Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã - The Dhammapada, Chapter 12, The Self

13 Tháng Mười Một 20187:10 SA(Xem: 7373)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã - The Dhammapada, Chapter 12, The Self

Chapter12-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã
The Dhammapada, Chapter 12, Attavagga: The Self

(Kệ 157-166 - Verses 157-166)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp157_B
Verse-Kệ 157

12. TỰ NGÃ - ATTA 1 VAGGA


Hãy giác tỉnh


1. Attānaṁ ce piyaṁ jaññā -rakkheyya naṁ surakkhitaṁ

Tiṇṇam aññataraṁ yāmam paṭijaggeyya paṇḍito.


1. Thương mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Trong suốt thời gian ba canh, người thiện trí phải giác tỉnh phòng bị. 157.

Tích chuyện

Có ông vua nọ tuyệt tự. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ vua không có con nối dòng vì trong một kiếp quá khứ ông có đời sống không thận trọngôn hòa. Và Đức Phật khuyên dạy vua và hoàng hậu những lời trên.

Chú thích

1. Attā - tự ngã, theo Phật giáo, không có một linh hồn trường cửu hay một thực thể đơn thuần, không biến đổi (attā), do Thượng Đế tạo nên hay xuất ra từ một Đại Hồn (Paramātma). Ở đây danh từ attā(tự ngã) có nghĩa là toàn thể châu thân, hoặc một cá nhân, hoặc cái tâm, hay dòng trôi chảy của đời sống.

Atta Vagga: The Self

BE VIGILANT

1. Attànao ce piyam jaññà 
            rakkheyya nam surakkhitam 
Tiuuam aññataram yàmam 
            pañijaggeyya paudito. 157.

1. If one holds oneself 1 dear, one should protect oneself well. During every one of the three watches the wise man should keep vigil. 157.

Story

    A royal couple was childless. The Buddha declared that their childlessness was due to their not having led a harmless and heedful life in a previous birth. Advising them to be vigilant, He uttered this verse.

NOTES:

 According to Buddhism there is no permanent soul or unchanging entity (atta) either created by a God or emanating from a Paramàtma. Here the term atta (self) is applied to the whole body, or one's personality, or mind, or life flux.

 


dhp158_B
Verse-Kệ 158

Thầy phải làm gương trước

2. Attānaṁ eva paṭhamaṁ - patirūpe nivesaye

Ath'aññam anusāseyya - na kilisseyya paṇḍito.


2. Hãy tự củng cố vững chắc trên con đường chơn chánh, sau đó giáo hóa kẻ khác. Người trí như thế ấy sẽ không bị ô nhiễm 1158.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu tham - vốn có tài hùng biện - đi từ chùa này sang chùa khác thuyết Pháptham lam thâu góp tất cả những vật cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy Tỳ-khưu tham giảng hòa hai đàng bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhơn cơ hội, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương.

Chú thích

1. Người trí như thế ấy sẽ không bị kẻ khác khiển trách.

ADVISERS SHOULD SET THE EXAMPLE FIRST

2. Attànam eva pañhamam 
            patãrupe nivesaye 
Ath'aññam anusàseyya 
            na kilisseyya paudito. 158.

2. Let one first establish oneself in what is proper, and then instruct others. Such a wise man will not be defiled. 2 158.

Story

    A greedy monk who was a good preacher went from monastery to monastery, preaching the Dhamma and greedily gathering the gifts offered to him. One day two young monks could not divide between themselves two robes and a costly blanket. This greedy preacher settled the dispute by giving a robe to either of them and himself taking the blanket. The matter was reported to the Buddha. Thereupon the Buddha spoke on the desirability of the advisers themselves setting the example first.


NOTES:

 Will not be blamed by others.

dhp159_B
Verse-Kệ 159

Dạy người như thế nào, hành như thế ấy

3. Attānaṁ ce tathā kayirā - yathaññamanusāsati

Sudanto vata dammetha - attā hi kira duddamo.


3. Dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ, kế đó dạy (kẻ khác). Thật vậy, kiểm soát mình quả thật khó. 159.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu dạy người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm, muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Đức Phật khuyên các ông thầy nên thực hành trước những lời mình dạy.

ACT AS YOU INSTRUCT

3. Attànam ce tathà kayirà 
            yathaññamanusàsati 
Sudanto vata dammetha 
            attà hi kira duddamo. 159.

3. As he instructs others so should he himself act. Himself fully controlled, he should control (others); for oneself, indeed, is difficult to control. 159.

Story

    A monk advised others to practise meditation with earnestness, but he himself was heedless, sleeping in the night as he liked. The Buddha advised instructors to act according to their own instruction.


dhp160_B
Verse-Kệ 160

Ta là nương tựa của ta

4. Attā hi attano nātho - ko hi nātho paro siyā

Attanā' va sudantena - nāthaṁ labhati dullabhaṁ.


4. Chính ta là cứu tinh của ta. Quả thật vậy. Ai khác cứu được ta bây giờ? Khéo kiểm soát lấy mình tức là được vị cứu tinh vốn khó tìm. 160.

Tích chuyện

Ni cô kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Vua nuôi đứa trẻ. Về sau, cậu bé lớn lên cũng xin xuất giađắc quả A-La-Hán. Tuy nhiên, ni cô không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia, thấy vị Tỳ-khưu, con bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ông con không đáp lại sự trìu mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến áiđắc quả A-La-Hán. Nghe bà chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng vị cứu tinh, hay chỗ nương tựa, của ta, phải là chính ta chớ không ở đâu khác.

SELF IS ONE'S REFUGE

4. Attà hi attano nàtho 
            ko hi nàtho paro siyà 
Attanà' va sudantena 
            nàtham labhati dullabham. 160.

4. Oneself, indeed, is one's saviour, for what other saviour would there be? With oneself well controlled one obtains a saviour difficult to find. 160.

Story

    A nun prior to her ordination conceived a child and later gave birth to a son. The King adopted him. Having come of age, the boy became a monk and attained Arahantship. The mother nun could not give up her affection towards her son. One day she casually met him on the street going in quest of alms. She approached him with affection but the son did not return the affection. This unexpected attitude on the part of the son induced her to root out her affection towards him and attain Arahantship. Hearing of her realization the Buddha explained that one's saviour or refuge is oneself.


dhp161_B
Verse-Kệ 161

Ta chịu trách nhiệm về hành động ác của ta

5. Attanā' va kataṁ pāpaṁ -attajaṁ attasambhavaṁ

Abhimanthati dummedhaṁ -vajiraṁ v'asmamayaṁ maṇiṁ.


5. Hành ác chỉ do nơi ta. Điều ác tự xuất phát trong ta tự bắt nguồn ở ta, và nghiền nát kẻ thiển tri như kim cương nghiền bảo thạch. 161.

Tích chuyện

Một thiện tíntâm đạo đến chùa nghe Pháp suốt đêm và, đến sáng, xuống ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị rượt, chạy ngang qua, quăng gói đồ đã trộm bên cạnh anh rồi bỏ trốn. Dân làng chạy đến đó tưởng lầm anh là tên trộm, bắt đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu hoàn toàn vô tội, anh phải chịu một cái chết thê thảm như vậy là do nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Nhơn dịp, Đức Phật, dạy ằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của mình. 

ONE IS RESPONSIBLE FOR ONE'S EVIL

5. Attanà' va katam pàpam 
            attajam attasambhavam 
Abhimanthati dummedham 
            vajiram v'asmamayam mauim. 161.

5. By oneself alone is evil done; it is self-born, it is self-caused. Evil grinds the unwise as a diamond grinds a hard gem. 161.

Story

    A devout layman, hearing the doctrine throughout the night, was washing his face at a pond in the morning. At that time a thief who was being pursued by others, threw his stolen goods near this man and fled. People, mistaking him for the thief beat the innocent man to death. Hearing the sad story, the Buddha stated that although the man was absolutely innocent he had experienced such a tragic death owing to a past evil Kamma and thereafter the Buddha spoke on self-responsibility.


dhp162_B
Verse-Kệ 162

Người ô nhiễm làm cho mình sụp đổ

6. Yassa accantadussīlyaṁ māluvā sālam iv' otataṁ

Karoti so tatha' ttānaṁ -yathā naṁ icchatī diso.


6. Như dây Māluvā đeo siết, làm chết cây sāla, dường thế ấy, người nhiễm ô quá độ tự tạo cho mình những gì mà kẻ thù của mình mong ước162.

Tích chuyện

Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến bản chất ác độc của Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta), người đã nhiều lần âm mưu sát hại Ngài. 

THE CORRUPT BRING ABOUT THEIR OWN RUIN

6. Yassa accantadussãlyam 
            màluvà sàlam iv' otatam 
Karoti so tatha' ttànam 
            yathà nam icchatã diso. 162.

6. He who is exceedingly corrupt, like a màluvà creeper strangling a sal tree, does to himself what even an enemy would wish for him. 162.

Story

    The Buddha uttered this verse concerning the evil nature of the Venerable Devadatta, who had made several unsuccessful attempts to kill Him.


dhp163_B
Verse-Kệ 163

Làm ác thì dễ, điều lành thật khó làm

7. Sukarāni asādhūni - attano ahitāni ca

Yaṁ ve hitañ ca sādhuñ ca - taṁ ve paramadukkaraṁ.


7. Làm những việc khó nhọc và bất lợi cho mình thì dễ, nhưng khó thay, quả thật vậy, làm được những việc hữu ích và tốt đẹp163.

Tích chuyện

Đức Phật thốt ra những lời trên khi nghe Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta) âm mưu gây chia rẽ trong Tăng chúng.

EVIL IS EASY BUT GOOD IS DIFFICULT

7. Sukaràni asàdhuni 
            attano ahitàni ca 
Yam 've hitañ ca sàdhuñ ca 
            tam ve paramadukkaram. 163.

7. Easy to do are things that are hard and not beneficial to oneself, but very, very, difficult indeed, to do is that which is beneficial and good. 163.

Story

    This verse was uttered by the Buddha when He heard that the Venerable Devadatta has decided to cause a schism in the Order.


dhp164_B
Verse-Kệ 164

Không nên khinh thường bậc cao quý

8. Yo sāsanaṁ arahataṁ - ariyānaṁ dhammajīvinaṁ

Paṭikkosati dummedho - diṭṭhiṁ nissāya pāpikaṁ

Phalāni kaṭṭhakass'eva - attaghaññāya phallati.


8. Người khờ dại, vì quan kiến sai lầm của mình, khinh miệt giáo huấn của chư vị Thinh Văn A-La-Hán, những bậc Hiền Thánh, những bậc Chánh Hạnh, sẽ đi đến chỗ hoại vong, giống như trái kaṭṭha, chín mùi để tự diệt. 164.

Tích chuyện

Thầy Tỳ-khưu ganh tỵ nọ thuyết phục một bà thí chủ của mình không nên đến nghe Đức Phật thuyết Pháp. Không làm theo lời, bà tín nữ đến hầu Phật. Thấy vậy, thầy cũng đến bạch với Đức Phật, xin Đức Phật đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thítrì giới. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

SCORN NOT THE NOBLE

8. Yo sàsanam arahatam 
            ariyànam dhammajãvinam 
Pañikkosati dummedho 
            diññhim nissàya pàpikam
Phalàni kaññhakass' eva 
            attaghaññàya phallati. 164.

8. The stupid man, who, on account of false views, scorns the teaching of the Arahants, the Noble Ones, and the Righteous, ripens like the fruit of the kàshta reed, only for his own destruction. 164.

Story

    A jealous monk tried to dissuade his woman supporter from hearing the Dhamma from the Buddha. In spite of his attempts at dissuasion the woman went to see the Buddha. The monk, hearing of her visit went to the Buddha and suggested that He modify His sermon and preach on charity and morality. The Buddha, perceiving his bad intention, uttered this verse.


dhp165_B
Verse-Kệ 165

Trong sạch hay ô nhiễm đều do nơi ta

9. Attanā' va kataṁ pāpaṁ - attanā saṁkilissati

Attanā akataṁ pāpaṁ - attanā' va visujjhati

Suddhi asuddhi paccattaṁ - n'āñño aññaṁ visodhaye.


9. Làm điều ác, do ta. Quả thật vậy. Bị ô nhiễm, cũng do ta. Cũng do ta, không làm điều ác. Quả thật vậy. Do ta, ta được thanh lọc. Trong sạch hay ô nhiễm đều tùy nơi ta. Không ai làm cho người khác trong sạch được. 165.

Tích chuyện

Một người thiện tíntâm đạo đi nghe Pháp suốt đêm và, đến sáng, xuống ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị rượt, chạy ngang qua, quăng gói đồ bên cạnh rồi bỏ trốn. Dân làng rượt tên trộm đến đó thấy gói đồ bên cạnh anh chàng đang rửa mặt, lầm anh là tên trộm, bắt đánh. Vài người đi đường lúc ấy đến đó cứu anh khỏi nạn. Nghe câu chuyện, Đức Phật dạy những lời trên. 

PURITY AND IMPURITY DEPEND ON ONESELF

9. Attanà' va katam pàpam 
            attanà samkilissati 
Attanà akatam pàpam 
            attanà' va visujjhati
Suddhi asuddhi paccattam 
            n' âñño añño visodhaye. 165.

9. By oneself, indeed, is evil done; by oneself is one defiled. By oneself is evil left undone; by oneself indeed, is one purified. Purity and impurity depend on oneself. No one purifies another. 165.

Story

    A devout layman, having listened to the doctrine throughout the night, went in the morning to a pond to wash his face. At that moment a thief, who was being pursued by people, threw his stolen goods near him and fled. People molested him mistaking him for the thief. Some courtesans, who were passing that way, saved him. Hearing his sad story, the Buddha uttered this verse.


dhp166_B
Verse-Kệ 166

Hãy chuyên cần để thành đạt an lạc tinh thần

10. Attadatthaṁ paratthena - bahunā' pi na hāpaye

Attadatthaṁ bhiññāya - sadatthapasuto siyā.


10. Không nên vì sự an lành của người khác, dầu lớn lao đến đâu, mà lãng quên an lành của chính mình 1. Hãy nhận định rõ ràng sự an lành của chính mình và lập tâm thành đạt mục tiêu166.

Tích chuyện

Lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, các đệ tử từ bốn phương xa gần tấp nập về đảnh lễ Ngài. Chỉ có một thầy Tỳ-khưu tên Attadattha, thay vì làm như các vị khác, rút về tịnh thất chuyên cần hành thiền. Khi được hỏi về thái độ ấy, thầy trả lời: "Bạch hóa Đức Thế Tôn, vì trong ba tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt nên con nghĩ rằng để tỏ lòng quý trọng Ngài, việc làm tốt đẹp nhứt là thành tựu đạo quả A-La-Hán lúc Ngài còn tại tiền". Đức Phật ngợi khen phẩm hạnh gương mẫu của thầy và dạy không nên lãng quên sự an lành của chính mình vì người khác.

Chú thích

1. Ở đây, danh từ "an lành" có nghĩa mục tiêu cuối cùng, tức đạo quả Niết-bàn.

Không nên hi sinh thánh quả của mình vì nghi thức tôn sùng bề ngoài.

Không nên hiểu lầm rằng Đức Phật dạy chớ có phục vụ kẻ khác, chớ tạo hạnh phúc cho kẻ khác một cách vị tha, bất cầu lợi. Tinh thần phục vụ bất cầu lợi luôn luôn được Đức Phật khuyến khích.

STRIVE FOR YOUR SPIRITUAL WELFARE

10. Attadattham paratthena 
            bahunà' pi na hàpaye 
Attadattham abhiññàya 
            sadatthapasuto siyà. 166.

10. For the sake of others' welfare, however great, let not one neglect one's own welfare. 3 Clearly perceiving one's own welfare, let one be intent on one's own goal. 166.

Story

    As the Buddha was about to pass away His disciples flocked from far and near to pay their last respects to Him. A monk named Attadattha instead of joining them, retired to his cell and meditated. The other monks reported this matter to the Buddha. When questioned as to his conduct. the monk replied. "Lord, as you would be passing away three months hence I thought the best way to honour you would be by attaining Arahantship during your lifetime itself." The Buddha praised him for his exemplary conduct and remarked that one's spiritual welfare should not be abandoned for the sake of others.

NOTES:

 Here "welfare" denotes one's ultimate goal, i.e., Nibbàna. Personal sanctification should not be sacrificed for the sake of external homage.

One must not misunderstand this verse to mean that one should not selflessly work for the weal of others. Selfless service is highly commended by the Buddha.

 

 
__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8729)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8043)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8006)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7872)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7656)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8568)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10179)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6764)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6998)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6156)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6522)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6137)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6033)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6190)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5675)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8814)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1178076)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9126)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7216)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7686)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8167)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5400)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5915)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5146)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5875)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5167)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6374)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4445)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5061)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5316)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5518)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6374)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5550)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7193)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9513)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10961)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9984)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9843)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8120)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10179)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15639)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7895)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7683)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10151)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11227)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng