Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9

29 Tháng Giêng 20177:00 CH(Xem: 5478)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a021_a

21) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) RỜI HOÀNG CUNG

 

21. Một đêm kia, khi tất cả mọi người trong cung điện còn đang ngủ say, Thái Tử Siddhartha bảo Channa (Xa Nặc) chuẩn bị ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) cho ngài. Trong khi đó, ngài vào phòng nơi Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), và cậu bé con sơ sinh của họ là Rahula (La Hầu La) đang ngủ. Tâm ngài đầy lòng từ bi đối với vợ con, và ngài tự hứa với mình rằng ngài sẽ quay về để thăm viếng họ. Tuy nhiên, trước tiên ngài phải hiểu tại sao tất cả chúng sinh đều đau khổ, và tìm ra cách nào để họ có thể thoát ra khỏi sự đau khổ.

21) SIDDHARTHA LEAVES HOME

 

21. One night, when everyone in the palace was asleep, Siddhartha asked Channa to prepare his horse, Kanthaka. In the meantime he went into the room where Yasodhara and their newborn boy Rahula slept. He was filled with loving-kindness towards them and promised himself that he would come back to see them. But first he had to understand why all creatures suffer, and find out how they could escape from suffering.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a022_a

22) NHÌN LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ) LẦN CUỐI

 

Trong đêm tối yên lặng, Thái Tử Siddhartha lên ngựa Kanthaka. Cùng với Channa, ngài rời hoàng cung, và thành phố Kapilavatthu. Họ dừng lại ở một con sông cách xa thành phố, rồi thái tử thay quần áo đắt tiền, bằng quần áo của một nhà sư. Sau đó, ngài bảo Channa mang ngựa về hoàng cung. Lúc đầu, cả Channa và ngựa Kanthaka đều từ chối quay trở về, tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha cương quyết nói rằng ngài phải đi một mình. Nước mắt lăn dài trên mặt con ngựa Kanthaka, và ngựa nhìn theo thái tử đi bộ, cho tới khi ra khỏi tầm mắt. 

22) A LAST LOOK AT KAPILAVATTHU

 

22. In the silence of the night, Prince Siddhartha mounted Kanthaka. Accompanied by Channa, he left the palace and the city of Kapilavatthu. They stopped at a river some distance from the city and the prince took off his expensive dress and put on the robes of a monk. Then he told Channa to take the horse back to the palace. At first, both Channa and Kanthaka refused to go back, but Siddhartha insisted that he had to go on alone. With tears rolling down his face, Kanthaka watched as the prince walked out of sight.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a023_a

23) THÁI TỬ SỐNG NHƯ MỘT NHÀ SƯ

 

23. Lúc Thái Tử Siddhartha 29 tuổi, ngài bắt đầu cuộc sống của một nhà sư không nhà cửa. Từ tỉnh Kapilavatthu, ngài đi bộ về phía nam, đến thành phố Rajagaha (Vương Xá), là thủ đô của nước Magadha (Ma Kiệt Đà). Vị vua của nước nầy có tên là Bimbisara (Tần Bà Sa La). Sáng hôm sau khi Thái Tử Siddhartha đến, ngài đi vào thành phố, và ngài có được thức ăn bằng cách ngài đi khất thực.  

23) LIVING AS A MONK

 

23. So, at the age of 29, Siddhartha began the homeless life of a monk. From Kapilavatthu, he walked south to the city of Rajagaha, the capital of the Magadha country. The king of this country was named Bimbisara. The morning after Siddhartha arrived, he went to the city and obtained his meal for the day by begging.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a024_a

24) LÒNG TỪ BI ĐỐI VỚI CON CỪU BỊ THƯƠNG

 

24. Sau khi ăn xong, Thái Tử Siddhartha đã quyết định đi đến những vùng núi, nơi có nhiều vị ẩn sĩ (người sống một mình), và các vị thầy dạy đạo (người khôn ngoan) sinh sống. Trên đường đi đến đó, ngài tình cờ gặp một đàn cừu. Những người chăn cừu đang dẫn đàn cừu đến Rajagaha, chúng sẽ bị giết để làm lễ tế thần lửa. Có một con cừu nhỏ đã bị thương. Vì lòng từ bi, Thái Tử Siddhartha đã bế con cừu lên, và đi theo các người chăn cừu để trở lại thành phố.  

24) COMPASSION FOR AN INJURED LAMB

 

24. After his meal, Siddhartha decided to go to the mountains where many hermits (people who live alone) and sages (wise people) lived. On the way there, he came across a flock of sheep. Shepherds were driving the herd to Rajagaha to be sacrificed in a fire ceremony. One little lamb was injured. Out of compassion Siddhartha picked up the lamb and followed the shepherds back to the city.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a025_a

25) KHÔNG GIẾT THÚ VẬT ĐỂ TẾ THẦN

 

25. Trong thành phố, ngọn lửa đã được đốt lên trên bàn thờ, Vua Bimbisara, và một nhóm các tu sĩ đang tụng kinh. Tất cả mọi người đều thờ thần lửa. Khi vị lãnh đạo của các tín-đồ (thờ thần lửa) giơ thanh kiếm lên để giết con cừu đầu tiên, Thái Tử Siddhartha nhanh chóng dừng tay ông ta. Ngài yêu cầu nhà vua đừng để các tín-đồ giết những con thú vật tội nghiệp nầy. Sau đó, Thái Tử Siddhartha quay sang các tín-đồ, rồi nói với họ: "Mạng sống thì vô cùng quý báu. Tất cả mọi sinh vật đều muốn sống, giống như con người chúng ta."

25) STOPPING AN ANIMAL SACRIFICE

 

25. In the city, the fire was burning on the altar, and King Bimbisara and a group of priests were chanting hymns. They all worshipped fire. When the leader of the fire-worshippers lifted his sword to kill the first sheep, Siddhartha quickly stopped him. He asked the king not to let the worshippers destroy the lives of the poor animals. Then Siddhartha turned to the worshippers and told them: "Life is extremely precious. All living creatures want to live, just like people."

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a026_a

26) GIEO NHÂN NÀO SẼ GẶT QUẢ NẤY

 

26. Rồi, ngài tiếp tục: "Nếu người nào muốn tình thương yêu, họ phải có tình thương yêu. Qua luật nhân quả (nghiệp), ai giết hại người, rồi sẽ bị người khác giết hại. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc trong tương lai, chúng ta sẽ không gây hại cho bất kỳ sinh vật nào. Ai gieo đau khổ, sẽ gặt hái khổ đau." Lời nói nầy của thái tử đã hoàn toàn làm thay đổi tâm của nhà vua, cũng như tâm của các tín-đồ thờ thần lửa. Nhà vua dừng lại lễ giết hại thú vật, và mời Thái Tử Siddhartha ở lại để giảng dạy cho các người dân của ông. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha từ chối, bởi vì ngài chưa tìm ra chân lý.

26) WHOEVER SOWS SUFFERING REAPS THE SAME FRUITS

 

26. He continued: "If people expect mercy, they should show mercy. By the law of cause and effect (karma), those who kill others will, in turn, be killed. If we expect happiness in the future, we must not harm any creatures. Whoever sows suffering will reap the same fruits." This speech completely changed the king's mind, and the minds of the fire-worshippers. He stopped the killing ceremony and invited Siddhartha to stay and teach his people. But Siddhartha declined, as he had not yet found the truth he was seeking.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a027_a

27) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) VÀ THẦY ALARA KAMALA

 

27. Sau khi Thái Tử Siddhartha rời Rajagaha, ngài đi gặp vị thầy thông thái tên là Alara Kamala. Ngài ở lại, và học hành siêng năng với vị thầy nầy. Chẳng bao lâu, ngài cũng biết nhiều, giống y như vị thầy của ngài. Mặc dầu ngài đã học được cách làm cho tâm ngài rất bình yên, tuy nhiên ngài vẫn chưa biết cách để thoát ra khỏi mọi sự đau khổ. Vì thế, ngài cảm ơn thầy Alara Kalama, rồi ngài ra đi để tìm một vị thầy dạy đạo khác. 

27) SIDDHARTHA WITH ALARA KAMALA

 

27. After Siddhartha left Rajagaha, he went to see a sage (wise person) named Alara Kalama. He stayed with the sage and studied diligently. Soon, he knew as much as his teacher. But although he had learned how to make his mind very calm, he still did not know the way to freedom from all suffering. So he thanked Alara Kalama and left to find another teacher.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a028_a

28) ĐI TÌM CHÂN LÝ

 

28. Sau đó, Thái Tử Siddhartha học hỏi với một vị thầy thông thái khác tên là Udda Ramaputta. Ngài học được cách để làm cho tâm ngài rất bình yên, và làm cho tâm ngài trống rỗng tất cả mọi ý nghĩcảm xúc. Tuy nhiên, ngài vẫn chưa hiểu biết bí mật của sự sống và cái chết, và ngài cũng chưa hoàn toàn tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ. Một lần nữa, Thái Tử Siddhartha cảm ơn vị thầy của ngài, rồi ngài ra đi. Tuy nhiên lần nầy, ngài quyết định đi tìm chân lý tột cùng, bằng trí tuệnỗ lực của chính ngài. 

28) IN SEARCH OF THE TRUTH

 

28. Siddhartha then studied with a sage named Uddaka Ramaputta. He learned how to make his mind very still and empty of all thoughts and emotions. But he still did not understand the mystery of life and death, and did not find the complete freedom from suffering that he sought. Again, Siddhartha thanked his teacher and left. But, this time, he decided to find the ultimate truth by his own wisdom and effort.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a029_a

29) NGƯỜI THỰC TẬP TU KHỔ HẠNH

 

29. Vào thời gian đó, có rất nhiều du tăng (nhà sư đi lang thang), thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Họ từ bỏ gia đình, rồi họ trở thành các nhà sư tu khổ hạnh. Họ tin rằng bằng cách họ tự bỏ đói mình, hoặc là tự hành hạ thân thể mình, họ sẽ được tái sinh lên cõi trời. Họ tin rằng, nếu họ có càng nhiều đau khổ trong kiếp nầy, thì họ sẽ có càng nhiều hạnh phúc trong tương lai (hoặc kiếp sau). Vì vậy, có một số người ăn rất ít thức ăn, có một số người đứng trên một chân trong một thời gian rất lâu, và một số người khác ngủ trên giường làm bằng các cây đinh nhọn.

29) TRYING THE ASCETIC PRACTICES

 

29. In those days, there were many wandering monks who belonged to various cults. They had left their families to become ascetics. They believed that by starving themselves or tormenting their bodies (asceticism) they would be reborn in heaven. Their belief was that the more they suffered in this life, the more pleasure they would receive in the future. So some ate extremely little food, some stood on one foot for a long time, and others slept on boards covered with sharp nails.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a030_a

30) THÁI TỬ SIDDHARTHA, NHÀ SƯ KHỔ HẠNH

 

30. Thái Tử Siddhartha cũng cố gắng để trở thành một nhà sư tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng nếu ngài thực hành chăm chỉ, ngài sẽ trở nên giác ngộ (có nghĩa là, ngài tìm thấy con đường, và từ đó ngài có thể vượt qua mọi sự đau khổ). Vì vậy, ngài tìm ra một nơi ở Uruvela, chỗ gần một con sông và một ngôi làng, nơi nầy ngài có thể tắm rửa, và khất thực mỗi ngày. Có năm người đàn ông khác đang sinh sống ở đấy, và họ trở thành bạn đồng hành của ngài. Giống như Thái Tử Siddhartha, họ cũng là các nhà sư tu khổ hạnh. Tên của họ là Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji.

30) SIDDHARTHA, THE ASCETIC

 

30. Siddhartha also tried to become an ascetic. He thought that if he practiced hard enough, he would become enlightened (that is, know the way and be able to overcome suffering). So he found a place at Uruvela near a river and a village, where he could wash and obtain his daily food. There were five other men living there, and they became his companions. Like Siddhartha, they also practiced asceticism. Their names were Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 593)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 928)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 605)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 603)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 717)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 647)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 704)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 700)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 640)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 794)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 752)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 820)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2181)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 963682)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1687)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1803)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1581)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1684)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1491)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1611)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1339)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1392)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1481)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1838)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1306)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1412)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1557)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1349)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1973)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1876)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2495)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4207)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5922)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 810)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 867)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 862)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 717)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5973)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 823)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 866)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3483)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2495)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng