V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 19, Phẩm Công Bằng (Chánh Hạnh) - The Dhammapada, Chapter 19, The Just (Righteous)

20 Tháng Mười Một 20188:06 SA(Xem: 903)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 19, Phẩm Công Bằng (Chánh Hạnh) - The Dhammapada, Chapter 19, The Just (Righteous)

Chapter19-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 19, Phẩm Công Bằng (Chánh Hạnh)
The Dhammapada, Chapter 19, Dhammatthavagga: The Just (Righteous)

(Kệ 256-272 - Verses 256-272)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp256_B
dhp257_B
Verse-Kệ 256-257

Người công bằng phải điều tra thích đáng không thiên vị là người thật sự công bằng

1. Na tena hoti dhammaṭṭho - yen' atthaṁ sahasā naye

Yo ca atthaṁ anatthañ ca - ubho niccheyya paṇḍito.

2. Asāhasena dhammena - samena nayatī pare

Dhammassa gutto medhāvi dhammaṭṭho' ti pavuccati.


1. Người ấy hấp tấp phân xử, do đó, không công bằng. Người thiện trí phải thận trọng xem xét cả hai trường hợp, phải và quấy. 256.

2. Người thông minh không lãnh đạo kẻ khác bằng thuật gian trá, mà đúng theo luật pháp, và không thiên vị. Người gìn giữ luật pháp, người ấy được gọi là sống nương theo luật pháp. 257.

Tích chuyện

Vài vị tăng sĩ lưu ý rằng có mấy ông quan nhận của hối lộ và phân xử không công minh. Nghe câu chuyện, Đức Phật mô tả trạng thái của ông quan thật sự công bằng.

THE JUST SHOULD MAKE A PROPER INVESTIGATION
THE IMPARTIAL ARE CALLED THE TRUE JUSTICES

1. Na tena hoti dhammaññho 
            yen' attham sahasà naye 
Yo ca attham anatthañ ca 
            ubho niccheyya paudito 256.
2. Asàhasena dhammena 
            samena nayatã pare 
Dhammassa gutto medhàvã 
            dhammaññho' ti pavuccati. 257.

1. He is not thereby just because he hastily arbitrates cases. The wise man should investigate both right and wrong. 256.

2. The intelligent person who leads others not falsely but lawfully and impartially, who is a guardian of the law, is called one who abides by the law (dhammaññha). 257.

Story

    Some monks observed that certain judges accepted bribes and adjudged cases unjustly. Hearing this matter, the Buddha described the state of a true justice.


dhp258_B
Verse-Kệ 258

Không phải vì nói nhiều mà người ta cho rằng có trí tuệ

3. Na tena paṇḍito hoti - yāvatā bahu bhāsati

Khemī averī abhayo - paṇḍito' ti pavuccati.


3. Không phải chỉ nói nhiều mà người ấy là người học rộng. Người châu toàn, không sân hận và không sợ sệt, được gọi là học rộng. 258.

Tích chuyện

Một nhóm sáu vị Tỳ-khưu đi đó đây rêu rao rằng mình là người học rộng và do đó làm mất trật tự. Đức Phật đọc câu kệ trên để giải thích.

ONE IS NOT DEEMED WISE BECAUSE ONE IS GARRULOUS

3. Na tena paudito hoti 
            yàvatà bahu bhàsati 
Khemã averã abhayo 
            paudito' ti pavuccati. 258.

3. One is not thereby a learned man merely because one speaks much. He who is secure, without hate, and fearless is called "learned". 258.

Story

    A group of six monks went about calling themselves wise and thus creating disorder. The Buddha uttered this verse in explanation.


dhp259_B
Verse-Kệ 259

Ham nói không phải là đặc tánh của người thông suốt giáo pháp

4. Na tāvatā dhammadharo - yāvatā bahu bhāsati

Yo ca appam pi sutvāna - dhammaṁ kāyena passati

Sa ve dhammadharo hoti - yo dhammaṁ nappamajjati.


4. Không phải chỉ vì nói nhiều mà thành người thông suốt Giáo Pháp. Người nghe ít, trực chứng 1 và không xao lãng Giáo Pháp, người ấy quả thật thông suốt. 259.

Tích chuyện

Một vị Tỳ-khưu sống trong rừng chỉ thuộc một câu kinh và trong những ngày giới thường đọc câu ấy. Chư Thiên trong vùng hết lòng hoan nghênh. Hai vị Tỳ-khưu khác, vốn thuộc nhiều kinh kệ, cũng đến nơi ấy thuyết Pháp nhưng không được chư Thiên hoan nghinh. Bất mãn, hai vị bỏ đi nơi khác, và khi trở về, bạch lại với Đức Phật về thái độ của chư Thiên. Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích

1. Trực chứng - thấy Giáo Pháp bằng con mắt của tâm (tâm nhãn). Danh từ Pāli là kāyena tức là nāmakāyena có nghĩa là xuyên qua thể xác của tâm hay, nói cách khác, xuyên qua sự tự chứng ngộ.

GARRULOUSNESS IS NOT A CHARACTERISTIC OF ONE WHO KNOWS THE DHAMMA

4. Na tàvatà dhammadharo 
            yàvatà bahu bhàsati 
Yo ca appam pi sutvàna 
            dhammam kàyena passati
Sa ve dhammadharo hoti 
            yo dhammam nappamajjati. 259.

4. One is not versed in the Dhamma merely because one speaks too much. He who hears little and sees the Dhamma mentally, 1 and who does not neglect the Dhamma, is, indeed, versed in the Dhamma. 259.

Story

    A monk who knew only one verse was living in a forest. He used to recite it on the Holy days. The deities applauded him. Two other monks, who were versed in the Dhamma, came to the same forest and preached the Dhamma, but there was no applause from the deities. Displeased they went away and reported to the Buddha the attitude of the deities. The Buddha uttered this verse in explanation.

NOTES:

 Kàyena - that is, nàmakàyena, through the mental body, or, in other words, through self-realization.


dhp260_B
dhp261_B
Verse-Kệ 260-261

Chỉ có tóc bạc không làm ra một vị Đại đức, Đại đức là người không còn ô nhiễm

5. Na tena thero hoti - yen' assa phalitaṁ siro

Paripakko vayo tassa - moghajiṇṇo' ti vuccati.

6. Yamhi saccañ ca dhammo ca ahiṁsā saññamo damo

Sa ve vantamalo dhīro - thero iti pavuccati.


5. Không phải chỉ vì đầu bạc mà người ấy là Đại đức 1. Người ấy chỉ là người lớn tuổi, và được gọi là "ông sư già rỗng tuếch". 260.

6. Bên trong vị nào có chơn lý2, chánh hạnh 3, vô hại, tự chế4, và tự kiểm soát, hạng người trí tuệ đã thanh lọc mọi ô nhiễm 5 ấy quả thật đáng gọi là Đại đức. 261.

Tích chuyện

Có vài vị Tỳ-khưu tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe Đức Phật gọi một thầy Sa-di là Đại đức (thera). Đức Phật đọc câu kệ trên để giải thích.

Chú thích

1. Đại đức - Thera, là danh từ được dùng để gọi những vị Tỳ-khưu đã có trên mười hạ, nghĩa là đã tu được mười năm sau khi thọ cụ túc giới. Đúng theo nguồn gốc của danh từ, thera là người đã vững chắc, đã ổn.

2. Chơn lý - Saccaṁ, tức bốn Chơn Lý Cao Thượng, hay Tứ Diệu Đế.

3. Chánh hạnh - Dhammo, là đã đắc chín trạng thái siêu thế.

4. Tự chế - Saññamo, là nghiêm trì giới luật và thu thúc lục căn.

5. Thanh lọc mọi ô nhiễm - bằng bốn Thánh đạo.

GREY HAIR ALONE MAKES NOT A THERA 
HE IS A THERA WHO IS STAINLESS

5. Na tena thero hoti 
            yen' assa palitam siro 
Paripakko vayo tassa 
            moghajiuuo' ti vuccati. 260.
6. Yamhi saccañ ca dhammo ca 
            ahimsà saññamo damo 
Sa ve vantamalo dhãro 
            thero iti pavuccati. 261.

5. He is not thereby an elder (thera 2) merely because his head is grey. Ripe is he in age. "Old-in-vain" is he called. 260.

6. In whom are truth, 3 virtue, 4 harmlessness, restraint 5 and control, that wise man who is purged of impurities, 6 is, indeed, called an elder. 261.

Story

    Some monks were offended when the Buddha referred to a monk who appeared to be a young novice as a thera. The Buddha uttered this verse in explanation.

NOTES:

 Thera - a term applied to those bhikkhus who have counted at least ten years in the Order from the date of their higher ordination. Thera, literally, means one who is firm or stable.

 Saccam - the four noble truths.

 Dhammo - the nine supramundane states.

 Saññamo - morality and sense-restraint.

 By means of the four Paths.


dhp262_B
dhp263_B
Verse-Kệ 262-263

Hình dáng bề ngoài không làm con người trở nên lương thiện

7. Na vākkaranamattena - vaṇṇapokkharatāya vā

Sādhurūpo naro hoti - issukī maccharī saṭho.

8. Yassa c'etaṁ samucchinnaṁ mūlaghaccaṁ samūhataṁ

Sa vantadoso medhāvī - sādhurūpo' ti vuccati.


7. Không phải chỉ có tài hùng biện suông hay hình dáng đẹp đẽ mà con người trở nên lương thiện nếu người ấy còn mang tật đố kị, ích kỷ và ngã mạn. 262.

8. Nhưng người đã trọn vẹn cắt đứt, nhổ tận gốc rễ và dập tắt, người thiện trí ấy đã thanh lọc lòng sân hận, quả thật đáng gọi người lương thiện. 263.

Tích chuyện

Vài vị sư và Sa-di trẻ tuổi tỏ ra cung kính thầy mình. Có vài vị sư cao hạ hơn và thuyết Pháp giỏi hơn ông thầy ấy mà không được tôn trọng bằng nên sanh lòng ganh tỵ. Các thầy mới đến hầu Phật và thỉnh cầu Đức Phật khuyên dạy những vị trẻ tuổi kia không nên đọc lại Giáo Pháp trước khi được các thầy sửa dạy. Hiểu biết lý do thấp hèn đã thúc đẩy các thầy Tỳ-khưu ganh tỵ, Đức Phật đọc hai câu kệ trên.

NOT BY HANDSOME APPEARANCE DOES ONE BECOME GOOD-NATURED
GOOD-NATURED IS HE WHO HAS GIVEN UP JEALOUSY ETC.

7. Na vàkkarauamattena 
            vauuapokkharatàya và 
Sàdhurupo naro hoti 
            issukã maccharã sañho. 262.
8. Yassa c'etam samucchinnam 
            mulaghaccam samuhatam 
Sa vantadoso medhàvã 
            sàdhurupo' ti vuccati. 263.

7. Not by mere eloquence, nor by handsome appearance, does a man become good-natured, should he be jealous, selfish, and deceitful. 262.

8. But in whom these are wholly cut off, uprooted and extinct, that wise man who is purged of hatred, is, indeed, called good-natured. 263.

Story

    Some young monks and novices demonstrated their respect towards their respective teachers. Some elderly monks who were eloquent preachers grew jealous of it. With a base motive they approached the Buddha and suggested that He advise those young monks not to rehearse the Dhamma without being corrected by them. The Buddha understanding their base intentions, uttered these verses.


dhp264_C
dhp265_B
Verse-Kệ 264-265

Đầu tròn vai vuông không tạo nên thầy Tỳ-khưu

9. Na muṇḍakena samaṇo - abbato alikaṁ bhaṇaṁ

Icchālobhasamāpanno - samaṇo kiṁ bhavissati.


9. Không phải do nơi cái đầu cạo trọc mà người không giới hạnh 1, người vọng ngữ, trở thành Tỳ-khưu. Làm thế nào một người đầy tham vọng và luyến ái có thể trở thành Tỳ-khưu? 264.

Người đã vượt khỏi điều ác là thầy Tỳ-khưu

10. Yo ca sameti pāpāni - aṇuṁ thūlāni sabbaso

Samitattā hi pāpānaṁ - samaṇo ‘ ti pavuccati.


10. Người đã trọn vẹn khắc phục các hành động ác lớn nhỏ, người ấy đáng gọi là Tỳ-khưu vì đã vượt khỏi mọi điều ác. 265.

Tích chuyện

Một vị tăng sĩ nọ có thói quen, mỗi khi tranh luận với ai mà thấy đuối lý, mời người ấy đến một nơi, vào một giờ hẹn trước, để tiếp tục thảo luận cho ra lẽ. Nhưng đến ngày, thầy lại chỗ hẹn trước giờ và tuyên bố là vị kia đã thua vì không đến. Khi câu chuyện được bạch lại với Đức Phật, Đức Phật giải thích thái độ của người thật sự đáng là Tỳ-khưu.

Chú thích

1. Người không giới hạnh - Người không thực hành giới luật cao thượng (Sīla) và hạnh kham khổ (dhūtanga, hạnh đầu đà).

A SHAVEN HEAD DOES NOT MAKE ONE A MONK

9. Na muudakena samauo 
            abbato alikam bhauam 
Icchàlobhasamàpanno 
            samauo kim bhavissati. 264.
10. Yo ca sameti pàpàni 
            auum thulàni sabbaso 
Samitattà hi pàpànam 
            samauo ti pavuccati. 265.

9. Not by a shaven head does an undisciplined man, 7 who utters lies, become a monk. How will one who is full of desire and greed be a monk? 264.

HE IS A MONK WHO HAS OVERCOME EVIL

10. He who wholly subdues evil deeds both small and great is called a monk because he has overcome all evil. 265.

Story

    A certain monk, when defeated in argument, would invite his opponent to meet in an appointed place at an appointed time to resume the discussion. He would then go to the appointed place before the appointed time and declare that the absence of the opponent meant acknowledgment of defeat. When this matter was reported to the Buddha He explained the attitude of a true monk.

NOTES:

 He who does not practise higher morality (sãla) and austerities (dhutàïga).


dhp266_B
dhp267_B
Verse-Kệ 266-267

Không phải chỉ đi khất thực mà trở thành Tỳ-khưu người có đời sống của bậc Thánh nhơn đáng gọi là Tỳ-khưu

11. Na tena bhikkhu hoti - yāvatā bhikkhate pare

Vissaṁ dhammam samādāyā bhikkhu hoti na tāvatā.

12. Yo' dha puññañ ca pāpañ ca bāhetvā brahmacariyavā

Sankhāya loke carati - sa ve bhikkhū' ti vuccati.


11. Không phải chỉ vì đi xin người khác mà người ấy trở thành Tỳ-khưu 1. Chắc chắn là nhờ nghiêm trì toàn thể giới luật mà người ta trở thành Tỳ-khưu chớ không phải chỉ vì đi xin như vậy. 266.

12. Người đã vượt khỏi cả thiện lẫn ác, người có phẩm hạnh cao thượng, người thông suốt thế gian này, người ấy, quả thật vậy, được gọi là Tỳ-khưu. 267.

Tích chuyện

Một vị Bà-La-Môn từ bỏ thế gian để sống đời đạo sĩ du phương hành khất. Một hôm ông gặp Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật gọi ông là Tỳ-khưu (bhikkhu) vì ông cũng đi trì bình khất thực. Đức Phật đáp rằng không phải chỉ đi khất thực mà trở thành Tỳ-khưu.

Chú thích

1. Tỳ-khưu - Bhikkhu, đúng theo nghĩa uyên nguyên của danh từ, là người đi xin. Các thầy chỉ lặng lẽ đứng trước cửa để người ta sớt thức ăn vào bát và chỉ sống với vật thực nào mà người thí chủ vui lòng đặt vào bát một cách hồn nhiên. Xem Chú thích câu 31.

"Không phải vì lý do giản dị là đi xin kẻ khác mà người ấy là Tỳ-khưu. Người đã chấp nhận toàn thể giới luật là Tỳ-khưu, chớ không phải chỉ chấp nhận từng phần". -- Radhakrishnan.

Câu chuyện dẫn tích làm sáng tỏ ý nghĩa câu kệ. Ông Bà-La-Môn, đã chấp nhận đời sống du phương hành khất, đòi hỏi quyền được gọi là Tỳ-khưu chỉ vì mình cũng đi trì bình khất thực như các đệ tử của Đức Phật, mặc dầu ông không thực hành các giới khác của thầy Tỳ-khưu.

Vậy, Vissaṁ dhammam có thể được phiên dịch là toàn thể giới luật có liên quan đến đời sống Tỳ-khưu.

ONE DOES NOT BECOME A BHIKKHU MERELY BY BEGGING
HE WHO IS HOLY IS CALLED A BHIKKHU

11. Na tena bhikkhu hoti 
            yàvatà bhikkhate pare 
Vissam dhammam samàdàya 
            bhikkhu hoti na tàvatà. 266.
12. Yo' dha puññañ ca pàpañ ca 
            bàhetvà brahmacariyavà 
Saïkhàya loke carati 
            sa ce bhikkhu'ti vuccati. 267.

11. He is not thereby a bhikkhu 8 merely because he begs from others; by following the whole code (of morality 9) one certainly becomes a bhikkhu and not (merely) by such begging. 266.

12. Herein he who has transcended both good and evil, whose conduct is sublime, who lives with understanding in this world, he, indeed, is called a bhikkhu. 267.

Story

    A brahmin retired from the world and was living the life of an ascetic in an alien order begging food. He saw the Buddha and requested Him to address him as bhikkhu as he also was begging food. The Buddha answered that one does not become a bhikkhu merely by begging food.

NOTES:

 Bhikkhu, literally, means "he who begs" but bhikkhus do not beg. They silently stand at the door for alms. They live on what is spontaneously given by the supporters. See note on v. 31.

 Vissam dhammam = visamam dhammam, vissam gandham và kàyakammàdikam dhammam (Commentary). Vissam has two meanings (1) whole or all, and (2) bad smell. The Commentary gives only the latter in this case.

"He is not a mendicant simply because he begs others (for alms). He who adopts the whole law is a mendicant, not he who adopts only a part". Radhakrishnan.

The context makes the verse clear. The brahmin who had adopted the ascetic life claimed the right to be called a bhikkhu simply because he begged his food as is the custom of the disciples of the Buddha although he did not observe the other practices of a bhikkhu.

Vissam dhammam could therefore be interpreted as "the whole code of morality pertaining to the life of a bhikkhu".


dhp268_B
dhp269_B
Verse-Kệ 268-269

Im lặng suông không làm nên bậc hiền thánh, trở nên bậc thánh hiền nhờ diệt ác

13. Na monena munī hoti - mūḷharūpo aviddasu

Yo ca tulaṁ' va paggayha - varaṁ ādāya paṇḍito.

14. Pāpāni parivajjeti - sa munī tena so munī

Yo munāti ubho loke - munī tena pavuccati.


13. Không phải (chỉ) giữ im lặng (suông) mà người đần độn, si mê, trở nên bậc thánh hiền. Nhưng ai, như cầm cán cân, biết chọn điều tốt nhứt 1 và lánh xa điều xấu, bậc thiện trí ấy quả thật là thánh hiền. 268.

14. Vì lý do ấy 2 Ngài là thánh hiền. Ai thông suốt cả hai thế gian 3 người ấy được gọi là thánh hiền. 269.

Tích chuyện

Một vị đạo sĩ trong một hệ thống không phải Phật giáo có thói quen hồi hướng phước báu đến thí chủ sau khi thọ trai, nhưng các đệ tử của Đức Phật thì im lặng ra đi sau khi độ ngọ. Trước thái độ hình như bất nhã ấy, thiện tín lấy làm khó chịu. Nhơn cơ hội, Đức Phật khuyên dạy các thầy Tỳ-khưu nên hồi hướng công đức đến thí chủ sau khi thọ thực. Đến lúc ấy các vị đạo sĩ kia lại im lặng ra đi, còn chê các thầy Tỳ-khưu nói chuyện dông dài. Lúc ấy Đức Phật giải thích thái độ của bậc thánh hiền.

Chú thích

1. Điều tốt nhứt - như giới, định, tuệ v.v...

2. Vì lý do ấy - là chọn điều tốt nhứt và dứt bỏ điều ác.

3. Thế gian - là những uẩn ở trong và ở ngoài.

SILENCE ALONE DOES NOT MAKE A SAGE
BY SUPPRESSING EVIL ONE BECOMES A SAGE

13. Na monena muni hoti 
            muëharupo aviddasu 
Yo ca tulam' va paggayha 
            varam àdàya paudito 268.
14. Pàpàni parivajjeti 
            sa munã tena so munã 
Yo munàti ubho loke 
            munã tena pavuccati. 269.

13. Not by silence (alone) does he who is dull and ignorant become a sage; but that wise man who, as if holding a pair of scales, embraces the best 10 and shuns evil, is indeed a sage. 268.

14. For that reason 11 he is a sage. He who understands, both worlds 12 is, therefore, called a sage. 269.

Story

    After finishing a meal non-Buddhist ascetics used to offer merit to the donors, but the Buddha's disciples used to depart in silence. People were offended by this seeming discourtesy. The Buddha thereupon enjoined the bhikkhus to offer merit. Then the ascetics were silent but found fault with the bhikkhus for discoursing at length. Thereupon the Buddha explained the attitude of a true sage.

 

NOTES:

10  Such as morality, concentration, wisdom, etc.

11  That is, for having embraced the best and abandoned evil.

12  Internal and external Aggregates.


dhp270_B
Verse-Kệ 270

Do bản tánh không gây tổn hại con người trở thành bậc thánh

15. Na tena ariyo hoti - yena pāṇāni hiṁsati

Ahiṁsā sabbapānāṇaṁ - ariyo' ti pavuccati.


15. Người ấy không phải là Ariya(cao quí) vì lẽ đã gây tổn hại cho chúng sanh khác. Do bản tánh không gây tổn hại chúng sanh khác người ấy được gọi là Ariya (cao quý). 270.

Tích chuyện

Một người mang tên Ariya làm nghề đánh cá, Đức Phật dạy rằng không phải bằng cách gây tổn thương cho chúng sanh khác mà có thể trở thành Ariya (Cao Quí).

BY HARMLESSNESS ONE BECOMES A NOBLE (ARIYA)

15. Na tena ariyo hoti 
            yena pàuàni himsati 
Ahimsà sabbapàuànam 
            ariyo' ti pavuccati. 270.

15. He is not therefore an Ariya (Noble) in that he harms living beings; through his harmlessness towards all living beings is he called an Ariya (Noble). 270.

Story

    A man named Ariya (Noble) was fishing. The Buddha told him that one did not become an Ariya by harming others.


dhp271_B
dhp272_B
Verse-Kệ 271-272

Cho đến khi tận diệt tất cả dục vọng, thầy Tỳ-khưu không nên mãn nguyện

16. Na sīlabbatamattena - bāhusaccena vā puna

Atha vā samādhilābhena - vivicca sayanena vā.

17.Phusāmi nekkhammasukhaṁ aputhujjanasevitaṁ.

Bhikkhu vissāsam āpādi - appatto āsavakkhayaṁ.


16. 17. Không phải chỉ nhờ nghiêm trì giới luật và hạnh kham khổ 1, hay lại nữa, do tài học rộng 2, hay phát triển tâm định, hay sống ẩn dật, (mà nghĩ rằng) "Ta đang thọ hưởng phước báu của hạnh từ khước, điều mà người thế gian không thể hưởng" 3. Này Tỳ-khưu, không nên vì (các hạnh ấy) mà tự mãn, không lo thanh lọc trọn vẹn nhiễm ô. 271. 272.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu đã thành đạt những tiến bộ tinh thần khá cao nhưng không kiên trì tinh tấn để đắc quả A-La-Hán, nghĩ rằng các Ngài có thể trở thành A-La-Hán lúc nào cũng được. Đức Phật khuyên dạy các Ngài không nên tự mãn trước khi thành đạt mục tiêu cuối cùng.

Chú thích

1. Hạnh kham khổ - là bốn loại giới cao thượng của các thầy Tỳ-khưu và mười ba loại thực hành cao thượng (dhutānga, hạnh đầu đà) (Bản chú giải).

2. Học rộng - tức là thông suốt Tam Tạng.

3. Hưởng phước báu của hạnh từ khước - đó là từng A-Na-Hàm.

4. Thanh lọc trọn vẹn mọi ô nhiễm - tức là đạo quả A-La-Hán. 

A BHIKKHU SHOULD NOT BE CONTENTED UNTIL HE DESTROYS ALL PASSIONS

16. Na sãlabbatamattena 
            bàhusaccena và puna 
Atha và samàdhilàbhena 
            vivicca sayanena và 271.
17. Phusàmi nekkhammasukham 
            aputhujjanasevitam 
Bhikkhu vissàsam àpàdi 
            appatto àsavakkhayam. 272.

16-17. Not only by mere morality and austerities, 13 nor again by much learning, 14 nor even by developing mental concentration, nor by secluded lodging, (thinking) "I enjoy the bliss of renunciation not resorted to by the worldling" 15 (not with these) should you, O bhikkhu, rest content 16 without reaching the extinction of the corruptions. 17 271-272.

Story

    Some monks who had attained various spiritual heights did not strive to become Arahants, thinking that they could become Arahants at any time. The Buddha advised them not to be contented until they had reached their ultimate Goal (Arahantship).

NOTES:

13  The four kinds of higher morality observed by bhikkhus and the thirteen kinds of higher ascetic practices (dhutàïga) (Commentary).

14  That is, the Tipitaka (Commentary).

15  Anàgàmi stage (Commentary).

16  Faith in existence (Commentary). "Have a care", Mrs. Rhys Davids.

17  That is, Arahantship.

 
__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 506)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1086)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 897)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái