Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9

31 Tháng Giêng 20179:11 CH(Xem: 4924)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a051_a

51) LỜI HƯỚNG DẪN CỦA ASSAJI

 

51. Sau đó Upatissa hỏi Đại Đức Assaji: "Thưa Đại ĐứcĐức Phật giảng dạy điều gì?" Assaji trả lời: "Tôi cho ông biết ý nghĩa của lời Phật dạy một cách rất ngắn gọn. Đức Phật nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, và ngài cũng giảng dạy mọi sự vật sẽ bị hủy diệt như thế nào." Upatissa rất thông minh, khi ông nghe điều nầy ông đã hiểu rằng mọi sự vật sinh ra rồi sẽ bị hủy diệt, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông cảm ơn Đại Đức Assaji, và ông hỏi Đại ĐứcĐức Phật đang ở đâu, rồi ông ra đi.

51) ASSAJI'S INSTRUCTIONS

 

51. Then Upatissa asked Venerable Assaji: "What is the teaching of the Buddha?" Assaji replied: "I will tell you the meaning of the Buddha's teaching very briefly. The Buddha said that there is a cause for everything and he also taught how things decay." Upatissa was so clever that when he heard this he understood that whatever comes into existence will also decay, and he attained the first stage of enlightenment. Then he thanked Assaji, asked him where he might find the Buddha, and left.

a052_a

52) UPATISSA VÀ KOLITA TRỞ THÀNH CÁC VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

 

52. Sau cuộc gặp gỡ nầy, Upatissa cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, ông đi thẳng về gặp Kolita. Ông nói với Kolita những gì nhà sư cao quý Assaji đã nói với ông. Ngay lập tức, Kolita cũng hiểu lời dạy của Đức Phật, và ông đạt được giai đoạn đầu của sự giác ngộ. Cuối cùng, hai người bạn đến gặp Đức Phật. Họ xin ngài nhận họ trở thành các nhà sư, và Đức Phật đồng ý. Sau khi thực hành siêng năng, cả hai vị đều chứng quả A La Hán. Sau đó, họ trở thành hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật, và họ được biết dưới pháp danhTôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất), và Tôn Giả Moggallana (Mục Kiền Liên).

52) UPATISSA AND KOLITA BECOME DISCIPLES

 

52. After this encounter Upatissa was filled with happiness, and went straight to see Kolita. He told Kolita what the noble monk Assaji had told him. Instantly, Kolita also understood the Buddha's teaching and attained the first stage of enlightenment. Finally, the two friends went to see the Buddha. They asked him to accept them as monks and the Buddha agreed. After practicing diligently, they both attained arahantship. Later, they became the Buddha's chief disciples and were known under their monks' names as Sariputta and Moggallana.

 

a053_a

53) CUỘC HỘI HỌP Ở VELUVANA

 

53. Lúc Đức Phật còn đang sống ở Rajagaha (Vương Xá), có một cuộc hội họp ở Veluvana vào ngày trăng tròn của tháng thứ ba trong năm. Một ngàn hai trăm năm mươi nhà sư tham dự buổi họp. Tất cả mọi người là các vị A La Hán, và mọi người đều đến cùng một ngày.

53) THE CONFERENCE AT VELUVANA

 

53. When the Buddha was living at Rajagaha, a conference was held at Veluvana on the full moon of the third month of the year. One thousand two hundred and fifty monks attended the meeting. They were all arahants and all of them arrived on the same day.

a054_a

54) LỜI CHỈ DẪN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG BUỔI HỌP VỚI CÁC VỊ A LA HÁN

 

54. Nhân dịp đặc biệt nầy, Đức Phật dạy bảo các đệ tử của ngài hãy thực hành và giảng dạy theo các nguyên tắc căn bản giống nhau. Bản chất của lời giảng dạy nầy là: đừng làm điều xấu ác, nên làm điều tốt lành, và giữ tâm ý trong sạch.

54) INSTRUCTING THE ASSEMBLY OF ARAHANTS

 

54. On this special occasion, the Buddha told his disciples to practice and teach following the same basic principles. The essence of this teaching was: do not do anything bad, do good and purify your mind.


a055_a

55) ĐỨC PHẬT TRỞ LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

 

55. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) biết rằng con trai của ông đã trở thành Đức Phật, và ngài đang ở tại Rajagaha (Vương Xá), ông đã gửi một vị quan tới mời Đức Phật đến Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Đức Phật hứa sẽ trở về thăm gia đình ngài. Thế nên, vào một ngày nọ Đức Phật dẫn các vị đệ tử của ngài về Kapilavatthu. Họ đến nơi vào buổi chiều, và họ cư trú trong một ngôi vườn bên ngoài thành phố. Sáng hôm sau, Đức Phật và các đệ tử của ngài đi đến thành phố để khất thực

55) RETURNING TO KAPILAVATTHU

 

55. When King Suddhodana learned that his son had become a Buddha and was staying at Rajagaha, he sent an officer to invite the Buddha to Kapilavatthu. The Buddha promised to visit his family. So one day the Buddha took his disciples to Kapilavatthu. They arrived in the evening and stayed in a garden outside the city. The next morning, the Buddha and his disciples went to the city to beg for alms food.

a056_a

56) VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN) GIẬN DỮ VỚI ĐỨC PHẬT

 

56. Khi nhà vua biết rằng Thái Tử (Đức Phật) đi khất thực, ông cảm thấy rất giận dữthất vọng. Ông bảo người cỡi xe đưa ông đi thẳng đến gặp Đức Phật. Khi ông nhìn thấy Đức Phật, ông nói với ngài một cách giận dữ: "Con của ta ơi! Hôm nay con đã làm một điều xấu hổ nhất cho bố và hoàng gia. Tổ tiên của con có bao giờ làm điều gì như thế nầy không? Họ có bao giờ chấp nhận thức ăn giống như những người ăn xin không?"

56) SUDDHODANA IS UPSET WITH THE BUDDHA

 

56. When the king found out that the prince was begging for food, he felt very angry and disappointed. He asked his driver to take him straight to the Buddha. When he saw the Buddha, he spoke to him in an angry way: "My son! Today you have done a most disgraceful thing to the royal family and me. Have your ancestors ever done such a thing? Have they ever accepted food like beggars?"

 

a057_a

57) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

57. Đức Phật bình tĩnh trả lời ông bố đang giận dữ: "Bố ơi! Con không theo phong tục tổ tiên của thế gian. Con theo phong tục của chư Phật trong quá khứ. Trong quá khứ, tất cả các chư Phật đều đi khất thực, để truyền cảm hứng cho mọi người theo học Phật Pháp. Rồi, Đức Phật giải thích một số điều căn bản về Phật Pháp cho nhà vua nghe. Sau đó, Vua Suddhodana bình tĩnh lại, và ông mong Đức Phật cùng các đệ tử của ngài chấp nhận thực phẩm ông cúng dường tại hoàng cung."

57) THE BUDDHA CONVINCES SUDDHODANA

 

57. The Buddha spoke calmly to his angry father: "Father! I am not following the custom of my worldly ancestors. I am following the tradition of the Buddhas of the past. All past Buddhas begged for food, to inspire people to follow the teachings. Then the Buddha explained some basics of the Dharma to the king. Then King Suddhodana calmed down and asked the Buddha and his disciples to accept food at the palace.

a058_a

58) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP CHO GIA ĐÌNH NGÀI

 

58. Trong hoàng cung, sau khi ăn xong một bữa ăn ngon miệng, Đức Phật giảng dạy Phật Pháp cho nhà vua, các hoàng thân của ngài, và các người khác. Sau đó, Đức Phật cùng hai người đệ tử lớn của ngài đi gặp Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), người em bà con mà ngài đã thành hôn ở tuổi mười sáu, và Rahula (La Hầu La) con trai của ngài. Công Chúa Yasodhara rất buồn. Đức Phật có thể nhìn thấy được các tiền kiếp, và ngài từ bi nói với cô về các hành động tốt lành mà cô đã làm trong quá khứ, và giải thích Phật Pháp cho cô nghe.

58) TEACHING THE DHARMA TO HIS FAMILY

 

58. In the palace, after finishing a delicious meal, the Buddha taught the Dharma to the king, his relatives, and other people. Then he took two of his senior disciples to see Yasodhara, the cousin he had married at the age of sixteen, and Rahula, his son. Yasodhara was very sad. The Buddha could see past lives, and he compassionately told her about the good actions she had done in the past and explained the Dharma to her.

a059_a

59) CON TRAI CỦA ĐỨC PHẬT, HOÀNG TỬ RAHULA (LA HẦU LA)

 

59. Sau đó Rahula, cậu bé bảy tuổi, được xuất gia bởi Đức Phật, và cậu trở thành chú tiểu đầu tiên trong truyền thống Phật Giáo. (Chú tiểu là người mới bắt đầu đi tu, nhưng chưa nhận giới đầy đủ của một vị tăng ni.) Bên cạnh Rahula, Đức Phật cũng đã nhận người em khác mẹ Nanda, và một số hoàng tử trong bộ tộc Sakya (Thích Ca) xuất gia. Trong số đó có các người em họ của ngài là Ananda (A Nan) và Devadatta (Đề Bà Đạt Ta).

59) THE BUDDHA'S SON, PRINCE RAHULA


59. Later Rahula, who was seven years old, was ordained by the Buddha and became the first novice in the Buddhist tradition. (A novice is someone who is in training but has not yet taken the full vows of a monk or nun.) Besides Rahula, the Buddha also converted his step-brother Nanda and several princes of the Sakya clan. Among them were his cousins Ananda and Devadatta.

a060_a

60) CÁI CHẾT CỦA VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

60. Nhiều năm sau khi Đức Phật rời Kapilavatthu, ngài trở về thăm vua cha Suddhodana, khi ông đang bị bệnh rất nặng. Nhà vua rất vui mừng khi nhìn thấy Đức Phật một lần nữa, và ông cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, bởi vì ông rất già, cho nên thân thể ông không thể nào chống lại được bệnh tật, vì thế hai hoặc ba ngày sau đó ông qua đời. Mọi người cảm thấy rất buồn. 

60) KING SUDDHODANA'S DEATH

 

60. Many years after he left Kapilavatthu, the Buddha went back to visit his father King Suddhodana, who was very ill. The king was very happy to see the Buddha again and felt better. But because he was very old, he could no longer resist the illness, and two or three days later he passed away. Everyone felt very sad.


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 593)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 927)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 604)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 603)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 715)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 647)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 703)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 697)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 639)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 794)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 751)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 820)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2181)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 963665)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1687)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1803)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1581)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1684)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1491)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1610)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1339)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1392)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1481)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1837)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1306)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1412)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1557)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1349)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1973)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1874)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2495)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4207)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5920)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 809)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 862)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 861)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 715)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5972)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 823)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 866)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3482)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2495)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng