Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 06, Phẩm Bậc Thiện Trí - The Dhammapada, Chapter 06, The Wise

07 Tháng Mười Một 20189:15 SA(Xem: 62)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 06, Phẩm Bậc Thiện Trí - The Dhammapada, Chapter 06, The Wise

Chapter06-1A

Kinh Pháp Cú, Phẩm 06, Phẩm Bậc Thiện Trí
The Dhammapada, Chapter 06, Panditavagga: The Wise

(Kệ 76-89 - Verses 76-89)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp076_B
Verse-Kệ 76

Hãy kết hợp với người thiện trí hết lòng khuyến thiện ta

1. Nidhīnaṁ'va pavattāraṁ -yaṁ passe vajjadassinaṁ

Niggayhavādiṁ medhāviṁ -tādisaṁ paṇḍitaṁ bhaje

Tādisaṁ bhajamānassa -seyyo hoti na pāpiyo.


1. Nếu gặp người thiện trí chỉ cho ta những lỗi lầm và những điểm cần phải sửa sai - giống như người phát giác cho ta kho tàng bảo vật - hãy kết hợp với người như thế. Ai kết hợp với người như thế sẽ trở nên tốt, không xấu hơn. 76.


Tích chuyện


Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sāriputta) thâu nhận một người nghèo vào Giáo hội để tỏ lòng biết ơn một muỗng vật thực mà người ấy đã dâng đến Ngài. Vị tăng sĩ mới luôn luôn tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của thầy nên sớm đắc quả A-La-Hán. Đức Phật đề cập đến tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của vị Thánh Tăng và kêu gọi các vị khác nên noi theo gương lành trong sạch ấy.

ASSOCIATE WITH THE WISE WHO TRY TO CORRECT YOU

1. Nidhinam' va pavattaram 
            yam passe vajjadassinam 
Niggayhavadim medhavim 
            tadisam panditam bhaje
Tadisam bhajamanassa 
            seyyo hoti na papiyo. 76.


1. Should one see a wise man, who, like a revealer of treasure, points out faults and reproves; let one associate with such a wise person; it will be better, not worse, for him who associates with such a one. 76.

Story

    The Venerable Sariputta admitted a poor man into the Order as a mark of gratitude for a ladleful of food offered to him. The new monk was extremely obedient to his teacher and was ever so eager to receive advice that before long he attained Arahantship. The Buddha commented on his readiness to accept advice and exhorted the monks to emulate him.


dhp077_B
Verse-Kệ 77

Người tốt hoan hỉ với lời khuyên dạy, người xấu thì không

2. Ovadeyyānusāseyya -asabbhā ca nivāraye

Sataṁ hi so piyo hoti -asataṁ hoti appiyo.


2. Hãy để người ấy khuyên nhủ, dạy dỗ và thuyết phục ta không làm điều ác. Người tốt quả thật hoan hỉ với lời khuyến thiện, người xấu thì không. 77.


Tích chuyện


Đức Phật yêu cầu hai vị đại đệ tử của Ngài khuyên dạy hai thầy Tỳ-khưu không theo đúng giới luật. Ngài lưu ý hai vị ấy rằng người tốt biết thương ai khuyên dạy mình, còn người đã không biết tôn trọng kỷ luật ắt không biết thương.

ADVISERS ARE PLEASING TO THE GOOD, BUT NOT TO THE BAD

2. Ovadeyyanusaseyya 
            asabbha ca nivaraye 
Satam hi so piyo hoti 
            asatam hoti appiyo. 77.


2. Let him advise, instruct, and dissuade one from evil; truly pleasing is he to the good, displeasing is he to the bad. 77.

Story

    The Buddha requested His two Chief Disciples to advise two unruly monks, remarking that advisers are not loved by the ill-disciplined.


dhp078_B
Verse-Kệ 78

Hãy kết hợp với bạn lành

3. Na bhaje pāpake mitte - na bhaje purisādhame

Bhajetha mitte kalyāṇe -bhajetha purisuttame.


3. - Không kết hợp với bạn xấu, với người ti tiện. Hãy kết hợp với người tốt, người cao quý. 78.

Tích chuyện

Đại đức Sa Nặc (Channa), trước kia là người đánh xe cho Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) tỏ ra thật kỳ khôi, khó dạy, và thường ương ngạnh với hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Ba lần Đức Phật khuyên dạy thầy về sự lợi ích có bạn tốt và lưu ý rằng hai vị đại đệ tử là bạn tốt nhứt của thầy.

CULTIVATE GOOD FRIENDSHIP

3. Na bhaje papake mitte 
            na bhaje purisadhame 
Bhajetha mitte kalyane 
            bhajetha purisuttame. 78.


3. Associate not with evil friends, associate not with mean men; associate with good friends, associate with noble men. 78.

Story

    The Venerable Channa, who was formerly the charioteer of Prince Siddhattha, was very obstinate and insolent. He used to rebuke the two Chief Disciples. Thrice the Buddha advised him and spoke on good friendship, remarking that the two Chief Disciples were his great friends.


dhp079_B
Verse-Kệ 79

Người thấm nhuần giáo pháp sống hạnh phúc

4. Dhammapīti sukkaṁ seti -vippasannena cetasā

Ariyappavedite dhamme -sadā ramati paṇḍito.


4. - Người thấm nhuần Giáo Pháp sống trong hạnh phúc với tâm an tịnh. Người thiện trí luôn luôn thỏa thích trong Giáo Pháp mà các bậc Thánh nhơn đã tìm ra. 79.


Tích chuyện


Một ông vua xuất gia và đắc quả A-La-Hán thường nói: "Quả thật hạnh phúc!" Các thầy Tỳ-khưu hiểu lầm, bạch với Đức Phật rằng rõ ràng vị Đại đức kia đang tưởng nhớ những thú vui vương giả của thời xưa nên đã thốt lên như vậy. Đức Phật sửa lại và dạy rằng chính vị ấy đang thọ hưởng hạnh phúc Niết-bàn.

Chú thích

1. Thánh nhơn - Ariya, người đã xa lìa, tách ra khỏi những dục vọng. Sơ khởi, Ariya là một danh từ thuộc về nhơn chủng. Trong Phật giáo, danh từ này dùng để chỉ hạng người cao quý nhứt là chư Phật và chư vị A-La-Hán.

HAPPILY HE LIVES WHO DRINKS OF THE DHAMMA

4. Dhammapiti sukham seti 
            vippasannena cetasa 
Ariyappavedite dhamme 
            sada ramati pandito. 79.


4. He who imbibes the Dhamma abides in happiness with mind pacified; the wise man ever delights in the Dhamma revealed by the Ariyas. 
1 79.

 

Story

    A king entered the Order and, attaining Arahantship, was constantly saying, "oh happiness! The monks misconstruing his joy, told the Buddha that he was evidently thinking of his erstwhile royal pleasures. The Buddha corrected them and said that he was mentally enjoying the bliss of Nibbana.

NOTES:

 Ariya, which means `one who is far removed from passions', was originally a racial term. In Buddhism it indicates nobility of character, and is invariably applied to the Buddhas and the Arahants.


dhp080_B
Verse-Kệ 80

Bậc thiện trí tự kiểm soát lấy mình

5. Udakaṁ hi nayanti nettikā -usukārā namayanti tejanaṁ

Dāruṁ namayanti tacchakā -attānaṁ damayanti paṇḍitā. .


5. Người dẫn thủy nhập điền đào mương cho nước chảy. Thợ làm tên uốn nắn mũi tên cho ngay thẳng. Thợ mộc uốn gỗ. Bậc thiện trí tự kiểm soát lấy mình. 80.

Tích chuyện

Một cậu bé bảy tuổi xuất gia Sa-di. Ngày kia, theo thầy trì bình, cậu để ý thấy những người nông dân dẫn thủy nhập điền, những người thợ chuốt tên, những người thợ mộc đang hành nghề và nêu lên nhiều câu hỏi cho ông thầy. Vị Sa-di bảy tuổi ấy tự nghĩ: "Những vật vô tri vô giác như nước, như gỗ còn có thể uốn nắn và kiểm soát được, tại sao ta lại không thể kiểm soát được cái tâm của ta?". Nghĩ vậy, ông rút vào tịnh thất, chuyên chú hành thiền và đắc quả A-La-Hán trong lúc chỉ có bảy tuổi.

THE WISE CONTROL THEMSELVES

5. Udakam hi nayanti nettika 
            usukara namayanti tejanam 
Darum namayanti tacchaka 
            attanam damayanti pandita. 80.

5. Irrigators lead the waters; fletchers bend the shafts; carpenters bend the wood; the wise control themselves. 80.

Story

    A boy of seven years entered the Order. One day as the novice was accompanying his teacher on his alms rounds he noticed irrigators, fletchers, and carpenters at work and put many questions to his teacher. He thought to himself

    if inanimate things could be so controlled, why could he not control his own mind ? He retired to his cell, meditated, and attained Arahantship while yet a boy.


dhp081_B
Verse-Kệ 81

Như tảng đá vững chắc không thể lay chuyển, người thiện trí không xao động giữa những lời tán dương và khiển trách

6. Selo yathā ekaghano - vātena na samīrati

Evaṁ nindāpasaṁsāsu - na samiñjanti paṇḍitā.


6. Như tảng đá vững chắc không lay chuyển trước gió, dường thế ấy, bậc thiện trí không bị lời tán dương hay khiển trách làm chao động. 81.

Tích chuyện

Vài thầy Sa-di không biết nên theo phá khuấy một vị A-La-Hán khả kính vì thân hình Ngài nhỏ bé. Khi được biết vị Thánh Tăng không chút xao động, Đức Phật dạy rằng chư vị A-La-Hán giữ mình luôn luôn bình thản trước những lời tán dương hay khiển trách.

UNSHAKEN AS A ROCK ARE THE WISE AMIDST PRAISE AND BLAME

6. Selo yatha ekaghano 
            vatena na samirati 
Evam nindapasamsasu 
            na samiñjanti pandita. 81.

6. As a solid rock is not shaken by the wind, even so the wise are not ruffled by praise or blame. 81.

Story

    Not knowing who he was, some novices harassed a distinguished Arahant who was short in stature. When the Buddha heard that the monk had shown no resentment, He remarked that Arahants remain unmoved like a rock in praise and blame.


dhp082_B
Verse-Kệ 82

Người trí được an tịnh

7. Yathā'pi rahado gambhīro -vippasanno anāvilo

Evaṁ dhammāni sutvāna -vippasīdanti paṇḍitā.


7. Như nước trong hồ sâu, yên lặng và trong suốt, dường thế ấy, khi nghe Pháp (tâm của) người thiện trí vô cùng an tịnh. 82.


Tích chuyện


Một thiếu nữ về nhà chồng không được bên chồng chấp thuận vì không có của hồi môn (theo tập tục thời bấy giờ ở Ấn Độ). Mẹ cô đã dâng tất cả sự nghiệp đến chư Tăng. Người thiếu nữ bị hất hủi, đâm ra thất vọng và nguyền rủa Chư sư. Đức Phật thuyết Pháp cho cô nghe và tâm cô trở nên an tịnh.

THE WISE ARE PEACEFUL

7. Yatha'pi rahado gambhiro 
            vippasanno anavilo 
Evam dhammani sutvana 
            vippasidanti pandita. 82.

7. Just as a deep lake is clear and still, even so, on hearing the teachings, the wise become exceedingly peaceful. 2 82.

Story

    A young woman was rejected by her suitor as her mother sent her to him empty-handed, having spent every thing she had on the monks. The disappointed woman reviled the monks. The Buddha preached the Dhamma to her and her mind was pacified.

NOTES:

2  By attaining Sainthood.


dhp083_B
Verse-Kệ 83

Người thiện trí không bồng bột cũng không nản chí

8. Sabbattha ve sappurisā cajanti na kāmakāmā lapayanti santo

Sukhena phuṭṭhā athavā dukhena na uccāvacaṁ paṇḍitā dassayanti.


8. Người tốt dứt bỏ tất cả. Bậc Thành nhơn không nhắc đến ái dục. Dầu hạnh phúc hay đau khổ, bạc thiện trí không bồng bột cũng không để tinh thần suy sụp. 83.

Tích chuyện

Theo lời mời của một vị Bà-La-Môn, Đức Phật và các môn đệ Ngài an cư kiết hạ tại Veranjā. Mặc dầu lắm lúc bị bỏ lửng, không được chăm sóc đến, vì vị thí chủ Bà-La-Môn lãng quên, không có ai vì đó mà buồn ý. Đến khi trở về Sāvatthi, các Ngài được hộ độ châu đáo nhưng cũng không vì đó mà tỏ ra thỏa thích quá độ. Đức Phật lưu ý rằng người thiện trí không bao giờ bồng bột, cũng không để tinh thần suy sụp.

Chú thích

1. Dứt bỏ tất cả - Ngũ uẩn v.v... xem câu 203.

THE WISE ARE NEITHER ELATED NOR DEPRESSED

8. Sabbattha ve sappurisa cajanti 
            na kamakama lapayanti santo 
Sukhena phuññha athava dukhena 
            na uccavacam pandita dassayanti. 83.

8. The good give up (attachment for) everything; 3 the saintly prattle not with sensual craving: whether affected by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression. 83.

Story

    At the invitation of a brahmin the Buddha and His disciples were once spending the rainy season in Verañja. Though they were neglected and were not well looked after, through forgetfulness on the part of the brahmin, the monks were not displeased. On returning to Savatthi they were well looked after, but were not elated thereby. The Buddha remarked that the wise are neither elated nor depressed.

NOTES:

3  The five Aggregates etc. See v. 203.


dhp084_B
Verse-Kệ 84

Không nên tìm thành công bằng những phương tiện bất chánh

9. Na attahetu na parassa hetu - na puttamicche na dhanaṁ na ratthaṁ

Na iccheyya adhammena samiddhim attano - sa sīlavā paññavā dhammiko siyā.


9. Không vì mình, cũng không vì kẻ khác (mà người thiện trí hành động lầm lạc). Không ham muốn con cái, sự nghiệp, hay ngai vàng (bằng hành động lầm lạc): Không tìm thành công bằng phương tiện bất chánh. Con người như thế quả thật đạo hạnh, thiện trí và có chánh hạnh. 84.


Tích chuyện


Một người có phẩm hạnh chơn chánh muốn từ bỏ đời sống trần tục để xuất gia theo Phật. Mặc dầu mỗi lần thảo luận với vợ đều bị bà vợ bàn ra, ngày kia ông thọ lễ xuất gia và sớm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Sau đó vợ và con ông cũng lần hồi gia nhập vào Giáo hội và đắc quả A-La-Hán. Đức Phật nhơn cơ hội, nói lên những lời ca tụng trên.

SUCCESS SHOULD NOT BE SOUGHT BY WRONGFUL MEANS

9. Na attahetu na parassa hetu 
            na puttamicche na dhanam na raññham
Na iccheyya adhammena samiddhim attano 
            sa silava paññava dhammiko siya. 84.

9. Neither for the sake of oneself nor for the sake of another (does a wise person do any wrong); he should not desire son, wealth or kingdom (by doing wrong): by unjust means he should not seek his own success. Then (only) such a one is indeed virtuous, wise and righteous. 84.


Story

    A righteous person desired to leave the world and enter the Order. Although his wife tried to dissuade him each time he sought her permission, he joined the Order, and before long attained Arahantship. Subsequently his wife and son also entered the Order and attained Arahantship. Buddha spoke in praise of them.


dhp085_B
dhp086_B
Verse-Kệ 85-86

Ít người qua đến bên kia

10. Appakā te manussesu - ye janā pāragāmino

Athāyaṁ itarā pajā -tīramevānudhāvati.


10. Giữa đám người, có rất ít vượt qua đến bờ bên kia, số còn lại chỉ quay quần xuôi ngược ở bờ bên này 185. 

Người thực hành giáo pháp vượt qua bên kia

11. Ye ca kho sammadakkhāte -dhamme dhammānuvattino

Te janā pāramessanti -maccudheyyaṁ suduttaraṁ.


11. Nhưng, những ai hành đúng lời giáo huấn - đã được trình bày minh bạch - sẽ vượt trùng dương của dục vọng 2, rất khó qua, để đáo tận bĩ ngạn. 86.

Tích chuyện

Những người có tâm đạo, cùng ở dọc theo một con đường nọ, quyết định để bát cúng dường Chư sư và nghe giảng Giáo Pháp suốt đêm. Nhưng khi đêm về khuya vài người không chịu nổi nên trở về nhà. Vài người khác ở lại nhưng không ngớt ngủ gục. Nghe câu chuyện, Đức Phật giải thích bản chất của người thế gian.

Chú thích

1. Bờ bên nây - là thân kiến (sakkāyadiṭṭhi, quan kiến sai lạc về thể xác này). Phần đông sanh trở đi trở lại trên thế gian này.

2. Trùng dương của dục vọng - Maccud-heyya, tức là kiếp sống trần tục, nơi mà dục vọng chế ngự. 

FEW GO BEYOND

10. Appaka te manussesu 
            ye jana paragamino 
Athayam itara paja 
            tiramevanudhavati. 85.

10. Few are there amongst men who go Beyond; the rest of mankind only run about on the bank. 485.

THOSE WHO FOLLOW THE DHAMMA GO BEYOND

11. Ye ca kho sammadakkhate 
            dhamme dhammanuvattino 
Te jana paramessanti 
            maccudheyyam suduttaram. 86.

11. But those who act rightly according to the teaching, which is well expounded, those are they who will reach the Beyond - Nibbana - (crossing) the realm of passions, 
5 so hard to cross. 86.

Story

    The devout residents in a certain street decided to give alms to the monks and hear the Dhamma throughout the night. But overcome by passions, some returned home, some remained but kept nodding. Hearing what had happened, the Buddha explained the nature of worldlings.

NOTES:

4  Namely: self-illusion (sakkayaditthi). The majority are born again in this world.

 Maccudheyya. i.e., worldly existence where passions dominate.

 


 dhp087_B
dhp088_B
dhp089_B
Verse-Kệ 87, 88, 89

Từ bỏ điều ác phát triển điều thiện tìm hạnh phúc trong cảnh cô đơn người không luyến ái sống an tịnh

12. Kaṇhaṁ dhammaṁ vippahāya - sukkaṁ bhāvetha paṇḍito

Okā anokaṁ āgamma - viveke yattha dūramaṁ.

13. Tatrābhiratim iccheyya -hitvā kāme akiñcano

Pariyodapeyya attānaṁ -cittaklesehi paṇḍito.

14. Yesaṁ sambodhiaṅgesu sammā cittaṁ subhāvitaṁ

Ādānapaṭinissagge -anupādāya ye ratā

Khīṇāsavā jutīmanto - te loke parinibbutā.


12. 13. Đi từ nhà đến cảnh vô gia cư, người thiện trí phải từ bỏ trạng thái tối tăm 1 và phát triển trạng thái sáng sủa, phải tìm thỏa thích trong hạnh khước từ (Niết-bàn), rất khó được thọ hưởng. Từ bỏ dục lạc, khắc phục chướng ngại 2, người thiện trí phải tự thanh lọc mọi ô nhiễm trong tâm. 87. 88.

14. Người có tâm hoàn hảo trong bồ đề phần 3, người không luyến ái, thỏa thích trong sự "từ bỏ ái dục 4" (tức Niết bàn). Con người không ô nhiễm và sáng ngời rực rỡ ấy đã chứng ngộ Niết-bàn trên chính thế gian này. 89.

Tích chuyện

Năm trăm tăng sĩ đến yết kiến Đức Phật và Ngài khuyên dạy những lời trên.

Chú thích

1. - Trạng thái tối tăm - (kaṇhaṁ dhammaṁ), là mười loại hành động bất thiện, và trạng thái sáng sủa (sukkaṁ) là mười loại hành động thiện. Xem Chú thích những câu 42 và 43.

2. - Các chướng ngại ấy là năm chướng ngại tinh thần (nīvaraṇa), ngăn cản con đường giải thoát, gồm: Tham dục (kāmacchanda), oán ghét (vyāpāda), dã dượi hôn trầm (thīnamiddha), phóng dật (uddhacca-kukkucca), và hoài nghi (vicikicchā).

3. - Bồ đề phần - Xem Chú thích câu 44.

4. - Đó là bốn loại ái dục gồm: ái dục đeo níu theo ngũ trần, tà kiến, giới cấm thủ, tức tin theo những nghi thức cúng dường (sai lạc), và thân kiến, nghĩa là có quan kiến sai lầm về xác thân này.

GIVE UP EVIL, CULTIVATE GOOD
SEEK HAPPINESS IN SOLITUDE 
THE NON-ATTACHED ARE PEACEFUL

12. Kanham dhammam vippahaya 
            sukkam bhavetha pandito 
Oka anokam agamma 
            viveke yattha duramam. 87.
13. Tatrabhiratim iccheyya 
            hitva kame akiñcano 
Pariyodapeyya attanam 
            cittaklesehi pandito. 88.
14. Yesam sambodhiangesu 
            samma cittam subhavitam 
âdanapañinissagge 
            anupadaya ye rata
Khinasava jutimanto 
        te loke parinibbuta. 89.

12-13. Coming from home to the homeless, the wise man should abandon dark states 6 and cultivate the bright. He should seek great delight in detachment (Nibbana), so hard to enjoy. Giving up sensual pleasures, with no impediments, 7 the wise man should cleanse himself of the impurities of the mind. 87-88.

14. Whose minds are well perfected in the Factors of Enlightenment, 8 who, without clinging, delight in "the giving up of grasping" 9 (i.e., Nibbana), they, the corruption-free, shining ones, have attained Nibbana even in this world. 89.

Story

    Five hundred monks visited the Buddha and He admonished them.

NOTES:

 The dark states (kanham dhammam) are the ten kinds of evil deeds, and the bright states (sukkam) are the ten kinds of good deeds. See notes on vv. 42, 43.

 The five Hindrances (nivarana) that obstruct the way to Deliverance. They are, sense-desires (kamacchanda), ill-will (vyapada), sloth and torpor (thinamiddha), restlessness and brooding (uddhacca-kukkucca) and indecision (vicikiccha). See A Manual of Buddhism by the translator.

 See note on v 44.

 There are four kinds of grasping - namely: sense-desires, false beliefs, adherence to (wrongful) rites and ceremonies, and self-illusion.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 395)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 218)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 260)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 235)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 245)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 268)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 849)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 471)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 342)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1116)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 725)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3987)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8239)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1118)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 515660)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1644)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 651)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 831)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 703)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1142)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 821)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1628)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1116)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2384)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1086)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1232)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 234)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1086)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 773)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3810)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6281)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2829)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.