Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9

29 Tháng Giêng 20177:00 CH(Xem: 2329)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a021_a

21) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) RỜI HOÀNG CUNG

 

21. Một đêm kia, khi tất cả mọi người trong cung điện còn đang ngủ say, Thái Tử Siddhartha bảo Channa (Xa Nặc) chuẩn bị ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) cho ngài. Trong khi đó, ngài vào phòng nơi Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), và cậu bé con sơ sinh của họ là Rahula (La Hầu La) đang ngủ. Tâm ngài đầy lòng từ bi đối với vợ con, và ngài tự hứa với mình rằng ngài sẽ quay về để thăm viếng họ. Tuy nhiên, trước tiên ngài phải hiểu tại sao tất cả chúng sinh đều đau khổ, và tìm ra cách nào để họ có thể thoát ra khỏi sự đau khổ.

21) SIDDHARTHA LEAVES HOME

 

21. One night, when everyone in the palace was asleep, Siddhartha asked Channa to prepare his horse, Kanthaka. In the meantime he went into the room where Yasodhara and their newborn boy Rahula slept. He was filled with loving-kindness towards them and promised himself that he would come back to see them. But first he had to understand why all creatures suffer, and find out how they could escape from suffering.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a022_a

22) NHÌN LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ) LẦN CUỐI

 

Trong đêm tối yên lặng, Thái Tử Siddhartha lên ngựa Kanthaka. Cùng với Channa, ngài rời hoàng cung, và thành phố Kapilavatthu. Họ dừng lại ở một con sông cách xa thành phố, rồi thái tử thay quần áo đắt tiền, bằng quần áo của một nhà sư. Sau đó, ngài bảo Channa mang ngựa về hoàng cung. Lúc đầu, cả Channa và ngựa Kanthaka đều từ chối quay trở về, tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha cương quyết nói rằng ngài phải đi một mình. Nước mắt lăn dài trên mặt con ngựa Kanthaka, và ngựa nhìn theo thái tử đi bộ, cho tới khi ra khỏi tầm mắt. 

22) A LAST LOOK AT KAPILAVATTHU

 

22. In the silence of the night, Prince Siddhartha mounted Kanthaka. Accompanied by Channa, he left the palace and the city of Kapilavatthu. They stopped at a river some distance from the city and the prince took off his expensive dress and put on the robes of a monk. Then he told Channa to take the horse back to the palace. At first, both Channa and Kanthaka refused to go back, but Siddhartha insisted that he had to go on alone. With tears rolling down his face, Kanthaka watched as the prince walked out of sight.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a023_a

23) THÁI TỬ SỐNG NHƯ MỘT NHÀ SƯ

 

23. Lúc Thái Tử Siddhartha 29 tuổi, ngài bắt đầu cuộc sống của một nhà sư không nhà cửa. Từ tỉnh Kapilavatthu, ngài đi bộ về phía nam, đến thành phố Rajagaha (Vương Xá), là thủ đô của nước Magadha (Ma Kiệt Đà). Vị vua của nước nầy có tên là Bimbisara (Tần Bà Sa La). Sáng hôm sau khi Thái Tử Siddhartha đến, ngài đi vào thành phố, và ngài có được thức ăn bằng cách ngài đi khất thực.  

23) LIVING AS A MONK

 

23. So, at the age of 29, Siddhartha began the homeless life of a monk. From Kapilavatthu, he walked south to the city of Rajagaha, the capital of the Magadha country. The king of this country was named Bimbisara. The morning after Siddhartha arrived, he went to the city and obtained his meal for the day by begging.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a024_a

24) LÒNG TỪ BI ĐỐI VỚI CON CỪU BỊ THƯƠNG

 

24. Sau khi ăn xong, Thái Tử Siddhartha đã quyết định đi đến những vùng núi, nơi có nhiều vị ẩn sĩ (người sống một mình), và các vị thầy dạy đạo (người khôn ngoan) sinh sống. Trên đường đi đến đó, ngài tình cờ gặp một đàn cừu. Những người chăn cừu đang dẫn đàn cừu đến Rajagaha, chúng sẽ bị giết để làm lễ tế thần lửa. Có một con cừu nhỏ đã bị thương. Vì lòng từ bi, Thái Tử Siddhartha đã bế con cừu lên, và đi theo các người chăn cừu để trở lại thành phố.  

24) COMPASSION FOR AN INJURED LAMB

 

24. After his meal, Siddhartha decided to go to the mountains where many hermits (people who live alone) and sages (wise people) lived. On the way there, he came across a flock of sheep. Shepherds were driving the herd to Rajagaha to be sacrificed in a fire ceremony. One little lamb was injured. Out of compassion Siddhartha picked up the lamb and followed the shepherds back to the city.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a025_a

25) KHÔNG GIẾT THÚ VẬT ĐỂ TẾ THẦN

 

25. Trong thành phố, ngọn lửa đã được đốt lên trên bàn thờ, Vua Bimbisara, và một nhóm các tu sĩ đang tụng kinh. Tất cả mọi người đều thờ thần lửa. Khi vị lãnh đạo của các tín-đồ (thờ thần lửa) giơ thanh kiếm lên để giết con cừu đầu tiên, Thái Tử Siddhartha nhanh chóng dừng tay ông ta. Ngài yêu cầu nhà vua đừng để các tín-đồ giết những con thú vật tội nghiệp nầy. Sau đó, Thái Tử Siddhartha quay sang các tín-đồ, rồi nói với họ: "Mạng sống thì vô cùng quý báu. Tất cả mọi sinh vật đều muốn sống, giống như con người chúng ta."

25) STOPPING AN ANIMAL SACRIFICE

 

25. In the city, the fire was burning on the altar, and King Bimbisara and a group of priests were chanting hymns. They all worshipped fire. When the leader of the fire-worshippers lifted his sword to kill the first sheep, Siddhartha quickly stopped him. He asked the king not to let the worshippers destroy the lives of the poor animals. Then Siddhartha turned to the worshippers and told them: "Life is extremely precious. All living creatures want to live, just like people."

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a026_a

26) GIEO NHÂN NÀO SẼ GẶT QUẢ NẤY

 

26. Rồi, ngài tiếp tục: "Nếu người nào muốn tình thương yêu, họ phải có tình thương yêu. Qua luật nhân quả (nghiệp), ai giết hại người, rồi sẽ bị người khác giết hại. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc trong tương lai, chúng ta sẽ không gây hại cho bất kỳ sinh vật nào. Ai gieo đau khổ, sẽ gặt hái khổ đau." Lời nói nầy của thái tử đã hoàn toàn làm thay đổi tâm của nhà vua, cũng như tâm của các tín-đồ thờ thần lửa. Nhà vua dừng lại lễ giết hại thú vật, và mời Thái Tử Siddhartha ở lại để giảng dạy cho các người dân của ông. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha từ chối, bởi vì ngài chưa tìm ra chân lý.

26) WHOEVER SOWS SUFFERING REAPS THE SAME FRUITS

 

26. He continued: "If people expect mercy, they should show mercy. By the law of cause and effect (karma), those who kill others will, in turn, be killed. If we expect happiness in the future, we must not harm any creatures. Whoever sows suffering will reap the same fruits." This speech completely changed the king's mind, and the minds of the fire-worshippers. He stopped the killing ceremony and invited Siddhartha to stay and teach his people. But Siddhartha declined, as he had not yet found the truth he was seeking.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a027_a

27) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) VÀ THẦY ALARA KAMALA

 

27. Sau khi Thái Tử Siddhartha rời Rajagaha, ngài đi gặp vị thầy thông thái tên là Alara Kamala. Ngài ở lại, và học hành siêng năng với vị thầy nầy. Chẳng bao lâu, ngài cũng biết nhiều, giống y như vị thầy của ngài. Mặc dầu ngài đã học được cách làm cho tâm ngài rất bình yên, tuy nhiên ngài vẫn chưa biết cách để thoát ra khỏi mọi sự đau khổ. Vì thế, ngài cảm ơn thầy Alara Kalama, rồi ngài ra đi để tìm một vị thầy dạy đạo khác. 

27) SIDDHARTHA WITH ALARA KAMALA

 

27. After Siddhartha left Rajagaha, he went to see a sage (wise person) named Alara Kalama. He stayed with the sage and studied diligently. Soon, he knew as much as his teacher. But although he had learned how to make his mind very calm, he still did not know the way to freedom from all suffering. So he thanked Alara Kalama and left to find another teacher.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a028_a

28) ĐI TÌM CHÂN LÝ

 

28. Sau đó, Thái Tử Siddhartha học hỏi với một vị thầy thông thái khác tên là Udda Ramaputta. Ngài học được cách để làm cho tâm ngài rất bình yên, và làm cho tâm ngài trống rỗng tất cả mọi ý nghĩ và cảm xúc. Tuy nhiên, ngài vẫn chưa hiểu biết bí mật của sự sống và cái chết, và ngài cũng chưa hoàn toàn tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ. Một lần nữa, Thái Tử Siddhartha cảm ơn vị thầy của ngài, rồi ngài ra đi. Tuy nhiên lần nầy, ngài quyết định đi tìm chân lý tột cùng, bằng trí tuệ và nỗ lực của chính ngài. 

28) IN SEARCH OF THE TRUTH

 

28. Siddhartha then studied with a sage named Uddaka Ramaputta. He learned how to make his mind very still and empty of all thoughts and emotions. But he still did not understand the mystery of life and death, and did not find the complete freedom from suffering that he sought. Again, Siddhartha thanked his teacher and left. But, this time, he decided to find the ultimate truth by his own wisdom and effort.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a029_a

29) NGƯỜI THỰC TẬP TU KHỔ HẠNH

 

29. Vào thời gian đó, có rất nhiều du tăng (nhà sư đi lang thang), thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Họ từ bỏ gia đình, rồi họ trở thành các nhà sư tu khổ hạnh. Họ tin rằng bằng cách họ tự bỏ đói mình, hoặc là tự hành hạ thân thể mình, họ sẽ được tái sinh lên cõi trời. Họ tin rằng, nếu họ có càng nhiều đau khổ trong kiếp nầy, thì họ sẽ có càng nhiều hạnh phúc trong tương lai (hoặc kiếp sau). Vì vậy, có một số người ăn rất ít thức ăn, có một số người đứng trên một chân trong một thời gian rất lâu, và một số người khác ngủ trên giường làm bằng các cây đinh nhọn.

29) TRYING THE ASCETIC PRACTICES

 

29. In those days, there were many wandering monks who belonged to various cults. They had left their families to become ascetics. They believed that by starving themselves or tormenting their bodies (asceticism) they would be reborn in heaven. Their belief was that the more they suffered in this life, the more pleasure they would receive in the future. So some ate extremely little food, some stood on one foot for a long time, and others slept on boards covered with sharp nails.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9, a030_a

30) THÁI TỬ SIDDHARTHA, NHÀ SƯ KHỔ HẠNH

 

30. Thái Tử Siddhartha cũng cố gắng để trở thành một nhà sư tu khổ hạnh. Ngài nghĩ rằng nếu ngài thực hành chăm chỉ, ngài sẽ trở nên giác ngộ (có nghĩa là, ngài tìm thấy con đường, và từ đó ngài có thể vượt qua mọi sự đau khổ). Vì vậy, ngài tìm ra một nơi ở Uruvela, chỗ gần một con sông và một ngôi làng, nơi nầy ngài có thể tắm rửa, và khất thực mỗi ngày. Có năm người đàn ông khác đang sinh sống ở đấy, và họ trở thành bạn đồng hành của ngài. Giống như Thái Tử Siddhartha, họ cũng là các nhà sư tu khổ hạnh. Tên của họ là Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji.

30) SIDDHARTHA, THE ASCETIC

 

30. Siddhartha also tried to become an ascetic. He thought that if he practiced hard enough, he would become enlightened (that is, know the way and be able to overcome suffering). So he found a place at Uruvela near a river and a village, where he could wash and obtain his daily food. There were five other men living there, and they became his companions. Like Siddhartha, they also practiced asceticism. Their names were Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 83)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 168)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 688)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 467)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 460)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 356)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 396)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 449)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1208)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 672)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 492)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1425)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 906)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4195)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8412)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1429)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 594666)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1774)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 779)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 1011)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 127)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1152)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1970)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2733)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 140)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 123)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 109)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 382)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript