Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi - The Dhammapada, Chapter 23, The Elephant

24 Tháng Mười Một 20186:43 SA(Xem: 75)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi - The Dhammapada, Chapter 23, The Elephant

Chapter23-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi
The Dhammapada, Chapter 23, Nagavagga: The Elephant

(Kệ 320-333 - Verses 320-333)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp320_B
dhp321_B
dhp322_B
Verse-Kệ 320-322

Phần đông sống không kỷ luật

1. Ahaṁ nāgo' va saṅgāme - cāpāto patitaṁ saraṁ

Ativākyaṁ titikkhissaṁ - dussīlo hi bahujjano.


1. Như voi chiến ở trận địa hứng lãnh lằn tên mũi đạn, cùng thế ấy, Như Lai sẽ chịu đựng lời nguyền rủa. Đúng thật vậy, phần đông sống không giới luật. 320.

Người thuần thục chịu đựng lời nguyền rủa

2. Dantaṁ nayanti samitiṁ - dantaṁ rājābhirūhati

Danto seṭṭho manussesu - yo' tivākyaṁ titikkhati.


2. Người ta dẫn những con ngựa (hay voi) đã được đào luyện đến nơi (vua quan) tụ họp. Vua chọn con nào thuần thục nhứt để cỡi. Giữa đám người, cao thượng nhứt là người thuần thục, chịu đựng những lời nguyền rủa. 321.

Hạnh phúc thay, người tự chế ngự

3. Varaṁ assatarā dantā - ājāīyā ca sindhavā

Kuñjarā ca mahānāgā - attadanto tato varaṁ.


3. Quý thay, những con lừa thuần thục, những con ngựa rặc giống của xứ Sindh và những thớt tượng sang trọng có ngà. Nhưng con người thuần thục, giới đức trang nghiêm là hơn tất cả. 322.

Tích chuyện

Một mệnh phụ phu nhơn trong triều, có ôm ấp mối hận thù đối với Đức Phật, thuê người lăng mạ Ngài thậm tệ. Đại đức A-Nan-Đa (Ananda) không chịu nổi, bạch với Đức Phật, xin Ngài dời đi nơi khác. Nhưng Đức Phật khuyên Ngài A-Nan-Đa (Ananda) nên thực hành pháp nhẫn nại và Đức Phật tự ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến giữa lằn tên mũi đạn, sẵn sàng và thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa.

THE MAJORITY ARE UNDISCIPLINED

1. Aham nàgo' va saïgàme 
            càpàto patitam saram 
Ativàkyam titikkhissam 
            dussãlo hi bahujjano. 320.
2. Dantam nayanti samitim 
            dantam ràjàbhiruhati 
Danto seññho manussesu 
            yo' tivàkyam titikkhati. 321.
3. Varam assatarà dantà 
            àjànãyà ca sindhavà 
Kuñjarà ca mahànàgà 
            attadanto tato varam. 322.

1. As an elephant in the battlefield withstands the arrows shot from a bow, even so will I endure abuse; verily most people are undisciplined. 320.

THE CULTURED ENDURE ABUSE

2. They lead the trained (horses or elephants) to an assembly. The king mounts the trained animal. Best among men are the trained who endure abuse. 321.

BLESSED IS HE WHO CONTROLS HIMSELF

3. Excellent are trained mules, so are thoroughbred horses of Sindh and noble tusked elephants; but far better is he who has trained himself. 322.

Story

    Bribed by a lady of the court who had a grudge against the Buddha, many people severely abused the Buddha. The Venerable ânanda, unable to endure such abuse, suggested to the Buddha that He leave the place and go to another city. But the Buddha advised him to practise patience and compared Himself to an elephant who had entered the battlefield prepared to endure all attacks.


dhp323_B
Verse-Kệ 323

Tự kiểm soát đưa đến mục tiêu

4. Na hi etehi yānehi gaccheyya agataṁ disaṁ

Yathā' ttanā sudantena - danto dantena gacchati.


4. Chắc chắn không bao giờ những chuyến xe như thế đưa ta đến Niết-bàn, như người tự kiểm soát bằng cách khắc phục 1 và đào luyện 2 tự ngã chơn chánh. 323.

Tích chuyện

Một tăng sĩ, trước làm nghề luyện voi, hôm nọ nhìn thấy người kia đang huấn luyện con voi mà không kiểm soát nó nổi. Thầy nói với một vị khác, gợi ý người ấy phải làm như thế nào. Anh luyện voi nghe được, làm theo, và thành công, khi câu chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật khuyên dạy vị tăng sĩ nên tự mình đào luyện lấy mình để thành đạt mục tiêu cuối cùng.

Chú thích

1. Khắc phục... tự ngã - dantena, bằng cách thu thúc lục căn.

2. Đào luyện... tự ngã - sudantena, bằng cách phát triển Con Đường Cao Quý.

SELF-CONTROL LEADS TO ONE'S GOAL

4. Na hi etehi yànehi 
            gaccheyya agatam disam 
Yathà' ttanà sudantena 
            danto dantena gacchati. 323.

4. Surely never by those vehicles would one go to the untrodden land (Nibbàna) as does one who is controlled through his subdued 1 and well-trained 2 self. 323.

Story

    A monk who had been an elephant-trainer was watching an elephant-trainer failing to control the animal. He made a suggestion to another monk. The elephant-trainer overheard it and, adopting the suggestion, succeeded. When this matter was reported to the Buddha, the monk was advised to train himself to reach his ultimate goal.

NOTES:

 Dantena by sense-control.

 Sudantena by the development of the Noble Path.

 


dhp324_B
Verse-Kệ 324

Voi con biết lo cho mẹ

5. Dhanapālako nāma kuñjaro - kaṭukappabhedano dunnivārayo

Baddho kabalaṁ na bhuñjati sumarati nāgavanassa kuñjaro.


5. Voi Dhanapālaka bất trị, bị giam cầm, chảy nước hôi thúi, bỏ ăn, nhịn đói. Voi tưởng nhớ rừng nhà. 324.

Tích chuyện

Một cụ già bị con cái lãng quên, không trông nom chăm sóc đến. Ngày kia cụ già đến hầu Phật và, nhờ Đức Phật khuyên dạy, trở về thực hành đúng lời và thành công. Về sau con cái cụ hết lòng phụng dưỡng cụ. Giảng về sự chăm sóc cha mẹ, Đức Phật đọc câu kệ trên để nhắc đến tình thương của voi con, bị giam cầm mà bỏ ăn vì tưởng nhớ đến mẹ ở nhà.

AN ELEPHANT CARED FOR HIS MOTHER

5. Dhanapàlako nàma kuñjaro 
            kañukappabhedano dunnivàrayo 
Baddho kabalam na bhuñjati 
            sumarati nàgavanassa kuñjaro. 324.

5. The uncontrollable, captive tusker named Dhanapàlaka, with pungent juice flowing, eats no morsel; the tusker calls to mind the elephant forest. 324.

Story

    An old man was neglected by his children. One day he went to see the Buddha, who made a suggestion to him which proved very successful. Later, the children tenderly cared for their father. Commenting on their attention, the Buddha uttered this verse to show the loving care of a captive elephant towards its mother.


dhp325_B
Verse-Kệ 325

Ẩm thực tiết độ

6. Middhī yadā hoti mahagghaso ca - niddāyitā samparivattasāyī

Mahāvarāho' va nivāpapuṭṭho punappunaṁ gabbham upeti mando.


6. Người thiểu trí, khi hôn mê, tham ăn, thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà người ta nuôi bằng thức ăn thừa - người ấy sẽ tái sanh trở đi trở lại mãi mãi triền miên. 325.

Tích chuyện

Vì ăn uống quá độ mà vua Kosala thường nghe khó chịu trong mình. Nhờ Đức Phật khuyên dạy vua ăn uống có độ lượng và do đó cải tiến tình trạng sức khỏe.

BE MODERATE IN EATING

6. Middhã yadà hoti mahagghaso ca 
            niddàyità samparivattasàyã 
Mahàvaràho' va nivàpapuññho 
            punappunam gabbham upeti mando. 325.

6. The stupid one, when he is torpid, gluttonous, sleepy, rolls about lying like a great hog nourished on pig-wash, goes to rebirth again and again. 325.

Story

    Owing to overeating King Kosala had to experience much discomfort. As advised by the Buddha he became moderate in eating and improved in health.


dhp326_B
Verse-Kệ 326

Hãy kiểm soát tư tưởng

7. Idaṁ pure cittam acāri cārikaṁ - yena' icchakaṁ yatthakāmaṁ yathāsukhaṁ

Tadajj' ahaṁ niggahessāmi yoniso - hatthippabhinnaṁ viya ankusaggaho.


7. Trước kia tâm này buông lung, phóng dật tùy thích, theo ý muốn và ước vọng của nó. Ngày nay, với chánh niệm, ta nắm vững và điều phục nó, giống như tên nài (nắm vững và khắc phục) một thớt tượng.326.

Tích chuyện

Một thầy Sa-di trẻ tuổi có giới hạnh rất trang nghiêm nhưng về sau muốn hườn tục. Bà mẹ thầy thuyết phục thầy không nên làm vậy. Cuối cùng thầy nhận định được sự ích lợi dồi dào phong phú của đời sống thiêng liêng đạo hạnh. Đức Phật đọc câu kệ trên để khuyên dạy thầy.

CONTROL YOUR THOUGHTS

7. Idam pure cittam acàri càrikam 
            yena'icchakam yatthakàmam yathàsukham
Tadajj' aham niggahessàmi yoniso 
            hatthippabhinnam viya aïkusaggaho. 326.

7. Formerly this mind went wandering where it liked, as it wished and as it listed. Today with attentiveness I shall completely hold it in check, as a mahout (holds in check) an elephant in must. 326.

Story

    A young novice who led a very virtuous life later desired to leave the Order. But his mother dissuaded him from doing so. Finally he realized the manifold advantages of the Holy Life. The Buddha uttered this verse in admonition.


dhp327_B
Verse-Kệ 327

Hãy lánh xa đường ác

8. Appamādaratā hotha - sacittam anurakkhatha

Duggā uddharath' attānaṁ - paṅke satto' va kuñjaro.


8. Hãy thỏa thích trong chánh niệm. Hãy tinh tấn canh phòng tâm. Như voi sa lầy cố gắng rút chơn ra khỏi đầm bùn, cùng thế ấy, hãy tự rút ra khỏi đường ác. 327.

Tích chuyện

Một con voi bị sa lầy. Tên nài đến nơi, làm như sẵn sàng xuất trận, rồi khua chiêng gióng trống như lâm trận. Voi hăng lên, cố gắng rút chơn ra khỏi đầm lầy. Khi câu chuyện được bạch lại với Đức Phật, Ngài khuyên dạy các vị Tỳ-khưu cũng nên gia công cố gắng giống như voi bị sa lầy để tự rút ra khỏi đầm lầy của vòng luân hồi. 

AVOID THE EVIL WAY

8. Appamàdaratà hotha 
            sacittam anurakkhatha 
Duggà uddharath' attànam 
            païke sanno' va kuñjaro. 327.

8. Take delight in heedfulness. Guard your mind well. Draw yourselves out of the evil way as did the elephant sunk in the mire. 327.

Story

    An elephant got stuck in the mud. The mahout appeared as if ready for battle and battle drums were also beaten. Soon the elephant exerted itself and extricated itself from the mud. This matter was reported to the Buddha and He advised the monks to exert themselves as did the elephant stuck in mud.


dhp328_B
dhp329_B
dhp330_B
Verse-Kệ 328-330

Hãy kết hợp với bậc thiện trí

9. Sace labetha nipakaṁ sahāyaṁ - saddhiṁ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ

Abhibhuyya sabbāni parissayāni - careyya ten' attamano satīmā.


9. (Trên đường đời), nếu con gặp được bạn đồng hành thận trọng 1, (người thích hợp) để sống với con, người có tác phong đúng đắn và trí tuệ, hãy sống với người ấy một cách vui vẻ và giác tỉnh, vượt khỏi mọi hiểm nguy. 328.

Nếu không gặp bạn đồng hành thích hợp, hãy đi một mình

10. No ce Iabetha nipakaṁ sahāyaṁ - saddhiṁ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ

Rāja' va raṭṭhaṁ vijitaṁ pahāya eko care mātaṅgaraññ' eva nāgo.


10. Nếu không gặp được bạn đồng hành thận trọng (thích hợp), để sống với con, người có tác phong đúng đắn và trí tuệ thì, như vua rời bỏ một quốc vương đã chinh phục, con hãy sống một mình như voi sống giữa rừng sâu. 329.

Thà sống đời cô độc

11. Ekassa caritaṁ seyyo natthi bāle sahāyatā

Eko care na ca pāpāni kayirā appossukko mātaṅgaraññ eva nāgo.


11. Tốt hơn sống một mình. Không kết hợp với người ngu. Hãy sống cô đơn, không làm điều ác, khỏi lo âu, như voi sống giữa rừng sâu. 330.

Tích chuyện

Có lần Đức Phật sống một mình giữa rừng. Luận về đời sống cô đơn của Ngài, Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích

1. Thận trọng - Sahāyatā, danh từ này bao gồm ý nghĩa người có giới luật trong sạch. Người thực hành nghiêm chỉnh thiền minh sát, đạo quả, và Niết-bàn. (Bản chú giải) Xem câu 61.

ASSOCIATE WITH THE WISE

9. Sace labetha nipakam sahàyam 
            saddhim caram sàdhuvihàridhãram
Abhibhuyya sabbàni parissayàni 
            careyya ten' attamano satãmà. 328.
10. No ce labetha nipakam sahàyam 
            saddhim caram sàdhuvihàridhãram
Ràjà' va raññham vijitam pahàya 
            eko care màtaïgaraññ' eva nàgo. 329.
11. Ekassa caritam seyyo 
            natthi bàle sahàyatà
Eko care na ca pàpàni kayirà 
            appossukko màtaïgaraññ' eva nàgo. 330.

9. If you get a prudent companion (who is fit) to live with you, who behaves well and is wise, you should live with him joyfully and mindfully, overcoming all dangers. 328.

WANDER ALONE IF THERE IS NO SUITABLE COMPANION

10. If you do not get a prudent companion who (is fit) to live with you, who behaves well and is wise, then like a king who leaves a conquered kingdom, you should live alone as an elephant does in the elephant forest. 329.

A SOLITARY CAREER IS BETTER

11. Better it is to live alone. There is no fellowship 3 with the ignorant. Let one live alone doing no evil, care-free, like an elephant in the elephant forest. 330.

Story

    The Buddha on one occasion lived alone in a forest. Commenting on His solitary life, the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Sahàyatà. By this term are meant morality, austere practices, insight, Paths, Fruits and Nibbàna. (Commentary) See v. 61.


dhp331_B
dhp332_B
dhp333_B
Verse-Kệ 331-333

Hạnh phúc thay, gặp bạn lúc cần

12. Atthamhi jātamhi sukhā sahāyā - tuṭṭhī sukhā yā itarītarena

Puṅṅaṁ sukhaṁ jīvitasaṅkhayamhi sabbassa dukkhassa sukhaṁ pahānaṁ.


12. Vui thay, gặp được bạn lúc cần. Vui thay, tri túc với chút ít này hay nọ. Vui thay - đã tạo thiện nghiệp - lúc đời sống chấm dứt. Lánh xa đau khổ là hạnh phúc. 331.

Hạnh phúc thay, được phụng dưỡng mẹ cha

13. Sukhā matteyyatā loke atho petteyyatā sukhā

Sukhā sāmaññatā loke atho brahmaññatā sukhā.


13. Trên thế gian này, phụng dưỡng mẹ 1 là niềm vui. Phụng dưỡng cha cũng là vui, trên thế gian này. Phụng dưỡng bậc Sa-môn là vui. Phụng dưỡng bậc Thánh nhơn 2 cũng là vui. 332.

Hạnh phúc thay, người có giới hạnh, niềm tin, và trí tuệ

14. Sukhaṁ yāva jarā silāṁ - sukhā saddhā patiṭṭhitā

Sukho paññāya paṭilābho - pāpānaṁ akaraṇaṁ sukhaṁ.


14. Vui thay, có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Vui thay, được thành đạt trí tuệ. Vui thay, không hành ác. 333.

Tích chuyện

Ma Vương cung thỉnh Đức Phật làm vua. Đức Phật lưu ý rằng Ngài không có gì giống như Ma Vương cả và Ngài kể ra những nguyên nhân tạo hạnh phúc.

Chú thích

1. Phụng dưỡng mẹ - danh từ matteyyatā không có nghĩa tư cách làm mẹ hay "có một người mẹ". Bản chú giải giải thích rằng đó là phẩm hạnh tốt (sammā-patipatti) đối với mẹ, tức là phụng dưỡng mẹ. Những danh từ khác (như petteyyata v.v...) cũng được giải thích tương tợ.

2. Thánh nhơn - tức là Đức Phật, chư vị A-La-Hán v.v...

BLESSED ARE FRIENDS IN NEED

12. Atthamhi jàtamhi sukhà sahàyà 
            tuññhã sukhà yà itarãtarena
Puññam sukham jãvitasaïkhayamhi 
            sabbassa dukkhassa sukham pahànam. 331.
13. Sukhà matteyyatà loke 
            atho petteyyatà sukhà 
Sukhà sàmaññatà loke 
            atho brahmaññatà sukhà. 332.
14. Sukham yàva jarà sãlam 
            sukhà saddhà patiññhità 
Sukho paññàya pañilàbho 
            pàpànam akarauam sukham. 333.

12. When need arises, pleasant (is it to have) friends. Pleasant is it to be content with just this and that. Pleasant is merit when life is at an end. Pleasant is the shunning of all ill. 331.

BLESSED IS MINISTERING UNTO PARENTS

13. Pleasant in this world is ministering to mother. 4 Ministering to father too is pleasant in this world. Pleasant is ministering to ascetics. Pleasant too is ministering to the Noble Ones. 5 332.

BLESSED ARE VIRTUE, FAITH AND WISDOM

14. Pleasant is virtue (continued) until old age. Pleasant is steadfast confidence. Pleasant is the attainment of wisdom. Pleasant is it to do no evil. 333.

Story

    Màra, the Evil one, invited the Buddha to become a King. The Buddha remarked that He has nothing in common with him and mentioned the causes of happiness.

NOTES:

 Matteyyatà does not mean motherhood or "to have a mother". The Commentarial explanation is good conduct (sammà-pañipatti) towards the mother, that is, ministering to the mother. The other terms are similarly explained.

 The Buddha, the Arahants, and so on.

 

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557652)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".