Tiếng Việt
Nguyễn Văn Tiến
Nyanaponika Thera - Bhikkhu Bodhi