V043

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã - The Dhammapada, Chapter 12, The Self

13 Tháng Mười Một 20187:10 SA(Xem: 573)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã - The Dhammapada, Chapter 12, The Self

Chapter12-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 12, Phẩm Tự Ngã
The Dhammapada, Chapter 12, Attavagga: The Self

(Kệ 157-166 - Verses 157-166)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp157_B
Verse-Kệ 157

12. TỰ NGÃ - ATTA 1 VAGGA


Hãy giác tỉnh


1. Attānaṁ ce piyaṁ jaññā -rakkheyya naṁ surakkhitaṁ

Tiṇṇam aññataraṁ yāmam paṭijaggeyya paṇḍito.


1. Thương mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Trong suốt thời gian ba canh, người thiện trí phải giác tỉnh phòng bị. 157.

Tích chuyện

Có ông vua nọ tuyệt tự. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ vua không có con nối dòng vì trong một kiếp quá khứ ông có đời sống không thận trọng và ôn hòa. Và Đức Phật khuyên dạy vua và hoàng hậu những lời trên.

Chú thích

1. Attā - tự ngã, theo Phật giáo, không có một linh hồn trường cửu hay một thực thể đơn thuần, không biến đổi (attā), do Thượng Đế tạo nên hay xuất ra từ một Đại Hồn (Paramātma). Ở đây danh từ attā(tự ngã) có nghĩa là toàn thể châu thân, hoặc một cá nhân, hoặc cái tâm, hay dòng trôi chảy của đời sống.

Atta Vagga: The Self

BE VIGILANT

1. Attànao ce piyam jaññà 
            rakkheyya nam surakkhitam 
Tiuuam aññataram yàmam 
            pañijaggeyya paudito. 157.

1. If one holds oneself 1 dear, one should protect oneself well. During every one of the three watches the wise man should keep vigil. 157.

Story

    A royal couple was childless. The Buddha declared that their childlessness was due to their not having led a harmless and heedful life in a previous birth. Advising them to be vigilant, He uttered this verse.

NOTES:

 According to Buddhism there is no permanent soul or unchanging entity (atta) either created by a God or emanating from a Paramàtma. Here the term atta (self) is applied to the whole body, or one's personality, or mind, or life flux.

 


dhp158_B
Verse-Kệ 158

Thầy phải làm gương trước

2. Attānaṁ eva paṭhamaṁ - patirūpe nivesaye

Ath'aññam anusāseyya - na kilisseyya paṇḍito.


2. Hãy tự củng cố vững chắc trên con đường chơn chánh, sau đó giáo hóa kẻ khác. Người trí như thế ấy sẽ không bị ô nhiễm 1158.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu tham - vốn có tài hùng biện - đi từ chùa này sang chùa khác thuyết Pháp và tham lam thâu góp tất cả những vật cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy Tỳ-khưu tham giảng hòa hai đàng bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhơn cơ hội, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương.

Chú thích

1. Người trí như thế ấy sẽ không bị kẻ khác khiển trách.

ADVISERS SHOULD SET THE EXAMPLE FIRST

2. Attànam eva pañhamam 
            patãrupe nivesaye 
Ath'aññam anusàseyya 
            na kilisseyya paudito. 158.

2. Let one first establish oneself in what is proper, and then instruct others. Such a wise man will not be defiled. 2 158.

Story

    A greedy monk who was a good preacher went from monastery to monastery, preaching the Dhamma and greedily gathering the gifts offered to him. One day two young monks could not divide between themselves two robes and a costly blanket. This greedy preacher settled the dispute by giving a robe to either of them and himself taking the blanket. The matter was reported to the Buddha. Thereupon the Buddha spoke on the desirability of the advisers themselves setting the example first.


NOTES:

 Will not be blamed by others.

dhp159_B
Verse-Kệ 159

Dạy người như thế nào, hành như thế ấy

3. Attānaṁ ce tathā kayirā - yathaññamanusāsati

Sudanto vata dammetha - attā hi kira duddamo.


3. Dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ, kế đó dạy (kẻ khác). Thật vậy, kiểm soát mình quả thật khó. 159.

Tích chuyện

Một thầy Tỳ-khưu dạy người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm, muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Đức Phật khuyên các ông thầy nên thực hành trước những lời mình dạy.

ACT AS YOU INSTRUCT

3. Attànam ce tathà kayirà 
            yathaññamanusàsati 
Sudanto vata dammetha 
            attà hi kira duddamo. 159.

3. As he instructs others so should he himself act. Himself fully controlled, he should control (others); for oneself, indeed, is difficult to control. 159.

Story

    A monk advised others to practise meditation with earnestness, but he himself was heedless, sleeping in the night as he liked. The Buddha advised instructors to act according to their own instruction.


dhp160_B
Verse-Kệ 160

Ta là nương tựa của ta

4. Attā hi attano nātho - ko hi nātho paro siyā

Attanā' va sudantena - nāthaṁ labhati dullabhaṁ.


4. Chính ta là cứu tinh của ta. Quả thật vậy. Ai khác cứu được ta bây giờ? Khéo kiểm soát lấy mình tức là được vị cứu tinh vốn khó tìm. 160.

Tích chuyện

Ni cô kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Vua nuôi đứa trẻ. Về sau, cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-La-Hán. Tuy nhiên, ni cô không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia, thấy vị Tỳ-khưu, con bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ông con không đáp lại sự trìu mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-La-Hán. Nghe bà chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng vị cứu tinh, hay chỗ nương tựa, của ta, phải là chính ta chớ không ở đâu khác.

SELF IS ONE'S REFUGE

4. Attà hi attano nàtho 
            ko hi nàtho paro siyà 
Attanà' va sudantena 
            nàtham labhati dullabham. 160.

4. Oneself, indeed, is one's saviour, for what other saviour would there be? With oneself well controlled one obtains a saviour difficult to find. 160.

Story

    A nun prior to her ordination conceived a child and later gave birth to a son. The King adopted him. Having come of age, the boy became a monk and attained Arahantship. The mother nun could not give up her affection towards her son. One day she casually met him on the street going in quest of alms. She approached him with affection but the son did not return the affection. This unexpected attitude on the part of the son induced her to root out her affection towards him and attain Arahantship. Hearing of her realization the Buddha explained that one's saviour or refuge is oneself.


dhp161_B
Verse-Kệ 161

Ta chịu trách nhiệm về hành động ác của ta

5. Attanā' va kataṁ pāpaṁ -attajaṁ attasambhavaṁ

Abhimanthati dummedhaṁ -vajiraṁ v'asmamayaṁ maṇiṁ.


5. Hành ác chỉ do nơi ta. Điều ác tự xuất phát trong ta tự bắt nguồn ở ta, và nghiền nát kẻ thiển tri như kim cương nghiền bảo thạch. 161.

Tích chuyện

Một thiện tín có tâm đạo đến chùa nghe Pháp suốt đêm và, đến sáng, xuống ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị rượt, chạy ngang qua, quăng gói đồ đã trộm bên cạnh anh rồi bỏ trốn. Dân làng chạy đến đó tưởng lầm anh là tên trộm, bắt đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu hoàn toàn vô tội, anh phải chịu một cái chết thê thảm như vậy là do nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Nhơn dịp, Đức Phật, dạy ằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của mình. 

ONE IS RESPONSIBLE FOR ONE'S EVIL

5. Attanà' va katam pàpam 
            attajam attasambhavam 
Abhimanthati dummedham 
            vajiram v'asmamayam mauim. 161.

5. By oneself alone is evil done; it is self-born, it is self-caused. Evil grinds the unwise as a diamond grinds a hard gem. 161.

Story

    A devout layman, hearing the doctrine throughout the night, was washing his face at a pond in the morning. At that time a thief who was being pursued by others, threw his stolen goods near this man and fled. People, mistaking him for the thief beat the innocent man to death. Hearing the sad story, the Buddha stated that although the man was absolutely innocent he had experienced such a tragic death owing to a past evil Kamma and thereafter the Buddha spoke on self-responsibility.


dhp162_B
Verse-Kệ 162

Người ô nhiễm làm cho mình sụp đổ

6. Yassa accantadussīlyaṁ māluvā sālam iv' otataṁ

Karoti so tatha' ttānaṁ -yathā naṁ icchatī diso.


6. Như dây Māluvā đeo siết, làm chết cây sāla, dường thế ấy, người nhiễm ô quá độ tự tạo cho mình những gì mà kẻ thù của mình mong ước. 162.

Tích chuyện

Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến bản chất ác độc của Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta), người đã nhiều lần âm mưu sát hại Ngài. 

THE CORRUPT BRING ABOUT THEIR OWN RUIN

6. Yassa accantadussãlyam 
            màluvà sàlam iv' otatam 
Karoti so tatha' ttànam 
            yathà nam icchatã diso. 162.

6. He who is exceedingly corrupt, like a màluvà creeper strangling a sal tree, does to himself what even an enemy would wish for him. 162.

Story

    The Buddha uttered this verse concerning the evil nature of the Venerable Devadatta, who had made several unsuccessful attempts to kill Him.


dhp163_B
Verse-Kệ 163

Làm ác thì dễ, điều lành thật khó làm

7. Sukarāni asādhūni - attano ahitāni ca

Yaṁ ve hitañ ca sādhuñ ca - taṁ ve paramadukkaraṁ.


7. Làm những việc khó nhọc và bất lợi cho mình thì dễ, nhưng khó thay, quả thật vậy, làm được những việc hữu ích và tốt đẹp. 163.

Tích chuyện

Đức Phật thốt ra những lời trên khi nghe Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta) âm mưu gây chia rẽ trong Tăng chúng.

EVIL IS EASY BUT GOOD IS DIFFICULT

7. Sukaràni asàdhuni 
            attano ahitàni ca 
Yam 've hitañ ca sàdhuñ ca 
            tam ve paramadukkaram. 163.

7. Easy to do are things that are hard and not beneficial to oneself, but very, very, difficult indeed, to do is that which is beneficial and good. 163.

Story

    This verse was uttered by the Buddha when He heard that the Venerable Devadatta has decided to cause a schism in the Order.


dhp164_B
Verse-Kệ 164

Không nên khinh thường bậc cao quý

8. Yo sāsanaṁ arahataṁ - ariyānaṁ dhammajīvinaṁ

Paṭikkosati dummedho - diṭṭhiṁ nissāya pāpikaṁ

Phalāni kaṭṭhakass'eva - attaghaññāya phallati.


8. Người khờ dại, vì quan kiến sai lầm của mình, khinh miệt giáo huấn của chư vị Thinh Văn A-La-Hán, những bậc Hiền Thánh, những bậc Chánh Hạnh, sẽ đi đến chỗ hoại vong, giống như trái kaṭṭha, chín mùi để tự diệt. 164.

Tích chuyện

Thầy Tỳ-khưu ganh tỵ nọ thuyết phục một bà thí chủ của mình không nên đến nghe Đức Phật thuyết Pháp. Không làm theo lời, bà tín nữ đến hầu Phật. Thấy vậy, thầy cũng đến bạch với Đức Phật, xin Đức Phật đổi đề tài thời Pháp và giảng về đức bố thí và trì giới. Biết rõ ý định không tốt của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

SCORN NOT THE NOBLE

8. Yo sàsanam arahatam 
            ariyànam dhammajãvinam 
Pañikkosati dummedho 
            diññhim nissàya pàpikam
Phalàni kaññhakass' eva 
            attaghaññàya phallati. 164.

8. The stupid man, who, on account of false views, scorns the teaching of the Arahants, the Noble Ones, and the Righteous, ripens like the fruit of the kàshta reed, only for his own destruction. 164.

Story

    A jealous monk tried to dissuade his woman supporter from hearing the Dhamma from the Buddha. In spite of his attempts at dissuasion the woman went to see the Buddha. The monk, hearing of her visit went to the Buddha and suggested that He modify His sermon and preach on charity and morality. The Buddha, perceiving his bad intention, uttered this verse.


dhp165_B
Verse-Kệ 165

Trong sạch hay ô nhiễm đều do nơi ta

9. Attanā' va kataṁ pāpaṁ - attanā saṁkilissati

Attanā akataṁ pāpaṁ - attanā' va visujjhati

Suddhi asuddhi paccattaṁ - n'āñño aññaṁ visodhaye.


9. Làm điều ác, do ta. Quả thật vậy. Bị ô nhiễm, cũng do ta. Cũng do ta, không làm điều ác. Quả thật vậy. Do ta, ta được thanh lọc. Trong sạch hay ô nhiễm đều tùy nơi ta. Không ai làm cho người khác trong sạch được. 165.

Tích chuyện

Một người thiện tín có tâm đạo đi nghe Pháp suốt đêm và, đến sáng, xuống ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị rượt, chạy ngang qua, quăng gói đồ bên cạnh rồi bỏ trốn. Dân làng rượt tên trộm đến đó thấy gói đồ bên cạnh anh chàng đang rửa mặt, lầm anh là tên trộm, bắt đánh. Vài người đi đường lúc ấy đến đó cứu anh khỏi nạn. Nghe câu chuyện, Đức Phật dạy những lời trên. 

PURITY AND IMPURITY DEPEND ON ONESELF

9. Attanà' va katam pàpam 
            attanà samkilissati 
Attanà akatam pàpam 
            attanà' va visujjhati
Suddhi asuddhi paccattam 
            n' âñño añño visodhaye. 165.

9. By oneself, indeed, is evil done; by oneself is one defiled. By oneself is evil left undone; by oneself indeed, is one purified. Purity and impurity depend on oneself. No one purifies another. 165.

Story

    A devout layman, having listened to the doctrine throughout the night, went in the morning to a pond to wash his face. At that moment a thief, who was being pursued by people, threw his stolen goods near him and fled. People molested him mistaking him for the thief. Some courtesans, who were passing that way, saved him. Hearing his sad story, the Buddha uttered this verse.


dhp166_B
Verse-Kệ 166

Hãy chuyên cần để thành đạt an lạc tinh thần

10. Attadatthaṁ paratthena - bahunā' pi na hāpaye

Attadatthaṁ bhiññāya - sadatthapasuto siyā.


10. Không nên vì sự an lành của người khác, dầu lớn lao đến đâu, mà lãng quên an lành của chính mình 1. Hãy nhận định rõ ràng sự an lành của chính mình và lập tâm thành đạt mục tiêu. 166.

Tích chuyện

Lúc Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, các đệ tử từ bốn phương xa gần tấp nập về đảnh lễ Ngài. Chỉ có một thầy Tỳ-khưu tên Attadattha, thay vì làm như các vị khác, rút về tịnh thất chuyên cần hành thiền. Khi được hỏi về thái độ ấy, thầy trả lời: "Bạch hóa Đức Thế Tôn, vì trong ba tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt nên con nghĩ rằng để tỏ lòng quý trọng Ngài, việc làm tốt đẹp nhứt là thành tựu đạo quả A-La-Hán lúc Ngài còn tại tiền". Đức Phật ngợi khen phẩm hạnh gương mẫu của thầy và dạy không nên lãng quên sự an lành của chính mình vì người khác.

Chú thích

1. Ở đây, danh từ "an lành" có nghĩa mục tiêu cuối cùng, tức đạo quả Niết-bàn.

Không nên hi sinh thánh quả của mình vì nghi thức tôn sùng bề ngoài.

Không nên hiểu lầm rằng Đức Phật dạy chớ có phục vụ kẻ khác, chớ tạo hạnh phúc cho kẻ khác một cách vị tha, bất cầu lợi. Tinh thần phục vụ bất cầu lợi luôn luôn được Đức Phật khuyến khích.

STRIVE FOR YOUR SPIRITUAL WELFARE

10. Attadattham paratthena 
            bahunà' pi na hàpaye 
Attadattham abhiññàya 
            sadatthapasuto siyà. 166.

10. For the sake of others' welfare, however great, let not one neglect one's own welfare. 3 Clearly perceiving one's own welfare, let one be intent on one's own goal. 166.

Story

    As the Buddha was about to pass away His disciples flocked from far and near to pay their last respects to Him. A monk named Attadattha instead of joining them, retired to his cell and meditated. The other monks reported this matter to the Buddha. When questioned as to his conduct. the monk replied. "Lord, as you would be passing away three months hence I thought the best way to honour you would be by attaining Arahantship during your lifetime itself." The Buddha praised him for his exemplary conduct and remarked that one's spiritual welfare should not be abandoned for the sake of others.

NOTES:

 Here "welfare" denotes one's ultimate goal, i.e., Nibbàna. Personal sanctification should not be sacrificed for the sake of external homage.

One must not misunderstand this verse to mean that one should not selflessly work for the weal of others. Selfless service is highly commended by the Buddha.

 

 
__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 263)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 249)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 362)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 512)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 336)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 471)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 625)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 513)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 576)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 641)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 545)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 620)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 517)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 539)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 635)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 762)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 978)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1069)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1226)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2511)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1395)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 583)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 225)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1109)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 583)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 276)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 233)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1091)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 910)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2991)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái