Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9

29 Tháng Giêng 20176:00 CH(Xem: 1911)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9, a011_a

11) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) ĐƯỢC TÌM THẤY ĐANG NGỒI THIỀN

 

11. Thái Tử Siddhartha suy ngẫm về những gì ngài nhìn thấy chung quanh ngài. Ngài học hỏi được rằng mặc dầu ngài hạnh phúc, nhưng kiếp người thì có rất nhiều sự khổ đau. Vì thế, ngài cảm thông sâu sắc cho tất cả mọi chúng sinh. Khi nhà vua và các người hầu cận không trông thấy thái tử ở trong đám đông, họ đi tìm kiếm ngài. Họ đã ngạc nhiên khi tìm thấy thái tử ngồi với chân bắt chéo, tâm ngài đang chìm sâu trong thiền định. 

11) SIDDHARTHA IS FOUND MEDITATING

 

11. Siddhartha thought deeply about what he saw around him. He learned that although he was happy, there was a lot of suffering in life. So he felt deep sympathy for all creatures. When the king and the maids noticed that the prince was not among the crowd, they went to look for him. They were surprised to find the prince sitting with legs crossed, in deep meditation.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a012_a

12) NHÀ VUA XÂY CHO THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) MỘT CUNG ĐIỆN

 

12. Nhà vua không muốn cho con trai mình suy ngẫm quá nhiều về kiếp người, bởi vì ông nhớ lời của các vị thông thái đã dự đoán rằng, một ngày nào đó con trai ông có thể rời cung, và trở thành nhà sư. Vì vậy, để thái tử quên lãng đi chuyện nầy, nhà vua xây cho Thái Tử Siddhartha một cung điện đẹp đẽ, trong đó có một khu vườn tuyệt đẹp để thái tử vui đùa. Nhưng điều nầy không ngăn cản được thái tử suy nghĩ về sự đau khổ, và sự bất hạnh mà ngài nhận thấy chung quanh ngài. 

12) THE KING GIVES SIDDHARTHA A PALACE 

 

12. The king did not want his son to think about deep things in life too much, because he remembered that the wise men had predicted that his son might one day want to leave the palace and become a monk. So, in order to distract him, the king built Siddhartha a beautiful palace with a lovely garden to play in. But this did not stop the prince from thinking about the suffering and unhappiness that he noticed around him.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a013_a

13) CÔ DÂU CỦA THÁI TỬ SIDDHARTHA (SIDDHARTHA), CÔNG CHÚA YASODHARA (DA DU ĐÀ LA)

 

13) Thái Tử Siddhartha lớn lên trở thành một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, và có sức mạnh tuyệt vời. Ngài bây giờ đã đến tuổi để kết hôn. Để ngăn cản Thái Tử Siddhartha đừng nghĩ đến việc rời cung, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) sắp xếp cho ngài kết hôn với người em bà con xinh đẹp của ngài, là Công Chúa Yashodhara. 

13) SIDDHARTHA'S BRIDE, PRINCESS YASODHARA

 

13. Siddhartha grew up to be a handsome young man of great strength. He was now of an age to get married. To stop Siddhartha from thinking of leaving home, King Suddhodana arranged for him to be married to his own beautiful cousin, Princess Yasodhara.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a014_a

14) CUỘC THI THUẦN PHỤC NGỰA

 

14. Theo truyền thống cổ xưa, Thái Tử Siddhartha đã chứng minh ngài can đảm như thế nào, để xứng đáng với Công Chúa Yasodhara. Trước sự hiện diện của bố mẹ công chúa, ngài được yêu cầu thuần phục một con ngựa hoang. Thái Tử Siddhartha không đánh đập để thuần hóa con ngựa, giống như một số người đã làm, ngài nói chuyện để giúp cho con ngựa bình tĩnh, và ngài nhẹ nhàng vuốt ve nó. Vì thế Công Chúa Yasodhara chỉ muốn kết hôn với thái tử, và không một ai khác. Họ đã kết hôn trong một lễ cưới tuyệt vời. Cả hai lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi. 

14) THE HORSE-TAMING CONTEST

 

14. Following the ancient tradition, Siddhartha had to prove how brave he was to be worthy of Yasodhara. In the presence of her parents he was asked to tame a wild horse. Siddhartha tamed the horse not by beating it, as some suitors might, but by talking to the horse to calm it and stroking it gently. Yasodhara wanted to marry the prince, and no one else. They were married in a great ceremony. Both were only sixteen years old.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a015_a

15) CUNG ĐIỆN GIẢI TRÍ

 

15. Để ngăn cản thái tử đừng nghĩ về sự bất hạnh, hoặc là rời cung, Vua Suddhodana cho xây một cung điện giải trí cho Thái Tử Siddhartha, và Công Chúa Yasodhara. Các vũ công và các ca sĩ được yêu cầu giúp vui cho họ, và chỉ có những người trẻ tuổi, và khỏe mạnh được cho phép vào cung, và vào khu vườn trong cung điện. Nhà vua không muốn Thái Tử Siddhartha biết rằng tất cả mọi người sẽ bị đau ốm, sẽ bị già, và sẽ bị chết. Nhưng bất chấp các nỗ lực của nhà vua, thái tử đã không có hạnh phúc. Thái tử muốn biết cuộc sống của những người ở bên ngoài hoàng cung như thế nào.

15) THE PLEASURE PALACE 

 

15. To stop the prince from thinking about unhappiness or leaving home, King Suddhodana built a pleasure palace for Siddhartha and Yasodhara. Dancers and singers were asked to entertain them, and only healthy and young people were allowed into the palace and the palace garden. The king did not want Siddhartha to know that everybody gets sick, grows old and will die. But in spite of the king's efforts, the prince was not happy. He wanted to know what life was like for people who lived outside the palace walls.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a016_a

16) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ GIÀ NUA

 

16. Cuối cùng, nhà vua cho phép Thái Tử Sĩ Đạt Ta có các chuyến đi ngắn đến các tỉnh gần đó. Ngài đi với người hầu cận của ngài, Channa (Xa Nặc). Trong chuyến đi đầu tiên, Thái Tử Siddhartha gặp một ông già tóc bạc, da nhăn nheo, và ăn mặc rách rưới. Cảnh tượng nầy làm cho ngài ngạc nhiên, bởi vì ngài chưa bao giờ thấy một người già như vậy, trước đây. Channa giải thích cho ngài biết rằng người đàn ông nầy là một người già, và tất cả mọi người sẽ già đi. Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi điều nầy, rồi ngài bảo Channa đưa ngài trở về cung. Đêm hôm đó, ngài không sao ngủ được, bởi vì ngài cứ tiếp tục suy nghĩ về sự già nua.   

16) THE FOUR SIGHTS: OLD AGE

 

16. Finally, the king allowed Siddhartha to go on short visits to the nearby towns. He went with his attendant, Channa. On his first visit Siddhartha saw a white haired, wrinkled man dressed in rags. Such a sight surprised him, as he had never seen anyone old before. Channa explained to him that this man was old and that everyone will be old one day. Siddhartha felt frightened by that and asked Channa to take him back home. At night, he could not sleep and he kept on thinking about old age.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a017_a

17) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ BỆNH TẬT

 

17. Mặc dù Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi sự già nua, ngài vẫn muốn biết thêm về cuộc sống bên ngoài hoàng cung. Trong chuyến đi tiếp theo, ngài trông thấy một người đàn ông nằm dưới đất, và rên rỉ. Vì lòng từ bi, ngài vội chạy về phía người đàn ông. Channa cảnh báo ngài rằng người đàn ông nầy bị bệnh, và tất cả mọi người, kể cả những người quyền quý như Thái Tử Siddhartha, hoặc là nhà vua cũng sẽ bị bệnh.

17) THE FOUR SIGHTS: SICKNESS

 

17. Although Siddhartha felt frightened by the vision of getting old, he wanted to see more of the world outside. On his next visit, he saw a man lying on the ground and moaning. Out of compassion, he rushed over to the man. Channa warned him that the man was sick and that everyone, even noble people like Siddhartha or the king could get sick.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a018_a

18) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: CÁI CHẾT

 

18. Trong chuyến đi thứ ba, Thái Tử Siddhartha và Channa trông thấy bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông trên một chiếc cáng. Channa nói với Thái Tử Siddhartha là người đàn ông đã chết, và ông ta sẽ được hỏa táng. Channa cũng nói với thái tử rằng không ai có thể thoát khỏi cái chết, mọi người sẽ bị chết vào một ngày nào đó. Khi họ trở về hoàng cung, Thái Tử Siddhartha vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì ngài trông thấy. Cuối cùng, ngài đã cương quyết đi tìm cách để thoát khỏi sự đau khổ của sự già nua, sự bệnh tật, và cái chết. 

18) THE FOUR SIGHTS: DEATH

 

18. On the third visit, Siddhartha and Channa saw four men carrying another man on a stretcher. Channa told Siddhartha that the man was dead and was going to be cremated. He also said that no one can escape death, and told the prince that everyone will die one day. When they returned to the palace, Siddhartha kept on thinking about what he had seen. Finally, he made a strong decision to find a way out of the suffering of old age, sickness and death.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a019_a

19) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: MỘT NHÀ SƯ

 

19. Một thời gian sau đó, khi thái tử cưỡi ngựa trong vườn, ngài trông thấy một người đàn ông trong một chiếc áo choàng mầu vàng. Ngài nhận thấy người đàn ông nầy trông rất bình yên và hạnh phúc. Chana giải thích cho ngài rằng người đàn ông nầy là một nhà sư. Nhà sư từ bỏ gia đình, và các thú vui nhục dục để đi tìm sự tự do, bên ngoài sự đau khổ của thế gian. Thái tử cảm thấy phấn khởi khi gặp nhà sư, và ngài bắt đầu muốn rời cung để đi tìm sự tự do, giống như thế. Ngày hôm đó, vợ ngài đã sinh ra một hoàng tử đáng yêu. Mặc dù ngài thương yêu cậu bé, nhưng Thái Tử Siddhartha không vui mừng bởi vì ngài muốn trở thành một nhà sư. Bây giờ ngài biết rằng, việc ngài rời cung sẽ trở nên khó khăn hơn trước.

19) THE FOUR SIGHTS: A MONK

 

19. Some time later, while the prince was riding in the garden, he saw a man in a yellow robe. He noticed that the man looked very peaceful and happy. Channa explained to him that the man was a monk. The monk had left his family and given up his desire for pleasures to search for freedom from worldly suffering. The prince felt inspired by the sight of the monk and began to want to leave home to search for freedom in the same way. That day, his wife gave birth to a lovely baby boy. Although he loved the boy, Siddhartha could not rejoice because he wanted to become a monk. He realised that now it would be more difficult for him to leave home.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a020_a

20) TRÁNH XA CÁC VŨ CÔNG

 

20. Từ ngày ngài quyết định rằng ngài muốn rời cung, thái tử không còn vui thích xem các nữ vũ công nhảy múa, và các thú vui nhục dục như thế. Thay vào đó, ngài tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để giải thoát cho chính ngài, và những người khác vượt ra khỏi sự bệnh tật, sự già nua, và cái chết. Cuối cùng, ngài quyết định rời cung, từ bỏ gia đình, và trở thành một nhà sư không nhà cửa, để ngài đi tìm hiểu về kiếp người, và nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho họ.

20) TURNING AWAY FROM THE DANCERS

 

20. From the day when he decided that he wanted to leave the palace the prince lost all interest in watching the dancing girls and other such pleasures. He kept on thinking instead about how to free himself and others from sickness, ageing and death. Finally, he decided he had to leave the palace and his family and become a homeless monk, in order to understand life and what caused suffering.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 284)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 113)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 169)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 186)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 181)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 402)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 656)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3915)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1002)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 467744)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1580)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 592)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 770)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1085)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 704)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1476)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2203)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1143)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 152)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 717)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3594)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6127)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2589)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.