Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

30 Tháng Giêng 201710:32 CH(Xem: 1444)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a041_a

41) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC CÁC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGÀI

 

41. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật nói với họ rằng: "Nầy các Tỳ Kheo, ta đã tìm ra chân lý để chấm dứt sự đau khổ (là Niết Bàn), và con đường để chấm dứt sự đau khổ. Nếu các ông học hỏi và thực hành con đường nầy, các ông sẽ mau chóng trở nên giác ngộ. Các ông khi làm việc phải có trách nhiệm, để hiểu biết các điều nầy." Lúc đầu, năm nhà sư nghi ngờ các lời nói của Đức Phật, và hỏi ngài nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, cuối cùng họ bắt đầu tin tưởng ngài, và họ muốn nghe các lời giảng dạy của ngài. Và như thế, bài giảng dạy đầu tiên của Đức Phật là cho năm nhà sư ở Sarnath.  

41) THE BUDDHA CONVINCES HIS COMPANIONS

 

41. After sitting down, the Buddha told them: "Monks! I have realised the truth of the end of suffering (nirvana), and the way to end suffering. If you learn and practice it, you will soon become enlightened. You must take responsibility for working to understand these things." At first, the five monks doubted his words and asked him many questions. But finally they began to trust him and wanted to hear his teaching. And so the Buddha gave his first teaching to the five monks at Sarnath.

a042_a

42) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

42. Đức Phật dạy cho họ về Bốn Sự Thật Cao Quý. Sự Thật Cao Quý thứ nhất nói về sự đau khổ có mặt là sự thật. Sự Thật Cao Quý thứ nhì nói về nguyên nhân của sự đau khổ; Sự Thật Cao Quý thứ ba nói về chấm dứt sự đau khổ là điều chúng ta có thể làm được; và Sự Thật Cao Quý thứ tư giải thích về con đường chúng ta đi theo để chấm dứt sự đau khổ. Trong bài giảng dạy đầu tiên nầy, ông Kondanna hiểu biết tất cả mọi điều, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông xin Đức Phật cho ông xuất gia để trở thành một nhà sư. Sau đó không lâu, bốn người kia cũng xin Đức Phật cho họ gia nhập vào tăng đoàn. Tất cả năm nhà sư thực hành siêng năng, cùng với sự giúp đỡ của Đức Phật, họ nhanh chóng trở thành các bậc hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là các vị A La Hán.

42) TEACHING THE FOUR NOBLE TRUTHS

 

42. The Buddha taught them the Four Noble Truths. The first Noble Truth was about the fact that suffering exists. The second was about the cause of suffering; the third was that it is possible to end suffering; and the fourth explained the path to be followed if you want to end suffering. During this first teaching, Kondanna understood everything and attained the first stage of enlightenment. Then he asked the Buddha to ordain him as a monk. Soon the other four also joined the Buddha's order. All five monks practiced diligently and with the help of the Buddha they soon became fully enlightened ones, or arahants.

 

a043_a

43) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN YASA

 

43. Đức Phật tiếp tục giảng dạy tại Vườn Nai (Lộc Uyển, Deer Park) ở Sarnath. Sau khi nghe các bài giảng dạy, một thanh niên trẻ tên là Yasa đến từ một gia đình giàu có, và các người bạn thân của anh xuất gia và trở thành các nhà sư. Sau đó, năm mươi thanh niên trẻ đến từ các gia đình thuộc giai cấp cao cũng đã rời nhà, và gia nhập vào Tăng Đoàn, để họ có một cuộc sống thực hành các lời giảng dạy của Đức Phật.

43) INSTRUCTING YASA

 

43. The Buddha continued teaching at the Deer Park in Sarnath. After hearing the teachings Yasa, a young man from a wealthy family, and his best friends left home and became monks. Later, fifty young men from high-caste families also left their homes and joined the community of monks to spend their lives practising the Buddha's teachings.

a044_a

44) TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

 

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sư là đệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."

44) SPREADING THE DHARMA

 

44. When the Buddha had sixty monks as his disciples (students) he held a meeting. He told them: "Go and spread the Dharma to other places, to give more people the chance of gaining freedom from suffering. Spread the Dharma so that human lives may be purified and brightened. There are people ready for the Dharma. They will be able to understand it. I myself will go to teach at Uruvela."


a045_a

45) ĐỨC PHẬT ĐẾN LÀNG URUVELA

 

45. Sau khi Đức Phật gửi 60 vị đệ tử A La Hán của ngài đi hoằng pháp lần đầu tiên, ngài du hành đến Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía đông nam, rồi đến làng Uruvela. Sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, nhiều người đàn ông rời nhà của họ, và trở thành các nhà sư. Sau đó, trong số người đó có hơn 1000 người trở thành các vị A La Hán, là các bậc hoàn toàn giác ngộ. 

45) GOING TO URUVELA VILLAGE 

 

45. After the Buddha sent out his sixty-arahant disciples for the first time, he travelled to Magadha in the southeast, to Uruvela village. After hearing the Buddha's teaching, many men left their homes and became monks. Later, more than 1,000 of them became fully enlightened arahants.

 

a046_a

46) ĐỨC PHẬT ĐẾN THÀNH PHỐ RAJAGAHA (VƯƠNG XÁ)

 

46. ​​Sau đó, Đức Phật đưa các vị đệ tử A La Hán của ngài đến thành phố Rajagaha. Ngài đến để giảng dạy và soi sáng cho vua Bimbisara (Tần Bà Sa La), và các người dân của ông, theo đúng lời hứa trước đây của ngài. Sau khi nghe xong Phật Pháp, vua Bimbisara quy y Đức Phật (mong được ngài bảo vệ và giúp đỡ), và ông trở thành đệ tử của ngài. Sau đó, ông cúng dường Công Viên Veluvana cho Đức Phật cùng Tăng Đoàn làm nơi cư trú. Công Viên Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm) trở thành tu viện đầu tiên của Phật Giáo. 

46) GOING TO THE CITY OF RAJAGAHA 

 

46. Then the Buddha took his arahant disciples to Rajagaha. He went to teach and enlighten King Bimbisara and his people, as he had previously promised the king he would. After hearing the Dharma, King Bimbisara took refuge (look for protection and help) in the Buddha and became his follower. Later, he donated Veluvana Park as a residence for the Buddha and the monks. Veluvana became the first Buddhist monastery.

 

a047_a

47) SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) CÚI LẠY SÁU PHƯƠNG HƯỚNG

 

47. Vào một buổi sáng từ Veluvana, Đức Phật trên đường đi khất thực hàng ngày, ngài đi ngang qua một người thanh niên trẻ tuổi tên là Sigala. Thanh niền nầy đang cúi lạy hướng đông, nam, tây và bắc. Sau đó, anh ta cúi lạy trên trời, và dưới đất. Sau khi lạy xong, anh ta rải hạt giống về sáu hướng. Đức Phật hỏi anh ta tại sao lại làm như thế. Sigala trả lời rằng bố anh trước khi ông mất, bảo anh hãy làm nghi lễ nầy mỗi ngày, để giúp cho anh tránh được những chuyện xấu xa có thể xảy đến cho anh.

47) SIGALA WORSHIPS IN THE SIX DIRECTIONS

 

47. One morning, on his way from Veluvana to beg for his daily alms food, the Buddha came across a young man named Sigala. The man was bowing to the east, south, west and north. Then he saluted the sky above and the earth below. He finished by scattering seeds in these six directions. The Buddha asked him why he did such things. Sigala replied that his father, before he died, asked him to do this ritual daily, to protect himself from any evil that might happen to him.

a048_a

48) ĐỨC PHẬT TRUYỀN NĂM GIỚI CHO SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) 

 

48. Đức Phật sau đó giải thích cho Sigala biết, lời nói của bố anh thật sự có ý nghĩa gì. Khi bố anh bảo anh cúi lạy sáu hướng, bố anh thật sự muốn anh nhớ rằng, anh nên tôn trọng và đối xử tử tế với tất cả chúng sinh trong tất cả sáu hướng. Bằng cách nầy, anh sẽ tạo nghiệp tốt, và vì thế anh sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, Đức Phật dạy Sigala không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy với vợ mình, không nói dối, và không uống rượu. Đây là các quy tắc huấn luyện được gọi là Năm Giới. 

48) GIVING THE FIVE PRECEPTS TO SIGALA

 

48. The Buddha then explained to Sigala what his father had really meant. By asking him to bow in the six directions, his father really wanted him to remember, respect and be kind to all living beings in all directions. By doing this he would create good karma and he would be protected. Finally, the Buddha instructed Sigala not to kill, steal, be unfaithful to his wife, lie or take intoxicants. These are the training rules known as the Five Precepts.

a049_a

49) UPATISSA VÀ KOLITA

 

49. Trong thời gian Đức Phật ở gần Rajagaha, có một vị thầy nổi tiếng, thuộc về các trường phái truyền thống. Thầy có khoảng hai trăm học viên, và trong số đó có Upatissa và Kolita. Hai học viên nầy là hai người bạn thân. Họ muốn học hỏi thêm về cuộc sống và cái chết, mà thầy họ không thể dạy cho họ được. Vì vậy, họ đồng ý với nhau rằng, họ sẽ đi tìm sự hiểu biết cao tột nhất, và ngay khi một người nào tìm thấy, người đó sẽ chia sẻ với người kia.

49) UPATISSA AND KOLITA

 

49. During the Buddha's stay near Rajagaha, there was a well-known teacher of one of the traditional schools. He had about two hundred students, and among them were Upatissa and Kolita. These two students were best friends. They wanted to learn more about life and death than their teacher had been able to teach them. So they agreed with each other that they would search for the highest knowledge, and as soon as one of them found it, he would share it with the other.

a050_a

50) CUỘC GẶP GỠ VỚI A-LA-HÁN ASSAJI

 

50. Một buổi sáng kia, Upatissa đi bộ về phía Rajagaha. Trên đường đi, anh đã gặp một nhà sư trông rất an lạc, và dường như ông đã vượt thoát ra khỏi mọi điều sợ hãi. Nhà sư nầy là Assaji, một vị A La Hán, một trong số năm nhà sư tu khổ hạnh trước kia. Upatissa đi về phía nhà sư và nói rằng: "Thưa Đại Đức, ai là thầy của Đại Đức, và ngài đã dạy Đại Đức điều gì?" Nhà sư trả lời với nụ cười: Thầy của tôi là một bậc giác ngộ, thuộc bộ tộc Sakya (Thích Ca). Ngài là Đức Phật, và tôi đang thực hành theo lời giảng dạy của ngài." 

50) MEETING THE ARAHANT ASSAJI

 

50. One morning Upatissa was walking towards Rajagaha. On the way there he met a monk who looked very peaceful and seemed to be free from all fear. This monk was the arahant Assaji, one of the five former ascetics. Upatissa went towards him and said: "Venerable master! Who is your teacher and what did he teach you?" The monk replied with a smile: "My teacher is a great sage of the Sakya clan. He is the Buddha, and I practice according to his teaching."

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3230)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 7793)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 160)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 244970)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 679)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 240)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 274)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 265)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 598)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
11 Tháng Giêng 201810:29 CH(Xem: 820)
Hãy làm ơn suy ngẫm để trở thành người hiến tạng, hiến mắt, và hiến mô. Bạn có thể cứu người, hoặc là thay đổi cuộc đời người khác!
25 Tháng Mười Hai 20175:51 CH(Xem: 544)
Hiến tặng mạng sống cho một người đang có nhu cầu, là một hành động và cũng là một món quà cao quý nhất. Hành động Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể mở ra một cánh cửa hy vọng, dẫn đến một kết quả tốt đẹp, cho tất cả những ai đã tham gia.
19 Tháng Mười Hai 201710:13 SA(Xem: 1078)
Một phim quảng cáo mới cho dịch vụ công cộng (PSA), có tên là "Ông Chủ Và Con Chó", phát trên đài truyền hình nói về mối quan hệ giữa một ông chủ già và con chó của ông, và cũng cho chúng ta thấy lý do con chó được gọi là người bạn thân thiết nhất của con người.
04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 10589)
- "Khi anh dùng xong, anh tặng cho em được không?" cậu bé hỏi khi ngồi thẳng lưng lên. Mắt cậu vẫn thế. Miệng cậu hé ra để lộ chiếc răng cửa đã mất. - Người đàn ông quay mặt nhìn cậu bé với vẻ sửng sốt, anh hỏi: - "Quyển sách?" - "Dạ, không," cậu bé trả lời. - "Đôi mắt." cậu tiếp. - Khi cậu vừa nói xong, cậu xúc động. Mắt cậu mở lớn hơn, cho chúng ta nhìn rõ ràng là cậu bé bị mù.
22 Tháng Mười Một 20179:00 SA(Xem: 389)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
22 Tháng Mười Một 20178:00 SA(Xem: 1060)
Sau một thời gian khá lâu, Jack đã không có dịp gặp lại ông lão. Lý do là bởi vì anh đi học ở đại học, bởi vì những cô bạn gái, bởi vì sự nghiệp, và bởi vì cuộc sống bận rộn. Thật ra, là Jack đã di chuyển đến một vùng đất xa xôi, để theo đuổi các ước mơ của mình. Ở chỗ mới, trong một cuộc sống đầy vội vã, và bận rộn, Jack có ít thời giờ để nghĩ về quá khứ,
26 Tháng Mười 201710:00 SA(Xem: 1033)
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM: - Bật Unikey lên - Mở hộp công cụ của Unikey bằng cách bấm phím nóng CTRL+SHIFT+F6, hoặc là: vào Khay Hệ Thống (System Tray) góc phải phía dưới của màn hình, rồi trên biểu tượng của Unikey (chữ V hoặc chữ E), bấm nút tay phải của con chuột (mouse), rồi chọn Công Cụ
13 Tháng Chín 201710:45 CH(Xem: 605)
Mười sáu năm về trước, tôi đã học được bài học này. Lúc đó tôi ngồi băng sau của chiếc xe taxi chạy trong thành phố Nữu Ước. Câu chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi leo lên chiếc xe taxi, và ông tài xế chạy đến trạm Grand Central Station. Xe taxi đang chạy trên đường kẻ phía bên phải, và thình lình, một chiếc xe màu đen vụt ra khỏi bãi đậu xe
07 Tháng Tám 201711:39 SA(Xem: 1048)
Một anh con trai đưa ông bố đến một nhà hàng ăn tối. Ông bố thì rất già và yếu, cho nên trong lúc ông ăn, ông đã làm rơi vãi thức ăn trên áo sơ mi và quần tây của ông. Những thực khách khác nhìn ông bố cảm thấy khó chịu, trong khi anh con trai thì lại bình tĩnh. Sau khi ông bố ăn xong, anh con trai chẳng hề xấu hổ, anh lặng lẽ đưa bố vào phòng vệ sinh,
06 Tháng Tám 201710:44 CH(Xem: 624)
Một ông bố đang đọc một cuốn tạp chí, và cô con gái nhỏ của ông thỉnh thoảng chạy đến làm cho ông bố phân tâm. Để làm cho cô bé bận rộn, ông bố đã xé một tờ giấy mà trên đó có in một tấm bản đồ thế giới. Ông bố xé toạc tờ giấy ra làm nhiều mảnh, và ông bảo cô bé đi về phòng cô, rồi cô hãy sắp xếp tờ giấy thành tấm bản đồ giống như trước.
22 Tháng Hai 201810:01 CH(Xem: 405)
Vào hôm thứ Tư (ngày 14/2/2018), có ít nhất là 17 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại Trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas ở Quận Broward, tiểu bang Florida. Cuộc tấn công, được xem là do một học sinh đã bị trục xuất tên Nikolas Cruz, 19 tuổi, là một hành động mới nhất của khuynh hướng bạo động bằng súng khủng khiếp của Hoa Kỳ.
09 Tháng Bảy 20176:27 SA(Xem: 1860)
Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng thông báo khoá tu “Sống Vui Trong Chánh Pháp” được tổ chức 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, (7, 8, và 9 tháng 7 năm 2017), do Tăng Đoàn TVTL Đại Đăng hướng dẫn. Mỗi ngày bắt đầu từ: 9:00 A.M. đến 7:00 P.M.
27 Tháng Giêng 20175:39 CH(Xem: 1667)
Ngày 20/1/2017, là khi nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama chấm dứt, chúng ta hãy nhìn lại các mối quan hệ thân thiện của ông với các Phật Tử trên toàn thế giới. Tổng Thống Obama đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần (và làm cho Trung Quốc giận dữ), rồi ông gặp một lần với Ni Sư Pema Chödrön, Ni Sư đã mô tả ông là người tử tế và thành thật.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 573)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 244970)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 1841)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 286)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 1841)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 5025)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 1531)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
27 Tháng Mười Một 20177:00 SA(Xem: 1441)
Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26) - Ven Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka - Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl
18 Tháng Mười Một 20179:28 SA(Xem: 1065)
Trong số các tăng ni giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, hiển nhiên không ai khét tiếng hơn là tác giả của bài thi kệ nầy, ông là một tên cướp và cũng là kẻ giết người Angulimala. Ban đầu, ông có tên là Ahimsaka (có nghĩa là người không hại ai cả), ông là con của một vị giáo sĩ Bà La Môn dưới thời vua Kosala,