08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

24 Tháng Giêng 201710:55 CH(Xem: 4253)
08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

MuoiViDeTu_A
08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (8-2012)

 

-----------------------------

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 11 (Câu 1 - 382)

 

(01) - Thi Đua Diễn Thuyết Với Anh (Câu 1 - 36)

(02) - Sự Dạy Dỗ Của Ông Cậu (Câu 37 - 68)

(03) - Bài Kệ Thần Bí (Câu 69 - 106)

(04) - Tìm Đến Đấng Đại Giác (Câu 107 - 136)

(05) - Khuyên Niệm Tam Bảo (Câu 137 - 164)

(06) - Tuyên Dương Giáo Pháp Bình Đẳng (Câu 165 - 196)

(07) - Luận Về Tư Cách Trưởng Giả (Câu 197 - 220)

(08) - Đạo Đức Không Phải Chỉ Có Ở Người Tuổi Cao (Câu 221 - 246)

(09) - Liên Tục Giảng Pháp (Câu 247 - 296)

(10) - Làm Cách Nào Để Bán Nghèo Mua Giàu (Câu 297 - 330)

(11) - Biến Ái Tình Thành Tình Thương Rộng Lớn (Câu 331 - 382)

 

-----------------------------

 

08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

 

CCD_1AHÌNH_1

 

(01) THI ĐUA DIỄN THUYẾT VỚI ANH

 

1.Miền Nam Ấn Độ trước đây

gia đình hào phú đầy uy danh,

Hai con tư chất thông minh

Ca Chiên Diên với người anh của chàng.

Cha là quan chức vẻ vang

Quốc sư quyền thế thuộc hàng lớn lao.

Người anh ham học xiết bao

Chu du cầu học dài lâu một mình

Sau khi danh toại công thành

10.Trở về nơi chốn gia đình cố hương

Nghĩ mình tài cán giỏi giang

Dựng đài triệu tập xóm làng đứng quanh

Nghe chàng thuyết giảng ngọn ngành

Những điều ghi chú trong kinh Vệ Đà.

Ca Chiên Diên chẳng đi xa

Một mình tự học ở nhà mà thôi

Cũng hùng biện, cũng có tài

Dựng đài đối diện với nơi anh mình

 

CCD_2AHÌNH_2

 

Vệ Đà cũng thuyết giảng kinh

20.Nào ngờ thu hút dân tình thành công

Khách nghe mỗi lúc một đông.

Người anh vắng khách, buồn lòng, nổi sân

Đưa em đến trước phụ thân

Nhờ cha yêu quý xử phân cho mình.

Biết anh hiếu thắng đua tranh

Ca Chiên Diên vội trần tình cùng cha:

“Con đâu có ý xấu xa

Tự con học hỏi tại nhà lâu nay

Giờ đây diễn giảng ít ngày

30.Thử xem kết quả có đầy khả quan!”

Người cha xử trí khó khăn

Cuối cùng tìm vợ luận bàn cùng nhau

Tìm ra giải pháp đẹp sao:

“Ca Chiên Diên được gửi vào chốn xa

Nhà đạo sĩ A Tư Đà

Là ông cậu ruột để mà học thêm.”

 

 

 

(02) SỰ DẠY DỖ CỦA ÔNG CẬU

 

37.A Tư Đà tiếng vang rền

Là người thông thái bao miền nghe danh

Ông đem tất cả tài mình

40.Truyền cho người cháu thông minh hàng đầu.

Ca Chiên Diên tiến bộ mau

Bao điều học hỏi tiếp thâu lẹ làng,

Thần thông sớm đạt dễ dàng,

Khiến cho ông cậu ngày càng vui thêm.

Khi song thân Ca Chiên Diên

Sai người nhắn gọi con nên trở về

Thăm nhà ít bữa rồi đi,

Chàng bèn từ chối, không hề vấn vương

Sợi dây gia quyến buộc ràng

50.Không còn trói buộc chân chàng giờ đây.

Cậu chàng nhận thấy điều này

Một hôm lên tiếng: “Những ngày tháng qua

 

CCD_3AHÌNH_3

 

Bao nhiêu kiến thức của ta

Truyền cho cháu hết nhưng mà đủ đâu

Cháu nay cần học thâm sâu

Cần thầy hướng dẫn giúp mau thành tài

Hiện giờ cậu biết một người

Thuộc hàng Đại Giác ra đời mới đây

Đợi Ngài thành đạo một ngày

60.Đến xin tu học thêm ngay với Ngài.”

Thầy trò xuống núi chờ thời

Đến vùng phụ cận Vườn Nai dựng nhà

Ở đây ít tháng ngày qua

Cậu chàng tạ thế, yếu già, tuổi cao.

Ca Chiên Diên thời gian sau

Đạt nhiều danh vọng, quên mau lời thầy

Quên luôn đấng Đại Giác ngay

Quên lời ông cậu dặn ngày xưa xa.

 

 

(03) BÀI KỆ THẦN BÍ

 

69.Thời gian thấm thoắt trôi qua

70.Gần Ba La Nại người ta chợt đào

Tìm ra cổ vật quý sao

Tấm bia khắc chữ cổ nào ai hay

Giống như bài kệ xưa nay

Không ai đọc được chữ này cho thông,

Các quan bàn luận tán đồng

Trình vua yết bảng, cầu mong tìm người:

“Ai mà đọc hiểu kệ rồi

Người tài sẽ được tức thời thưởng công!”

Ca Chiên Diên giỏi vô cùng

80.Học bao chữ nghĩa, tinh thông tuyệt vời

Hiểu luôn văn tự cõi trời

Nên ông đọc được kệ nơi bia này

Trước vua phiên dịch từng lời:

“Vua của các vị vua thời là ai?

Thánh của bậc thánh là ai?

Người mà ngu dại trông thời ra sao?

Còn người trí là thế nào?

Bẩn dơ, cấu uế làm sao xa lìa?

Niết bàn chứng đạt cách chi?

90.Ai chìm đắm biển não nề tử sinh?

Còn ai tự tại thân mình

Thong dong giải thoát cõi lành tiêu dao?”

Ca Chiên Diên đọc được mau

Nhưng còn ý nghĩa dễ đâu tỏ tường

 

CCD_4AHÌNH_4

 

Hứa cùng vua sẽ tìm đường

Tìm ra giải đáp nội trong bảy ngày

Rồi tôn giả về nhà ngay

Nghĩ suy tìm hiểu kệ này quyết tâm

Nhưng sao thấy khó vô ngần

100.Bèn nhờ những bậc uyên thâm góp lời

Nhân tài ngoại đạo khắp nơi

Không ai hiểu được ý bài kệ kia.

Bỗng ông sực nhớ tức thì

Lời thầy căn dặn trước khi lìa trần

Về đấng Đại Giác tuyệt luân

Nên ông quyết định đích thân gặp Ngài.

 

 

(04) TÌM ĐẾN ĐẤNG ĐẠI GIÁC

 

107.Lên đường tìm tới Vườn Nai

Quỳ nghe Phật giảng, lòng thời thiết tha,

Nghe xong tâm trí sáng ra

110.Nghĩ thầy xưa dạy quả là đúng thay.

Sau khi trình bài kệ này

Phật bèn giải đáp cho ngay tỏ tường:

“- Vua các vua là Thiên vương

Cung trời thứ sáu ánh vàng cao xa.

 

CCD_5AHÌNH_5

 

- Thánh các bậc thánh suy ra

Là đấng Đại Giác Phật Đà uy danh.

- Để ô nhiễm bởi vô minh

Là người ngu dại thật tình chớ nên.

- Có năng lực diệt não phiền

120.Là người có trí, thoát miền u mê.

- Dứt xong tham với sân, si

Tức thời dơ bẩn xa lìa được nhanh.

- Giới, định, tuệ khi hoàn thành

Niết bàn chứng đắc quả tình khó chi!

- Vướng vào ngã, pháp đôi bề

Là còn trong biển não nề tử sinh.

- Pháp tánh duyên khởi thấy rành

Trong miền giải thoát an lành tiêu dao.”

Ca Chiên Diên vui biết bao

130.Giờ đây tỏ ngộ trước sau mọi lời,

Sau khi đảnh lễ Phật rồi

Ông bèn hoan hỉ vào nơi cung vàng

Nhắc lời Phật giảng rõ ràng

Cho vua, quan hiểu từng hàng kệ bia

Rồi quay lại Vườn Nai kia

Xin quy y Phật rất chi tâm thành.

 

 

(05) KHUYÊN NIỆM TAM BẢO

 

137.Ca Chiên Diên nay an lành

Tiếp thu trí tuệ tinh anh sáng ngời

Nhiệt tình học hỏi Phật rồi

140.Trở thành đệ tử giỏi nơi hàng đầu

Luận sư ưu tú, thâm sâu

Hăng say truyền bá đạo mầu Thế Tôn

Đồng thời lo cải hóa luôn

Bạn xưa ngoại đạo hãy còn u mê

Bao người kính nể theo nghe

Tiếng tăm tôn giả rất chi lẫy lừng.

Một lần tôn giả tháp tùng

Theo chân Phật tới quê hương của Ngài

Để lo giáo hóa mọi người,

150.Trong thời gian đó ở nơi chốn này

Có ông trưởng giả bệnh thay

Dường như chỉ sống ít ngày nữa thêm,

Xót thương tôn giả tới bên

Muốn dùng Phật pháp chữa liền cho ông

Tiêu trừ bệnh khổ là xong

Ôn tồn tôn giả khuyên ông nhiệt tình:

“Quán niệm Tam Bảo giúp mình

Mong nhờ uy đức giúp thành đạt nhanh

Khiến cho tâm ý tịnh thanh

160.Sẽ mau thuyên giảm bệnh tình ngay thôi!”

Bệnh nhân trưởng giả tuân lời

Theo câu khuyên đó một thời gian sau

Thân tâm cảm thấy nhiệm mầu

Trở nên an lạc! Giảm mau bệnh tình!

 

 

(06) TUYÊN DƯƠNG GIÁO PHÁP BÌNH ĐẲNG

 

165.Vân du giáo hóa độ sinh

Độ từng người một đã thành thói quen

tôn giả Ca Chiên Diên

Khiến người nghe pháp lòng tin vững vàng

 

CCD_6AHÌNH_6

 

Một lần có vị quốc vương

170.Trách ông theo Phật là đương sai lầm:

“Phật không thuộc Bà La Môn

Là dòng cao quý người dân nể vì!”

Ông liền đáp, giọng từ bi:

“Phật thường chỉ dạy rất chi hợp tình

Bốn giai cấp xã hội mình

Phân chia là để hoàn thành êm xuôi

Phân công làm việc mà thôi!

Thấp hèn, tôn quý con người khác nhau

Không do giai cấp thấp cao

180.Không do chủng tộc từ lâu tạo thành

Mà do chính bản thân mình

Gắng công giác ngộ, tận tình tu thân

Để rồi chứng quả được luôn

Mới thành cao thượng, đáng tôn quý liền!”

Rồi tôn giả thuyết phục thêm:

“Phật là bậc chí tôn trên cõi đời

Thuộc hàng giác ngộ tuyệt vời

Tuyên dương bình đẳng cho người trần gian

Tự do giải thoát vinh quang

190.Đạo vàng, chánh pháp rỡ ràng sáng soi!”

Quốc vương nghe thuyết xong xuôi

Lòng bừng tỉnh ngộ để rồi thành tâm

Nhờ tôn giả giới thiệu luôn

Xin quy y chốn thiền môn Phật Đà,

Rồi sau chỉnh đốn nước nhà

Toàn dân bình đẳng hài hòa sống chung.

 

 

(07) LUẬN VỀ TƯ CÁCH TRƯỞNG GIẢ

 

197.Thấy tôn giả mãi tuyên dương

Xoá đi kỳ thị bất công lâu đời

Bà La Môn phẫn nộ rồi

200.Cho rằng giai cấp họ thời tối cao.

Ca Chiên Diên một bữa nào

Thọ trai mấy vị cùng nhau đang ngồi

Cụ già gây hấn tới nơi

Mọi người nhường chỗ tức thời đứng lên

Riêng tôn giả vẫn ngồi yên

Cụ già tức giận nên liền hét la:

“Bạc râu, tuổi lớn là ta

Xứng vai trưởng giả dòng Bà La Môn

Sao ngươi đạo đức không còn

210.Gặp tiền bối lại không tôn trọng người?”

Nghiêm trang tôn giả đáp lời:

“Dù cho có ở trong giai cấp nào,

Dù cho tuổi tác có cao,

Nếu mà ngũ dục trước sau vẫn màng

Tham, sân, si lại luôn mang

Tác phong, đức độ trăm đường đáng chê

Thời không đáng kính trọng chi

Tôn xưng trưởng giả khó nghe vô cùng!”

Cụ già kiếm chuyện không xong

220.Lặng im, cứng miệng, ngượng ngùng bỏ đi.

 

CCD_7AHÌNH_7

 

(08) ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ Ở NGƯỜI TUỔI CAO

 

221.Một người Bà La Môn kia

Giỏi tài biện luận, tức thì nổi điên

Tìm tôn giả Ca Chiên Diên

Muốn lên tiếng cật vấn, liền hét la:

“Ngươi từng uyên bác tài ba

Nổi danh hàng ngũ dòng Bà La Môn

Nay sao lại đổi đạo luôn

Trở thành đệ tử theo chân Cồ Đàm?

Khó tha thứ! Nhục vô vàn!

230.Còn tuyên Phật pháp, ý gian dụ đời

Mê lầm cải đạo theo ngươi

Coi thường trưởng lão! Khinh người bề trên?”

Ôn tồn tôn giả đáp liền:

“Bỏ đi tà kiến, lòng tin sai lầm

Theo đường chân chính sáng ngần

Là điều cần thiết ta cần thực thi

Và hơn nữa lòng từ bi

Theo lời Phật dạy rất chi hợp tình

Nên ta khuyến dụ bạn mình

240.Theo đường sáng suốt, an lành bản thân!”

Rồi tôn giả lại ân cần

Tuyên dương Phật pháp uyên thâm tuyệt vời

Khiến cho chấn động tâm người

Người nghe tỉnh ngộ tức thời đổi thay

Bỏ đi tà kiến lâu nay

Xin theo Phật pháp, từ đây đổi đời.

 

 

(09) LIÊN TỤC GIẢNG PHÁP

 

247.Có lần khất thực một nơi

Đang đi tôn giả bị người cản chân

Cố tình thắc mắc hỏi han:

250.“Kẻ cùng giai cấp sao ham tranh giành

Nguyên nhân chi đã tạo thành?

Tỳ kheo sao có lúc giành giật nhau?”

Nghiêm trang tôn giả dạy mau:

“Người cùng giai cấp từ lâu tranh giành

Là do ‘tham dục’ hôi tanh

Tỳ kheo dù đã tu hành khác chi

Chỉ vì chút ‘chấp ngã’ kia

Nghĩ ta riêng biệt cách ly với người

Hay vì ‘chấp pháp’ mà thôi

260.Nghĩ muôn sự vật trên đời khác ta

Nên tranh giành mới xảy ra

Vô minh, tà kiến! Thật là tiếc thay!”

Người kia vội nhạo báng ngay:

“Vậy theo tôi nghĩ đời nay mọi người

Mắc vòng tham dục hết thôi!

Chấp ngã, chấp pháp đồng thời vướng luôn!”

Nghe xong tôn giả ôn tồn

Dạy rằng: “Có đức Thế Tôn đời này

Đại giác ngộ! Đáng bậc thầy!

270.Não phiền tham dục diệt ngay mọi đường,

Chấp ngã, chấp pháp không vương,

Ngài trong ba cõi xứng hàng đầu thôi,

Bậc mô phạm thật tuyệt vời

Cho loài trời với loài người lâu nay!”

- Có lần hành hóa thường ngày

Nơi quê hương cũ lòng đầy từ bi

tôn giả dạy nhóm kia

Lời vàng chánh pháp rất chi tâm thành:

“Nhớ rằng tín ngưỡng, tu hành

280.Là nhằm giải thoát cho nhanh thân mình

Thoát vòng quanh quẩn tử sinh

Để cho cuộc sống an bình thong dong

Đừng xem là nghề nghiệp chung

Kinh doanh kiếm lợi ở trong cửa thiền.”

- Có lần tôn giả giảng thêm

Cho người nghe hiểu chớ quên vô thường:

“Dù cho của cải bạc vàng

Và luôn danh vị, quyền năng chẳng bền

sinh thời tử theo liền

290.Hợp tan, thành hoại luân phiên xoay vần

Ta nên tinh tấn nhận chân

Ma vô thường đó phải cần diệt ngay

Ta nên tu tập hàng ngày

Theo lời Phật dạy lâu nay giúp đời

Để mà đạt được tới nơi

Kiếp vui vĩnh cửu con người cầu mong!”

 

 

(10) LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BÁN NGHÈO MUA GIÀU

 

297.Một hôm đi tới mé sông

Chợt tôn giả thấy cảnh không bình thường

Một cô ngồi khóc thảm thương

300.Tay ôm vò nước vẻ đương chán đời,

Khi tôn giả ghé đến nơi

Hỏi thăm tự sự cô thời than van:

“Bất bình đẳng khắp thế gian

Người ta giàu có, con mang phận nghèo

Suốt đời cơ cực tiêu điều

Không còn muốn sống! Quyết liều tấm thân!”

Xót thương tôn giả trấn an:

“Làm người cuộc sống chỉ cần bình yên

Là điều tốt nhất chớ quên

310.Nghèo đâu đáng để ta nên đau buồn,

Cái nghèo hãy bán đi luôn

Thế là thoát nợ không còn sầu bi!”

Ngạc nhiên cô hỏi tức thì:

“Thưa nghèo sao bán được đi cách nào?”

Từ bi tôn giả giảng mau:

“Tham lam kiếp trước kiếp sau đói nghèo

Phải nên tu phước cho nhiều

Mở lòng bố thí, bỏ điều tham lam

Đó là cách tốt vô vàn

320.Để mà đem cái nghèo nàn bán đi

 

CCD_8AHÌNH_8

 

 Mua giàu vào được tức thì,

Nhớ rằng bố thí có gì khó đâu

Cô không tiền bạc sang giàu

Ngoài vò nước đó cô nào có chi

Vò thời của chủ nhân kia

Nhưng cô có nước múc về mới đây

Trút qua bình bát của thầy

Tức là bố thí xong ngay khó gì!”

nghe lời dạy từ bi

330.Trong tâm bừng tỉnh, tức thì ngộ ra.

 

 

(11) BIẾN ÁI TÌNH THÀNH TÌNH THƯƠNG RỘNG LỚN

 

331.Một lần giáo hóa phương xa

Dừng chân tôn giả ghé qua một miền

Nơi đây tiểu quốc bình yên

Nhưng vua đang gặp muộn phiền tóc tang

Vì bà hoàng hậu yêu thương

Vừa qua đời tại cung vàng ít hôm

Vua đau xót chẳng chịu chôn

Đem ngâm thân xác vào luôn dầu mè

Để không bị rữa nát đi

340.Muốn bà sống lại còn kề cận nhau.

Quần thần bàn luận trước sau

Muốn vua chấm dứt khổ đau muộn phiền

Phải nhờ thầy Ca Chiên Diên

Là người oai đức lại thêm biệt tài

Luận sư khéo léo tuyệt vời

Mong rằng có cách tức thời giúp vua

Tinh thần sáng suốt như xưa

Thêm bề dõng mãnh như từ lâu nay.

Quần thần bèn tới nhờ thầy

350.Quả nhiên tôn giả ra tay giúp liền

Thấy vua sầu não yếu mềm

Thầy bèn bẻ nhánh cây bên cạnh mình

Trao cho vua, nói tâm tình:

“Đại vương mang nhánh cây xanh tươi này

Về hoàng cung chăm sóc ngay

Giữ cây xanh mãi lâu ngày được không?”

Nhà vua đáp: “Khó vô cùng

Nhánh cây tách khỏi thân trong ít ngày

Làm sao tươi mãi được đây

360.Chết khô, tàn uá đi ngay còn gì.”

Lời tôn giả dạy từ bi:

“Bao nhiêu nghiệp báo trước kia trả rồi

 

CCD_9AHÌNH_9

 

Trả xong, hoàng hậu qua đời

Một khi mạng sống tới thời tiêu vong

Làm sao có thể cầu mong

Cho bà quay lại sống trong cõi trần!”

Nhà vua bừng ngộ chân tâm

Nỗi buồn tang tóc muôn phần tiêu tan,

Nghe thêm tôn giả khuyên rằng:

370.“Ái tình thuở trước đại vương từng dành

Riêng cho hoàng hậu triều đình

Giờ nên trải rộng ra thành bao la

Đem ban phát khắp mọi nhà

Mọi người chung hưởng chan hòa tình thương

Thời vương quốc sẽ phú cường

Toàn dân hạnh phúc, bốn phương thanh bình!”

Nghe lời khích lệ hợp tình

Vua bèn an táng người mình thương yêu

Đích thân chỉnh đốn trong triều

380.Nhân dân an lạc suốt nhiều năm sau

Họ càng tin tưởng đạo mầu

382.Tin vào Phật pháp với bao tâm thành.

 

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 992)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1348)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 949)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 936)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 935)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 883)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1147)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 977)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1044)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1066)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 982)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1009)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 1057)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 962)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 1009)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2445)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 974616)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1953)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 2173)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1885)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 2012)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1694)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1793)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1493)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1569)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1656)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 2040)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1441)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1588)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1755)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1492)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 2199)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 2101)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2716)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4429)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 6145)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 1280)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 1288)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 1250)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 1147)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 6416)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 1102)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 1109)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3846)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2823)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng