Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

29 Tháng Giêng 20178:25 CH(Xem: 1466)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a031_a

31) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) KHỔ ĐAU VÌ THỰC TẬP HÀNH XÁC QUÁ ĐÁNG (TU KHỔ HẠNH)

 

31. Thái Tử Siddhartha thực hành nhiều hình thức tu khổ hạnh trong vòng sáu năm. Ngài càng ngày càng giảm ăn, cho tới khi ngài không ăn gì cả. Ngài trở nên cực kỳ gầy ốm, tuy nhiên, ngài vẫn không muốn từ bỏ hình thức tu tập nầy. Một ngày kia, trong khi thiền định một mình ngài bị ngất đi, vì ngài bị kiệt sức do các sự tu tập khổ hạnh.

31) SUFFERING CAUSED BY EXTREME PRACTICE

 

31. Siddhartha practiced various forms of asceticism for six years. He reduced his eating more and more until he ate nothing at all. He became extremely thin, but still he did not want to give up such practice. One day, while meditating alone he fainted, exhausted by the ascetic practices.

a032_a

32) MỘT CẬU BÉ CHĂN CỪU CỨU GIÚP THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA)

 

32. Vào lúc đó, một cậu bé chăn cừu với một con dê đi ngang qua. Cậu bé nhìn thấy Thái Tử Siddhartha, và cậu biết rằng nếu không có thức ăn, ngài sẽ nhanh chóng chết đi vì đói. Do đó, cậu bé nhanh nhẹn giúp ngài uống một ít sữa dê còn ấm. Chẳng bao lâu, Thái Tử Siddhartha tỉnh lại, và ngài bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Ngài nhận ra rằng nếu không có cậu bé giúp đỡ, thì ngài có thể đã chết trước khi đạt đến sự giác ngộ.

32) A SHEPHERD BOY HELPS SIDDHARTHA

 

32. At that time, a shepherd boy with a goat walked by. He saw Siddhartha and realised that without any food Siddhartha would die very soon. So he quickly fed him some warm goat's milk. Soon Siddhartha regained consciousness and began to feel better. He realised that without the boy's help, he would have died before attaining enlightenment.

 

a033_a

33) CÔ GÁI SUJATA CÚNG DƯỜNG SỮA-GẠO

 

33. Từ đó về sau, Thái Tử Siddhartha bắt đầu ăn uống bình thường. Chẳng bao lâu, sức khỏe của ngài hoàn toàn hồi phục. Lúc bấy giờ, tu khổ hạnh đối với ngài rõ ràng không phải là cách để giác ngộ. Tuy nhiên, năm người bạn của ngài vẫn tiếp tục với các cách tu tập khổ hạnh. Họ nghĩ rằng Thái Tử Siddhartha trở nên tham lam, vì thế họ đã bỏ đi. Vào một buổi sáng kia, có một cô gái tên là Sujata đã cúng dường Thái Tử Siddhartha cháo sữa-gạo thơm ngon, và cô thưa với ngài rằng: "Con chúc cho ngài thành công, và ngài sẽ đạt được các điều mong ước!"

33) SUJATA MAKES AN OFFERING OF RICE-MILK

 

33. From then on, Siddhartha began eating normally. Soon his health was completely restored. It was clear to him now that asceticism was not the way to enlightenment. However, his five friends continued with their ascetic practices. They thought that Siddhartha had become greedy and so they left him. One morning, a girl named Sujata offered Siddhartha some delicious milk-rice porridge and said to him: "May you be successful in obtaining your wishes!"

a034_a

34) THÁI TỬ NGUYỆN ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LÝ

 

34. Cùng ngày hôm đó, Thái Tử Siddhartha nhận được rơm cúng dường từ người bán rong (đi bán rơm), rồi ngài dùng rơm ngồi thiền định dưới một cội cây bồ đề lớn, đối mặt về hướng đông. Ngài đã tự hứa với chính mình: "Ta sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi nào ta đạt được mục tiêu, cho tới khi nào ta tìm ra cách để thoát ra khỏi sự đau khổ, cho chính mình và cho tất cả mọi người." 

34) MAKING A VOW TO ATTAIN TO THE TRUTH

 

34. On the same day, Siddhartha accepted an offering of straw from a straw-peddler, made a seat from it and sat down to meditate under a large bodhi tree, facing east. He made a promise to himself: "I will not give up until I achieve my goal, until I find a way of freedom from suffering, for myself and all people."


a035_a

35) THÁI TỬ THIỀN ĐỊNH DƯỚI CÂY BỒ ĐỀ 

35. Khi ngài ngồi thiền định, Thái Tử Siddhartha buông bỏ tất cả các sự rối loạn từ bên ngoài, cùng các kỷ niệm về các thú vui trong quá khứ. Ngài buông bỏ tất cả các ý nghĩ trần tục, rồi ngài xoay vào tâm ngài tìm kiếm chân lý tột cùng của kiếp người. Ngài tự hỏi: "Sự đau khổ bắt nguồn từ đâu? Làm cách nào để thoát ra khỏi sự đau khổ?" Lúc đầu, nhiều hình ảnh xuất hiện trong tâm ngài, làm cho ngài bối rối. Tuy nhiên, cuối cùng tâm ngài trở nên rất bình yên, giống như một hồ nước tĩnh lặng. Trong bình yên của sự thiền định sâu sắc, Thái Tử Siddhartha tập trung vào cuộc đời của chính ngài đã bắt đầu như thế nào. 

35) MEDITATING UNDER THE BODHI TREE

 

35. As he meditated, Siddhartha let go of all outside disturbances, and memories of pleasures from the past. He let go of all worldly thoughts and turned his mind to finding the ultimate truth about life. He asked himself: "How does suffering start? How can one be free from suffering?" At first many distracting images appeared in his mind. But finally his mind became very calm, like a pond of still water. In the calm of deep meditation, Siddhartha concentrated on how his own life had started.

 

a036_a

36) THÁI TỬ ĐẠT SỰ GIÁC NGỘ TỐI CAO

 

36. Lúc đầu, Thái Tử Siddhartha nhớ lại các tiền kiếp trước đây của ngài. Kế tiếp, ngài nhìn thấy chúng sinh được tái sinh theo luật nhân quả, hoặc là theo nghiệp của mình. Ngài thấy rằng những việc làm tốt lành dẫn đường, chuyển đổi đau khổ thành bình an. Sau đó, ngài thấy rằng nguồn gốc của đau khổ là sự tham lam, xuất phát từ các suy nghĩ (ích kỷ) cho rằng cá-nhân chúng ta thì quan trọng hơn người khác. Cuối cùng, ngài hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi sự suy nghĩ, mà đã gây tạo cho ngài đau khổ. Sự tự do nầy được gọi là Niết Bàn. Do đó, ở tuổi 35, Thái Tử Siddhartha trở thành Đức Phật, là Bậc Giác Ngộ Tối Cao.

36) THE SUPREME ENLIGHTENMENT

 

36. First, Siddhartha remembered his previous lives. Next, he saw how beings are reborn according to the law of cause and effect, or karma. He saw that good deeds lead the way, from suffering to peace. Then he saw that the origin of suffering is being greedy, which arises from thinking that we are more important than everybody else. Finally, he became completely free from thinking in a way that caused him any suffering. This freedom is called nirvana. So, at the age of 35, Siddhartha became the Buddha, the Supreme Enlightened One.

 

a037_a

37) VỊ BÀ LA MÔN ĐẶT CÁC CÂU HỎI VỚI ĐỨC PHẬT

 

37. Sau khi đạt được sự giác ngộ tối cao, Đức Phật vẫn ngồi vài ngày trong sự an lạc của Niết Bàn. Sau đó, một vị Bà La Môn, là một người ở giai cấp cao nhất, đi ngang qua cây nơi mà Đức Phật ngồi. Ông đảnh lễ Đức Phật và thưa hỏi ngài: "Một người muốn là một người Bà La Môn thật sự, và là một người cao quý, thì họ cần có phẩm chất nào?" Đức Phật trả lời: "Người Bà La Môn thật sự là người phải từ bỏ mọi điều ác. Ông ta phải từ bỏ mọi sự tự cao, cố gắng học và hiểu mọi sự vật, và ông sống một cuộc đời trong sạch. Sống theo cách nầy, ông ta xứng đáng được gọi là một vị Bà La Môn."

37) A BRAHMIN QUESTIONS THE BUDDHA

 

37. After attaining the supreme enlightenment, the Buddha remained sitting in the happiness of nirvana for several days. Later, a Brahmin, an upper caste man, came by the tree where the Buddha sat. He greeted the Buddha and asked: "What qualities does one have to have to be a true Brahmin and a noble person?" The Buddha replied: "The true Brahmin must give up all evil. He must give up all conceit, try to understanding all things and practice pure living. This way he will deserve to be called a Brahmin."

a038_a

38) ĐỨC PHẬT QUYẾT ĐỊNH GIẢNG DẠY

 

38. Sau khi nghỉ ngơi lâu dài, Đức Phật bắt đầu kế hoạch làm việc trong tương lại. Ngài nghĩ rằng: "Mặc dù Phật Pháp (sự giảng dạy của ta) thì sâu sắc, và khó hiểu đối với hầu hết mọi người, bởi vì chỉ có một số người có ít sự tham muốn. Những người nầy có thể nhận được Phật Pháp. Họ giống như những đóa hoa sen, thân cây sen mọc lên từ đáy hồ rồi vươn mình lên không trung, đón nhận được ánh nắng của mặt trời. Vì thế, ta sẽ không giữ bí mật chân lý rạng rỡ nầy. Ta sẽ làm cho chân lý nầy tỏa sáng khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người đều có thể hưởng được sự ích lợi."  

38) THE BUDDHA DECIDES TO TEACH

 

38. After a long rest, the Buddha began to plan what to do in the future. He thought: "Although the Dharma (teaching) is deep and will be difficult for most people to understand, there are some who only have a little craving. Such people may be able to accept the Dharma. They are like the lotuses that extend their stalks from the bottom of the pond up in the air, to receive sunshine. So I should not keep this radiant truth a secret. I should make it known everywhere, so that all people can benefit from it."

a039_a

39) ĐỨC PHẬT TÌM KIẾM CÁC VỊ ĐỒNG HÀNH TRƯỚC ĐÂY

 

39. Sau đó, Đức Phật nghĩ rằng: "Ai là người ta sẽ dạy đầu tiên? Người nầy cần phải có sự quan tâm về Phật Pháp, cũng như họ phải có óc minh mẫn để hiểu Phật Pháp một cách nhanh chóng." Đầu tiên, ngài nghĩ đến hai vị thầy già của ngài, Thầy Alara Kamala, và Thầy Uddaka Ramaputta. Nhưng cả hai vị thầy đều đã mất. Sau đó, ngài nhớ đến năm người bạn tu khổ hạnh của ngài, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama và Assaji. Khi ngài biết ra rằng họ đang sống ở Sarnath, gần Varanasi (Ba La Nại), ngài liền rời nơi trú ẩn và đi tìm họ.

39) THE BUDDHA SEEKS HIS FORMER COMPANIONS

 

39. Then the Buddha thought: "Who should I teach first? The person must be interested in the Dharma and quick to understand it." First he thought of his old teachers, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. But they had both died. Then he remembered his five ascetic friends, Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanama and Assaji. When he found out that they were living at Sarnath, near Varanasi, he left soon afterwards to find them.

a040_a

40) CUỘC GẶP GỠ VỚI NĂM VỊ ĐỒNG HÀNH

 

40. Tại Sarnath, khi năm nhà sư tu khổ hạnh trông thấy Đức Phật đi tới, họ quyết định sẽ không chào ngài, hoặc là họ sẽ không nói chuyện với ngài. Họ vẫn còn nghĩ rằng ngài là người tham lam, và ngài đã từ bỏ việc đi tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên, khi ngài tiến đến gần hơn, họ nhận ra rằng chung quanh người ngài tỏa sáng rực rỡ, và trông ngài rất cao quý. Họ rất ngạc nhiên, cho nên họ quên đi quyết định vừa rồi của họ. Họ đảnh lễ ngài, rồi họ cúng dường ngài nước, và họ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài một chỗ ngồi.

 

40) MEETING UP WITH HIS FIVE COMPANIONS

 

40. At Sarnath, when the five ascetics saw the Buddha coming, they decided not even to greet him or talk to him. They still thought that he was greedy and had given up his search for truth. But as he got closer, they realised that he was surrounded by a brilliant light and looked very noble. They were so astonished that they forgot about their previous decision. They greeted him, offered him some water and quickly prepared a seat.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 111)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 346)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 248)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 187)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 442)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3575)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8022)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 584)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1413)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 453)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 524)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 479)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 804)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
11 Tháng Giêng 201810:29 CH(Xem: 1021)
Hãy làm ơn suy ngẫm để trở thành người hiến tạng, hiến mắt, và hiến mô. Bạn có thể cứu người, hoặc là thay đổi cuộc đời người khác!
25 Tháng Mười Hai 20175:51 CH(Xem: 802)
Hiến tặng mạng sống cho một người đang có nhu cầu, là một hành động và cũng là một món quà cao quý nhất. Hành động Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể mở ra một cánh cửa hy vọng, dẫn đến một kết quả tốt đẹp, cho tất cả những ai đã tham gia.
19 Tháng Mười Hai 201710:13 SA(Xem: 1490)
Một phim quảng cáo mới cho dịch vụ công cộng (PSA), có tên là "Ông Chủ Và Con Chó", phát trên đài truyền hình nói về mối quan hệ giữa một ông chủ già và con chó của ông, và cũng cho chúng ta thấy lý do con chó được gọi là người bạn thân thiết nhất của con người.
04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 10868)
- "Khi anh dùng xong, anh tặng cho em được không?" cậu bé hỏi khi ngồi thẳng lưng lên. Mắt cậu vẫn thế. Miệng cậu hé ra để lộ chiếc răng cửa đã mất. - Người đàn ông quay mặt nhìn cậu bé với vẻ sửng sốt, anh hỏi: - "Quyển sách?" - "Dạ, không," cậu bé trả lời. - "Đôi mắt." cậu tiếp. - Khi cậu vừa nói xong, cậu xúc động. Mắt cậu mở lớn hơn, cho chúng ta nhìn rõ ràng là cậu bé bị mù.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 206)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 641)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 899)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 570)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 2667)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 5619)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2054)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
27 Tháng Mười Một 20177:00 SA(Xem: 1792)
Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26) - Ven Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka - Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl