V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc - The Dhammapada, Chapter 15, Happiness

16 Tháng Mười Một 201810:50 SA(Xem: 594)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc - The Dhammapada, Chapter 15, Happiness

Chapter15-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc
The Dhammapada, Chapter 15, Sukhavagga: Happiness

(Kệ 197-208 - Verses 197-208)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp197_B
dhp198_C
dhp199_B
Verse-Kệ 197-199

Không hận thù giữa người thù hận, mạnh khỏe trong đám ươn yếu, không dục vọng giữa những người đam mê

1. Susukhaṁ vata jīvāma -verinesu averino

Verinesu manussesu - viharāma averino.

2. Susukhaṁ vata jīvāma -āturesu anātura.

Āturesu manussesu - viharāma anāturā.

3. Susukhaṁ vata jīvāma -ussukesu anussukā

Ussukesu manussesu - viharāma anussukā.


1. Hạnh phúc thay, ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận ta sống không hận thù.197.

2. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người ươn yếu. Giữa những người ốm đau ta được sống khỏe mạnh. 198.

3. Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục vọng) giữa những người khao khát. Giữa những người khát khao ta sống không khao khát.199.

Tích chuyện

Để giảng hòa một cuộc tranh chấp giữa hai tiểu bang đang giành nhau nước dưới con sông làm ranh giới, Đức Phật dạy không nên thù hận.

Chú thích

1.- Khỏe mạnh - nghĩa là không còn mang các chứng bệnh của dục vọng. 

AMONGST THE HATEFUL BE WITHOUT HATE
AMONGST THE SICK BE IN GOOD HEALTH
AMONGST THE PASSIONATE BE WITHOUT PASSION

1. Susukham vata jivàma 
            verinesu averino 
Verinesu manussesu 
            viharàma averino. 197.
2. Susukham vata jivàma 
            àturesu anàturà 
âturesu manussesu 
            viharàma anàturà. 198.
3. Susukham vata jivàma 
            ussukesu anussukà 
Ussukesu manussesu 
            viharàma anussukà. 199.

1. Ah, happily do we live without hate amongst the hateful; amidst hateful men we dwell unhating. 197.

2. Ah, happily do we live in good health 1 amongst the ailing; amidst ailing men we dwell in good health. 198.

3. Ah, happily do we live without yearning (for sensual pleasures) amongst those who yearn (for them); amidst those who yearn (for them) we dwell without yearning. 199.

Story

    A quarrel arose between two tribes with regard to the waters of a boundary river. The Buddha admonished them to live without hate.

NOTES:

 Free from the disease of passions.


dhp200_C
Verse-Kệ 200

Hãy tiêu trừ chướng ngại

4. Susukhaṁ vata jīvāma - yesaṁ no natthi kiñcanaṁ

Pītibhakkhā bhavissāma - devā ābhassarā yathā.


4. Hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại 1. Dưỡng nuôi phỉ lạc, Như Lai lúc nào cũng như các vị Trời ở cảnh Quang Âm Thiên. 200.

Tích chuyện

Ngày kia Đức Phật vào thôn xóm trì bình. Do sự can thiệp khuấy phá của Ma Vương, hôm ấy Đức Phật không có gì để ngọ trai. Ma Vương bạch hỏi Ngài có nghe đói bụng không? Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã thoát ra khỏi mọi chướng ngại.

Chú thích

1.- Chướng ngại - kiñcana, là những trở ngại cho sự tiến bộ tinh thần như Tham, Sân, Si.

BE WITHOUT IMPEDIMENTS

4. Susukham vata jivàma 
            yesam no natthi kiñcanam 
Pitibhakkhà bhañvissàma 
            devà àbhassarà yathà. 200.

4. Ah, happily do we live we who have no impediments. 2 Feeders of joy shall we be even as the gods of the Radiant Realm. 200.

Story

    One day the Buddha went to a village in quest of alms. Owing to the intervention of Màra, the Evil One, the Buddha could not obtain any food. To Màra who queried whether He was hungry, the Buddha explained the mental attitude of those who are free from impediments.

NOTES:

2  Kiñcana, such as lust, hatred, and delusion which are hindrances to spiritual progress.


dhp201_B
Verse-Kệ 201

Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù

5. Jayaṁ veraṁ pasavati -dukkhaṁ seti parājito

Upasanto sukhaṁ seti - hitvā jayaparājayaṁ.


5. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. Kẻ chiến bại sống đau khổ. Hạnh phúc thay, người sống an tịnh, dứt khoát từ bỏ mọi thắng bại. 201.

Tích chuyện

Một ông vua lấy làm âu sầu vì đã bị bại trận ba lần. Đức Phật luận về hậu quả không hay của cả người thắng lẫn kẻ bại.

VICTORY BREEDS HATRED

5. Jayam veram pasavati 
            dukkham seti paràjito 
Upasanto sukham seti 
            hitvà jayaparàjayam. 201.

5. Victory breeds hatred. The defeated live in pain. Happily the peaceful live, giving up victory and defeat. 201.

Story

    A King was sad because he had been thrice defeated in battle. The Buddha commented on the evil consequences of both defeat and victory.


dhp202_B
Verse-Kệ 202

Tham ái là lửa

6. Natthi rāgasamo aggi - natthi dosasamo kali

Natthi khandhasamā dukkhā - natthi santiparaṁ sukhaṁ.


6. Không có lửa nào như tham ái. Không có tội ác nào như thân ngũ uẩn. Không có phước báu nào như Tịch Tịnh (Niết-bàn). 202.

Tích chuyện

Nhơn dịp lễ thành hôn cho người con trẻ tuổi, gia đình nọ thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nhà để cúng dường. Trong lúc thấy cô dâu đang lăng xăng lui tới thì chú rể sanh lòng tham dục. Đức Phật nhận thấy ý tưởng xấu ấy nên dạy những lời trên.

LUST IS A FIRE

6. Natthi ràgasamo aggi 
            natthi dosasamo kali 
Natthi khandhasamà dukkhà 
            natthi santiparam sukham. 202.

6. There is no fire like lust, no crime like hate. There is no ill like the body, 3 no bliss higher than Peace (Nibbàna). 202.

Story

    Celebrating the marriage of a young woman her family invited the Buddha and the Sangha to the house for alms. While watching the bride serving the Buddha and His disciples with alms lust arose in the mind of the bride-groom. The Buddha, perceiving his thoughts, uttered this verse.

NOTES:

 Pañcakkhandha the five Aggregates.


dhp203_B
Verse-Kệ 203

Bụng đói là phiền não quan trọng

7. Jighachā paramā rogā - saṁkhārā paramā dukhā

Etaṁ ñatvā yathābhūtaṁ - nibbānaṁ paramaṁ sukkhaṁ.


7. Đói bụng 1 là chứng bệnh tối trọng. Thân ngũ uẩn 2 là cơn bệnh trầm kha. Rõ biết như thực điều ấy, (bạc thiện trí chứng ngộ) Niết-bàn, phước báu tối thượng. 203.

Tích chuyện

Một nông dân nghèo đến nghe Đức Phật thuyết Pháp trong lúc bụng đói. Trước khi bắt đầu thời Pháp Đức Phật gọi người dọn cơm cho anh nông dân ăn. Vài vị Tỳ-khưu không hiểu tại sao, tỏ vẻ không hoan hỉ. Nhơn cơ hội, Đức Phật giảng những lời trên.

Chú thích

1.- Đói bụng - thông thường, mỗi khi đau ốm người ta dùng một vị thuốc thích hợp làm cho bệnh thuyên giảm và chấm dứt. Nhưng cái đói thì không bao giờ dứt. Hằng ngày, và như vậy suốt đời, hễ ăn no rồi lại đói.

2.- Thân ngũ uẩn - Saṁkhāra, thường được dịch là hành, ở đây được dùng trong nghĩa khandhalà uẩn, tức năm uẩn hay năm nhóm cấu thành chúng sanh. Ngũ uẩn là Sắc (rūpa), Thọ (vedanā), Tưởng (saññā), Hành (saṁkhārā), và Thức (viññāna).

Cái được gọi chúng sanh là sự kết hợp của năm thành phần, hay nhóm, ấy. Cả hai danh từ saṁkhārā và khandha đều được dùng để chỉ năm uẩn hữu vi ấy. Ngoài hai tâm sở thọ (vedanā) và tưởng (saññā), năm mươi tâm sở còn lại gọi chung là hành (Saṁkhārā), trong ngũ uẩn.

HUNGER IS THE GREATEST AFFLICTION

7. Jighacchà paramà rogà 
            samkhàrà paramà dukhà 
Etamñatvà yathàbhutam 
            Nibbànam paramam sukham. 203.

7. Hunger 4 is the greatest disease. Aggregates 5 are the greatest ill. Knowing this as it really is, (the wise realize) Nibbàna, bliss supreme. 203.

Story

    A poor farmer came to hear the Buddha in a state of hunger. Before preaching the Buddha requested the steward to give some food to the hungry man. Some monks were indignant at the Buddha's action. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Ordinary diseases are usually curable by a suitable remedy, but hunger has to be appeased daily.

 Here Samkhàra is used in the sense of khandha, the five Aggregates - namely: the body (rupa), feeling (vedanà), perception (saññà), mental states (samkhàrà), and consciousness (viññàua).

The so-called being is composed of these five constituent parts. Both khandha and samkhàrà are used to denote these five conditioned things. Excluding feeling and perception, the remaining fifty mental states are implied by the term saïkhàra in the five Aggregates. 


dhp204_B
Verse-Kệ 204

Sức khỏe là vàng

8. Ārogyaparamā lābhā - santuṭṭhī paramaṁ dhannaṁ

Vissāsaparamā ñātī nibbānaṁ pramaṁ sukhaṁ.


8. Sức khỏe là lợi ích cao thượng nhứt. Tri túc là sự nghiệp vĩ đại nhứt. Người thành tín 1 là họ hành thân thuộc nhứt. Niết-bàn là quả phúc tối thượng. 204.

Tích chuyện

Ông vua kia, vì ăn uống quá độ nên thường đau ốm. Về sau, nghe lời Đức Phật khuyên dạy, vua sống chừng mực và được khỏe mạnh. Khi vua đến hầu Phật và bạch cho Đức Phật biết như thế, Đức Phật dạy bốn nguyên nhân tạo phúc như trên.

Chú thích

1.- Người thành tín - dầu có bà con thân thuộc hay không. 

HEALTH IS PARAMOUNT

8. Ñrogyaparamà làbhà 
            santuññhi paramam dhanam 
Vissàsaparamàñàti 
            nibbànam paramam sukham. 204.

8. Health is the highest gain. Contentment is the greatest wealth. The trusty 6 are the best kinsmen. Nibbàna is the highest bliss. 204.

Story

    Owing to over-eating a King used to suffer. On the advice of the Buddha he ate moderately and became healthy. When the King mentioned that his health had improved the Buddha described four sources of happiness.

NOTES:

 Whether related or not.


dhp205_B
Verse-Kệ 205

Hạnh phúc thay, người nếm hương vị của chơn lý

9. Pavivekarasaṁ pītvā - rasaṁ upasamassa ca

Niddaro hoti nippāpo - dhammapītirasaṁ pibaṁ.


9. Đã nếm được hương vị của đời sống ẩn dật và tịch tịnh, người ấy thoát khỏi lo âu và ô nhiễm, đượm nhuần hương vị phỉ lạc của Giáo Pháp. 205.

Tích chuyện

Được nghe Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, một thầy Tỳ-khưu rút vào nơi vắng vẻ ẩn dật để hành thiền, thay vì cùng các vị khác đến đảnh lễ Đức Phật. Khi được hỏi đến, thầy bạch rằng thầy cố gắng thành đạt đạo quả A-La-Hán trước khi Đức Phật nhập diệt. Do đó Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích

1.- Tịch tịnh - Upasama, hạnh phúc Niết-bàn, phát sanh do sự dập tắt mọi dục vọng.

HAPPY IS HE WHO TASTES THE FLAVOUR OF TRUTH

9. Pavivekarasam pitvà 
            rasam upasamassa ca 
Niddaro hoti nippàpo 
            dhammapitirasam pibam. 205.

9. Having tasted the flavour of seclusion and the flavour of appeasement, 7 free from anguish and stain becomes he, imbibing the taste of the joy of the Dhamma. 205.

Story

    Hearing that the Buddha would soon pass away, a monk meditated in solitude without joining the other monks in paying their respects to the Buddha. When questioned by the Buddha as to his attitude he replied that he was striving hard to attain Arahantship before the Buddha passed away. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Upasama, the bliss of Nibbàna resulting from the subjugation of passions.


dhp206_B
dhp207_B
dhp208_B
Verse-Kệ 206-208

Phước báu thay, được diện kiến bậc thánh nhơn đáng buồn thay, kết hợp với người cuồng dại hãy kết hợp với bậc thiện trí

10. Sādhu dassanam ariyānaṁ - sannivāso sadā sukhā

Adassanena bālānaṁ - niccam eva sukhī siyā.

11. Bālasaṅgatacārī hi -dīgham addhāna socati

Dukkho bālehi saṁvāso - amitten' eva sabbadā.

Dhīro ca sukhasaṁvāso - ñātīnaṁ' va samāgamo.

12. Tasmā hi:

Dhīrañ ca paññañ ca bahussutañ ca - dhorayhasīlaṁ vatavantam āriyaṁ

Taṁ tādisaṁ sappurisaṁ sumedhaṁ - bhajetha nakkhattapathaṁ' va candimā.


10. Được thấy bậc Thánh Nhơn là quý: Sống với bậc Thánh Nhơn bao giờ cũng được hạnh phúc. Không thấy người cuồng dại, ta có thể an vui lâu dài. 206.

11. Đúng vậy, người sống chung với kẻ cuồng dại phải chịu sầu muộn lâu dài. Kết hợp với người điên cũng đau khổ như sống với kẻ thù. Hạnh phúc thay, kết hợp với bậc thiện trí, không khác nào gặp lại thân bằng quyến thuộc. 207.

12. Do đó:

Với người thông minh, trí tuệ1, bậc thông suốt 2, có chịu đựng 3, giới hạnh trang nghiêm 4, và bậc Thánh nhơn với hạng người giới hạnh và trí thức như thế, ta nên kết hợp như mặt trăng (đi theo) con đường đầy sao sáng. 208.

Tích chuyện

Một lần nọ Đức Phật lâm bệnh, Sakka (Trời Đế-Thích), vua của các vị Trời, biến ra hình người đến hầu và săn sóc Ngài. Các vị Tỳ-khưu lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ gương mẫu của vua Trời Đế-Thích. Lúc ấy Đức Phật thốt ra những lời trên.

Chú thích

1.- Trí tuệ - Paññaṁ, người có đủ tri kiến tại thế và siêu thế. (Bản chú giải).

2.- Bậc thông suốt - Bahussutaṁ, người có học và đã chứng ngộ (Bản chú giải).

3.- Có chịu đựng - Dhorayhasīlaṁ, dấn thân vào việc mang cái ách (dẫn đến Niết-bàn) (Bản chú giải).

4. Giới hạnh trang nghiêm - Vatavantaṁ, đầy đủ giới đức và đạo hạnh của bậc xuất gia (Dhutaṅga).

5.- Thánh Nhơn - Ariya, người đã tận diệt mọi dục vọng.

BLESSED IS THE SIGHT OF THE NOBLE
SORROWFUL IS ASSOCIATION WITH THE FOOLISH
ASSOCIATE WITH THE WISE

10. Sàdhu dassanam ariyànam 
            sannivàso sadà sukhà 
Adassanena bàlànam 
            niccam eva sukhi siyà. 206.
11. Bàlasaïgatacàri hi 
            digham addhàna socati 
Dukkho bàlehi samvàso 
            amitten' eva sabbadà.
Dhiro ca sukhasamvàso 
            ñàtinam' va samàgamo. 207.
12. Tasmà hi:-
Dhirañ ca paññañ ca bahussutañ ca 
            dhorayhasilam vatavantam àriyam
Tam tàdisam sappurisam sumedham 
            bhajetha nakkhattapatham' va candimà. 208.

10. Good is the sight of the Ariyas: their company is ever happy. Not seeing the foolish, one may ever be happy. 206.

11. Truly he who moves in company with fools grieves for a long time. Association with the foolish is ever painful as with a foe. Happy is association with the wise, even like meeting with kinsfolk. 207.

12. Therefore:-

With the intelligent, the wise, 8 the learned, 9 the enduring, 10 the dutiful, 11 and the Ariya 12 - with a man of such virtue and intellect should one associate, as the moon (follows) the starry path. 208.

Story

    Once when the Buddha was unwell Sakka, King of the gods, assuming a human form, came to attend on the Buddha. The monks expressed surprise at the exemplary attitude of Sakka. Thereupon the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Paññam = possessed of mundane and supramundane knowledge (Commentary).

 Bahussutam = endowed with the teaching and the realization (Commentary).

10  Dhorayhasilam = literally, engaged in the bearing of the yoke (leading to Nibbàna) (Commentary).

11  Vatavantam = replete with morality (Sila) and ascetic practices (Dhutaïga).

12  Far removed from passions. 

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 506)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1086)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 896)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái