Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận - The Dhammapada, Chapter 17, Anger

18 Tháng Mười Một 20186:20 SA(Xem: 93)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận - The Dhammapada, Chapter 17, Anger

Chapter17-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận
The Dhammapada, Chapter 17, Kodhavagga: Anger

(Kệ 221-234 - Verses 221-234)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp221_B
Verse-Kệ 221

Hãy dứt bỏ sân hận

1. Kodhaṁ jahe vippajaheyya mānaṁ - saññojanaṁ sabbam atikkameyya

Taṁ nāmārūpasmiṁ asajjamānaṁ - akiñcanaṁ nānupatanti dukkhā.


1. Phải dứt bỏ sân hận. Phải xa lìa ngã mạn. Phải khắc phục mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người không luyến ái danh sắc, và không còn dục vọng. 221.

Tích chuyện

Người em gái của Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggaḷlāna) mắc phải một chứng bệnh ngoài da. Nghe theo lời anh, bà xây cất một Trai Đường và sớm bình phục sức khỏe. Đức Phật giảng rằng chứng bệnh ngoài da của bà phát sanh do tánh ưa nóng giận, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

GIVE UP ANGER

1. Kodham jahe vippajaheyya mànam 
            saññojanam sabbam atikkameyya
Tam nàmarupasmim asajjamànam 
            akiñcanam nànupatanti dukkhà. 221.

1. One should give up anger. One should abandon pride. One should overcome all fetters. Ills never befall him who clings not to mind and body and is passionless. 221.

Story

    The Venerable Moggallàna's sister, who was suffering from a skin disease, on her brother's advice erected an Assembly Hall. Soon she recovered. The Buddha attributed her skin disease to anger and uttered this verse.


dhp222_B
Verse-Kệ 222

Hãy chế ngự tâm sân

2. Yo ve uppatitaṁ kodhaṁ - rathaṁ bhantaṁ'va dhāraye

Tam ahaṁ sārathiṁ brūmi rasmiggāho itaro jano.


2. Ai chế ngự được tâm sân đang phát sanh, như hãm một chiếc xe đang ngon trớn, người ấy, Như Lai gọi là người đánh xe thật sự. Những kẻ khác chỉ là người cầm cương. 222.

Tích chuyện

Trong khi đốn cây để cất tịnh thất cho mình, thầy Tỳ-khưu nọ vô tình làm tổn hại đến cái chồi non của một vị thần. Vị này nổi giận, muốn giết thầy nhưng kịp nghĩ suy, kềm chế được cơn sân đang phát sanh, bạch lại câu chuyện với Đức Phật. Ngài tán dương vị thần và đọc câu kệ trên.

CONTROL YOUR ANGER

2. Yo ve uppatitam kodham 
            ratham bhantam' va dhàraye
Tam aham sàrathim brumi 
            rasmiggàho itaro jano. 222.

2. Whoso checks his uprisen anger as though it were a rolling chariot, him I call a true charioteer. Other charioteers are mere rein-holders. 222.

Story

    A monk, while cutting down a tree to make a lodging for himself, accidentally injured the offspring of a tree spirit. She grew angry and wanted to kill him, but on later reflection controlled her uprisen anger. She reported the matter to the Buddha, who praised her and uttered this verse.


dhp223_B
Verse-Kệ 223

Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân

3. Akkodhena jine kodhaṁ - asādhuṁ sādhunā jine

Jine kadariyaṁ dānena - saccena alikavādinaṁ.


3. Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân. Lấy cái tốt chinh phục điều xấu. Lấy tâm bố thí thắng người gian tham bỏn xẻn. Lấy sự chơn thật khắc phục kẻ giả dối. 223.

Tích chuyện

Bà hầu nhỏ của ông chồng nọ đem lòng ganh tỵ bà lớn và tìm đủ phương để hại, nhưng bà lớn không giận. Về sau, bà nhỏ ăn năn hối hận và xin sám hối. Bà lớn bảo bà nhỏ phải lên xin sám hối với Đức Phật trước bà mới bằng lòng quên lỗi. Bà nhỏ làm theo lời và được Đức Phật dạy như trên.

OVERCOME ANGER BY LOVE

3. Akkodhena jine kodham 
            asàdhum sàdhunà jine 
Jine kadariyam dànena 
            saccena alikavàdinam. 223.

3. Conquer anger by love. Conquer evil by good. Conquer the stingy by giving. Conquer the liar by truth. 223.

Story

    The junior mistress of a husband grew jealous of the senior mistress and did a great wrong to her, but the latter did not get angry. Later, the former repented and sought pardon from the latter. She replied that she would pardon her if she would implore pardon from the Buddha. This she did, and the Buddha admonished them.


dhp224_B
Verse-Kệ 224

Hãy chơn chật, nhẫn nại, và bố thí

4. Saccaṁ bhaṇe na kujjheyya dajjā' ppasmim pi yācito

Etehi tīhi ṭhānehi - gacche devāna santike.


4. Phải nói lời chơn thật, không nên sân hận. Dầu chỉ có vừa đủ, hãy cho ra đến người xin hỏi. Hãy theo ba con đường ấy, sẽ có thể hội kiến với chư Thiên. 224.

Tích chuyện

Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggallāna) hỏi thăm nhiều vị Trời nhờ công đức gì mà được tái sanh vào cảnh Trời. Các vị này kể ra những hành động, xem ra không quan trọng, có liên quan đến hạnh chơn thật, nhẫn nại và bố thí v.v... Khi Ngài Mục-Kiền-Liên bạch hỏi Đức Phật vậy những hành động tốt, tuy nhỏ, có thể nào dẫn đến các cõi Trời không, Đức Phật đọc câu trên để giải thích.

BE TRUTHFUL, PATIENT AND GENEROUS

4. Saccam bhaue na kujjheyya 
            dajjà' ppasmim pi yàcito 
Etehi tãhi ñhànehi 
            gacche devàna santike. 224.

4. One should utter the truth. One should not be angry. One should give even from a scanty store to him who asks. Along these three paths one may go to the presence of the gods. 224.

Story

    The Venerable Moggallàna inquired of the devas what meritorious acts had led to their rebirth in such a celestial realm. They mentioned the trifling acts done by them involving such virtues as truthfulness, patience, generosity. etc. When the Venerable Moggallàna wished to know from the Buddha whether trifling good acts could produce rebirth in a heaven the Buddha uttered this verse in explanation.


dhp225_B
Verse-Kệ 225

Bậc vô hại thành đạt trạng thái bất diệt

5. Ahiṁsakā ye munayo - niccaṁ kāyena saṁvutā

Te yanti accutaṁ ṭhānaṁ - yattha gantvā na socare.


5. Những bậc hiền nhơn ấy, không làm tổn hại ai và luôn luôn chế ngự thân (tâm), sẽ đi vào trạng thái bất diệt (Niết-bàn), nơi đó không còn sầu muộn. 225.

Tích chuyện

Hai vợ chồng vị Bà-La-Môn kia đón rước Đức Phật như người ta đón rước con. Đức Phật giải thích rằng trong quá khứ đã có sự kết hợp thân mật tương tợ. Sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp, hai ông bà Bà-La-Môn đắc quả A-La-Hán. Đến lúc hai ông bà tịch diệt, các vị tăng sĩ muốn biết hai người tái sanh về đâu. Đức Phật đọc câu kệ trên để giải đáp rằng hai ông bà đã nhập diệt vào Niết-bàn.

THE HARMLESS ATTAIN THE DEATHLESS

5. Ahimsakà ye munayo 
            niccam kàyena samvutà 
Te yanti accutam ñhànam 
            yattha gantvà na socare. 225.

5. Those sages who are harmless, and are ever restrained in body, 1 go to the deathless state (Nibbàna), whither gone they never grieve. 225.

Story

    A brahmin and his wife greeted the Buddha as their son. The Buddha attributed this intimacy to past association. Hearing the Dhamma, they attained Arahantship. After their death the monks wished to know in what state they would be reborn. As they passed into Nibbàna the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Speech and thoughts are also herein implied.


dhp226_B
Verse-Kệ 226

Người giác tỉnh xa lìa các hoặc lậu

6. Sadā jāgaramānānaṁ - ahorattānusikkhinaṁ

Nibbānaṁ adhimuttānaṁ - atthaṁ gacchanti āsavā.


6. Người luôn luôn giác tỉnh, ngày đêm tự kềm chế trong khuôn khổ kỷ cương, và trọn vẹn hướng tâm về Niết-bàn - mọi hoặc lậu 1 của người ấy đều bị tiêu trừ. 226.

Tích chuyện

Một cô gái làm công, phải làm việc suốt ngày đến lúc đêm về khuya, bước ra ngoài cửa, để ý thấy nhiều vị tăng sĩ thấp thoáng qua lại trên một ngọn đồi gần đó. Cô tự nghĩ: "Ta không ngủ được vì công chuyện bề bộn mệt nhọc, còn các vị sư kia, tại sao cũng không ngủ được". Về sau Đức Phật gặp cô và giải thích vì sao các vị Tỳ-khưu vẫn thức đêm, không ngủ.

Chú thích

1. Hoặc lậu - Āsava, có bốn loại hoặc lậu, hay ô nhiễm, là: Dục lậu (kāma), hữu lậu (bhava), tà kiến (diṭṭhi) và vô minh (avijjā). Dục lậu là luyến ái theo Dục Giới. Hữu lậu là luyến ái theo Sắc và Vô Sắc Giới.

THE EVER VIGILANT GIVE UP DEFILEMENTS

6. Sadà jàgaramànànam 
            ahorattànusikkhinam 
Nibbànam adhimuttànam 
            attham gacchanti àsavà. 226.

6. The defilements 2 of those who are ever vigilant, who discipline themselves day and night, who are wholly intent on Nibbàna, are destroyed. 226.

Story

    A servant maid, having worked hard until late at night, stepped out of the house and noticed some monks moving about on a neighbouring mountain. She thought to herself "I cannot sleep as I am too tired, but why can't the monks sleep?" Later, the Buddha met her and explained to her the reason why monks keep awake at night.

NOTES:

 There are four kinds of defilements or corruptions (âsavas), namely: sensual pleasures (kàma), becoming (bhava), false views (diññhi), and ignorance (avijjà). The first àsava is attachment to Sense Sphere, the second is attachment to the Realms of Form and the Formless Realms.


dhp227_B
dhp228_B
dhp229_B
dhp230_B
Verse-Kệ 227-230

Trên thế giới này không ai tránh khỏi bị khiển trách

7. Porāṇam etaṁ atula - n'etaṁ ajjatanām iva

Nindanti tuṅhim āsīnaṁ - nindanti bahubhāṇinaṁ

Mitabhāṇinam pi nindanti - natthi loke anindito.


7. Này Atula 1 đây là một thành ngữ đã có từ ngàn xưa, không phải chỉ mới có ngày nay: Chúng nó khiển trách ai ngồi yên, chúng nó khiển trách ai nói nhiều, ai nói ít cũng bị chúng khiển trách.

Trên thế giới này không ai không bị khiển trách. 227.

Không ai bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn

8. Na cāhu na ca bhavissati - na c'etyarahi vijjati

Ekantaṁ nindito poso - ekantaṁ vā pasaṁsito.


8. Trong quá khứ, vị lai, hay trong hiện tại, không bao giờ có người bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn. 228.

Người không đáng bị khiển trách được tán dương

9. Yañ ce viññū pasaṁsanti - anuvicca suve suve

Acchiddavuttiṁ medhāviṁ - paññāsīlasamāhitaṁ.


9. Thường xét mình hằng ngày, bậc thiện trí tán dương người có đời sống không khuyết điểm, thông minh, có đầy đủ tri kiến và phẩm hạnh. 229.

Ai dám khiển trách bậc trong sạch

10. Nekkhaṁ jambonadass' eva ko taṁ ninditum arahati

Devā' pi taṁ pasaṁsanti - brahmuṇā' pi pasaṁsito.


10. Ai dám khiển trách người (trong sạch) như vàng y? Chí đến chư Thiên cũng tán dương, chư Phạm Thiên cũng vậy. 230.

Tích chuyện

Atula là tên người lãnh đạo một nhóm cư sĩ. Ngày kia Atula đến để nghe Đại đức Revata thuyết Pháp nhưng vị này ngồi yên, vì bản tánh của Ngài thiên về đời sống đơn độc. Không được vui, Atula đến tìm Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) để nghe Ngài thuyết dong dài về Vi Diệu Pháp. Cũng không bằng lòng, Atula đến nghe Đại đức Ānanda thuyết một bài Pháp ngắn, và cũng chưa được thỏa mãn. Cuối cùng, Atula đến hầu Đức Phật và được nghe Ngài đọc những lời trên để giảng rằng chí đến chư Phật cũng không tránh khỏi bị khiển trách.

Chú thích

1. Atula - là tên một người.

THERE IS NONE WHO IS BLAMELESS IN THIS WORLD

7. Poràuam etam atula 
            n'etam ajjatanàm iva 
Nindanti tuuhim asinam 
            nindanti bahubhàuinam
Mitabhàuinam pi nindanti 
            natthi loke anindito. 227.
8. Na câhu na ca bhavissati 
            na c'etarahi vijjati 
Ekantam nindito poso 
            ekantam và pasamsito. 228.
9. Yañ ce viññu pasamsanti 
            anuvicca suve suve 
Acchiddavuttim medhàvim 
            paññàsãlasamàhitam 229.
10. Nekkham jambonadass' eva 
            ko tam ninditum arahati 
Devà'pi nam pasamsanti 
            brahmunà'pi pasamsito. 230.

7. This, O Atula, 3 is an old saying; it is not one of today only: they blame those who sit silent, they blame those who speak too much. Those speaking little too they blame. There is no one who is not blamed in this world. 227.

THERE IS NONE WHO IS WHOLLY BLAMED OR PRAISED

8. There never was, there never will be, nor does there exist now, a person who is wholly blamed or wholly praised. 228.

THE BLAMELESS ARE PRAISED

9. Examining day by day, the wise praise him who is of flawless life, intelligent, endowed with knowledge and virtue. 229.

WHO DARE BLAME THE PURE?

10. Who deigns to blame him who is like a piece of refined gold? Even the gods praise him; by Brahma too he is praised. 230.

Story

    A lay leader of a group named Atula wished to hear the Dhamma from the Venerable Revata. He remained silent as he was bent on solitude. Displeased, he went to the Venerable Sàriputta who discoursed at length on Abhidhamma. Displeased again he went to the Venerable Ananda, who delivered a brief discourse. Displeased with him too, he finally approached the Buddha, who thereupon uttered these verses and remarked that even a Buddha is not free from blame.

NOTES:

 Atula is the name of a person.


dhp231_B
dhp232_B
dhp233_B
dhp234_B
Verse-Kệ 231-234

Hãy giữ thân, khẩu, ý, trong sạch

11. Kāyappakopam rakkheyya - kāyena saṁvuto siyā

Kāyaduccaritaṁ hitvā - kāyena sucaritaṁ care.

12. Vacīpakopaṁ rakkheyya - vācāya saṁvuto siyā

Vacīduccaritaṁ hitvā - vācāya sucaritaṁ care.

13. Manopakopaṁ rakkheyya - manasā saṁvuto siyā

Manoduccaritaṁ hitvā - manasā sucaritaṁ care.

14. Kāyena saṁvutā dhīrā - atho vācāya saṁvutā

Manasā saṁvutā dhīrā - te ve suparisaṁvutā.


11. Phải canh phòng, không để thân có hành động sai lầm và phải chế phục thân nghiệp. Đã dứt bỏ thân hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh. 231.

12. Phải canh phòng, không để có lời nói sai lầm và phải chế phục khẩu nghiệp. Đã dứt bỏ khẩu hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh. 232.

13. Phải canh phòng, không nên để có tư tưởng sai lầm và phải chế phục ý nghiệp. Đã dứt bỏ hạnh xấu của ý, phải trang nghiêm giữ gìn thiện hạnh. 233.

14. Bậc thiện trí chế phục thân. Khẩu cũng được thu thúc. Bậc thiện trí, có tâm thu thúc, quả thật là hạng người điều phục hoàn toàn. 234.

Tích chuyện

Vài vị tăng sĩ mang guốc đi qua lại làm ồn ào. Đức Phật khuyên các thầy nên thu thúc thân, khẩu, ý.

BE PURE IN DEED, WORD AND THOUGHT

11. Kàyappakopam rakkheyya 
            kàyena samvuto siyà 
Kàyaduccaritam hitvà 
            kàyena sucaritam care. 231.
12. Vacãpakopam rakkheyya 
            vàcàya samvuto siyà 
Vacãduccaritam hitvà 
            vàcàya sucaritam care. 232.
13. Manopakopam rakkheyya 
            manasà samvuto siyà 
Manoduccaritam hitvà 
            manasà sucaritam care. 233.
14. Kàyena samvutà dhãrà 
            atho vàcàya samvutà 
Manasà samvutà dhãrà 
            te ve suparisamvutà. 234.

11. One should guard against misdeeds (caused by) the body, and one should be restrained in body. Giving up evil conduct in body, one should be of good bodily conduct. 231.

12. One should guard against misdeeds (caused by) speech, and one should be restrained in speech. Giving up evil conduct in speech, one should be of good conduct in speech. 232.

13. One should guard against misdeeds (caused by) the mind, and one should be restrained in mind. Giving up evil conduct in mind, one should be of good conduct in mind. 233.

14. The wise are restrained in deed; in speech, too, they are restrained. The wise, restrained in mind, are indeed those who are perfectly restrained. 234.

Story

    Some monks moved about wearing wooden sandals, thus creating a great noise. Advising them to be controlled in thought, word and, deed, the Buddha uttered these verses.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557659)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".