Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

01 Tháng Hai 20179:53 CH(Xem: 7372)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a061_a

61) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI XIN XUẤT GIA

 

61. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) qua đời, Hoàng Hậu Prajapati Gotami cảm thấy rất buồn. Bà và một số phụ nữ khác quyết định rời bỏ cuộc sống thế gian, và gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật để thực hành Phật Pháp. Vì thế, bà dẫn theo các phụ nữ đến gặp Đức Phật. Bà xin ngài chấp nhận họ là những sư cô, tuy nhiên, Đức Phật từ chối. Các phụ nữ cảm thấy rất thất vọng, rồi họ khóc. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ ý định trở thành các sư cô.

61) PRAJAPATI GOTAMI REQUESTS ORDINATION

 

61. When King Suddhodana died, Lady Prajapati Gotami felt very sad. She and several other women decided to leave the worldly life and join the Buddha's group of monks to practice the Dharma. So she led the women to see the Buddha. She asked him to accept them as nuns, but the Buddha refused. The women felt very disappointed and cried. But they did not give up their wish to become nuns.

a062_a

62) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI NHỜ TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) GIÚP ĐỠ

 

62. Khi Đức Phật đang cư trú tại Tu Viện Mahavaha, Hoàng Hậu Prajapati Gotami và nhóm phụ nữ theo bà đến tu viện, và bà kể cho Tôn Giả Ananda (A Nan) câu chuyện đã xảy ra. Tôn Giả Ananda cảm thấy lòng từ bi đối với họ, và ông hứa sẽ giúp họ. Tôn Giả đến gặp Đức Phật, rồi ông xin ngài thương xót họ, và cho phép họ vào tăng đoàn. Tuy nhiên, một lần nữa Đức Phật từ chối.

62) PRAJAPATI GOTAMI ASKS ANANDA TO HELP

 

62. When the Buddha was residing at the Mahavaha Monastery, Lady Prajapati Gotami and her group of women went to the monastery and told Ananda what had happened. Ananda felt compassion for them and promised to help them. He went to see the Buddha to ask him to be merciful and let the women join the monastic order. But the Buddha refused again.

 

a063_a

63) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) THUYẾT PHỤC ĐỨC PHẬT

 

63. Rồi Tôn Giả Ananda nói rằng: "Bạch Thế Tôn, con xin ngài cho Hoàng Hậu Prajapati Gotami và các phụ nữ một ơn huệ để được trở thành các sư cô, bởi vì bà đã cho ngài nhiều ơn huệ lớn lao trong quá khứ. Bà đã nuôi nấng ngài như con đẻ của bà." Vì thế, cuối cùng Đức Phật nói rằng: "Được rồi, nếu họ sẵn sàng tuân theo các quy tắc của tu viện mà ta đưa ra, thì họ có thể rời khỏi nhà, để trở thành các sư cô, và thực hành Phật Pháp."

63) ANANDA PERSUADES THE BUDDHA

 

63. Ananda then said: "I beg you, Lord Buddha, please do a favour to Prajapati Gotami and accept her and other women as nuns, because she has done you great favours in the past. She brought you up as her own son." So finally the Buddha said: "Alright, if they are willing to follow the monastic rules I give them, they can leave home and become nuns and practise the Dharma."

a064_a

64) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI TRỞ THÀNH VỊ SƯ CÔ ĐẦU TIÊN

 

64. Sau khi từ giã Đức Phật, Tôn Giả Ananda đến gặp Hoàng Hậu Prajapati Gotami để báo cho bà tin mừng. Tất cả các phụ nữ đều rất vui vẻ, và họ hứa sẽ tuân theo tám quy tắc đạo đứcĐức Phật đã đưa ra. Sau đó, Tôn Giả Ananda quay trở lại gặp Đức Phật, rồi ông nói với ngài là các phụ nữ vui vẻ tuân theo các quy tắc của ngài. Do đó, Hoàng Hậu Prajapati Gotami trở thành vị nữ tu Phật Giáo đầu tiên.

64) PRAJAPATI GOTAMI BECOMES THE FIRST NUN

 

64. After leaving the Buddha, Ananda went to tell Lady Prajapati Gotami the good news. All the women were very happy and promised to observe the eight rules of conduct that the Buddha gave them. Ananda then went back to the Buddha and told him that the women were happy to follow the rules. So Prajapati Gotami became the first Buddhist nun.


a065_a

65) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CHỐNG ĐỐI ĐỨC PHẬT

 

65. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, thì người em họ của Đức PhậtTôn Giả Ananda, là người hết lòng nhất đối với ngài. Vì vậy, Đức Phật chọn Tôn Giả là vị thị giả thân thiết của ngài. Một người em họ khác của Đức Phật cũng trở thành một nhà sư. Tên của ông là Devadatta. Tuy nhiên, ông ghen ghét Đức Phật, cạnh tranh với ngài, và ông muốn chiếm lấy quyền lãnh đạo tăng đoàn.  

65) DEVADATTA OPPOSES THE BUDDHA

 

65. Of all the disciples of the Buddha, his cousin Ananda, was the most devoted to him. So the Buddha selected him to be his close attendant. Another of the Buddha's cousins also became a monk. His name was Devadatta. But he was envious of the Buddha and competed with him, trying to take over the leadership.

 

a066_a

66) ÂM MƯU GIAN ÁC CỦA DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

66. Devadatta có tính rất tự phụ, và ông ghen tị với hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật. Vì thế, Devadatta từ bỏ Tăng Đoàn (cộng đồng của các nhà sưsư cô), và ông làm bạn với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế), con trai của Vua Bimbisara (Tần Bà Sa La). Thái Tử đã xây một tu viện riêng cho Devadatta. Sau đó, Devadatta thuyết phục Thái Tử giết bố, là Vua Bimbisara, để lên làm vua. Thái Tử theo âm mưu gian ác của Devadatta, bỏ đói nhà vua cho đến chết, để tự mình lên làm vua. 

66) DEVADATTA'S EVIL SCHEME

 

66. Devadatta was very conceited, and was jealous of the two chief disciples of the Buddha. So he left the Sangha (the community of monks and nuns) and made friends with the crown-prince Ajatasattu, son of King Bimbisara. The prince built a private monastery for Devadatta. Devadatta then persuaded the prince to kill his father, King Bimbisara, and make himself king. The prince followed Devadatta's evil scheme and starved his father to death so he could become king.

 

a067_a

67) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CỐ SỨC GIẾT HẠI ĐỨC PHẬT

 

67. Bấy giờ Devadatta cảm thấy rất có uy quyền, bởi một vị vua mới là bạn của ông, và cũng là người ủng hộ ông. Vì thế, ông quyết định giết chết Đức Phật. Một buổi tối nọ, trong khi Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngọn đồi đá, Devadatta đẩy một tảng đá lớn xuống đồi, với ý định giết chết Đức Phật. Tuy nhiên, tảng đá đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, và chỉ có một mảnh nhọn rơi trúng vào chân của Đức Phật. Đức Phật trở về tu viện, và ngài được điều trị bởi một bác sĩ nổi tiếng Jivaka.

67) DEVADATTA ATTEMPTS TO KILL THE BUDDHA

 

67. Now Devadatta felt very powerful, because the new king was his friend and supporter. So he decided to kill the Buddha. One evening, while the Buddha was walking past a rocky hill, Devadatta pushed a huge stone down the hillside, intending to kill the Buddha. But the rock suddenly broke into many pieces and only one sharp piece hit the Buddha, on his foot. The Buddha returned to the monastery and was treated by the famous physician Jivaka.

a068_a

68) MỘT CON VOI ĐIÊN CUỒNG ĐƯỢC THUẦN HÓA BỞI LÒNG TỪ BI

 

68. Mặc dù âm mưu gian ác của Devadatta đã thất bại, ông vẫn cố gắng giết Đức Phật một lần nữa. Trong khi Đức Phật hàng ngày đi khất thực ở Rajagaha (Vương Xá), Devadatta thả ra một con voi hoang dã, điên cuồng. Nhưng khi con voi hoang dã chạy về phía Đức Phật, con voi trở nên bình tĩnh bởi vì lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật. Sau biến cố nầy, Devadatta đã từ bỏ ý định giết Đức Phật, tuy nhiên, ông hãy còn muốn phá hoại Tăng Đoàn

68) A WILD ELEPHANT TAMED BY LOVING-KINDNESS

 

68. Although his evil plot had failed, Devadatta tried to kill the Buddha again. When the Buddha was on his daily alms-round at Rajagaha, Devadatta set loose a wild elephant. But as the wild elephant ran towards the Buddha, it became calm because of the Buddha's enormous loving-kindness. After this incident, Devadatta gave up trying to kill the Buddha, but he still wanted to break up the Sangha.

a069_a

69) ĐỨC PHẬT CẢNH CÁO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

69. Để gây ấn tượng với các nhà sư và các sư cô khác, và để phá hoại Tăng Đoàn, Devadatta yêu cầu Đức Phật tạo ra các giới luật nghiêm khắc hơn cho Tăng Đoàn. Devadatta yêu cầu các nhà sư không được phép ngủ trong nhà, hoặc là ăn thịt. Nhưng Đức Phật từ chối các đề nghị của Devadatta. Ngài nói rằng: "Nếu một số nhà sư muốn ngủ ngoài trời hoặc là không muốn ăn thịt, thì họ được tự do để làm như thế. Tuy nhiên, nếu họ không muốn sống theo cách nầy, thì họ không phải làm như thế." Cuối cùng, Đức Phật nói rằng: "Devadatta, nếu ông muốn phá hoại Tăng Đoàn, thì ông sẽ gặt quả xấu ác."

69) THE BUDDHA CAUTIONS DEVADATTA

 

69. To impress the other monks and nuns and disrupt the Sangha, Devadatta asked the Buddha to make stricter rules of conduct for the Sangha. He asked that monks not be allowed to sleep in houses or eat any meat. But the Buddha refused Devadatta's proposal. He said: "If some monks prefer to sleep in the open or not eat meat, they are free to do so. But if they do not wish to live this way they do not have to." Finally, the Buddha said: "Devadatta, if you try to break up the Sangha you will reap the evil fruits."

a070_a

70) NHÓM NHÀ SƯ THEO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CẠNH TRANH VỚI ĐỨC PHẬT

 

70. Devadatta không chú ý đến lời cảnh báo của Đức Phật, ông dẫn một số nhà sư đi theo ông, và ông tự mình lãnh đạo họ. Một ngày kia, khi Devadatta còn đang ngủ, một vị đệ tử chính yếu của Đức PhậtTôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất) đến nơi, và cảnh báo cho các nhà sư biết về các hậu quả của các hành động xấu ác. Các nhà sư nhận ra sự sai lầm của họ, và họ trở về với Đức Phật. Khi Devadatta thức dậy, ông quá tức giận đến sinh bệnh. Cuối cùng, ông bắt đầu hối hận về các việc làm của mình, và ông sai các người phục vụ đưa ông đến gặp Đức Phật. Tuy nhiên, ông bất ngờ qua đời, trên con đường đi tới đó.

70) DEVADATTA'S RIVAL GROUP OF MONKS

 

70. Devadatta ignored the Buddha's warning, led away a group of monks and made himself their leader. One day, when Devadatta was asleep, the Buddha's chief disciple Sariputta came and warned the monks about the consequences of evil actions. The monks realised their mistake and returned to the Buddha. When Devadatta woke up he was so angry that he became ill. Eventually, he began to regret his actions, and he asked his servants to take him to see the Buddha. But he died unexpectedly on the way there.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4752)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4776)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4369)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4339)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4110)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4400)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5222)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3635)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3873)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3485)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3672)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3408)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3249)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3668)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3062)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 4972)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1099882)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5428)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4728)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4531)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4247)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3408)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3448)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 2868)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3119)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3267)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 3977)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2822)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3278)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3266)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 2898)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 3856)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3653)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4793)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6404)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8400)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5167)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 4918)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4323)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5222)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 10947)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 3969)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4023)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6788)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6288)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng