027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

22 Tháng Tám 20194:40 CH(Xem: 4948)
027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

 TSVN_A

Thiền Sư Việt Nam
HT. Thích Thanh Từ
Nguồn: thientruclam.info

 

____________________

 

 

027. Phụ bản Tham Đồ Hiển Quyết

 

Nhất nhật, đường tiền tọa thứ, hốt hữu Tăng vấn:

 

- Phật chi dữ Thánh, kỳ nghĩa vân hà?

 

Sư vân:

 

Ly hạ trùng dương cúc,

Chi đầu thục khí oanh.

 

Tiến vân:

 

Tạ! Học nhân bất hội, thỉnh tái chỉ thị.

 

Sư vân:

 

Trú tắc kim ô chiếu,

Dạ lai ngọc thố minh.

 

Tăng hựu vấn:

 

Dĩ hoạch sư chân chỉ

Huyền cơ thị như hà?

 

Sư vân:

 

Bất thận thủy bàn kình mãn khứ.

Nhất tao tha điệt hối hà chi!

 

Tiến vân:

 

Tạ!

 

Sư chỉ vân:

 

Mạc trạc giang ba nịch,

Thân lai khước tự trầm.

 

Tăng hựu vấn:

 

Thiếu thất, Ma-kiệt tối huyền, tự cổ vu kim thùy kế tương vi chủ?

 

Sư vân:

 

U minh càn tượng nhân ô thố,

Khuất khúc khôn duy vị Nhạc, Hoài.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị đại đạo,

Căn nguyên nhất lộ hành?

 

Sư vân:

 

Cao ngạn tật phong tri kính thảo,

Bang gia bản đãng thức trung lương.

 

Hựu vấn:

 

Nhất thiết chúng sanh tòng hà nhi lai,

Bách niên chi hậu tòng hà nhi khứ?

 

Sư vân:

 

Manh qui xuyên thạch bích,

Bả miết thướng cao sơn.

 

Hựu vấn:

 

“Thanh thanh thúy trúc tận chân như.”

 

Như hà thị chân như dụng?

 

Sư vân:

 

Tặng quân thiên lý viễn,

Tiếu bả nhất âu trà.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức “không lai hà ích”?

 

Sư vân:

 

Thùy thức Đông A khứ,

Đồ trung tái bạch đầu.

 

Hựu vấn:

 

Dã hiên nhất thâm hộ,

Thùy thức đẳng nhàn xao?

 

Sư vân:

 

Kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn,

Nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương.

 

Tiến vân:

 

Vi thập ma như thử?

 

Sư vân:

 

Phú quí kiêm kiêu thái,

Phiên linh bại thị lâu.

 

Hựu vấn:

 

Long nữ hiến châu thành Phật quả,

Đàn-na xả thí phúc như hà?

 

Sư vân:

 

Vạn cổ nguyệt trung quế,

Phù sơ tại nhất luân.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức lao nhi vô công?

 

Sư vân:

 

Thiên thượng như huyền kính,

Nhân gian xứ xứ thông.

 

Hựu vấn:

 

“Độ hà tu dụng phiệt,

Đáo ngạn bất tu thuyền.”

 

Bất độ thời như hà?

 

Sư vân:

 

Hạc trì ngư tại lục,

Hoạch hoạt vạn niên xuân.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức “tùy lưu thủy hoạch diệu lý”?

 

Sư vân:

 

Kiến thuyết Kinh Kha lữ,

Nhất hành cánh bất hồi.

 

Hựu vấn:

 

Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí,

Thỉnh Sư phương tiện luyện tinh hình.

 

Sư vân:

 

Bất thị Tề quân khách,

Na tri hải đại ngư?

 

Tiến vân:

 

Quách quân nhược bất nạp

Gián ngữ diệc hề vi?

 

Sư vân:

 

Nhược dục tiên đề ẩm,

Hưu vi xảo họa xà.

 

Hựu vấn:

 

Xà tử ư lộ thỉnh Sư cứu hoạt.

 

Sư vân:

 

Nhữ thị hà phương nhân?

 

Tăng viết:

 

Bản lai sơn nhân.

 

Sư vân:

 

Tốc hồi cựu nham ẩn,

Mạc kiến Hứa Chân Quân.

 

Hựu vấn:

 

Hải tạng thao thao ưng bất vấn,

Tào Khê trích trích thị như hà?

 

Sư vân:

 

Phong tiền tùng hạ thê lương vận,

Vũ hậu đồ trung thiển trọc nê.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức bất dị kim thời dã?

 

Sư vân:

 

Ly hạ trùng dương cúc,

Chi đầu noãn nhật oanh.

 

Hựu vấn:

 

Chiêu chiêu tâm mục chi gian,

Lãng lãng sắc thân chi nội.

 

Nhi lý bất khả phân, tướng bất khả đổ, vi thập ma bất đổ?

 

Sư vân:

 

Uyển trung hoa lạn mạn,

Ngạn thượng thảo ly phi.

 

Tiến vân:

 

Tuế hàn quần miêu lạc,

Hà dĩ khả tuyên dương.

 

Sư vân:

 

Hỉ quân lai tự đạt,

Bất diệc thả hoan ngu.

 

Tiến vân:

 

Hạnh văn kim nhật quyết

Tòng thử miễn hốt vô.

 

Sư vân:

 

Thiển nịch tài đề xuất,

Hồi đầu vạn trượng đàm.

 

Hựu vấn:

 

“Niết-bàn thành nội thượng do nguy.”

 

Như hà thị bất nguy chi xứ?

 

Sư vân:

 

Doanh sào liêm mạc thượng,

Mấn phát vi thiều hành.

 

Tiến vân:

 

Nhược tao thời bách cận,

Lưỡng xứ thị hà vi?

 

Sư vân:

 

Trượng phu tùy phóng đãng,

Phong nguyệt thả tiêu dao.

 

Hựu vấn:

 

“Nhất thiết chúng sanh

Giai ngôn thị Phật.”

 

Thử lý vị minh,

Thỉnh Sư thùy thị.

 

Sư vân:

 

Khuyến quân thả vụ nông tang khứ,

Mạc học tha nhân đãi thố lao.

 

Tiến vân:

 

Hạnh mông Sư hiển quyết,

Chung bất hướng tha cầu.

 

Sư vân:

 

Khả lân tao nhất yết,

Cơ tọa khước vong san.

 

Hựu vấn:

 

Kỷ niên đa tích nang trung bảo,

Kim nhật đương trường địch diện tiền.

 

Sư vân:

 

Chỉ đãi trung thu nguyệt,

Khước tao vân vũ xâm.

 

Tiến vân:

 

Tuy văn Sư ngữ thuyết,

Thử lý vị phân minh.

 

Sư vân:

 

Tiếu tha đồ bảo trụ,

Nịch tử hướng trung lưu.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị nhất pháp?

 

Sư vân:

 

Bất kiến xuân sanh kiêm hạ trưởng,

Hựu phùng thu thục cập đông tàng.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức thành Phật đa dã?

 

Sư vân:

 

Tổ Long khu tự chỉ,

Từ Phúc viễn đồ lao.

 

Hựu vấn:

 

“Kiến tánh thành Phật”, kỳ nghĩa như hà?

 

Sư vân:

 

Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát,

Phong xuy thiên lý phức thần hương.

 

Tiến vân:

 

Học nhân bất hội, nguyện Sư tái chỉ.

 

Sư vân:

 

Vạn niên gia tử thụ,

Thương thúy tủng vân đoan.

 

Hựu vấn:

 

Ma-ni dữ chúng sắc,

Bất hợp bất phân ly.

 

Sư vân:

 

Xuân hoa dữ hồ điệp,

Cơ luyến cơ tương vi.

 

Tiến vân:

 

Nhậm ma tức thùy tha hỗn tạp?

 

Sư vân:

 

Bất thị Hồ tăng nhãn,

Đồ lao sính biện châu.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị xúc mục bồ-đề?

 

Sư vân:

 

Kỷ kinh khúc mộc điểu,

Tần xuy lãnh tê nhân.

 

Tiến vân:

 

Học nhân bất hội, cánh thỉnh biệt dụ.

 

Sư vân:

 

Tủng nhân thính cầm hưởng,

Manh giả vọng thiềm thừ.

 

Hựu vấn:

 

Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh,

Hữu thời ảnh dã ly hình phủ?

 

Sư vân:

 

Chúng thủy triều Đông hề vạn phái tranh  lưu,

Quần tinh củng Bắc hề thiên cổ qui tâm.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị “nhất cú liễu nhiên siêu bách ức”?

 

Sư vân:

 

Viễn hiệp Thái sơn siêu Bắc hải,

Ngưỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung.

 

Hựu vấn:

 

“Duy thử nhất sự thật,

Dư nhị tắc phi chân.”          

 

Như hà thị chân?

 

Sư vân:

 

Trượng đầu phong dị động,

Lộ thượng vũ thành nê.

 

Hựu vấn:

 

“Bất hướng Như Lai thi diệu tạng,

Bất cầu Tổ diệm tục đăng chi.”            

 

Ý chỉ như hà?

 

Sư vân:

 

Thu thiên đoàn thử lệ,

Tuyết cảnh mẫu đơn khai.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị tối diệu chi cú?

 

Sư vân:

 

Nhất nhân hướng ngung lập,

Mãn tọa ẩm vô hoan?

 

Hựu vấn:

 

Cổ kim đại sự ưng vô vấn,

Đặc địa Tây lai ý nhược hà?

 

Sư vân:

 

Xảo ngôn lệnh sắc giả,

Toản qui đả ngõa nhân.

 

Hựu vấn:

 

“Tâm pháp song vong tính tức chân.”

 

Như hà thị “chân”?

 

Sư vân:

 

Vũ trích nham hoa thần nữ lệ,

Phong xao đình trúc Bá Nha cầm.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị tối diệu chi cú?

 

Sư vân:

 

Hầu lý do tồn ngạnh,

Thường cư bất khoái nhiên.

 

Hựu vấn:

 

Hữu tu hữu chứng khai tứ bệnh,

Xuất đầu hà khả thoát trần lung.

 

Sư vân:

 

Sơn cao cánh đại dung trần trữ,

Hải khoát năng thâm nạp tế lưu.

 

Hựu vấn:

 

“Duy Phật dữ Phật nãi tri tư sự.”

 

Như hà thị “tư sự”?

 

Sư vân:

 

Giáp kính sâm sâm trúc,

Phong xuy khúc tự thành.

 

Hựu vấn:

 

Bất dụng bình thường, bất dụng thiên nhiên, bất dụng tác dụng nhi kim tác thập ma?

 

Sư vân:

 

Bồng thảo thê đê yến,

Thương minh ẩn cự lân.

 

Hựu vấn:

 

Tứ đại đới lai do khoáng kiếp,

Thỉnh Sư phương tiện xuất luân hồi.

 

Sư vân:

 

Cử thế súc đồ tê thị bảo,

Thực ư kinh cức ngọa ư nê.

 

Hựu vấn:

 

“Chủng chủng thủ xả, giai thị luân hồi.”                    

 

Bất thủ bất xả thời như hà?

 

Sư vân:

 

Tòng lai hồng hiện thù thường sắc,

Hữu diệp sâm si bất hữu hoa.

 

Hựu vấn:

 

“Ngôn ngữ đạo đoạn” kỳ ý như hà?

 

Sư vân:

 

Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo,

Sơn nham đới nguyệt quá tường lai.

 

Hựu vấn:

 

“Chư Phật thuyết pháp giai thị hóa vật.

Nhược ngộ bản ý, thị danh xuất thế.”

 

Như hà thị “bản ý”.

 

Sư vân:

 

Xuân chức hoa như cẩm,

Thu lai diệp tợ hoàng.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị “trực tiệt nhất lộ”?

 

Sư vân:

 

Đông tây xa mã tẩu,

Trần thổ hiểu hôn phi.

 

Hựu vấn:

 

Hữu pháp hữu tâm khai vọng thức,

Như hà tâm pháp đãng câu tiêu?

 

Sư vân:

 

Khả đoạt tùng sao trường uất uất,

Khởi ưu sương tuyết lạc phân phân.

 

Hựu vấn:

 

Tổ ý dữ giáo ý như hà?

 

Sư vân:

 

Hứng lai huề trượng du vân kính,

Khốn tức thùy liêm ngọa trúc sàng.

 

Hựu vấn:

 

Tổ tổ tương truyền, hợp truyền hà sự?

 

Sư vân:

 

Cơ lai tu tầm thực,

Hàn tức hướng cầu y.

 

Hựu vấn:

 

Thế nhân giai nhẫm ốc,

Lậu nhân hà sở tại?

 

Sư vân:

 

Kim ô kiêm ngọc thố,

Doanh trắc mạn lao phân.

 

Hựu vấn:

 

Như hà thị Tào Khê nhất lộ?

 

Sư vân:

 

Khả lân khắc chu khách,

Đáo xứ ý thông thông.

 

Dịch nghĩa:

 

BÀY RÕ BÍ QUYẾT CHO NGƯỜI THAM VẤN

 

Một hôm ngồi trước Tăng đường, có vị Tăng hỏi:

 

- Phật và Thánh khác nhau thế nào?

 

Sư đáp:

 

Trùng dương cúc nở dưới rào,

Trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng.

 

Tăng thưa:

 

Cảm tạ Thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra.

 

Sư đáp:

 

Ngày thì vầng nhật chiếu,

Đêm đến ánh trăng soi.

 

Tăng lại hỏi:

 

Đã được chân chỉ của Thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào?

 

Sư đáp:

 

Bưng thau nước đầy không chú ý

Một lúc sẩy chân hối ích gì?

 

Tăng thưa:

 

Đa tạ!

 

Sư bảo:

 

Chớ rửa sông to sóng,

Chính mình đến chết chìm.

 

Tăng hỏi:

 

Thiếu Thất, Ma-kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ?

 

Sư đáp:

 

Trời tối, sáng soi nhờ nhật nguyệt,

Đất hiểm, phân ranh có núi sông.

 

Tăng hỏi:

 

Thế nào là đại đạo,

Cội nguồn một lối đi?

 

Sư đáp:

 

Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng,

Nước nhà lận đận thấy tôi trung.

 

Hỏi:

 

Tất cả chúng sanh từ đâu tới,

Sau khi trăm tuổi sẽ về đâu?

 

Đáp:

 

Rùa mù dùi vách đá,

Trạnh què trèo núi cao.

 

Hỏi:

 

“Trúc biếc xanh xanh trọn là chân như”, thế nào là “dụng” của chân như?

 

Đáp:

 

Tặng anh đi ngàn dặm,

Cười trao một ấm trà.

 

Lại thưa:

 

Thế là uổng công đến mà vô ích?

 

Đáp:

 

Ai biết được người chủ (Đông A),

Trên đường lại bạc đầu.

 

Hỏi:

 

Dã Hiên một nhà kín,

Ai biết gõ dễ dàng.

 

Đáp:

 

Kim Cốc tiêu điều hoa cỏ loạn,

Mà nay sớm tối mặc ngựa dê.

 

Hỏi:

 

Tại sao như thế?

 

Đáp:

 

Giàu sang vẫn kiêu sa,

Khiến thành lầu chợ hoại.

 

Hỏi:

 

Long nữ dâng châu thành Phật quả,

Đàn-na bố thí phước thế nào?

 

Đáp:

 

Quế trong trăng muôn thuở,

Héo tươi tại một vầng.

 

Lại thưa:

 

Thế là nhọc mà không công?

 

Đáp:

 

Trên trời như treo gương,

Nhân gian nơi nơi tỏ.

 

Hỏi:

 

Qua sông cần dùng bè,

Đến bờ thuyền bỏ lại.

 

Khi không qua thì thế nào?

 

Đáp:

 

Hồ khô cá mắc cạn,

Sống được muôn năm xuân.

 

Lại thưa:

 

Thế là theo dòng mới được diệu lý?

 

Đáp:

 

Thấy nói bạn Kinh Kha,

Một đi không trở lại.

 

Hỏi:

 

Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại,

Thỉnh Thầy phương tiện luyện cho tinh.

 

Đáp:

 

Chẳng phải khách nước Tề,

Đâu biết cá to biển.

 

Lại thưa:

 

Ông Quách chẳng chịu nhận,

Can gián cũng làm gì?

 

Đáp:

 

Nếu muốn trước uống rượu,

Khéo vẽ rắn làm gì?

 

Hỏi:

 

Rắn chết trên đường xin Thầy cứu sống?

 

Sư bảo:

 

Ông là người phương nào?

 

Tăng thưa:

 

Vốn là người ở núi.

 

Sư bảo:

 

Núi xưa về ẩn gấp,

Chớ thấy Hứa Chân Quân.

 

Hỏi:

 

Biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi,

Tào Khê giọt giọt là thế nào?

 

Đáp:

 

Trước gió thông reo tiếng buồn bã,

Mưa tạnh trên đường ít bùn lầy.

 

Lại thưa:

 

Thế là chẳng khác thời nay?

 

Đáp:

 

Dưới giậu trùng dương cúc,

Đầu cành xuân ấm oanh.

 

Hỏi:

 

Rõ ràng trong khoảng tâm mắt,

Sáng chói ở trong sắc thân.

 

lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy?

 

Đáp:

 

Trong vườn hoa khoe sắc,

Trên bờ cỏ xanh rì.

 

Hỏi:

 

Năm lạnh các mầm thối,

Lấy gì để khoe xinh.

 

Đáp:

 

Mừng ông đã thấu suốt,

Cũng chẳng vui hay sao.

 

Tăng nói:

 

Hân hạnh nghe Thầy giải,

Từ đây khỏi chợt không.

 

Sư đáp:

 

Chìm cạn vừa ra khỏi,

Quay đầu muôn trượng đầm.

 

Hỏi:

 

“Trong thành Niết-bàn vẫn còn nguy”, thế nào là chỗ chẳng nguy?

 

Đáp:

 

Xây tổ trên rèm cháy,

Râu tóc cọng hoa lau.

 

Hỏi:

 

Nếu gặp khi bức bách,

Hai chỗ là làm gì?

 

Đáp:

 

Trượng phu tùy thong thả,

Gió trăng mặc tiêu dao.

 

Hỏi:

 

 “Tất cả chúng sanh đều nói là Phật”, lý này chưa rõ xin Thầy chỉ dạy?

 

Đáp:

 

Khuyên ông hãy gắng việc nông tang,

Chớ học theo người đợi thỏ nhọc.

 

Tăng nói:

 

Được nhờ Thầy chỉ rõ,

Trọn chẳng đến ai cầu.

 

Sư nói:

 

Đáng thương người mắc nghẹn,

Ngồi đói lại quên ăn.

 

Tăng nói:

 

Nhiều năm cất giấu báu trong đãy,

Ngày nay trước mắt thấy rõ ràng.

 

Sư nói:

 

Chỉ đợi trăng thu sáng,

Đâu ngờ mây mưa che.

 

Tăng nói:

 

Tuy nghe Thầy thuyết giảng,

Lý nầy vẫn chưa rành.

 

Sư đáp:

 

Cười kẻ luống ôm cột,

Chết đuối nằm giữa dòng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một pháp?

 

Đáp:

 

Chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng,

Lại gặp thu chín và đông thâu.

 

Lại thưa:

 

Thế là nhiều người thành Phật?

 

Đáp:

 

Tổ Long chợt tự dừng,

Từ Phúc xa luống nhọc.

 

Hỏi:

 

“Kiến tánh thành Phật”, nghĩa này thế nào?

 

Đáp:

 

Cây khô gặp xuân hoa đua nở,

Gió thổi hương thần thơm rất xa.

 

Tăng nói:

 

Đệ tử chưa hiểu, xin Thầy chỉ lại.

 

Sư đáp:

 

Muôn năm cây cà ấy,

Xanh tươi thấu từng mây.

 

Hỏi:

 

Ma-ni cùng các sắc,

Chẳng hợp cũng chẳng lìa?

 

Đáp:

 

Hoa xuân cùng bươm bướm,

Lúc mến lúc chia lìa.

 

Hỏi:

 

Thế là theo kia hỗn tạp?

 

Đáp:

 

Chẳng phải mắt tăng Ấn,

Luống nhọc trình biện châu.

 

Hỏi:

 

Thế nào là chạm mắt bồ-đề?

 

Đáp:

 

Chim từng sợ cây cong,

Người thổi mãi rau nguội.

 

Hỏi:

 

Đệ tử chẳng hiểu, xin Thầy cho dụ khác.

 

Đáp:

 

Kẻ điếc nghe đàn sáo,

Người mù ngắm trăng lên.

 

Hỏi:

 

Vốn tự có hình cùng có bóng,

Có khi bóng cũng lìa hình chăng?

 

Đáp:

 

Các sông về Đông chừ muôn dòng tranh chảy.

Chúng sao chầu Bắc chừ ngàn xưa về tâm.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức?

 

Đáp:

 

Xa ném Thái Sơn qua biển Bắc,

Ngước tung cây gậy đến cung trăng.

 

Hỏi:

 

“Chỉ một việc này là thật, còn hai ắt chẳng chân”, thế nào là chân?

 

Đáp:

 

Đầu gậy gió dễ động,

Trên đường mưa thành lầy.

 

Hỏi:

 

“Chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng,

Không mong đuốc Tổ nối ngọn đèn.”

 

Ý chỉ câu này thế nào?

 

Đáp:

 

Trời thu hoàng oanh hót,

Trong tuyết mẫu đơn xinh.

 

Hỏi:

 

Thế nào là câu tuyệt diệu?

 

Đáp:

 

Một người xây vách đứng,

Cả nhà uống chẳng vui.

 

Hỏi:

 

Cổ kim việc lớn thôi không hỏi,

Chỉ chuyện Tây lai ý thế nào?

 

Đáp:

 

Người nói khéo mặt lành,

Kẻ dùi rùa đập ngói.

 

Hỏi:

 

“Tâm pháp đều quên, tánh tức chân”, thế nào là chân?

 

Đáp:

 

Hoa núi mưa sa, Thần nữ khóc,

Tre sân gió thổi, Bá Nha đàn.

 

Hỏi:

 

Thế nào là câu tuyệt diệu?

 

Đáp:

 

Trong cổ vẫn còn nghẹn,

Thường ở chỗ bất an.

 

Hỏi:

 

Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh,

Xuất đầu sao được thoát lồng trần?

 

Đáp:

 

Núi cao lại lớn dung chứa bụi,

Bể cả càng sâu nhận các dòng.

 

Hỏi:

 

“Chỉ Phật với Phật mới biết việc này”, thế nào là việc này?

 

Đáp:

 

Đường hẹp trúc um tùm,

Gió thổi thành khúc nhạc.

 

Hỏi:

 

Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, thì nay phải làm sao?

 

Đáp:

 

Cỏ bồng chim én đậu,

Biển cả náu cá kình.

 

Hỏi:

 

Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp,

Thỉnh Thầy phương tiện thoát luân hồi?

 

Đáp:

 

Tất cả súc sanh tê giác quí,

Ăn toàn gai góc, ngủ trong bùn.

 

Hỏi:

 

“Các thứ thủ xả đều là luân hồi”, khi không thủ không xả thì sao?

 

Đáp:

 

Xưa nay sam tía sắc thường khác,

So le cành lá chẳng có hoa.

 

Hỏi:

 

“Đường ngôn ngữ dứt” là ý thế nào?

 

Đáp:

 

Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến,

Đầu non mang nguyệt vượt tường sang.

 

Hỏi:

 

“Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là xuất thế”, sao gọi là bản ý?

 

Đáp:

 

Xuân dệt hoa như gấm,

Thu sang lá tợ vàng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một đường thẳng đứt?

 

Đáp:

 

Đông Tây xe ngựa chạy,

Sớm tối bụi mù bay.

 

Hỏi:

 

Có pháp, có tâm mở vọng thức,

Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong?

 

Đáp:

 

Vượt được tùng cao che rợp rợp,

Đâu lo sương tuyết rớt bời bời.

 

Hỏi:

 

Ý Tổ cùng ý kinh thế nào?

 

Đáp:

 

Hứng lên xách gậy chơi đường núi,

Nhọc tức xổ rèm nằm chõng tre.

 

Hỏi:

 

Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì?

 

Đáp:

 

Đói đến cần tìm ăn,

Lạnh về phải mặc áo.

 

Hỏi:

 

Người đời đều thuê nhà,

Nhà dột ở chỗ nào?

 

Đáp:

 

Quạ vàng cùng thỏ bạc,

Đầy vơi chớ bận lòng.

 

Hỏi:

 

Thế nào là một con đường Tào Khê?

 

Đáp:

 

Đáng thương kẻ khắc thuyền.

Đến chốn ý lăng xăng.

 


____________________

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10754)
22 Tháng Mười 2020(Xem: 16421)
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 9196)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 10281)
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 9133)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 8601)
23 Tháng Mười Hai 20209:43 CH(Xem: 10183)
Thiền mà Thầy hướng dẫn có một điều đặc biệt, đó là lý thuyếtthực hành xảy ra cùng một lúc chứ không mất thời gian tập luyện gì cả. Khi nghe pháp thoại mà một người thấy ra được vấn đề một cách rõ ràng thì ngay đó người ấy đã "thiền" rồi, chứ không có gì để mang về áp dụng hay hành theo cả. Thiền mục đích chỉ để thấy ra
22 Tháng Mười Hai 20209:09 CH(Xem: 10385)
Các vị Đạt Lai Lạt Ma [trong quá khứ ] đã nhận lãnh trách nhiệm như là những vị lãnh đạo chính trị và tâm linh của Tây Tạng trong suốt 369 năm từ năm 1642 cho đến nay. Giờ đây, bản thân tôi [Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Tenzin Gyatso] đã tình nguyện chấm dứt [việc nhận lãnh trách nhiệm] như trên. Tôi hãnh diệnhài lòng là giờ đây
21 Tháng Mười Hai 202011:35 CH(Xem: 8972)
Con không thể bỏ nhậu được vì do bản thân con không thể bỏ được rượu bia và vì trong công việc, gặp đối tác, bạn bè, người thân thì thường nhậu vài chai bia (trung bình 4-5 lần tháng). Con cảm thấy việc gặp gỡ và uống bia như thế cũng không có gì là tội lỗi và cũng cần thiết cho công việc và duy trì mối quan hệ xã hội. Nhưng sau một thời gian
20 Tháng Mười Hai 202011:53 CH(Xem: 9256)
Những kẻ đang gieo nhân cướp của giết người và những người đang chịu quả khổ báo đều là "các chúng sanh nhân vì trước kia chứa nhóm các nhiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ" thì đã có Bồ-Tát Phổ Hiền đại từ, đại bi, đại nhẫn, đại xả... chịu thay hết rồi, con đừng có dại mà đem cái tình hữu hạn của con vào giải quyết giùm họ
15 Tháng Mười Hai 202010:03 CH(Xem: 9473)
Phật giáo giảng rằng mọi vật thể và mọi biến cố, tức mọi hiện tượng trong thế giới này là « ảo giác », « bản thể tối hậu » của chúng chỉ là « trống không ». Bản chất của tất cả những gì xảy ra chung quanh ta, trong đó kể cả bản thântâm thức của ta nữa, đều « không thật », tức « không hàm chứa bất cứ một sự hiện hữu tự tại
14 Tháng Mười Hai 202010:57 CH(Xem: 8559)
Đức Phật đã tịch diệt hơn hai mươi lăm thế kỷ, và chỉ còn lại Đạo Pháp được lưu truyền cho đến ngày nay. Thế nhưng Đạo Pháp thì lại vô cùng sâu sắc, đa dạng và khúc triết, đấy là chưa kể đến các sự biến dạngthêm thắt trên mặt giáo lý cũng như các phép tu tập đã được "sáng chế" thêm để thích nghi với thời đại, bản tính
13 Tháng Mười Hai 202011:25 CH(Xem: 9756)
Vipassana có thể được dịch là “Tuệ”, một sự tỉnh giác sáng suốt về những gì xuất hiện đúng như chính chúng xuất hiện. Samatha có thể được dịch là “Định” (sự “tập trung”, quán; hay sự “tĩnh lặng”, tịnh, chỉ). Đây là một trạng thái mà tâm được đưa vào sự ngưng nghỉ, chỉ hội tụ duy nhất vào một chủ đề, không được phép lang thang.
12 Tháng Mười Hai 202010:58 CH(Xem: 9074)
Thầy đã từng nói "dù sự cố gì trên đời đến với mình đều có lợi, không có hại" và đều có nhân duyên hợp tình hợp lý của nó. Vì mình nghĩ theo hướng khác nên mới có cảm giác như những sự cố đó nghịch lại với mình thôi. Sở dĩ như vậy vì mọi sự đều do duyên nghiệp chính mình đã tạo ra trong quá khứ, nay đương nhiên phải gặt quả.
10 Tháng Mười Hai 202011:10 CH(Xem: 9452)
Khi hiểu được bản chất của cuộc đờiVô thường, Khổ và Vô ngã thì chúng ta sẽ hành động có mục đích hơn. Nếu không thì chúng ta sẽ luôn sống trong ảo tưởngniềm tin mơ hồ về những cái không thậtcoi thường việc phát triển các giá trị tinh thần cho đến khi quá trễ. Có một câu chuyện ngụ ngôn về tâm lý này của con người
08 Tháng Mười Hai 202011:04 CH(Xem: 8668)
Con nói đúng, nếu về quê con sẽ có một cuộc sống tương đối bình yên, ít phiền não, ít va chạm, nhưng chưa chắc thế đã là tốt cho sự tu tập của mình. Môi trường nào giúp mình rèn luyện được các đức tính, các phẩm chất Tín Tấn Niệm Định Tuệ, các ba la mật cần thiết cho sự giác ngộ, môi trường ấy là môi trường lý tưởng để tu tập.
06 Tháng Mười Hai 20208:18 CH(Xem: 8803)
Bạn muốn chết trong phòng cấp cứu? Trong một tai nạn? Trong lửa hay trong nước? Hay trong nhà dưỡng lão hoặc phòng hồi phục trí nhớ? Câu trả lời: Chắc là không. Nếu bạn sẵn lòng suy nghĩ về đề tài này, có thể bạn thà chết ở nhà với người thân bên cạnh. Bạn muốn được ra đi mà không phải đau đớn. Muốn còn nói năng được
05 Tháng Mười Hai 202011:21 CH(Xem: 9795)
Sợ là một cảm xúc khó chịu phát khởi chủ yếu từ lòng tham. Tham và sự bám chấp là nhân cho nhiều thứ bất thiện, phiền nãoác nghiệp trong đời. Vì hai thứ này mà chúng ta lang thang trong vòng luân hồi sinh tử (samsāra). Ngược lại, tâm vô úy, không sợ hãi, là trạng thái của sự bình an, tĩnh lặng tuyệt hảo, và là thứ ân sủng
04 Tháng Mười Hai 20208:48 CH(Xem: 8906)
Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế,
03 Tháng Mười Hai 202011:17 CH(Xem: 8695)
Thầy nói nếu con tu tập, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên theo nghĩa là tu tập sẽ làm con bớt phiền não, bớt sai lầm và bớt bị quá khứ ám ảnhchi phối hiện tại của con – và để con trưởng thành hơn, sống bình aný nghĩa hơn trong hiện tại, chứ không phải nghĩa là mọi việc sẽ “tốt” trở lại y như xưa, hay là con sẽ có lại tài sản đã mất…
02 Tháng Mười Hai 202011:16 CH(Xem: 8182)
Kính thưa Thầy, con xin Thầy giảng rộng cho con hiểu một vài câu hỏi nhỏ. Con nghe chị con nói ở bên Ấn Độ có nhiều người giả làm ăn mày nên khi bố thí thì cẩn thận kẻo không bị lầm. Vả lại, khi xưa có một vị Thiền sư đã từng bố thí con mắt của Ngài. Hai kiểu bố thí trên thực tế có được gọi là thông minh không? Thưa Thầy,
30 Tháng Mười Một 20209:41 CH(Xem: 8455)
Tôn giả Phú Lâu Na thực hiện đúng như lời Phật dạy là sáu căn không dính mắc với sáu trần làm căn bản, cộng thêm thái độ không giận hờn, không oán thù, trước mọi đối xử tệ hại của người, nên ngài chóng đến Niết bàn. Hiện tại nếu có người mắng chưởi hay đánh đập, chúng ta nhịn họ, nhưng trong tâm nghĩ đây là kẻ ác, rán mà nhịn nó.
29 Tháng Mười Một 20208:53 CH(Xem: 8731)
Hôm nay tôi sẽ nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho quý vị nghe. Vì tất cả chúng ta tu mà nếu không nắm vững đầu mối của sự tu hành đó, thì có thể mình dễ đi lạc hoặc đi sai. Vì vậy nên hôm nay tôi nhân ngày cuối năm để nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, để mỗi người thấy rõ con đườngĐức Phật
28 Tháng Mười Một 202010:29 CH(Xem: 8288)
Tôi được biết về Pháp qua hai bản kinh: “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi” (Kinh Trung bộ, số 28, Đại kinh Dụ dấu chân voi) và “Ai thấy Pháp, người ấy thấy Như Lai; ai thấy Như Lai, người ấy thấy Pháp (Kinh Tương ưng bộ). Xin quý báo vui lòng giải thích Pháp là gì?
27 Tháng Mười Một 202011:20 CH(Xem: 9263)
Kính thưa Sư Ông, Con đang như 1 ly nước bị lẫn đất đá cặn bã, bị mây mờ ngăn che tầng tầng lớp lớp, vô minh dày đặc nên không thể trọn vẹn với thực tại, đôi khi lại tưởng mình đang học đạo nhưng hóa ra lại là bản ngã thể hiện. Như vậy bây giờ con phải làm sao đây thưa Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con. Kính chúc
26 Tháng Mười Một 202011:32 CH(Xem: 8067)
Tại sao người Ấn lại nói bất kỳ người nào mình gặp cũng đều là người đáng gặp? Có lẽ vì người nào mà mình có duyên gặp đều giúp mình học ra bài học về bản chất con người để mình tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho đúng tốt. Nếu vội vàngthái độ chấp nhận hay chối bỏ họ thì con không thể học được điều gì từ những người
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7542)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9880)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11368)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10754)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10484)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8836)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10895)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16421)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8578)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8379)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10824)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12086)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng