Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

30 Tháng Giêng 201710:32 CH(Xem: 5789)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a041_a

41) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC CÁC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGÀI

 

41. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật nói với họ rằng: "Nầy các Tỳ Kheo, ta đã tìm ra chân lý để chấm dứt sự đau khổ (là Niết Bàn), và con đường để chấm dứt sự đau khổ. Nếu các ông học hỏithực hành con đường nầy, các ông sẽ mau chóng trở nên giác ngộ. Các ông khi làm việc phảitrách nhiệm, để hiểu biết các điều nầy." Lúc đầu, năm nhà sư nghi ngờ các lời nói của Đức Phật, và hỏi ngài nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, cuối cùng họ bắt đầu tin tưởng ngài, và họ muốn nghe các lời giảng dạy của ngài. Và như thế, bài giảng dạy đầu tiên của Đức Phật là cho năm nhà sư ở Sarnath.  

41) THE BUDDHA CONVINCES HIS COMPANIONS

 

41. After sitting down, the Buddha told them: "Monks! I have realised the truth of the end of suffering (nirvana), and the way to end suffering. If you learn and practice it, you will soon become enlightened. You must take responsibility for working to understand these things." At first, the five monks doubted his words and asked him many questions. But finally they began to trust him and wanted to hear his teaching. And so the Buddha gave his first teaching to the five monks at Sarnath.

a042_a

42) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

42. Đức Phật dạy cho họ về Bốn Sự Thật Cao Quý. Sự Thật Cao Quý thứ nhất nói về sự đau khổ có mặt là sự thật. Sự Thật Cao Quý thứ nhì nói về nguyên nhân của sự đau khổ; Sự Thật Cao Quý thứ ba nói về chấm dứt sự đau khổ là điều chúng ta có thể làm được; và Sự Thật Cao Quý thứ tư giải thích về con đường chúng ta đi theo để chấm dứt sự đau khổ. Trong bài giảng dạy đầu tiên nầy, ông Kondanna hiểu biết tất cả mọi điều, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông xin Đức Phật cho ông xuất gia để trở thành một nhà sư. Sau đó không lâu, bốn người kia cũng xin Đức Phật cho họ gia nhập vào tăng đoàn. Tất cả năm nhà sư thực hành siêng năng, cùng với sự giúp đỡ của Đức Phật, họ nhanh chóng trở thành các bậc hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là các vị A La Hán.

42) TEACHING THE FOUR NOBLE TRUTHS

 

42. The Buddha taught them the Four Noble Truths. The first Noble Truth was about the fact that suffering exists. The second was about the cause of suffering; the third was that it is possible to end suffering; and the fourth explained the path to be followed if you want to end suffering. During this first teaching, Kondanna understood everything and attained the first stage of enlightenment. Then he asked the Buddha to ordain him as a monk. Soon the other four also joined the Buddha's order. All five monks practiced diligently and with the help of the Buddha they soon became fully enlightened ones, or arahants.

 

a043_a

43) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN YASA

 

43. Đức Phật tiếp tục giảng dạy tại Vườn Nai (Lộc Uyển, Deer Park) ở Sarnath. Sau khi nghe các bài giảng dạy, một thanh niên trẻ tên là Yasa đến từ một gia đình giàu có, và các người bạn thân của anh xuất giatrở thành các nhà sư. Sau đó, năm mươi thanh niên trẻ đến từ các gia đình thuộc giai cấp cao cũng đã rời nhà, và gia nhập vào Tăng Đoàn, để họ có một cuộc sống thực hành các lời giảng dạy của Đức Phật.

43) INSTRUCTING YASA

 

43. The Buddha continued teaching at the Deer Park in Sarnath. After hearing the teachings Yasa, a young man from a wealthy family, and his best friends left home and became monks. Later, fifty young men from high-caste families also left their homes and joined the community of monks to spend their lives practising the Buddha's teachings.

a044_a

44) TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

 

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sưđệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."

44) SPREADING THE DHARMA

 

44. When the Buddha had sixty monks as his disciples (students) he held a meeting. He told them: "Go and spread the Dharma to other places, to give more people the chance of gaining freedom from suffering. Spread the Dharma so that human lives may be purified and brightened. There are people ready for the Dharma. They will be able to understand it. I myself will go to teach at Uruvela."


a045_a

45) ĐỨC PHẬT ĐẾN LÀNG URUVELA

 

45. Sau khi Đức Phật gửi 60 vị đệ tử A La Hán của ngài đi hoằng pháp lần đầu tiên, ngài du hành đến Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía đông nam, rồi đến làng Uruvela. Sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, nhiều người đàn ông rời nhà của họ, và trở thành các nhà sư. Sau đó, trong số người đó có hơn 1000 người trở thành các vị A La Hán, là các bậc hoàn toàn giác ngộ

45) GOING TO URUVELA VILLAGE 

 

45. After the Buddha sent out his sixty-arahant disciples for the first time, he travelled to Magadha in the southeast, to Uruvela village. After hearing the Buddha's teaching, many men left their homes and became monks. Later, more than 1,000 of them became fully enlightened arahants.

 

a046_a

46) ĐỨC PHẬT ĐẾN THÀNH PHỐ RAJAGAHA (VƯƠNG XÁ)

 

46. ​​Sau đó, Đức Phật đưa các vị đệ tử A La Hán của ngài đến thành phố Rajagaha. Ngài đến để giảng dạy và soi sáng cho vua Bimbisara (Tần Bà Sa La), và các người dân của ông, theo đúng lời hứa trước đây của ngài. Sau khi nghe xong Phật Pháp, vua Bimbisara quy y Đức Phật (mong được ngài bảo vệ và giúp đỡ), và ông trở thành đệ tử của ngài. Sau đó, ông cúng dường Công Viên Veluvana cho Đức Phật cùng Tăng Đoàn làm nơi cư trú. Công Viên Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm) trở thành tu viện đầu tiên của Phật Giáo

46) GOING TO THE CITY OF RAJAGAHA 

 

46. Then the Buddha took his arahant disciples to Rajagaha. He went to teach and enlighten King Bimbisara and his people, as he had previously promised the king he would. After hearing the Dharma, King Bimbisara took refuge (look for protection and help) in the Buddha and became his follower. Later, he donated Veluvana Park as a residence for the Buddha and the monks. Veluvana became the first Buddhist monastery.

 

a047_a

47) SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) CÚI LẠY SÁU PHƯƠNG HƯỚNG

 

47. Vào một buổi sáng từ Veluvana, Đức Phật trên đường đi khất thực hàng ngày, ngài đi ngang qua một người thanh niên trẻ tuổi tên là Sigala. Thanh niền nầy đang cúi lạy hướng đông, nam, tây và bắc. Sau đó, anh ta cúi lạy trên trời, và dưới đất. Sau khi lạy xong, anh ta rải hạt giống về sáu hướng. Đức Phật hỏi anh ta tại sao lại làm như thế. Sigala trả lời rằng bố anh trước khi ông mất, bảo anh hãy làm nghi lễ nầy mỗi ngày, để giúp cho anh tránh được những chuyện xấu xa có thể xảy đến cho anh.

47) SIGALA WORSHIPS IN THE SIX DIRECTIONS

 

47. One morning, on his way from Veluvana to beg for his daily alms food, the Buddha came across a young man named Sigala. The man was bowing to the east, south, west and north. Then he saluted the sky above and the earth below. He finished by scattering seeds in these six directions. The Buddha asked him why he did such things. Sigala replied that his father, before he died, asked him to do this ritual daily, to protect himself from any evil that might happen to him.

a048_a

48) ĐỨC PHẬT TRUYỀN NĂM GIỚI CHO SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) 

 

48. Đức Phật sau đó giải thích cho Sigala biết, lời nói của bố anh thật sự có ý nghĩa gì. Khi bố anh bảo anh cúi lạy sáu hướng, bố anh thật sự muốn anh nhớ rằng, anh nên tôn trọng và đối xử tử tế với tất cả chúng sinh trong tất cả sáu hướng. Bằng cách nầy, anh sẽ tạo nghiệp tốt, và vì thế anh sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, Đức Phật dạy Sigala không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy với vợ mình, không nói dối, và không uống rượu. Đây là các quy tắc huấn luyện được gọi là Năm Giới

48) GIVING THE FIVE PRECEPTS TO SIGALA

 

48. The Buddha then explained to Sigala what his father had really meant. By asking him to bow in the six directions, his father really wanted him to remember, respect and be kind to all living beings in all directions. By doing this he would create good karma and he would be protected. Finally, the Buddha instructed Sigala not to kill, steal, be unfaithful to his wife, lie or take intoxicants. These are the training rules known as the Five Precepts.

a049_a

49) UPATISSA VÀ KOLITA

 

49. Trong thời gian Đức Phật ở gần Rajagaha, có một vị thầy nổi tiếng, thuộc về các trường phái truyền thống. Thầy có khoảng hai trăm học viên, và trong số đó có Upatissa và Kolita. Hai học viên nầy là hai người bạn thân. Họ muốn học hỏi thêm về cuộc sống và cái chết, mà thầy họ không thể dạy cho họ được. Vì vậy, họ đồng ý với nhau rằng, họ sẽ đi tìm sự hiểu biết cao tột nhất, và ngay khi một người nào tìm thấy, người đó sẽ chia sẻ với người kia.

49) UPATISSA AND KOLITA

 

49. During the Buddha's stay near Rajagaha, there was a well-known teacher of one of the traditional schools. He had about two hundred students, and among them were Upatissa and Kolita. These two students were best friends. They wanted to learn more about life and death than their teacher had been able to teach them. So they agreed with each other that they would search for the highest knowledge, and as soon as one of them found it, he would share it with the other.

a050_a

50) CUỘC GẶP GỠ VỚI A-LA-HÁN ASSAJI

 

50. Một buổi sáng kia, Upatissa đi bộ về phía Rajagaha. Trên đường đi, anh đã gặp một nhà sư trông rất an lạc, và dường như ông đã vượt thoát ra khỏi mọi điều sợ hãi. Nhà sư nầy là Assaji, một vị A La Hán, một trong số năm nhà sư tu khổ hạnh trước kia. Upatissa đi về phía nhà sư và nói rằng: "Thưa Đại Đức, ai là thầy của Đại Đức, và ngài đã dạy Đại Đức điều gì?" Nhà sư trả lời với nụ cười: Thầy của tôi là một bậc giác ngộ, thuộc bộ tộc Sakya (Thích Ca). Ngài là Đức Phật, và tôi đang thực hành theo lời giảng dạy của ngài." 

50) MEETING THE ARAHANT ASSAJI

 

50. One morning Upatissa was walking towards Rajagaha. On the way there he met a monk who looked very peaceful and seemed to be free from all fear. This monk was the arahant Assaji, one of the five former ascetics. Upatissa went towards him and said: "Venerable master! Who is your teacher and what did he teach you?" The monk replied with a smile: "My teacher is a great sage of the Sakya clan. He is the Buddha, and I practice according to his teaching."

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 593)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 928)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 605)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 603)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 717)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 647)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 704)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 699)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 640)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 794)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 752)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 820)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2181)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 963680)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1687)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1803)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1581)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1684)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1491)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1611)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1339)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1392)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1481)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1838)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1306)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1412)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1557)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1349)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1973)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1875)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2495)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4207)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5921)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 810)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 864)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 862)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 717)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5973)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 823)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 866)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3483)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2495)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng