Tiếng Việt
Nguyễn Văn Tiến
Bhikkhu Pyadassi Mahathera