V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian - The Dhammapada, Chapter 13, The World

14 Tháng Mười Một 20187:23 SA(Xem: 563)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian - The Dhammapada, Chapter 13, The World

Chapter13-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian
The Dhammapada, Chapter 13, Lokavagga: The World

(Kệ 167-178 - Verses 167-178)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp167_B
Verse-Kệ 167

Hãy từ bỏ tham vọng thấp hèn

1. Hinām dhammaṁ na seveyya pamādena na saṁvase

Micchādiṭṭhiṁ na seveyya - na siyā lokavaddhano.


1. Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện 1. Không nên sống buông lung phóng dật. Không nên ôm ấp tà kiến. Không nên nâng đỡ thế gian2.  167.

Tích chuyện

Một thầy Sa-di trẻ tuổi phẫn nộ vì có người gọi là ông trọc. Không ai làm dịu được thầy. Đức Phật dùng phương pháp hòa giải và thuyết phục. Khi ấy Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Mục tiêu bần tiện - là dục lạc, những khoái lạc vật chất.

2. Nâng đỡ thế gian - bằng cách sanh tử triền miên, trở đi trở lại.

GIVE UP BASE DESIRES

1. Hãnam dhammam na seveyya 
            pamàdena na samvase 
Micchàdiññhim na seveyya 
            na siyà lokavaddhano. 167.

1. Do not serve mean ends, 1 Do not live in heedlessness. Do not embrace false views. Do not be a world-upholder. 2 167.

Story

    A young novice was offended at being called a shaveling. Nobody was able to pacify him. The Buddha adopted a conciliatory attitude and won his heart. On that occasion the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 That is, sensual pleasures.

2  By being subject to repeated births and deaths.


dhp168_B
dhp169_B
Verse-Kệ 168-169

Người chánh hạnh sống an vui. Hãy có chánh hạnh

2. Uttiṭṭhe nappamajjeyya - dhammaṁ sucaritaṁ care

Dhammacārī sukhaṁ seti - asmiṁ loke paramhi ca.

3. Dhammaṁ care sucaritaṁ - na naṁ duccaritaṁ care

Dhammacārī sukhaṁ seti - asmiṁ loke paramhi ca.


2. Không nên dễ duôi phóng dật khi đứng (trì bình trước cửa người ta). Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này, và trong thế gian sắp đến. 168.

3. Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Không nên dễ duôi phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ sống an vui, ở thế gian này và trong thế gian sắp đến. 169.

Tích chuyện

Trong ngày đầu tiên Đức Phật trở về nơi chôn nhau cắt rún, thành Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu), liền sau khi thành đạt đạo quả Vô Thượng, Ngài đi trì bình trong các đường phố. Đức vua cha là Vua Tịnh Phạn, lấy làm nhục nhã nghe tin ấy, lật đật chạy đến hỏi Đức Phật tại sao nỡ lòng làm nhục hoàng gia, đi khất thực trên những con đường mà trước kia Ngài chỉ đi bằng kiệu vàng. Lúc ấy Đức Phật, lưu ý vua rằng đó là chánh hạnh của chư Phật, những người đến trước Ngài, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Bản dịch này được dịch theo tinh thần của bản chú giải. Do tánh cách không rõ ràng của danh từ đầu tiên, câu trên có thể được dịch: "Hãy giác tỉnh, không nên phóng dật" v.v...

THE RIGHTEOUS ARE HAPPY BE RIGHTEOUS

2. Uttiññhe nappamajjeyya 
            dhammam sucaritam care 
Dhammacàrã sukham seti 
            asmim loke paramhi ca. 168.
3. Dhammam care sucaritam 
            na nam duccaritam care 
Dhammacàrã sukham seti 
            asmim loke paramhi ca. 169.

2. Be not heedless in standing 3 (at people's doors for alms). Observe (this) practice scrupulously. He who observes this practice lives happily both in this world and in the next. 168.

3. Scrupulously observe (this) practice. Do not observe it unscrupulously. He who observes this practice lives happily both in this world and in the next. 169.

Story

    On the day after His arrival in His birthplace Kapilavatthu immediately after His Enlightenment, the Buddha went in quest of alms in the city. King Suddhodana, His father, hearing that his son was begging alms in the city, indignantly ran up to Him and said that He was disgracing him by begging alms in the streets where He formerly used to travel in golden palanquins. Thereupon the Buddha remarked that it was the custom of His predecessors to go seeking alms from door to door, and He uttered these verses.

NOTES:

 This translation is according to the Commentary but owing to the ambiguity of the first word it may be translated, "be alert, be not heedless", etc.


dhp170_B
Verse-Kệ 170

Thế gian này tựa hồ như bọt nước

4. Yathā bubbulakaṁ passe - yathā passe marīcikaṁ

Evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ maccurājā na passati.


4. Như ta nhìn bọt nước. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, Tử Thần không còn thấy người ấy nữa 1170.

Tích chuyện

Nhiều vị Tỳ-khưu đắc quả A-La-Hán nhờ suy niệm về ảo ảnh và bọt nước. Đề cập đến sự chứng ngộ của các Ngài, Đức Phật thốt ra những lời trên.

Chú thích

1. Cái cơ cấu tâm vật lý, tức xác thân này, phải được xem là trống không như bọt nước và huyễn hoặc như ảo ảnh. Người thiện trí nhận định như thế ấy sẽ chấm dứt mọi đau khổ của đời sống.

LIKE A BUBBLE IS THIS WORLD

4. Yathà bubbulakam passe 
            yathà passe marãcikam 
Evam lokam avekkhantam 
            maccuràjà na passati. 170.

4. Just as one would look upon a bubble, just as one would look upon a mirage 4 - if a person thus looks upon the world, the King of Death sees him not. 170.

Story

    Reflecting on a mirage and on bubbles of water, many monks attained Arahantship. Concerning their attainment, the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 This psycho-physical organism is to be regarded as being as empty as a bubble and as illusive as a mirage. The wise man who could so regard it would end the ills of life.


dhp171_B
Verse-Kệ 171

Người thiện trí không luyến ái thế gian

5. Etha passath' imaṁ lokaṁ -

cittaṁ rājarathūpamaṁ

Yattha bālā visīdanti -

natthi saṅgo vijānataṁ.


5. Đến đây, hãy nhìn thế gian này 1, như chiếc long xa trang hoàng lộng lẫy. Kẻ cuồng dại lặn hụp trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái. 171.

Tích chuyện

Một hoàng tử lấy làm sầu muộn khi hay tin người vũ nữ thường ca múa giúp vui cho ông vừa chết. Hoàng tử đến hầu Phật để tìm nguồn an ủi. Đức Phật khuyên giải ông và dạy những lời trên.

Chú thích

1.-Thế gian - là thể xác gồm năm uẩn này.

THE WISE ARE NOT ATTACHED TO THE WORLD

5. Etha passath' imam lokam 
            cittam ràjarathupamam 
Yattha bàlà visãdanti 
            natthi saïgo vijànatam. 171.

5. Come, behold this world 5 which is like unto an ornamented royal chariot, wherein fools flounder, but for the wise there is no attachment. 171.

Story

    A prince was grieved to hear of the death of a nautch girl who used to delight him by dancing and singing. He went to the Buddha seeking consolation. The Buddha comforted him and uttered this verse.

NOTES:

 This body, composed of the five Aggregates.


dhp172_B
Verse-Kệ 172

Người chuyên cần chánh niệm rọi sáng thế gian

6. Yo ca pubbe pamajjitvā - pacchā so nappamajjati

So imaṁ lokaṁ pabhāseti - abbhā mutto' va candimā.


6. Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cần tu niệm. Người như thế rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ.172.

Tích chuyện

Thầy Tỳ-khưu nọ từ sáng đến chiều chỉ lo quét dọn trong chùa. Về sau, thực hành theo lời dạy của một vị A-La-Hán, thầy rút vào tịnh thất, sớm tối chuyên cần hành thiền và đắc quả A-La-Hán. Khi đề cập đến sự thay đổi thái độ của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

THE HEEDFUL ILLUMINE THE WORLD

6. Yo ca pubbe pamajjitvà 
            pacchà so nappamajjati 
So imam lokam pabhàseti 
            abbhà mutto' va candimà. 172.

6. Whoever was heedless before and afterwards is not; such a one illumines this world like the moon freed from clouds. 172.

Story

    A monk was constantly sweeping the rooms of the monastery. As advised by an Arahant he meditated and eventually attained Arahantship. Concerning his change of attitude, the Buddha uttered this verse.


dhp173_B
Verse-Kệ 173

Hành động lành có thể che lấp nghiệp xấu

7. Yassa pāpaṁ kataṁ kammaṁ - kusalena pithīyati

So imaṁ lokaṁ pabhāseti -

abbhā mutto' va candimā.


7. Người có hành động lành 1để che khuất nghiệp xấu 2, người ấy rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ. 173.

Tích chuyện

Angulimāla đã giết nhiều nhơn mạng nhưng được Đức Phật cảm hóa. Về sau, không những ông trở thành một vị Tỳ-khưu giàu lòng từ bi mà còn đắc quả A-La-Hán và nhập Niết-bàn sau khi viên tịch. Các vị Tỳ-khưu khác muốn biết làm sao một kẻ sát nhơn như vậy có thể đắc quả A-La-Hán. Để giải đáp, Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Hành động lành - bằng A-La-Hán đạo

2. Ta phải gặt hái hậu quả của nghiệp đã tạo. Nhưng không nhứt thiết bắt buộc phải gặt hái tất cả hậu quả của tất cả những hành động trong vòng luân hồi. Nếu phải vậy ắt không thể có giải thoát, không thể thoát ra khỏi vòng sanh tử. Đôi khi có thể ngăn chận nghiệp xấu trổ quả bằng cách tạo một nghiệp tốt thật mạnh.

EVIL CAN BE ERASED BY GOOD

7. Yassa pàpam katam kammam 
            kusalena pithãyati 
So imam lokam pabhàseti 
            abbhà mutto' va candimà. 173.

7. Whoever, by a good deed, 6 covers the evil done, 7 such a one illumines this world like the moon freed from clouds. 173.

Story

    Angulimàla a notorious murderer, was converted by the Buddha. Later, he not only became a very compassionate monk but also attained Arahantship and passed away into Nibbàna. The monks wished to know how such a murderer could have become an Arahant. In reply the Buddha uttered this verse.

NOTES:

6  By the Path of Arahantship.

 One has to reap the effects of one's Kamma. But one is not bound to reap the effects of all actions one has done in the course of Samsàra. If one were, an escape from birth and death would be impossible. At times it is possible to obliterate one's evil kamma by performing powerful good kamma.

 


dhp174_B
Verse-Kệ 174

Người sáng suốt hiếm có

8. Andhabhūto ayaṁ loko - tanuk'ettha vipassati

Sakunto jālamutto‘va - appo saggāa gacchati.


8. Thế gian này mù quáng. Người thấy rõ thật hiếm hoi. Như (số) chim thoát khỏi lưới, ít người vào nhàn cảnh1174.

Tích chuyện

Một em bé gái giàu tâm đạo, con một người thợ dệt, đến nghe Đức Phật thuyết Pháp và giải đáp thỏa đáng bốn câu hỏi khó, được Đức Phật nêu lên cho em mà toàn thể cử tọa không ai hiểu đúng. Đức Phật giải thích và đọc lên câu kệ trên.

Chú thích

1. Nhàn cảnh - Sagga, trạng thái hữu phúc hay nhàn cảnh, không phải thiên đàng trường cửu. 

FEW ARE THE CLEAR-SIGHTED

8. Andhabhuto ayam loko 
            tanuk'ettha vipassati 
Sakunto jàlamutto' va 
            appo saggàya gacchati. 174.

8. Blind is this world. Few are those who clearly see. As birds escape from a net few go to a blissful state. 8 174.

Story

    The devout daughter of a weaver came to hear the Buddha and answered four enigmatic questions put to her by the Buddha which the audience could not understand. The Buddha explained the matter and uttered this verse.

 

NOTES:

 Sagga - blissful states, not eternal heavens.


dhp175_B
Verse-Kệ 175

Người thiện trí cố thoát ra khỏi thế gian này

9. Hamsādiccapathe yanti - ākāse yanti iddhiyā

Nīyanti dhīrā lokamhā - jetvā māraṁ savāhiniṁ.


9. Chim thiên nga bay dài theo đường mặt trời. (Con người), nhờ thần thông 1, bay giữa không trung. Bậc thiện trí thoát ra khỏi thế gian 2 này nhờ chinh phục Ma vương và khách của Ma vương 3175.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu đến hầu Phật, nghe Pháp và đắc quả A-La-Hán cùng các thần thông. Lúc về, các Ngài bay đi. Đại đức Ananda thấy cái Ngài vô mà không thấy ra và cũng không thấy đâu hết nên bạch hỏi Đức Phật. Cùng lúc ấy có những con thiên nga đang bay trên không trung. Đức Phật ghi nhận rằng chư vị A-La-Hán có năng lực thần thông cũng bay giữa không trung như loài thiên nga.

Chú thích

1.- Thần thông - Iddhi, năng lực tinh thần. Do nhờ sự phát triển tinh thần đầy đủ, hành giả có thể bay trên không trung, đi trên mặt nước, chui xuống lòng đất v.v... Những loại năng lực ấy thuộc về tâm linh và phi thường nhưng không phải là phép lạ.

2.- Khỏi thế gian - Đó là các vị A-La-Hán, nhập Đại Niết-bàn, không còn tái sanh trở lại trên thế gian này.

3.- Khách của Ma Vương - được mô tả là gồm mười loại dục vọng hay ô nhiễm (kilesa) là:

1. Tham dục (kāma), 2. Bất mãn với đời sống Thiêng Liêng Đạo Hạnh (arati), 3. Đói và khát (khuppipāsā), 4. Ái dục (taṇhā), 5. Hôn trầm, dã dượi (thīna - middha), 6. Sợ hãi (bhaya), 7. Hoài nghi (vicikicchā), 8. Phỉ báng và cố chấp (makkha thambha), 9. Lợi lộc (lābha), khen tặng (siloka), vinh dự (sakkāra) và thinh danh bất chánh (yasa), 10. Đánh cao quá mức giá trị của mình và khinh rẽ người khác (attukkaṁsanaparavambhana).

THE WISE SEEK AN ESCAPE FROM THIS WORLD

9. Hamsàdiccapathe yanti 
            àkàse yanti iddhiyà 
Nãyanti dhãrà lokamhà 
            jetvà màram savàhinim. 175.

9. Swans wing along on the path of the sun. (Men) go through air by psychic powers, 9 The wise are led away from the world, 10 having conquered Màra and his host. 11 175.

Story

    Some monks came to see the Buddha and, hearing the Dhamma attained Arahantship with psychic powers. Later, they departed flying through the air. The Venerable Ananda, who had seen them coming, noticed their absence and inquired of the Buddha where they had gone. Just at that moment some swans flew through the air. Then the Buddha remarked that Arahants, who possess psychic powers, go through the air like swans.

NOTES:

9  Iddhi. By mental development it is possible to fly through the air, walk on water, dive into the earth, etc. Such kinds of powers are psychic and supernormal, but not miraculous.

10  That is, the Arahants attain Parinibbàna without coming into birth again.

11  The host of Màra, the Evil One, is described as comprising ten kinds of passions (kilesa). They are: 1. material pleasures (kàma), 2. aversion for the Holy Life (arati), 3. hunger and thirst (khuppipàsà), 4. craving (tauhà), 5. sloth and torpor (thãna-middha), 6. fear (bhaya), 7. doubt (vicikicchà), 8. detraction and obstinacy (makkha-thambha), 9. gain (làbha), praise (siloka) honour (sakkàra) and ill-gotten fame (yasa), 10. Extolling of oneself and contempt for others (attukkamsana-paravambhana).

 


dhp176_B
Verse-Kệ 176

Không có điều ác nào mà người gian dối không làm được

10. Ekaṁ dhammaṁ atītassa - musāvādissa jantuno

Vitiṇṇaparalokassa - natthi pāpaṁ akāriyaṁ.

10. Không có điều ác nào mà người vọng ngữ vi phạm định luật (chơn thật), và dửng dưng trước thế giới bên kia, không làm được 1176.

Tích chuyện

Một thiếu phụ hư hèn giả làm như có mang để công khai phỉ báng Đức Phật. Nhưng mưu gian bị khám phá. Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến lời vu oan của thiếu phụ.

Chú thích

1. Người vọng ngữ, không biết tự trọng, không tin có kiếp sống sau kiếp này, và không biết sợ hậu quả của những hành động độc ác, người ấy có thể làm bất cứ điều ác nào. Người như thế ấy không thấy được hạnh phúc trên quả địa cầu, trong nhàn cảnh, hay ở Niết-bàn.

THERE IS NO EVIL THAT A LIAR CANNOT COMMIT

10. Ekam dhammam atãtassa 
            musàvàdissa jantuno 
Vitiuuaparalokassa 
            natthi pàpam akàriyam. 176.

10. There is no evil that cannot be done by the liar, 12 who has transgressed the one law (of truthfulness) and who is indifferent to a world beyond. 176.

Story

    A vicious woman feigned pregnancy and in the Hall of Truth publicly accused the Buddha as having being responsible for her condition. People discovered the truth. Concerning her false accusation, the Buddha uttered this verse.

NOTES:

12  An untruthful person, devoid of self-respect, who has no belief in an after life and who has no fear for the attendant consequences of evil, is liable to commit any evil. Such a person does not see earthly bliss or heavenly bliss or Nibbànic bliss (Commentary).


dhp177_B
Verse-Kệ 177

Người bỏn xẻn không hạnh phúc

11. Na ve kadariyā devalokaṁ vajanti - bālā have nappasaṁsanti dānaṁ

Dhīro ca dānaṁ anumodamāno - ten' eva so hoti sukhī parattha.


11. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh Trời. Kẻ cuồng si không tán dương đức quảng đại.

Người thiện trí hoan hỉ bố thí, do đó, được hạnh phúc về sau. 177.

Tích chuyện

Ông vua nọ tiêu xài tiền của thật nhiều để cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Trong triều có một vị đại thần không vui và một vị khác lấy làm hoan hỉ. Xét về hai thái độ khác nhau của hai vị đại thần ấy Đức Phật giảng cho vua nghe những lời dạy trên.

THE STINGY ARE NOT HAPPY

11. Na ve kadariyà devalokam vajanti 
            bàlà have nappasamsanti dànam
Dhãro ca dànam anumodamàno 
            ten'eva so hoti sukhi parattha. 177.

11. Verily misers go not to the celestial realms. Fools do not indeed praise liberality. The wise man rejoices in giving and thereby become happy thereafter. 177.

Story

    A King spent a large sum of money in giving alms to the Buddha and the Order. One minister was displeased about it and another was full of joy. Taking into consideration their contrary attitudes, the Buddha addressed this verse to the King.


 dhp178_B
Verse-Kệ 178

Tiến bộ tinh thần quý hơn quyền bá chủ trên thế gian

12. Pathavyā ekarajjena - saggassa gamanena vā

Sabbalokādhipaccena - sotāpattiphalaṁ varaṁ.


12. Hơn quyền bá chủ 1 trên quả địa cầu, hơn tái sanh vào cảnh Trời, hơn quyền chúa tể của toàn thể võ trụ, là quả của bậc Nhập Lưu. 178.

Tích chuyện

Ông trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) khuyến khích con đi nghe Đức Phật thuyết Pháp bằng cách cho con nhiều tiền. Vì ham muốn được ban thưởng, người con đến hầu Phật, nghe Pháp, và đắc quả Nhập Lưu. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng tiến bộ tinh thần quý báu hơn tất cả cái gì ta có thể có được trên thế gian này.

Chú thích

1. Sự thanh lọc nội tâm cao thượng hơn những sự nghiệp vật chất trên thế gian hay hạnh phúc tạm bợ ở các cảnh Trời.

2. Nhập Lưu - sotāpatti, ở đây sota có nghĩa là dòng nước dẫn đến Niết-bàn. Đó là Bát Chánh Đạo. "Ā" là lần đầu tiên. "Patti" là sự thành đạt. Sotāpatti là sự thành đạt dòng suối dẫn đến Niết-bàn lần đầu tiên. Đó là sự chứng ngộ Niết-bàn lần đầu tiên. Đó cũng là từng thứ nhứt trong bốn từng Thánh. Bậc Nhập Lưu hay Tu-Đà-Hườn không còn tái sanh vào khổ cảnh nhưng những bậc vĩ nhơn trên thế gian còn có thể tái sanh vào trạng thái đau khổ.

SPIRITUAL ADVANCEMENT IS BETTER THAN WORLDLY SOVEREIGNTY

12. Pathavyà ekarajjena 
            saggassa gamanena và 
Sabbalokàdhipaccena 
            sotàpattiphalam varam. 178.

12. Better than absolute sovereignty 13 over the earth, better than going to heaven, better than even lordship over all the worlds, is the Fruit of a Stream-Winner. 14 178.

Story

    Anàthapiudika the millionaire, induced his son to hear the Dhamma from the Buddha, offering him a thousand pieces of money. Tempted by the reward, he saw the Buddha, heard the dhamma and became a Stream-Winner. Thereupon the Buddha commented on the superiority of spiritual advancement over all worldly possessions.

NOTES:

13  Internal purification is far superior to fleeting worldly possessions of transitory heavenly bliss.

14  Sotàpatti. Here Sota means the stream that leads to Nibbàna. It is the noble Eightfold Path. "â" means for the first time. "Patti" means attainment. Sotàpatti means the attainment of the stream for the first time. It is the realization of Nibbàna for the first time. This is the first stage of Sainthood. The Stream-Winners are not born in woeful states, but the worldly great are not exempt from them.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 505)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1086)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 896)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái