V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh - The Dhammapada, Chapter 22, Woeful State

23 Tháng Mười Một 201812:39 CH(Xem: 570)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh - The Dhammapada, Chapter 22, Woeful State

Chapter22-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 22, Phẩm Khổ Cảnh
The Dhammapada, Chapter 22, Nirayavagga: Woeful State

(Kệ 306-319 - Verses 306-319)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp306_B
Verse-Kệ 306

Kẻ nói dối chịu đau khổ

1. Abhūtavādī nirayaṁ upeti -

Yo c'āpi katvā na karomī'ti c'āha

Ubho' pi te pecca samā bhavanti -

Nihīnakammā manujā parattha.


1. Người nói điều không thiệt vào cảnh khổ, và người đã làm một chuyện rồi nói "tôi không có làm" cũng vậy. Sau khi chết, cả hai đều bằng nhau, người có hành động ti tiện trong thế giới khác. 306.

Tích chuyện

Để vu oan Đức Phật, một giáo phái khác thuê người giết một thiếu phụ rồi chôn vùi dưới đống rác gần tịnh thất của Ngài. Về sau, những người giết thuê ấy thú thật và do đó lộ diện kẻ thuê người hành động sát nhơn. Khi giảng về tật xấu của người gian dối, Đức Phật đọc câu kệ trên.

LIARS SUFFER

1. Abhutavàdã nirayam upeti 
            yo c'àpi katvà na karomã'ti c'àha 
Ubho' pi te pecca samà bhavanti 
            nihãnakammà manujà parattha. 306.

1. The speaker of untruth goes to a woeful state, and also he who, having done aught, says, "I did not". Both after death become equal, men of base actions in the other world. 306.

Story

    In order to disparage the Buddha a woman was killed by some villains hired by a heretical sect and the corpse was concealed in a rubbish heap near the Buddha's Perfumed Chamber. Later, the murderers confessed their guilt implicating the heretics. Discoursing on the evil of false accusation, the Buddha uttered this verse.


dhp307_B
Verse-Kệ 307

Tỳ-khưu ô nhiễm chịu đau khổ

2. Kāsāvakaṇthā bahavo - pāpadhammā asaññatā

Pāpā pāpehi kammehi - nirayaṁ te upapajjare.


2. Nhiều người đắp y vàng mà tư tưởng chưa dứt khoát, tâm không điều phục. Con người xấu xa, vì hành động bất thiện của mình, sẽ tái sanh vào khổ cảnh. 307.

Tích chuyện

Đức Mục-Kiền-Liên (Moggallāna) thấy một con ngã quỷ có hình dáng như một bộ xương đang phừng phừng cháy. Đức Phật giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm trong quá khứ.

CORRUPT MONKS SUFFER

2. Kàsàvakauñhà bahavo 
            pàpadhammà asaññatà 
Pàpà pàpehi kammehi 
            nirayam te upapajjare. 307.

2. Many with a yellow robe on their necks are of evil disposition and uncontrolled. Evil-doers on account of their evil deeds are born in a woeful state. 307.

Story

    The Venerable Moggallàna saw a skeleton-like Peta all on fire. The Buddha attributed it to his corrupt life as a monk in a past birth.


dhp308_B
Verse-Kệ 308

Không nên làm người bất thiện

3. Seyyo ayoguḷo bhutto - tattho aggisikhūpamo

Yañ ce bhuñjeyya dussīlo - raṭṭhapiṇḍaṁ asaññato.


3. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa, còn hơn làm người sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện và không điều phục thân tâm. 308.

Tích chuyện

Đức Phật đọc câu kệ này để quở rầy vài vị tăng sĩ đã giả vờ, người này khoe người kia thành đạt từng này hay từng khác nhưng thật sự không có ai đắc gì hết, và làm như vậy để được thiện tín cúng dường dồi dào.

BE NOT IMMORAL

3. Seyyo ayoguëo bhutto 
            tatto aggisikhupamo 
Yañ ce bhuñjeyya dussãlo 
            raññhapiudam asaññato. 308.

3. Better to swallow a red-hot iron ball (which would consume one) like a flame of fire, than to be an immoral and uncontrolled person feeding on the alms offered by people. 308.

Story

    Rebuking some monks who, for the sake of their stomach, attributed to one another higher spiritual Attainments without possessing them, the Buddha uttered this verse.


dhp309_B
dhp310_B
Verse-Kệ 309-310

Tà dâm là tạo nghiệp ác

4. Cattāri ṭhānāni naro pamatto - āpajjati paradārūpasevī

ApuññaIābhaṁ na nikāmaseyyaṁ - nindaṁ tatiyaṁ nirayaṁ catutthaṁ.

5. Apuññalābho ca gatī ca pāpikā - bhītassa bhītāya ratī ca thokikā

Rājā ca daṇḍaṁ garukam paṇeti - tasmā naro paradāraṁ na seve.


4. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội khổ, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là ở khổ cảnh. 309.

5. Có sự gặt hái tội khổ, cũng như có số phần bất hạnh. Hỷ lạc của người đàn ông và người đàn bà đang run sợ quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Do đó không nên lân la với vợ người. 310.

Tích chuyện

Một chàng thanh niên đẹp trai có hành động tà dâm. Nhiều lần chàng bị tù tội do lệnh của vua và được thả nhờ có người cha giàu sang. Cuối cùng cha chàng dẫn chàng đến thỉnh cầu Đức Phật khuyên dạy. Đức Phật giảng cho chàng về hậu quả tai hại của tật xấu tà dâm.

ADULTERY IS EVIL

4. Cattàri ñhànàni naro pamatto 
            àpajjati paradàrupasevã
Apuññalàbham na nikàmaseyyam 
            nindam tatiyam nirayam catuttham. 309.
5. Apuññalàbho ca gatã ca pàpikà 
            bhãtassa bhãtàya ratã ca thokikà
Ràjà ca daudam garukam paueti 
            tasmà naro paradàram na seve. 310.

4. Four misfortunes befall a careless man who commits adultery: acquisition of demerit, disturbed sleep, thirdly blame, and fourthly a state of woe. 309.

5. There is acquisition of demerit as well as evil destiny. Brief is the joy of the frightened man and woman. The King imposes a heavy punishment. Hence no man should frequent another's wife. 310.

Story

    A handsome youth committed adultery. Several times he was taken prisoner before the King and was released in deference to his wealthy father. Finally the father took him to the Buddha who advised the youth on the evils of adultery.


dhp311_B
dhp312_B
dhp313_B
Verse-Kệ 311-313

Kiếp sống ô nhiễm chấm dứt trong đau khổ một đời sống đạo hạnh không vững không đáng được ngợi khen điều thích nghi phải được tận lực thực hiện

6. Kuso yathā duggahito - hattham evānukantati

Sāmaññaṁ dupparāmaṭṭhaṁ nirayāyūpakaḍḍhati.

7. Yaṁ kiñci sithilaṁ kammaṁ saṅkiliṭṭhañ ca yaṁ vataṁ

Saṅkassaraṁ brahmacariyaṁ na taṁ hoti mahapphalaṁ.

8. Kayirā ce kayirāthenaṁ - dalham enaṁ parakkame

Sithilo hi paribbājo - bhiyyo ākirate rajaṁ.


6. Như cỏ kusa cắt tay người nắm nó không đúng cách, cùng thế ấy, đời sống xuất gia lôi kéo vào khổ cảnh người sử dụng nó một cách sai lầm. 311.

7. Một hành động buông lung, một pháp hành ô nhiễm, một đời sống đạo hạnh không vững chắc - tất cả những điều ấy không có điều nào đem lại nhiều thành quả (tốt đẹp). 312.

8. Nếu có điều nào phải làm, hãy làm điều ấy. Hãy tiến hành vững chắc, vì đời tu sĩ dể duôi càng tung loạn bụi cát. 313.


Tích chuyện

Một vị tăng sĩ có tánh ngang nhiên tự phụ, phạm một lỗi lầm khi kéo những ngọn cỏ. Đức Phật quở rầy và đọc những lời trên.


Chú thích

1. Đạo hạnh không vững chắc - saṅkassaraṁ, suy nghĩ hay tưởng nhớ với tâm nghi ngờ.

CORRUPT LIVES ENTAIL SUFFERING
A LIFE OF DUBIOUS HOLINESS IS NOT COMMENDABLE 
WHAT IS PROPER SHOULD BE DONE WITH ONE'S WHOLE MIGHT

6. Kuso yathà duggahito 
            hattham evànukantati 
Sàmaññam dupparàmaññham 
            nirayàyupakaddhati. 311.
7. Yam kiñci sithilam kammam 
            saïkiliññhañ ca yam vatam 
Saïkassaram brahmacariyam 
            na tam hoti mahapphalam. 312.
8. Kayirà ce kayiràthenam 
            daëham enam parakkame 
Sithilo hi paribbàjo 
            bhiyyo àkirate rajam. 313.

6. Just as kusa grass, wrongly grasped, cuts the hand, even so the monkhood wrongly handled drags one to a woeful state. 311.

7. Any loose act, any corrupt practice, a life of dubious 1 holiness - none of these is of much fruit. 312.

8. If aught should be done, let one do it. Let one promote it steadily, for slack asceticism scatters dust all the more. 313.

Story

    A presumptuous monk deliberately committed a wrong act by pulling out blades of grass. The Buddha, rebuking him, uttered these verses.

NOTES:

1  Saïkassaram = to think or remember with suspicion.


dhp314_B
Verse-Kệ 314

Dầu một lỗi nhỏ cũng không nên phạm

9. Akataṁ dukkataṁ seyyo - pacchā tapati dukkataṁ

Katañ ca sukataṁ seyyo - yaṁ katvā n'ānutappati.


9. Tốt hơn hết không nên có hành động xấu. Một hành động sai lầm sẽ làm khổ ta về sau. Nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. 314.

Tích chuyện

Một thiếu phụ nổi cơn ghen hành phạt tàn nhẫn một tỳ nữ có dan díu với chồng bà. Trong khi hai vợ chồng đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết Pháp, người tớ gái bạch lại tự sự với Đức Phật. Đức Phật khuyên dạy không nên hành động sai lầm.

DON'T DO EVEN A SLIGHT WRONG

9. Akatam dukkatam seyyo 
            pacchà tapati dukkatam 
Katañ ca sukatam seyyo 
            yam katvà n'ánutappati. 314.

9. An evil deed is better not done: a misdeed torments one hereafter. Better it is to do a good deed, after doing which one does not grieve. 314.

Story

    A jealous woman cruelly punished a maidservant with whom her husband had misconducted himself. When both husband and wife were listening to a sermon from the Buddha the maid-servant came there and related the whole incident. Thereupon the Buddha advised them to do no evil.


dhp315_B
Verse-Kệ 315

Hãy cẩn mật giữ mình như canh phòng một thành trì

10. Nagaraṁ yathā paccantaṁ guttaṁ santarabāhiraṁ

Evaṁ gopetha attānaṁ khaṇo ve mā upaccagā

Khaṇātītā hi socanti - nirayamhi samappitā.


10. Hãy tự canh phòng trong ngoài, như người ta canh một ải trấn ở biên thùy. Không nên bỏ qua cơ hội 1, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh. 315.

Tích chuyện

Vài vị tu sĩ trải qua một thời gian trong một ải trấn ở biên thùy và thấy ở đây đời sống thiếu tiện nghi vì mọi người đều phải rộn rịp canh chừng kẻ địch. Khi các thầy trở về bạch lại với Đức Phật, Đức Phật khuyên dạy các thầy nên tự canh phòng mình như người ta canh phòng một ải trấn ở biên thùy.

Chú thích

1. Cơ hội - những cơ hội như khi có một vị Phật giáng sanh, có một nơi ở thuận lợi, một thân hình khỏe mạnh, hay có được chánh kiến v.v...

GUARD YOURSELF LIKE A FORTIFIED CITY

10. Nagaram yathà paccantam 
            guttam santarabàhiram 
Evam gopetha attànam 
            khauo vo mà upaccagà
Khauàtãtà hi socanti 
            nirayamhi samappità. 315.

10. Like a border city, guarded within and without, so guard yourself. Do not let slip this opportunity, 2 for they who let slip the opportunity grieve when born in a woeful state. 315.

Story

    Some monks who were spending their time in a frontier city led a life of discomfort as the people were busy fortifying their city to guard themselves from bandits. When the monks reported the matter to the Buddha, He advised them to fortify themselves.

NOTES:

 The birth of a Buddha, a congenial habitation, a healthy body, the possession of right views, etc.


dhp316_B
dhp317_B
Verse-Kệ 316-317

Hãy khiêm tốn ở nơi cần khiêm tốn, không nên sợ điều không đáng sợ

11. Ājjitāye lajjanti - lajjitāye na lajjare

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.

12. Abhaye ca bhayadassino - bhaye cābhayadassino

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.


11. Chúng sanh nào hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn và không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn là ôm ấp tà kiến và sẽ vào khổ cảnh. 316.

12. Chúng sanh nào thấy sợ sệt ở chỗ không nên sợ và không sợ ở chỗ đáng sợ là ôm ấp tà kiến và sẽ vào khổ cảnh. 317.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu ghi nhận rằng những đạo sĩ của phái Nigantha tốt hơn các vị của phái Acelaka vì lễ độ hơn, che thân kín đáo. Những đạo sĩ Nigantha 1 giải thích vì sao mình che thân kín. Đức Phật nghe câu chuyện và dạy những lời trên.

Chú thích

1. Nigantha - đúng theo nguồn gốc của danh từ, có nghĩa "thoát ra khỏi mọi trói buộc hay dính mắc", là danh từ dùng để chỉ những đạo sĩ Jaina (Kỳ-na), những người mà, theo câu chuyện này, thường đóng khố. Các đạo sĩ thuộc phái Acelaka thì cứ để lõa thể hoàn toàn đi đó đây.

BE MODEST WHERE MODESTY IS NEEDED
HAVE NO FEAR IN THE NON-FEARSOME

11. Alajjitàye lajjanti 
            lajjitàye na lajjare 
Micchàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti duggatim. 316.
12. Abhaye ca bhayadassino 
            bhaye cábhayadassino 
Micchàdiññhisamàdànà 
        sattà gacchanti duggatim. 317.

11. Beings who are ashamed of what is not shameful, and are not ashamed of what is shameful, embrace wrong views and go to a woeful state. 316.

12. Beings who see fear in what is not to be feared, and see no fear in the fearsome, embrace false views and go to a woeful state. 317.

Story

    Some monks remarked that the Nigauñhas 3 were better than the Acelaka ascetics, as the former, through modesty, covered their pudenda. The Nigauñhas explained why they did so. The Buddha, hearing their discussion, uttered these verses.

NOTES:

 Nigauñha, literally, "free from ties or bonds" is the term applied to Jaina ascetics, who, according to this story, cover their pudenda. Acelaka ascetics wander completely naked.


dhp318_B
dhp319_B
Verse-Kệ 318-319

Điều sai lầm, không thấy sai thấy sai ở chỗ sai và đúng ở chỗ đúng

13. Avajje vajjadassino - vajje cāvajjadassino

Micchādiṭṭhisamādānā - sattā gacchanti duggatiṁ.

14. Vajjañ ca vajjato ñatvā - avajjañ ca avajjato sammādiṭṭhisamādānā sattā gacchanti suggatiṁ.


13. Chúng sanh nào tưởng tượng những lỗi lầm ở chỗ không có lỗi và không thấy sai ở chỗ sai là ôm ấp tà kiến và đi vào khổ cảnh. 318.

14. Chúng sanh nào thấy sai biết sai, thấy đúng biết đúng, là có chánh kiến và sẽ nhàn cảnh.319.

Tích chuyện

Con gái của vài người khác đạo được dạy không nên đảnh lễ chư Tỳ-khưu và không nên đến chùa. Ngày nọ, chúng trẻ ấy chơi với những đứa bé theo đạo Phật và nghe khát nước, bảo mấy đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa, mấy đứa kia gặp Đức Phật, Đức Phật dạy chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng nó uống xong, Đức Phật giảng giáo lý cho nghe và chúng xin qui y với Đức Phật. Khi mới hay biết câu chuyện, cha mẹ chúng tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng về sau, tất cả đều đến với Đức Phật và xin quy y. Nhơn cơ hội Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích

1. Thấy lỗi và không lỗi - avajja, là có sự tin tưởng đúng và vajja là tin tưởng sai lầm.

SEE NO WRONG IN WHAT IS NOT WRONG
SEE WRONG AS WRONG AND RIGHT AS RIGHT

13. Avajje vajjadassino 
            vajje cávajjadassino 
Micchàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti duggatim. 318.
14. Vajjañ ca vajjatoñatvà 
            avajjañ ca avajjato 
Sammàdiññhisamàdànà 
            sattà gacchanti suggatim. 319.

13. Beings who imagine faults in the faultless, 4 and perceive no wrong in what is wrong, embrace false views and go to a woeful state. 318.

14. Beings knowing wrong as wrong and what is right as right, embrace right views and go to a blissful state. 319.

Story

    The children of some heretics were advised by their teacher not to salute the bhikkhus and not to visit the monastery. One day as they were playing with the children of the Buddha's followers they felt thirsty. So the son of a lay follower was asked to get some water from the monastery. This child mentioned the matter to the Buddha who advised him to bring all the children to the monastery. After they had quenched their thirst the Buddha preached the Dhamma to them and they became His followers. The parents, hearing of their conversion, were at first displeased. Later, they all came to the Buddha and became His followers. Thereupon the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Avajja means right belief and vajja means wrong belief.


__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 505)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 557)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1085)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 896)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái