09) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhuti)

26 Tháng Giêng 20173:30 CH(Xem: 5928)
09) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhuti)

MuoiViDeTu_A
09) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhuti)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (6-2012)

 

-----------------------------

 

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 9 (Câu 1 - 296)

 

(01) - Quý Tử Ra Đời (Câu 1 - 16)

(02) - Thích Làm Từ Thiện (Câu 17 - 50)

(03) - Quay Về Nương Tựa Phật (Câu 51 - 102)

(04) - Khất Thực Nhà Giàu Không Tới Nhà Nghèo (Câu 103 - 128)

(05) - Khóc Trong Pháp Hội Bát Nhã (Câu 129 - 156)

(06) - “Không” Là Gì? (Câu 157 - 192)

(07) - Người Nghinh Tiếp Phật Trước Nhất (Câu 193 - 226)

(08) - Mưa Hoa Rợp Đất Cúng Dường (Câu 227 - 254) 

(09) - Chư Thiên Trổi Nhạc Thăm Bệnh (Câu 255 - 296)

 

-------------------------------------------------

 

09) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhuti)

 

image001_AHÌNH_1

 

(1) QUÝ TỬ RA ĐỜI

 

1.Tu Bồ Đề sinh ra đời

Một ngày đặc biệt đất trời lạ sao

Trong nhà của cải biết bao

Tự nhiên biến mất đường nào ai hay.

Các thầy tướng số đoán ngay:

“Đây là việc đáng mừng thay thật tình!

Khi mà quý tử vừa sinh

Bạc vàng, châu báu trở thành ra không

Điều này tốt đẹp vô cùng

10.Tương lai cậu bé thoát vòng lợi danh

Đặt tên cậu là ‘Không Sinh’

Hay là ‘Thiện Cát’ quả tình hợp thay!”

Thời gian chỉ mới ba ngày

Bỗng nhiên của cải hiện ngay lại rồi

Y nguyên như cũ mà thôi

Thật là điềm rất lạ đời xưa nay.

 

 

(2) THÍCH LÀM TỪ THIỆN

 

17.Khi còn niên thiếu trước đây

Tu Bồ Đề sống đủ đầy, giàu sang

Tuy gia đình lắm bạc vàng

20.Chàng đâu nô lệ, chẳng màng giữ chi

Bạc tiền cha mẹ cho kia

Chàng luôn tìm dịp phân chia giúp đời,

Đôi khi cởi áo tặng người

Biếu ai nghèo khó, tả tơi, bần hàn.

 

image002_AHÌNH_2

 

Mẹ cha thấy vậy phàn nàn

Chàng bèn kính cẩn phân trần trước sau:

“Thưa rằng không rõ vì đâu

Thân tâm con cảm thấy sao rõ ràng

Những gì trên khắp thế gian

30.Cùng con quan hệ vô vàn thiết thân

Như cùng thân thể, chung phần

Nào đâu có khác, thật gần gũi thay

Nên con đem của trong tay

Giúp người cũng giống giúp ngay chính mình!”

Sau khi chàng đã trần tình

Thời chàng tiếp tục giúp quanh xóm làng.

Mẹ cha thấy khó khuyên chàng

Cho nên quyết định tìm đường cầm chân

Không cho đi lại xa gần

40.Cấm ra khỏi cửa, giữ luôn trong nhà.

Vận may từ đó ai ngờ

Tu Bồ Đềthời giờ rảnh rang

Đọc về triết học kỹ càng

Đọc về tôn giáo lời vàng khắc ghi

Để rồi kiến thức ai bì

Chàng thưa cha mẹ rất chi tự hào:

 

image003_AHÌNH_3

 

“Vạn tượng dày đặc biết bao

Khắp trong vũ trụ hiện vào tâm con

Nhưng tâm khi xét ở trong

50.Dường như trống rỗng chẳng còn vật chi!”

 

 

(3) QUAY VỀ NƯƠNG TỰA PHẬT

 

51.Nơi thôn xóm Tu Bồ Đề

Phật đi giáo hóa lần kia ghé vào

Dân làng vội vã theo nhau

Quy y với Phật trước sau rộn ràng,

Mặc dù tín ngưỡng nhà chàng

Bà La Môn giáo đã hằng bao lâu

Giờ đây cha mẹ cùng nhau

Xin quy y Phật. Thấy sao lạ lùng!

Lại xưng tụng Phật vô cùng:

60.“Từ bi, trí tuệ, thần thông tuyệt vời!”

Ngạc nhiên, muốn hiểu rõ thôi

Tu Bồ Đề lén tới nơi đạo tràng.

Đêm nay đèn đuốc sáng choang

Tới nghe thuyết pháp dân làng đông sao

Phật ngồi trên pháp tòa cao

Chàng nhìn, lòng bỗng dâng trào niềm tin:

“Ngài sao tướng mạo uy nghiêm

Vô cùng viên mãn giữa miền hào quang!”

Chàng nghe Phật dạy tỏ tường:

70.“Chúng ta tất cả chung cùng bản thân

Đừng phân biệt “ngã” với “nhân”

“Ta” với “người” chẳng chia phân chút nào

Nhân duyên hòa hợp dài lâu

Ta và vạn pháp nương nhau muôn đời

Nên khi bố thí cho người

Cũng là lợi lộc cho nơi chính mình!”

Chàng nghe cảm động thật tình

Những lời Phật dạy anh minh sáng ngời.

Sau khi đức Phật trở lui

80.Quay về tịnh thất nghỉ ngơi, khuya rồi

 

image004_AHÌNH_4

 

Tu Bồ Đề lén theo thôi

Muốn xin gặp Phật nhưng hơi ngại ngần

Thập thò qua lại vài lần

Phật bèn lên tiếng gọi luôn chàng vào.

Chàng quỳ ra mắt thỉnh cầu:

“Con xin được Thế Tôn thâu nhận vào

Xuất gia theo học đạo màu

Trong hàng đệ tử dài lâu của Ngài!”

Chàng xưng danh tánh xong xuôi

90.Phật lên tiếng dạy: “Mọi người địa phương

Nói con thông tuệ nhất vùng

Lành thay con muốn theo đường xuất gia

Nhưng còn ý kiến mẹ cha

Hai người có thuận thông qua chuyện này?”

Chàng bèn kính cẩn thưa ngay:

“Phụ thân con chắc khi hay rõ rồi

Sẽ cùng hoan hỉ mà thôi

Hai người cũng đã theo Ngài quy y!”

Phật vui chấp nhận tức thì,

100.Tu Bồ Đề được yên bề xuất gia

Khoác lên mình áo cà sa

Trở thành đệ tử thật là uy nghi.

 

 

(4) KHẤT THỰC NHÀ GIÀU KHÔNG TỚI NHÀ NGHÈO

 

103.Một bình bát với ba y

Tu Bồ Đề sáng ra đi theo đoàn

Cùng đi khất thực trong làng,

Chiều nghe Phật giảng đạo vàng uyên thâm

Rồi tham thiền rất chuyên cần,

Nhưng khi khất thực thầy luôn khác người

Chọn nhà giàu có mà thôi

110.Không ngừng chân trước nhà nơi nghèo nàn

Thầy thường bộc lộ tâm can:

“Người nghèo sinh sống vô vàn khó khăn

 

image005_AHÌNH_5

 

Tự nuôi thân không đủ ăn

Không còn chi để phát tâm cúng dường

‘Lòng dư, sức thiếu’ đáng thương

Đừng nên bắt họ đảm đương chuyện này!”

Thầy Đại Ca Diếp khác thay

Chỉ nhà nghèo mới khiến thầy dừng chân

Chọn nhà nghèo túng xin ăn

120.Nói rằng: “Muốn họ được ban phước lành

Cúng dường tạo phước tâm thành

Kiếp sau thoát khổ, mặc tình sướng vui!”

Hai thầy khác biệt nhau rồi

Phật hay biết được Ngài thời sửa sai:

Dạy rằng: “Khất thực hàng ngày

Phải đi tuần tự nhà này, nhà kia

Giàu, nghèo không được phân chia

Chớ nên chọn lựa! Oai nghi giữ gìn!”

 

 

(5) KHÓC TRONG PHÁP HỘI BÁT NHÃ

 

129.Tại nơi tu viện Kỳ Viên

130.Tu Bồ Đề đã nêu lên một lần

Điều thầy thắc mắc thiết thân:

“Thiện nam, tín nữ phát tâm bồ đề

Làm sao an trú trọn bề?

Và khi vọng niệm u mê quấy rầy

Làm sao hàng phục được ngay?”

Pháp hội bát nhã hôm nay đông người

Phật nghe hỏi bèn trả lời:

“Trong khi bố thí ta thời chớ quên

Để an trú tâm cho bền

140.‘Bố thí vô tướng’ ta nên nhớ hoài

Không thấy ta, không thấy người

pháp bố thí xét thời cũng không!”

Nói xong Phật dạy thêm luôn:

“Độ sinh cũng vậy, cũng không khác gì

Muốn hàng phục vọng niệm kia

‘Độ sinh vô ngã’ thầy thì nên theo

Theo ‘ba không’ vừa mới nêu

Ta và người được độ đều là không

Cũng không có pháp độ luôn,

150.Ba không phải nhớ nằm lòng chớ quên!”

Thầy Tu Bồ Đề hiểu liền

Nghe lời khai ngộ quả nhiên tuyệt vời

Hiểu sâu sắc đủ mọi lời

Trong lòng cảm kích, lệ thời khẽ tuôn,

Và rồi trong khắp tăng đoàn

Đứng đầu hiểu rõ “tính KHÔNG” là thầy.

 

image006_AHÌNH_6

 

(6) “KHÔNG” LÀ GÌ?

 

157.Bà La Môn giáo vùng này

Có người trí thức một ngày nêu lên

Hỏi rằng: “Thầy nói khó tin!

160.Hãy nhìn vạn vật khắp trên cõi trần

Hiện đang tồn tại rõ ràng

Tại sao thầy lại cho rằng là ‘không’?”

Thầy Tu Bồ Đề giảng luôn:

“Ngôi nhà trước mặt hiện trong mắt người

Do bốn yếu tố mà thôi

‘Đất, nước, gió, lửa’ cùng vài nhân duyên

Hợp thành nhà, cấu tạo nên

Tách riêng từng thứ nhà liền tiêu vong

Cho nên ta gọi là ‘không’

170.Nhà không thật có như trong ý mình

Như ta nhận thức thường tình!

‘Có’, ‘không’ chẳng khác, hợp thành ‘một’ luôn

Nhớ rằng ‘sắc bất dị không’

‘Không bất dị sắc’ ghi lòng chớ quên!

 

image007_AHÌNH_7

 

Những gì có ‘sắc’ hiện lên

Đều không có thật, chẳng bền vững lâu

Tấm thân ta cũng khác đâu

Chỉ là ‘giả có’, rã vào tương lai!”

Rồi thầy chỉ tới cây xoài

180.Dạy rằng: “Khi trái chín. Rồi rụng rơi

Hạt xoài được đất chôn vùi

Nảy mầm. Mọc lại. Với thời gian qua

Thành cây xoài mới. Nở hoa

Trở thành nguyên dạng như là trước tiên,

Một khi có đủ nhân duyên

Hột xoài, đất, nước lại thêm tay người

Thì ta có cả vườn xoài,

Nếu nhân duyên thiếu ta thời thấy ngay

Cây xoài không mọc tại đây

190.Đó là ‘không’ đấy! Điều này chớ quên!

Sinh thành tạo bởi nhân duyên,

Đến khi hoại diệt cũng nguyên nhân này!”

 

 

(7) NGƯỜI NGHINH TIẾP PHẬT TRƯỚC NHẤT

 

193.Cung trời Đao Lợi một ngày

Phật đang chuẩn bị từ đây trở về,

Tin vui, đệ tử vừa nghe

Tranh nhau rảo bước vội đi đón Ngài

Muốn là người trước nhất thôi,

Tu Bồ Đề cũng nghe lời báo trên

Đang ngồi vá áo động bên

200.Thầy bèn ngưng lại, đứng lên theo cùng

Muốn đi đón Phật chào mừng

Nhưng rồi nghĩ lại thầy dừng chân ngay

Trở vào trong động vá may

Trong khi ngồi xuống lòng thầy nghĩ suy:

“Đi nghinh đón Phật làm chi?

Chân thân của Phật dễ gì thấy ra

Bằng sáu căn trước mắt ta

Nếu đi nghinh đón quả là lầm sai

Khác nào nghĩ pháp thân Ngài

210.Thật do tứ đại lâu nay hợp thành

Thế là ta đã vô minh

‘Tính KHÔNG các pháp’ chẳng rành biết chi!”

Thầy Tu Bồ Đề không đi

Thản nhiên vá áo lòng thì ung dung.

Phật về từ chốn thiên cung

Bao nhiêu đệ tử đón mừng tới đây

Liên Hoa Sắc trong số này

Quỳ thưa cùng Phật cơ may của mình

Rằng: “Con vui có duyên lành

220.Nhanh chân đón Phật cung nghinh hàng đầu.”

Phật bèn dạy: “Không phải đâu

Tu Bồ Đề chính người đầu mà thôi

Tuy ngồi trong động xa xôi

‘Tính KHÔNG’ hiểu rõ tuyệt vời hơn ai

pháp thân của Như Lai

Cho nên mới thực là người đầu tiên!”

 

image008_AHÌNH_8

 

(8) MƯA HOA RỢP ĐẤT CÚNG DƯỜNG

 

227.Thầy Tu Bồ Đề thường xuyên

Ưa vui sống giữa thiên nhiên, núi rừng

Những ngày mưa gió bão bùng

230.Ngồi yên trong động, thầy không ra ngoài,

Những hôm nắng ráo đẹp trời

Kinh hành, thiền định ven đồi, dưới cây.

Ở trong động núi một ngày

Thầy ngồi nhập định, tâm đầy an nhiên

Chợt đâu oai đức bừng lên

Tỏa ra ánh sáng tới miền thiên cung

Khiến cho ngay gìữa hư không

Chư thiên xuất hiện cùng tung hoa trời

Và cùng ca ngợi hết lời:

240.“Tu Bồ Đềcõi người mà thôi

Nhưng mà xứng được cõi Trời

Mưa hoa rợp đất tận nơi cúng dường

Chúng tôi kính ngưỡng vô cùng

Và xin đảnh lễ tỏ lòng bữa nay!”

Thầy nghe bèn xuất định ngay

Ngước nhìn và hỏi: “Quý ngài là ai?”

 

image009_AHÌNH_9

 

Dẫn đầu thiên chúng đáp lời:

“Tôi là Đế Thích, đồng thời quanh tôi

Đều là thiên chúng cõi Trời!”

250.Thầy bèn cảm tạ! Hoa rơi thơm lừng!

Việc này đặc biệt vô cùng

“Chư thiên ca ngợi, cúng dường muôn hoa”

Ngoại trừ có Đức Phật ra

Thầy người duy nhất! Quả là quý thay!

 

 

(9) CHƯ THIÊN TRỔI NHẠC THĂM BỆNH

 

255.Thầy Tu Bồ Đề một ngày

Bị lâm bệnh nặng, hao gầy tấm thân

Tâm thời mệt mỏi vô ngần

Nhưng thầy cố gắng quyết tâm ngồi thiền

Giữ cho chánh niệm vững bền

260.Đồng thời quán tưởng: “Các duyên đời này

Có quan hệ bất ổn thay

Cộng thêm nghiệp báo trước đây chất chồng

Nên mình bệnh hoạn khốn cùng

Thuốc men chỉ trị bệnh trong tạm thời

Phải cần sám hối ngay thôi

tu thiền quán để rồi nhận chân

Các điều nhân quả xoay vần

Mới trừ đau khổ nơi tâm ý người,

Khổ đau tâm ý diệt rồi

270.Khổ đau thân thể tức thời tiêu tan!”

Thầy thiền định một thời gian

Để rồi cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm

Ung dung tự tại tấm thân

Bệnh tình khổ não biến dần hết luôn.

Ngay vào lúc đó trên không

Vua Trời Đế Thích hiện cùng chư thiên 

Cùng thần âm nhạc uy nghiêm

Giáng lâm đàn hát, trổi lên giữa trời

Sau khi khúc hát ngưng rồi

280.Cả đoàn bái kiến thầy nơi đất liền.

Tạ ơn, thầy vội đứng lên

Thốt lời đáp lễ, tâm hồn thăng hoa:

“Tu Bồ Đề bệnh sinh ra

Khi mà các pháp bất ngờ chống nhau

Nhưng mà pháp Phật nhiệm màu

Nước cam lồ khiến bệnh mau hết rồi

Thêm thiền như gió xuân tươi

Khiến tôi bình phục, nay thời an nhiên!”

Chư thiên hoan hỉ vô biên

290.Cùng nhau đảnh lễ rồi lên đường về.

* Xưa tôn giả Tu Bồ Đề

Trí tuệ bát nhã muôn bề tinh thông

Nhận chân về đạo lý KHÔNG

Sâu xa, màu nhiệm nhất trong tăng đoàn

Mọi người xưng tụng vẻ vang

296.Thầy là bậc nhất am tường tính KHÔNG.

 

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1132)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1494)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1088)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1050)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1032)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 998)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1250)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1083)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1165)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1165)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1086)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1102)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 1112)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 1049)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 1100)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2522)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 978801)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 2043)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 2260)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1956)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 2079)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1755)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1845)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1538)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1609)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1701)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 2099)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1483)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1631)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1796)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1537)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 2250)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 2150)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2769)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4484)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 6225)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 1419)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 1378)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 1351)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 1250)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 6542)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 1160)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 1183)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3987)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2943)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng