)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng