Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác - The Dhammapada, Chapter 09, Evil

10 Tháng Mười Một 20189:42 SA(Xem: 584)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác - The Dhammapada, Chapter 09, Evil

Chapter09-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 09, Phẩm Ác
The Dhammapada, Chapter 09, Papavagga: Evil

(Kệ 116-128 - Verses 116-128)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp116_B
Verse-Kệ 116

Hãy gấp rút làm việc thiện dập tắt điều ác

1. Abhittharetha kalyāne - pāpā cittaṁ nivāraye

Dandhaṁ hi karoto puññaṁ - pāpasmiṁ ramati mano.


1. Hãy gấp rút làm việc thiện1. hãy chế ngự điều ác trong tâm 2, vì tâm của người dể duôi, chậm tạo thiện nghiệp3, sẽ ưa thích làm việc ác. 116.

Tích chuyện

Hai vợ chồng người kia chỉ có mỗi một cái quần và hai người chia nhau mặc một cái áo. Lúc vợ mặc áo thì chồng không mặc. Lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia người chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết Pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng anh, nhưng lúc ấy anh bị tâm luyến ái chế ngự. Suốt đêm ấy anh chiến đấu chống lại tánh vị kỷ của mình. Cuối cùng anh reo lên: "Ta đã thắng, ta đã thắng", và chạy đem dâng cái áo. Câu chuyện đến tai vua. Vua khen ngợi và ban thưởng anh xứng đáng.

Chú thích

1. Không nên hưỡn đãi khi làm việc lành. Nên nắm ngay lấy mọi cơ hội để làm điều thiện. Những hành động như thế sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến hạnh phúc trường cửu của ta. Cũng nên vận dụng mọi cố gắng để thanh lọc tâm, mỗi khi nó ve vãn gần điều ác. Tâm ô nhiễm sẽ thỏa thích trong tư tưởng xấu.

2. Ác - pāpa, là cái gì làm cho tâm nhiễm ô. Là cái gì dẫn ta đến trạng thái khổ cực. Danh từ "tội lỗi" không dịch đúng nghĩa Phạn ngữ pāpa vì Phật giáo không đặt vấn đề thưởng phạt. Hành động nào bắt nguồn từ ba căn tham ái (rāga), sân hận (dosa), và si mê (moha) là ác. Có mười loại hành động ác là: sát sanh, trộm cắp, tà dâm (thực hiện bằng thân), nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ cộc cằn, nói nhảm nhí (thực hiện bằng khẩu) và tham lam, sân hận, tà kiến (thực hiện bằng ý).

3. Thiện (nghiệp), hay phước báu - puñña, là cái gì thanh lọc tâm. Kusala là một danh từ đồng nghĩa với puñña. Có mười loại hành động tạo phước báu. Xem Chú thích những câu 42, 43. 

BE QUICK IN DOING GOOD; SUPPRESS EVIL

1. Abhittharetha kalyane 
            pàpà cittam nivàraye 
Dandham hi karoto puññam 
            pàpasmim ramatã mano. 116.

1. Make haste in doing good; 1 check your mind from evil; 2 for the mind of him who is slow in doing meritorious actions 3 delights in evil. 116.

Story

    A husband and wife had only one under garment each and only one upper garment between the two of them. One day the husband heard the Dhamma from the Buddha and desired to offer to Him his only upper garment, but selfishness overcame him. Throughout the night he battled with his selfishness. Finally he offered the garment and exclaimed, "I have won! I have won!" Hearing his story, the king rewarded him handsomely.

NOTES:

 There should be no delay in doing good deeds. One must avail oneself of every opportunity to do good. Such good actions redound to one's eternal happiness. Every effort also should be made to control the mind as it is prone to evil. The impure mind rejoices in evil thoughts.

2  Pàpa, evil, is that which defiles one's mind. It is that which leads to woeful states. "Sin", purely a Christian term is not a good English equivalent for pàpa. What is associated with the three immoral roots such as lust (ràga), anger (dosa), and delusion (moha) is evil. There are ten kinds of evil. They are killing, stealing, and sexual misconduct (which are committed by deed); lying, slandering, harsh speech, and frivolous talk (which are committed by word); and covetousness, ill-will, and false views (which are committed by mind).

 Puñña, merit is that which cleanses the mind. Kusala is another term for puñña. There are ten kinds of meritorious deeds. See notes on vv. 42, 43.

 


dhp117_B
Verse-Kệ 117

Không nên lặp đi lặp lại điều ác

2. Pāpañ ce puriso kayirā - na taṁ kayirā punappunaṁ

Ṅa tamhi chandaṁ kayirātha - dukkho pāpassa uccayo.


2. Nếu người kia làm điều ác, người ấy không nên lặp đi lặp lại, không nên thỏa thích trong việc ác: tích ác tức thọ khổ. 117.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu thường lặp đi lặp lại một hành động sai lạc. Đức Phật quở rầy thầy và đọc câu kệ trên.

DO NO EVIL AGAIN AND AGAIN

2. Pàpañ ce puriso kayirà 
            na tam kayirà punappunam 
Na tamhi chandam kayiràtha 
            dukkho pàpassa uccayo. 117.

2. Should a person commit evil, he should not do it again and again; he should not find pleasure therein: painful is the accumulation of evil. 117.

Story

    A monk used to commit a wrong act again and again. The Buddha reproved him and uttered this stanza.


dhp118_B
Verse-Kệ 118

Hãy lặp đi lặp lại điều thiện

3. Puññaṁ ce puriso kayirā - kayirāth'etaṁ punappunaṁ

Tamhi chandaṁ kayirātha- sukho puññassa uccayo.


3. Nếu người kia làm một việc tạo phước báu, người ấy phải lặp đi lặp lại, phải tìm thỏa thích trong điều thiện ấy: tích trữ nghiệp lành là hạnh phúc. 118.

Tích chuyện

Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng giàu tâm đạo, cúng dường vật thực đến một vị A-La-Hán. Bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh Trời. Từ nhàn cảnh ấy, vị Trời - trước kia là bà tín nữ nghèo - trở xuống lau dọn tịnh thất cho vị A-La-Hán để tăng trưởng thêm phước báu, nhưng vị A-La-Hán ngăn cản, không cho. Bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên dạy bà như trên.

DO GOOD AGAIN AND AGAIN

3. Puññam ce puriso kayirà 
            kayiràth'etam punappunam 
Tamhi chandam kayiràtha 
            sukho puññassa uccayo. 118.

3. Should a person perform a meritorious action, he should do it again and again; he should find pleasure therein: blissful is the accumulation of merit. 118.

Story

    A poor but devout woman offered some food to an Arahant. Bitten by a serpent, she died and was born in a heavenly state. As a goddess she came early in the morning to clean the premises of the Arahant to increase her good fortune. The Arahant prevented her from doing so. She was grieved. The Buddha perceived her sad state of mind and advised her.


dhp119_B
dhp120_B
Verse-Kệ 119-120

Do quả trổ, sẽ biết hành động ác, do quả trổ, sẽ biết hành động thiện

4. Pāpo' pi passati bhadraṁ - yāva pāpaṁ na paccati

Yadā ca paccati pāpaṁ - atha pāpo pāpāni passati.

5. Bhadro' pi passati pāpaṁ - yāva bhadraṁ na paccati

yādā ca paccati bhadraṁ - atha bhadro bhadrāni passati.


4. Người làm ác có thể gặp lành, ngày nào mà quả dữ chưa trổ. Nhưng, khi quả trổ, chừng ấy họ mới thấy hậu quả tai hại. 1 119.

5. Người hành thiện có thể gặp dữ, ngày nào mà quả lành chưa trổ. Nhưng, khi quả trổ, chừng ấy người hành thiện sẽ gặt quả phúc. 2 120.

Tích chuyện

Ông Cấp Cô Độc (Anāthapindika) phát tâm bố thí rất trong sạch để hộ độ tăng chúng, tiêu xài hết phần lớn gia sản của ông. Bị chỉ trích là phung phí tiền của nhưng ông không màng biết đến lời chỉ trích, cứ tiếp tục cúng dường để phát triển tăng sự. Đức Phật ngợi khen hạnh bố thí của ông và khuyến dạy các lời trên về hậu quả của những hành động tốt và xấu.

Chú thích

1. Một người xấu xa hư hèn có thể sống dồi dào phong phú nhờ hành động tốt trong quá khứ. Người ấy đang thọ hưởng hạnh phúc nhờ tiềm năng của nghiệp lành trong quá khứ mạnh hơn, đang thắng thế, và đàn áp nghiệp ác hiện tại. Do đó lắm lúc ta thấy hình như có sự bất công trên thế gian - người ác được may mắn. Nhưng một khi mà quả dữ hội đủ duyên kỳ để trổ sanh, theo định luật nghiệp báo dĩ nhiên phải có, chừng ấy người làm ác sẽ gặt quả khổ đau do hành động bất thiện của mình trong quá khứ.

2. Cũng nhiều khi người đạo đức hiền lương lại gặp phải hoạn nạn khốn cùng vì tiềm năng của nghiệp ác trong quá khứ mạnh hơn, thắng thế, và đàn áp nghiệp lành hiện tại. Người ấy chỉ rõ biết được hiệu năng là hành động thiện của mình khi mà, đúng lúc, nó sẽ trổ quả và đem lại hạnh phúc dồi dào.

Chính sự kiện có việc trái ngược trong đời - người xấu xa hư hèn được dồi dào phong phú còn người đạo đức hiền lương lại phải gặp hoạn nạn khốn cùng - là một biện minh vững chắc cho niềm tin nơi nghiệp báo và tái sanh.

BY ITS EFFECTS EVIL IS KNOWN 
BY ITS EFFECTS GOOD IS KNOWN

4. Pàpo' pi passati bhadram 
            yàva pàpam na paccati 
Yadà ca paccati pàpam 
            atha pàpo pàpàni passati. 119.
5. Bhadro' pi passati pàpam 
            yàva bhadram na paccati 
Yadà ca paccati bhadram 
            atha bhadro bhadràni passati. 120.

4. Even an evil-doer sees good as long as evil ripens not; but when it bears fruit, then he sees the evil results. 4 119.

5. Even a good person sees evil so long as good ripens not; but when it bears fruit then the good one sees the good results. 5 120.

Story

    Anàthapiudika very generously supported the Sangha and lost the greater part of his fortune. He was criticised for his extravagant almsgiving. But ignoring all criticism, he continued his generous acts. Appreciating his generosity, the Buddha uttered these verses to show the results of both good and bad.

NOTES:

 A wicked person may lead a prosperous life as the result of his past good deeds. He will experience happiness owing to the potentiality of his past good over the present evil, a seeming injustice which often prevails in this world. When once, according to the inexorable law of kamma, his evil actions fructify, then he perceives the painful effects of his wickedness.

 A virtuous person, as often happens, may meet with adversity owing to the potentiality of his past evil actions over his present good acts. He is convinced of the efficacy of his present good deeds only when, at the opportune moment, they fructify, giving him abundant bliss. The fact that at times the wicked are prosperous and the virtuous are unfortunate is itself strong evidence in support of the belief in kamma and rebirth.

 


dhp121_B
Verse-Kệ 121

Không nên xem thường điều ác

6. Māvamaññetha 1 pāpassa - na maṁ taṁ āgamissati

Udabindunipātena - udakumbho'pi pūrāti

Pūrati bālo pāpassa - thokathokam' pi ācinaṁ.


6. Không nên khinh thường điều ác, nói rằng "Nó sẽ không đến gần ta" 2. Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm đầy cái bình. Dường thế ấy, người cuồng dại góp nhặt mỗi lần chút ít điều ác, (ngày kia) sẽ bị cái ác thấm nhuần trọn vẹn. 121.

Tích chuyện

Vị Tỳ-khưu nọ không lưu tâm đến một lỗi lầm nhỏ mà thầy thường hay phạm đến. Mặc dầu các bạn đồng môn nhiều lần khuyên giải, thầy vẫn một mực bỏ lửng, không để ý. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, trước mặt Đức Phật thầy cũng nói rằng ta không nên quá quan tâm đến những lỗi lầm nhỏ mọn như thế. Đức Phật khuyến dạy thầy không nên xem thường lỗi lầm, dầu nhỏ nhen thế nào.

Chú thích

1. Māppamannetha trong nhiều bổn.

2. Vì không đến gần, nó sẽ không gây tai hại cho ta. 

THINK NOT LIGHTLY OF EVIL

6. Màvamaññetha 
6 pàpassa 
            na mam tam àgamissati. 
Udabindunipàtena 
            udakumbho' pi purati
Purati bàlo pàpassa 
            thokathokam pi àcinam. 121.

6. Do not disregard evil, saying, "It will not come nigh unto me"; by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the fool, gathering little by little, fills himself with evil. 121.

Story

    A monk was indifferent to a slight wrong which he was continually doing. As he would not give heed to the advice of the other monks the matter was reported to the Buddha. In the presence of the Buddha too he remarked that one should not be so much concerned with such a slight wrong. The Buddha advised him not to disregard even a slight wrong.

NOTES:

 Màppamaññetha in most texts.


dhp122_B
Verse-Kệ 122

Không nên xem thường điều thiện

7. Māvamaññetha 1 puññassa - na mam taṁ āgamissati

Udabindunipātena - udakumbho'pi purāti

Purāti dhīro puññassa - thokathokam pi ācinaṁ.


7. Không nên xem thường phước báu, nói rằng "Nó sẽ không đến gần ta" 2. Từng giọt nhỏ rơi xuống, lâu ngày cũng làm đầy cái bình. Dường thế ấy, người thiện trí góp nhặt mỗi lần chút ít điều thiện, (ngày kia) sẽ trọn vẹn thấm nhuần. 122.


Tích chuyện

Được biết rằng Đức Phật thuyết Pháp mỗi khi thọ trai xong, một người thiện trí nọ đi khắp làng của mình, cổ động cho mọi người cúng dường vật thực đến Đức Phật và chúng Tăng, kẻ ít người nhiều, tùy phương tiện. Khi đến nhà một trưởng giả, nhã ý của ông bị hiểu lầm, và ông trưởng giả chỉ đóng góp một phần rất nhỏ. Đến lúc mọi việc đã hoàn tất tốt đẹp, người thiện trí hợp tất cả lại để tỏ lòng tri ơn. Ông trưởng giả cũng đến dự, nhưng với ý định sẽ giết người trí tuệ nếu vị này có lời khinh rẻ vì ông không đóng góp đúng theo sức. Tuy nhiên, người thiện trí vẫn cám ơn đồng đều tất cả mọi người và cầu chúc mọi người được hưởng phước báu dồi dào. Ông trưởng giả ăn năn và xin sám hối.

Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng về giá trị của hành động thiện, dầu chỉ là điều thiện nhỏ.

Chú thích

1. Trong nhiều bổn, chép là Māppamannetha.

2. Vì không đến gần, nó không đem phước báu đến ta. 

THINK NOT LIGHTLY OF GOOD

7. Màvamaññetha puññassa 
            na mam tam àgamissati. 
Udabindunipàtena 
            udakumbho' pi purati
Purati dhãro puññassa 
            thokathokam pi àcinam. 122.

7. Do not disregard merit, saying "It will not come nigh unto me"; by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the wise man, gathering little by little, fills himself with good. 122.

Story

    A wise man, hearing the Buddha preach on the giving of alms, induced a whole village to give alms to the Buddha and the Sangha according to their means. When he went collecting provisions a rich man, misconstruing his motive, contributed a very small amount. While thanks were being offered to the various donors the rich man went there with the object of killing the wise man if he should speak disparagingly of him. The wise man on the contrary thanked all equally and wished them a great reward. The rich man felt remorse and sought his pardon.

Hearing the story, the Buddha discoursed on the value of even a small gift.


dhp123_B
Verse-Kệ 123

Hãy tránh điều ác như ta lánh xa một con đường nguy hiểm

8. Vānijo' va bhayaṁ maggaṁ - appasattho mahaddhano

Visaṁ jīvitukāmo' va - pāpāni parivajjaye.


8. Như người đi buôn - mang theo nhiều tiền của mà ít bạn đồng hành - tránh con đường nguy hiểm, như người muốn sống tránh thuốc độc, cùng thế ấy, ta phải lánh xa điều ác. 123.

Tích chuyện


Một người lái buôn nhập đoàn cùng đi với nhiều vị Tỳ-khưu. Trong lúc ấy vài tướng cướp muốn giựt tiền của anh mà không được. Lúc về, các vị Tỳ-khưu bạch lại với Đức Phật về cố gắng bất thành của các tên cướp. Nhơn đó Đức Phật khuyên dạy câu kệ trên. 

SHUN EVIL LIKE A PERILOUS PATH

8. Vàuijo' va bhayam maggam 
            appasattho mahaddhano 
Visam jãvitukàmo' va 
            pàpàni parivajjaye. 123.

8. Just as a merchant, with a small escort and great wealth, avoids a perilous route, just as one desiring to live avoids poison, even so should one shun evil things. 123.

Story

    A merchant, accompanied by many monks, set out with a caravan. Some robbers tried to waylay him but failed in their attempt. The monks left the merchant and went to the Buddha and told Him of the attempt of the robbers. Thereupon the Buddha uttered this verse.


dhp124_B
Verse-Kệ 124

Người không có ý định xấu sẽ không tạo nghiệp ác

9. Paṇnimhi ce vaṇo n'āssa - hareyya pāṇinā visaṁ

Nābbaṇam visam anveti - natthi pāpaṁ akubbato.


9. Nếu tay không mang thương tích, ta có thể cầm thuốc độc. Chất độc không làm nguy hại người không có vết trầy. Điều ác không làm nguy hại người không lầm lỗi 1124.

Tích chuyện

Cô gái một nhà khá giả kia - vốn đã đắc quả Tu-Đà-Hườn - đem lòng thương một người thợ săn, do sự kết hợp xa xôi trong tiền kiếp, và theo chồng. Hai vợ chồng có đông con. Bà vợ, mặc dầu Nhập Lưu, hằng ngày thường mang cung tên đưa cho chồng đi săn. Trong nhóm các vị Tỳ-khưu, có sự thắc mắc không biết hành động như vậy bà có tạo nghiệp ác không. Đức Phật giải thích rằng vì bà không có ý định làm ác mà chỉ vâng lệnh chồng nên không tạo nghiệp ác, cũng như cầm thuốc độc mà tay không trầy trụa thì chất độc không ngấm vào người, do đó vô hại.

Chú thích

1. Không lầm lỗi - tức người không có ý định ác. 

NO EVIL TO THOSE WHO HAVE NO BAD INTENTION

9. Pàuimhi ce vauo n'àssa 
            hareyya pàuinà visam 
Nàbbauam visam anveti 
            natthi pàpam akubbato. 124.

9. If no wound there be in one's hand, one may carry poison in it. Poison does not affect one who has no wound. There is no ill for him who does no wrong. 7 124.

Story

    A rich man's daughter, who was a Stream-Winner, fell in love with a hunter owing to past association, and eloped with him. She gave birth to several sons. The wife, although a Sotàpanna, was in the habit of giving bows and arrows to the husband to go hunting. Amongst the monks a question arose whether she committed an evil by doing so. The Buddha explained that she was blameless as she did so in obedience to her husband and having no evil intention.

NOTES:

 That is, for one who has no evil intention.


dhp125_B
Verse-Kệ 125

Ai gây tổn hại cho người vô tội sẽ chịu sầu muộn

10. Yo appaduṭṭhassa narassa dussati - suddhassa posassa aṅanganassa

Tam eva bālaṁ pacceti pāpaṁ - sukhumo rajo paṭivātaṁ' vakhitto.


10. Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch, và vô tội, quả dữ sẽ dội trở lại kẻ cuồng dại ấy, như tung cát bụi ngược chiều gió, cát bụi sẽ bay trở vào mắt. 125.

Tích chuyện

Người thợ săn kia vào rừng với bầy chó. Trên đường đi, anh gặp một tăng sĩ. Trọn suốt buổi anh không săn được gì. Lúc trở về, anh gặp lại vị tăng sĩ. Nghĩ rằng vì gặp nhà sư nên không săn được thịt, anh nổi giận xua chó vồ vị tăng sĩ vô tội. Vị Tỳ-khưu hoảng sợ, trèo lên cây thoát thân. Tên thợ săn chưa đã nư giận, bắn một mũi tên trúng vào gót chân nhà sư. Nhà sư bị quá đau, loanh quanh làm rơi cái y xuống, trùm lên mình tên thợ săn. Đoàn chó dữ thấy có người lúng túng trong cái y, ngỡ rằng vị tăng sĩ từ trên cây đã rơi xuống, áp lại cắn tên thợ săn đến chết. Vị Tỳ-khưu thoát nạn trở về hầu Phật và thắc mắc không biết hành động như vậy thầy có tạo ác nghiệp hay không. Đức Phật rọi sáng cho thầy và mô tả hậu quả xấu càng tăng trưởng thêm của kẻ nhẫn tâm gây tổn hại cho người ôn hòa, vô tội. 

WHO HARMS THE INNOCENT COMES TO GRIEF

10. Yo appaduññhassa narassa dussati 
            suddhassa posassa anaïganassa
Tam eva bàlam pacceti pàpam 
            sukhumo rajo pañivàtam' va khitto. 125.

10. Whoever harms a harmless person, one pure and guiltless, upon that very fool the evil recoils like fine dust thrown against the wind. 125.

Story

    A hunter went hunting with his dogs. On the way he met a monk. The hunter could not bag any game. While returning he met the same monk. He thought that his failure to bag any game was due to having met the monk. So he set his dogs upon him. The innocent monk climbed a tree to save himself. The hunter pierced his soles with his arrows. As the monk was struggling in pain his robe fell upon the hunter, covering him. The dogs; thinking that it was the monk that had fallen, bit him to death. The monk approached the Buddha and wished to know whether he had done any wrong. The Buddha cleared his doubts and described the evil consequences that accrue to one who harms an innocent person.


dhp126_B
Verse-Kệ 126

Tái sanh tùy thuộc nơi hành động

11. Gabbham eke uppajjanti - nirayaṁ pāpakammino

Saggaṁ sugationo yanti - parinibbanti anāsavā.


11. Vài người tái sanh vào bào thai 1, người hành ác (sanh) vào khổ cảnh 2, người phẩm hạnh tốt vào nhàn cảnh 3. Bậc Không Ô Nhiễm 4 nhập diệt vào Niết-bàn. 126.

Tích chuyện

Vị Tỳ-khưu nọ thường đến nhà một người chuyên làm nghề mài kim cương, và bà vợ người này sắm sửa vật thực để cúng dường. Ngày kia, trong lúc chủ nhà đi vào trong, một con chim từ phía sau đáp xuống và, trước mắt thầy Tỳ-khưu, nuốt mất một hòn kim cương. Chủ nhà trở ra, thấy mất một viên ngọc, cật hỏi vị tăng sĩ. Thầy xác nhận mình không có lấy. Nhưng chủ nhà không tin, đánh đập thầy một cách tàn nhẫn. Máu chảy đọng vũng dưới đất. Con chim thấy máu, bay trở xuống để uống. Trong cơn giận dữ tên chủ nhà đá con chim văng ra chết. Lúc ấy vị Tỳ-khưu mới thuật lại tự sự. Chủ nhà mổ bụng chim, tìm ra viên ngọc và xin sám hối. Khi vị Tỳ-khưu trở về hầu Phật, bạch lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật dạy rằng chính hành động quyết định cho sự tái sanh. Hành động hiện tại quyết định cuộc tái sanh trong tương lai.

Chú thích

1. Theo Phật giáo có bốn lối tái sanh là:

a) Noãn sanh (aṇḍaja) sanh từ trong trứng, b) Bào sanh (jalābuja), sanh từ bào thai, c) Thấp sanh (saṁsedaja), sanh từ chỗ ẩm thấp, và d) Hóa sanh (opapātika), đột nhiên sanh ra.

Tất cả chúng sanh đều sanh ra theo một trong bốn lối ấy.

2. Khổ cảnh - NirayaNi là không có. Aya là hạnh phúc. Niraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp ác, hay nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hành phạt đau khổ một cách vĩnh viễn. Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các thiện nghiệp đã tạo.

3. Nhàn cảnh - Saggasu + agga, đầy hạnh phúc. Trong Dục giới (Kāmaloka) cảnh người và sáu cảnh Trời dục được xem là cảnh giới hạnh phúc. Chúng sanh ở trong cảnh giới này cũng không trường tồn vĩnh cửu.

4. Bậc Không Ô Nhiễm - chư vị A-La-Hán, sau khi chết không còn tái sanh nữa mà nhập Niết-bàn. 

BIRTH DEPENDS ON ACTIONS

11. Gabbham eke uppajjanti 
            nirayam pàpakammino 
Saggam sugatino yanti 
            parinibbanti anàsavà. 126.

11. Some are born 8 in a womb; evil-doers (are born) in woeful states; 9 the well-conducted go to blissful states; 10 the Undefiled Ones 11 pass away into Nibbàna. 126.

Story

    Daily a monk used to visit the house of a lapidary, whose wife prepared alms for him. One day in the presence of the monk a bird that was being reared in the house swallowed a gem when the lapidary had gone inside. The lapidary, not finding the gem, inquired about it of the monk, who denied having taken it. But the lapidary, suspected the monk and mercilessly tortured him. Blood flowed from his body. The bird came to drink the blood. The lapidary kicked the bird and it died. Then the monk revealed what had happened. The lapidary ripped up the stomach of the bird and discovered the gem. He begged pardon from the monk. When the monks inquired the Buddha stated that actions determine birth.

NOTES:

 According to Buddhism there are four kinds of birth - namely: egg-born (audaja), womb-born (jalàbuja), moisture-born (samsedaja) and spontaneous birth (opapàtika).

 Niraya = ni + aya = devoid of happiness. There are four kinds of niraya - namely: woeful state (apàya), the animal kingdom (tiracchànayoni), the plane of Petas (petayoni) and the plane of Asura-demons (asurayoni).

None of these states is eternal. According to their evil kamma beings may be born in such woeful states. Departing from those states they may be born in blissful states according to their past good kamma.

10  Sagga = su + agga = full of happiness. In the sense-sphere (kàmaloka) the human plane and the six celestial planes are regarded as blissful states. They too are not eternal.

11  Arahants, after death, are not born any more, but attain Parinibbàna.

 


 dhp127_B
Verse-Kệ 127

Không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo

12. Na antaḷikkhe na samuddhamajjhe - na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Na vijjati so jagatippadeso - yatthaṭṭhito muñceyya pāpakammā.


12. Không phải trên trời, giữa biển hay trong hang núi mà người tạo nghiệp ác có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để lẩn trốn (hậu quả) của hành động bất thiện. 127.

Tích chuyện

Ba nhóm Tỳ-khưu đến yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, nhóm thứ nhứt thấy một con quạ đang bay bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa đại dương, còn nhóm thứ ba thì thấy bảy vị Tỳ-khưu bị nhốt trong hang đá bảy ngày. Tất cả các vị ấy đều xin Đức Phật giải thích. Đức Phật giải rằng trong một tiền kiếp, con quạ làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết một con bò lười biếng, thiếu phụ trấn nước một con chó và bảy vị Tỳ-khưu làm kẻ chăn bò, cột con kỳ đà trên một ổ kiến trong bảy ngày. Đức Phật thêm rằng không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo.

Chú thích

Theo đúng giáo lý của Đức Phật, không thể van lơn cầu cạnh, hay hối lộ, hoặc gian lận bằng cách nào mà ta thay đổi được định luật nhân quả, cũng không thể lẩn trốn nơi nào trên thế gian, dầu trên trời rộng minh mông, giữa đại dương sâu thẳm, hoặc ở thâm sơn cùng cốc mà ta tránh khỏi hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Không có vị Trời nào, chí đến Đức Phật đi nữa, có thể can thiệp vào sự báo ứng của nghiệp.

NOBODY IS EXEMPT FROM THE EFFECTS OF EVIL KAMMA

12. Na antaëikkhe na samuddamajjhe 
            na pabbatànam vivaram pavissa
Na vijjati so jagatippadeso 
            yatthaññhito muñceyya pàpakammà. 127.

12. Not in the sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is found that place on earth where abiding one may escape from (the consequences) of one's evil deed. 12 127.

Story

    Three groups of monks went to see the Buddha. On their way one group saw a flying crow being burnt to death. Another group saw a woman being drowned in mid-ocean. The other group saw seven monks imprisoned in a cave for seven days. All of them wanted to know from the Buddha the reason for these occurrences. The Buddha related that the crow, as a farmer in a previous birth, had burnt a lazy ox to death, the woman had drowned a dog, and the monks, as cowherds in a previous life, had imprisoned an iguana in an anthill for seven days. The Buddha added that no one is exempt from the consequences of his or her past evil deeds.

NOTES:

12  The Buddhist law of moral causation cannot be bribed, nor can one escape the evil consequences of kamma by seeking refuge in any place on earth. No god, not even a Buddha, can intervene in the operation of kamma.


dhp128_B
Verse-Kệ 128

Không thể khắc phục cái chết

13. Na antaḷikkhe na samuddamajjhe - na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Na vijjati so jagatippadeso -yatthaṭṭhitaṁ nappasahetha maccu.


13. Không phải trên trời, giữa biển, hay trong hang sâu núi thẳm, mà có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để tránh khỏi tử thần. 128.

Tích chuyện

Vua Suppabuddha, cha của công chúa Da-Du-Đà-La (Yasodharā), tức giận Đức Phật vì Ngài bỏ con gái của vua ra đi, nên không ngừng quấy rối Đức Phật. Đức Phật tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm. Vua Suppabuddha cố tránh, nhưng sau cùng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm. 

DEATH CANNOT BE OVERCOME

13. Na antaëikkhe na samuddamajjhe 
            na pabbatànam vivaram pavissa
Na vijjati so jagatippadeso 
            yatthaññhitam nappasahetha maccu. 128.

13. Not in the sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is found that place on earth where abiding one will not be overcome by death. 128.

Story

    King Suppabuddha, princess Yasodharà's father, being angry with the Buddha for having renounced his daughter started harassing him. The Buddha predicted that Suppabuddha would meet with a tragic death. Suppabuddha tried to avert it, but died as predicted by the Buddha.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 247)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 227)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 322)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 461)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 321)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 447)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 573)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 482)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 549)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 605)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 525)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 537)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 603)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 493)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 520)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 614)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 807)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 744)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 942)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1051)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1197)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2471)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1357)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
14 Tháng Chín 201910:25 SA(Xem: 395)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 205)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1078)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
14 Tháng Chín 201910:25 SA(Xem: 395)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 244)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 209)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1046)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 859)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2957)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái