V259

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi - The Dhammapada, Chapter 23, The Elephant

24 Tháng Mười Một 20186:43 SA(Xem: 559)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi - The Dhammapada, Chapter 23, The Elephant

Chapter23-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 23, Phẩm Voi
The Dhammapada, Chapter 23, Nagavagga: The Elephant

(Kệ 320-333 - Verses 320-333)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp320_B
dhp321_B
dhp322_B
Verse-Kệ 320-322

Phần đông sống không kỷ luật

1. Ahaṁ nāgo' va saṅgāme - cāpāto patitaṁ saraṁ

Ativākyaṁ titikkhissaṁ - dussīlo hi bahujjano.


1. Như voi chiến ở trận địa hứng lãnh lằn tên mũi đạn, cùng thế ấy, Như Lai sẽ chịu đựng lời nguyền rủa. Đúng thật vậy, phần đông sống không giới luật. 320.

Người thuần thục chịu đựng lời nguyền rủa

2. Dantaṁ nayanti samitiṁ - dantaṁ rājābhirūhati

Danto seṭṭho manussesu - yo' tivākyaṁ titikkhati.


2. Người ta dẫn những con ngựa (hay voi) đã được đào luyện đến nơi (vua quan) tụ họp. Vua chọn con nào thuần thục nhứt để cỡi. Giữa đám người, cao thượng nhứt là người thuần thục, chịu đựng những lời nguyền rủa. 321.

Hạnh phúc thay, người tự chế ngự

3. Varaṁ assatarā dantā - ājāīyā ca sindhavā

Kuñjarā ca mahānāgā - attadanto tato varaṁ.


3. Quý thay, những con lừa thuần thục, những con ngựa rặc giống của xứ Sindh và những thớt tượng sang trọng có ngà. Nhưng con người thuần thục, giới đức trang nghiêm là hơn tất cả. 322.

Tích chuyện

Một mệnh phụ phu nhơn trong triều, có ôm ấp mối hận thù đối với Đức Phật, thuê người lăng mạ Ngài thậm tệ. Đại đức A-Nan-Đa (Ananda) không chịu nổi, bạch với Đức Phật, xin Ngài dời đi nơi khác. Nhưng Đức Phật khuyên Ngài A-Nan-Đa (Ananda) nên thực hành pháp nhẫn nại và Đức Phật tự ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến giữa lằn tên mũi đạn, sẵn sàng và thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa.

THE MAJORITY ARE UNDISCIPLINED

1. Aham nàgo' va saïgàme 
            càpàto patitam saram 
Ativàkyam titikkhissam 
            dussãlo hi bahujjano. 320.
2. Dantam nayanti samitim 
            dantam ràjàbhiruhati 
Danto seññho manussesu 
            yo' tivàkyam titikkhati. 321.
3. Varam assatarà dantà 
            àjànãyà ca sindhavà 
Kuñjarà ca mahànàgà 
            attadanto tato varam. 322.

1. As an elephant in the battlefield withstands the arrows shot from a bow, even so will I endure abuse; verily most people are undisciplined. 320.

THE CULTURED ENDURE ABUSE

2. They lead the trained (horses or elephants) to an assembly. The king mounts the trained animal. Best among men are the trained who endure abuse. 321.

BLESSED IS HE WHO CONTROLS HIMSELF

3. Excellent are trained mules, so are thoroughbred horses of Sindh and noble tusked elephants; but far better is he who has trained himself. 322.

Story

    Bribed by a lady of the court who had a grudge against the Buddha, many people severely abused the Buddha. The Venerable ânanda, unable to endure such abuse, suggested to the Buddha that He leave the place and go to another city. But the Buddha advised him to practise patience and compared Himself to an elephant who had entered the battlefield prepared to endure all attacks.


dhp323_B
Verse-Kệ 323

Tự kiểm soát đưa đến mục tiêu

4. Na hi etehi yānehi gaccheyya agataṁ disaṁ

Yathā' ttanā sudantena - danto dantena gacchati.


4. Chắc chắn không bao giờ những chuyến xe như thế đưa ta đến Niết-bàn, như người tự kiểm soát bằng cách khắc phục 1 và đào luyện 2 tự ngã chơn chánh. 323.

Tích chuyện

Một tăng sĩ, trước làm nghề luyện voi, hôm nọ nhìn thấy người kia đang huấn luyện con voi mà không kiểm soát nó nổi. Thầy nói với một vị khác, gợi ý người ấy phải làm như thế nào. Anh luyện voi nghe được, làm theo, và thành công, khi câu chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật khuyên dạy vị tăng sĩ nên tự mình đào luyện lấy mình để thành đạt mục tiêu cuối cùng.

Chú thích

1. Khắc phục... tự ngã - dantena, bằng cách thu thúc lục căn.

2. Đào luyện... tự ngã - sudantena, bằng cách phát triển Con Đường Cao Quý.

SELF-CONTROL LEADS TO ONE'S GOAL

4. Na hi etehi yànehi 
            gaccheyya agatam disam 
Yathà' ttanà sudantena 
            danto dantena gacchati. 323.

4. Surely never by those vehicles would one go to the untrodden land (Nibbàna) as does one who is controlled through his subdued 1 and well-trained 2 self. 323.

Story

    A monk who had been an elephant-trainer was watching an elephant-trainer failing to control the animal. He made a suggestion to another monk. The elephant-trainer overheard it and, adopting the suggestion, succeeded. When this matter was reported to the Buddha, the monk was advised to train himself to reach his ultimate goal.

NOTES:

 Dantena by sense-control.

 Sudantena by the development of the Noble Path.

 


dhp324_B
Verse-Kệ 324

Voi con biết lo cho mẹ

5. Dhanapālako nāma kuñjaro - kaṭukappabhedano dunnivārayo

Baddho kabalaṁ na bhuñjati sumarati nāgavanassa kuñjaro.


5. Voi Dhanapālaka bất trị, bị giam cầm, chảy nước hôi thúi, bỏ ăn, nhịn đói. Voi tưởng nhớ rừng nhà. 324.

Tích chuyện

Một cụ già bị con cái lãng quên, không trông nom chăm sóc đến. Ngày kia cụ già đến hầu Phật và, nhờ Đức Phật khuyên dạy, trở về thực hành đúng lời và thành công. Về sau con cái cụ hết lòng phụng dưỡng cụ. Giảng về sự chăm sóc cha mẹ, Đức Phật đọc câu kệ trên để nhắc đến tình thương của voi con, bị giam cầm mà bỏ ăn vì tưởng nhớ đến mẹ ở nhà.

AN ELEPHANT CARED FOR HIS MOTHER

5. Dhanapàlako nàma kuñjaro 
            kañukappabhedano dunnivàrayo 
Baddho kabalam na bhuñjati 
            sumarati nàgavanassa kuñjaro. 324.

5. The uncontrollable, captive tusker named Dhanapàlaka, with pungent juice flowing, eats no morsel; the tusker calls to mind the elephant forest. 324.

Story

    An old man was neglected by his children. One day he went to see the Buddha, who made a suggestion to him which proved very successful. Later, the children tenderly cared for their father. Commenting on their attention, the Buddha uttered this verse to show the loving care of a captive elephant towards its mother.


dhp325_B
Verse-Kệ 325

Ẩm thực tiết độ

6. Middhī yadā hoti mahagghaso ca - niddāyitā samparivattasāyī

Mahāvarāho' va nivāpapuṭṭho punappunaṁ gabbham upeti mando.


6. Người thiểu trí, khi hôn mê, tham ăn, thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà người ta nuôi bằng thức ăn thừa - người ấy sẽ tái sanh trở đi trở lại mãi mãi triền miên. 325.

Tích chuyện

Vì ăn uống quá độ mà vua Kosala thường nghe khó chịu trong mình. Nhờ Đức Phật khuyên dạy vua ăn uống có độ lượng và do đó cải tiến tình trạng sức khỏe.

BE MODERATE IN EATING

6. Middhã yadà hoti mahagghaso ca 
            niddàyità samparivattasàyã 
Mahàvaràho' va nivàpapuññho 
            punappunam gabbham upeti mando. 325.

6. The stupid one, when he is torpid, gluttonous, sleepy, rolls about lying like a great hog nourished on pig-wash, goes to rebirth again and again. 325.

Story

    Owing to overeating King Kosala had to experience much discomfort. As advised by the Buddha he became moderate in eating and improved in health.


dhp326_B
Verse-Kệ 326

Hãy kiểm soát tư tưởng

7. Idaṁ pure cittam acāri cārikaṁ - yena' icchakaṁ yatthakāmaṁ yathāsukhaṁ

Tadajj' ahaṁ niggahessāmi yoniso - hatthippabhinnaṁ viya ankusaggaho.


7. Trước kia tâm này buông lung, phóng dật tùy thích, theo ý muốn và ước vọng của nó. Ngày nay, với chánh niệm, ta nắm vững và điều phục nó, giống như tên nài (nắm vững và khắc phục) một thớt tượng.326.

Tích chuyện

Một thầy Sa-di trẻ tuổi có giới hạnh rất trang nghiêm nhưng về sau muốn hườn tục. Bà mẹ thầy thuyết phục thầy không nên làm vậy. Cuối cùng thầy nhận định được sự ích lợi dồi dào phong phú của đời sống thiêng liêng đạo hạnh. Đức Phật đọc câu kệ trên để khuyên dạy thầy.

CONTROL YOUR THOUGHTS

7. Idam pure cittam acàri càrikam 
            yena'icchakam yatthakàmam yathàsukham
Tadajj' aham niggahessàmi yoniso 
            hatthippabhinnam viya aïkusaggaho. 326.

7. Formerly this mind went wandering where it liked, as it wished and as it listed. Today with attentiveness I shall completely hold it in check, as a mahout (holds in check) an elephant in must. 326.

Story

    A young novice who led a very virtuous life later desired to leave the Order. But his mother dissuaded him from doing so. Finally he realized the manifold advantages of the Holy Life. The Buddha uttered this verse in admonition.


dhp327_B
Verse-Kệ 327

Hãy lánh xa đường ác

8. Appamādaratā hotha - sacittam anurakkhatha

Duggā uddharath' attānaṁ - paṅke satto' va kuñjaro.


8. Hãy thỏa thích trong chánh niệm. Hãy tinh tấn canh phòng tâm. Như voi sa lầy cố gắng rút chơn ra khỏi đầm bùn, cùng thế ấy, hãy tự rút ra khỏi đường ác. 327.

Tích chuyện

Một con voi bị sa lầy. Tên nài đến nơi, làm như sẵn sàng xuất trận, rồi khua chiêng gióng trống như lâm trận. Voi hăng lên, cố gắng rút chơn ra khỏi đầm lầy. Khi câu chuyện được bạch lại với Đức Phật, Ngài khuyên dạy các vị Tỳ-khưu cũng nên gia công cố gắng giống như voi bị sa lầy để tự rút ra khỏi đầm lầy của vòng luân hồi. 

AVOID THE EVIL WAY

8. Appamàdaratà hotha 
            sacittam anurakkhatha 
Duggà uddharath' attànam 
            païke sanno' va kuñjaro. 327.

8. Take delight in heedfulness. Guard your mind well. Draw yourselves out of the evil way as did the elephant sunk in the mire. 327.

Story

    An elephant got stuck in the mud. The mahout appeared as if ready for battle and battle drums were also beaten. Soon the elephant exerted itself and extricated itself from the mud. This matter was reported to the Buddha and He advised the monks to exert themselves as did the elephant stuck in mud.


dhp328_B
dhp329_B
dhp330_B
Verse-Kệ 328-330

Hãy kết hợp với bậc thiện trí

9. Sace labetha nipakaṁ sahāyaṁ - saddhiṁ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ

Abhibhuyya sabbāni parissayāni - careyya ten' attamano satīmā.


9. (Trên đường đời), nếu con gặp được bạn đồng hành thận trọng 1, (người thích hợp) để sống với con, người có tác phong đúng đắn và trí tuệ, hãy sống với người ấy một cách vui vẻ và giác tỉnh, vượt khỏi mọi hiểm nguy. 328.

Nếu không gặp bạn đồng hành thích hợp, hãy đi một mình

10. No ce Iabetha nipakaṁ sahāyaṁ - saddhiṁ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ

Rāja' va raṭṭhaṁ vijitaṁ pahāya eko care mātaṅgaraññ' eva nāgo.


10. Nếu không gặp được bạn đồng hành thận trọng (thích hợp), để sống với con, người có tác phong đúng đắn và trí tuệ thì, như vua rời bỏ một quốc vương đã chinh phục, con hãy sống một mình như voi sống giữa rừng sâu. 329.

Thà sống đời cô độc

11. Ekassa caritaṁ seyyo natthi bāle sahāyatā

Eko care na ca pāpāni kayirā appossukko mātaṅgaraññ eva nāgo.


11. Tốt hơn sống một mình. Không kết hợp với người ngu. Hãy sống cô đơn, không làm điều ác, khỏi lo âu, như voi sống giữa rừng sâu. 330.

Tích chuyện

Có lần Đức Phật sống một mình giữa rừng. Luận về đời sống cô đơn của Ngài, Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích

1. Thận trọng - Sahāyatā, danh từ này bao gồm ý nghĩa người có giới luật trong sạch. Người thực hành nghiêm chỉnh thiền minh sát, đạo quả, và Niết-bàn. (Bản chú giải) Xem câu 61.

ASSOCIATE WITH THE WISE

9. Sace labetha nipakam sahàyam 
            saddhim caram sàdhuvihàridhãram
Abhibhuyya sabbàni parissayàni 
            careyya ten' attamano satãmà. 328.
10. No ce labetha nipakam sahàyam 
            saddhim caram sàdhuvihàridhãram
Ràjà' va raññham vijitam pahàya 
            eko care màtaïgaraññ' eva nàgo. 329.
11. Ekassa caritam seyyo 
            natthi bàle sahàyatà
Eko care na ca pàpàni kayirà 
            appossukko màtaïgaraññ' eva nàgo. 330.

9. If you get a prudent companion (who is fit) to live with you, who behaves well and is wise, you should live with him joyfully and mindfully, overcoming all dangers. 328.

WANDER ALONE IF THERE IS NO SUITABLE COMPANION

10. If you do not get a prudent companion who (is fit) to live with you, who behaves well and is wise, then like a king who leaves a conquered kingdom, you should live alone as an elephant does in the elephant forest. 329.

A SOLITARY CAREER IS BETTER

11. Better it is to live alone. There is no fellowship 3 with the ignorant. Let one live alone doing no evil, care-free, like an elephant in the elephant forest. 330.

Story

    The Buddha on one occasion lived alone in a forest. Commenting on His solitary life, the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Sahàyatà. By this term are meant morality, austere practices, insight, Paths, Fruits and Nibbàna. (Commentary) See v. 61.


dhp331_B
dhp332_B
dhp333_B
Verse-Kệ 331-333

Hạnh phúc thay, gặp bạn lúc cần

12. Atthamhi jātamhi sukhā sahāyā - tuṭṭhī sukhā yā itarītarena

Puṅṅaṁ sukhaṁ jīvitasaṅkhayamhi sabbassa dukkhassa sukhaṁ pahānaṁ.


12. Vui thay, gặp được bạn lúc cần. Vui thay, tri túc với chút ít này hay nọ. Vui thay - đã tạo thiện nghiệp - lúc đời sống chấm dứt. Lánh xa đau khổ là hạnh phúc. 331.

Hạnh phúc thay, được phụng dưỡng mẹ cha

13. Sukhā matteyyatā loke atho petteyyatā sukhā

Sukhā sāmaññatā loke atho brahmaññatā sukhā.


13. Trên thế gian này, phụng dưỡng mẹ 1 là niềm vui. Phụng dưỡng cha cũng là vui, trên thế gian này. Phụng dưỡng bậc Sa-môn là vui. Phụng dưỡng bậc Thánh nhơn 2 cũng là vui. 332.

Hạnh phúc thay, người có giới hạnh, niềm tin, và trí tuệ

14. Sukhaṁ yāva jarā silāṁ - sukhā saddhā patiṭṭhitā

Sukho paññāya paṭilābho - pāpānaṁ akaraṇaṁ sukhaṁ.


14. Vui thay, có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Vui thay, được thành đạt trí tuệ. Vui thay, không hành ác. 333.

Tích chuyện

Ma Vương cung thỉnh Đức Phật làm vua. Đức Phật lưu ý rằng Ngài không có gì giống như Ma Vương cả và Ngài kể ra những nguyên nhân tạo hạnh phúc.

Chú thích

1. Phụng dưỡng mẹ - danh từ matteyyatā không có nghĩa tư cách làm mẹ hay "có một người mẹ". Bản chú giải giải thích rằng đó là phẩm hạnh tốt (sammā-patipatti) đối với mẹ, tức là phụng dưỡng mẹ. Những danh từ khác (như petteyyata v.v...) cũng được giải thích tương tợ.

2. Thánh nhơn - tức là Đức Phật, chư vị A-La-Hán v.v...

BLESSED ARE FRIENDS IN NEED

12. Atthamhi jàtamhi sukhà sahàyà 
            tuññhã sukhà yà itarãtarena
Puññam sukham jãvitasaïkhayamhi 
            sabbassa dukkhassa sukham pahànam. 331.
13. Sukhà matteyyatà loke 
            atho petteyyatà sukhà 
Sukhà sàmaññatà loke 
            atho brahmaññatà sukhà. 332.
14. Sukham yàva jarà sãlam 
            sukhà saddhà patiññhità 
Sukho paññàya pañilàbho 
            pàpànam akarauam sukham. 333.

12. When need arises, pleasant (is it to have) friends. Pleasant is it to be content with just this and that. Pleasant is merit when life is at an end. Pleasant is the shunning of all ill. 331.

BLESSED IS MINISTERING UNTO PARENTS

13. Pleasant in this world is ministering to mother. 4 Ministering to father too is pleasant in this world. Pleasant is ministering to ascetics. Pleasant too is ministering to the Noble Ones. 5 332.

BLESSED ARE VIRTUE, FAITH AND WISDOM

14. Pleasant is virtue (continued) until old age. Pleasant is steadfast confidence. Pleasant is the attainment of wisdom. Pleasant is it to do no evil. 333.

Story

    Màra, the Evil one, invited the Buddha to become a King. The Buddha remarked that He has nothing in common with him and mentioned the causes of happiness.

NOTES:

 Matteyyatà does not mean motherhood or "to have a mother". The Commentarial explanation is good conduct (sammà-pañipatti) towards the mother, that is, ministering to the mother. The other terms are similarly explained.

 The Buddha, the Arahants, and so on.

 

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 262)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 246)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 352)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 506)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 335)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 468)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 615)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 508)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 575)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 637)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 541)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 559)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 616)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 512)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 532)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 634)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 824)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 758)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 970)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 1066)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1223)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2509)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1394)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 223)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1102)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
19 Tháng Chín 20199:20 CH(Xem: 558)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 268)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 232)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1086)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 896)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2989)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái