Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh - The Dhammapada, Chapter 22, Woeful State

23 Tháng Mười Một 201812:39 CH(Xem: 93)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh - The Dhammapada, Chapter 22, Woeful State

Chapter22-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh
The Dhammapada, Chapter 22, Nirayavagga: Woeful State

(Kệ 306-319 - Verses 306-319)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp306_B
Verse-Kệ 306

Kẻ nói dối chịu đau khổ

1. Abhūtavādī nirayaṁ upeti -

Yo c'āpi katvā na karomī'ti c'āha

Ubho' pi te pecca samā bhavanti -

Nihīnakammā manujā parattha.


1. Người nói điều không thiệt vào cảnh khổ, và người đã làm một chuyện rồi nói "tôi không có làm" cũng vậy. Sau khi chết, cả hai đều bằng nhau, người có hành động ti tiện trong thế giới khác. 306.

Tích chuyện

Để vu oan Đức Phật, một giáo phái khác thuê người giết một thiếu phụ rồi chôn vùi dưới đống rác gần tịnh thất của Ngài. Về sau, những người giết thuê ấy thú thật và do đó lộ diện kẻ thuê người hành động sát nhơn. Khi giảng về tật xấu của người gian dối, Đức Phật đọc câu kệ trên.

LIARS SUFFER

1. Abhutavàdã nirayam upeti 
            yo c'àpi katvà na karomã'ti c'àha 
Ubho' pi te pecca samà bhavanti 
            nihãnakammà manujà parattha. 306.

1. The speaker of untruth goes to a woeful state, and also he who, having done aught, says, "I did not". Both after death become equal, men of base actions in the other world. 306.

Story

    In order to disparage the Buddha a woman was killed by some villains hired by a heretical sect and the corpse was concealed in a rubbish heap near the Buddha's Perfumed Chamber. Later, the murderers confessed their guilt implicating the heretics. Discoursing on the evil of false accusation, the Buddha uttered this verse.


dhp307_B
Verse-Kệ 307

Tỳ-khưu ô nhiễm chịu đau khổ

2. Kāsāvakaṇthā bahavo - pāpadhammā asaññatā

Pāpā pāpehi kammehi - nirayaṁ te upapajjare.


2. Nhiều người đắp y vàng mà tư tưởng chưa dứt khoát, tâm không điều phục. Con người xấu xa, vì hành động bất thiện của mình, sẽ tái sanh vào khổ cảnh. 307.

Tích chuyện

Đức Mục-Kiền-Liên (Moggallāna) thấy một con ngã quỷ có hình dáng như một bộ xương đang phừng phừng cháy. Đức Phật giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm trong quá khứ.

CORRUPT MONKS SUFFER

2. Kàsàvakauñhà bahavo 
            pàpadhammà asaññatà 
Pàpà pàpehi kammehi 
            nirayam te upapajjare. 307.

2. Many with a yellow robe on their necks are of evil disposition and uncontrolled. Evil-doers on account of their evil deeds are born in a woeful state. 307.

Story

    The Venerable Moggallàna saw a skeleton-like Peta all on fire. The Buddha attributed it to his corrupt life as a monk in a past birth.


dhp308_B
Verse-Kệ 308

Không nên làm người bất thiện

3. Seyyo ayoguḷo bhutto - tattho aggisikhūpamo

Yañ ce bhuñjeyya dussīlo - raṭṭhapiṇḍaṁ asaññato.


3. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa, còn hơn làm người sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện và không điều phục thân tâm. 308.

Tích chuyện

Đức Phật đọc câu kệ này để quở rầy vài vị tăng sĩ đã giả vờ, người này khoe người kia thành đạt từng này hay từng khác nhưng thật sự không có ai đắc gì hết, và làm như vậy để được thiện tín cúng dường dồi dào.

BE NOT IMMORAL

3. Seyyo ayoguëo bhutto 
            tatto aggisikhupamo 
Yañ ce bhuñjeyya dussãlo 
            raññhapiudam asaññato. 308.

3. Better to swallow a red-hot iron ball (which would consume one) like a flame of fire, than to be an immoral and uncontrolled person feeding on the alms offered by people. 308.

Story

    Rebuking some monks who, for the sake of their stomach, attributed to one another higher spiritual Attainments without possessing them, the Buddha uttered this verse.


dhp309_B
dhp310_B
Verse-Kệ 309-310

Tà dâm là tạo nghiệp ác

4. Cattāri ṭhānāni naro pamatto - āpajjati paradārūpasevī

ApuññaIābhaṁ na nikāmaseyyaṁ - nindaṁ tatiyaṁ nirayaṁ catutthaṁ.

5. Apuññalābho ca gatī ca pāpikā - bhītassa bhītāya ratī ca thokikā

Rājā ca daṇḍaṁ garukam paṇeti - tasmā naro paradāraṁ na seve.


4. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội khổ, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là ở khổ cảnh. 309.

5. Có sự gặt hái tội khổ, cũng như có số phần bất hạnh. Hỷ lạc của người đàn ông và người đàn bà đang run sợ quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Do đó không nên lân la với vợ người. 310.

Tích chuyện

Một chàng thanh niên đẹp trai có hành động tà dâm. Nhiều lần chàng bị tù tội do lệnh của vua và được thả nhờ có người cha giàu sang. Cuối cùng cha chàng dẫn chàng đến thỉnh cầu Đức Phật khuyên dạy. Đức Phật giảng cho chàng về hậu quả tai hại của tật xấu tà dâm.

ADULTERY IS EVIL

4. Cattàri ñhànàni naro pamatto 
            àpajjati paradàrupasevã
Apuññalàbham na nikàmaseyyam 
            nindam tatiyam nirayam catuttham. 309.
5. Apuññalàbho ca gatã ca pàpikà 
            bhãtassa bhãtàya ratã ca thokikà
Ràjà ca daudam garukam paueti 
            tasmà naro paradàram na seve. 310.

4. Four misfortunes befall a careless man who commits adultery: acquisition of demerit, disturbed sleep, thirdly blame, and fourthly a state of woe. 309.

5. There is acquisition of demerit as well as evil destiny. Brief is the joy of the frightened man and woman. The King imposes a heavy punishment. Hence no man should frequent another's wife. 310.

Story

    A handsome youth committed adultery. Several times he was taken prisoner before the King and was released in deference to his wealthy father. Finally the father took him to the Buddha who advised the youth on the evils of adultery.


dhp311_B
dhp312_B
dhp313_B
Verse-Kệ 311-313

Kiếp sống ô nhiễm chấm dứt trong đau khổ một đời sống đạo hạnh không vững không đáng được ngợi khen điều thích nghi phải được tận lực thực hiện

6. Kuso yathā duggahito - hattham evānukantati

Sāmaññaṁ dupparāmaṭṭhaṁ nirayāyūpakaḍḍhati.

7. Yaṁ kiñci sithilaṁ kammaṁ saṅkiliṭṭhañ ca yaṁ vataṁ

Saṅkassaraṁ brahmacariyaṁ na taṁ hoti mahapphalaṁ.

8. Kayirā ce kayirāthenaṁ - dalham enaṁ parakkame

Sithilo hi paribbājo - bhiyyo ākirate rajaṁ.


6. Như cỏ kusa cắt tay người nắm nó không đúng cách, cùng thế ấy, đời sống xuất gia lôi kéo vào khổ cảnh người sử dụng nó một cách sai lầm. 311.

7. Một hành động buông lung, một pháp hành ô nhiễm, một đời sống đạo hạnh không vững chắc - tất cả những điều ấy không có điều nào đem lại nhiều thành quả (tốt đẹp). 312.

8. Nếu có điều nào phải làm, hãy làm điều ấy. Hãy tiến hành vững chắc, vì đời tu sĩ dể duôi càng tung loạn bụi cát. 313.


Tích chuyện

Một vị tăng sĩ có tánh ngang nhiên tự phụ, phạm một lỗi lầm khi kéo những ngọn cỏ. Đức Phật quở rầy và đọc những lời trên.


Chú thích

1. Đạo hạnh không vững chắc - saṅkassaraṁ, suy nghĩ hay tưởng nhớ với tâm nghi ngờ.

CORRUPT LIVES ENTAIL SUFFERING
A LIFE OF DUBIOUS HOLINESS IS NOT COMMENDABLE 
WHAT IS PROPER SHOULD BE DONE WITH ONE'S WHOLE MIGHT

6. Kuso yathà duggahito 
            hattham evànukantati 
Sàmaññam dupparàmaññham 
            nirayàyupakaddhati. 311.
7. Yam kiñci sithilam kammam 
            saïkiliññhañ ca yam vatam 
Saïkassaram brahmacariyam 
            na tam hoti mahapphalam. 312.
8. Kayirà ce kayiràthenam 
            daëham enam parakkame 
Sithilo hi paribbàjo 
            bhiyyo àkirate rajam. 313.

6. Just as kusa grass, wrongly grasped, cuts the hand, even so the monkhood wrongly handled drags one to a woeful state. 311.

7. Any loose act, any corrupt practice, a life of dubious 1 holiness - none of these is of much fruit. 312.

8. If aught should be done, let one do it. Let one promote it steadily, for slack asceticism scatters dust all the more. 313.

Story

    A presumptuous monk deliberately committed a wrong act by pulling out blades of grass. The Buddha, rebuking him, uttered these verses.

NOTES:

1  Saïkassaram = to think or remember with suspicion.


dhp314_B
Verse-Kệ 314

Dầu một lỗi nhỏ cũng không nên phạm

9. Akataṁ dukkataṁ seyyo - pacchā tapati dukkataṁ

Katañ ca sukataṁ seyyo - yaṁ katvā n'ānutappati.


9. Tốt hơn hết không nên có hành động xấu. Một hành động sai lầm sẽ làm khổ ta về sau. Nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. 314.

Tích chuyện

Một thiếu phụ nổi cơn ghen hành phạt tàn nhẫn một tỳ nữ có dan díu với chồng bà. Trong khi hai vợ chồng đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết Pháp, người tớ gái bạch lại tự sự với Đức Phật. Đức Phật khuyên dạy không nên hành động sai lầm.

DON'T DO EVEN A SLIGHT WRONG

9. Akatam dukkatam seyyo 
            pacchà tapati dukkatam 
Katañ ca sukatam seyyo 
            yam katvà n'ánutappati. 314.

9. An evil deed is better not done: a misdeed torments one hereafter. Better it is to do a good deed, after doing which one does not grieve. 314.

Story

    A jealous woman cruelly punished a maidservant with whom her husband had misconducted himself. When both husband and wife were listening to a sermon from the Buddha the maid-servant came there and related the whole incident. Thereupon the Buddha advised them to do no evil.


dhp315_B
Verse-Kệ 315

Hãy cẩn mật giữ mình như canh phòng một thành trì

10. Nagaraṁ yathā paccantaṁ guttaṁ santarabāhiraṁ

Evaṁ gopetha attānaṁ khaṇo ve mā upaccagā

Khaṇātītā hi socanti - nirayamhi samappitā.


10. Hãy tự canh phòng trong ngoài, như người ta canh một ải trấn ở biên thùy. Không nên bỏ qua cơ hội 1, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh. 315.

Tích chuyện

Vài vị tu sĩ trải qua một thời gian trong một ải trấn ở biên thùy và thấy ở đây đời sống thiếu tiện nghi vì mọi người đều phải rộn rịp canh chừng kẻ địch. Khi các thầy trở về bạch lại với Đức Phật, Đức Phật khuyên dạy các thầy nên tự canh phòng mình như người ta canh phòng một ải trấn ở biên thùy.

Chú thích

1. Cơ hội - những cơ hội như khi có một vị Phật giáng sanh, có một nơi ở thuận lợi, một thân hình khỏe mạnh, hay có được chánh kiến v.v...

GUARD YOURSELF LIKE A FORTIFIED CITY

10. Nagaram yathà paccantam 
            guttam santarabàhiram 
Evam gopetha attànam 
            khauo vo mà upaccagà
Khauàtãtà hi socanti 
            nirayamhi samappità. 315.

10. Like a border city, guarded within and without, so guard yourself. Do not let slip this opportunity, 2 for they who let slip the opportunity grieve when born in a woeful state. 315.

Story

    Some monks who were spending their time in a frontier city led a life of discomfort as the people were busy fortifying their city to guard themselves from bandits. When the monks reported the matter to the Buddha, He advised them to fortify themselves.

NOTES:

 The birth of a Buddha, a congenial habitation, a healthy body, the possession of right views, etc.


dhp316_B
dhp317_B
Verse-Kệ 316-317

Hãy khiêm tốn ở nơi cần khiêm tốn, không nên sợ điều không đáng sợ

11. Ājjitāye lajjanti - lajjitāye na lajjare

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.

12. Abhaye ca bhayadassino - bhaye cābhayadassino

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.


11. Chúng sanh nào hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn và không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn là ôm ấp tà kiến và sẽ vào khổ cảnh. 316.

12. Chúng sanh nào thấy sợ sệt ở chỗ không nên sợ và không sợ ở chỗ đáng sợ là ôm ấp tà kiến và sẽ vào khổ cảnh. 317.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu ghi nhận rằng những đạo sĩ của phái Nigantha tốt hơn các vị của phái Acelaka vì lễ độ hơn, che thân kín đáo. Những đạo sĩ Nigantha 1 giải thích vì sao mình che thân kín. Đức Phật nghe câu chuyện và dạy những lời trên.

Chú thích

1. Nigantha - đúng theo nguồn gốc của danh từ, có nghĩa "thoát ra khỏi mọi trói buộc hay dính mắc", là danh từ dùng để chỉ những đạo sĩ Jaina (Kỳ-na), những người mà, theo câu chuyện này, thường đóng khố. Các đạo sĩ thuộc phái Acelaka thì cứ để lõa thể hoàn toàn đi đó đây.

BE MODEST WHERE MODESTY IS NEEDED
HAVE NO FEAR IN THE NON-FEARSOME

11. Alajjitàye lajjanti 
            lajjitàye na lajjare 
Micchàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti duggatim. 316.
12. Abhaye ca bhayadassino 
            bhaye cábhayadassino 
Micchàdiññhisamàdànà 
        sattà gacchanti duggatim. 317.

11. Beings who are ashamed of what is not shameful, and are not ashamed of what is shameful, embrace wrong views and go to a woeful state. 316.

12. Beings who see fear in what is not to be feared, and see no fear in the fearsome, embrace false views and go to a woeful state. 317.

Story

    Some monks remarked that the Nigauñhas 3 were better than the Acelaka ascetics, as the former, through modesty, covered their pudenda. The Nigauñhas explained why they did so. The Buddha, hearing their discussion, uttered these verses.

NOTES:

 Nigauñha, literally, "free from ties or bonds" is the term applied to Jaina ascetics, who, according to this story, cover their pudenda. Acelaka ascetics wander completely naked.


dhp318_B
dhp319_B
Verse-Kệ 318-319

Điều sai lầm, không thấy sai thấy sai ở chỗ sai và đúng ở chỗ đúng

13. Avajje vajjadassino - vajje cāvajjadassino

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.

14. Vajjañ ca vajjato ñatvā - avajjañ ca avajjato sammādiṭṭhisamādānā sattā gacchanti suggatiṁ.


13. Chúng sanh nào tưởng tượng những lỗi lầm ở chỗ không có lỗi và không thấy sai ở chỗ sai là ôm ấp tà kiến và đi vào khổ cảnh. 318.

14. Chúng sanh nào thấy sai biết sai, thấy đúng biết đúng, là có chánh kiến và sẽ nhàn cảnh.319.

Tích chuyện

Con gái của vài người khác đạo được dạy không nên đảnh lễ chư Tỳ-khưu và không nên đến chùa. Ngày nọ, chúng trẻ ấy chơi với những đứa bé theo đạo Phật và nghe khát nước, bảo mấy đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa, mấy đứa kia gặp Đức Phật, Đức Phật dạy chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng nó uống xong, Đức Phật giảng giáo lý cho nghe và chúng xin qui y với Đức Phật. Khi mới hay biết câu chuyện, cha mẹ chúng tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng về sau, tất cả đều đến với Đức Phật và xin quy y. Nhơn cơ hội Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích

1. Thấy lỗi và không lỗi - avajja, là có sự tin tưởng đúng và vajja là tin tưởng sai lầm.

SEE NO WRONG IN WHAT IS NOT WRONG
SEE WRONG AS WRONG AND RIGHT AS RIGHT

13. Avajje vajjadassino 
            vajje cávajjadassino 
Micchàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti duggatim. 318.
14. Vajjañ ca vajjatoñatvà 
            avajjañ ca avajjato 
Sammàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti suggatim. 319.

13. Beings who imagine faults in the faultless, 4 and perceive no wrong in what is wrong, embrace false views and go to a woeful state. 318.

14. Beings knowing wrong as wrong and what is right as right, embrace right views and go to a blissful state. 319.

Story

    The children of some heretics were advised by their teacher not to salute the bhikkhus and not to visit the monastery. One day as they were playing with the children of the Buddha's followers they felt thirsty. So the son of a lay follower was asked to get some water from the monastery. This child mentioned the matter to the Buddha who advised him to bring all the children to the monastery. After they had quenched their thirst the Buddha preached the Dhamma to them and they became His followers. The parents, hearing of their conversion, were at first displeased. Later, they all came to the Buddha and became His followers. Thereupon the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Avajja means right belief and vajja means wrong belief.


__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557652)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 406)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 406)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".