Tập 3- Chương 4

22 Tháng Tám 20184:08 CH(Xem: 840)
Tập 3- Chương 4
 
Buddha_12-21-2016_A(Nguồn Của Hình: Thus Have I Heard)
 

Những Cánh Hoa Đàm, Tập 3
HT. Thích Thanh Từ
Nguồn: thientruclam.info
 
 _____________________


Chương 4

 

HỎI: Xin thầy từ bi giảng cho con hiểu hai chữ Trung Thiên, trong câu NamTrung Thiên Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu Ni Phật.

 

ĐÁP: Chữ Trung là giữa, chữ Thiên là Trời, thường trong nhà Phật hay nói câu Thiên nhơn chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ý nói rằng đức Phật là thầy của Trời, người, là cha lành của bốn loài. Như vậy cõi người là cõi dưới gọi là hạ giới, cõi Trời ở trên gọi là thượng giới, Phật là thầy của hai cõi đó nên gọi là Trung Thiên, thầy cả thượng giớihạ giới nên gọi là Trung Thiên Giáo Chủ.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính xin Hòa thượng giải đáp cho con hiểu: Diệt tận định và định sanh hỷ lạc (tức là nhị thiền) khác nhau thế nào?

 

ĐÁP: Phật tử này hỏi xa quá trong khi mình chưa được hai cái đó.

 

Tôi căn cứ trong kinh: Định sanh hỷ lạc; hỷ là mừng, lạc là vui. Trong nhà Thiền có chia ra bốn bậc thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Như vậy định sanh hỷ lạc là cái định của nhị thiền, đứng về mặt giáo lý mà nói thì tứ thiền thuộc về phàm phu thiền. Còn Diệt tận định là thiền của A-la-hán. Thiền phàm phu mà mới ở bậc thứ hai thì đối với thiền của A-la-hán là Diệt tận định hay diệt thọ tưởng định, khác xa trăm phần chớ không giống.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, người ta cho rằng nhập Diệt tận định thì tất cả các hệ thống trong cơ thể con người như tim, mạch... ngưng hoạt động giống như xác chết, như vậy làm duy trì được sanh mạng, điều này đối với khoa học có trái không? Khi nhập Diệt tận định có tâm sở biến hành không?

 

ĐÁP: Về việc này nếu lấy cái nhìn của khoa học để quyết định thì xin nói chưa bảo đảm, vì có những cái khoa học chưa giải quyết được mà chỉ có trong đạo Phật biết thôi.

 

Trong Kinh thường kể nhập Diệt tận định rồi thì không còn hơi thở, không còn cảm xúc bên ngoài chỉ còn hơi ấm, không thở mà còn ấm, cho nên khi xả định này thì liền có cuộc sống bình thường trở lại. Chỗ này khoa học chưa tìm tới, chưa giải thích được, vì vậy chúng ta không thể lấy khoa học mà định đúng hay sai. Khi nhập Diệt tận định thì tâm sở biến hành cũng lặng luôn.

 

____________________

 

 

HỎI: Con xem quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, nhiều chỗ nói đi nói lại thấy Tánh thì thành Phật, thấy tánh thì không còn cái khổ nào chi phối mình. Vậy nên con muốn thấy tánh quá mà không biết làm sao để thấy được tánh. Bạch thầy có phải thấy tánh là thấy tâm thanh tịnh của mình không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con thấy được Tánh.

 

ĐÁP: Phật tử này tha thiết thấy Tánh bởi vì thấy Tánh là thành Phật, thấy Tánh là hết khổ, nhưng làm sao để thấy Tánh. Phật tử này lại hiểu lầm rằng thấy Tánh là thấy cái gì. Nếu thấy được Tánh mình thì cái thấy của ai chớ không phải của mình nữa.

 

Trong Kinh nói thấy Tánh là thế này. Khi tu được an định, biết rõ tâm sinh diệt, vọng tưởng là cái bóng không thật, nhận ra tâm chân thật hiện hữu của mình không còn chút nghi ngờ, đó gọi là thấy Tánh. Vậy thấy Tánh là thầm nhận ra bản Tánh thanh tịnh của chính mình. Còn bảo chỉ cho Phật tử thấy được Tánh thì Phật chỉ cũng không ra đừng nói tôi.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, vợ chồng con đã quy y Tam Bảo rồi, mà thỉnh thoảng vợ con bị ma quỷ nhập xác để gây sự bất hòa trong gia đình, kính xin Hòa thượng giải thích cho con.

 

ĐÁP: Ma quỷ có hai loại: loại ma quỷ ở trong tâm do bực tức mà nói không được, hoặc giả vợ chồng không thuận, vợ nói chồng không chịu nghe, bực quá nổi điên khùng nói ra như ma quỷ nhập, đó là ma quỷ do nội tâm bất an. Thường thường người nào hay bị ma quỷ nhập là do tâm phóng đãng chạy khơi khơi không làm chủ được, nên ma quỷ ở ngoài dễ dựa, dễ nhập. Nếu người tu Tịnh độ thì đi đứng nằm ngồi thảy đều niệm Phật, còn người tu Thiền thì đi đứng nằm ngồi đều xả bỏ vọng tưởng cho tâm an định thì ma quỷ không biết đâu mà vào. Ma dựa vào cái tâm lăng xăng nghĩ vơ nghĩ vẫn mà nhập. Vì vậy khéo giữ tâm an ổn kiên định thì không có ma quỷ nào nhập được hết. Tôi nói cho Phật tử hiểu rõ về xem lại hoàn cảnh gia đìnhgiải quyết cho tốt.  

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, những người tu Thiền trên đường đến Phật quả họ phải dứt hết các chấp ngã, chấp pháp... Vậy họ có đắc bốn Thánh quả không? Ví như người muốn đậu Tiến sĩ họ phải đậu Tiểu học, Trung học, Đại học.

 

ĐÁP: Nói người tu Thiền muốn tiến tới Phật quả; nói muốn tiến là một lối nói thật sự tu là buông xả tất cả vọng niệm điên đảo cho nó lặng sạch, vì vọng tưởng còn thì còn phiền não che đậy là mê, vọng tưởng hết thì phiền não hết là giác. Vọng tưởng điên đảo không thật, nên không phải qua các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán.

 

Còn như ở thế gian, đạo hữu này ví dụ vô trường học phải qua Tiểu học, Trung học, Đại học rồi mới lên Tiến sĩ. Tôi xin hỏi, học qua cấp một, cấp hai, cấp ba, Đại học, Tiến sĩ được cấp văn bằng, nhưng giữa ông có bằng Tiến sĩ và ông không có bằng Tiến sĩ, đứng về mặt tâm niệm của họ quý vị thấy có cấp này cấp kia không? - Không. - Đó là người đời đặt ra để đánh giá thôi, hình thức cấp bậc là phương tiện để khuyến khích người ta học chớ không phải thật, mà cái thật là ở nơi tâm, lấy cấp bằngđánh giá cái tâm con người thì không thể được vì đó chỉ là phương tiện thôi.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Sư ông, xin Sư ông giải thích cho con hiểu một đoạn kinh Trung bộ tập ba, kinh Hành Trì và Không Nên Hành. Vì sao người nữ không thành Đế Thích, Phạm Thiên, A-la-hán, Ma Vương, cũng không thể thành Phật được. Điều này có trái với kinh Đại thừa là mỗi người đều có Phật tánh và có thể thành Phật? Con sin Sư ông giải cho con rõ.

 

ĐÁP: Điều này là do hai hệ kinh có chỗ khác nhau: Hệ A-hàm hay Nykaya là hệ Nguyên thủy, nên căn cứ trên hình thức sự tu hành tiến thối tùy theo nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Còn bên Đại thừa đứng về nội tâm mà định nên nói mỗi người đều có Phật tánh và có thể thành Phật.

 

Về mặt hình thức nói chung thì người nữ nghiệp nặng hơn người nam một chút. Đó là đứng về mặt nghiệp tướng chớ không phải nội tâm. Thường người ta nói mấy ông ở chung với nhau có giận nhau thì hét vài ba câu thôi, còn mấy bà ở chung với nhau hay tỉ mỉ rồi cằn nhằn hoài, đó cũng là nghiệp nặng hơn một chút rồi. Do căn cứ trên nghiệp tướng mới nói rằng người nữ không thể chứng Đế Thích, Phạm Thiên... Còn kinh điển Đại thừa thì căn cứ trên nội tâm, ai mê là chúng sanh, ai giác thì thành Phật dù người đó là nam hay nữ. Người nam mê cũng là chúng sanh, người nữ giác cũng là Phật. Cho nên Phật nói tâm thể bình đẳng không có sự sai biệt giữa nam và nữ, quý vị đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy rõ điều này. Long nữ thành Phật, vậy Phật nói chứ không phải tôi nói.

 

____________________

 

 

HỎI: Vì sao Phật ngộ lý nhân duyên lại thuyết pháp Tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như mà không thuyết lý nhân duyên?

 

ĐÁP: Thật ra tứ đế cũng là nhân duyên chớ không có gì khác. Phật tử này chưa hiểu rõ nên mới thắc mắc.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Sư ông, Ngài dạy chúng con tu từ thấp lên cao, ở mọi hoàn cảnh nào tu cũng được, sao có nhiều thầy về thành phố ở các chùa khác để tu học?

 

ĐÁP: Phật tử này nghi tại các Thiền viện chư Tăng được quý thầy dạy từ thấp lên cao, sao có nhiều thầy bỏ Thiền viện về thành phố ở học tu? Điều này dễ hiểu lắm, bởi vì tâm chúng sanh không bao giờ bằng lòng với gì mình đang có nên ở đây lại trông kia. Về thành phố học ba bốn năm mãn khóa cơ bản, học thêm bốn năm cao cấp thì được cấp văn bằng. Còn ở đây chỉ học chữ Hán, học kinh ngồi thiền không có bằng cấp, tu mười năm hai mươi năm cũng chỉ là một thiền Tăng bình thường thôi không có học vị gì hết. Đó là người ta không thấy sự lặng lẽ chuyên tu là quý, cho nên nãn lòng muốn tìm cái học có cấp bậc học vị. Đó là lý do rõ ràng.

 

____________________

 

 

HỎI: Có một thầy nói rằng Hòa Thượng chỉ dạy Đại thừa chớ không dạy Tiểu thừa. Có phải vậy không xin Hòa thượng chỉ dạy.

 

ĐÁP: Ở đây không chuyên dạy Đại thừa hay Tiểu thừa, mà hướng dẫn cho mọi người hiểu được lời Phật dạy để tu. Khi dạy Phật nói về nghiệp tướng của chúng sanh thì đó là Tiểu thừa, còn khi Phật nói thẳng về tâm tánh của chúng sanh thì đó là Đại thừa. Những năm về trước tôi dạy kinh A-hàm, Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo đó là kinh Tiểu thừa sao? Rồi đối chiếu kinh A-hàm với các bộ Nykaya đó cũng là kinh Tiểu thừa. Chẳng qua người nói đây không hiểu gì về Đại thừa Tiểu thừa nên nói càng đó thôi.

 

____________________

 

 

HỎI: Chúng con ở xa mới quy y, mỗi tháng về Thiền viện nghe pháp một lần, còn những ngày khác chúng con phải đến chùa hay tịnh xá gần nhà để thọ trì bái sám, hay chúng con phải làm thế nào? Nếu ở nhà thì chúng con phải hành trì công phu bái sám cách nào xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con.

 

ĐÁP: Phật tử này đã quy y rồi mà ở xa thầy, xa chùa. Nếu gần nhà có chùa hoặc tịnh xá thì nương quý vị đó, tới lui tu hành cũng tốt. Còn nếu ở nhà tu thì ngày đêm chỉ tụng Bát-nhã và sám hối. Ngoài ra đi, đứng,nằm, ngồi lúc nào cũng nhớ lời Phật Tổ dạy để đừng làm ác, đừng tạo tội, nhất là phải nhớ giữ năm giới đừng phạm, đó là cái gốc của sự tu.

 

____________________

 

 

HỎI: Có những người trước đây tạo tội đáng đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng sau đó họ ăn năn thọ tam quy ngũ giới. Theo kinh thì thọ tam quy ngũ giới sẽ không đọa vào ba đường ác. Như vậy, người đó sau này có thọ ba đường ác không? Nếu không thì quả báo sẽ như thế nào?

 

ĐÁP: Điều này tôi xin nói rõ cho Phật tử hiểu, cũng trong kinh mà có chỗ nói: nếu nói nhân nào quả ấy là phỉ báng Phật pháp. Tại sao vậy? - Bởi vì nhân quả theo thời gianbiến chuyển, đã biến chuyển thì nó có thể khác chớ không cố định. Có biến chuyển mới tu chớ nhân nào quả nấy thì tu làm chi; tu để chuyển những cái xấu trở thành cái tốt, điều đó quá rõ ràng. Ngày xưa có tội; ngày nay mình thức tỉnh thì tội giảm và có thể hết chớ không cố định mãi.

 

____________________

 

 

HỎI: Thường sau thời tụng kinh sám hối, nghe pháp... thì hồi hướng công đức về cho tất cả chúng sanh, làm như thế thì tâm trở nên rộng rãi bao la, nhưng con muốn hồi hướng cho người thân thôi vì con nghĩ như thế sẽ tập trung phước báu nhiều hơn. Theo kinh Địa tạng thì người mất chỉ nhận được một phần bảy phước hồi hướng, cho nên nếu hồi hướng chp tất cả chúng sanh thì người thân của mình sẽ nhận được quá ít ỏi.

 

ĐÁP: Tôi nói cho Phật tử hiểu, phước đức tùy ở tâm, tâm rộng thì phước lớn, tâm hẹp thì phước nhỏ. Cho nên khi tụng kinh hồi hướng nên cầu cho tất cả chúng sanh đó là mở tâm rộng, do có tâm rộng phước mới lớn và chia được cho nhiều người. Nếu tâm hẹp hòi chỉ nghĩ cho người thân thì làm cho phước ít thêm chút nữa. Ở chùa chiều nào cũng cúng thí thực, chỉ một chung muối, gạo hay cháo thôi mà nói cúng cho tất cả các cô hồn được ăn, làm sao ăn đủ, vậy phải làm sao? - Lúc đó chư Tăng phải tưởng gạo, cháo này đầy dẫy hết cho tất cả chúng sanh đều no. Vậy thì vật thực tùy tâm tưởng mà hiện. Phước cũng như vậy, phát tâm rộng rãi thì phước lớn, tâm hẹp hòi thì phước cũng theo đó mà hẹp, Phật tử nên hiểu rõ điều này.

 

____________________

 

 

HỎI: Những giảng đường Phật giáo Nam tông con thấy Phật tử đa số rất thành kínhcúng dường rất nhiều đến giảng sư, trong khi ở giảng đường Bắc tông người Phật tử ít thành kínhcúng dường có phần ít hơn. Vì sao có sự hơn kém như vậy, có phải do quý sư Nam tông giới luật chặt chẽ hơn, tạo sự trang nghiêm công đức nên khiến được như vậy?

 

ĐÁP: Bên Nam tông đặt nặng về người tu xuất gia thọ giới lớn thì công đức nhiều, người thọ giới nhỏ thì công đức ít, căn cứ vào giới luật là căn cứ trên hình thức, mà hình thức thì dễ thấy. Bên Bắc tông như tôi đã nói là căn cứ vào nội tâm, quý Phật tử gặp quý thầy Bắc tông thì có khi xá có khi lễ, còn gặp quý sư Nam tông thì phải lễ nhất định. Ở Campuchia, Miến điện, Tích lan một vị Tăng quấn y đi ngoài đường Phật tử thấy thì quỳ mọp xuống đất lạy, còn ở Việt Nam gặp quý thầy Phật tử chỉ xá chào, cười là đủ rồi, đơn giản thôi.

 

Vậy phải chăng những vị Nam tông tu nhiều, còn những vị Bắc tông tu ít? - Không phải vậy, mà như tôi đã nói Bắc tông đặt nặng phần nội tâm, Phật tử không kẹt hình thức nhiều nên chỉ chào hỏi là tốt không đợi lễ lạy mới tốt. Còn Nam tông đặt nặng hình thức nếu không lễ thì phạm tội khinh Tăng. Ở Camphuchia hồi xưa tới chùa, ở ngoài đi vô phải đi bằng đầu gối, nhưng đến chùa chừng mất lòng tin thì họ bắn tượng Phật, còn bên Việt Nam thì không đến nỗi như vậy. Chúng ta thấy đặt nặng hình thức quá, khi mất cái hình thức thì không hay, còn quý trọng nội tâm thì bền hơn. Chỗ khác nhau như vậy chớ không phải bên nào hơn bên nào.

 

____________________

 

 

HỎI: Vì sao Phật giáo Nam tông không thờ những vị Bồ-tát, nhưng trong kinh Nam tông có nói đến Bồ-tát?

 

ĐÁP: Nam tông đặt nặng quả vị A-la-hán cho nên không thờ các vị Bồ-tát, dù kinh Bổn Sanh đức Phật nói Ngài tu hạnh Bồ-tát; kinh Bổn Sanh thì Nam tôngBắc tông đều có. Nam tông thừa nhận mà không thờ vì đặt quả vị A-la-hán là cứu kính, còn Bắc tông quả vị Phật là cứu kính, mà muốn đến quả Phật phải hành hạnh Bồ-tát, cho nên thờ các Ngài để nhờ trợ lực đó mà thực hành hạnh Bồ-tát.

 

____________________

 

 

HỎI: Trong kinh nói Tăng chúngphước điền của chúng sanh. Một thửa ruộng mà được gieo gặt nhiều quá thì thửa ruộng đó sẽ cằn cõi khô kiệt. Cũng vậy, nhà sư thọ cúng dường của Phật tử quá nhiều, nhà sư đó có bị suy giảm phước đức không?

 

ĐÁP: Ở đây có hai trường hợp: Nếu người tu, chưa ra gì mà nhận của cúng dường nhiều thì tổn phước. Còn nếu người tu hiểu đạo lý rõ ràng, tu hành tốt và những gì Phật tử cúng đều đem ra làm lợi ích cho chúng sanh thì không tổn phước, các sư là người giúp đỡ cho Phật tử làm phước thôi.

 

____________________

 

 

HỎI: Xin Hòa thượng giảng giải việc làm nào tạo phước đứcviệc làm nào tạo công đức. Công đức khác với phước đức ra sao?

 

ĐÁP: Câu hỏi này tương tợ như vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ-đề Đạt-ma. Vua Lương Võ Đế hỏi: "Tôi cất chùa, nuôi Tăng... vậy có công đức gì không?" Tổ đáp: - "Không".

 

Công đứctự tâm, tâm mình vắng lặng, thanh tịnh thì đó là công đức. Còn làm việc lành cất chùa, nuôi Tăng giúp đỡ người nghèo... đó là phước đức chớ không phải công đức.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, con nghe nói người bị huyết áp cao không ngồi thiền được có phải vậy không?

 

ĐÁP: Bệnh huyết áp cao có thể ngồi thiền được nhưng phải khéo, bởi vì huyết áp cao mà trụ tâm trên đầu thì thêm bệnh. Người huyết áp cao theo hơi thở chú ý dưới đơn điền nhiều hơn, áp huyết thấp xuống không có hại.

 

____________________

 

 

HỎI: Con có điểm thắc mắc kính mong Hòa thượng chỉ giáo:

 

Quả vị A-la-hán có đủ lục thông, trong đó có lậu tận thông, và kinh A-hàm nói A-la-hán sanh đã tận phạm hạnh đã thành. Vậy lậu hoặc sạch và phạm hạnh thành thì đã bằng Phật chưa?

 

ĐÁP: Đức Phật giác ngộ rồi, trong quá trình tu tập Ngài trải qua nhiều kiếp tu hạnh Bồ-tát làm lợi ích chúng sanh, nên gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài cứ tiếp tục sanh nơi này nơi nọ để giáo hóa chúng sanh được giác ngộ viên mãn, thì lúc đó Ngài mới thành Phật. Còn A-la-hán lậu hoặc đã tận rồi các Ngài nhập Niết-bàn không giáo hóa thêm nữa; cho nên phần tự giác thì có mà giác tha thì chưa đủ, không bì được với Phật.

 

____________________

 

 

HỎI: Con có vài điều không hiểu xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy:

 

Đức Phật Thích-ca và Phật A-di-đà là hai người bạn thân, đức Thích-ca là Bảo Hải, đức A-di-đà là Bảo Tạng bằng tuổi nhau sau bỏ ngôi vua đi tu, sao trong kinh lại nói Phật A-di-đà là Phật quá khứ, Phật Thích-ca là Phật hiện tại?

 

ĐÁP: Ở đây chẳng những hai đức Phật Thích-ca và A-di-đà chí thân mà Phật nào cũng chí thân hết. Tại sao vậy? - Vì không có phiền não thì có gì mà không thân, chỉ có phàm phu mới còn thân sơ, có thương có ghét thì có thân sơ, hết thương hết ghét nên Phật nào cũng thân hết. Phật Thích-ca là Phật hiện tại vì Ngài giáng sinh ở cõi Ta-bà, ngay trong thế gian này nên gọi là Phật hiện tại. Còn Phật A-di-đà ở cõi Cực Lạc quá xa mình chưa tới lần nào, Ngài đã thành Phật từ thuở nào rồi mà Ngài vẫn ở bên đó nên gọi Ngài là Phật quá khứ.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, Kinh nói sau khi cha mẹ chết, người con hướng về Phật pháp cố gắng tu hành đạt đạo thì cha mẹ được lên cõi Trời; trong trường hợp mấy chục năm sau hay mấy kiếp sau chí nguyện người con mới thực hiện được, giả sử cha mẹ lúc đó đang luân hồi ở cõi nào thì nguyện này có tác dụng nữa không?

 

ĐÁP: Kinh nói con tu ngộ đạo thì cha mẹ được sanh thiên, Phật tử này vì thương cha mẹ nghĩ rằng mình tu đắc đạo để độ cha mẹ. Nhưng nếu mình tu đời này không ngộ đạo rồi năm mười kiếp sau mới ngộ, lúc đó cha mẹ mình lang thang trong kiếp luân hồi, như vậy cha mẹ có được sanh lên cõi Trời không? Giả dụ đời này tôi tu hành ngộ đạo thì cha mẹ đối với cái thân này của tôi được sanh lên cõi Trời. Nhưng nếu đời này tôi không ngộ, đời sau tu cũng không ngộ, đến đời thứ ba thứ tư tôi mới ngộ thì cha mẹ của thân trong đời thứ ba thứ tư đó được sanh lên cõi Trời. Còn cha mẹ đời này sanh nơi nào, tôi phải tùy duyên tìm tới đó giáo hóa cho cha mẹ tu được sanh lên cõi Trời. Tuy không trực tiếp mà nhờ sự giáo hóa được sanh lên cõi Trời cũng được hữu ích. Vậy cho nên quý vị là người con hiếu thảo phải ráng tu, đời này chưa độ được cha mẹ thì đời sau, chỉ sợ cha mẹ thiếu đức phải luân hồi sanh tử, quý vị không tu cũng luân hồi theo thì không ai cứu được ai hết. 

 

____________________

 

 

HỎI: Kính thưa thầy, màu vàng trong Phật giáoý nghĩa gì?

 

ĐÁP: Trong luật nhà Phật dạy tu sĩ phải mặc y phục màu khác với thế tục, là màu hoại sắc. Nhưng sau này có phái Đàm Vô Đức rất thạnh trong Phật giáo Nam tông, các Ngài mặc màu vàng, bởi vì màu vàng có vẻ chói chang người đời ít chịu mặc. Tóm lại cái gì mà thế gian chê thì mình dùng để tránh lẫn lộn, đó là lý do tu sĩ Phật giáo mặc màu vàng.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Sư ông con quy y với Sư ông đã hơn mười năm nay. Thường đêm trước khi ngủ con niệm Phật lần chuỗi, ông bà cha mẹ con đã qua đời lâu rồi mà sao ngủ vẫn thấy hoài không biết có hại không? Xin Sư ông chỉ dạy.

 

ĐÁP: Nằm mộng thấy cha mẹ thì không có hại, có hại là nghe cha mẹ mộng nói cái gì rồi làm theo đó thì nguy. Vì sao? - Vì thấy Phật tửtâm kính mến cha mẹ đã mất. Có khi quỷ thần hiện ra giống ông bà cha mẹ mình nếu có dạy gì mình cũng làm theo thì nguy.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, con thắc mắc không biết tổ Bá Trượng có nói: Một vị Tăng khi tịch mà chưa ngộ đạo thì nên tụng kinh cầu siêu, để cầu vãng sanhniệm Phật A-di-đà. Ngày xưa các Thiền viện đối với các vị Tăng không được tự tại trong lúc tịch thì Tăng chúng tụng kinh gì bạch thầy?

 

ĐÁP: Phật tử này nghe nói tổ Bá Trượng có nói khi chưa ngộ đạo gần tịch phải niệm Phật A-di-đà để cầu về bên kia thế giới Cực Lạc, như vậy không biết Tổ có nói câu đó không? - Tôi đã đọc hết sử của tổ Bá Trượng không thấy câu này bao giờ, tôi khẳng định rằng không có câu đó mà e rằng có một người nào đó gá vô để cho có uy tín vậy thôi.

 

Ý thứ hai hỏi rằng trong các Thiền viện hoặc là tu Thiền khi có người tịch thì tụng kinh gì? Ngày xưa ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy đệ tử tại gia, xuất gia đều tụng kinh Kim Cang. Có hai trường hợp: Nếu tụng nhiều thì tụng kinh Kim Cang, nếu tụng ít thù tụng kinh Bát-nhã. Trong Bát-nhã có câu: Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tụng chừng năm mười lần có thể họ cũng tỉnh được, bởi vì mục đích tu là dẹp sạch phiền não bằng trí tuệ chớ không phải bằng lòng tin, tụng kinh nhắc tới nhắc lui để người bệnh mở sáng trí tuệ không đi lạc vào đường tà.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch thầy, con nghe nói tu có thể chuyển nghiệp. Người xuất gia có thể chuyển nghiệp. Người xuất gia có thể chuyển được, vậy người tại gia có chuyển được không? Xin thầy từ bi giải thích.

 

ĐÁP: Quý Phật tử có biết nghiệp xuất phát từ đâu không? - Từ thân, miệng, ý. Ví dụ người nam thích hút thuốc, người nữ thích ăn trầu; hút thuốc ăn trầu quen rồi thành nghiệp. Vậy quý bà ăn trầu có bỏ được không? Quý vị hút thuốc có bỏ được không? - Ăn trầu bỏ được, hút thuốc bỏ được. Vậy nghiệp người thế gian bỏ được chớ không riêng gì người xuất gia. Tôi nói xa hơn một chút, người thế gian mỗi khi giận hay mắng chửi con cháu, nếu biết tu rồi thì khi giận cứ làm thinh, đi đâu đó cho nó quên, như vậy dần dần sẽ chuyển được nghiệp. Tóm lạixuất gia hay tại gia khéo tu thì chuyển được nghiệp.

 

____________________

 

 

HỎI: Kính bạch Hòa thượng, kết quả hiện tại là do chính bản thân mình gieo nhân ở quá khứ, nhưng tại sao nói "con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ". Vậy hành động của cha mẹảnh hưởng đến con cái không? Có trường hợp người cha hoặc mẹ làm việc bất thiện, sau đó người con ra đời không được bình thường, có phải do cha mẹ làm ác hay là một sự trùng hợp?

 

ĐÁP: Thường ở thế gian hay nói: "Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ". Như vậy thì sự tu của mình ảnh hưởng với cha mẹ nhiều ít? Đúng ra thì tu là gốc nhưng trong nhà Phật nói chúng ta sinh ra đời còn có sự đồng nghiệp với cha mẹ; cha mẹ ác chiêu cảm với ác nghiệp của người con, nên con mới thọ sanh vào gia đình đó. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ cha mẹ thiện mà con lại ác, đó cũng là nghiệp cảm. Nghiệp cảm có hai là nghiệp cảm do lòng thương quý, nghiệp cảm do lòng thù hằn cho nên tôi khuyên Phật tử gần tắt thở đừng giận ai, cũng đừng thương ai. Tôi hỏi Phật tử lúc ngồi rảnh rang thường nhớ cái gì nhiều nhất? Một là nhớ người mình thương, hai là nhớ người mình thù. Khi sắp ra đi mọi việc bỏ qua hết chỉ còn trong ký ức người mình nhớ nhiều, hoặc là thương, hoặc là có ghét. Có ghét có thương mới chui vào nhà họ, chiêu cảm với nhay để đền trả. Khi biết tu rồi, biết rõ ôm lòng oán thù thương ghét không có lợi gì cho mình hiện tại mà còn quả khổ cho mai sau. Như vậy là do nghiệp thiện ác huân tập trong ký ức, nếu chứa nghiệp tốt thì dễ gặp người tốt, chứa nghiệp xấu dễ gặp người xấu. Còn nói câu "con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ" thì không phải chân lý.

 _____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 235)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 374)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 326)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 373)
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 407)
11 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 378)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 348)
06 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 461)
05 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 635)
03 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 468)
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 831262)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 214)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 365)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2102)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 507)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 686)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 601)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1016)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1229)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 649)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1061)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 1683)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 900)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1132)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1478)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1097)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 1083)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 1099)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 942)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 957)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 365)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1975)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3310)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
24 Tháng Giêng 20207:37 SA(Xem: 182)
Trong tập sách nhỏ này, tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của đức Phật. Đấy là những thuyết Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Ngũ uẩn, Nghiệp báo, Luân hồi, Duyên khởi, Vô ngã (Anatta), Niệm xứ (Satipatthàna). Dĩ nhiên sẽ có những từ ngữ chắc phải lạ lùng đối với độc giả phương Tây.
22 Tháng Giêng 20209:00 SA(Xem: 215)
Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, chân lý, lời dạy của Đức Phật; Cú (Pada) là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, "Pada" còn có nghĩa là con đường.
20 Tháng Giêng 202011:18 SA(Xem: 224)
Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta. Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực. Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5428)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 611)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 1503)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 1197)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất giatại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 1041)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 2052)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,