08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

24 Tháng Giêng 201710:55 CH(Xem: 2132)
08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

MuoiViDeTu_A
08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (8-2012)

 

-----------------------------

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 11 (Câu 1 - 382)

 

(01) - Thi Đua Diễn Thuyết Với Anh (Câu 1 - 36)

(02) - Sự Dạy Dỗ Của Ông Cậu (Câu 37 - 68)

(03) - Bài Kệ Thần Bí (Câu 69 - 106)

(04) - Tìm Đến Đấng Đại Giác (Câu 107 - 136)

(05) - Khuyên Niệm Tam Bảo (Câu 137 - 164)

(06) - Tuyên Dương Giáo Pháp Bình Đẳng (Câu 165 - 196)

(07) - Luận Về Tư Cách Trưởng Giả (Câu 197 - 220)

(08) - Đạo Đức Không Phải Chỉ Có Ở Người Tuổi Cao (Câu 221 - 246)

(09) - Liên Tục Giảng Pháp (Câu 247 - 296)

(10) - Làm Cách Nào Để Bán Nghèo Mua Giàu (Câu 297 - 330)

(11) - Biến Ái Tình Thành Tình Thương Rộng Lớn (Câu 331 - 382)

 

-----------------------------

 

08) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Ca Chiên Diên (Katyayana - Kaccayana - Kaccana)

 

CCD_1AHÌNH_1

 

(01) THI ĐUA DIỄN THUYẾT VỚI ANH

 

1.Miền Nam Ấn Độ trước đây

gia đình hào phú đầy uy danh,

Hai con tư chất thông minh

Ca Chiên Diên với người anh của chàng.

Cha là quan chức vẻ vang

Quốc sư quyền thế thuộc hàng lớn lao.

Người anh ham học xiết bao

Chu du cầu học dài lâu một mình

Sau khi danh toại công thành

10.Trở về nơi chốn gia đình cố hương

Nghĩ mình tài cán giỏi giang

Dựng đài triệu tập xóm làng đứng quanh

Nghe chàng thuyết giảng ngọn ngành

Những điều ghi chú trong kinh Vệ Đà.

Ca Chiên Diên chẳng đi xa

Một mình tự học ở nhà mà thôi

Cũng hùng biện, cũng có tài

Dựng đài đối diện với nơi anh mình

 

CCD_2AHÌNH_2

 

Vệ Đà cũng thuyết giảng kinh

20.Nào ngờ thu hút dân tình thành công

Khách nghe mỗi lúc một đông.

Người anh vắng khách, buồn lòng, nổi sân

Đưa em đến trước phụ thân

Nhờ cha yêu quý xử phân cho mình.

Biết anh hiếu thắng đua tranh

Ca Chiên Diên vội trần tình cùng cha:

“Con đâu có ý xấu xa

Tự con học hỏi tại nhà lâu nay

Giờ đây diễn giảng ít ngày

30.Thử xem kết quả có đầy khả quan!”

Người cha xử trí khó khăn

Cuối cùng tìm vợ luận bàn cùng nhau

Tìm ra giải pháp đẹp sao:

“Ca Chiên Diên được gửi vào chốn xa

Nhà đạo sĩ A Tư Đà

Là ông cậu ruột để mà học thêm.”

 

 

 

(02) SỰ DẠY DỖ CỦA ÔNG CẬU

 

37.A Tư Đà tiếng vang rền

Là người thông thái bao miền nghe danh

Ông đem tất cả tài mình

40.Truyền cho người cháu thông minh hàng đầu.

Ca Chiên Diên tiến bộ mau

Bao điều học hỏi tiếp thâu lẹ làng,

Thần thông sớm đạt dễ dàng,

Khiến cho ông cậu ngày càng vui thêm.

Khi song thân Ca Chiên Diên

Sai người nhắn gọi con nên trở về

Thăm nhà ít bữa rồi đi,

Chàng bèn từ chối, không hề vấn vương

Sợi dây gia quyến buộc ràng

50.Không còn trói buộc chân chàng giờ đây.

Cậu chàng nhận thấy điều này

Một hôm lên tiếng: “Những ngày tháng qua

 

CCD_3AHÌNH_3

 

Bao nhiêu kiến thức của ta

Truyền cho cháu hết nhưng mà đủ đâu

Cháu nay cần học thâm sâu

Cần thầy hướng dẫn giúp mau thành tài

Hiện giờ cậu biết một người

Thuộc hàng Đại Giác ra đời mới đây

Đợi Ngài thành đạo một ngày

60.Đến xin tu học thêm ngay với Ngài.”

Thầy trò xuống núi chờ thời

Đến vùng phụ cận Vườn Nai dựng nhà

Ở đây ít tháng ngày qua

Cậu chàng tạ thế, yếu già, tuổi cao.

Ca Chiên Diên thời gian sau

Đạt nhiều danh vọng, quên mau lời thầy

Quên luôn đấng Đại Giác ngay

Quên lời ông cậu dặn ngày xưa xa.

 

 

(03) BÀI KỆ THẦN BÍ

 

69.Thời gian thấm thoắt trôi qua

70.Gần Ba La Nại người ta chợt đào

Tìm ra cổ vật quý sao

Tấm bia khắc chữ cổ nào ai hay

Giống như bài kệ xưa nay

Không ai đọc được chữ này cho thông,

Các quan bàn luận tán đồng

Trình vua yết bảng, cầu mong tìm người:

“Ai mà đọc hiểu kệ rồi

Người tài sẽ được tức thời thưởng công!”

Ca Chiên Diên giỏi vô cùng

80.Học bao chữ nghĩa, tinh thông tuyệt vời

Hiểu luôn văn tự cõi trời

Nên ông đọc được kệ nơi bia này

Trước vua phiên dịch từng lời:

“Vua của các vị vua thời là ai?

Thánh của bậc thánh là ai?

Người mà ngu dại trông thời ra sao?

Còn người trí là thế nào?

Bẩn dơ, cấu uế làm sao xa lìa?

Niết bàn chứng đạt cách chi?

90.Ai chìm đắm biển não nề tử sinh?

Còn ai tự tại thân mình

Thong dong giải thoát cõi lành tiêu dao?”

Ca Chiên Diên đọc được mau

Nhưng còn ý nghĩa dễ đâu tỏ tường

 

CCD_4AHÌNH_4

 

Hứa cùng vua sẽ tìm đường

Tìm ra giải đáp nội trong bảy ngày

Rồi tôn giả về nhà ngay

Nghĩ suy tìm hiểu kệ này quyết tâm

Nhưng sao thấy khó vô ngần

100.Bèn nhờ những bậc uyên thâm góp lời

Nhân tài ngoại đạo khắp nơi

Không ai hiểu được ý bài kệ kia.

Bỗng ông sực nhớ tức thì

Lời thầy căn dặn trước khi lìa trần

Về đấng Đại Giác tuyệt luân

Nên ông quyết định đích thân gặp Ngài.

 

 

(04) TÌM ĐẾN ĐẤNG ĐẠI GIÁC

 

107.Lên đường tìm tới Vườn Nai

Quỳ nghe Phật giảng, lòng thời thiết tha,

Nghe xong tâm trí sáng ra

110.Nghĩ thầy xưa dạy quả là đúng thay.

Sau khi trình bài kệ này

Phật bèn giải đáp cho ngay tỏ tường:

“- Vua các vua là Thiên vương

Cung trời thứ sáu ánh vàng cao xa.

 

CCD_5AHÌNH_5

 

- Thánh các bậc thánh suy ra

Là đấng Đại Giác Phật Đà uy danh.

- Để ô nhiễm bởi vô minh

Là người ngu dại thật tình chớ nên.

- Có năng lực diệt não phiền

120.Là người có trí, thoát miền u mê.

- Dứt xong tham với sân, si

Tức thời dơ bẩn xa lìa được nhanh.

- Giới, định, tuệ khi hoàn thành

Niết bàn chứng đắc quả tình khó chi!

- Vướng vào ngã, pháp đôi bề

Là còn trong biển não nề tử sinh.

- Pháp tánh duyên khởi thấy rành

Trong miền giải thoát an lành tiêu dao.”

Ca Chiên Diên vui biết bao

130.Giờ đây tỏ ngộ trước sau mọi lời,

Sau khi đảnh lễ Phật rồi

Ông bèn hoan hỉ vào nơi cung vàng

Nhắc lời Phật giảng rõ ràng

Cho vua, quan hiểu từng hàng kệ bia

Rồi quay lại Vườn Nai kia

Xin quy y Phật rất chi tâm thành.

 

 

(05) KHUYÊN NIỆM TAM BẢO

 

137.Ca Chiên Diên nay an lành

Tiếp thu trí tuệ tinh anh sáng ngời

Nhiệt tình học hỏi Phật rồi

140.Trở thành đệ tử giỏi nơi hàng đầu

Luận sư ưu tú, thâm sâu

Hăng say truyền bá đạo mầu Thế Tôn

Đồng thời lo cải hóa luôn

Bạn xưa ngoại đạo hãy còn u mê

Bao người kính nể theo nghe

Tiếng tăm tôn giả rất chi lẫy lừng.

Một lần tôn giả tháp tùng

Theo chân Phật tới quê hương của Ngài

Để lo giáo hóa mọi người,

150.Trong thời gian đó ở nơi chốn này

Có ông trưởng giả bệnh thay

Dường như chỉ sống ít ngày nữa thêm,

Xót thương tôn giả tới bên

Muốn dùng Phật pháp chữa liền cho ông

Tiêu trừ bệnh khổ là xong

Ôn tồn tôn giả khuyên ông nhiệt tình:

“Quán niệm Tam Bảo giúp mình

Mong nhờ uy đức giúp thành đạt nhanh

Khiến cho tâm ý tịnh thanh

160.Sẽ mau thuyên giảm bệnh tình ngay thôi!”

Bệnh nhân trưởng giả tuân lời

Theo câu khuyên đó một thời gian sau

Thân tâm cảm thấy nhiệm mầu

Trở nên an lạc! Giảm mau bệnh tình!

 

 

(06) TUYÊN DƯƠNG GIÁO PHÁP BÌNH ĐẲNG

 

165.Vân du giáo hóa độ sinh

Độ từng người một đã thành thói quen

tôn giả Ca Chiên Diên

Khiến người nghe pháp lòng tin vững vàng

 

CCD_6AHÌNH_6

 

Một lần có vị quốc vương

170.Trách ông theo Phật là đương sai lầm:

“Phật không thuộc Bà La Môn

Là dòng cao quý người dân nể vì!”

Ông liền đáp, giọng từ bi:

“Phật thường chỉ dạy rất chi hợp tình

Bốn giai cấp xã hội mình

Phân chia là để hoàn thành êm xuôi

Phân công làm việc mà thôi!

Thấp hèn, tôn quý con người khác nhau

Không do giai cấp thấp cao

180.Không do chủng tộc từ lâu tạo thành

Mà do chính bản thân mình

Gắng công giác ngộ, tận tình tu thân

Để rồi chứng quả được luôn

Mới thành cao thượng, đáng tôn quý liền!”

Rồi tôn giả thuyết phục thêm:

“Phật là bậc chí tôn trên cõi đời

Thuộc hàng giác ngộ tuyệt vời

Tuyên dương bình đẳng cho người trần gian

Tự do giải thoát vinh quang

190.Đạo vàng, chánh pháp rỡ ràng sáng soi!”

Quốc vương nghe thuyết xong xuôi

Lòng bừng tỉnh ngộ để rồi thành tâm

Nhờ tôn giả giới thiệu luôn

Xin quy y chốn thiền môn Phật Đà,

Rồi sau chỉnh đốn nước nhà

Toàn dân bình đẳng hài hòa sống chung.

 

 

(07) LUẬN VỀ TƯ CÁCH TRƯỞNG GIẢ

 

197.Thấy tôn giả mãi tuyên dương

Xoá đi kỳ thị bất công lâu đời

Bà La Môn phẫn nộ rồi

200.Cho rằng giai cấp họ thời tối cao.

Ca Chiên Diên một bữa nào

Thọ trai mấy vị cùng nhau đang ngồi

Cụ già gây hấn tới nơi

Mọi người nhường chỗ tức thời đứng lên

Riêng tôn giả vẫn ngồi yên

Cụ già tức giận nên liền hét la:

“Bạc râu, tuổi lớn là ta

Xứng vai trưởng giả dòng Bà La Môn

Sao ngươi đạo đức không còn

210.Gặp tiền bối lại không tôn trọng người?”

Nghiêm trang tôn giả đáp lời:

“Dù cho có ở trong giai cấp nào,

Dù cho tuổi tác có cao,

Nếu mà ngũ dục trước sau vẫn màng

Tham, sân, si lại luôn mang

Tác phong, đức độ trăm đường đáng chê

Thời không đáng kính trọng chi

Tôn xưng trưởng giả khó nghe vô cùng!”

Cụ già kiếm chuyện không xong

220.Lặng im, cứng miệng, ngượng ngùng bỏ đi.

 

CCD_7AHÌNH_7

 

(08) ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ Ở NGƯỜI TUỔI CAO

 

221.Một người Bà La Môn kia

Giỏi tài biện luận, tức thì nổi điên

Tìm tôn giả Ca Chiên Diên

Muốn lên tiếng cật vấn, liền hét la:

“Ngươi từng uyên bác tài ba

Nổi danh hàng ngũ dòng Bà La Môn

Nay sao lại đổi đạo luôn

Trở thành đệ tử theo chân Cồ Đàm?

Khó tha thứ! Nhục vô vàn!

230.Còn tuyên Phật pháp, ý gian dụ đời

Mê lầm cải đạo theo ngươi

Coi thường trưởng lão! Khinh người bề trên?”

Ôn tồn tôn giả đáp liền:

“Bỏ đi tà kiến, lòng tin sai lầm

Theo đường chân chính sáng ngần

Là điều cần thiết ta cần thực thi

Và hơn nữa lòng từ bi

Theo lời Phật dạy rất chi hợp tình

Nên ta khuyến dụ bạn mình

240.Theo đường sáng suốt, an lành bản thân!”

Rồi tôn giả lại ân cần

Tuyên dương Phật pháp uyên thâm tuyệt vời

Khiến cho chấn động tâm người

Người nghe tỉnh ngộ tức thời đổi thay

Bỏ đi tà kiến lâu nay

Xin theo Phật pháp, từ đây đổi đời.

 

 

(09) LIÊN TỤC GIẢNG PHÁP

 

247.Có lần khất thực một nơi

Đang đi tôn giả bị người cản chân

Cố tình thắc mắc hỏi han:

250.“Kẻ cùng giai cấp sao ham tranh giành

Nguyên nhân chi đã tạo thành?

Tỳ kheo sao có lúc giành giật nhau?”

Nghiêm trang tôn giả dạy mau:

“Người cùng giai cấp từ lâu tranh giành

Là do ‘tham dục’ hôi tanh

Tỳ kheo dù đã tu hành khác chi

Chỉ vì chút ‘chấp ngã’ kia

Nghĩ ta riêng biệt cách ly với người

Hay vì ‘chấp pháp’ mà thôi

260.Nghĩ muôn sự vật trên đời khác ta

Nên tranh giành mới xảy ra

Vô minh, tà kiến! Thật là tiếc thay!”

Người kia vội nhạo báng ngay:

“Vậy theo tôi nghĩ đời nay mọi người

Mắc vòng tham dục hết thôi!

Chấp ngã, chấp pháp đồng thời vướng luôn!”

Nghe xong tôn giả ôn tồn

Dạy rằng: “Có đức Thế Tôn đời này

Đại giác ngộ! Đáng bậc thầy!

270.Não phiền tham dục diệt ngay mọi đường,

Chấp ngã, chấp pháp không vương,

Ngài trong ba cõi xứng hàng đầu thôi,

Bậc mô phạm thật tuyệt vời

Cho loài trời với loài người lâu nay!”

- Có lần hành hóa thường ngày

Nơi quê hương cũ lòng đầy từ bi

tôn giả dạy nhóm kia

Lời vàng chánh pháp rất chi tâm thành:

“Nhớ rằng tín ngưỡng, tu hành

280.Là nhằm giải thoát cho nhanh thân mình

Thoát vòng quanh quẩn tử sinh

Để cho cuộc sống an bình thong dong

Đừng xem là nghề nghiệp chung

Kinh doanh kiếm lợi ở trong cửa thiền.”

- Có lần tôn giả giảng thêm

Cho người nghe hiểu chớ quên vô thường:

“Dù cho của cải bạc vàng

Và luôn danh vị, quyền năng chẳng bền

sinh thời tử theo liền

290.Hợp tan, thành hoại luân phiên xoay vần

Ta nên tinh tấn nhận chân

Ma vô thường đó phải cần diệt ngay

Ta nên tu tập hàng ngày

Theo lời Phật dạy lâu nay giúp đời

Để mà đạt được tới nơi

Kiếp vui vĩnh cửu con người cầu mong!”

 

 

(10) LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BÁN NGHÈO MUA GIÀU

 

297.Một hôm đi tới mé sông

Chợt tôn giả thấy cảnh không bình thường

Một cô ngồi khóc thảm thương

300.Tay ôm vò nước vẻ đương chán đời,

Khi tôn giả ghé đến nơi

Hỏi thăm tự sự cô thời than van:

“Bất bình đẳng khắp thế gian

Người ta giàu có, con mang phận nghèo

Suốt đời cơ cực tiêu điều

Không còn muốn sống! Quyết liều tấm thân!”

Xót thương tôn giả trấn an:

“Làm người cuộc sống chỉ cần bình yên

Là điều tốt nhất chớ quên

310.Nghèo đâu đáng để ta nên đau buồn,

Cái nghèo hãy bán đi luôn

Thế là thoát nợ không còn sầu bi!”

Ngạc nhiên cô hỏi tức thì:

“Thưa nghèo sao bán được đi cách nào?”

Từ bi tôn giả giảng mau:

“Tham lam kiếp trước kiếp sau đói nghèo

Phải nên tu phước cho nhiều

Mở lòng bố thí, bỏ điều tham lam

Đó là cách tốt vô vàn

320.Để mà đem cái nghèo nàn bán đi

 

CCD_8AHÌNH_8

 

 Mua giàu vào được tức thì,

Nhớ rằng bố thí có gì khó đâu

Cô không tiền bạc sang giàu

Ngoài vò nước đó cô nào có chi

Vò thời của chủ nhân kia

Nhưng cô có nước múc về mới đây

Trút qua bình bát của thầy

Tức là bố thí xong ngay khó gì!”

nghe lời dạy từ bi

330.Trong tâm bừng tỉnh, tức thì ngộ ra.

 

 

(11) BIẾN ÁI TÌNH THÀNH TÌNH THƯƠNG RỘNG LỚN

 

331.Một lần giáo hóa phương xa

Dừng chân tôn giả ghé qua một miền

Nơi đây tiểu quốc bình yên

Nhưng vua đang gặp muộn phiền tóc tang

Vì bà hoàng hậu yêu thương

Vừa qua đời tại cung vàng ít hôm

Vua đau xót chẳng chịu chôn

Đem ngâm thân xác vào luôn dầu mè

Để không bị rữa nát đi

340.Muốn bà sống lại còn kề cận nhau.

Quần thần bàn luận trước sau

Muốn vua chấm dứt khổ đau muộn phiền

Phải nhờ thầy Ca Chiên Diên

Là người oai đức lại thêm biệt tài

Luận sư khéo léo tuyệt vời

Mong rằng có cách tức thời giúp vua

Tinh thần sáng suốt như xưa

Thêm bề dõng mãnh như từ lâu nay.

Quần thần bèn tới nhờ thầy

350.Quả nhiên tôn giả ra tay giúp liền

Thấy vua sầu não yếu mềm

Thầy bèn bẻ nhánh cây bên cạnh mình

Trao cho vua, nói tâm tình:

“Đại vương mang nhánh cây xanh tươi này

Về hoàng cung chăm sóc ngay

Giữ cây xanh mãi lâu ngày được không?”

Nhà vua đáp: “Khó vô cùng

Nhánh cây tách khỏi thân trong ít ngày

Làm sao tươi mãi được đây

360.Chết khô, tàn uá đi ngay còn gì.”

Lời tôn giả dạy từ bi:

“Bao nhiêu nghiệp báo trước kia trả rồi

 

CCD_9AHÌNH_9

 

Trả xong, hoàng hậu qua đời

Một khi mạng sống tới thời tiêu vong

Làm sao có thể cầu mong

Cho bà quay lại sống trong cõi trần!”

Nhà vua bừng ngộ chân tâm

Nỗi buồn tang tóc muôn phần tiêu tan,

Nghe thêm tôn giả khuyên rằng:

370.“Ái tình thuở trước đại vương từng dành

Riêng cho hoàng hậu triều đình

Giờ nên trải rộng ra thành bao la

Đem ban phát khắp mọi nhà

Mọi người chung hưởng chan hòa tình thương

Thời vương quốc sẽ phú cường

Toàn dân hạnh phúc, bốn phương thanh bình!”

Nghe lời khích lệ hợp tình

Vua bèn an táng người mình thương yêu

Đích thân chỉnh đốn trong triều

380.Nhân dân an lạc suốt nhiều năm sau

Họ càng tin tưởng đạo mầu

382.Tin vào Phật pháp với bao tâm thành.

 

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Hai 2020(Xem: 142)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 407)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 574)
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 843578)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 320)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 512)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2221)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 610)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 785)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 679)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1131)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1392)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 736)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1205)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 1984)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1010)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1321)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1694)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1235)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 1181)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 1195)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 1036)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 1032)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 512)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2130)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3507)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
21 Tháng Hai 20205:07 CH(Xem: 155)
Trong dòng lịch sử văn minh của nhân loại cách đây hơn 25 thế kỷ, những lời dạy về một nghệ thuật sống hoàn hảo, an bìnhhạnh phúc ngay trong hiện tại, một pháp môn tu tập có khả năng đưa đến giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau được Đức Phật, bậc Thầy
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 208)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 235)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 240)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 270)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 406)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 462)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5686)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 734)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.