Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9

02 Tháng Hai 20172:58 CH(Xem: 9419)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a071_a

71) ĐỨC PHẬT CƯ TRÚ TRONG CÁC TU VIỆN, VÀO NHỮNG MÙA MƯA

 

71. Đức Phật giảng dạy mọi người trong bốn mươi lăm năm. Ngài luôn luôn đi bộ, đến các vương quốc khác nhau ở Ấn Độ. Vào các mùa mưa, ngài cư trú tại các tu viện được xây dựng cho ngài và Tăng Đoàn từ những người ủng hộ khác nhau. Những nơi Đức Phật cư trú thường xuyên nhất là Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm), gần Rajagaha (Vương Xá), và Jetavana (Tu Viện Kỳ Viên), gần Savatthi (Xá Vệ). Trong tất cả những năm nầy, Đức Phật làm việc chăm chỉ để truyền bá Phật Pháp.

71) RAINY SEASONS WERE SPENT IN MONASTERIES

 

71. The Buddha taught people for forty-five years. He travelled to different kingdoms in India, always on foot. During the rainy seasons, he stayed at monasteries built for him and the Sangha by different supporters. The places the Buddha stayed at most often were Veluvana, near Rajagaha, and Jetavana, near Savatthi. During all these years, the Buddha worked hard every day to spread the teachings.

a072_a

72) ĐỨC PHẬT ĐI KHẤT THỰC MỖI NGÀY

 

72. Đức Phật thường thức dậy trước khi mặt trời mọc, và ngài đi tắm, rồi ngài dự định giảng dạy cho người nào đó. Khi Đức Phật tìm ra người mà có tâm sẵn sàng để hiểu và chấp nhận lời dạy của ngài, ngài sẽ đi đến dạy người ấy ngay trong ngày hôm đó. Sau khi mặt trời mọc, Đức Phật đi khất thực trong khu vực ngài đang ở. Đôi khi ngài đi một mình, và đôi khi ngài đi với các nhà sư theo ngài. Một số người cũng mời ngài đến nhà, để họ cúng dường. Sau bữa ăn, ngài dạy họ Phật Pháp. Sau đó ngài trở về tu viện.

72) ON THE DAILY ALMS-ROUND

 

72. The Buddha usually got up before sunrise, took a bath, and then contemplated on whom to teach. When he found someone ready to understand and accept the teaching, he would go and teach that person the same day. After sunrise, the Buddha went to beg for alms from people in the neighbourhood. Sometimes he went alone, and sometimes with his monks. Some people also invited him to their homes to accept offerings. After the meal, he taught them the Dharma. Then he returned to the monastery.

 

a073_a

73) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN CHO CÁC NHÀ SƯ TRONG HỘI TRƯỜNG CỦA TU VIỆN

 

73. Khi trở lại tu viện, Đức Phật nghỉ ngơi trong yên lặng ở hội trường, dưới gốc cây, hoặc là trong phòng của ngài, và ngài chờ đợi các nhà sư trở về sau khi khất thực. Sau khi tất cả các tăng ni tập họp ở hội trường, ngài bắt đầu buổi Pháp Thoại, hoặc là ngài chỉ khuyến khích họ thực hành Phật Pháp. Một số nhà sư cũng xin ngài cho họ các hướng dẫn cá nhân về việc thực hành Phật Pháp. Sau đó, Đức Phật xem xét bản chất của họ, và cho họ các lời khuyên cá-nhân, mà thích hợp nhất đối với họ.

73) INSTRUCTING MONKS IN THE MONASTERY HALL

 

73. Back at the monastery, the Buddha rested quietly in the hall, under a tree or in his room, waiting for the monks to return from their alms round. When all the monks and nuns had assembled in the hall he gave a Dharma talk or just encouraged them to practice the Dharma. Some monks also asked him for personal instructions for their Dharma practice. The Buddha then considered their natures and gave to each of them the individual advice that suited them best.

a074_a

74) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY CHO MỌI NGƯỜI, VÀO MỖI BUỔI CHIỀU

 

74. Vào mùa hè, mọi người trong khu vực thường đến thăm ngài vào các buổi chiều. Một số người đến cúng dường ngài các món quà, một số khác đến nghe ngài giảng dạy. Đức Phật dạy Phật Pháp cho mọi người bằng các ngôn ngữ khéo léo, để cho mọi người đều được hưởng lợi. Sau buổi giảng pháp, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, và hài lòng

74) TEACHING THE PEOPLE EACH EVENING

 

74. In the summertime, the people from the neighbourhood used to visit him in the evenings. Some came to offer him gifts, others to hear his teachings. The Buddha taught them the Dharma using skilful language, so that everyone would benefit. After the talk everyone would feel happy and satisfied.


a075_a

75) ĐỨC PHẬT TẮM Ở GIÒNG SÔNG

 

75. Sau khi mọi người ra về, Đức Phật thường đi tắm. Sau đó, ngài dành một thời gian ngồi thiền định. Kế tiếp, ngài sẽ hướng dẫn các nhà sư đến từ các vùng khác. Ngài giúp cho họ hiểu rõ những đoạn khó khăn trong Phật Pháp, và do đó làm cho họ rất vui vẻ. Lúc mặt trời lặn, Đức Phật thường đi dạo để phục hồi năng lực. Tiếp theo đó, một lần nữa ngài giảng pháp cho các nhà sư của ngài. Vào đêm khuya, các người nổi tiếng, chẳng hạn như các vị vua, đến xin ngài cho các lời khuyên, và hướng dẫn họ về Phật Pháp.

75) BATHING IN THE RIVER

 

75. After the people left, the Buddha usually took a bath. Then he would meditate for some time. After that, he would instruct monks who came from other places. He helped them to understand the difficult parts of the Dharma and so made them very happy. At sunset, the Buddha usually went for a walk to refresh himself. After this he would again give talks to his monks. Late at night, distinguished people, such as kings, came for advice and instruction in the Dharma.

 

a076_a

76) ĐỨC PHẬT NGHỈ NGƠI TRONG TỈNH THỨC

 

76. Sau đó, Đức Phật đi ngủ, ngài thường chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ. Ngài ngủ nghiêng về phía tay phải của ngài, và ngài thức dậy trước khi mặt trời mọc. Sau đó, ngài nhập vào thiền định sâu sắc, để khám phá bản chất của các khán thính giả của ngài, cho ngày hôm đó.

76) RESTING MINDFULLY

 

76. After this, the Buddha went to sleep, usually for four hours only. He slept on his right side and woke up before sunrise. Then he entered into deep meditation to explore the natures of his audience for that day.

 

a077_a

77) ĐỨC PHẬT GIÚP MỌI NGƯỜI GIẢI QUYẾT CÁC TRỞ NGẠI

 

77. Đức Phật luôn luôn làm việc rất chăm chỉ để truyền bá Phật Pháp. Khi ngài không đi du hành, ngài dành thời gian để giải thích Phật Pháp, cũng như ngài giúp đỡ người khác để giải quyết các trở ngại hàng ngày của họ. Đức Phật luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù họ thuộc giai cấp nào trong cuộc đời, dù họ là một bà nội trợ, là một nông dân, hoặc đơn giản là người cần ngài giúp đỡ.

77) HELPING TO SOLVE PEOPLE'S PROBLEMS

 

77. The Buddha always worked very hard to spread the Dharma. When he was not travelling, he spent time not only explaining the Dharma, but also in helping people to solve their daily problems. He was always willing to help people from any station in life, whether they were a housewife, a farmer, or just somebody in need of help.

a078_a

78) ĐỨC PHẬT TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA MỌI NGƯỜI

 

78. Đức Phật bao giờ cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi khó khăn, hoặc giải thích các vấn đề phức tạp. Ngài không bao giờ cảm thấy khó chịu bởi người đặt câu hỏi, và ngài luôn luôn có thể trả lời một cách chính xác. Đức Phật luôn luôn giải thích Phật Pháp bằng phương cách phù hợp nhất với bản chất của các người nghe. Ngài chào đón tất cả mọi người. Lúc đầu tiên, nhiều người nghi ngờ ngài, tuy nhiên, sau đó họ bị thuyết phục bởi chân lý trong bài giảng của ngài. Sau đó, họ trở thành đệ tử trung thành của ngài.

78) ANSWERING PEOPLE'S QUESTIONS

 

78. The Buddha was never reluctant to answer difficult questions or explain complicated problems. He never felt irritated by the person asking questions, and always was able to answer correctly. The Buddha always explained the Dharma in a way that was most suited to the natures of his listeners. He welcomed all people. Many who doubted him at first became convinced of the truth of his teaching. They then became his loyal disciples.

a079_a

79) ĐỨC PHẬT TRỞ VỀ NƠI CHÂN DÃY NÚI HIMALAYA (HY MÃ LẠP SƠN)

 

79. Sau 45 năm du hành và giảng dạy, Đức Phật đã đến tám mươi tuổi. Mặc dù, tâm ngài mạnh mẽ, tuy nhiên, ngài cảm thấy thân thể ngài đã yếu đi. Ngài nhận ra rằng cuộc đời ngài đã đến lúc chấm dứt. Vì vậy, ngài quyết định đi về hướng bắc đến chân dãy núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), khu vực mà ngài đã sinh ra. Ngài muốn nhập Niết Bàn (cuối cùng), nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự đau khổ. Trên đường đi về hướng bắc, Đức PhậtTôn Giả Ananda (A Nan) ngừng lại ở Làng Rừng Trúc (Bamboo Grove Village), trong vương quốc Patali. Đức Phật quyết định ở lại đó trong mùa mưa nầy.

79) RETURNING TO THE HIMALAYAN FOOTHILLS

 

79. After 45 years of travelling and teaching, the Buddha had reached his eightieth year. Although his mind was strong, he felt that his body was getting weaker. He realised that his life was coming to an end. So he decided to go north to the foothills of the Himalayas, the region where he was born. He wished to enter the final nirvana, or freedom from suffering. On the way north, the Buddha and Ananda stopped in the Bamboo Grove Village, in the kingdom of Patali. The Buddha decided to stay there for the rainy season.

a080_a

80) CÁC LỜI HƯỚNG DẪN SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT VỚI TÔN GIẢ ANANDA (A NAN

 

80. Trong thời gian ở làng nầy, Đức Phật bị đau ốm nặng. Sau đó, ngài hồi phục, và ngài bảo Tôn Giả Ananda: "Nầy Ananda, giờ đây Tăng Đoàn đã biết cách thực hành, họ có khả năng kiểm tra sự thực hành nầy, và đạt Niết Bàn. Ta không giữ bất kỳ sự bí mật nào. Bằng tất cả trái tim ta, ta mong điều tốt đẹp nhất cho tất cả các tăng ni. Giờ đây, ta là một ông già. Ông hãy nương tựa vào chính mình. Ông hãy nương tựa vào Phật Pháp." 

80) GIVING ANANDA SOME FINAL INSTRUCTIONS

 

80. During his stay in the village the Buddha fell seriously ill. After he recovered, he told Ananda: "Ananda, by now the Sangha should know the way to practice, be able to check their practice and attain nirvana. I do not keep any secrets. With all my heart I wish the best for all the monks and nuns. I am an old man now. You should depend on yourselves. You should rely on the Dharma."

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8094)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7553)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7551)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7326)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7132)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7938)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9530)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6240)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6503)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5753)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6025)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5726)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5609)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5867)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5383)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8421)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1167402)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8770)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6884)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7353)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7770)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5091)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5634)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4931)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5671)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4957)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6142)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4232)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4836)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5094)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5350)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6136)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5331)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6877)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9298)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10699)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9264)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9253)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7581)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9530)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15038)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7341)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7065)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9658)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10574)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng