Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian - The Dhammapada, Chapter 13, The World

14 Tháng Mười Một 20187:23 SA(Xem: 107)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian - The Dhammapada, Chapter 13, The World

Chapter13-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 13, Phẩm Thế Gian
The Dhammapada, Chapter 13, Lokavagga: The World

(Kệ 167-178 - Verses 167-178)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp167_B
Verse-Kệ 167

Hãy từ bỏ tham vọng thấp hèn

1. Hinām dhammaṁ na seveyya pamādena na saṁvase

Micchādiṭṭhiṁ na seveyya - na siyā lokavaddhano.


1. Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện 1. Không nên sống buông lung phóng dật. Không nên ôm ấp tà kiến. Không nên nâng đỡ thế gian2.  167.

Tích chuyện

Một thầy Sa-di trẻ tuổi phẫn nộ vì có người gọi là ông trọc. Không ai làm dịu được thầy. Đức Phật dùng phương pháp hòa giải và thuyết phục. Khi ấy Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Mục tiêu bần tiện - là dục lạc, những khoái lạc vật chất.

2. Nâng đỡ thế gian - bằng cách sanh tử triền miên, trở đi trở lại.

GIVE UP BASE DESIRES

1. Hãnam dhammam na seveyya 
            pamàdena na samvase 
Micchàdiññhim na seveyya 
            na siyà lokavaddhano. 167.

1. Do not serve mean ends, 1 Do not live in heedlessness. Do not embrace false views. Do not be a world-upholder. 2 167.

Story

    A young novice was offended at being called a shaveling. Nobody was able to pacify him. The Buddha adopted a conciliatory attitude and won his heart. On that occasion the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 That is, sensual pleasures.

2  By being subject to repeated births and deaths.


dhp168_B
dhp169_B
Verse-Kệ 168-169

Người chánh hạnh sống an vui. Hãy có chánh hạnh

2. Uttiṭṭhe nappamajjeyya - dhammaṁ sucaritaṁ care

Dhammacārī sukhaṁ seti - asmiṁ loke paramhi ca.

3. Dhammaṁ care sucaritaṁ - na naṁ duccaritaṁ care

Dhammacārī sukhaṁ seti - asmiṁ loke paramhi ca.


2. Không nên dễ duôi phóng dật khi đứng (trì bình trước cửa người ta). Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này, và trong thế gian sắp đến. 168.

3. Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Không nên dễ duôi phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ sống an vui, ở thế gian này và trong thế gian sắp đến. 169.

Tích chuyện

Trong ngày đầu tiên Đức Phật trở về nơi chôn nhau cắt rún, thành Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu), liền sau khi thành đạt đạo quả Vô Thượng, Ngài đi trì bình trong các đường phố. Đức vua cha là Vua Tịnh Phạn, lấy làm nhục nhã nghe tin ấy, lật đật chạy đến hỏi Đức Phật tại sao nỡ lòng làm nhục hoàng gia, đi khất thực trên những con đường mà trước kia Ngài chỉ đi bằng kiệu vàng. Lúc ấy Đức Phật, lưu ý vua rằng đó là chánh hạnh của chư Phật, những người đến trước Ngài, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Bản dịch này được dịch theo tinh thần của bản chú giải. Do tánh cách không rõ ràng của danh từ đầu tiên, câu trên có thể được dịch: "Hãy giác tỉnh, không nên phóng dật" v.v...

THE RIGHTEOUS ARE HAPPY BE RIGHTEOUS

2. Uttiññhe nappamajjeyya 
            dhammam sucaritam care 
Dhammacàrã sukham seti 
            asmim loke paramhi ca. 168.
3. Dhammam care sucaritam 
            na nam duccaritam care 
Dhammacàrã sukham seti 
            asmim loke paramhi ca. 169.

2. Be not heedless in standing 3 (at people's doors for alms). Observe (this) practice scrupulously. He who observes this practice lives happily both in this world and in the next. 168.

3. Scrupulously observe (this) practice. Do not observe it unscrupulously. He who observes this practice lives happily both in this world and in the next. 169.

Story

    On the day after His arrival in His birthplace Kapilavatthu immediately after His Enlightenment, the Buddha went in quest of alms in the city. King Suddhodana, His father, hearing that his son was begging alms in the city, indignantly ran up to Him and said that He was disgracing him by begging alms in the streets where He formerly used to travel in golden palanquins. Thereupon the Buddha remarked that it was the custom of His predecessors to go seeking alms from door to door, and He uttered these verses.

NOTES:

 This translation is according to the Commentary but owing to the ambiguity of the first word it may be translated, "be alert, be not heedless", etc.


dhp170_B
Verse-Kệ 170

Thế gian này tựa hồ như bọt nước

4. Yathā bubbulakaṁ passe - yathā passe marīcikaṁ

Evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ maccurājā na passati.


4. Như ta nhìn bọt nước. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, Tử Thần không còn thấy người ấy nữa 1170.

Tích chuyện

Nhiều vị Tỳ-khưu đắc quả A-La-Hán nhờ suy niệm về ảo ảnh và bọt nước. Đề cập đến sự chứng ngộ của các Ngài, Đức Phật thốt ra những lời trên.

Chú thích

1. Cái cơ cấu tâm vật lý, tức xác thân này, phải được xem là trống không như bọt nước và huyễn hoặc như ảo ảnh. Người thiện trí nhận định như thế ấy sẽ chấm dứt mọi đau khổ của đời sống.

LIKE A BUBBLE IS THIS WORLD

4. Yathà bubbulakam passe 
            yathà passe marãcikam 
Evam lokam avekkhantam 
            maccuràjà na passati. 170.

4. Just as one would look upon a bubble, just as one would look upon a mirage 4 - if a person thus looks upon the world, the King of Death sees him not. 170.

Story

    Reflecting on a mirage and on bubbles of water, many monks attained Arahantship. Concerning their attainment, the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 This psycho-physical organism is to be regarded as being as empty as a bubble and as illusive as a mirage. The wise man who could so regard it would end the ills of life.


dhp171_B
Verse-Kệ 171

Người thiện trí không luyến ái thế gian

5. Etha passath' imaṁ lokaṁ -

cittaṁ rājarathūpamaṁ

Yattha bālā visīdanti -

natthi saṅgo vijānataṁ.


5. Đến đây, hãy nhìn thế gian này 1, như chiếc long xa trang hoàng lộng lẫy. Kẻ cuồng dại lặn hụp trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái. 171.

Tích chuyện

Một hoàng tử lấy làm sầu muộn khi hay tin người vũ nữ thường ca múa giúp vui cho ông vừa chết. Hoàng tử đến hầu Phật để tìm nguồn an ủi. Đức Phật khuyên giải ông và dạy những lời trên.

Chú thích

1.-Thế gian - là thể xác gồm năm uẩn này.

THE WISE ARE NOT ATTACHED TO THE WORLD

5. Etha passath' imam lokam 
            cittam ràjarathupamam 
Yattha bàlà visãdanti 
            natthi saïgo vijànatam. 171.

5. Come, behold this world 5 which is like unto an ornamented royal chariot, wherein fools flounder, but for the wise there is no attachment. 171.

Story

    A prince was grieved to hear of the death of a nautch girl who used to delight him by dancing and singing. He went to the Buddha seeking consolation. The Buddha comforted him and uttered this verse.

NOTES:

 This body, composed of the five Aggregates.


dhp172_B
Verse-Kệ 172

Người chuyên cần chánh niệm rọi sáng thế gian

6. Yo ca pubbe pamajjitvā - pacchā so nappamajjati

So imaṁ lokaṁ pabhāseti - abbhā mutto' va candimā.


6. Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cần tu niệm. Người như thế rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ.172.

Tích chuyện

Thầy Tỳ-khưu nọ từ sáng đến chiều chỉ lo quét dọn trong chùa. Về sau, thực hành theo lời dạy của một vị A-La-Hán, thầy rút vào tịnh thất, sớm tối chuyên cần hành thiền và đắc quả A-La-Hán. Khi đề cập đến sự thay đổi thái độ của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

THE HEEDFUL ILLUMINE THE WORLD

6. Yo ca pubbe pamajjitvà 
            pacchà so nappamajjati 
So imam lokam pabhàseti 
            abbhà mutto' va candimà. 172.

6. Whoever was heedless before and afterwards is not; such a one illumines this world like the moon freed from clouds. 172.

Story

    A monk was constantly sweeping the rooms of the monastery. As advised by an Arahant he meditated and eventually attained Arahantship. Concerning his change of attitude, the Buddha uttered this verse.


dhp173_B
Verse-Kệ 173

Hành động lành có thể che lấp nghiệp xấu

7. Yassa pāpaṁ kataṁ kammaṁ - kusalena pithīyati

So imaṁ lokaṁ pabhāseti -

abbhā mutto' va candimā.


7. Người có hành động lành 1để che khuất nghiệp xấu 2, người ấy rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ. 173.

Tích chuyện

Angulimāla đã giết nhiều nhơn mạng nhưng được Đức Phật cảm hóa. Về sau, không những ông trở thành một vị Tỳ-khưu giàu lòng từ bi mà còn đắc quả A-La-Hán và nhập Niết-bàn sau khi viên tịch. Các vị Tỳ-khưu khác muốn biết làm sao một kẻ sát nhơn như vậy có thể đắc quả A-La-Hán. Để giải đáp, Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Hành động lành - bằng A-La-Hán đạo

2. Ta phải gặt hái hậu quả của nghiệp đã tạo. Nhưng không nhứt thiết bắt buộc phải gặt hái tất cả hậu quả của tất cả những hành động trong vòng luân hồi. Nếu phải vậy ắt không thể có giải thoát, không thể thoát ra khỏi vòng sanh tử. Đôi khi có thể ngăn chận nghiệp xấu trổ quả bằng cách tạo một nghiệp tốt thật mạnh.

EVIL CAN BE ERASED BY GOOD

7. Yassa pàpam katam kammam 
            kusalena pithãyati 
So imam lokam pabhàseti 
            abbhà mutto' va candimà. 173.

7. Whoever, by a good deed, 6 covers the evil done, 7 such a one illumines this world like the moon freed from clouds. 173.

Story

    Angulimàla a notorious murderer, was converted by the Buddha. Later, he not only became a very compassionate monk but also attained Arahantship and passed away into Nibbàna. The monks wished to know how such a murderer could have become an Arahant. In reply the Buddha uttered this verse.

NOTES:

6  By the Path of Arahantship.

 One has to reap the effects of one's Kamma. But one is not bound to reap the effects of all actions one has done in the course of Samsàra. If one were, an escape from birth and death would be impossible. At times it is possible to obliterate one's evil kamma by performing powerful good kamma.

 


dhp174_B
Verse-Kệ 174

Người sáng suốt hiếm có

8. Andhabhūto ayaṁ loko - tanuk'ettha vipassati

Sakunto jālamutto‘va - appo saggāa gacchati.


8. Thế gian này mù quáng. Người thấy rõ thật hiếm hoi. Như (số) chim thoát khỏi lưới, ít người vào nhàn cảnh1174.

Tích chuyện

Một em bé gái giàu tâm đạo, con một người thợ dệt, đến nghe Đức Phật thuyết Pháp và giải đáp thỏa đáng bốn câu hỏi khó, được Đức Phật nêu lên cho em mà toàn thể cử tọa không ai hiểu đúng. Đức Phật giải thích và đọc lên câu kệ trên.

Chú thích

1. Nhàn cảnh - Sagga, trạng thái hữu phúc hay nhàn cảnh, không phải thiên đàng trường cửu. 

FEW ARE THE CLEAR-SIGHTED

8. Andhabhuto ayam loko 
            tanuk'ettha vipassati 
Sakunto jàlamutto' va 
            appo saggàya gacchati. 174.

8. Blind is this world. Few are those who clearly see. As birds escape from a net few go to a blissful state. 8 174.

Story

    The devout daughter of a weaver came to hear the Buddha and answered four enigmatic questions put to her by the Buddha which the audience could not understand. The Buddha explained the matter and uttered this verse.

 

NOTES:

 Sagga - blissful states, not eternal heavens.


dhp175_B
Verse-Kệ 175

Người thiện trí cố thoát ra khỏi thế gian này

9. Hamsādiccapathe yanti - ākāse yanti iddhiyā

Nīyanti dhīrā lokamhā - jetvā māraṁ savāhiniṁ.


9. Chim thiên nga bay dài theo đường mặt trời. (Con người), nhờ thần thông 1, bay giữa không trung. Bậc thiện trí thoát ra khỏi thế gian 2 này nhờ chinh phục Ma vương và khách của Ma vương 3175.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu đến hầu Phật, nghe Pháp và đắc quả A-La-Hán cùng các thần thông. Lúc về, các Ngài bay đi. Đại đức Ananda thấy cái Ngài vô mà không thấy ra và cũng không thấy đâu hết nên bạch hỏi Đức Phật. Cùng lúc ấy có những con thiên nga đang bay trên không trung. Đức Phật ghi nhận rằng chư vị A-La-Hán có năng lực thần thông cũng bay giữa không trung như loài thiên nga.

Chú thích

1.- Thần thông - Iddhi, năng lực tinh thần. Do nhờ sự phát triển tinh thần đầy đủ, hành giả có thể bay trên không trung, đi trên mặt nước, chui xuống lòng đất v.v... Những loại năng lực ấy thuộc về tâm linh và phi thường nhưng không phải là phép lạ.

2.- Khỏi thế gian - Đó là các vị A-La-Hán, nhập Đại Niết-bàn, không còn tái sanh trở lại trên thế gian này.

3.- Khách của Ma Vương - được mô tả là gồm mười loại dục vọng hay ô nhiễm (kilesa) là:

1. Tham dục (kāma), 2. Bất mãn với đời sống Thiêng Liêng Đạo Hạnh (arati), 3. Đói và khát (khuppipāsā), 4. Ái dục (taṇhā), 5. Hôn trầm, dã dượi (thīna - middha), 6. Sợ hãi (bhaya), 7. Hoài nghi (vicikicchā), 8. Phỉ báng và cố chấp (makkha thambha), 9. Lợi lộc (lābha), khen tặng (siloka), vinh dự (sakkāra) và thinh danh bất chánh (yasa), 10. Đánh cao quá mức giá trị của mình và khinh rẽ người khác (attukkaṁsanaparavambhana).

THE WISE SEEK AN ESCAPE FROM THIS WORLD

9. Hamsàdiccapathe yanti 
            àkàse yanti iddhiyà 
Nãyanti dhãrà lokamhà 
            jetvà màram savàhinim. 175.

9. Swans wing along on the path of the sun. (Men) go through air by psychic powers, 9 The wise are led away from the world, 10 having conquered Màra and his host. 11 175.

Story

    Some monks came to see the Buddha and, hearing the Dhamma attained Arahantship with psychic powers. Later, they departed flying through the air. The Venerable Ananda, who had seen them coming, noticed their absence and inquired of the Buddha where they had gone. Just at that moment some swans flew through the air. Then the Buddha remarked that Arahants, who possess psychic powers, go through the air like swans.

NOTES:

9  Iddhi. By mental development it is possible to fly through the air, walk on water, dive into the earth, etc. Such kinds of powers are psychic and supernormal, but not miraculous.

10  That is, the Arahants attain Parinibbàna without coming into birth again.

11  The host of Màra, the Evil One, is described as comprising ten kinds of passions (kilesa). They are: 1. material pleasures (kàma), 2. aversion for the Holy Life (arati), 3. hunger and thirst (khuppipàsà), 4. craving (tauhà), 5. sloth and torpor (thãna-middha), 6. fear (bhaya), 7. doubt (vicikicchà), 8. detraction and obstinacy (makkha-thambha), 9. gain (làbha), praise (siloka) honour (sakkàra) and ill-gotten fame (yasa), 10. Extolling of oneself and contempt for others (attukkamsana-paravambhana).

 


dhp176_B
Verse-Kệ 176

Không có điều ác nào mà người gian dối không làm được

10. Ekaṁ dhammaṁ atītassa - musāvādissa jantuno

Vitiṇṇaparalokassa - natthi pāpaṁ akāriyaṁ.

10. Không có điều ác nào mà người vọng ngữ vi phạm định luật (chơn thật), và dửng dưng trước thế giới bên kia, không làm được 1176.

Tích chuyện

Một thiếu phụ hư hèn giả làm như có mang để công khai phỉ báng Đức Phật. Nhưng mưu gian bị khám phá. Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến lời vu oan của thiếu phụ.

Chú thích

1. Người vọng ngữ, không biết tự trọng, không tin có kiếp sống sau kiếp này, và không biết sợ hậu quả của những hành động độc ác, người ấy có thể làm bất cứ điều ác nào. Người như thế ấy không thấy được hạnh phúc trên quả địa cầu, trong nhàn cảnh, hay ở Niết-bàn.

THERE IS NO EVIL THAT A LIAR CANNOT COMMIT

10. Ekam dhammam atãtassa 
            musàvàdissa jantuno 
Vitiuuaparalokassa 
            natthi pàpam akàriyam. 176.

10. There is no evil that cannot be done by the liar, 12 who has transgressed the one law (of truthfulness) and who is indifferent to a world beyond. 176.

Story

    A vicious woman feigned pregnancy and in the Hall of Truth publicly accused the Buddha as having being responsible for her condition. People discovered the truth. Concerning her false accusation, the Buddha uttered this verse.

NOTES:

12  An untruthful person, devoid of self-respect, who has no belief in an after life and who has no fear for the attendant consequences of evil, is liable to commit any evil. Such a person does not see earthly bliss or heavenly bliss or Nibbànic bliss (Commentary).


dhp177_B
Verse-Kệ 177

Người bỏn xẻn không hạnh phúc

11. Na ve kadariyā devalokaṁ vajanti - bālā have nappasaṁsanti dānaṁ

Dhīro ca dānaṁ anumodamāno - ten' eva so hoti sukhī parattha.


11. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh Trời. Kẻ cuồng si không tán dương đức quảng đại.

Người thiện trí hoan hỉ bố thí, do đó, được hạnh phúc về sau. 177.

Tích chuyện

Ông vua nọ tiêu xài tiền của thật nhiều để cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Trong triều có một vị đại thần không vui và một vị khác lấy làm hoan hỉ. Xét về hai thái độ khác nhau của hai vị đại thần ấy Đức Phật giảng cho vua nghe những lời dạy trên.

THE STINGY ARE NOT HAPPY

11. Na ve kadariyà devalokam vajanti 
            bàlà have nappasamsanti dànam
Dhãro ca dànam anumodamàno 
            ten'eva so hoti sukhi parattha. 177.

11. Verily misers go not to the celestial realms. Fools do not indeed praise liberality. The wise man rejoices in giving and thereby become happy thereafter. 177.

Story

    A King spent a large sum of money in giving alms to the Buddha and the Order. One minister was displeased about it and another was full of joy. Taking into consideration their contrary attitudes, the Buddha addressed this verse to the King.


 dhp178_B
Verse-Kệ 178

Tiến bộ tinh thần quý hơn quyền bá chủ trên thế gian

12. Pathavyā ekarajjena - saggassa gamanena vā

Sabbalokādhipaccena - sotāpattiphalaṁ varaṁ.


12. Hơn quyền bá chủ 1 trên quả địa cầu, hơn tái sanh vào cảnh Trời, hơn quyền chúa tể của toàn thể võ trụ, là quả của bậc Nhập Lưu. 178.

Tích chuyện

Ông trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) khuyến khích con đi nghe Đức Phật thuyết Pháp bằng cách cho con nhiều tiền. Vì ham muốn được ban thưởng, người con đến hầu Phật, nghe Pháp, và đắc quả Nhập Lưu. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng tiến bộ tinh thần quý báu hơn tất cả cái gì ta có thể có được trên thế gian này.

Chú thích

1. Sự thanh lọc nội tâm cao thượng hơn những sự nghiệp vật chất trên thế gian hay hạnh phúc tạm bợ ở các cảnh Trời.

2. Nhập Lưu - sotāpatti, ở đây sota có nghĩa là dòng nước dẫn đến Niết-bàn. Đó là Bát Chánh Đạo. "Ā" là lần đầu tiên. "Patti" là sự thành đạt. Sotāpatti là sự thành đạt dòng suối dẫn đến Niết-bàn lần đầu tiên. Đó là sự chứng ngộ Niết-bàn lần đầu tiên. Đó cũng là từng thứ nhứt trong bốn từng Thánh. Bậc Nhập Lưu hay Tu-Đà-Hườn không còn tái sanh vào khổ cảnh nhưng những bậc vĩ nhơn trên thế gian còn có thể tái sanh vào trạng thái đau khổ.

SPIRITUAL ADVANCEMENT IS BETTER THAN WORLDLY SOVEREIGNTY

12. Pathavyà ekarajjena 
            saggassa gamanena và 
Sabbalokàdhipaccena 
            sotàpattiphalam varam. 178.

12. Better than absolute sovereignty 13 over the earth, better than going to heaven, better than even lordship over all the worlds, is the Fruit of a Stream-Winner. 14 178.

Story

    Anàthapiudika the millionaire, induced his son to hear the Dhamma from the Buddha, offering him a thousand pieces of money. Tempted by the reward, he saw the Buddha, heard the dhamma and became a Stream-Winner. Thereupon the Buddha commented on the superiority of spiritual advancement over all worldly possessions.

NOTES:

13  Internal purification is far superior to fleeting worldly possessions of transitory heavenly bliss.

14  Sotàpatti. Here Sota means the stream that leads to Nibbàna. It is the noble Eightfold Path. "â" means for the first time. "Patti" means attainment. Sotàpatti means the attainment of the stream for the first time. It is the realization of Nibbàna for the first time. This is the first stage of Sainthood. The Stream-Winners are not born in woeful states, but the worldly great are not exempt from them.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557652)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 407)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 407)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".