Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

30 Tháng Giêng 201710:32 CH(Xem: 2015)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a041_a

41) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC CÁC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGÀI

 

41. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật nói với họ rằng: "Nầy các Tỳ Kheo, ta đã tìm ra chân lý để chấm dứt sự đau khổ (là Niết Bàn), và con đường để chấm dứt sự đau khổ. Nếu các ông học hỏi và thực hành con đường nầy, các ông sẽ mau chóng trở nên giác ngộ. Các ông khi làm việc phải có trách nhiệm, để hiểu biết các điều nầy." Lúc đầu, năm nhà sư nghi ngờ các lời nói của Đức Phật, và hỏi ngài nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, cuối cùng họ bắt đầu tin tưởng ngài, và họ muốn nghe các lời giảng dạy của ngài. Và như thế, bài giảng dạy đầu tiên của Đức Phật là cho năm nhà sư ở Sarnath.  

41) THE BUDDHA CONVINCES HIS COMPANIONS

 

41. After sitting down, the Buddha told them: "Monks! I have realised the truth of the end of suffering (nirvana), and the way to end suffering. If you learn and practice it, you will soon become enlightened. You must take responsibility for working to understand these things." At first, the five monks doubted his words and asked him many questions. But finally they began to trust him and wanted to hear his teaching. And so the Buddha gave his first teaching to the five monks at Sarnath.

a042_a

42) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

42. Đức Phật dạy cho họ về Bốn Sự Thật Cao Quý. Sự Thật Cao Quý thứ nhất nói về sự đau khổ có mặt là sự thật. Sự Thật Cao Quý thứ nhì nói về nguyên nhân của sự đau khổ; Sự Thật Cao Quý thứ ba nói về chấm dứt sự đau khổ là điều chúng ta có thể làm được; và Sự Thật Cao Quý thứ tư giải thích về con đường chúng ta đi theo để chấm dứt sự đau khổ. Trong bài giảng dạy đầu tiên nầy, ông Kondanna hiểu biết tất cả mọi điều, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông xin Đức Phật cho ông xuất gia để trở thành một nhà sư. Sau đó không lâu, bốn người kia cũng xin Đức Phật cho họ gia nhập vào tăng đoàn. Tất cả năm nhà sư thực hành siêng năng, cùng với sự giúp đỡ của Đức Phật, họ nhanh chóng trở thành các bậc hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là các vị A La Hán.

42) TEACHING THE FOUR NOBLE TRUTHS

 

42. The Buddha taught them the Four Noble Truths. The first Noble Truth was about the fact that suffering exists. The second was about the cause of suffering; the third was that it is possible to end suffering; and the fourth explained the path to be followed if you want to end suffering. During this first teaching, Kondanna understood everything and attained the first stage of enlightenment. Then he asked the Buddha to ordain him as a monk. Soon the other four also joined the Buddha's order. All five monks practiced diligently and with the help of the Buddha they soon became fully enlightened ones, or arahants.

 

a043_a

43) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN YASA

 

43. Đức Phật tiếp tục giảng dạy tại Vườn Nai (Lộc Uyển, Deer Park) ở Sarnath. Sau khi nghe các bài giảng dạy, một thanh niên trẻ tên là Yasa đến từ một gia đình giàu có, và các người bạn thân của anh xuất gia và trở thành các nhà sư. Sau đó, năm mươi thanh niên trẻ đến từ các gia đình thuộc giai cấp cao cũng đã rời nhà, và gia nhập vào Tăng Đoàn, để họ có một cuộc sống thực hành các lời giảng dạy của Đức Phật.

43) INSTRUCTING YASA

 

43. The Buddha continued teaching at the Deer Park in Sarnath. After hearing the teachings Yasa, a young man from a wealthy family, and his best friends left home and became monks. Later, fifty young men from high-caste families also left their homes and joined the community of monks to spend their lives practising the Buddha's teachings.

a044_a

44) TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

 

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sư là đệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."

44) SPREADING THE DHARMA

 

44. When the Buddha had sixty monks as his disciples (students) he held a meeting. He told them: "Go and spread the Dharma to other places, to give more people the chance of gaining freedom from suffering. Spread the Dharma so that human lives may be purified and brightened. There are people ready for the Dharma. They will be able to understand it. I myself will go to teach at Uruvela."


a045_a

45) ĐỨC PHẬT ĐẾN LÀNG URUVELA

 

45. Sau khi Đức Phật gửi 60 vị đệ tử A La Hán của ngài đi hoằng pháp lần đầu tiên, ngài du hành đến Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía đông nam, rồi đến làng Uruvela. Sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, nhiều người đàn ông rời nhà của họ, và trở thành các nhà sư. Sau đó, trong số người đó có hơn 1000 người trở thành các vị A La Hán, là các bậc hoàn toàn giác ngộ. 

45) GOING TO URUVELA VILLAGE 

 

45. After the Buddha sent out his sixty-arahant disciples for the first time, he travelled to Magadha in the southeast, to Uruvela village. After hearing the Buddha's teaching, many men left their homes and became monks. Later, more than 1,000 of them became fully enlightened arahants.

 

a046_a

46) ĐỨC PHẬT ĐẾN THÀNH PHỐ RAJAGAHA (VƯƠNG XÁ)

 

46. ​​Sau đó, Đức Phật đưa các vị đệ tử A La Hán của ngài đến thành phố Rajagaha. Ngài đến để giảng dạy và soi sáng cho vua Bimbisara (Tần Bà Sa La), và các người dân của ông, theo đúng lời hứa trước đây của ngài. Sau khi nghe xong Phật Pháp, vua Bimbisara quy y Đức Phật (mong được ngài bảo vệ và giúp đỡ), và ông trở thành đệ tử của ngài. Sau đó, ông cúng dường Công Viên Veluvana cho Đức Phật cùng Tăng Đoàn làm nơi cư trú. Công Viên Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm) trở thành tu viện đầu tiên của Phật Giáo. 

46) GOING TO THE CITY OF RAJAGAHA 

 

46. Then the Buddha took his arahant disciples to Rajagaha. He went to teach and enlighten King Bimbisara and his people, as he had previously promised the king he would. After hearing the Dharma, King Bimbisara took refuge (look for protection and help) in the Buddha and became his follower. Later, he donated Veluvana Park as a residence for the Buddha and the monks. Veluvana became the first Buddhist monastery.

 

a047_a

47) SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) CÚI LẠY SÁU PHƯƠNG HƯỚNG

 

47. Vào một buổi sáng từ Veluvana, Đức Phật trên đường đi khất thực hàng ngày, ngài đi ngang qua một người thanh niên trẻ tuổi tên là Sigala. Thanh niền nầy đang cúi lạy hướng đông, nam, tây và bắc. Sau đó, anh ta cúi lạy trên trời, và dưới đất. Sau khi lạy xong, anh ta rải hạt giống về sáu hướng. Đức Phật hỏi anh ta tại sao lại làm như thế. Sigala trả lời rằng bố anh trước khi ông mất, bảo anh hãy làm nghi lễ nầy mỗi ngày, để giúp cho anh tránh được những chuyện xấu xa có thể xảy đến cho anh.

47) SIGALA WORSHIPS IN THE SIX DIRECTIONS

 

47. One morning, on his way from Veluvana to beg for his daily alms food, the Buddha came across a young man named Sigala. The man was bowing to the east, south, west and north. Then he saluted the sky above and the earth below. He finished by scattering seeds in these six directions. The Buddha asked him why he did such things. Sigala replied that his father, before he died, asked him to do this ritual daily, to protect himself from any evil that might happen to him.

a048_a

48) ĐỨC PHẬT TRUYỀN NĂM GIỚI CHO SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) 

 

48. Đức Phật sau đó giải thích cho Sigala biết, lời nói của bố anh thật sự có ý nghĩa gì. Khi bố anh bảo anh cúi lạy sáu hướng, bố anh thật sự muốn anh nhớ rằng, anh nên tôn trọng và đối xử tử tế với tất cả chúng sinh trong tất cả sáu hướng. Bằng cách nầy, anh sẽ tạo nghiệp tốt, và vì thế anh sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, Đức Phật dạy Sigala không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy với vợ mình, không nói dối, và không uống rượu. Đây là các quy tắc huấn luyện được gọi là Năm Giới. 

48) GIVING THE FIVE PRECEPTS TO SIGALA

 

48. The Buddha then explained to Sigala what his father had really meant. By asking him to bow in the six directions, his father really wanted him to remember, respect and be kind to all living beings in all directions. By doing this he would create good karma and he would be protected. Finally, the Buddha instructed Sigala not to kill, steal, be unfaithful to his wife, lie or take intoxicants. These are the training rules known as the Five Precepts.

a049_a

49) UPATISSA VÀ KOLITA

 

49. Trong thời gian Đức Phật ở gần Rajagaha, có một vị thầy nổi tiếng, thuộc về các trường phái truyền thống. Thầy có khoảng hai trăm học viên, và trong số đó có Upatissa và Kolita. Hai học viên nầy là hai người bạn thân. Họ muốn học hỏi thêm về cuộc sống và cái chết, mà thầy họ không thể dạy cho họ được. Vì vậy, họ đồng ý với nhau rằng, họ sẽ đi tìm sự hiểu biết cao tột nhất, và ngay khi một người nào tìm thấy, người đó sẽ chia sẻ với người kia.

49) UPATISSA AND KOLITA

 

49. During the Buddha's stay near Rajagaha, there was a well-known teacher of one of the traditional schools. He had about two hundred students, and among them were Upatissa and Kolita. These two students were best friends. They wanted to learn more about life and death than their teacher had been able to teach them. So they agreed with each other that they would search for the highest knowledge, and as soon as one of them found it, he would share it with the other.

a050_a

50) CUỘC GẶP GỠ VỚI A-LA-HÁN ASSAJI

 

50. Một buổi sáng kia, Upatissa đi bộ về phía Rajagaha. Trên đường đi, anh đã gặp một nhà sư trông rất an lạc, và dường như ông đã vượt thoát ra khỏi mọi điều sợ hãi. Nhà sư nầy là Assaji, một vị A La Hán, một trong số năm nhà sư tu khổ hạnh trước kia. Upatissa đi về phía nhà sư và nói rằng: "Thưa Đại Đức, ai là thầy của Đại Đức, và ngài đã dạy Đại Đức điều gì?" Nhà sư trả lời với nụ cười: Thầy của tôi là một bậc giác ngộ, thuộc bộ tộc Sakya (Thích Ca). Ngài là Đức Phật, và tôi đang thực hành theo lời giảng dạy của ngài." 

50) MEETING THE ARAHANT ASSAJI

 

50. One morning Upatissa was walking towards Rajagaha. On the way there he met a monk who looked very peaceful and seemed to be free from all fear. This monk was the arahant Assaji, one of the five former ascetics. Upatissa went towards him and said: "Venerable master! Who is your teacher and what did he teach you?" The monk replied with a smile: "My teacher is a great sage of the Sakya clan. He is the Buddha, and I practice according to his teaching."

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 284)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 113)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 169)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 188)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 181)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 402)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 656)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3915)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1002)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 467744)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1580)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 592)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 770)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1086)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 704)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1476)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2203)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1143)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 152)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 717)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3594)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6127)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2589)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.