Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái - The Dhammapada, Chapter 16, Affection

17 Tháng Mười Một 201811:41 SA(Xem: 7713)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái - The Dhammapada, Chapter 16, Affection

Chapter16-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái
The Dhammapada, Chapter 16, Piyavagga: Affection

(Kệ 209-220 - Verses 209-220)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp209_B
dhp210_B
dhp211_B
Verse-Kệ 209-211

Hãy tránh những gì phải tránh

1. Ayoge yuñjam attānaṁ - yogasmiñ ca ayojayaṁ

Atthaṁ hitvā piyaggāhī - pihet' attānuyoginaṁ.


1. Gắn bó vào những gì phải tránh 1, không gắn bó vào những gì phải theo đuổi 2, và từ bỏ mục tiêu 3, kẻ chạy theo dục lạc sẽ ganh tị người chuyên cần 4209.

Hãy từ bỏ cái "thân" và cái "không thân"

2. Mā piyehi samāgañchi - appiyehi kudācanaṁ.

Piyānaṁ adassanaṁ dukkhaṁ appiyānañ ca dassanaṁ.


2. Không nên tự ràng buộc vào những gì thân yêu 5, không bao giờ tự ràng buộc vào những gì không thân. Không gặp những gì mình thân yêu, và gặp những gì mình không thân yêu, cả hai (trường hợp) đều đau khổ6 210.

Không nên thân yêu

3. Tasmā piyaṁ na kayirātha - piyâpāyo hi pāpako

Ganthā tesaṁ na vijjanti - yesaṁ natthi piyâppiyaṁ.


3. Do đó, không nên thân yêu, vì xa lìa những gì thân yêu là khổ. Với người không có gì thân hay không thân, không còn dây trói buộc211.

Tích chuyện

Một chàng thanh niên được cha mẹ hết lòng thương yêu, xuất gia Tỳ-khưu mà không được cha mẹ ưng thuận trước. Về sau, cha mẹ thầy cũng xuất gia. Tuy nhiên cha mẹ và con không thể sống rời nhau và không thể dứt tình phụ mẫu. Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng những lời trên.

Chú thích

1.- Gắn bó vào những gì phải tránh - là lân la đến những nơi không thích hợp với đời sống xuất gia.

2.- Không gắn bó vào những gì phải theo đuổi - là không chuyên cần chánh niệm (yoniso manasikāra).

3.- Mục tiêu - là thực hành giới, định, tuệ, cao thượng.

4.- Thầy Tỳ-khưu không có sự phân biệt chơn chánh, từ bỏ mục tiêuthực hành Giới, Định, Tuệ, luyên ái theo nhục dục ngũ trần, trở về đời sống cư sĩ. Về sau thầy Tỳ-khưu ấy sẽ ăn năn và sanh lòng ganh tỵ sự thành công của những vị chuyên cần.

5.- Những gì thân yêu - kể cả người, thú và vật.

6.- Cả hai trường hợp đều đau khổ - một đàng là luyến ái, đàng khác là oán ghét. 

AVOID THAT WHICH SHOULD BE SHUNNED

1. Ayoge yuñjam attànam 
            yogasmiñ ca ayojayam 
Attham hitvà piyaggàhã 
            pihet' attànuyoginam. 209.
2. Mà piyehi samàgañchi 
            appiyehi kudàcanam 
Piyànam adassanam dukkham 
            appiyànañ ca dassanam. 210.
3. Tasmà piyam na kayiràtha 
            piympàyo hi pàpako 
Ganthà tesam na vijjanti 
            yesam natthi piymppiyam. 211.

1. Applying oneself 1 to that which should be avoided, not applying oneself to that which should be pursued, 2 and giving up the quest, 3 one who goes after pleasure envies them who exert themselves. 4 209.

GIVE UP BOTH WHAT IS DEAR AND NOT DEAR

2. Consort not with those that are dear, 5 never with those that are not dear; not seeing those that are dear and seeing those that are not dear, are both painful. 6 210.

HOLD NOTHING DEAR

3. Hence hold nothing dear, for separation from those that are dear is bad; bonds do not exist or those to whom naught is dear or not dear. 211.

Story

    A youth, beloved by his parents, entered the Order without their approval. Later, the parents also entered the Order. Yet they could not live separated from one another, and could not give up their affection. Hearing their story, the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 That is, frequenting places undesirable for bhikkhus.

 That is, right attention (yoniso manasikàra).

 The practice of higher Morality, Concentration, and Insight.

 The bhikkhu with no right discrimination, gives up his quest and being attached to sensual pleasures, returns to lay life. Later, he sees successful bhikkhus and envies them.

 Applicable to both animate and inanimate objects, pleasant persons or things.

 Attachment in one case and aversion in the other.
dhp212_B
Verse-Kệ 212

Thân yêu sanh sầu muộn

4. Piyato jāyati soko - piyato jāyati bhayaṁ

Piyato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


4. Thân yêu sanh sầu muộn. Thân yêu sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn cắt đứt tình thân không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 212.

Tích chuyện

Một người cha nọ lấy làm sầu muộn vì đứa con thân yêu vừa chết, Đức Phật đến thăm và an ủi ông với những lời trên. 

GRIEF SPRINGS FROM WHAT IS DEAR

4. Piyato jàyati soko 
            piyato jàyati bhayam 
Piyato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 212.

4. From endearment springs grief, from endearment springs fear; for him who is wholly free from endearment there is no grief, much less fear. 212.

Story

    A father was grieving over the death of his son. The Buddha visited him and consoled him, reciting this verse.


dhp213_B
Verse-Kệ 213

Trìu mến sanh sầu muộn

5. Pemato jāyati soko - pemato jāyati bhāyaṁ

Pemato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


5. Trìu mến sanh sầu muộn. Trìu mến sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt lòng trìu mến không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 213.

Tích chuyện

Bà Visākhā vừa mất đứa cháu thân yêu. Khi bà đến chùa, Đức Phật đọc câu kệ trên để an ủi bà.

GRIEF SPRINGS FROM AFFECTION

5. Pemato jàyati soko 
            pemato jàyati bhayam 
Pemato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 213.

5. From affection springs grief, from affection springs fear; for him who is wholly free from affection there is no grief, much less fear. 213.

Story

    Visàkhà lost a beloved grand-daughter. When she visited the monastery the Buddha consoled her, reciting this verse.


dhp214_B
Verse-Kệ 214

Luyến ái sanh sầu muộn

6. Ratiyā jāyati soko - ratiyā jāyati bhayaṁ

Ratiyā vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


6. Luyến ái sanh sầu muộn. Luyến ái sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dứt lìa luyến ái không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 214.

Tích chuyện

Vài vị hoàng tử ganh tỵ lẫn nhau vì một gái giang hồ. Đức Phật giải thích về hậu quả tai hại của sự luyến ái.

GRIEF SPRINGS FROM ATTACHMENT

6. Ratiyà jàyati soko 
            ratiyà jàyati bhayam 
Ratiyà vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 214.

6. From attachment springs grief, from attachment springs fear; for him who is wholly free from attachment there is no grief, much less fear. 214.

Story

    Some princes becoming jealous of one another, fell to fighting over a courtesan. The Buddha spoke on the evil consequences of attachment.


dhp215_B
Verse-Kệ 215

Tham dục sanh sầu muộn

7. Kāmato jāyati soko - kāmato jāyati bhayaṁ

Kāmato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


7. Tham dục sanh sầu muộn. Tham dục sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt tham dục không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 215.

Tích chuyện

Một hoàng tử bản tánh không ưa đàn bà, về sau đem lòng thương một mỹ nữ xinh đẹp mà ông chưa từng gặp, nhưng đã được chọn để làm vợ ông. Trong khi người ta đưa thiếu nữ vào cung hầu ông thì không may thình lình cô chết. Hoàng tử rất sầu muộn. Đức Phật đọc câu kệ trên để khuyên giải hoàng tử. 

GRIEF SPRINGS FROM LUST

7. Kàmato jàyati soko 
            kàmato jàyati bhayam 
Kàmato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 215.

7. From lust springs grief, from lust springs fear; for him who is wholly free from lust there is no grief, much less fear. 215.

Story

    A misogynistic prince later fell in love with his beautiful bride-elect, whom he had not yet seen. As she was being brought to be given in marriage to the prince, she died unexpectedly. The prince was overcome with grief. Consoling him, the Buddha uttered this verse.


dhp216_B
Verse-Kệ 216

Ái dục sanh sầu muộn

8. Taṇhāya jāyati soko - taṇhāya jāyati bhayaṁ

Taṇhāya vippamuttassa -natthi soko kuto bhayaṁ.


8. Ái dục sanh sầu muộn. Ái dục sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt ái dục không còn sầu muộn, càng lo sợ. 216.

Tích chuyện

Một vị Bà-La-Môn làm ruộng, được Đức Phật đến thăm hằng ngày, nói rằng sau khi gặt lúa xong ông sẽ chia với Đức Phật phân nửa mùa. Không may, một trận bão làm tiêu tan mùa màng và vị Bà-La-Môn lấy làm sầu muộn vì không thể giữ lời hứa. Đức Phật đến thăm và khuyên giải ông. Ngài giảng về bản chất của ái dục.

GRIEF SPRINGS FROM CRAVING

8. Tauhàya jàyati soko 
            tauhàya jàyati bhayam 
Tauhàya vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 216.

8. From craving springs grief, from craving springs fear; for him who is wholly free from craving there is no grief, much less fear. 216.

Story

    A brahmin ploughed his field and told the Buddha who visited him daily, that he would share the harvest with the Buddha. Unfortunately an unexpected storm destroyed the crop and the brahmin was sorry that he could not keep his promise. The Buddha visited him and consoling him, spoke on the nature of craving.


dhp217_B
Verse-Kệ 217

Người giới hạnh được tất cả kính mộ

9. Sīladassanasampannaṁ - dhammaṭṭhaṁ saccavedinaṁ

Attano kammakubbānaṁ - taṁ jano kurute piyaṁ.


9. Người toàn hảo trong giới hạnh 1 và giác tuệ 2, kiên cố trong Giáo Pháp 3, chứng ngộ chơn lý 4, và làm tròn nhiệm vụ 5 - Người ấy được mọi người kính mộ. 217.

Tích chuyện

Vài người thanh niên cầm bánh trong tay khi Đức Phậtchúng Tăng đi ngang qua mà không cúng dường. Đến khi Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) ở phía sau đi tới thì các chàng thanh niên kia hoan hỉ kính dâng bánh đến Ngài. Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) khuyên các thanh niên nên dâng đến Đức Phậtchư Tăng, lúc ấy đang ngồi bên đàng, gần đó. Các vị Tỳ-khưu tỏ vẻ không vui, cho rằng có sự thiên vị. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng chí đến chư Thiên cũng hết lòng kính mộ Đại đức Ca-Diếp và Ngài đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Giới hạnh - bốn loại giới hạnh.

2. Giác tuệ - đó là tuệ giácliên quan đến bốn Đạo và bốn Quả siêu thế.

3. Kiên cố trong Giáo Pháp - đó là chín trạng thái siêu thế. Xem chú thích câu 115.

4. Chứng ngộ Chơn Lý - Saccavedinam, "nói chơn lý" (Bà Rhys Davids). Chơn Lý ở đây là Tứ Diệu Đế.

5. Làm tròn nhiệm vụ - là thực hành đầy đủ Giới (Sīla), Định (Samādhi) và Tuệ (Paññā). 

THE VIRTUOUS ARE DEAR TO ALL

9. Sãladassanasampannam 
            dhammaññham saccavedinam 
Attano kammakubbànam 
            tam jano kurute piyam. 217.

9. Whoso is perfect in virtue, 7 and insight, 8 is established in the Dhamma, 9 has realized the Truths, 10 and fulfils his own duties 11 - him do folk hold dear. 217.

Story

    Some youths carrying cakes went past the Buddha and the Sangha, making no offering to them. In the rear they saw the Venerable Kassapa. Taking a liking to him, they offered him some cakes. The Venerable Kassapa advised them to offer some to the Buddha and the Sangha, who were sitting by the wayside. The monks were indignant, remarking that it was favouritism. Thereupon the Buddha declared that the Venerable Kassapa was dear even to the gods and uttered this verse.

NOTES:

 Four kinds of morality.

 Connected with the supramundane Paths and Fruits.

 Nine supramundane states. See note on v. 115.

10  Saccavedinam, "speaketh truth" (Mrs. Rhys Davids). The four Noble Truths are implied here.

11  The three modes of discipline, Morality (Sãla), Concentration (Samàdhi), and Wisdom (Paññà).


dhp218_B
Verse-Kệ 218

Người không luyến ái, ở phía trên dòng suối

10. Chandajāto anakkhāte - manasā ca phuṭo siyā

Kāmesu ca appaṭibaddhacitto - uddhaṁsoto'ti vuccati.


10. Người đã trau dồi chú nguyện thành đạt pháp ly ngôn(tức Niết-bàn), người mà tâm không còn xúc động (với ba Quả vị), người mà tâm không bị dục lạc trói buộc - người như thế, gọi là "bậc thượng lưu". 218.

Tích chuyện

Vài người học trò hỏi thầy - vốn đã đắc quả A-Na-Hàm - xem thầy đã đắc từng thánh nào chưa. Ông thầy không trả lời câu hỏi rằng người cư sĩ có thể đắc quả A-Na-Hàm được không, ông chờ đến khi đắc quả A-La-Hán rồi sẽ giải đáp luôn. Bất hạnh thay, ông thầy sớm viên tịchtái sanh vào Cảnh Giới Thanh Tịnh (Suddhāvāsa) là nơi mà chư vị A-Na-Hàm tái sanh vào để tiếp tục tu hành đến ngày đắc quả A-La-Hán. Mấy người học trò khóc lóc đến hầu Phật. Đức Phật dạy rằng không ai có thể tránh khỏi chết. Mấy người học trò lấy làm tiếc rằng ông thầy chưa giải đáp câu hỏi. Nhơn đó Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Pháp ly ngônAnakkhāta, không tuyên ngôn được, hay không thể dùng ngôn ngữ của người tại thế để diễn đạt được. Đó là Niết-bàn. Gọi như thế vì ta không thể nói rằng Niết-bàn có được tạo ra không, hay ở đó có màu sắc như xanh đỏ v.v... không. (Bản chú giải).

2. Ba Quả vị - tức ba từng Thánh đầu tiên là Tu-Đà-Hườn quả, Tư-Đà-Hàm quả và A-Na-Hàm quả.

3. Bậc thượng lưu - ý nói chư vị A-Na-Hàm (Bất Lai). Sau khi viên tịch các Ngài sanh vào Cảnh Giới Thanh Tịnh và không khi nào tái sanh vào Dục Giới vì đã tận diệt mọi ái dục. 

THE NON-ATTACHED GO UPSTREAM

10. Chandajàto anakkhàte 
            manasà ca phuño siyà 
Kàmesu ca appañibaddhacitto 
            uddhamsoto'ti vuccati. 218.

10. He who has developed a wish for the Undeclared 12 (Nibbàna), he whose mind is thrilled (with the three Fruits 13), he whose mind is not bound by material pleasures, such a person is called an "Upstream-bound One". 14 218.

Story

    Some pupils inquired of their preceptor, who had attained Anàgàmi (Never-Returner), whether he had attained any stage of Sainthood. The preceptor did not answer the question as even lay followers could become Anàgàmis. He waited until he would attain Arahantship. Unfortunately he died and was reborn in a Pure Abode (Suddhàvàsa) where never-Returners seek birth until they attain Arahantship. The pupils went to the Buddha weeping. The Buddha remarked that death was inevitable. They replied that they were sorry as the preceptor had died without answering their question. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

12  Anakkhàta - Nibbàna. It is so called because it should not be said that Nibbàna was created by any or that it is of some such hue as blue, etc. (Commentary).

13  The first three stages of Sainthood. SotàpattiSakadàgàmi, and Anàgàmi.

14  The reference is to the Anàgàmis (Never-Returners) who, after death, are born in the Pure Abodes. They are not born in the sense-sphere as they have eradicated sense-desires.


dhp219_B
dhp220_B
Verse-Kệ 219-220

Phước báu đón rước người hành thiện

11. Cirappavāsiṁ purisaṁ - dūrato sotthim āgataṁ ñatimittā suhajjā ca - abhinandanti sāgataṁ.

12. Tath' eva katapuññam pi - asmā lokā paraṁ gataṁ

Puññāni paṭigaṇhanti - piyaṁ ñātiṁ' va āgataṁ.


11. Người đi xa nhà từ lâu, được thân bằng quyến thuộc đón mừng nồng hậu lúc trở về an toàn219.

12. Cùng thế ấy, người hành thiện, đi từ thế gian này đến thế gian kế, được hành động thiện của mình đón rước như người thân thuộc từ phương xa trở về220.

Tích chuyện

Một người giàu có, nhiều tâm đạo, đã làm nhiều điều lành. Ở trên một cảnh Trời đã có nơi sẵn sàng để đón rước ông trong khi ông còn sống ở đây. Đức Phật giảng về hành động lành hiện tạitrạng thái an nhàn trong tương lai.

MERIT WELCOMES THE DOERS OF GOOD

11. Cirappavàsim purisam 
            durato sotthim àgatam 
Nàtimittà suhajjà ca 
            abhinandanti sàgatam. 219.
12. Tath' eva katapuññam pi 
            asmà lokà param gatam 
Puññàni patigauhanti 
            piyamñàtiü' va àgatam. 220.

11. A man long absent and returned safe from afar, his kinsmen, friends, and well-wishers welcome on his arrival. 219.

12. Likewise, his good deeds will receive the well-doer who has gone from this world to the next, as kinsmen will receive a dear one on his return. 220.

Story

    A devout and wealthy person performed many good deeds. A place in a celestial plane was ready to receive him even before his death. The Buddha uttered these verses, commenting an his good deeds and his future state.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8693)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8007)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7843)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7623)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8534)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10140)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6739)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6976)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6144)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6496)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6113)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6012)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6171)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5657)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8785)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1177058)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9102)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7195)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7666)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8141)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5375)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5901)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5129)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5860)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5150)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6362)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4423)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5048)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5311)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5509)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6355)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5531)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7164)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9495)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10945)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9941)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9799)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8080)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10140)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15581)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7813)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7618)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10129)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11192)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng