027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

22 Tháng Tám 20194:40 CH(Xem: 1160)
027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

 TSVN_A

Thiền Sư Việt Nam
HT. Thích Thanh Từ
Nguồn: thientruclam.info

 

____________________

 

 

027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

 

Nhất nhật, đường tiền tọa thứ, hốt hữu Tăng vấn:

 

- Phật chi dữ Thánh, kỳ nghĩa vân hà?

 

Sư vân:

 

Ly hạ trùng dương cúc,

Chi đầu thục khí oanh.

 

Tiến vân:

 

Tạ! Học nhân bất hội, thỉnh tái chỉ thị.

 

Sư vân:

 

Trú tắc kim ô chiếu,

Dạ lai ngọc thố minh.

 

Tăng hựu vấn:

 

Dĩ hoạch sư chân chỉ

Huyền cơ thị như hà?

 

Sư vân:

 

Bất thận thủy bàn kình mãn khứ.

Nhất tao tha điệt hối hà chi!

 

Tiến vân:

 

Tạ!

 

Sư chỉ vân:

 

Mạc trạc giang ba nịch,

Thân lai khước tự trầm.

 

Tăng hựu vấn:

 

Thiếu thất, Ma-kiệt tối huyền, tự cổ vu kim thùy kế tương vi chủ?

 

Sư vân:

 

U minh càn tượng nhân ô thố,

Khuất khúc khôn duy vị Nhạc, Hoài.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị đại đạo,

Căn nguyên nhất lộ hành?

 

Sư vân:

 

Cao ngạn tật phong tri kính thảo,

Bang gia bản đãng thức trung lương.

 

Hựu vấn:

 

Nhất thiết chúng sanh tòng hà nhi lai,

Bách niên chi hậu tòng hà nhi khứ?

 

Sư vân:

 

Manh qui xuyên thạch bích,

Bả miết thướng cao sơn.

 

Hựu vấn:

 

“Thanh thanh thúy trúc tận chân như.”

 

Như hà thị chân như dụng?

 

Sư vân:

 

Tặng quân thiên lý viễn,

Tiếu bả nhất âu trà.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức “không lai hà ích”?

 

Sư vân:

 

Thùy thức Đông A khứ,

Đồ trung tái bạch đầu.

 

Hựu vấn:

 

Dã hiên nhất thâm hộ,

Thùy thức đẳng nhàn xao?

 

Sư vân:

 

Kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn,

Nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương.

 

Tiến vân:

 

Vi thập ma như thử?

 

Sư vân:

 

Phú quí kiêm kiêu thái,

Phiên linh bại thị lâu.

 

Hựu vấn:

 

Long nữ hiến châu thành Phật quả,

Đàn-na xả thí phúc như hà?

 

Sư vân:

 

Vạn cổ nguyệt trung quế,

Phù sơ tại nhất luân.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức lao nhi vô công?

 

Sư vân:

 

Thiên thượng như huyền kính,

Nhân gian xứ xứ thông.

 

Hựu vấn:

 

“Độ hà tu dụng phiệt,

Đáo ngạn bất tu thuyền.”

 

Bất độ thời như hà?

 

Sư vân:

 

Hạc trì ngư tại lục,

Hoạch hoạt vạn niên xuân.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức “tùy lưu thủy hoạch diệu lý”?

 

Sư vân:

 

Kiến thuyết Kinh Kha lữ,

Nhất hành cánh bất hồi.

 

Hựu vấn:

 

Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí,

Thỉnh Sư phương tiện luyện tinh hình.

 

Sư vân:

 

Bất thị Tề quân khách,

Na tri hải đại ngư?

 

Tiến vân:

 

Quách quân nhược bất nạp

Gián ngữ diệc hề vi?

 

Sư vân:

 

Nhược dục tiên đề ẩm,

Hưu vi xảo họa xà.

 

Hựu vấn:

 

Xà tử ư lộ thỉnh Sư cứu hoạt.

 

Sư vân:

 

Nhữ thị hà phương nhân?

 

Tăng viết:

 

Bản lai sơn nhân.

 

Sư vân:

 

Tốc hồi cựu nham ẩn,

Mạc kiến Hứa Chân Quân.

 

Hựu vấn:

 

Hải tạng thao thao ưng bất vấn,

Tào Khê trích trích thị như hà?

 

Sư vân:

 

Phong tiền tùng hạ thê lương vận,

Vũ hậu đồ trung thiển trọc nê.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức bất dị kim thời dã?

 

Sư vân:

 

Ly hạ trùng dương cúc,

Chi đầu noãn nhật oanh.

 

Hựu vấn:

 

Chiêu chiêu tâm mục chi gian,

Lãng lãng sắc thân chi nội.

 

Nhi lý bất khả phân, tướng bất khả đổ, vi thập ma bất đổ?

 

Sư vân:

 

Uyển trung hoa lạn mạn,

Ngạn thượng thảo ly phi.

 

Tiến vân:

 

Tuế hàn quần miêu lạc,

Hà dĩ khả tuyên dương.

 

Sư vân:

 

Hỉ quân lai tự đạt,

Bất diệc thả hoan ngu.

 

Tiến vân:

 

Hạnh văn kim nhật quyết

Tòng thử miễn hốt vô.

 

Sư vân:

 

Thiển nịch tài đề xuất,

Hồi đầu vạn trượng đàm.

 

Hựu vấn:

 

“Niết-bàn thành nội thượng do nguy.”

 

Như hà thị bất nguy chi xứ?

 

Sư vân:

 

Doanh sào liêm mạc thượng,

Mấn phát vi thiều hành.

 

Tiến vân:

 

Nhược tao thời bách cận,

Lưỡng xứ thị hà vi?

 

Sư vân:

 

Trượng phu tùy phóng đãng,

Phong nguyệt thả tiêu dao.

 

Hựu vấn:

 

“Nhất thiết chúng sanh

Giai ngôn thị Phật.”

 

Thử lý vị minh,

Thỉnh Sư thùy thị.

 

Sư vân:

 

Khuyến quân thả vụ nông tang khứ,

Mạc học tha nhân đãi thố lao.

 

Tiến vân:

 

Hạnh mông Sư hiển quyết,

Chung bất hướng tha cầu.

 

Sư vân:

 

Khả lân tao nhất yết,

Cơ tọa khước vong san.

 

Hựu vấn:

 

Kỷ niên đa tích nang trung bảo,

Kim nhật đương trường địch diện tiền.

 

Sư vân:

 

Chỉ đãi trung thu nguyệt,

Khước tao vân vũ xâm.

 

Tiến vân:

 

Tuy văn Sư ngữ thuyết,

Thử lý vị phân minh.

 

Sư vân:

 

Tiếu tha đồ bảo trụ,

Nịch tử hướng trung lưu.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị nhất pháp?

 

Sư vân:

 

Bất kiến xuân sanh kiêm hạ trưởng,

Hựu phùng thu thục cập đông tàng.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức thành Phật đa dã?

 

Sư vân:

 

Tổ Long khu tự chỉ,

Từ Phúc viễn đồ lao.

 

Hựu vấn:

 

“Kiến tánh thành Phật”, kỳ nghĩa như hà?

 

Sư vân:

 

Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát,

Phong xuy thiên lý phức thần hương.

 

Tiến vân:

 

Học nhân bất hội, nguyện Sư tái chỉ.

 

Sư vân:

 

Vạn niên gia tử thụ,

Thương thúy tủng vân đoan.

 

Hựu vấn:

 

Ma-ni dữ chúng sắc,

Bất hợp bất phân ly.

 

Sư vân:

 

Xuân hoa dữ hồ điệp,

Cơ luyến cơ tương vi.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức thùy tha hỗn tạp?

 

Sư vân:

 

Bất thị Hồ tăng nhãn,

Đồ lao sính biện châu.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị xúc mục bồ-đề?

 

Sư vân:

 

Kỷ kinh khúc mộc điểu,

Tần xuy lãnh tê nhân.

 

Tiến vân:

 

Học nhân bất hội, cánh thỉnh biệt dụ.

 

Sư vân:

 

Tủng nhân thính cầm hưởng,

Manh giả vọng thiềm thừ.

 

Hựu vấn:

 

Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh,

Hữu thời ảnh dã ly hình phủ?

 

Sư vân:

 

Chúng thủy triều Đông hề vạn phái tranh  lưu,

Quần tinh củng Bắc hề thiên cổ qui tâm.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị “nhất cú liễu nhiên siêu bách ức”?

 

Sư vân:

 

Viễn hiệp Thái sơn siêu Bắc hải,

Ngưỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung.

 

Hựu vấn:

 

“Duy thử nhất sự thật,

Dư nhị tắc phi chân.”          

 

Như hà thị chân?

 

Sư vân:

 

Trượng đầu phong dị động,

Lộ thượng vũ thành nê.

 

Hựu vấn:

 

“Bất hướng Như Lai thi diệu tạng,

Bất cầu Tổ diệm tục đăng chi.”            

 

Ý chỉ như hà?

 

Sư vân:

 

Thu thiên đoàn thử lệ,

Tuyết cảnh mẫu đơn khai.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị tối diệu chi cú?

 

Sư vân:

 

Nhất nhân hướng ngung lập,

Mãn tọa ẩm vô hoan?

 

Hựu vấn:

 

Cổ kim đại sự ưng vô vấn,

Đặc địa Tây lai ý nhược hà?

 

Sư vân:

 

Xảo ngôn lệnh sắc giả,

Toản qui đả ngõa nhân.

 

Hựu vấn:

 

“Tâm pháp song vong tính tức chân.”

 

Như hà thị “chân”?

 

Sư vân:

 

Vũ trích nham hoa thần nữ lệ,

Phong xao đình trúc Bá Nha cầm.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị tối diệu chi cú?

 

Sư vân:

 

Hầu lý do tồn ngạnh,

Thường cư bất khoái nhiên.

 

Hựu vấn:

 

Hữu tu hữu chứng khai tứ bệnh,

Xuất đầu hà khả thoát trần lung.

 

Sư vân:

 

Sơn cao cánh đại dung trần trữ,

Hải khoát năng thâm nạp tế lưu.

 

Hựu vấn:

 

“Duy Phật dữ Phật nãi tri tư sự.”

 

Như hà thị “tư sự”?

 

Sư vân:

 

Giáp kính sâm sâm trúc,

Phong xuy khúc tự thành.

 

Hựu vấn:

 

Bất dụng bình thường, bất dụng thiên nhiên, bất dụng tác dụng nhi kim tác thập ma?

 

Sư vân:

 

Bồng thảo thê đê yến,

Thương minh ẩn cự lân.

 

Hựu vấn:

 

Tứ đại đới lai do khoáng kiếp,

Thỉnh Sư phương tiện xuất luân hồi.

 

Sư vân:

 

Cử thế súc đồ tê thị bảo,

Thực ư kinh cức ngọa ư nê.

 

Hựu vấn:

 

“Chủng chủng thủ xả, giai thị luân hồi.”                    

 

Bất thủ bất xả thời như hà?

 

Sư vân:

 

Tòng lai hồng hiện thù thường sắc,

Hữu diệp sâm si bất hữu hoa.

 

Hựu vấn:

 

“Ngôn ngữ đạo đoạn” kỳ ý như hà?

 

Sư vân:

 

Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo,

Sơn nham đới nguyệt quá tường lai.

 

Hựu vấn:

 

“Chư Phật thuyết pháp giai thị hóa vật.

Nhược ngộ bản ý, thị danh xuất thế.”

 

Như hà thị “bản ý”.

 

Sư vân:

 

Xuân chức hoa như cẩm,

Thu lai diệp tợ hoàng.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị “trực tiệt nhất lộ”?

 

Sư vân:

 

Đông tây xa mã tẩu,

Trần thổ hiểu hôn phi.

 

Hựu vấn:

 

Hữu pháp hữu tâm khai vọng thức,

Như hà tâm pháp đãng câu tiêu?

 

Sư vân:

 

Khả đoạt tùng sao trường uất uất,

Khởi ưu sương tuyết lạc phân phân.

 

Hựu vấn:

 

Tổ ý dữ giáo ý như hà?

 

Sư vân:

 

Hứng lai huề trượng du vân kính,

Khốn tức thùy liêm ngọa trúc sàng.

 

Hựu vấn:

 

Tổ tổ tương truyền, hợp truyền hà sự?

 

Sư vân:

 

Cơ lai tu tầm thực,

Hàn tức hướng cầu y.

 

Hựu vấn:

 

Thế nhân giai nhẫm ốc,

Lậu nhân hà sở tại?

 

Sư vân:

 

Kim ô kiêm ngọc thố,

Doanh trắc mạn lao phân.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị Tào Khê nhất lộ?

 

Sư vân:

 

Khả lân khắc chu khách,

Đáo xứ ý thông thông.

 

Dịch nghĩa:

 

BÀY RÕ BÍ QUYẾT CHO NGƯỜI THAM VẤN

 

Một hôm ngồi trước Tăng đường, có vị Tăng hỏi:

 

- Phật và Thánh khác nhau thế nào?

 

Sư đáp:

 

Trùng dương cúc nở dưới rào,

Trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng.

 

Tăng thưa:

 

Cảm tạ Thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra.

 

Sư đáp:

 

Ngày thì vầng nhật chiếu,

Đêm đến ánh trăng soi.

 

Tăng lại hỏi:

 

Đã được chân chỉ của Thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào?

 

Sư đáp:

 

Bưng thau nước đầy không chú ý

Một lúc sẩy chân hối ích gì?

 

Tăng thưa:

 

Đa tạ!

 

Sư bảo:

 

Chớ rửa sông to sóng,

Chính mình đến chết chìm.

 

Tăng hỏi:

 

Thiếu Thất, Ma-kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ?

 

Sư đáp:

 

Trời tối, sáng soi nhờ nhật nguyệt,

Đất hiểm, phân ranh có núi sông.

 

Tăng hỏi:

 

Thế nào là đại đạo,

Cội nguồn một lối đi?

 

Sư đáp:

 

Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng,

Nước nhà lận đận thấy tôi trung.

 

Hỏi:

 

Tất cả chúng sanh từ đâu tới,

Sau khi trăm tuổi sẽ về đâu?

 

Đáp:

 

Rùa mù dùi vách đá,

Trạnh què trèo núi cao.

 

Hỏi:

 

“Trúc biếc xanh xanh trọn là chân như”, thế nào là “dụng” của chân như?

 

Đáp:

 

Tặng anh đi ngàn dặm,

Cười trao một ấm trà.

 

Lại thưa:

 

Thế là uổng công đến mà vô ích?

 

Đáp:

 

Ai biết được người chủ (Đông A),

Trên đường lại bạc đầu.

 

Hỏi:

 

Dã Hiên một nhà kín,

Ai biết gõ dễ dàng.

 

Đáp:

 

Kim Cốc tiêu điều hoa cỏ loạn,

Mà nay sớm tối mặc ngựa dê.

 

Hỏi:

 

Tại sao như thế?

 

Đáp:

 

Giàu sang vẫn kiêu sa,

Khiến thành lầu chợ hoại.

 

Hỏi:

 

Long nữ dâng châu thành Phật quả,

Đàn-na bố thí phước thế nào?

 

Đáp:

 

Quế trong trăng muôn thuở,

Héo tươi tại một vầng.

 

Lại thưa:

 

Thế là nhọc mà không công?

 

Đáp:

 

Trên trời như treo gương,

Nhân gian nơi nơi tỏ.

 

Hỏi:

 

Qua sông cần dùng bè,

Đến bờ thuyền bỏ lại.

 

Khi không qua thì thế nào?

 

Đáp:

 

Hồ khô cá mắc cạn,

Sống được muôn năm xuân.

 

Lại thưa:

 

Thế là theo dòng mới được diệu lý?

 

Đáp:

 

Thấy nói bạn Kinh Kha,

Một đi không trở lại.

 

Hỏi:

 

Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại,

Thỉnh Thầy phương tiện luyện cho tinh.

 

Đáp:

 

Chẳng phải khách nước Tề,

Đâu biết cá to biển.

 

Lại thưa:

 

Ông Quách chẳng chịu nhận,

Can gián cũng làm gì?

 

Đáp:

 

Nếu muốn trước uống rượu,

Khéo vẽ rắn làm gì?

 

Hỏi:

 

Rắn chết trên đường xin Thầy cứu sống?

 

Sư bảo:

 

Ông là người phương nào?

 

Tăng thưa:

 

Vốn là người ở núi.

 

Sư bảo:

 

Núi xưa về ẩn gấp,

Chớ thấy Hứa Chân Quân.

 

Hỏi:

 

Biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi,

Tào Khê giọt giọt là thế nào?

 

Đáp:

 

Trước gió thông reo tiếng buồn bã,

Mưa tạnh trên đường ít bùn lầy.

 

Lại thưa:

 

Thế là chẳng khác thời nay?

 

Đáp:

 

Dưới giậu trùng dương cúc,

Đầu cành xuân ấm oanh.

 

Hỏi:

 

Rõ ràng trong khoảng tâm mắt,

Sáng chói ở trong sắc thân.

 

lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy?

 

Đáp:

 

Trong vườn hoa khoe sắc,

Trên bờ cỏ xanh rì.

 

Hỏi:

 

Năm lạnh các mầm thối,

Lấy gì để khoe xinh.

 

Đáp:

 

Mừng ông đã thấu suốt,

Cũng chẳng vui hay sao.

 

Tăng nói:

 

Hân hạnh nghe Thầy giải,

Từ đây khỏi chợt không.

 

Sư đáp:

 

Chìm cạn vừa ra khỏi,

Quay đầu muôn trượng đầm.

 

Hỏi:

 

“Trong thành Niết-bàn vẫn còn nguy”, thế nào là chỗ chẳng nguy?

 

Đáp:

 

Xây tổ trên rèm cháy,

Râu tóc cọng hoa lau.

 

Hỏi:

 

Nếu gặp khi bức bách,

Hai chỗ là làm gì?

 

Đáp:

 

Trượng phu tùy thong thả,

Gió trăng mặc tiêu dao.

 

Hỏi:

 

 “Tất cả chúng sanh đều nói là Phật”, lý này chưa rõ xin Thầy chỉ dạy?

 

Đáp:

 

Khuyên ông hãy gắng việc nông tang,

Chớ học theo người đợi thỏ nhọc.

 

Tăng nói:

 

Được nhờ Thầy chỉ rõ,

Trọn chẳng đến ai cầu.

 

Sư nói:

 

Đáng thương người mắc nghẹn,

Ngồi đói lại quên ăn.

 

Tăng nói:

 

Nhiều năm cất giấu báu trong đãy,

Ngày nay trước mắt thấy rõ ràng.

 

Sư nói:

 

Chỉ đợi trăng thu sáng,

Đâu ngờ mây mưa che.

 

Tăng nói:

 

Tuy nghe Thầy thuyết giảng,

Lý nầy vẫn chưa rành.

 

Sư đáp:

 

Cười kẻ luống ôm cột,

Chết đuối nằm giữa dòng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một pháp?

 

Đáp:

 

Chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng,

Lại gặp thu chín và đông thâu.

 

Lại thưa:

 

Thế là nhiều người thành Phật?

 

Đáp:

 

Tổ Long chợt tự dừng,

Từ Phúc xa luống nhọc.

 

Hỏi:

 

“Kiến tánh thành Phật”, nghĩa này thế nào?

 

Đáp:

 

Cây khô gặp xuân hoa đua nở,

Gió thổi hương thần thơm rất xa.

 

Tăng nói:

 

Đệ tử chưa hiểu, xin Thầy chỉ lại.

 

Sư đáp:

 

Muôn năm cây cà ấy,

Xanh tươi thấu từng mây.

 

Hỏi:

 

Ma-ni cùng các sắc,

Chẳng hợp cũng chẳng lìa?

 

Đáp:

 

Hoa xuân cùng bươm bướm,

Lúc mến lúc chia lìa.

 

Hỏi:

 

Thế là theo kia hỗn tạp?

 

Đáp:

 

Chẳng phải mắt tăng Ấn,

Luống nhọc trình biện châu.

 

Hỏi:

 

Thế nào là chạm mắt bồ-đề?

 

Đáp:

 

Chim từng sợ cây cong,

Người thổi mãi rau nguội.

 

Hỏi:

 

Đệ tử chẳng hiểu, xin Thầy cho dụ khác.

 

Đáp:

 

Kẻ điếc nghe đàn sáo,

Người mù ngắm trăng lên.

 

Hỏi:

 

Vốn tự có hình cùng có bóng,

Có khi bóng cũng lìa hình chăng?

 

Đáp:

 

Các sông về Đông chừ muôn dòng tranh chảy.

Chúng sao chầu Bắc chừ ngàn xưa về tâm.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức?

 

Đáp:

 

Xa ném Thái Sơn qua biển Bắc,

Ngước tung cây gậy đến cung trăng.

 

Hỏi:

 

“Chỉ một việc này là thật, còn hai ắt chẳng chân”, thế nào là chân?

 

Đáp:

 

Đầu gậy gió dễ động,

Trên đường mưa thành lầy.

 

Hỏi:

 

“Chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng,

Không mong đuốc Tổ nối ngọn đèn.”

 

Ý chỉ câu này thế nào?

 

Đáp:

 

Trời thu hoàng oanh hót,

Trong tuyết mẫu đơn xinh.

 

Hỏi:

 

Thế nào là câu tuyệt diệu?

 

Đáp:

 

Một người xây vách đứng,

Cả nhà uống chẳng vui.

 

Hỏi:

 

Cổ kim việc lớn thôi không hỏi,

Chỉ chuyện Tây lai ý thế nào?

 

Đáp:

 

Người nói khéo mặt lành,

Kẻ dùi rùa đập ngói.

 

Hỏi:

 

“Tâm pháp đều quên, tánh tức chân”, thế nào là chân?

 

Đáp:

 

Hoa núi mưa sa, Thần nữ khóc,

Tre sân gió thổi, Bá Nha đàn.

 

Hỏi:

 

Thế nào là câu tuyệt diệu?

 

Đáp:

 

Trong cổ vẫn còn nghẹn,

Thường ở chỗ bất an.

 

Hỏi:

 

Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh,

Xuất đầu sao được thoát lồng trần?

 

Đáp:

 

Núi cao lại lớn dung chứa bụi,

Bể cả càng sâu nhận các dòng.

 

Hỏi:

 

“Chỉ Phật với Phật mới biết việc này”, thế nào là việc này?

 

Đáp:

 

Đường hẹp trúc um tùm,

Gió thổi thành khúc nhạc.

 

Hỏi:

 

Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, thì nay phải làm sao?

 

Đáp:

 

Cỏ bồng chim én đậu,

Biển cả náu cá kình.

 

Hỏi:

 

Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp,

Thỉnh Thầy phương tiện thoát luân hồi?

 

Đáp:

 

Tất cả súc sanh tê giác quí,

Ăn toàn gai góc, ngủ trong bùn.

 

Hỏi:

 

“Các thứ thủ xả đều là luân hồi”, khi không thủ không xả thì sao?

 

Đáp:

 

Xưa nay sam tía sắc thường khác,

So le cành lá chẳng có hoa.

 

Hỏi:

 

“Đường ngôn ngữ dứt” là ý thế nào?

 

Đáp:

 

Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến,

Đầu non mang nguyệt vượt tường sang.

 

Hỏi:

 

“Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là xuất thế”, sao gọi là bản ý?

 

Đáp:

 

Xuân dệt hoa như gấm,

Thu sang lá tợ vàng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một đường thẳng đứt?

 

Đáp:

 

Đông Tây xe ngựa chạy,

Sớm tối bụi mù bay.

 

Hỏi:

 

Có pháp, có tâm mở vọng thức,

Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong?

 

Đáp:

 

Vượt được tùng cao che rợp rợp,

Đâu lo sương tuyết rớt bời bời.

 

Hỏi:

 

Ý Tổ cùng ý kinh thế nào?

 

Đáp:

 

Hứng lên xách gậy chơi đường núi,

Nhọc tức xổ rèm nằm chõng tre.

 

Hỏi:

 

Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì?

 

Đáp:

 

Đói đến cần tìm ăn,

Lạnh về phải mặc áo.

 

Hỏi:

 

Người đời đều thuê nhà,

Nhà dột ở chỗ nào?

 

Đáp:

 

Quạ vàng cùng thỏ bạc,

Đầy vơi chớ bận lòng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một con đường Tào Khê?

 

Đáp:

 

Đáng thương kẻ khắc thuyền.

Đến chốn ý lăng xăng.

 


____________________

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 986)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 933)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 747)
24 Tháng Chín 20208:34 CH(Xem: 44)
HỎI: Đề mục của Tứ Niệm Xứ là cái gì? - ĐÁP: Dạ thưa, đề mục của Tứ Niệm Xứ là bất cứ cái gì mà anh quan sát nó, anh ghi nhận nó, anh kiểm soát nó bằng chánh niệm. Còn cái gì anh theo đuổi nó mà không phải bằng chánh niệm thì cái đó gọi là hướng ngoại. Thí dụ như mình đi vệ sinh, mình biết rõ là mình đang đi vệ sinh,
23 Tháng Chín 20202:07 CH(Xem: 106)
"Đời Sống Quả Thật Bấp Bênh, Vô Định, Cái Chết Sẽ Đến, Chắc Như Thế." Đó là một câu nói rất quen thuộc trong Phật Giáo. Đã thấu rõ rằng chết là diễn biến chắc chắn phải đến và là hiện tượng thiên nhiên mà mỗi người đều phải đối phó, tuy nhiên, theo bẩm sinh tự nhiên, tất cả chúng ta đều sợ chết bởi vì ta không hiểu biết
21 Tháng Chín 20209:57 CH(Xem: 177)
Vào năm 1999, trên một diễn đàn Phật giáo quốc tế, người chủ diễn đàn là ông Lee Yu Ban – một Phật tử Malaysia – đề nghị các thành viên đóng góp vài dòng về lý do tại sao mình chọn theo đạo Phật. Sau đó, ông tổng hợp lại, đưa vào trang web của ông với tựa đề “Finding the Way” (Tìm thấy Con đường). Tôi giới thiệu đến Sư Thiện Minh
20 Tháng Chín 20209:46 CH(Xem: 182)
Trong tất cả các câu hỏi người ta đặt ra với người phương Tây và nhà sư Phật giáo, câu hỏi thường gặp nhất đó là: "Tại sao bạn trở thành Phật tử?". Để trả lời, chúng tôi cần chứng minh thực chất câu hỏi này không được chuẩn lắm. Ở đây không đơn giản chỉ nhằm giải quyết một vấn đề thách thức hay hóc búa, nhưng vì, đối với chính tôi
19 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 222)
Phật giáođạo công truyền chứ không phải bí truyền, là đạo trí tuệ chứ không phải giáo điều, lại càng không chấp nhận sự cuồng tín. Chính Đức Phật đã bác bỏ quan điểm độc quyền của Bà La Môn cho rằng chỉ có giáo sĩ Bà La môn mới có quyền đọc Thánh kinh Vệ Đà. Phật còn dạy: "Tin Ta mà không hiểu Ta, tức là hủy báng Ta".
18 Tháng Chín 202012:37 CH(Xem: 250)
Bởi vì muốn đánh thức thế gian vẫn đang ngủ say quá lâu trong căn phòng tối tăm của vô minh nên tác giả đã đặt tựa đề của quyển sách này là “Thức Tỉnh Đi, Thế Gian Ơi!”. Khởi đầu của vòng luân hồi (saṃsāra) là không thể tìm ra. Điểm đầu tiên thì không thấy được và không thể nhận biết. Tất cả chúng ta đang đi lang thang và thơ thẩn
17 Tháng Chín 20207:54 CH(Xem: 237)
HỎI: Làm phước cách nào mới gọi là đại thí? - ĐÁP: Không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây có nghĩa là: 1. Tâm mình lúc bỏ ra hoàn toàn không có sự nuối tiếc. 2. Đối tượng nhận sự cúng dường, sự bố thí đó nếu là đối tượng cá nhân phải là đức độ, hoặc là đối tượng tập thể. 3. Tác dụng của vật thí đó, thí dụ như mình
16 Tháng Chín 20208:41 CH(Xem: 268)
Từ năm 1951 Ngài Thiền Sư U Pandita đã dạy hằng ngàn thiền sinh và châu du hoằng pháp, hướng dẫn những khóa thiền trong nhiều quốc gia Á Đông cũng như ở Âu châu, Úc châu và Hoa Kỳ. Hiện nay Ngài là Tăng Trưởng Thiền Viện Panditarama tại Rangoon, Miến Điện, nơi đây Ngài dạy những bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ.
14 Tháng Chín 202010:04 CH(Xem: 249)
As regards the Abhidhamma, this is an exposition of all realities in detail. 'Abhi' literally means 'higher', thus 'Abhidhamma' means 'higher dhamma'. The form of this part of the Tipitaka is different, but the aim is the same: the eradication of wrong view and eventually of all defilements. Thus, when we study the many enumerations of realities,
12 Tháng Chín 20207:06 CH(Xem: 307)
Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy thì Tạng Vi Diệu Pháp (A tỳ Đàm) được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo lợi (Tàvatimsa) với tác ý trả hiếu cho thân mẫu. Ngày nay chúng ta đến hành hươngẤn độ để chiêm bái bốn chỗ Động tâm: Đản sanh, Thành đạo, Chuyển pháp luân và nơi Phật nhập diệt.
11 Tháng Chín 20207:52 SA(Xem: 310)
Toàn bộ mục đích của việc nghiên cứu Phật Pháp là để tìm con đường giải thoát khổ, đạt đến hạnh phúcbình an. Dù chúng ta nghiên cứu các hiện tượng thân hay tâm, tâm vương (citta) hay tâm sở (cetasikā), chỉ khi lấy sự giải thoát khổ làm mục đích cuối cùng thì chúng ta mới ở trên con đường chánh – không gì khác. Khổ có mặt là
10 Tháng Chín 20208:43 CH(Xem: 314)
Các bạn, những người đi tìm kiếm thiện pháp, tụ hội ở đây ngày hôm nay, xin hãy lắng nghe với sự bình an. Nghe pháp với sự bình an là lắng nghe với sự tập trung, chú ý tới những gì bạn nghe và rồi buông bỏ. Nghe pháplợi ích vô cùng. Khi nghe pháp, chúng ta an trú thân tâm mình trong sự định tĩnh, bởi vì đây cũng chính là
09 Tháng Chín 202010:56 CH(Xem: 304)
Bạn đừng quên rằng việc thực tập không dễ dàng chút nào. Uốn nắn thứ gì khác thật không mấy khó khăn, đôi khi còn dễ dàng nữa là khác, nhưng uốn nắn tâm con người quả thật là thiên nan vạn nan. Đức Thế Tôn đã điều phục tâm của mình một cách viên mãn. Tâm là quan trọng nhất. Mọi bộ phận trong hệ thống thân tâm này
08 Tháng Chín 20205:26 CH(Xem: 332)
Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn. Cơ thể chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, bởi vậy hàng ngày chúng ta cần phải ăn để sống. Thức ăn trở thành một nhu cầu thiết yếu và lớn lao của cuộc sống. Chúng ta phải bỏ ra nhiều thì giờ để ăn, nghĩa là phải tốn thì giờ để kiếm thức ăn,
06 Tháng Chín 20207:02 CH(Xem: 361)
Chùa rất đơn sơ, đúng như tinh thần tri-túc-tiện-túc nhưng lại có một bảo vật vô giá mà nơi cất giữ chỉ Sư và bẩy đệ tử biết thôi. Đó là một xâu chuỗi mà tương truyền là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đeo. Một ngày kia, sau thời công phu tối, Sư vừa băn khoăn, vừa buồn rầu nói với các đệ tử: - Xâu chuỗi không còn đó! Trong các con,
05 Tháng Chín 20209:47 CH(Xem: 373)
Tôi có một đệ tử xuất gia, người tây phương. Hễ mỗi khi thấy các sư hay tập sự người Thái xả y hoàn tục, anh liền nói: “Ồ, thật là xấu hổ làm sao! Tại sao họ lại làm thế chứ? Tại sao có quá nhiều sư và tập sự Thái hoàn tục như thế?” Anh ta cảm thấy sốc. Anh ta buồn khi thấy các sư và tập sự Thái hoàn tục bởi vì anh chỉ mới đến tiếp xúc
04 Tháng Chín 20202:19 CH(Xem: 526)
Ngày 25-9-2019 chùa chúng ta xẩy ra một sự cố, sự cố lớn – đấy là chuyện "có một ông sư" đã cuổm hết tiền của quỹ Tam Bảo, quỹ xây dựng, quỹ sinh hoạt, quỹ du học… để đi đánh bạc (có lẽ) thua sạch. Thế rồi chúng ta phải còng lưng trả những món nợ bên ngoài. Chuyện ấy cũng cần nói rõ ràng ra không cần phải giấu diếm nữa.
03 Tháng Chín 20209:05 CH(Xem: 454)
Một hôm, Đức Phật ngồi trò chuyện cùng các môn đồ của mình. Ngài kể cho họ về chuyện một người đàn ông muốn qua sông song lại bị kẹt lại ở trên bờ. Ở bờ bên này đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta. Ở bờ sông bên kia thì rất an toàn. Nhưng chẳng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông. Vậy phải làm sao?
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 646)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 717)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1761)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3438)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4950)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 646)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 717)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 544)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1413)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1324)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1480)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1714)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 2014)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1848)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.