Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận - The Dhammapada, Chapter 17, Anger

18 Tháng Mười Một 20186:20 SA(Xem: 8380)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận - The Dhammapada, Chapter 17, Anger

Chapter17-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 17, Phẩm Sân Hận
The Dhammapada, Chapter 17, Kodhavagga: Anger

(Kệ 221-234 - Verses 221-234)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp221_B
Verse-Kệ 221

Hãy dứt bỏ sân hận

1. Kodhaṁ jahe vippajaheyya mānaṁ - saññojanaṁ sabbam atikkameyya

Taṁ nāmārūpasmiṁ asajjamānaṁ - akiñcanaṁ nānupatanti dukkhā.


1. Phải dứt bỏ sân hận. Phải xa lìa ngã mạn. Phải khắc phục mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người không luyến ái danh sắc, và không còn dục vọng221.

Tích chuyện

Người em gái của Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggaḷlāna) mắc phải một chứng bệnh ngoài da. Nghe theo lời anh, bà xây cất một Trai Đường và sớm bình phục sức khỏe. Đức Phật giảng rằng chứng bệnh ngoài da của bà phát sanh do tánh ưa nóng giận, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

GIVE UP ANGER

1. Kodham jahe vippajaheyya mànam 
            saññojanam sabbam atikkameyya
Tam nàmarupasmim asajjamànam 
            akiñcanam nànupatanti dukkhà. 221.

1. One should give up anger. One should abandon pride. One should overcome all fetters. Ills never befall him who clings not to mind and body and is passionless. 221.

Story

    The Venerable Moggallàna's sister, who was suffering from a skin disease, on her brother's advice erected an Assembly Hall. Soon she recovered. The Buddha attributed her skin disease to anger and uttered this verse.


dhp222_B
Verse-Kệ 222

Hãy chế ngự tâm sân

2. Yo ve uppatitaṁ kodhaṁ - rathaṁ bhantaṁ'va dhāraye

Tam ahaṁ sārathiṁ brūmi rasmiggāho itaro jano.


2. Ai chế ngự được tâm sân đang phát sanh, như hãm một chiếc xe đang ngon trớn, người ấy, Như Lai gọi là người đánh xe thật sự. Những kẻ khác chỉ là người cầm cương222.

Tích chuyện

Trong khi đốn cây để cất tịnh thất cho mình, thầy Tỳ-khưu nọ vô tình làm tổn hại đến cái chồi non của một vị thần. Vị này nổi giận, muốn giết thầy nhưng kịp nghĩ suy, kềm chế được cơn sân đang phát sanh, bạch lại câu chuyện với Đức Phật. Ngài tán dương vị thần và đọc câu kệ trên.

CONTROL YOUR ANGER

2. Yo ve uppatitam kodham 
            ratham bhantam' va dhàraye
Tam aham sàrathim brumi 
            rasmiggàho itaro jano. 222.

2. Whoso checks his uprisen anger as though it were a rolling chariot, him I call a true charioteer. Other charioteers are mere rein-holders. 222.

Story

    A monk, while cutting down a tree to make a lodging for himself, accidentally injured the offspring of a tree spirit. She grew angry and wanted to kill him, but on later reflection controlled her uprisen anger. She reported the matter to the Buddha, who praised her and uttered this verse.


dhp223_B
Verse-Kệ 223

Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân

3. Akkodhena jine kodhaṁ - asādhuṁ sādhunā jine

Jine kadariyaṁ dānena - saccena alikavādinaṁ.


3. Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân. Lấy cái tốt chinh phục điều xấu. Lấy tâm bố thí thắng người gian tham bỏn xẻn. Lấy sự chơn thật khắc phục kẻ giả dối223.

Tích chuyện

Bà hầu nhỏ của ông chồng nọ đem lòng ganh tỵ bà lớn và tìm đủ phương để hại, nhưng bà lớn không giận. Về sau, bà nhỏ ăn năn hối hận và xin sám hối. Bà lớn bảo bà nhỏ phải lên xin sám hối với Đức Phật trước bà mới bằng lòng quên lỗi. Bà nhỏ làm theo lời và được Đức Phật dạy như trên.

OVERCOME ANGER BY LOVE

3. Akkodhena jine kodham 
            asàdhum sàdhunà jine 
Jine kadariyam dànena 
            saccena alikavàdinam. 223.

3. Conquer anger by love. Conquer evil by good. Conquer the stingy by giving. Conquer the liar by truth. 223.

Story

    The junior mistress of a husband grew jealous of the senior mistress and did a great wrong to her, but the latter did not get angry. Later, the former repented and sought pardon from the latter. She replied that she would pardon her if she would implore pardon from the Buddha. This she did, and the Buddha admonished them.


dhp224_B
Verse-Kệ 224

Hãy chơn chật, nhẫn nại, và bố thí

4. Saccaṁ bhaṇe na kujjheyya dajjā' ppasmim pi yācito

Etehi tīhi ṭhānehi - gacche devāna santike.


4. Phải nói lời chơn thật, không nên sân hận. Dầu chỉ có vừa đủ, hãy cho ra đến người xin hỏi. Hãy theo ba con đường ấy, sẽ có thể hội kiến với chư Thiên224.

Tích chuyện

Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggallāna) hỏi thăm nhiều vị Trời nhờ công đức gì mà được tái sanh vào cảnh Trời. Các vị này kể ra những hành động, xem ra không quan trọng, có liên quan đến hạnh chơn thật, nhẫn nại và bố thí v.v... Khi Ngài Mục-Kiền-Liên bạch hỏi Đức Phật vậy những hành động tốt, tuy nhỏ, có thể nào dẫn đến các cõi Trời không, Đức Phật đọc câu trên để giải thích.

BE TRUTHFUL, PATIENT AND GENEROUS

4. Saccam bhaue na kujjheyya 
            dajjà' ppasmim pi yàcito 
Etehi tãhi ñhànehi 
            gacche devàna santike. 224.

4. One should utter the truth. One should not be angry. One should give even from a scanty store to him who asks. Along these three paths one may go to the presence of the gods. 224.

Story

    The Venerable Moggallàna inquired of the devas what meritorious acts had led to their rebirth in such a celestial realm. They mentioned the trifling acts done by them involving such virtues as truthfulness, patience, generosity. etc. When the Venerable Moggallàna wished to know from the Buddha whether trifling good acts could produce rebirth in a heaven the Buddha uttered this verse in explanation.


dhp225_B
Verse-Kệ 225

Bậc vô hại thành đạt trạng thái bất diệt

5. Ahiṁsakā ye munayo - niccaṁ kāyena saṁvutā

Te yanti accutaṁ ṭhānaṁ - yattha gantvā na socare.


5. Những bậc hiền nhơn ấy, không làm tổn hại ai và luôn luôn chế ngự thân (tâm), sẽ đi vào trạng thái bất diệt (Niết-bàn), nơi đó không còn sầu muộn225.

Tích chuyện

Hai vợ chồng vị Bà-La-Môn kia đón rước Đức Phật như người ta đón rước con. Đức Phật giải thích rằng trong quá khứ đã có sự kết hợp thân mật tương tợ. Sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp, hai ông bà Bà-La-Môn đắc quả A-La-Hán. Đến lúc hai ông bà tịch diệt, các vị tăng sĩ muốn biết hai người tái sanh về đâu. Đức Phật đọc câu kệ trên để giải đáp rằng hai ông bà đã nhập diệt vào Niết-bàn.

THE HARMLESS ATTAIN THE DEATHLESS

5. Ahimsakà ye munayo 
            niccam kàyena samvutà 
Te yanti accutam ñhànam 
            yattha gantvà na socare. 225.

5. Those sages who are harmless, and are ever restrained in body, 1 go to the deathless state (Nibbàna), whither gone they never grieve. 225.

Story

    A brahmin and his wife greeted the Buddha as their son. The Buddha attributed this intimacy to past association. Hearing the Dhamma, they attained Arahantship. After their death the monks wished to know in what state they would be reborn. As they passed into Nibbàna the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Speech and thoughts are also herein implied.


dhp226_B
Verse-Kệ 226

Người giác tỉnh xa lìa các hoặc lậu

6. Sadā jāgaramānānaṁ - ahorattānusikkhinaṁ

Nibbānaṁ adhimuttānaṁ - atthaṁ gacchanti āsavā.


6. Người luôn luôn giác tỉnh, ngày đêm tự kềm chế trong khuôn khổ kỷ cương, và trọn vẹn hướng tâm về Niết-bàn - mọi hoặc lậu 1 của người ấy đều bị tiêu trừ226.

Tích chuyện

Một cô gái làm công, phải làm việc suốt ngày đến lúc đêm về khuya, bước ra ngoài cửa, để ý thấy nhiều vị tăng sĩ thấp thoáng qua lại trên một ngọn đồi gần đó. Cô tự nghĩ: "Ta không ngủ được vì công chuyện bề bộn mệt nhọc, còn các vị sư kia, tại sao cũng không ngủ được". Về sau Đức Phật gặp cô và giải thích vì sao các vị Tỳ-khưu vẫn thức đêm, không ngủ.

Chú thích

1. Hoặc lậu - Āsava, có bốn loại hoặc lậu, hay ô nhiễm, là: Dục lậu (kāma), hữu lậu (bhava), tà kiến (diṭṭhi) và vô minh (avijjā). Dục lậuluyến ái theo Dục Giới. Hữu lậuluyến ái theo Sắc và Vô Sắc Giới.

THE EVER VIGILANT GIVE UP DEFILEMENTS

6. Sadà jàgaramànànam 
            ahorattànusikkhinam 
Nibbànam adhimuttànam 
            attham gacchanti àsavà. 226.

6. The defilements 2 of those who are ever vigilant, who discipline themselves day and night, who are wholly intent on Nibbàna, are destroyed. 226.

Story

    A servant maid, having worked hard until late at night, stepped out of the house and noticed some monks moving about on a neighbouring mountain. She thought to herself "I cannot sleep as I am too tired, but why can't the monks sleep?" Later, the Buddha met her and explained to her the reason why monks keep awake at night.

NOTES:

 There are four kinds of defilements or corruptions (âsavas), namely: sensual pleasures (kàma), becoming (bhava), false views (diññhi), and ignorance (avijjà). The first àsava is attachment to Sense Sphere, the second is attachment to the Realms of Form and the Formless Realms.


dhp227_B
dhp228_B
dhp229_B
dhp230_B
Verse-Kệ 227-230

Trên thế giới này không ai tránh khỏi bị khiển trách

7. Porāṇam etaṁ atula - n'etaṁ ajjatanām iva

Nindanti tuṅhim āsīnaṁ - nindanti bahubhāṇinaṁ

Mitabhāṇinam pi nindanti - natthi loke anindito.


7. Này Atula 1 đây là một thành ngữ đã có từ ngàn xưa, không phải chỉ mới có ngày nay: Chúng nó khiển trách ai ngồi yên, chúng nó khiển trách ai nói nhiều, ai nói ít cũng bị chúng khiển trách.

Trên thế giới này không ai không bị khiển trách. 227.

Không ai bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn

8. Na cāhu na ca bhavissati - na c'etyarahi vijjati

Ekantaṁ nindito poso - ekantaṁ vā pasaṁsito.


8. Trong quá khứ, vị lai, hay trong hiện tại, không bao giờ có người bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn228.

Người không đáng bị khiển trách được tán dương

9. Yañ ce viññū pasaṁsanti - anuvicca suve suve

Acchiddavuttiṁ medhāviṁ - paññāsīlasamāhitaṁ.


9. Thường xét mình hằng ngày, bậc thiện trí tán dương người có đời sống không khuyết điểm, thông minh, có đầy đủ tri kiến và phẩm hạnh. 229.

Ai dám khiển trách bậc trong sạch

10. Nekkhaṁ jambonadass' eva ko taṁ ninditum arahati

Devā' pi taṁ pasaṁsanti - brahmuṇā' pi pasaṁsito.


10. Ai dám khiển trách người (trong sạch) như vàng y? Chí đến chư Thiên cũng tán dương, chư Phạm Thiên cũng vậy. 230.

Tích chuyện

Atula là tên người lãnh đạo một nhóm cư sĩ. Ngày kia Atula đến để nghe Đại đức Revata thuyết Pháp nhưng vị này ngồi yên, vì bản tánh của Ngài thiên về đời sống đơn độc. Không được vui, Atula đến tìm Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) để nghe Ngài thuyết dong dài về Vi Diệu Pháp. Cũng không bằng lòng, Atula đến nghe Đại đức Ānanda thuyết một bài Pháp ngắn, và cũng chưa được thỏa mãn. Cuối cùng, Atula đến hầu Đức Phật và được nghe Ngài đọc những lời trên để giảng rằng chí đến chư Phật cũng không tránh khỏi bị khiển trách.

Chú thích

1. Atula - là tên một người.

THERE IS NONE WHO IS BLAMELESS IN THIS WORLD

7. Poràuam etam atula 
            n'etam ajjatanàm iva 
Nindanti tuuhim asinam 
            nindanti bahubhàuinam
Mitabhàuinam pi nindanti 
            natthi loke anindito. 227.
8. Na câhu na ca bhavissati 
            na c'etarahi vijjati 
Ekantam nindito poso 
            ekantam và pasamsito. 228.
9. Yañ ce viññu pasamsanti 
            anuvicca suve suve 
Acchiddavuttim medhàvim 
            paññàsãlasamàhitam 229.
10. Nekkham jambonadass' eva 
            ko tam ninditum arahati 
Devà'pi nam pasamsanti 
            brahmunà'pi pasamsito. 230.

7. This, O Atula, 3 is an old saying; it is not one of today only: they blame those who sit silent, they blame those who speak too much. Those speaking little too they blame. There is no one who is not blamed in this world. 227.

THERE IS NONE WHO IS WHOLLY BLAMED OR PRAISED

8. There never was, there never will be, nor does there exist now, a person who is wholly blamed or wholly praised. 228.

THE BLAMELESS ARE PRAISED

9. Examining day by day, the wise praise him who is of flawless life, intelligent, endowed with knowledge and virtue. 229.

WHO DARE BLAME THE PURE?

10. Who deigns to blame him who is like a piece of refined gold? Even the gods praise him; by Brahma too he is praised. 230.

Story

    A lay leader of a group named Atula wished to hear the Dhamma from the Venerable Revata. He remained silent as he was bent on solitude. Displeased, he went to the Venerable Sàriputta who discoursed at length on Abhidhamma. Displeased again he went to the Venerable Ananda, who delivered a brief discourse. Displeased with him too, he finally approached the Buddha, who thereupon uttered these verses and remarked that even a Buddha is not free from blame.

NOTES:

 Atula is the name of a person.


dhp231_B
dhp232_B
dhp233_B
dhp234_B
Verse-Kệ 231-234

Hãy giữ thân, khẩu, ý, trong sạch

11. Kāyappakopam rakkheyya - kāyena saṁvuto siyā

Kāyaduccaritaṁ hitvā - kāyena sucaritaṁ care.

12. Vacīpakopaṁ rakkheyya - vācāya saṁvuto siyā

Vacīduccaritaṁ hitvā - vācāya sucaritaṁ care.

13. Manopakopaṁ rakkheyya - manasā saṁvuto siyā

Manoduccaritaṁ hitvā - manasā sucaritaṁ care.

14. Kāyena saṁvutā dhīrā - atho vācāya saṁvutā

Manasā saṁvutā dhīrā - te ve suparisaṁvutā.


11. Phải canh phòng, không để thân có hành động sai lầm và phải chế phục thân nghiệp. Đã dứt bỏ thân hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh231.

12. Phải canh phòng, không để có lời nói sai lầm và phải chế phục khẩu nghiệp. Đã dứt bỏ khẩu hạnh xấu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh232.

13. Phải canh phòng, không nên để có tư tưởng sai lầm và phải chế phục ý nghiệp. Đã dứt bỏ hạnh xấu của ý, phải trang nghiêm giữ gìn thiện hạnh233.

14. Bậc thiện trí chế phục thân. Khẩu cũng được thu thúc. Bậc thiện trí, có tâm thu thúc, quả thật là hạng người điều phục hoàn toàn234.

Tích chuyện

Vài vị tăng sĩ mang guốc đi qua lại làm ồn ào. Đức Phật khuyên các thầy nên thu thúc thân, khẩu, ý.

BE PURE IN DEED, WORD AND THOUGHT

11. Kàyappakopam rakkheyya 
            kàyena samvuto siyà 
Kàyaduccaritam hitvà 
            kàyena sucaritam care. 231.
12. Vacãpakopam rakkheyya 
            vàcàya samvuto siyà 
Vacãduccaritam hitvà 
            vàcàya sucaritam care. 232.
13. Manopakopam rakkheyya 
            manasà samvuto siyà 
Manoduccaritam hitvà 
            manasà sucaritam care. 233.
14. Kàyena samvutà dhãrà 
            atho vàcàya samvutà 
Manasà samvutà dhãrà 
            te ve suparisamvutà. 234.

11. One should guard against misdeeds (caused by) the body, and one should be restrained in body. Giving up evil conduct in body, one should be of good bodily conduct. 231.

12. One should guard against misdeeds (caused by) speech, and one should be restrained in speech. Giving up evil conduct in speech, one should be of good conduct in speech. 232.

13. One should guard against misdeeds (caused by) the mind, and one should be restrained in mind. Giving up evil conduct in mind, one should be of good conduct in mind. 233.

14. The wise are restrained in deed; in speech, too, they are restrained. The wise, restrained in mind, are indeed those who are perfectly restrained. 234.

Story

    Some monks moved about wearing wooden sandals, thus creating a great noise. Advising them to be controlled in thought, word and, deed, the Buddha uttered these verses.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8659)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7966)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7817)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7604)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8488)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10105)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6719)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6958)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6126)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6464)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6097)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6002)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6139)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5627)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8759)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1176070)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9068)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7154)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7645)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8114)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5331)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5875)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5107)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5846)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5137)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6343)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4399)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5031)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5296)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5498)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6344)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5510)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7125)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9480)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10923)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9893)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9764)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8055)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10105)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15544)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7786)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7580)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10105)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11121)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng