Câu Chuyện Về Sư Bà Bahūputtika, Kệ 115, Kho Báu Sự Thật - The Story Of Nun Bahūputtika, Verse 115, Treasury Of Truth

29 Tháng Hai 201610:19 CH(Xem: 10942)
Câu Chuyện Về Sư Bà Bahūputtika, Kệ 115, Kho Báu Sự Thật - The Story Of Nun Bahūputtika, Verse 115, Treasury Of Truth

Chapter8-115A
Đời Sống Của Một Người, Khi Hiểu Biết Phật Pháp Là Cao Quý
 Câu Chuyện Về Sư Bà Bahūputtika, Kệ 115 - Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa
 Weragoda Sarada Maha Thero - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
 Hình Vẽ: P. Wickramanayaka  - Source-Nguồn: www.buddhanet.net

Life Of One Who Knows The Teaching Is Noble
 The Story Of Nun Bahūputtika, Verse 115 - Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada
Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka


Đời Sống Của Một Người, Khi Hiểu Biết Phật Pháp Là Cao Quý - Câu Chuyện Về Sư Bà Bahūputtika, Kệ 115 - Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa 

 

BÀI KỆ 115:

 

115. Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ

ekā’haṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ. (8:16)

 

Một người dù sống được một-trăm-năm,

mà không nhận ra được Phật Pháp tối cao,

thì cũng không tốt-đẹp cho bằng, một người chỉ sống có một-ngày,

nhận ra được Phật Pháp tối cao.

 

Trong khi cư trú tại Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana), Đức Phật đã nói bài kệ nầy, về sư bà Bahūputtika, là một bà mẹ có nhiều con.

 

Trước kia, ở vùng Xá Vệ (Sāvatthi) có một cặp vợ chồng, có bẩy người con trai và bẩy người con gái. Tất cả các người con đều đã lập gia đình, và đại gia đình của họ có cuộc sống khá tốt đẹp. Sau đó, ông bố qua đời, bà mẹ nắm giữ lấy tất cả tài sản, vì bà không muốn chia sẻ gì cho con cái bà. Các con bà muốn thừa hưởng tài sản, vì thế các con bà nói với bà, "Tại sao các con không có quyền lợi gì về tài sản? Tại sao chúng ta không phát triển, và nhân rộng ra số tài sản nầy? Tại sao chúng ta không trông nom mẹ của chúng ta?" Những người con cứ lặp đi lặp lại mãi các câu hỏi nầy, vì thế bà mẹ của họ nghĩ rằng các người con sẽ săn sóc bà, rồi cuối cùng bà chia đều tài sản cho các người con, và bà không giữ lấy gì làm tài sản của riêng bà.

 

Sau vài ngày, người con dâu của người con trai trưởng nói với bà rằng,"Rõ ràng đây là căn nhà duy nhất mà bà mẹ quý của chúng ta đến thăm; bà cứ làm như là bà đã cho người con trai trưởng gấp đôi phần tài sản so với các người con khác." Các người con dâu còn lại của bà cũng nói với bà, tương tự như thế. Các người con gái của bà, từ lớn đến nhỏ, khi bà bước chân vào nhà của chúng, chúng cũng đều nói tương tự như thế. Vì bà bị các người con đối xử không có sự kính-trọng, nên cuối cùng bà tự nói với chính bà, "Tại sao ta cần phải sống với những đứa con nầy? Ta sẽ gia nhập vào Ni Đoàn, và ta sẽ sống đời của một người tu sĩ." Vì thế, bà đến tu viện của nữ tu, và xin được gia nhập vào Ni Đoàn. Sau khi được gia nhập vào Ni Đoàn, rồi bà chọn nơi đây là lẽ sống của bà, và bà chọn tên là ni cô Bahūputtika, bởi vì bà là người mẹ có nhiều con. 

 

Bà nghĩ rằng, "Kể từ khi tôi gia nhập vào Ni Đoàn, lúc tuổi già," tôi đã làm các nhiệm vụ lớn nhỏ được gia phó cho các vị nữ tu, "điều cần thiết là tôi phải chú tâm đúng đắn; vì thế, tôi sẽ dành ra cả đêm để thiền định." Trên hiên nhà, bà để tay trên một cái cột trụ, rồi theo cách ấy bà bước chân đi, và thiền định. Ngay cả khi bà đi bộ, bà sợ rằng trong đêm tối, đầu bà sẽ đập vào cây cối, hoặc là vào một đồ vật nào đó, bà để tay bà lên một thân cây, rồi bà theo cách ấy bước chân đi, và thiền định. Bà quyết tâm thực hành Giáo Pháp mà đã được chỉ dạy bởi Đức Phật, bà khảo sát về Phật Pháp, rồi bà suy ngẫm về Phật Pháp, và thiền định.

 

Đức Phật ngồi trong hương phòng, ngài phóng quang ra ngoài hình ảnh rạng rỡ của ngài, giống như thể ngài đang ngồi đối diện với bà, rồi ngài nói với bà rằng, "Bahūputtika, người nào chỉ sống có một-giây-phút mà hiểu biết Phật Pháp mà ta giảng dạy, thì tốt đẹp hơn là người sống mt-trăm-năm mà không hiểu biết Phật Pháp mà ta giảng dạy."

 

BÀI KỆ 115, GIẢI THÍCH TỪ TIẾNG PALI:

 

uttamaṃ dhammaṃ apassaṃ yo ca vassasataṃ jīve

uttamaṃ dhammaṃ passato ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

 

uttamaṃ dhammaṃ: Lời Dạy Tối Cao của Đức Phật (giáo lý cao quý nhất); apassaṃ: người không nhận biết; yo ca: nếu một số người; vassasataṃ jīve: đã sống một trăm năm; uttamaṃ dhammaṃ: Lời Dạy Tối Cao của Đức Phật (giáo lý cao quý nhất); passato: (của) người nhận biết (trông thấy); ekāhaṃ: (trong) một ngày; jīvitaṃ: cuộc sống; seyyo: thì cao quý hơn.

 

Người chỉ sống có một-ngày mà nhận ra được Phật Pháp Tối Cao, thì tốt-đẹp hơn hẳn người sống một-trăm-năm mà không nhận ra được Phật Pháp Tối Cao.

 

Bài kệ 115 trong Kinh Pháp Cú nầy, đã được anh Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thành thơ như sau:

(115) Trăm năm sống chẳng nhận ra. Pháp kia tối thượng. Thật là uổng thay! Chẳng bằng sống chỉ một ngày. Mà hay rằng giáo pháp đầy thâm sâu. Dạt dào chân lý tối cao.

 

BÌNH LUẬN

 

Dhammaṃ Uttamaṃ: Sự Cao Quý Nhất của Sự Cao Quý - Lời Giảng Dạy của Đức Phật. Phật Pháp, Lời Giảng Dạy của Đức Phật, là con đường vượt qua mọi giới hạn của vũ trụ (và thế gian). Phật Pháp được mô tả gồm có chín phần: bốn con đường, bốn quả vịNiết Bàn - (sự bất tử).

Life Of One Who Knows The Teaching Is Noble - The Story Of Nun Bahūputtika, Verse 115 - Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada 

 

VERSE 115:

 

115. Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ

ekā’haṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ. (8:16)

 

Though one should live a hundred years

not seeing Dhamma Supreme,

yet better is life for a single day

seeing Dhamma Supreme.

 

While residing at the Jetavana Monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to Bahūputtika, a mother of many children.

 

Once in Sāvatthi, there lived a couple, with their seven sons and seven daughters. All the children got married and the family was doing quite well. Then, the father died and the mother kept all the property without giving anything to the children. Her sons and daughters wanted the inheritance, so they said to their mother, “What benefit do we get from our property? Can’t we make it multiply? Can’t we look after our mother?” They said such things again and again so their mother thought that her children would look after her, and she finally divided up the property without leaving anything for herself.

 

After a few days had passed, the wife of her oldest son said to her, “Apparently this is the only house our excellent mother visits; she acts as though she had given both parts of her estate to her oldest son.” In like manner did the wives of her other sons address her. So likewise did her daughters address her whenever she entered their houses, from the oldest to the youngest. With such disrespect was she treated that finally she said to herself, “Why should I live with them any longer? I will enter the Sangha and live the life of a nun.” So she went to the nuns’ convent and asked to be admitted to the Sangha. They received her into the Sangha, and when she had made it her full profession she went by the name of Bahūputtika the nun because she was the mother of many children.

 

“Since I have entered the Sangha in old age,” thought she, as she performed the major and minor duties assigned to nuns, “it behoves me to be heedful; I will therefore spend the whole night in meditation.” On the lower terrace, putting her hand on a pillar, she guided her steps thereby and meditated. Even as she walked along, fearful that in the dark places she might strike her head against a tree or against some other object, she put her hand on a tree and guided her steps thereby, and meditated. Resolved to observe only the Dhamma taught by the Buddha, she considered the Dhamma and pondered the Dhamma and meditated.

 

The Buddha, seated in the perfumed chamber, sent forth a radiant image of himself, and sitting as it were face to face with her, talked with her, saying, “Bahūputtika, it is better that one lives only for a moment seeing the Dhamma I have taught than to live a hundred years without seeing what I taught.”

 

EXPLANATORY TRANSLATION (VERSE 115)

 

uttamaṃ dhammaṃ apassaṃ yo ca vassasataṃ jīve

uttamaṃ dhammaṃ passato ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

 

uttamaṃ dhammaṃ: the Supreme Teaching of the Buddha (the noblest of doctrines); apassaṃ: who does not perceive; yo ca: if some person; vassasataṃ jīve: were to live a hundred years; uttamaṃ dhammaṃ: the Supreme Teaching of the Buddha (the noblest of doctrines); passato: the seer’s; ekāhaṃ: one day’s; jīvitaṃ: life; seyyo: is nobler.

 

A single day’s life of a seer of the Noble Teaching of the Buddha is by far greater than the life of a hundred years of a person who does not see the Noblest Teaching.

 

COMMENTARY

 

Dhammaṃ Uttamaṃ: the Noblest of the Noble – Teaching of the Buddha. Dhamma, the Teaching of the Buddha, is the way to transcend the world. The Dhamma is described as nine-fold: the four paths, four fruits and Nibbāna – (the deathless).


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/pdf_file/dhammapadatxt1.pdf

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7187)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6816)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6897)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6526)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6285)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7119)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8577)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5309)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5643)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5057)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5295)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 4948)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 4869)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5283)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 4933)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 7719)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1152369)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 7894)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6286)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 6580)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 6819)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 4656)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5151)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4589)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5265)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4479)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 5626)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 3862)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4364)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 4658)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 4997)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 5657)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 4912)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6385)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 8756)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10093)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 8128)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 8233)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 6654)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 8577)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 13922)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 6457)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6108)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 8846)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 9507)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng