Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9

03 Tháng Hai 20178:13 CH(Xem: 9772)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a081_a

81) ĐỨC PHẬT BIẾT RẰNG CUỘC ĐỜI NGÀI SẮP CHẤM DỨT

 

81. Vào một buổi sáng sau khi ăn xong, Đức Phật đi đến Bảo Tháp Pava để thiền định. Ngài ngồi trên một tảng đá, trong bóng râm của cây, và tâm ngài xem xét lại ngày ngài sẽ qua đời. Ngài kết luận rằng ngài sẽ nhập Niết Bàn (cuối cùng) sau ba tháng. Khi ngài nói điều nầy với Tôn Giả Ananda (A Nan), ông năn nỉ ngài: "Bạch Thế Tôn, ngài hãy ở lại, để tiếp tục giúp đỡ mọi người chấm dứt sự đau khổ!" Đức Phật trả lời: "Nầy Ananda, cuộc đời Đức Phật sắp chấm dứt. Ta sẽ nhập Niết Bàn (cuối cùng) sau ba tháng, kể từ ngày hôm nay. Cái chết thì không thể nào tránh được."

81) REALIZING THE END IS NEAR

 

81. In the morning, after eating, the Buddha went to the Pava Stupa to meditate. He sat on a rock in the shade of a tree and investigated with his mind when he would be due to pass away. He concluded that he would enter the final nirvana after three months. When he told this to Ananda, Ananda begged him: "Please stay and continue helping people to end suffering!" The Buddha replied: "Ananda, the life of the Buddha is drawing to its close. He will attain final nirvana three months from now. Death is unavoidable."

a082_a

82) CÁC LỜI HƯỚNG DẪN CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT VỚI TĂNG ĐOÀN

 

82. Sau đó, Đức Phật gọi các tăng sĩ, và cho họ nhiều lời hướng dẫn quan trọng. Ngài khuyến khích họ thực hành Phật Pháp vì lợi ích của tất cả mọi người trên thế giới, cũng như họ cần giúp đỡ người khác học hỏi, và thực hành Phật Pháp. Đức Phật cũng khuyến khích họ hãy là các tấm gương sáng cho mọi người trên thế giới. Cuối cùng, lời hướng dẫn của ngài là: "Tất cả mọi vật phải già, và phải chết. Hãy học hỏi các chân lý mà ta dạy cho các ông, và hãy mang chân lý nầy ra thực hành; các ông hãy bảo vệ tâm của chính mình; không được cẩu thả, nhờ đó các ông có thể giải thoát ra khỏi sự đau khổ, và sự tái sinh."

82) THE FINAL INSTRUCTIONS TO HIS MONKS

 

82. Then the Buddha called the monks and gave them many important instructions. He encouraged them to practice his teaching for the benefit of all people in the world, and to help others to learn and practice the Dharma. He also encouraged them to serve as good examples for the people of the world. Finally he instructed: "All things must grow old and pass away. Study the truths I have taught you and put them into practice; guard your own minds; do not be careless, so that you can be freed from suffering and rebirth."

 

a083_a

83) ĐỨC PHẬT ĐẾN THĂM THÀNH PHỐ VESALI (TỲ XÁ LY) LẦN CUỐI CÙNG

 

83. Vào một buổi sáng, Đức PhậtTôn Giả Ananda đi đến Vesali để khất thực, để nhìn thấy thành phố nầy lần cuối cùng. Sau đó, Đức Phật và các đệ tử của ngài đi thăm viếng các làng mạc lân cận, và Đức Phật giảng dạy Phật Pháp cho mọi người. Đức Phật cũng nói với các đệ tử của ngài rằng, khi có ai dạy họ Phật Pháp, họ phải cẩn thận kiểm tra với Phật Pháp mà đã được giảng dạy bởi Đức Phật. Ngài nói rằng nếu bài giảng không phù hợp với bài giảng của ngài, họ phải loại bỏ đi. Sau đó, họ tiếp tục đi đến thành phố Pava, rồi họ nghỉ ngơi ở Vườn Xoài (Mango Garden), nơi mà chủ nhân là Cunda (Thuần Đà), con trai của người thợ kim hoàn.

83) THE LAST VISIT TO THE CITY OF VESALI 

 

83. One morning, to have a last look at the city of Vesali, the Buddha and Ananda went there to beg for alms. After that the Buddha and his disciples visited neighbouring villages, and the Buddha taught the Dharma to people. The Buddha also told his disciples that when anyone teaches them the Dharma, they should carefully verify it against the Dharma taught by the Buddha. He said that if it was not consistent with his teaching, they should reject it. Then they continued to the city of Pava and rested in the Mango garden, which belonged to Cunda, the son of a goldsmith.

a084_a

84) CUNDA (THUẦN ĐÀ) CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT BỮA ĂN CUỐI CÙNG

 

84. Đức Phật giảng dạy cho Cunda và gia đình của ông. Niềm tin về Phật Pháp của họ trở nên kiên cố, rồi họ quy y Phật và Pháp. Tuy nhiên, bữa ăn mà Cunda dâng Đức Phật có chứa một loại nấm, đã làm cho Đức Phật cảm thấy rất đau yếu. Tuy nhiên, bất chấp sự đau đớn, Đức Phật và các đệ tử của ngài tiếp tục cuộc hành trình đến Kusinara. Trên đường đi, họ gặp một hoàng tử thuộc bộ tộc Malla. Đức Phật đã dạy hoàng tử cách sống trong an lạc. Hoàng tử sau đó đã quy y Phật, Pháp, và Tăng (Tam Bảo, tức là Ba Viên Ngọc Quý), và hoàng tử cúng dường hai cuộn vải mầu vàng thứ thượng hạng cho Đức Phật. Đức Phật giữ một cuộn, và ngài tặng cuộn còn lại cho Tôn Giả Ananda.  

84) CUNDA OFFERS THE BUDDHA THE LAST MEAL

 

84. The Buddha taught Cunda and his family. They gained confidence in the Dharma and took refuge in the Buddha and the Dharma. But the meal that Cunda offered to the Buddha contained a fungus that made the Buddha feel very ill. However, in spite of the pain, the Buddha and his disciples continued their journey to Kusinara. On the way they met a prince of the Malla clan. The Buddha taught him the way to live in peace. The prince then took refuge in the Buddha, Dharma and Sangha (the Three Jewels), and offered two rolls of fine gold-coloured cloth to the Buddha. The Buddha kept one and gave the other to Ananda.


a085_a

85) NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT GIỮA HAI CÂY SAL (CÂY SA LA)

 

85. Cuối cùng Đức PhậtTôn Giả Ananda đến ranh giới của Kusinara. Khi họ đến Salavana, một địa điểm du lịch của bộ tộc hoàng gia Malla, Đức Phật cảm thấy ngài không thể nào đi xa hơn nữa. Vì thế, ngài bảo Tôn Giả Ananda chuẩn bị một chỗ cho ngài nằm. Tôn Giả Ananda đặt chiếc áo choàng ngoài của Đức Phật lên giường nằm giữa hai cây sal lớn. Sau đó, Đức Phật nằm xuống, nghiêng về phía tay phải của ngài. Ngài không ngủ, tuy nhiên, ngài nằm nghỉ ngơi để làm giảm bớt cơn đau, cùng sự mệt mỏi. Tâm ngài vẫn an lạc, giống như mọi khi.  

85) FINAL RESTING PLACE BETWEEN TWO SAL TREES

 

85. Finally the Buddha and Ananda arrived at the boundaries of Kusinara. When they came to Salavana, a holiday resort of the royal clan of the Mallas, the Buddha felt he could go no further. So he asked Ananda to prepare a place for him to lie down. Ananda took the Buddha's outer robe and placed it on a bed between two big sal trees. The Buddha then lay down on his right side. He did not fall asleep, but rested to relieve his pain and fatigue. His mind remained as tranquil as it had ever been.

 

a086_a

86) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) VƯỢT QUA SỰ ĐAU BUỒN

 

86. Tôn Giả Ananda cảm thấy rằng Đức Phật thật sự sẽ rời bỏ ông lần nầy, rồi ông cảm thấy đau buồn, thấu sâu trong tim ông. Vì thế ông rời Đức Phật, rồi ông đi đến một chỗ vắng giữa các thân cây, và ông khóc. Tôn Giả nghĩ rằng: "Không giống như các nhà sư khác, ta vẫn chưa đạt quả A La Hán, rồi ta sẽ mãi mãi mất đi một vị thầy từ bi, và ta sẽ bị bỏ lại một mình." Gương mặt của Tôn Giả ngập tràn nước mắt. Khi các nhà sư khác kể với Đức Phật rằng Tôn Giả Ananda đang khóc trong một chỗ vắng, Đức Phật bảo họ đến đưa Tôn Giả Ananda về.

86) ANANDA IS OVERCOME WITH GRIEF

 

86. Ananda felt that the Buddha was really leaving him this time, and he felt deep grief in his heart. So he left the Buddha, and went to an isolated place among trees to cry. He thought: "Unlike the other monks, I still have not reached the stage of an arahant, and I shall lose my compassionate master forever, and be left alone." His face became flooded with tears. When the other monks told the Buddha that Ananda was weeping in a hidden place, the Buddha asked them to bring Ananda back.

 

a087_a

87) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC KHEN NGỢI

 

87. Khi Tôn Giả Ananda về, Đức Phật khen ngợi ông trước mặt các nhà sư khác. Ngài bảo họ rằng: "Trong mọi lúc, Tôn Giả Ananda là một thị giả xuất sắc nhất của ta. Ông ấy biết sắp xếp thời điểm thích hợp để ta gặp những người khách đến thăm. Ông ấy luôn luôn đối xử tốt đẹp với mọi người khách đến thăm." Sau đó, Tôn giả Ananda nói với Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, xin ngài đừng nhập Niết Bàn ở một nơi nhỏ, và không quan trọng như chỗ nầy. Ngài hãy chọn một trong những thành phố lớn, chẳng hạn như Rajagaha (Vương Xá) hoặc Vesali (Tỳ Xá Ly), và nhập Niết Bàn (cuối cùng) ở đó. Trong những thành phố đó, ngài có rất nhiều đệ tử là người giàu sang, và có uy quyền. Họ có thể lãnh trách nhiệm về xá lợi của ngài."

87) ANANDA IS GIVEN WELL-DESERVED PRAISE

 

87. On Ananda's return, the Buddha praised him in front of the other monks. He told them: "Ananda has, at all times, been my most excellent attendant. He knew how to arrange just the right time for me to meet with visitors. He always treated all visitors well." Later, Ananda said to the Buddha: "Lord Buddha, please do not enter nirvana in such a small and unimportant place. Please select one of the large cities, such as Rajagaha or Vesali, and enter the final nirvana there. In those cities there are many rich and powerful people who are your disciples. They can take responsibility for your holy remains."

a088_a

88) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) ĐI BÁO TIN CHO NGƯỜI DÂN Ở KUSINARA

 

88. Đức Phật nói với Tôn Giả Ananda: "Nầy Ananda, đừng nói như thế. Đây không phải là nơi chốn nhỏ, và không quan trọng. Ngày xưa, nơi đây là một thành phố trù phú, và cũng là nơi cư trú của một vị vua đức hạnh. Nầy Ananda, ông hãy đi đến Kusinara, và báo tin cho vua và các người dân rằng, cuối đêm nay Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn (cuối cùng) trong khu rừng nầy. Nếu họ muốn, họ nên đến gặp ta trước thời điểm nầy." Vì thế, Tôn Giả Ananda đi đến Kusinara với một số nhà sư, và ông báo tin cho Vua Malla, và các người dân những gì Đức Phật đã dặn ông.

88) ANANDA GOES TO TELL THE PEOPLE OF KUSINARA

 

88. The Buddha said to Ananda: "No Ananda, do not say that. This is not a small and insignificant place. Long ago this was a prosperous city, and the residence of a righteous king. Ananda, go to Kusinara and tell the king and the people that late tonight the Buddha will enter the final nirvana in this forest. If they wish to, they should come to see me before this time." So Ananda went to Kusinara with several monks and told King Malla and his people what the Buddha had said.

a089_a

89) NGƯỜI DÂN Ở KUSINARA ĐAU BUỒN KHI NHẬN TIN CỦA ĐỨC PHẬT

 

89. Khi người dân ở Kusinara biết rằng Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, mọi người đều cảm thấy rất buồn rồi họ khóc. Họ nói rằng: "Còn quá sớm để Đức Phật nhập Niết Bàn (cuối cùng). Nguồn ánh sáng của thế giới sẽ bị tắt đi quá sớm!" Đàn ông, đàn bà, và trẻ em, khóc vang ầm lên, khi họ đi đến Salavana, nơi Đức Phật đang ở. Tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy Đức Phật một lần nữa.

89) THE PEOPLE OF KUSINARA GRIEVE FOR THE BUDDHA

 

89. When the people of Kusinara learnt that the Buddha was about to enter nirvana, they all felt very sad and cried. They said: "It is too early for the Buddha to enter final nirvana. The light of the world is going to be extinguished too soon!" Men, women and children, crying loudly, went to Salavana, where the Buddha was staying. They all hoped to see the Buddha one more time.

a090_a

90) SUBHADDA MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT

 

90. Một thanh niên trẻ lang thang, thuộc giáo phái tu khổ hạnh, có tên là Subhadda, tình cờ đang ở Kusinara. Khi anh biết rằng Đức Phật sắp nhập Niết Bàn (cuối cùng), anh quyết định đến gặp ngài. Anh muốn thưa hỏi Đức Phật một số câu hỏi mà làm cho anh bận tâm. Anh tin rằng chỉ có Đức Phật là người có thể cho anh một lời giải thích kỹ càng. Vì thế, anh đến Salavana, và yêu cầu Tôn Giả Ananda cho phép anh vào gặp Đức Phật. Tuy nhiên, Tôn Giả Ananda không cho phép anh vào, vì ông nghĩ rằng Đức Phật còn quá mệt để tiếp khách.

90) SUBHADDA SEEKS A MEETING WITH THE BUDDHA

 

90. A wandering young man from an ascetic cult, whose name was Subhadda, happened to be in Kusinara. When he learnt that the Buddha was about to enter the final nirvana, he decided to visit him. He wanted to ask the Buddha some questions that bothered him. He believed that only the Buddha would be able to give him a thorough explanation. So he went to Salavana, and asked Ananda to allow him to see the Buddha. However Ananda refused him permission, as he thought that the Buddha was too tired to see visitors.

 

a091_a

91) CÁC LỜI HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC PHẬT CHO SUBHADDA

 

91. Tuy nhiên, Subhadda lại rất mong muốn được gặp Đức Phật, nên anh hỏi Tôn Giả Ananda một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Khi Đức Phật nghe cả hai người nói chuyện, ngài biết Subhadda có một ý định tốt đẹp. Vì thế, ngài bảo Tôn Giả Ananda cho Subhadda vào. Sau khi nghe các câu hỏi của Subhadda, Đức Phật đã giảng dạy cho anh, cho tới khi mọi vấn đề trong tâm của Suddhadda đã được sáng tỏ. Niềm tin vào Đức PhậtGiáo Pháp của Subhadda trở nên kiên cố, anh xin Đức Phật chấp nhận cho anh trở thành một nhà sư. Như thế, Subhadda trở thành người cuối cùng xuất gia với Đức Phật.

91) THE BUDDHA'S INSTRUCTIONS TO SUBHADDA

 

91. But Subhadda was very anxious to see the Buddha and asked Ananda again and again. When the Buddha heard them both talking, he knew Subhadda's good motivation. So he told Ananda to let Subhadda come in. Having listened to Subhadda's questions, the Buddha taught him until any problems in Subhadda's mind were cleared up. Subhadda gained confidence in the Buddha and the Dharma and asked the Buddha to accept him as a monk. Thus Subhadda became the last person to be ordained by the Buddha.

a092_a

92) CÁC LỜI NÓI CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

 

92. Sau đó, Đức Phật cho các tăng ni cơ hội cuối cùng để đặt bất kỳ câu hỏi nào với ngài. Ngài hỏi họ rằng, có ai vẫn còn nghi ngờ về Phật, Pháp, và Tăng không. Tuy nhiên, không có ai có bất cứ nghi ngờ gì về Tam Bảo (Ba Viên Ngọc Quý). Cuối cùng, Đức Phật nói với các nhà sư: "Nầy các Tỳ Kheo, đây là lần cuối cùng ta nói với các ông. Tất cả mọi vật đều thay đổi. Các ông hãy làm việc chăm chỉ, để có thể tự cứu lấy chính mình!"

92) THE LAST WORDS OF THE BUDDHA

 

92. Later the Buddha gave the monks and nuns the last chance to ask any questions. He asked them if any of them still had doubts about the Buddha, Dharma and Sangha. But none of them had any doubts about the Triple Gem. Finally the Buddha said to the monks: "Monks, this is the last time for me to talk to you. All things change. Work hard to gain your own salvation!"

a093_a

93) ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (CUỐI CÙNG)

 

93. Sau đó, Đức Phật nhập vào thiền định, càng lúc càng thâm sâu hơn, cho đến khi tâm ngài hoàn toàn thăng bằng, và có sự tập trung đều đặn. Và sau đó, ngài qua đời. Như vậy, Đức Phật, Đức Thế Tôn, đạt được sự giải thoát cuối cùng, còn được gọi là Niết Bàn. Sau khi Đức Phật mất chẳng bao lâu, một cuộc họp gồm có 500 vị A La Hán được tổ chức, để cùng nhau thu thập tất cả các bài giảng dạy của ngài. Các lời giảng nầy được ghi nhớ, và được lưu truyền từ thế hệ của các nhà sư nầy, sang đến các thế hệ tiếp theo. Bằng cách nầy, những lời dạy của Đức Phật đã không bị thất lạc, do đó đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn nghe thấy các lời giảng dạy nầy. 

93) THE FINAL NIRVANA

 

93. The Buddha then entered into meditation, deeper and deeper, until his mind was purely balanced and steadily focused. And then he passed away. Thus, the Buddha, the Blessed One, had attained that final freedom known as nirvana. Soon after the death of the Buddha a meeting of 500 arahants was held to collect together all his teachings. They were memorised and handed down from one generation of monks to the next. In this way, the teachings of the Buddha were not lost, and we can still hear them today.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8026)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7493)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7503)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7271)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7055)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7882)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9443)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6152)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6420)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5686)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5971)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 5658)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 5555)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5805)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5346)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8369)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1166358)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 8713)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6856)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7302)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 7657)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5059)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5596)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4903)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5642)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4930)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6123)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4208)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4811)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5071)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5321)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6087)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5300)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6829)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9238)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10636)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9157)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9186)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 7500)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 9443)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 14950)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7281)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6990)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 9605)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 10533)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng