Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

29 Tháng Giêng 20178:25 CH(Xem: 4833)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a031_a

31) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) KHỔ ĐAU VÌ THỰC TẬP HÀNH XÁC QUÁ ĐÁNG (TU KHỔ HẠNH)

 

31. Thái Tử Siddhartha thực hành nhiều hình thức tu khổ hạnh trong vòng sáu năm. Ngài càng ngày càng giảm ăn, cho tới khi ngài không ăn gì cả. Ngài trở nên cực kỳ gầy ốm, tuy nhiên, ngài vẫn không muốn từ bỏ hình thức tu tập nầy. Một ngày kia, trong khi thiền định một mình ngài bị ngất đi, vì ngài bị kiệt sức do các sự tu tập khổ hạnh.

31) SUFFERING CAUSED BY EXTREME PRACTICE

 

31. Siddhartha practiced various forms of asceticism for six years. He reduced his eating more and more until he ate nothing at all. He became extremely thin, but still he did not want to give up such practice. One day, while meditating alone he fainted, exhausted by the ascetic practices.

a032_a

32) MỘT CẬU BÉ CHĂN CỪU CỨU GIÚP THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA)

 

32. Vào lúc đó, một cậu bé chăn cừu với một con dê đi ngang qua. Cậu bé nhìn thấy Thái Tử Siddhartha, và cậu biết rằng nếu khôngthức ăn, ngài sẽ nhanh chóng chết đi vì đói. Do đó, cậu bé nhanh nhẹn giúp ngài uống một ít sữa dê còn ấm. Chẳng bao lâu, Thái Tử Siddhartha tỉnh lại, và ngài bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Ngài nhận ra rằng nếu không có cậu bé giúp đỡ, thì ngài có thể đã chết trước khi đạt đến sự giác ngộ.

32) A SHEPHERD BOY HELPS SIDDHARTHA

 

32. At that time, a shepherd boy with a goat walked by. He saw Siddhartha and realised that without any food Siddhartha would die very soon. So he quickly fed him some warm goat's milk. Soon Siddhartha regained consciousness and began to feel better. He realised that without the boy's help, he would have died before attaining enlightenment.

 

a033_a

33) CÔ GÁI SUJATA CÚNG DƯỜNG SỮA-GẠO

 

33. Từ đó về sau, Thái Tử Siddhartha bắt đầu ăn uống bình thường. Chẳng bao lâu, sức khỏe của ngài hoàn toàn hồi phục. Lúc bấy giờ, tu khổ hạnh đối với ngài rõ ràng không phải là cách để giác ngộ. Tuy nhiên, năm người bạn của ngài vẫn tiếp tục với các cách tu tập khổ hạnh. Họ nghĩ rằng Thái Tử Siddhartha trở nên tham lam, vì thế họ đã bỏ đi. Vào một buổi sáng kia, có một cô gái tên là Sujata đã cúng dường Thái Tử Siddhartha cháo sữa-gạo thơm ngon, và cô thưa với ngài rằng: "Con chúc cho ngài thành công, và ngài sẽ đạt được các điều mong ước!"

33) SUJATA MAKES AN OFFERING OF RICE-MILK

 

33. From then on, Siddhartha began eating normally. Soon his health was completely restored. It was clear to him now that asceticism was not the way to enlightenment. However, his five friends continued with their ascetic practices. They thought that Siddhartha had become greedy and so they left him. One morning, a girl named Sujata offered Siddhartha some delicious milk-rice porridge and said to him: "May you be successful in obtaining your wishes!"

a034_a

34) THÁI TỬ NGUYỆN ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LÝ

 

34. Cùng ngày hôm đó, Thái Tử Siddhartha nhận được rơm cúng dường từ người bán rong (đi bán rơm), rồi ngài dùng rơm ngồi thiền định dưới một cội cây bồ đề lớn, đối mặt về hướng đông. Ngài đã tự hứa với chính mình: "Ta sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi nào ta đạt được mục tiêu, cho tới khi nào ta tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ, cho chính mình và cho tất cả mọi người." 

34) MAKING A VOW TO ATTAIN TO THE TRUTH

 

34. On the same day, Siddhartha accepted an offering of straw from a straw-peddler, made a seat from it and sat down to meditate under a large bodhi tree, facing east. He made a promise to himself: "I will not give up until I achieve my goal, until I find a way of freedom from suffering, for myself and all people."


a035_a

35) THÁI TỬ THIỀN ĐỊNH DƯỚI CÂY BỒ ĐỀ 

35. Khi ngài ngồi thiền định, Thái Tử Siddhartha buông bỏ tất cả các sự rối loạn từ bên ngoài, cùng các kỷ niệm về các thú vui trong quá khứ. Ngài buông bỏ tất cả các ý nghĩ trần tục, rồi ngài xoay vào tâm ngài tìm kiếm chân lý tột cùng của kiếp người. Ngài tự hỏi: "Sự đau khổ bắt nguồn từ đâu? Làm cách nào để thoát ra khỏi sự đau khổ?" Lúc đầu, nhiều hình ảnh xuất hiện trong tâm ngài, làm cho ngài bối rối. Tuy nhiên, cuối cùng tâm ngài trở nên rất bình yên, giống như một hồ nước tĩnh lặng. Trong bình yên của sự thiền định sâu sắc, Thái Tử Siddhartha tập trung vào cuộc đời của chính ngài đã bắt đầu như thế nào. 

35) MEDITATING UNDER THE BODHI TREE

 

35. As he meditated, Siddhartha let go of all outside disturbances, and memories of pleasures from the past. He let go of all worldly thoughts and turned his mind to finding the ultimate truth about life. He asked himself: "How does suffering start? How can one be free from suffering?" At first many distracting images appeared in his mind. But finally his mind became very calm, like a pond of still water. In the calm of deep meditation, Siddhartha concentrated on how his own life had started.

 

a036_a

36) THÁI TỬ ĐẠT SỰ GIÁC NGỘ TỐI CAO

 

36. Lúc đầu, Thái Tử Siddhartha nhớ lại các tiền kiếp trước đây của ngài. Kế tiếp, ngài nhìn thấy chúng sinh được tái sinh theo luật nhân quả, hoặc là theo nghiệp của mình. Ngài thấy rằng những việc làm tốt lành dẫn đường, chuyển đổi đau khổ thành bình an. Sau đó, ngài thấy rằng nguồn gốc của đau khổ là sự tham lam, xuất phát từ các suy nghĩ (ích kỷ) cho rằng cá-nhân chúng ta thì quan trọng hơn người khác. Cuối cùng, ngài hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi sự suy nghĩ, mà đã gây tạo cho ngài đau khổ. Sự tự do nầy được gọi là Niết Bàn. Do đó, ở tuổi 35, Thái Tử Siddhartha trở thành Đức Phật, là Bậc Giác Ngộ Tối Cao.

36) THE SUPREME ENLIGHTENMENT

 

36. First, Siddhartha remembered his previous lives. Next, he saw how beings are reborn according to the law of cause and effect, or karma. He saw that good deeds lead the way, from suffering to peace. Then he saw that the origin of suffering is being greedy, which arises from thinking that we are more important than everybody else. Finally, he became completely free from thinking in a way that caused him any suffering. This freedom is called nirvana. So, at the age of 35, Siddhartha became the Buddha, the Supreme Enlightened One.

 

a037_a

37) VỊ BÀ LA MÔN ĐẶT CÁC CÂU HỎI VỚI ĐỨC PHẬT

 

37. Sau khi đạt được sự giác ngộ tối cao, Đức Phật vẫn ngồi vài ngày trong sự an lạc của Niết Bàn. Sau đó, một vị Bà La Môn, là một người ở giai cấp cao nhất, đi ngang qua cây nơi mà Đức Phật ngồi. Ông đảnh lễ Đức Phật và thưa hỏi ngài: "Một người muốn là một người Bà La Môn thật sự, và là một người cao quý, thì họ cần có phẩm chất nào?" Đức Phật trả lời: "Người Bà La Môn thật sự là người phải từ bỏ mọi điều ác. Ông ta phải từ bỏ mọi sự tự cao, cố gắng học và hiểu mọi sự vật, và ông sống một cuộc đời trong sạch. Sống theo cách nầy, ông ta xứng đáng được gọi là một vị Bà La Môn."

37) A BRAHMIN QUESTIONS THE BUDDHA

 

37. After attaining the supreme enlightenment, the Buddha remained sitting in the happiness of nirvana for several days. Later, a Brahmin, an upper caste man, came by the tree where the Buddha sat. He greeted the Buddha and asked: "What qualities does one have to have to be a true Brahmin and a noble person?" The Buddha replied: "The true Brahmin must give up all evil. He must give up all conceit, try to understanding all things and practice pure living. This way he will deserve to be called a Brahmin."

a038_a

38) ĐỨC PHẬT QUYẾT ĐỊNH GIẢNG DẠY

 

38. Sau khi nghỉ ngơi lâu dài, Đức Phật bắt đầu kế hoạch làm việc trong tương lại. Ngài nghĩ rằng: "Mặc dù Phật Pháp (sự giảng dạy của ta) thì sâu sắc, và khó hiểu đối với hầu hết mọi người, bởi vì chỉ có một số người có ít sự tham muốn. Những người nầy có thể nhận được Phật Pháp. Họ giống như những đóa hoa sen, thân cây sen mọc lên từ đáy hồ rồi vươn mình lên không trung, đón nhận được ánh nắng của mặt trời. Vì thế, ta sẽ không giữ bí mật chân lý rạng rỡ nầy. Ta sẽ làm cho chân lý nầy tỏa sáng khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người đều có thể hưởng được sự ích lợi."  

38) THE BUDDHA DECIDES TO TEACH

 

38. After a long rest, the Buddha began to plan what to do in the future. He thought: "Although the Dharma (teaching) is deep and will be difficult for most people to understand, there are some who only have a little craving. Such people may be able to accept the Dharma. They are like the lotuses that extend their stalks from the bottom of the pond up in the air, to receive sunshine. So I should not keep this radiant truth a secret. I should make it known everywhere, so that all people can benefit from it."

a039_a

39) ĐỨC PHẬT TÌM KIẾM CÁC VỊ ĐỒNG HÀNH TRƯỚC ĐÂY

 

39. Sau đó, Đức Phật nghĩ rằng: "Ai là người ta sẽ dạy đầu tiên? Người nầy cần phải có sự quan tâm về Phật Pháp, cũng như họ phải có óc minh mẫn để hiểu Phật Pháp một cách nhanh chóng." Đầu tiên, ngài nghĩ đến hai vị thầy già của ngài, Thầy Alara Kamala, và Thầy Uddaka Ramaputta. Nhưng cả hai vị thầy đều đã mất. Sau đó, ngài nhớ đến năm người bạn tu khổ hạnh của ngài, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji. Khi ngài biết ra rằng họ đang sống ở Sarnath, gần Varanasi (Ba La Nại), ngài liền rời nơi trú ẩn và đi tìm họ.

39) THE BUDDHA SEEKS HIS FORMER COMPANIONS

 

39. Then the Buddha thought: "Who should I teach first? The person must be interested in the Dharma and quick to understand it." First he thought of his old teachers, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. But they had both died. Then he remembered his five ascetic friends, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji. When he found out that they were living at Sarnath, near Varanasi, he left soon afterwards to find them.

a040_a

40) CUỘC GẶP GỠ VỚI NĂM VỊ ĐỒNG HÀNH

 

40. Tại Sarnath, khi năm nhà sư tu khổ hạnh trông thấy Đức Phật đi tới, họ quyết định sẽ không chào ngài, hoặc là họ sẽ không nói chuyện với ngài. Họ vẫn còn nghĩ rằng ngài là người tham lam, và ngài đã từ bỏ việc đi tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên, khi ngài tiến đến gần hơn, họ nhận ra rằng chung quanh người ngài tỏa sáng rực rỡ, và trông ngài rất cao quý. Họ rất ngạc nhiên, cho nên họ quên đi quyết định vừa rồi của họ. Họ đảnh lễ ngài, rồi họ cúng dường ngài nước, và họ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài một chỗ ngồi.

 

40) MEETING UP WITH HIS FIVE COMPANIONS

 

40. At Sarnath, when the five ascetics saw the Buddha coming, they decided not even to greet him or talk to him. They still thought that he was greedy and had given up his search for truth. But as he got closer, they realised that he was surrounded by a brilliant light and looked very noble. They were so astonished that they forgot about their previous decision. They greeted him, offered him some water and quickly prepared a seat.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 593)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 927)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 604)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 603)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 715)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 646)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 701)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 695)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 639)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 787)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 750)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 820)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2181)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 963648)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1687)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1803)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1581)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1684)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1490)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1609)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1339)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1392)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1480)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1836)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1306)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1412)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1557)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1349)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1973)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1872)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2493)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4205)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5920)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 809)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 862)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 860)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 715)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5972)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 823)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 865)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3482)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2495)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng