Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

01 Tháng Mười 20194:22 CH(Xem: 593)
Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

Wave4_B


Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)
HT. Viên Minh
Nguồn: trungtamhotong.org


__________________

01) Thực ra, khi thân tâm thoát ra khỏi áp lực của cái ta ảo tưởng thì tự thân sự thư giãn, buông xả đã mang lại nhiều kết quả lớn lao mà không một cố gắng cá nhân nào có thể đạt được. Mọi bế tắc, bất an, xáo trộn trong cuộc sống sẽ được hóa giải một cách tự nhiên mà không cần cố gắng giải quyết một cách chủ quan, không mong chờ một giải pháp lý tưởng ở tương lai hay một sự trợ lực nào từ quyền năng bên ngoài. Hiệu quả rất tự nhiên mà thư giãn, buông xả đem lại thật lớn lao không ngờ được.

01) In reality, when the body and the mind are free from the pressure of the illusory ego (the crafty “I”), the state of relaxation and letting go itself gives the best results, without the need of any personal effort. All situations of life, impasse, anxiety, disturbance will find remedy naturally without needing a subjective resolution, without having to wait for an ideal solution in the future or any help from outside power. Relaxation, letting go or bandoning have a natural and extraordinary effect.

02) Đạo Thường
 
Thầy vui chia sẻ Đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên.

02) Endless Truth

The master is happy to share the Truth
I am happy to enlighten my life
It is very close though we are far apart
Because the Truth is everywhere

03) Bạn có tin rằng một cây xoài cứ lặng lẽ sống trọn vẹn trong từng phút giây thì nó không phát triển đến lúc ra hoa kết trái sao?
Và nếu cây đó cứ mãi nghĩ đến việc ra hoa kết trái ở tương lai mà quên đi những giây phút đang sống của mình thì liệu nó sẽ như thế nào?

03) Could you believe that a mango tree fully following the course of its life will not bloom and bear fruit?
And what would happen if this tree cared only about its future flowers and fruit, abandoning its own life here and now?

04)  Chân Minh

Dù tu trăm ngàn cách
Không bằng tự biết mình
Mỗi phút giây trong sáng
Mới thật là chân minh.

04) True Insight

Thousand ways to practice
none equals self-awareness
A serene mind at any moment
is just true insightfulness

05) ÁI chính là lực hấp dẫn thúc đẩy ý muốn hướng tới mục đích dự phóng.
THỦ chính là sự lặp đi lặp lại ý muốn đó
HỮU là sự thực hiện hành động tạo tác để đạt đến mục đích ấy.
Toàn bộ tiến trình này gọi là nghiệp, là luân hồi sinh tử.

05) Desiring is the attractive force that pushes the will forward its thirsty aim.
Clutching is the repetition of this will
Becoming is the action to perform the will for achieving this aim.
This whole process is called Kamma, causing the repetition of one’s existence

06) Giúp đỡ cho người đau khổ, khai thị cho người khác giác ngộ cũng có, nhưng trong Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm cứu độ.
Như giúp một em học sinh nghèo học hành tốt để lên lớp thì được, nhưng em không học mà cầu xin mỗi năm được lên lớp thì tuyệt đối không ai có thể cho được!

06) Buddhism may help those who suffer and show them the right path
but there is no concept of salvation.
For instance a poor pupil can be helped to access education at school
but no success can be obtained by praying only without studying.

07)  Có thể thân không xuất gia nhưng ngay bây giờ tâm xuất gia cũng vẫn được mà con.
Quan trọng là con biết sống chánh niệm tỉnh giác với chính mình là xuất gia rồi đó.

07) Your body might not be a monk or nun
but, right now, you can live the monastic life
Mainly, living in mindful self-awareness
is just like a real life in monastery.

08) Niết-bàn và Sinh Tử

Đích này không thể đến
Muốn đến ắt phải đi
Đi chính là sinh tử
Đến chỉ là sầu bi!

Không đi, không dừng lại
Như Lai thoát bộc lưu
Ai còn đi, còn đến
Sao khỏi vướng khổ ưu

08) Nibbāna and Samsāra


The ultimate goal cannot be obtained
Trying to obtain it implies to go forth
Going forth starts the circle of birth and death
Trying to obtain results in miserable sadness!

Not going forth nor standing still
The Buddha frees from the Samsāra
Whoever keeps on going forth or stopping
How can they avoid their own suffering!

09) Sự giác ngộ giải thoát chỉ có trong tâm hồn con. Hãy hiểu chính con thật rõ thì mới thấy ra được những phẩm chất đích thực của bản thân và cuộc sống.

09) Enlightenment and freedom are only in your mind. You must comprehend yourself in depth to realize the true nature of yourself and the world.

10) Chánh niệm chỉ có nghĩa là trọn vẹn một cách tự nhiên với thực tại đang là.

10) Mindfulness simply means the spontaneous mind being fully in the reality here and now.

11)  Khi tâm đã mở ra, trí tuệ thấy thực tánh pháp thì sẽ không còn xem bất kỳ trạng thái nào là lý tưởng nữa.

11) In an open mind the wisdom sees insightfully the nature of Truth, there is no longer considering any state as an ideal

__________________

12) Chính sự tỉnh thức từng giây phút với thân tâm mới là cách duy nhất vượt khỏi lòng tham muốn, kể cả lòng tham muốn cầu toàn. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ hoàn toàn, bạn có biết không? 

12) Full body and mind awareness is the only way to overcome desire, including our aspiration for perfection. Did you know that being fully aware of imperfection is the perfect Enlightenment?

13) Càng đối mặt với những vấn đề phức tạp tâm càng cần phải giản dị, và tâm càng giản dị càng dễ giác ngộ. Đó chính là cái tâm mà đức Phật chỉ dạy.       

13) The more complexities to face, the simpler the mind has to be, and a simpler mind is easier to realize The Truth. That is the mind which the Buddha taught.

14) Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn bạn.
Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng là thấy ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó.
Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không thể tìm thấy trong đó vì nó chỉ có ở trong lòng bạn.      

14) There is no peace in life but in your mind alone. Don’t blame anything or anyone, not even yourself. What’s important is getting to know yourself in spite of how many hardships you go through.
Life is a thorny problem in which no solution can be found but only in your own heart.

15) Bạn hành Đạo cách nào chỉ bạn tự biết. Dù người khác không biết được bạn tu như thế nào, nhưng nếu họ thấy bạn ngày càng sống tốt đẹp hơn, lợi ích hơn, tự tại hơn - đó mới thật sự tu đúng. 

15) How you practice the Dhamma only you can know it by yourself. Even though others know nothing about it but see that you live a better, more helpful and more independent life, that is the true Dhamma practice.

16) Mong muốn tình yêu mãi mãi như ban đầu, điều đó không bao giờ có.
Lúc đầu tình yêu chỉ là cái bẫy đầy vị ngọt để hai người chui vào mà học ra vị đắng của cuộc đời. Dẫu sao, chính vị đắng này giúp hai người trưởng thành, hiểu mình, hiểu người và bản chất cuộc sống. Vì vậy, vị đắnggiá trị hơn rất nhiều so với tình yêu mật ngọt ban đầu đầy mơ mộng

16) Longing for the earthly love of the beginning to last forever which never happens. At first, love is a sweet trap for the couple to enter and learn with time the bitterness of life. Nevertheless, the very bitterness helps the couple to grow up, understand oneself, understand each other and the nature of life. Therefore, bitterness is far more valuable than the romantic sweet love of the beginning.

17) Tình yêu và thù hận, hạnh phúc và khổ đau, đam mê và chán ngán… là hai cực không thể tách rời như trong một thỏi nam châm. Vì vậy không phải là chọn lựa cực nào mà chủ yếu là học ra hai mặt của cuộc sống…
Nếu chọn lựa mặt này cũng sẽ phải chấp nhận luôn mặt kia, nhưng nếu xem hai mặt đều là bài học giác ngộ, thì cuộc đời thật tuyệt vời với sự đối xứng muôn đời của nó.

17) Love and hatred, happiness and suffering, passion and boredom ... are inseparable twin extremes - as in a magnet. So it is not about choosing an option, but it is mainly about learning from both aspects of life...

If you choose one side, you will have to accept the other side, but if you look at both sides as an enlightening lesson, life appears wonderful with its eternal symmetry.

18) Khi thực sự trọn vẹn với “cơn đau” thì chỉ có cảm giác đau như nó đang là chứ không có “người đau” hiện hữu. Vì vậy không có ai đối kháng hay chấp nhận cơn đau.   

18) When fully aware of the “the pain”, there is only a pain sensation as it is, there is no one being in pain. Hence, there is no rejecting or accepting the pain. 

19) Sự hoàn hảo của cuộc sống ở ngay nơi sự bất toàn như nó là, không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà bạn mong muốn nó là.
Bao lâu bạn chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn, trong tâm tưởng bạn vẫn còn mong muốn nó phải là, sẽ là... thì vẫn còn khổ đau phiền muộn.      

19) Life perfection is right in its imperfection as it is, not the ideal perfection you wish it to be.
As long as you have not seen perfection within the imperfection, you still consider it as it must be or will be in your imagination... then sorrowful sufferings remain.

20) Đừng mong được bình an trên thế gian. Cả tam giới đều bất an như ngôi nhà đang cháy, đâu phải riêng ai. Mỗi người có nỗi bất an riêng, nhưng nói chung bản chất cuộc đời là thế.
Khi thấy ra sự bất an phổ biến trên đời, và không còn mộng tưởng được an, lúc đó tâm mới có thể thật sự bình an.       

20) Do not look for peace in this world. The whole Triple World is as unpeaceful as a burning house, without exception. Everyone have their own insecurities, but that is the overall nature of life.
When you see the general insecurity of the world, and no longer dream of any security, then your mind can truly be at peace.

21) Những sự kiện bất ngờ đến với bạn đang giúp bạn thấy ra chính mình hơn là bạn cố giữ cho mình một trạng thái tuyệt vời nào đó.
Hãy sống thực để khám phá chân lý còn hơn cố dựng cho mình một tháp ngà an toàn nhưng dễ bị tổn thương.   

21) Sudden events coming to you help you to know yourself rather than trying to keep any wonderful state for yourself.
Live sincerely to discover the Truth rather than try to build for yourself a safe but vulnerable ivory tower. 


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 30)
20 Tháng Hai 2020(Xem: 155)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 418)
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 844457)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 337)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 521)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2227)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 620)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 789)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 687)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1143)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1399)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 740)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1214)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 1995)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1016)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1326)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1697)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1246)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 1191)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 1202)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 1041)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 1037)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 521)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2141)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3516)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
28 Tháng Hai 20208:00 CH(Xem: 30)
This collection of teachings is an offering of gratitude to The Venerable Ajahn Chah. In 1977, when this much-loved Thai Theravada meditation master visited the United Kingdom, he brought with him two of his senior Western-born disciples. Shortly afterwards,
27 Tháng Hai 202010:02 SA(Xem: 132)
Cuối thế kỷ 20, lịch sử Phật giáo sang trang một cách bất ngờ. Khởi nguồn từ một vùng đất nghèo cằn cỗi của vùng đông bắc Thái Lan, tỉnh Ubon-rachathani. Ngày ấy, vị thiền sư tiếp một khách Tăng trẻ từ xa đến xin được tham học đạo thiền. Đó chỉ là lời khẩn khoản bình thường. Nhưng chính vị khách Tăng không giống bất cứ thiền sinh nào
26 Tháng Hai 20208:14 CH(Xem: 129)
Nowadays, when Buddha-dhamma is being disseminated, there should be only one basis of teaching relating to the Middle Way or the Eightfold Path: the practice of morality, concentration, and acquisition of profound knowledge, and the Four Noble Truths.
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 259)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 279)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 439)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 489)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5703)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 748)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.