Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9

31 Tháng Giêng 20179:11 CH(Xem: 1666)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a051_a

51) LỜI HƯỚNG DẪN CỦA ASSAJI

 

51. Sau đó Upatissa hỏi Đại Đức Assaji: "Thưa Đại Đức, Đức Phật giảng dạy điều gì?" Assaji trả lời: "Tôi cho ông biết ý nghĩa của lời Phật dạy một cách rất ngắn gọn. Đức Phật nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, và ngài cũng giảng dạy mọi sự vật sẽ bị hủy diệt như thế nào." Upatissa rất thông minh, khi ông nghe điều nầy ông đã hiểu rằng mọi sự vật sinh ra rồi sẽ bị hủy diệt, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông cảm ơn Đại Đức Assaji, và ông hỏi Đại Đức là Đức Phật đang ở đâu, rồi ông ra đi.

51) ASSAJI'S INSTRUCTIONS

 

51. Then Upatissa asked Venerable Assaji: "What is the teaching of the Buddha?" Assaji replied: "I will tell you the meaning of the Buddha's teaching very briefly. The Buddha said that there is a cause for everything and he also taught how things decay." Upatissa was so clever that when he heard this he understood that whatever comes into existence will also decay, and he attained the first stage of enlightenment. Then he thanked Assaji, asked him where he might find the Buddha, and left.

a052_a

52) UPATISSA VÀ KOLITA TRỞ THÀNH CÁC VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

 

52. Sau cuộc gặp gỡ nầy, Upatissa cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, ông đi thẳng về gặp Kolita. Ông nói với Kolita những gì nhà sư cao quý Assaji đã nói với ông. Ngay lập tức, Kolita cũng hiểu lời dạy của Đức Phật, và ông đạt được giai đoạn đầu của sự giác ngộ. Cuối cùng, hai người bạn đến gặp Đức Phật. Họ xin ngài nhận họ trở thành các nhà sư, và Đức Phật đồng ý. Sau khi thực hành siêng năng, cả hai vị đều chứng quả A La Hán. Sau đó, họ trở thành hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật, và họ được biết dưới pháp danh là Tôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất), và Tôn Giả Moggallana (Mục Kiền Liên).

52) UPATISSA AND KOLITA BECOME DISCIPLES

 

52. After this encounter Upatissa was filled with happiness, and went straight to see Kolita. He told Kolita what the noble monk Assaji had told him. Instantly, Kolita also understood the Buddha's teaching and attained the first stage of enlightenment. Finally, the two friends went to see the Buddha. They asked him to accept them as monks and the Buddha agreed. After practicing diligently, they both attained arahantship. Later, they became the Buddha's chief disciples and were known under their monks' names as Sariputta and Moggallana.

 

a053_a

53) CUỘC HỘI HỌP Ở VELUVANA

 

53. Lúc Đức Phật còn đang sống ở Rajagaha (Vương Xá), có một cuộc hội họp ở Veluvana vào ngày trăng tròn của tháng thứ ba trong năm. Một ngàn hai trăm năm mươi nhà sư tham dự buổi họp. Tất cả mọi người là các vị A La Hán, và mọi người đều đến cùng một ngày.

53) THE CONFERENCE AT VELUVANA

 

53. When the Buddha was living at Rajagaha, a conference was held at Veluvana on the full moon of the third month of the year. One thousand two hundred and fifty monks attended the meeting. They were all arahants and all of them arrived on the same day.

a054_a

54) LỜI CHỈ DẪN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG BUỔI HỌP VỚI CÁC VỊ A LA HÁN

 

54. Nhân dịp đặc biệt nầy, Đức Phật dạy bảo các đệ tử của ngài hãy thực hành và giảng dạy theo các nguyên tắc căn bản giống nhau. Bản chất của lời giảng dạy nầy là: đừng làm điều xấu ác, nên làm điều tốt lành, và giữ tâm ý trong sạch.

54) INSTRUCTING THE ASSEMBLY OF ARAHANTS

 

54. On this special occasion, the Buddha told his disciples to practice and teach following the same basic principles. The essence of this teaching was: do not do anything bad, do good and purify your mind.


a055_a

55) ĐỨC PHẬT TRỞ LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

 

55. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) biết rằng con trai của ông đã trở thành Đức Phật, và ngài đang ở tại Rajagaha (Vương Xá), ông đã gửi một vị quan tới mời Đức Phật đến Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Đức Phật hứa sẽ trở về thăm gia đình ngài. Thế nên, vào một ngày nọ Đức Phật dẫn các vị đệ tử của ngài về Kapilavatthu. Họ đến nơi vào buổi chiều, và họ cư trú trong một ngôi vườn bên ngoài thành phố. Sáng hôm sau, Đức Phật và các đệ tử của ngài đi đến thành phố để khất thực. 

55) RETURNING TO KAPILAVATTHU

 

55. When King Suddhodana learned that his son had become a Buddha and was staying at Rajagaha, he sent an officer to invite the Buddha to Kapilavatthu. The Buddha promised to visit his family. So one day the Buddha took his disciples to Kapilavatthu. They arrived in the evening and stayed in a garden outside the city. The next morning, the Buddha and his disciples went to the city to beg for alms food.

a056_a

56) VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN) GIẬN DỮ VỚI ĐỨC PHẬT

 

56. Khi nhà vua biết rằng Thái Tử (Đức Phật) đi khất thực, ông cảm thấy rất giận dữ và thất vọng. Ông bảo người cỡi xe đưa ông đi thẳng đến gặp Đức Phật. Khi ông nhìn thấy Đức Phật, ông nói với ngài một cách giận dữ: "Con của ta ơi! Hôm nay con đã làm một điều xấu hổ nhất cho bố và hoàng gia. Tổ tiên của con có bao giờ làm điều gì như thế nầy không? Họ có bao giờ chấp nhận thức ăn giống như những người ăn xin không?"

56) SUDDHODANA IS UPSET WITH THE BUDDHA

 

56. When the king found out that the prince was begging for food, he felt very angry and disappointed. He asked his driver to take him straight to the Buddha. When he saw the Buddha, he spoke to him in an angry way: "My son! Today you have done a most disgraceful thing to the royal family and me. Have your ancestors ever done such a thing? Have they ever accepted food like beggars?"

 

a057_a

57) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

57. Đức Phật bình tĩnh trả lời ông bố đang giận dữ: "Bố ơi! Con không theo phong tục tổ tiên của thế gian. Con theo phong tục của chư Phật trong quá khứ. Trong quá khứ, tất cả các chư Phật đều đi khất thực, để truyền cảm hứng cho mọi người theo học Phật Pháp. Rồi, Đức Phật giải thích một số điều căn bản về Phật Pháp cho nhà vua nghe. Sau đó, Vua Suddhodana bình tĩnh lại, và ông mong Đức Phật cùng các đệ tử của ngài chấp nhận thực phẩm ông cúng dường tại hoàng cung."

57) THE BUDDHA CONVINCES SUDDHODANA

 

57. The Buddha spoke calmly to his angry father: "Father! I am not following the custom of my worldly ancestors. I am following the tradition of the Buddhas of the past. All past Buddhas begged for food, to inspire people to follow the teachings. Then the Buddha explained some basics of the Dharma to the king. Then King Suddhodana calmed down and asked the Buddha and his disciples to accept food at the palace.

a058_a

58) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP CHO GIA ĐÌNH NGÀI

 

58. Trong hoàng cung, sau khi ăn xong một bữa ăn ngon miệng, Đức Phật giảng dạy Phật Pháp cho nhà vua, các hoàng thân của ngài, và các người khác. Sau đó, Đức Phật cùng hai người đệ tử lớn của ngài đi gặp Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), người em bà con mà ngài đã thành hôn ở tuổi mười sáu, và Rahula (La Hầu La) con trai của ngài. Công Chúa Yasodhara rất buồn. Đức Phật có thể nhìn thấy được các tiền kiếp, và ngài từ bi nói với cô về các hành động tốt lành mà cô đã làm trong quá khứ, và giải thích Phật Pháp cho cô nghe.

58) TEACHING THE DHARMA TO HIS FAMILY

 

58. In the palace, after finishing a delicious meal, the Buddha taught the Dharma to the king, his relatives, and other people. Then he took two of his senior disciples to see Yasodhara, the cousin he had married at the age of sixteen, and Rahula, his son. Yasodhara was very sad. The Buddha could see past lives, and he compassionately told her about the good actions she had done in the past and explained the Dharma to her.

a059_a

59) CON TRAI CỦA ĐỨC PHẬT, HOÀNG TỬ RAHULA (LA HẦU LA)

 

59. Sau đó Rahula, cậu bé bảy tuổi, được xuất gia bởi Đức Phật, và cậu trở thành chú tiểu đầu tiên trong truyền thống Phật Giáo. (Chú tiểu là người mới bắt đầu đi tu, nhưng chưa nhận giới đầy đủ của một vị tăng ni.) Bên cạnh Rahula, Đức Phật cũng đã nhận người em khác mẹ Nanda, và một số hoàng tử trong bộ tộc Sakya (Thích Ca) xuất gia. Trong số đó có các người em họ của ngài là Ananda (A Nan) và Devadatta (Đề Bà Đạt Ta).

59) THE BUDDHA'S SON, PRINCE RAHULA


59. Later Rahula, who was seven years old, was ordained by the Buddha and became the first novice in the Buddhist tradition. (A novice is someone who is in training but has not yet taken the full vows of a monk or nun.) Besides Rahula, the Buddha also converted his step-brother Nanda and several princes of the Sakya clan. Among them were his cousins Ananda and Devadatta.

a060_a

60) CÁI CHẾT CỦA VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

60. Nhiều năm sau khi Đức Phật rời Kapilavatthu, ngài trở về thăm vua cha Suddhodana, khi ông đang bị bệnh rất nặng. Nhà vua rất vui mừng khi nhìn thấy Đức Phật một lần nữa, và ông cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, bởi vì ông rất già, cho nên thân thể ông không thể nào chống lại được bệnh tật, vì thế hai hoặc ba ngày sau đó ông qua đời. Mọi người cảm thấy rất buồn. 

60) KING SUDDHODANA'S DEATH

 

60. Many years after he left Kapilavatthu, the Buddha went back to visit his father King Suddhodana, who was very ill. The king was very happy to see the Buddha again and felt better. But because he was very old, he could no longer resist the illness, and two or three days later he passed away. Everyone felt very sad.


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 83)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 168)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 688)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 467)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 460)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 356)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 396)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 449)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1209)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 673)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 492)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1425)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 906)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4195)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8412)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1430)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 594703)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1774)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 779)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 1011)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 127)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1152)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1970)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 750)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2733)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 140)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 123)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 109)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 750)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 382)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript