Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 04, Phẩm Hoa - The Dhammapada, Chapter 04, Flowers

05 Tháng Mười Một 20182:22 CH(Xem: 74)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 04, Phẩm Hoa - The Dhammapada, Chapter 04, Flowers

Chapter04-1A


Kinh Pháp Cú, Phẩm 04, Phẩm Hoa
The Dhammapada, Chapter 04, Pupphavagga: Flowers

(Kệ 44-59 - Verses 44-59)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp044_B
dhp045_B
Verse-Kệ 44-45

Người đệ tử cao thượng chinh phục cái tự ngã này

1.Ko imaṁ pathaviṁ vijessati yamalokañ ca imaṁ sadevakaṁ

Ko dhammapadaṁ sudesitaṁ kusalo puppham'iva pacessati.

2. Sekho paṭhaviṁ vijessati yamalokañ ca imaṁ sadevakaṁ

Sekho dhammapadaṁ sudesitaṁ kusalo puppha'iva pacessati.


1. Ai sẽ thấu triệt 1 quả địa cầu(tự ngã) 2 này, cảnh gới Dạ-Ma 3 (Yama) này, và thế gian 4 này, cùng với chư Thiên? 5 Ai sẽ quán trạch con đường Giới hạnh 6 vốn đã được quảng bá đầy đủ, giống như một chuyên viên (làm tràng hoa) sẽ bốc lên những cành hoa? 44.

2. Một môn đệ trong thời kỳ còn tu học 7 (sekha) sẽ thấu triệt quả địa cầu này, cảnh giới của Dạ-Ma (Yama) này, và thế gian này, cùng với chư Thiên. Một môn đệ trong thời kỳ còn tu học sẽ quán trạch con đường Giới hạnh, vốn đã được quản bá đầy đủ, giống như một chuyên viên (làm tràng hoa) sẽ bốc lên những cành hoa. 45.

Tích chuyện

Khi nghe các môn đệ của Ngài thảo luận về bề rộng của quả địa cầu, Đức Phật khuyên các thầy tốt hơn nên hành thiền, suy niệm về thành phần đất trong bản thân của chính các thầy.

Chú thích

1. Thấu triệt - Vijessati = attano ñaṇnena vijānissati - ai sẽ biết được do nhờ trí tuệ của chính mình? (Chú giải).

2. Quả địa cầu - là thân này. Ý nói ai sẽ thông suốt thực tướng của mình? Mình như thế nào, hiểu mình đúng như thế ấy.

3. Cảnh giới Dạ-Ma - Yama, có nghĩa là bốn cảnh giới cùng cực, tức: khổ cảnh (thường gọi địa ngục), cảnh thú, cảnh ngạ quỉ (peta), và cảnh A-Tu-La (Asura). Theo Phật giáo, khổ cảnh hay địa ngục không trường tồn vĩnh cửu. Đó là một trạng thái cùng cực, như hai cảnh giới thú và ngạ quỉ, trong ấy chúng sanh phải chịu khổ đau vì đã có hành động bất thiện, tạo nghiệp xấu, trong quá khứ.

4. Thế gian này - là cảnh người và sáu cảnh Trời (gọi là Trời dục, nghĩa là Trời trong cảnh Dục giới). Bảy cảnh giới ấy được xem là hữu phúc (sugati).

5. Chư Thiên - Devas, Trời, đúng nghĩa là những chúng sanh hữu phúc đang hưởng quả lành của những hành động thiện trong quá khứ. Các Ngài cũng không vĩnh cửu trường tồn, mà phải chết một ngày nào.

6. Con Đường Giới Hạnh - Dhammapada. Lời chú giải ghi rằng danh từ này ám chỉ ba mươi bảy yếu tố dẫn đến Giác Ngộ (Bodhipakkhiyadhamma. Ba mươi bảy bồ đề phần) là:

a. Tứ Niệm Xứ (satipaṭṭhāna) gồm:

Niệm thân (kāyānupassanā)
Niệm thọ (vedanānupassanā)
Niệm tâm (cittānupassanā)
Niệm Pháp (dhammānupassanā)

b. Tứ Chánh Cần (Sammappadhāna) gồm:

Tinh tấn ngăn ác pháp phát sanh (saṁvarappadhāna)
Tinh tấn trừ ác pháp đã phát sanh (pahānappadhāna)
Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sanh (bhāvanāppadhāna)
Tinh tấn tăng cường thiện pháp đã phát sanh (anurakkhanāppādhāna)

c. Tứ Thần Túc hay Tứ Căn Thông (Iddhipāda) gồm:

Ý muốn làm (chanda)
Tinh tấn (viriya)
Tâm (citta)
Quán trạch hay suy xét (vimaṁsā)

d. Ngũ Căn (Indriya) gồm:

Tín hay niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng (saddhā)
Tinh Tấn (viriya)
Niệm (sati)
Định (samādhi) và
Tuệ (paññā)

e. Ngũ Lực (Bala) gồm:

Tín (saddhā)
Tinh tấn (viriya)
Niệm (sati)
Định (samādhi)
Tuệ (paññā)

f. Thất Giác Chi (Bojjhanga) gồm:

Niệm (sati)
Trạch pháp (dhammavicaya)
Tinh tấn (viriya)
Phỉ (pīti)
An tịnh (passaddhi)
Định (samādhi)
Xả (upekkhā)

g. Bát Chánh Đạo (Aṭṭhangikamagga) gồm:

Chánh kiến (sammādiṭṭhi)
Chánh tư duy (sammā saṁkappa)
Chánh ngữ (sammā vācā)
Chánh nghiệp (sammā kammanta)
Chánh mạng (sammā ājīva)
Chánh tinh tấn (sammā vāyāma)
Chánh niệm (sammā sati)
Chánh định (sammā samādhi)

7. Người trong thời kỳ còn tu học - Theo đúng căn nguyên, danh từ Sekha có nghĩa người còn đang ở trong thời kỳ được huấn luyện, người đang được đào tạo. Sekha là người đệ tử còn trong khoảng ba từng thánh đầu tiên, tức từ Tu-Đà-Hườn đến A-Na-Hàm, đang tu học để thành tựu thánh quả cuối cùng là A-La-Hán quả. Khi đã hoàn toàn tận diệt mọi dây trói buộc (saṁyojana, thằng thúc) và đắc quả A-La-Hán, vị ấy được gọi là Asekha, đã hoàn toàn thuần thục, không còn gì để được huấn luyện nữa vì đã hoàn tất mỹ mãn công trình tu học.

Người đệ tử được đào luyện đầy đủ (asekha) thật sự tự hiểu biết thực tướng của mình và thông suốt chơn tướng của thế gian.

THE NOBLE DISCIPLE WILL CONQUER THIS SELF

1. Ko imam pathavim vijessati 
            yamalokan ca imam sadevakam
Ko dhammapadam sudesitam 
            kusalo puppham'iva pacessati 44.
2. Sekho pathavim vijessati 
            yamalokan ca imam sadevakam.
Sekho dhammapadam sudesitam 
            kusalo puppham'iva pacessati 45.

1. Who will comprehend 1 this earth (self 2), and this realm of Yama, 3 and this world 4 together with the devas5 Who will investigate the well taught Path of Virtue 6, even as an expert (garland maker) will pick flowers? 44.

2. A disciple in training (sekha 7), will comprehend this earth, and this realm of Yama together with the realm of the devas. A disciple in training will investigate the well-taught Path of Virtue even as an expert (garland-maker) will pick flowers. 45.

Story

    On hearing that His monks were discussing the extent of the earth, the Buddha advised them to meditate on the personal earth-element.

NOTES:

 Vijessati = attano nauena vijanissati - who will know by one's own wisdom? (Commentary).

 That is one who will understand oneself as one really is.

 By the realm of Yama are meant the four woeful states - namely hell, the animal kingdom, the Peta Realm, and the Asura Realm. Hell is not permanent according to Buddhism. It is a state of misery as are the other planes where beings suffer for their past evil actio ns.

4  Namely: the human plane and the six celestial planes. These seven are regarded as blissful states (sugati).

 Devas, lit., sporting or shining ones. They are also a class of beings who enjoy themselves, experiencing the effects of their past good actions. They too are subject to death.

 Dhammapada. The Commentary states that this term is applied to the thirty-seven Factors of Enlightenment (Bodhipakkhiyadhamma). They are:-

I. The four Foundations of Mindfulness (Satipatthana) - namely:

1. contemplation of the body (kayanupassana), 2. contemplation of the feelings (vedananupassana), 3. contemplation of thoughts (cittanupassana), and 4. contemplation of phenomena (dhammanupassana).

II. The four Supreme Efforts (Sammappadana) - namely: 1. the effort to prevent evil that has not arisen, 2. the effort to discard evil that has already arisen, 3. the effort to cultivate unarisen good, and 4. the effort to promote good that has already arisen.

III. The four Means of Accomplishment (iddhipada) - namely: will (chanda), energy (viriya), thought (citta), and wisdom (vimamsa).

IV. The five faculties (Indriya) - namely: confidence (saddha), energy (viriya), mindfulness (sati), concentration (samadhi), and wisdom (panna).

V. The five Forces (Bala), having the same names as the Indriyas.

VI. The seven Constituents of Enlightenment (Bojjhanga) - namely

mindfulness (sati), investigation of the Truth (Dhammavicaya), energy (viriya), joy (pãti), serenity (passaddhi), concentration (samadhi), and equanimity (upekkha).

VII. The Eightfold Path (Atthangikamagga) - namely: right views (samma ditthi), right thoughts (samma sankappa), right speech (samma vaca), right actions (samma kammanta), right livelihood (samma ajãva), right endeavour (samma vayama), right mindfulness (samma sati) and right concentration (samma samadhi).

 The term sekha, lit., one who is still under going training, is applied to a disciple who has attained the first stage of Sainthood (Sotapatti = Stream-winner) until he attains the final Arahatta fruit stage. When he totally eradicates all fetters (samyojana) and attains the fruit stage of an Arahant, he is called an Asekha, as he has perfected his training. It is an asekha disciple who understands him self and the whole world as they really are. There is no graceful English equivalent for this difficult Pali term. "Adept" (= one who has attained) may be suggested as the closest rendering.

 


dhp046_B
Verse-Kệ 46

Thể xác nầy tựa hồ một ảo ảnh

3. Pheṇūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā - marīcidhammaṁ abhisambudhāno

Chetvāna mārassa papupphakāni - adassanaṁ maccurājassa acche.


3. Biết rằng thể xác này tựa hồ như bọt nước 3 và thấu triệt bản chất mờ ảo của nó 2, ta phải tiêu trừ những cành hoa của dục vọng (Ma vương) và vượt qua tầm mắt của Tử thần. 46.

Tích chuyện

Cảnh tượng một ảo ảnh và những bọt nước gợi ý cho một tăng sĩ đang hành thiền về lý vô thường và vô ngã của đời sống. Đức Phật đọc tư tưởng của vị ấy và xuất hiện trước mặt thầy, xác nhận quan kiến ấy là đúng.

Chú thích

1. Như bọt nước - Vì bản chất đổi thay, tạm bợ của nó.

2. Bản chất mờ ảo - bởi vì trong thể xác này không có gì vững bền, không có gì tồn tại lâu dài.

3. Tử thần - là phiền não của đời sống, phát sanh do dục vọng. Một vị A-La-Hán diệt trừ mọi dục vọng bằng trí tuệ và chứng ngộ Niết-bàn, không còn tái sanh nữa. 

LIKE A MIRAGE IS THIS BODY

3. Pheuupamam kayamimam viditva 
            marãcidhammam abhisambudhano
Chetvana marassa papupphakani 
            adassanam maccurajassa gacche. 46.

3. Knowing that this body is like foam, 8 and comprehending its mirage-nature, 9 one should destroy the flower-shafts of sensual passions (Mara), and pass beyond the sight of the king of death.10 46
.

Story

    The sight of a mirage and bubbles of foam induced a monk to meditate on the impermanence and non-substantiality of life. The Buddha read his thoughts and, appearing before him, confirmed his views.

NOTES:

 Owing to its fleeting nature.

 Because there is nothing substantial in this body.

10  Namely life's sorrow, born of passions. An Arahant destroys all passions by his wisdom and attains Nibbana where there is no death.


dhp047_B
Verse-Kệ 47

Cái chết lôi cuốn người không giác tỉnh, người sống trong dục lạc

4. Pupphāni h'eva pacinamtaṁ

byāssattamanasaṁ naraṁ

Suttaṁ gāmaṁ mahogho'va maccu ādāya gacchati.


4. Người thu nhặt những cành hoa (của dục lạc) người có tâm phóng túng, cái chết sẽ lôi người ấy đi, không khác nào trận lụt to cuốn theo dòng nước cả một làng đang say ngủ. 47.

Tích chuyện

Vì một lời nói có tánh cách khinh khi làm xúc động, vua Vidūdabha sanh lòng thù oán sâu đậm dòng dõi Thích Ca của Đức Thế Tôn, mang quân sang tiêu diệt toàn thể những người cùng họ này. Trên đường về, vua an dinh hạ trại bên một bờ sông để nghỉ quân. Giữa đêm khuya, một trận lụt to lôi cuốn tất cả vua và binh lính theo dòng nước. Nghe câu chuyện thương tâm ấy Đức Phật ghi nhận rằng nhiều người đi đến sự sụp đổ của chính mình trong khi thực hành mưu đồ để thành đạt mục tiêu.

DEATH TAKES THE SENSUAL UNAWARES

4. Pupphani h'eva pacinantam 
            byasattamanasam naram 
Suttam gamam mahogho'va 
            maccu adaya gacchati. 47.

4. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose mind is distracted, death carries off as a great flood sweeps away a sleeping village. 47.

Story

    Provoked by a disparaging remark, king Vidudabha wreaked vengeance on the Sakyas, kinsmen of the Buddha, by killing them wholesale. On his return journey he camped with his followers on the bed of a river. At night an unexpected flood swept them all to the sea. Hearing of their tragic end, the Buddha remarked that people come to ruin without accomplishing their objects.


dhp048_B
Verse-Kệ 48

Người tham dục chết với dục vọng bất thỏa mãn

5. Pupphāni h'eva pacinantaṁ - byāsattamanasaṁ naraṁ

Atittaṁ yeva kāmesu - antako kurute vasaṁ.


5. Người thu nhặt những cành hoa (của dục lạc), người có tâm phóng túng và không khi nào biết đủ, "Thần Tiêu Diệt 1"sẽ thâu người ấy vào vòng quay cuồng của mình.48.

Tích chuyện

Một tín nữ dâng vật thực đến Chư sư trong buổi sáng và chiều hôm ấy qua đời. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giảng về bản chất vô thường của đời sống và thêm rằng con người ngã gục trước cái chết với lòng tham chưa toại nguyện.

Chú thích

1. Thần tiêu diệt - Antaka, người chấm dứt, tức chấm dứt đời sống.

WITH UNGRATIFIED DESIRES THE SENSUAL DIE

5. Pupphani h'eva pacinantam 
            byasattamanasam naram 
Atittam yeva kamesu 
            antako kurute vasam. 48.

5. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose mind is distracted, and who is insatiate in desires, the Destroyer 11 brings under his sway. 48.

Story

    A woman offered alms to the monks in the morning and died in the evening of that very day. When this pathetic incident was reported to the Buddha He spoke on the fleeting nature of life and added that men succumb to death with insatiate desires.

NOTES:

11  Antaka, lit., Ender, which means death.


dhp049_B
Verse-Kệ 49

Bậc thánh tăng không gây tổn hại cho bất cứ ai

6. Yathā,pi bhamaro pupphaṁ - vaṇṇagandhaṁ aheṭhayaṁ

Paleti rasam'ādāya - evaṁ gāme munī care.


6. Như loài ong, chỉ hút mật của hoa rồi bay đi mà không làm tổn hại đến hương hay sắc của hoa, cùng thế ấy, đi đó đây trong làng mạc, người thiện trí phải như vậy 1. 49.

Tích chuyện

Đức Mục-Kiền-Liên (Moggallāna) dùng thần thông đem hai vợ chồng một người giữ kho có tánh ti tiện đến trước mặt Đức Phật. Khi nghe thuyết Pháp xong cả hai xin qui y. Nghe những vị tăng sĩ khác tán dương phẩm hạnh của Ngài Mục-Kiền-Liên, Đức Phật lưu ý rằng những vị tốt như Đức Mục-Kiền-Liên phải làm cho người khác đặt niềm tin nơi mình mà không hề gây tổn hại đến ai.

Chú thích

1. Đi trì bình khất thực mà không gây phiền phức cho ai. 

SAINTLY MONKS CAUSE NO INCONVENIENCE TO ANY

6. Yatha'pi bhamaro puppham 
            vannagandham ahethayam 
Paleti rasam'adaya 
            evam game munã care. 49.

6. As a bee without harming the flower, its colour or scent, flies away, collecting only the honey, even so should the sage wander in the village. 12 49.

Story

    The Venerable Moggallana exercising his psychic powers, brought a niggardly treasurer and his wife to the presence of the Buddha. Hearing the doctrine they became converts. When the monks extolled the virtues of the Venerable Moggallana the Buddha remarked that good monks like the Venerable Moggallana should induce people to repose confidence in the Teacher, causing no inconvenience to any.

NOTES:

12  Seeking alms, without inconveniencing any.


dhp050_B
Verse-Kệ 50

Không tìm lỗi của kẻ khác mà tìm ở chính mình

7. Na paresaṁ vilomāni - na paresaṁ katākataṁ

Attano'va avekkheya -katāni akatāni ca.


7. Không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều chưa làm và những điều không làm của kẻ khác, mà (phải tìm) trong hành động của chính mình, những điều đã làm và những điều không làm. 50.

Tích chuyện

Do lòng ganh tỵ, một tu sĩ lõa thể cấm người tín nữ của mình đi nghe Đức Phật thuyết Pháp. Tuy nhiên, bà biểu con thỉnh Đức Phật về nhà. Trong khi Đức Phật giảng Giáo Pháp cho bà, bỗng nhiên vị đạo sĩ xuất hiện, lăng mạ thậm tệ Đức Phật và bà tín nữ. Trước sự ngẫu nhiên bộc phát dữ dội ấy, thiếu phụ vô cùng bối rối nhưng Đức Phật khuyên bà nên tìm lỗi ở mình hơn là ở kẻ khác.

SEEK NOT OTHERS' FAULTS BUT YOUR OWN

7. Na paresam vilomani 
            na paresam katâkatam 
Attano'va avekkheya 
            katani akatani ca. 50.

7. Let not one seek others' faults, things left done and undone by others, but one's own deeds done and undone. 50.

Story

    A naked ascetic through jealousy, prevented a female follower of his from listening to the Teaching of the Buddha. She, however, invited the Buddha to her house through her son. When she was hearing the Dhamma from the Buddha the ascetic suddenly appeared on the scene and abused her and the Buddha. As the woman was perturbed in mind at this sudden outburst the Buddha advised her not to seek the faults of others but her own.


dhp051_B
dhp052_B
Verse-Kệ 51-52

Thực hành tốt hơn lời giáo huấn suông

8. Yathā'pi ruciraṁ pupphaṁ - vaṇṇavantaṁ agandhakaṁ

Evaṁ subhāsitā vācā - aphalā hoti akubbato.

9. Yātha'pi ruciram pupphaṁ - vaṇṇavantaṁ sagandhakaṁ

Evaṁ subhāsitā vācā - saphalā hoti sakubbato.


8. Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ, nhưng không hương vị, lời nói hay của người không thực hành không mang kết quả. 51.

9. Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ lại có hương vị, lời nói hay của người có thực hành mang lại kết quả dồi dào. 52.

Tích chuyện

Hai bà tín nữ, cùng là mạng phụ phu nhơn trong triều, đến học Giáo Pháp với Đại đức Ananda. Một bà chăm chú học. Bà kia không tiến bộ nhiều. Đức Phật tuyên ngôn rằng tựa như cành hoa không hương vị, Giáo Pháp trở nên vô ích cho người không cố gắng tu học.

PRACTICE IS BETTER THAN MERE TEACHING

8. Yatha'pi ruciram puppham 
            vannavantam agandhakam 
Evam subhasita vaca 
            aphala hoti akubbato. 51.
9. Yatha'pi ruciram puppham 
            vannavantam sagandhakam 
Evam subhasita vaca 
            saphala hoti sakubbato. 52.

8. As a flower that is lovely and beautiful but is scentless, even so fruitless is the well-spoken word of one who does not practise it. 51.

9. As a flower that is lovely, beautiful, and scent-laden, even so fruitful is the well-spoken word of one who practises it. 52.

Story

    Two ladies of the court studied the Dhamma under the Venerable ânanda. One studied well, but the other made little progress. The Buddha declared that like a scentless flower, fruitless becomes the Dhamma to the person who makes no effort to study it well.


dhp053_B
Verse-Kệ 53

Hãy tạo nhiều phước báu

10. Yathā'pi puppharāsimhā - kayirā mālāguṇe bahū

Evaṁ jātena maccena- kattabbaṁ kusalaṁ bahuṁ.


10. Từ đống hoa, người ta nhặt từng cành để làm thành tràng hoa, cùng thế ấy, chúng sanh phải thâu nhặt nhiều lần những hành động tốt. 53.

Tích chuyện

Một đại thí chủ thời Đức Phật, Bà Visākhā, xây cất một ngôi chùa rất đắt tiền. Khi công tác hoàn tất, bà vô cùng hoan hỉ, cùng các con và các cháu đi vòng quanh chùa, hát bài kệ bày tỏ sự thỏa thích. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, Ngài ghi nhận rằng sở dĩ bà làm như vậy vì bà đã thành tựu mỹ mãn nguyện vọng cao cả của bà và Ngài thêm rằng tất cả đều phải cố gắng tạo nhiều phước báu.

DO MUCH GOOD

10. Yatha'pi puppharasimha 
            kayira malaguue bahu 
Evam jatena maccena 
            kattabbam kusalam bahum. 53.

10. As from a heap of flowers many a garland is made, even so many good deeds should be done by one born a mortal. 53.

Story

    Visakha, the chief benefactress of the Buddha, erected a monastery at great expense. So great was her delight that, with her children and grandchildren, she went round the monastery singing paeans of joy. When this was reported to the Buddha He remarked that Visakha was doing so as she had fulfilled a past aspiration of hers and added that much merit should be done by all.


dhp054_B
dhp055_B
Verse-Kệ 54-55

Hương thơm của giới đức bay cùng khắp nơi

11. Na pupphagandho paṭivātam eti - na candanaṁ tagaramallikā vā

Satañ ca gandho paṭivātam eti - sabbā disā sappuriso pavāti.

12. Candanaṁ tagaraṁ vā'pi - uppalaṁ atha vassikī

Etesaṁ gandhajātānaṁ -sīlagandho anuttaro.


11. Hương thơm của hoa không thể bay ngược chiều gió, trầm hương cũng vậy, gỗ tagara 1 và hoa lài cũng thế, nhưng hương của giới đức bay ngược chiều gió, con người giới đức bay thấu khắp nơi.54.

12. Trầm, gỗ tagara, hoa sen, hoa lài, trên tất cả những loại hương ấy, hương thơm của giới đức còn hơn nhiều. 55.

Tích chuyện

Đại đức A-Nan-Đa (Ānanda) muốn biết mùi thơm nào có thể vừa cùng bay theo chiều gió vừa bay ngược chiều. Đức Phật dạy rằng hương thơm của giới đức bay cùng khắp nơi, theo chiều cũng như ngược chiều gió.

Chú thích

1. Tagara - là một loại cây mọc theo lùm mà người ta lấy gỗ để làm bột hương như trầm.

MORAL FRAGRANCE WAFTS EVERYWHERE

11. Na pupphagandho pativatam eti 
            na candanam tagaramallika va 
Satan ca gandho pativatam eti 
            sabba disa sappuriso pavati. 54.
12. Candanam tagaram va'pi 
            uppalam atha vassikã 
Etesam gandhajatanam 
            silagandho anuttaro. 55.

11. The perfume of flowers blows not against the wind, nor does the fragrance of sandalwood, tagara 13 and jasmine but the fragrance of the virtuous blows against the wind; the virtuous man pervades every direction. 54.

12. Sandalwood, tagara, lotus, jasmine: above all these kinds of fragrance, the perfume of virtue is by far the best. 55.

Story

    The Venerable Ananda wished to know whether there was any fragrance that wafted equally with and against the wind. The Buddha replied that the fragrance of virtue wafts in all directions.

NOTES:

13  A kind of shrub from which a fragrant powder is obtained.


dhp056_B
Verse-Kệ 56

Hương thơm của đức hạnh cao quý nhứt

13. Appamatto ayaṁ gandho - yā'yaṁ tagaracandanī

Yo ca sīlavataṁ gandho - vāti devesu uttamo.


13. Hương của cây tagarahay cây trầm quả thật không đáng kể. Hương thơm của giới đức, bay thấu đến các cảnh Trời, là tối thượng. 56.

Tích chuyện

Sakka, vua Trời Đế-Thích, giả làm một người thợ dệt nghèo, dâng vật thực đến Đại đức Ca-Diếp (Kassapa), lúc ấy đang tìm một người nghèo để giúp cho người ấy có cơ hội cúng dường Ngài. Đức Phật giải thích rằng chính giới đức trong sạch của Ngài Ca-Diếp (Kassapa) là sức hấp dẫn đưa vua Trời Đế-Thích đến.

THE SCENT OF VIRTUE IS BY FAR THE BEST

13. Appamatto ayam gandho 
            ya'yam tagaracandani 
Yo ca silavatam gandho 
            vati devesu uttamo. 56.

13. Of little account is the fragrance of tagara or sandal; the fragrance of the virtuous, which blows even amongst the gods, is supreme. 56.

Story

    Sakka king of the gods, disguised as a poor weaver offered alms to the Venerable Kassapa, who had been looking for a poor person to whom he might give the privilege of giving him alms. The Buddha stated that Sakka, attracted by the perfume of virtue of the Venerable Kassapa, gave him alms.


 dhp057_B
Verse-Kệ 57

Không thể theo dấu thức tái sanh của một vị A-La-Hán

14. Tesaṁ sampannasīlānaṁ - appamādavihārinaṁ

Sammadannāvimuttānaṁ -1māro maggaṁ na vindati.


14. Ma Vương 1 không thể tìm ra con đường của người giới đức, người chuyên cần chú niệm, và siêu thoát, bằng cách hiểu biết chơn chánh.57.

Tích chuyện

Đại đức Godhika, thất vọng vì bệnh hoạn, toan tự cắt cổ bằng dao cạo, nhưng liền trước khi chết Ngài phát triển minh sát, chứng ngộ Niết-bàn. Ma vương cố tìm coi thức tái sanh của Ngài đi về đâu. Đức Phật ghi nhận rằng Ma vương không thể tìm thấy dấu vết thức tái sanh của một vị A-La-Hán.

Chú thích

1. Ma vương - thể hiện sự xấu xa tội lỗi. Xem Chú thích câu 8.

REBIRTH-CONSCIOUSNESS OF ARAHANTS CANNOT BE TRACED

14. Tesam sampannasãlanam 
            appamadaviharinam 
Sammadannavimuttanam 
            maro maggam na vindati. 57.

14. Mara 14 finds not the path of those who are virtuous, careful in living, and freed by right knowledge. 57.

Story

    The Venerable Godhika, impeded by a certain disease, cut his throat with a razor; but immediately before his death cultivated insight and realized Nibbana. The Evil One was searching for his rebirth- consciousness. The Buddha remarked that the Evil One cannot trace the rebirth-consciousness of an Arahant.

NOTES:

14  The personification of evil. See note on vs. 8.


dhp058_B
dhp059_B
Verse-Kệ 58-59

Trong người thấp hèn nhứt cũng có điểm cao thượng bậc thiện trí chói lọi sáng ngời giữa đám người trần tục

15. Yathā sankāradhānasmiṁ - ujjhitasmiṁ mahāpathe

Padumaṁ tattha jāyetha - sucigandhaṁ manoramaṁ.

16. Evaṁ saṅkārabhūtesu - andhabhūte puthujjane

Atirocati paññāya -sammāsambudhasāvako.


15. 16. Như cành hoa sen với mùi thơm dễ mến có thể mọc trên một đống rác bên đàng, cùng thế ấy, trí tuệ một môn đệ của đấng Toàn Giác chiếu sáng ngời rực rỡ giữa đám chúng sanh thấp kém và tối tăm 158. 59.

Tích chuyện

Nữ tín đồ của một hệ thống khác tín ngưỡng âm mưu vu oan để phỉ báng Đức Phật và các môn đệ Ngài. Đức Phật phát giác mưu đồ và cảm hóa bà đến nghe Pháp Đức Phật giải thích rằng vì kém trí tuệ nên vài người không nhận thức được sự cao thượng của các môn đệ Ngài. Đức Phật so sánh những kẻ ấy với người mù và bậc thiện trí như người có mắt.

Chú thích

1. Phật giáo không lên án ai một cách vĩnh viễn, không khi nào cho ai là người phải chịu hư hỏng buông lung mãi mãi, không thể cải hóa, vì tánh cách cao thượng luôn luôn ngủ ngầm bên trong mỗi người, dầu là người thấp hèn cách nào, cũng như hoa sen, từ bùn dơ nước đục vượt lên nhưng vẫn giữ mình trong sạch và tinh khiết. 

GREATNESS MAY BE FOUND EVEN AMONGST THE BASEST THE WISE OUTSHINE WORLDLINGS

15. Yatha sankaradhanasmim 
            ujjhitasmim mahapathe 
Padumam tattha jayetha 
            sucigandham manoramam. 58.
16. Evam sankarabhutesu 
            andhabhute puthujjane 
Atirocati pannaya 
            sammasambuddhasavako. 59.

15-16. As upon a heap of rubbish thrown on the highway, a sweet-smelling lovely lotus may grow, even so amongst worthless beings, a disciple of the Fully Enlightened One outshines the blind worldlings in wisdom. 15 58-59.

Story

    A devotee of an alien sect devised a means to humiliate the Buddha and His disciples. The Buddha discovered it and succeeded in converting him to His Teaching. Due to lack of wisdom, the Buddha remarked, some could not realize the goodness of His disciples and He compared the ignorant to the blind and the wise to those who have eyes.

NOTES:

15  Nobody is condemned in Buddhism, for greatness is latent even in the seemingly lowliest just as lotuses spring from muddy ponds.__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 399)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 221)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 260)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 235)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 245)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 268)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 851)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 472)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 343)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 728)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3987)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8240)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1119)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 516790)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1645)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 652)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 836)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 709)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1145)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 824)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1633)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1118)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2388)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1234)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 236)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1090)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 774)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3816)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6282)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2831)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.