Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

30 Tháng Giêng 201710:32 CH(Xem: 2417)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a041_a

41) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC CÁC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGÀI

 

41. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật nói với họ rằng: "Nầy các Tỳ Kheo, ta đã tìm ra chân lý để chấm dứt sự đau khổ (là Niết Bàn), và con đường để chấm dứt sự đau khổ. Nếu các ông học hỏi và thực hành con đường nầy, các ông sẽ mau chóng trở nên giác ngộ. Các ông khi làm việc phải có trách nhiệm, để hiểu biết các điều nầy." Lúc đầu, năm nhà sư nghi ngờ các lời nói của Đức Phật, và hỏi ngài nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, cuối cùng họ bắt đầu tin tưởng ngài, và họ muốn nghe các lời giảng dạy của ngài. Và như thế, bài giảng dạy đầu tiên của Đức Phật là cho năm nhà sư ở Sarnath.  

41) THE BUDDHA CONVINCES HIS COMPANIONS

 

41. After sitting down, the Buddha told them: "Monks! I have realised the truth of the end of suffering (nirvana), and the way to end suffering. If you learn and practice it, you will soon become enlightened. You must take responsibility for working to understand these things." At first, the five monks doubted his words and asked him many questions. But finally they began to trust him and wanted to hear his teaching. And so the Buddha gave his first teaching to the five monks at Sarnath.

a042_a

42) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

42. Đức Phật dạy cho họ về Bốn Sự Thật Cao Quý. Sự Thật Cao Quý thứ nhất nói về sự đau khổ có mặt là sự thật. Sự Thật Cao Quý thứ nhì nói về nguyên nhân của sự đau khổ; Sự Thật Cao Quý thứ ba nói về chấm dứt sự đau khổ là điều chúng ta có thể làm được; và Sự Thật Cao Quý thứ tư giải thích về con đường chúng ta đi theo để chấm dứt sự đau khổ. Trong bài giảng dạy đầu tiên nầy, ông Kondanna hiểu biết tất cả mọi điều, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông xin Đức Phật cho ông xuất gia để trở thành một nhà sư. Sau đó không lâu, bốn người kia cũng xin Đức Phật cho họ gia nhập vào tăng đoàn. Tất cả năm nhà sư thực hành siêng năng, cùng với sự giúp đỡ của Đức Phật, họ nhanh chóng trở thành các bậc hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là các vị A La Hán.

42) TEACHING THE FOUR NOBLE TRUTHS

 

42. The Buddha taught them the Four Noble Truths. The first Noble Truth was about the fact that suffering exists. The second was about the cause of suffering; the third was that it is possible to end suffering; and the fourth explained the path to be followed if you want to end suffering. During this first teaching, Kondanna understood everything and attained the first stage of enlightenment. Then he asked the Buddha to ordain him as a monk. Soon the other four also joined the Buddha's order. All five monks practiced diligently and with the help of the Buddha they soon became fully enlightened ones, or arahants.

 

a043_a

43) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN YASA

 

43. Đức Phật tiếp tục giảng dạy tại Vườn Nai (Lộc Uyển, Deer Park) ở Sarnath. Sau khi nghe các bài giảng dạy, một thanh niên trẻ tên là Yasa đến từ một gia đình giàu có, và các người bạn thân của anh xuất gia và trở thành các nhà sư. Sau đó, năm mươi thanh niên trẻ đến từ các gia đình thuộc giai cấp cao cũng đã rời nhà, và gia nhập vào Tăng Đoàn, để họ có một cuộc sống thực hành các lời giảng dạy của Đức Phật.

43) INSTRUCTING YASA

 

43. The Buddha continued teaching at the Deer Park in Sarnath. After hearing the teachings Yasa, a young man from a wealthy family, and his best friends left home and became monks. Later, fifty young men from high-caste families also left their homes and joined the community of monks to spend their lives practising the Buddha's teachings.

a044_a

44) TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

 

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sư là đệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."

44) SPREADING THE DHARMA

 

44. When the Buddha had sixty monks as his disciples (students) he held a meeting. He told them: "Go and spread the Dharma to other places, to give more people the chance of gaining freedom from suffering. Spread the Dharma so that human lives may be purified and brightened. There are people ready for the Dharma. They will be able to understand it. I myself will go to teach at Uruvela."


a045_a

45) ĐỨC PHẬT ĐẾN LÀNG URUVELA

 

45. Sau khi Đức Phật gửi 60 vị đệ tử A La Hán của ngài đi hoằng pháp lần đầu tiên, ngài du hành đến Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía đông nam, rồi đến làng Uruvela. Sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, nhiều người đàn ông rời nhà của họ, và trở thành các nhà sư. Sau đó, trong số người đó có hơn 1000 người trở thành các vị A La Hán, là các bậc hoàn toàn giác ngộ. 

45) GOING TO URUVELA VILLAGE 

 

45. After the Buddha sent out his sixty-arahant disciples for the first time, he travelled to Magadha in the southeast, to Uruvela village. After hearing the Buddha's teaching, many men left their homes and became monks. Later, more than 1,000 of them became fully enlightened arahants.

 

a046_a

46) ĐỨC PHẬT ĐẾN THÀNH PHỐ RAJAGAHA (VƯƠNG XÁ)

 

46. ​​Sau đó, Đức Phật đưa các vị đệ tử A La Hán của ngài đến thành phố Rajagaha. Ngài đến để giảng dạy và soi sáng cho vua Bimbisara (Tần Bà Sa La), và các người dân của ông, theo đúng lời hứa trước đây của ngài. Sau khi nghe xong Phật Pháp, vua Bimbisara quy y Đức Phật (mong được ngài bảo vệ và giúp đỡ), và ông trở thành đệ tử của ngài. Sau đó, ông cúng dường Công Viên Veluvana cho Đức Phật cùng Tăng Đoàn làm nơi cư trú. Công Viên Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm) trở thành tu viện đầu tiên của Phật Giáo. 

46) GOING TO THE CITY OF RAJAGAHA 

 

46. Then the Buddha took his arahant disciples to Rajagaha. He went to teach and enlighten King Bimbisara and his people, as he had previously promised the king he would. After hearing the Dharma, King Bimbisara took refuge (look for protection and help) in the Buddha and became his follower. Later, he donated Veluvana Park as a residence for the Buddha and the monks. Veluvana became the first Buddhist monastery.

 

a047_a

47) SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) CÚI LẠY SÁU PHƯƠNG HƯỚNG

 

47. Vào một buổi sáng từ Veluvana, Đức Phật trên đường đi khất thực hàng ngày, ngài đi ngang qua một người thanh niên trẻ tuổi tên là Sigala. Thanh niền nầy đang cúi lạy hướng đông, nam, tây và bắc. Sau đó, anh ta cúi lạy trên trời, và dưới đất. Sau khi lạy xong, anh ta rải hạt giống về sáu hướng. Đức Phật hỏi anh ta tại sao lại làm như thế. Sigala trả lời rằng bố anh trước khi ông mất, bảo anh hãy làm nghi lễ nầy mỗi ngày, để giúp cho anh tránh được những chuyện xấu xa có thể xảy đến cho anh.

47) SIGALA WORSHIPS IN THE SIX DIRECTIONS

 

47. One morning, on his way from Veluvana to beg for his daily alms food, the Buddha came across a young man named Sigala. The man was bowing to the east, south, west and north. Then he saluted the sky above and the earth below. He finished by scattering seeds in these six directions. The Buddha asked him why he did such things. Sigala replied that his father, before he died, asked him to do this ritual daily, to protect himself from any evil that might happen to him.

a048_a

48) ĐỨC PHẬT TRUYỀN NĂM GIỚI CHO SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) 

 

48. Đức Phật sau đó giải thích cho Sigala biết, lời nói của bố anh thật sự có ý nghĩa gì. Khi bố anh bảo anh cúi lạy sáu hướng, bố anh thật sự muốn anh nhớ rằng, anh nên tôn trọng và đối xử tử tế với tất cả chúng sinh trong tất cả sáu hướng. Bằng cách nầy, anh sẽ tạo nghiệp tốt, và vì thế anh sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, Đức Phật dạy Sigala không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy với vợ mình, không nói dối, và không uống rượu. Đây là các quy tắc huấn luyện được gọi là Năm Giới. 

48) GIVING THE FIVE PRECEPTS TO SIGALA

 

48. The Buddha then explained to Sigala what his father had really meant. By asking him to bow in the six directions, his father really wanted him to remember, respect and be kind to all living beings in all directions. By doing this he would create good karma and he would be protected. Finally, the Buddha instructed Sigala not to kill, steal, be unfaithful to his wife, lie or take intoxicants. These are the training rules known as the Five Precepts.

a049_a

49) UPATISSA VÀ KOLITA

 

49. Trong thời gian Đức Phật ở gần Rajagaha, có một vị thầy nổi tiếng, thuộc về các trường phái truyền thống. Thầy có khoảng hai trăm học viên, và trong số đó có Upatissa và Kolita. Hai học viên nầy là hai người bạn thân. Họ muốn học hỏi thêm về cuộc sống và cái chết, mà thầy họ không thể dạy cho họ được. Vì vậy, họ đồng ý với nhau rằng, họ sẽ đi tìm sự hiểu biết cao tột nhất, và ngay khi một người nào tìm thấy, người đó sẽ chia sẻ với người kia.

49) UPATISSA AND KOLITA

 

49. During the Buddha's stay near Rajagaha, there was a well-known teacher of one of the traditional schools. He had about two hundred students, and among them were Upatissa and Kolita. These two students were best friends. They wanted to learn more about life and death than their teacher had been able to teach them. So they agreed with each other that they would search for the highest knowledge, and as soon as one of them found it, he would share it with the other.

a050_a

50) CUỘC GẶP GỠ VỚI A-LA-HÁN ASSAJI

 

50. Một buổi sáng kia, Upatissa đi bộ về phía Rajagaha. Trên đường đi, anh đã gặp một nhà sư trông rất an lạc, và dường như ông đã vượt thoát ra khỏi mọi điều sợ hãi. Nhà sư nầy là Assaji, một vị A La Hán, một trong số năm nhà sư tu khổ hạnh trước kia. Upatissa đi về phía nhà sư và nói rằng: "Thưa Đại Đức, ai là thầy của Đại Đức, và ngài đã dạy Đại Đức điều gì?" Nhà sư trả lời với nụ cười: Thầy của tôi là một bậc giác ngộ, thuộc bộ tộc Sakya (Thích Ca). Ngài là Đức Phật, và tôi đang thực hành theo lời giảng dạy của ngài." 

50) MEETING THE ARAHANT ASSAJI

 

50. One morning Upatissa was walking towards Rajagaha. On the way there he met a monk who looked very peaceful and seemed to be free from all fear. This monk was the arahant Assaji, one of the five former ascetics. Upatissa went towards him and said: "Venerable master! Who is your teacher and what did he teach you?" The monk replied with a smile: "My teacher is a great sage of the Sakya clan. He is the Buddha, and I practice according to his teaching."

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 22)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 51)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 233)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 390)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 288)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 357)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 620)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 1013)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 1233)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 827)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 564)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 659)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 685)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1585)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 949)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 707)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1791)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1183)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4523)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8672)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 674)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1621)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2454)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
18 Tháng Tư 201910:00 SA(Xem: 1962)
Thiền không phải là nỗ lực tìm cầu để đạt được cái chưa có mà là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu thì liền thấy ra ngay đó đã có tất cả. Nhiều người nỗ lực tu luyện để thấy ra thực tánh pháp (hay kiến tánh) trong trạng thái thiền định xuất thần,
18 Tháng Tư 20199:00 SA(Xem: 1468)
Có một điều là, xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi chi đó thôi, chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được: ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nồng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, xiển dương phát triển v.v...
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1316)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 381)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 707)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 874)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4070)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 418)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 446)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,