Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

29 Tháng Giêng 20178:25 CH(Xem: 1691)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a031_a

31) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) KHỔ ĐAU VÌ THỰC TẬP HÀNH XÁC QUÁ ĐÁNG (TU KHỔ HẠNH)

 

31. Thái Tử Siddhartha thực hành nhiều hình thức tu khổ hạnh trong vòng sáu năm. Ngài càng ngày càng giảm ăn, cho tới khi ngài không ăn gì cả. Ngài trở nên cực kỳ gầy ốm, tuy nhiên, ngài vẫn không muốn từ bỏ hình thức tu tập nầy. Một ngày kia, trong khi thiền định một mình ngài bị ngất đi, vì ngài bị kiệt sức do các sự tu tập khổ hạnh.

31) SUFFERING CAUSED BY EXTREME PRACTICE

 

31. Siddhartha practiced various forms of asceticism for six years. He reduced his eating more and more until he ate nothing at all. He became extremely thin, but still he did not want to give up such practice. One day, while meditating alone he fainted, exhausted by the ascetic practices.

a032_a

32) MỘT CẬU BÉ CHĂN CỪU CỨU GIÚP THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA)

 

32. Vào lúc đó, một cậu bé chăn cừu với một con dê đi ngang qua. Cậu bé nhìn thấy Thái Tử Siddhartha, và cậu biết rằng nếu không có thức ăn, ngài sẽ nhanh chóng chết đi vì đói. Do đó, cậu bé nhanh nhẹn giúp ngài uống một ít sữa dê còn ấm. Chẳng bao lâu, Thái Tử Siddhartha tỉnh lại, và ngài bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Ngài nhận ra rằng nếu không có cậu bé giúp đỡ, thì ngài có thể đã chết trước khi đạt đến sự giác ngộ.

32) A SHEPHERD BOY HELPS SIDDHARTHA

 

32. At that time, a shepherd boy with a goat walked by. He saw Siddhartha and realised that without any food Siddhartha would die very soon. So he quickly fed him some warm goat's milk. Soon Siddhartha regained consciousness and began to feel better. He realised that without the boy's help, he would have died before attaining enlightenment.

 

a033_a

33) CÔ GÁI SUJATA CÚNG DƯỜNG SỮA-GẠO

 

33. Từ đó về sau, Thái Tử Siddhartha bắt đầu ăn uống bình thường. Chẳng bao lâu, sức khỏe của ngài hoàn toàn hồi phục. Lúc bấy giờ, tu khổ hạnh đối với ngài rõ ràng không phải là cách để giác ngộ. Tuy nhiên, năm người bạn của ngài vẫn tiếp tục với các cách tu tập khổ hạnh. Họ nghĩ rằng Thái Tử Siddhartha trở nên tham lam, vì thế họ đã bỏ đi. Vào một buổi sáng kia, có một cô gái tên là Sujata đã cúng dường Thái Tử Siddhartha cháo sữa-gạo thơm ngon, và cô thưa với ngài rằng: "Con chúc cho ngài thành công, và ngài sẽ đạt được các điều mong ước!"

33) SUJATA MAKES AN OFFERING OF RICE-MILK

 

33. From then on, Siddhartha began eating normally. Soon his health was completely restored. It was clear to him now that asceticism was not the way to enlightenment. However, his five friends continued with their ascetic practices. They thought that Siddhartha had become greedy and so they left him. One morning, a girl named Sujata offered Siddhartha some delicious milk-rice porridge and said to him: "May you be successful in obtaining your wishes!"

a034_a

34) THÁI TỬ NGUYỆN ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LÝ

 

34. Cùng ngày hôm đó, Thái Tử Siddhartha nhận được rơm cúng dường từ người bán rong (đi bán rơm), rồi ngài dùng rơm ngồi thiền định dưới một cội cây bồ đề lớn, đối mặt về hướng đông. Ngài đã tự hứa với chính mình: "Ta sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi nào ta đạt được mục tiêu, cho tới khi nào ta tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ, cho chính mình và cho tất cả mọi người." 

34) MAKING A VOW TO ATTAIN TO THE TRUTH

 

34. On the same day, Siddhartha accepted an offering of straw from a straw-peddler, made a seat from it and sat down to meditate under a large bodhi tree, facing east. He made a promise to himself: "I will not give up until I achieve my goal, until I find a way of freedom from suffering, for myself and all people."


a035_a

35) THÁI TỬ THIỀN ĐỊNH DƯỚI CÂY BỒ ĐỀ 

35. Khi ngài ngồi thiền định, Thái Tử Siddhartha buông bỏ tất cả các sự rối loạn từ bên ngoài, cùng các kỷ niệm về các thú vui trong quá khứ. Ngài buông bỏ tất cả các ý nghĩ trần tục, rồi ngài xoay vào tâm ngài tìm kiếm chân lý tột cùng của kiếp người. Ngài tự hỏi: "Sự đau khổ bắt nguồn từ đâu? Làm cách nào để thoát ra khỏi sự đau khổ?" Lúc đầu, nhiều hình ảnh xuất hiện trong tâm ngài, làm cho ngài bối rối. Tuy nhiên, cuối cùng tâm ngài trở nên rất bình yên, giống như một hồ nước tĩnh lặng. Trong bình yên của sự thiền định sâu sắc, Thái Tử Siddhartha tập trung vào cuộc đời của chính ngài đã bắt đầu như thế nào. 

35) MEDITATING UNDER THE BODHI TREE

 

35. As he meditated, Siddhartha let go of all outside disturbances, and memories of pleasures from the past. He let go of all worldly thoughts and turned his mind to finding the ultimate truth about life. He asked himself: "How does suffering start? How can one be free from suffering?" At first many distracting images appeared in his mind. But finally his mind became very calm, like a pond of still water. In the calm of deep meditation, Siddhartha concentrated on how his own life had started.

 

a036_a

36) THÁI TỬ ĐẠT SỰ GIÁC NGỘ TỐI CAO

 

36. Lúc đầu, Thái Tử Siddhartha nhớ lại các tiền kiếp trước đây của ngài. Kế tiếp, ngài nhìn thấy chúng sinh được tái sinh theo luật nhân quả, hoặc là theo nghiệp của mình. Ngài thấy rằng những việc làm tốt lành dẫn đường, chuyển đổi đau khổ thành bình an. Sau đó, ngài thấy rằng nguồn gốc của đau khổ là sự tham lam, xuất phát từ các suy nghĩ (ích kỷ) cho rằng cá-nhân chúng ta thì quan trọng hơn người khác. Cuối cùng, ngài hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi sự suy nghĩ, mà đã gây tạo cho ngài đau khổ. Sự tự do nầy được gọi là Niết Bàn. Do đó, ở tuổi 35, Thái Tử Siddhartha trở thành Đức Phật, là Bậc Giác Ngộ Tối Cao.

36) THE SUPREME ENLIGHTENMENT

 

36. First, Siddhartha remembered his previous lives. Next, he saw how beings are reborn according to the law of cause and effect, or karma. He saw that good deeds lead the way, from suffering to peace. Then he saw that the origin of suffering is being greedy, which arises from thinking that we are more important than everybody else. Finally, he became completely free from thinking in a way that caused him any suffering. This freedom is called nirvana. So, at the age of 35, Siddhartha became the Buddha, the Supreme Enlightened One.

 

a037_a

37) VỊ BÀ LA MÔN ĐẶT CÁC CÂU HỎI VỚI ĐỨC PHẬT

 

37. Sau khi đạt được sự giác ngộ tối cao, Đức Phật vẫn ngồi vài ngày trong sự an lạc của Niết Bàn. Sau đó, một vị Bà La Môn, là một người ở giai cấp cao nhất, đi ngang qua cây nơi mà Đức Phật ngồi. Ông đảnh lễ Đức Phật và thưa hỏi ngài: "Một người muốn là một người Bà La Môn thật sự, và là một người cao quý, thì họ cần có phẩm chất nào?" Đức Phật trả lời: "Người Bà La Môn thật sự là người phải từ bỏ mọi điều ác. Ông ta phải từ bỏ mọi sự tự cao, cố gắng học và hiểu mọi sự vật, và ông sống một cuộc đời trong sạch. Sống theo cách nầy, ông ta xứng đáng được gọi là một vị Bà La Môn."

37) A BRAHMIN QUESTIONS THE BUDDHA

 

37. After attaining the supreme enlightenment, the Buddha remained sitting in the happiness of nirvana for several days. Later, a Brahmin, an upper caste man, came by the tree where the Buddha sat. He greeted the Buddha and asked: "What qualities does one have to have to be a true Brahmin and a noble person?" The Buddha replied: "The true Brahmin must give up all evil. He must give up all conceit, try to understanding all things and practice pure living. This way he will deserve to be called a Brahmin."

a038_a

38) ĐỨC PHẬT QUYẾT ĐỊNH GIẢNG DẠY

 

38. Sau khi nghỉ ngơi lâu dài, Đức Phật bắt đầu kế hoạch làm việc trong tương lại. Ngài nghĩ rằng: "Mặc dù Phật Pháp (sự giảng dạy của ta) thì sâu sắc, và khó hiểu đối với hầu hết mọi người, bởi vì chỉ có một số người có ít sự tham muốn. Những người nầy có thể nhận được Phật Pháp. Họ giống như những đóa hoa sen, thân cây sen mọc lên từ đáy hồ rồi vươn mình lên không trung, đón nhận được ánh nắng của mặt trời. Vì thế, ta sẽ không giữ bí mật chân lý rạng rỡ nầy. Ta sẽ làm cho chân lý nầy tỏa sáng khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người đều có thể hưởng được sự ích lợi."  

38) THE BUDDHA DECIDES TO TEACH

 

38. After a long rest, the Buddha began to plan what to do in the future. He thought: "Although the Dharma (teaching) is deep and will be difficult for most people to understand, there are some who only have a little craving. Such people may be able to accept the Dharma. They are like the lotuses that extend their stalks from the bottom of the pond up in the air, to receive sunshine. So I should not keep this radiant truth a secret. I should make it known everywhere, so that all people can benefit from it."

a039_a

39) ĐỨC PHẬT TÌM KIẾM CÁC VỊ ĐỒNG HÀNH TRƯỚC ĐÂY

 

39. Sau đó, Đức Phật nghĩ rằng: "Ai là người ta sẽ dạy đầu tiên? Người nầy cần phải có sự quan tâm về Phật Pháp, cũng như họ phải có óc minh mẫn để hiểu Phật Pháp một cách nhanh chóng." Đầu tiên, ngài nghĩ đến hai vị thầy già của ngài, Thầy Alara Kamala, và Thầy Uddaka Ramaputta. Nhưng cả hai vị thầy đều đã mất. Sau đó, ngài nhớ đến năm người bạn tu khổ hạnh của ngài, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji. Khi ngài biết ra rằng họ đang sống ở Sarnath, gần Varanasi (Ba La Nại), ngài liền rời nơi trú ẩn và đi tìm họ.

39) THE BUDDHA SEEKS HIS FORMER COMPANIONS

 

39. Then the Buddha thought: "Who should I teach first? The person must be interested in the Dharma and quick to understand it." First he thought of his old teachers, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. But they had both died. Then he remembered his five ascetic friends, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji. When he found out that they were living at Sarnath, near Varanasi, he left soon afterwards to find them.

a040_a

40) CUỘC GẶP GỠ VỚI NĂM VỊ ĐỒNG HÀNH

 

40. Tại Sarnath, khi năm nhà sư tu khổ hạnh trông thấy Đức Phật đi tới, họ quyết định sẽ không chào ngài, hoặc là họ sẽ không nói chuyện với ngài. Họ vẫn còn nghĩ rằng ngài là người tham lam, và ngài đã từ bỏ việc đi tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên, khi ngài tiến đến gần hơn, họ nhận ra rằng chung quanh người ngài tỏa sáng rực rỡ, và trông ngài rất cao quý. Họ rất ngạc nhiên, cho nên họ quên đi quyết định vừa rồi của họ. Họ đảnh lễ ngài, rồi họ cúng dường ngài nước, và họ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài một chỗ ngồi.

 

40) MEETING UP WITH HIS FIVE COMPANIONS

 

40. At Sarnath, when the five ascetics saw the Buddha coming, they decided not even to greet him or talk to him. They still thought that he was greedy and had given up his search for truth. But as he got closer, they realised that he was surrounded by a brilliant light and looked very noble. They were so astonished that they forgot about their previous decision. They greeted him, offered him some water and quickly prepared a seat.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 83)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 168)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 688)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 467)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 460)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 356)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 396)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 449)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1208)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 671)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 492)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1425)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 906)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4195)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8412)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1429)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 594665)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1774)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 779)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 1011)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 127)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1152)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1970)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2733)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 140)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 123)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 109)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 382)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript