Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc - The Dhammapada, Chapter 15, Happiness

16 Tháng Mười Một 201810:50 SA(Xem: 118)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc - The Dhammapada, Chapter 15, Happiness

Chapter15-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 15, Phẩm Hạnh Phúc
The Dhammapada, Chapter 15, Sukhavagga: Happiness

(Kệ 197-208 - Verses 197-208)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp197_B
dhp198_C
dhp199_B
Verse-Kệ 197-199

Không hận thù giữa người thù hận, mạnh khỏe trong đám ươn yếu, không dục vọng giữa những người đam mê

1. Susukhaṁ vata jīvāma -verinesu averino

Verinesu manussesu - viharāma averino.

2. Susukhaṁ vata jīvāma -āturesu anātura.

Āturesu manussesu - viharāma anāturā.

3. Susukhaṁ vata jīvāma -ussukesu anussukā

Ussukesu manussesu - viharāma anussukā.


1. Hạnh phúc thay, ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận ta sống không hận thù.197.

2. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người ươn yếu. Giữa những người ốm đau ta được sống khỏe mạnh. 198.

3. Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục vọng) giữa những người khao khát. Giữa những người khát khao ta sống không khao khát.199.

Tích chuyện

Để giảng hòa một cuộc tranh chấp giữa hai tiểu bang đang giành nhau nước dưới con sông làm ranh giới, Đức Phật dạy không nên thù hận.

Chú thích

1.- Khỏe mạnh - nghĩa là không còn mang các chứng bệnh của dục vọng. 

AMONGST THE HATEFUL BE WITHOUT HATE
AMONGST THE SICK BE IN GOOD HEALTH
AMONGST THE PASSIONATE BE WITHOUT PASSION

1. Susukham vata jivàma 
            verinesu averino 
Verinesu manussesu 
            viharàma averino. 197.
2. Susukham vata jivàma 
            àturesu anàturà 
âturesu manussesu 
            viharàma anàturà. 198.
3. Susukham vata jivàma 
            ussukesu anussukà 
Ussukesu manussesu 
            viharàma anussukà. 199.

1. Ah, happily do we live without hate amongst the hateful; amidst hateful men we dwell unhating. 197.

2. Ah, happily do we live in good health 1 amongst the ailing; amidst ailing men we dwell in good health. 198.

3. Ah, happily do we live without yearning (for sensual pleasures) amongst those who yearn (for them); amidst those who yearn (for them) we dwell without yearning. 199.

Story

    A quarrel arose between two tribes with regard to the waters of a boundary river. The Buddha admonished them to live without hate.

NOTES:

 Free from the disease of passions.


dhp200_C
Verse-Kệ 200

Hãy tiêu trừ chướng ngại

4. Susukhaṁ vata jīvāma - yesaṁ no natthi kiñcanaṁ

Pītibhakkhā bhavissāma - devā ābhassarā yathā.


4. Hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại 1. Dưỡng nuôi phỉ lạc, Như Lai lúc nào cũng như các vị Trời ở cảnh Quang Âm Thiên. 200.

Tích chuyện

Ngày kia Đức Phật vào thôn xóm trì bình. Do sự can thiệp khuấy phá của Ma Vương, hôm ấy Đức Phật không có gì để ngọ trai. Ma Vương bạch hỏi Ngài có nghe đói bụng không? Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã thoát ra khỏi mọi chướng ngại.

Chú thích

1.- Chướng ngại - kiñcana, là những trở ngại cho sự tiến bộ tinh thần như Tham, Sân, Si.

BE WITHOUT IMPEDIMENTS

4. Susukham vata jivàma 
            yesam no natthi kiñcanam 
Pitibhakkhà bhañvissàma 
            devà àbhassarà yathà. 200.

4. Ah, happily do we live we who have no impediments. 2 Feeders of joy shall we be even as the gods of the Radiant Realm. 200.

Story

    One day the Buddha went to a village in quest of alms. Owing to the intervention of Màra, the Evil One, the Buddha could not obtain any food. To Màra who queried whether He was hungry, the Buddha explained the mental attitude of those who are free from impediments.

NOTES:

2  Kiñcana, such as lust, hatred, and delusion which are hindrances to spiritual progress.


dhp201_B
Verse-Kệ 201

Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù

5. Jayaṁ veraṁ pasavati -dukkhaṁ seti parājito

Upasanto sukhaṁ seti - hitvā jayaparājayaṁ.


5. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. Kẻ chiến bại sống đau khổ. Hạnh phúc thay, người sống an tịnh, dứt khoát từ bỏ mọi thắng bại. 201.

Tích chuyện

Một ông vua lấy làm âu sầu vì đã bị bại trận ba lần. Đức Phật luận về hậu quả không hay của cả người thắng lẫn kẻ bại.

VICTORY BREEDS HATRED

5. Jayam veram pasavati 
            dukkham seti paràjito 
Upasanto sukham seti 
            hitvà jayaparàjayam. 201.

5. Victory breeds hatred. The defeated live in pain. Happily the peaceful live, giving up victory and defeat. 201.

Story

    A King was sad because he had been thrice defeated in battle. The Buddha commented on the evil consequences of both defeat and victory.


dhp202_B
Verse-Kệ 202

Tham ái là lửa

6. Natthi rāgasamo aggi - natthi dosasamo kali

Natthi khandhasamā dukkhā - natthi santiparaṁ sukhaṁ.


6. Không có lửa nào như tham ái. Không có tội ác nào như thân ngũ uẩn. Không có phước báu nào như Tịch Tịnh (Niết-bàn). 202.

Tích chuyện

Nhơn dịp lễ thành hôn cho người con trẻ tuổi, gia đình nọ thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nhà để cúng dường. Trong lúc thấy cô dâu đang lăng xăng lui tới thì chú rể sanh lòng tham dục. Đức Phật nhận thấy ý tưởng xấu ấy nên dạy những lời trên.

LUST IS A FIRE

6. Natthi ràgasamo aggi 
            natthi dosasamo kali 
Natthi khandhasamà dukkhà 
            natthi santiparam sukham. 202.

6. There is no fire like lust, no crime like hate. There is no ill like the body, 3 no bliss higher than Peace (Nibbàna). 202.

Story

    Celebrating the marriage of a young woman her family invited the Buddha and the Sangha to the house for alms. While watching the bride serving the Buddha and His disciples with alms lust arose in the mind of the bride-groom. The Buddha, perceiving his thoughts, uttered this verse.

NOTES:

 Pañcakkhandha the five Aggregates.


dhp203_B
Verse-Kệ 203

Bụng đói là phiền não quan trọng

7. Jighachā paramā rogā - saṁkhārā paramā dukhā

Etaṁ ñatvā yathābhūtaṁ - nibbānaṁ paramaṁ sukkhaṁ.


7. Đói bụng 1 là chứng bệnh tối trọng. Thân ngũ uẩn 2 là cơn bệnh trầm kha. Rõ biết như thực điều ấy, (bạc thiện trí chứng ngộ) Niết-bàn, phước báu tối thượng. 203.

Tích chuyện

Một nông dân nghèo đến nghe Đức Phật thuyết Pháp trong lúc bụng đói. Trước khi bắt đầu thời Pháp Đức Phật gọi người dọn cơm cho anh nông dân ăn. Vài vị Tỳ-khưu không hiểu tại sao, tỏ vẻ không hoan hỉ. Nhơn cơ hội, Đức Phật giảng những lời trên.

Chú thích

1.- Đói bụng - thông thường, mỗi khi đau ốm người ta dùng một vị thuốc thích hợp làm cho bệnh thuyên giảm và chấm dứt. Nhưng cái đói thì không bao giờ dứt. Hằng ngày, và như vậy suốt đời, hễ ăn no rồi lại đói.

2.- Thân ngũ uẩn - Saṁkhāra, thường được dịch là hành, ở đây được dùng trong nghĩa khandhalà uẩn, tức năm uẩn hay năm nhóm cấu thành chúng sanh. Ngũ uẩn là Sắc (rūpa), Thọ (vedanā), Tưởng (saññā), Hành (saṁkhārā), và Thức (viññāna).

Cái được gọi chúng sanh là sự kết hợp của năm thành phần, hay nhóm, ấy. Cả hai danh từ saṁkhārā và khandha đều được dùng để chỉ năm uẩn hữu vi ấy. Ngoài hai tâm sở thọ (vedanā) và tưởng (saññā), năm mươi tâm sở còn lại gọi chung là hành (Saṁkhārā), trong ngũ uẩn.

HUNGER IS THE GREATEST AFFLICTION

7. Jighacchà paramà rogà 
            samkhàrà paramà dukhà 
Etamñatvà yathàbhutam 
            Nibbànam paramam sukham. 203.

7. Hunger 4 is the greatest disease. Aggregates 5 are the greatest ill. Knowing this as it really is, (the wise realize) Nibbàna, bliss supreme. 203.

Story

    A poor farmer came to hear the Buddha in a state of hunger. Before preaching the Buddha requested the steward to give some food to the hungry man. Some monks were indignant at the Buddha's action. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Ordinary diseases are usually curable by a suitable remedy, but hunger has to be appeased daily.

 Here Samkhàra is used in the sense of khandha, the five Aggregates - namely: the body (rupa), feeling (vedanà), perception (saññà), mental states (samkhàrà), and consciousness (viññàua).

The so-called being is composed of these five constituent parts. Both khandha and samkhàrà are used to denote these five conditioned things. Excluding feeling and perception, the remaining fifty mental states are implied by the term saïkhàra in the five Aggregates. 


dhp204_B
Verse-Kệ 204

Sức khỏe là vàng

8. Ārogyaparamā lābhā - santuṭṭhī paramaṁ dhannaṁ

Vissāsaparamā ñātī nibbānaṁ pramaṁ sukhaṁ.


8. Sức khỏe là lợi ích cao thượng nhứt. Tri túc là sự nghiệp vĩ đại nhứt. Người thành tín 1 là họ hành thân thuộc nhứt. Niết-bàn là quả phúc tối thượng. 204.

Tích chuyện

Ông vua kia, vì ăn uống quá độ nên thường đau ốm. Về sau, nghe lời Đức Phật khuyên dạy, vua sống chừng mực và được khỏe mạnh. Khi vua đến hầu Phật và bạch cho Đức Phật biết như thế, Đức Phật dạy bốn nguyên nhân tạo phúc như trên.

Chú thích

1.- Người thành tín - dầu có bà con thân thuộc hay không. 

HEALTH IS PARAMOUNT

8. Ñrogyaparamà làbhà 
            santuññhi paramam dhanam 
Vissàsaparamàñàti 
            nibbànam paramam sukham. 204.

8. Health is the highest gain. Contentment is the greatest wealth. The trusty 6 are the best kinsmen. Nibbàna is the highest bliss. 204.

Story

    Owing to over-eating a King used to suffer. On the advice of the Buddha he ate moderately and became healthy. When the King mentioned that his health had improved the Buddha described four sources of happiness.

NOTES:

 Whether related or not.


dhp205_B
Verse-Kệ 205

Hạnh phúc thay, người nếm hương vị của chơn lý

9. Pavivekarasaṁ pītvā - rasaṁ upasamassa ca

Niddaro hoti nippāpo - dhammapītirasaṁ pibaṁ.


9. Đã nếm được hương vị của đời sống ẩn dật và tịch tịnh, người ấy thoát khỏi lo âu và ô nhiễm, đượm nhuần hương vị phỉ lạc của Giáo Pháp. 205.

Tích chuyện

Được nghe Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, một thầy Tỳ-khưu rút vào nơi vắng vẻ ẩn dật để hành thiền, thay vì cùng các vị khác đến đảnh lễ Đức Phật. Khi được hỏi đến, thầy bạch rằng thầy cố gắng thành đạt đạo quả A-La-Hán trước khi Đức Phật nhập diệt. Do đó Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích

1.- Tịch tịnh - Upasama, hạnh phúc Niết-bàn, phát sanh do sự dập tắt mọi dục vọng.

HAPPY IS HE WHO TASTES THE FLAVOUR OF TRUTH

9. Pavivekarasam pitvà 
            rasam upasamassa ca 
Niddaro hoti nippàpo 
            dhammapitirasam pibam. 205.

9. Having tasted the flavour of seclusion and the flavour of appeasement, 7 free from anguish and stain becomes he, imbibing the taste of the joy of the Dhamma. 205.

Story

    Hearing that the Buddha would soon pass away, a monk meditated in solitude without joining the other monks in paying their respects to the Buddha. When questioned by the Buddha as to his attitude he replied that he was striving hard to attain Arahantship before the Buddha passed away. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

 Upasama, the bliss of Nibbàna resulting from the subjugation of passions.


dhp206_B
dhp207_B
dhp208_B
Verse-Kệ 206-208

Phước báu thay, được diện kiến bậc thánh nhơn đáng buồn thay, kết hợp với người cuồng dại hãy kết hợp với bậc thiện trí

10. Sādhu dassanam ariyānaṁ - sannivāso sadā sukhā

Adassanena bālānaṁ - niccam eva sukhī siyā.

11. Bālasaṅgatacārī hi -dīgham addhāna socati

Dukkho bālehi saṁvāso - amitten' eva sabbadā.

Dhīro ca sukhasaṁvāso - ñātīnaṁ' va samāgamo.

12. Tasmā hi:

Dhīrañ ca paññañ ca bahussutañ ca - dhorayhasīlaṁ vatavantam āriyaṁ

Taṁ tādisaṁ sappurisaṁ sumedhaṁ - bhajetha nakkhattapathaṁ' va candimā.


10. Được thấy bậc Thánh Nhơn là quý: Sống với bậc Thánh Nhơn bao giờ cũng được hạnh phúc. Không thấy người cuồng dại, ta có thể an vui lâu dài. 206.

11. Đúng vậy, người sống chung với kẻ cuồng dại phải chịu sầu muộn lâu dài. Kết hợp với người điên cũng đau khổ như sống với kẻ thù. Hạnh phúc thay, kết hợp với bậc thiện trí, không khác nào gặp lại thân bằng quyến thuộc. 207.

12. Do đó:

Với người thông minh, trí tuệ1, bậc thông suốt 2, có chịu đựng 3, giới hạnh trang nghiêm 4, và bậc Thánh nhơn với hạng người giới hạnh và trí thức như thế, ta nên kết hợp như mặt trăng (đi theo) con đường đầy sao sáng. 208.

Tích chuyện

Một lần nọ Đức Phật lâm bệnh, Sakka (Trời Đế-Thích), vua của các vị Trời, biến ra hình người đến hầu và săn sóc Ngài. Các vị Tỳ-khưu lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ gương mẫu của vua Trời Đế-Thích. Lúc ấy Đức Phật thốt ra những lời trên.

Chú thích

1.- Trí tuệ - Paññaṁ, người có đủ tri kiến tại thế và siêu thế. (Bản chú giải).

2.- Bậc thông suốt - Bahussutaṁ, người có học và đã chứng ngộ (Bản chú giải).

3.- Có chịu đựng - Dhorayhasīlaṁ, dấn thân vào việc mang cái ách (dẫn đến Niết-bàn) (Bản chú giải).

4. Giới hạnh trang nghiêm - Vatavantaṁ, đầy đủ giới đức và đạo hạnh của bậc xuất gia (Dhutaṅga).

5.- Thánh Nhơn - Ariya, người đã tận diệt mọi dục vọng.

BLESSED IS THE SIGHT OF THE NOBLE
SORROWFUL IS ASSOCIATION WITH THE FOOLISH
ASSOCIATE WITH THE WISE

10. Sàdhu dassanam ariyànam 
            sannivàso sadà sukhà 
Adassanena bàlànam 
            niccam eva sukhi siyà. 206.
11. Bàlasaïgatacàri hi 
            digham addhàna socati 
Dukkho bàlehi samvàso 
            amitten' eva sabbadà.
Dhiro ca sukhasamvàso 
            ñàtinam' va samàgamo. 207.
12. Tasmà hi:-
Dhirañ ca paññañ ca bahussutañ ca 
            dhorayhasilam vatavantam àriyam
Tam tàdisam sappurisam sumedham 
            bhajetha nakkhattapatham' va candimà. 208.

10. Good is the sight of the Ariyas: their company is ever happy. Not seeing the foolish, one may ever be happy. 206.

11. Truly he who moves in company with fools grieves for a long time. Association with the foolish is ever painful as with a foe. Happy is association with the wise, even like meeting with kinsfolk. 207.

12. Therefore:-

With the intelligent, the wise, 8 the learned, 9 the enduring, 10 the dutiful, 11 and the Ariya 12 - with a man of such virtue and intellect should one associate, as the moon (follows) the starry path. 208.

Story

    Once when the Buddha was unwell Sakka, King of the gods, assuming a human form, came to attend on the Buddha. The monks expressed surprise at the exemplary attitude of Sakka. Thereupon the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Paññam = possessed of mundane and supramundane knowledge (Commentary).

 Bahussutam = endowed with the teaching and the realization (Commentary).

10  Dhorayhasilam = literally, engaged in the bearing of the yoke (leading to Nibbàna) (Commentary).

11  Vatavantam = replete with morality (Sila) and ascetic practices (Dhutaïga).

12  Far removed from passions. 

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557653)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".