Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái - The Dhammapada, Chapter 16, Affection

17 Tháng Mười Một 201811:41 SA(Xem: 114)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái - The Dhammapada, Chapter 16, Affection

Chapter16-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 16, Phẩm Thân Ái
The Dhammapada, Chapter 16, Piyavagga: Affection

(Kệ 209-220 - Verses 209-220)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp209_B
dhp210_B
dhp211_B
Verse-Kệ 209-211

Hãy tránh những gì phải tránh

1. Ayoge yuñjam attānaṁ - yogasmiñ ca ayojayaṁ

Atthaṁ hitvā piyaggāhī - pihet' attānuyoginaṁ.


1. Gắn bó vào những gì phải tránh 1, không gắn bó vào những gì phải theo đuổi 2, và từ bỏ mục tiêu 3, kẻ chạy theo dục lạc sẽ ganh tị người chuyên cần 4209.

Hãy từ bỏ cái "thân" và cái "không thân"

2. Mā piyehi samāgañchi - appiyehi kudācanaṁ.

Piyānaṁ adassanaṁ dukkhaṁ appiyānañ ca dassanaṁ.


2. Không nên tự ràng buộc vào những gì thân yêu 5, không bao giờ tự ràng buộc vào những gì không thân. Không gặp những gì mình thân yêu, và gặp những gì mình không thân yêu, cả hai (trường hợp) đều đau khổ. 6 210.

Không nên thân yêu

3. Tasmā piyaṁ na kayirātha - piyâpāyo hi pāpako

Ganthā tesaṁ na vijjanti - yesaṁ natthi piyâppiyaṁ.


3. Do đó, không nên thân yêu, vì xa lìa những gì thân yêu là khổ. Với người không có gì thân hay không thân, không còn dây trói buộc. 211.

Tích chuyện

Một chàng thanh niên được cha mẹ hết lòng thương yêu, xuất gia Tỳ-khưu mà không được cha mẹ ưng thuận trước. Về sau, cha mẹ thầy cũng xuất gia. Tuy nhiên cha mẹ và con không thể sống rời nhau và không thể dứt tình phụ mẫu. Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng những lời trên.

Chú thích

1.- Gắn bó vào những gì phải tránh - là lân la đến những nơi không thích hợp với đời sống xuất gia.

2.- Không gắn bó vào những gì phải theo đuổi - là không chuyên cần chánh niệm (yoniso manasikāra).

3.- Mục tiêu - là thực hành giới, định, tuệ, cao thượng.

4.- Thầy Tỳ-khưu không có sự phân biệt chơn chánh, từ bỏ mục tiêu là thực hành Giới, Định, Tuệ, luyên ái theo nhục dục ngũ trần, trở về đời sống cư sĩ. Về sau thầy Tỳ-khưu ấy sẽ ăn năn và sanh lòng ganh tỵ sự thành công của những vị chuyên cần.

5.- Những gì thân yêu - kể cả người, thú và vật.

6.- Cả hai trường hợp đều đau khổ - một đàng là luyến ái, đàng khác là oán ghét. 

AVOID THAT WHICH SHOULD BE SHUNNED

1. Ayoge yuñjam attànam 
            yogasmiñ ca ayojayam 
Attham hitvà piyaggàhã 
            pihet' attànuyoginam. 209.
2. Mà piyehi samàgañchi 
            appiyehi kudàcanam 
Piyànam adassanam dukkham 
            appiyànañ ca dassanam. 210.
3. Tasmà piyam na kayiràtha 
            piympàyo hi pàpako 
Ganthà tesam na vijjanti 
            yesam natthi piymppiyam. 211.

1. Applying oneself 1 to that which should be avoided, not applying oneself to that which should be pursued, 2 and giving up the quest, 3 one who goes after pleasure envies them who exert themselves. 4 209.

GIVE UP BOTH WHAT IS DEAR AND NOT DEAR

2. Consort not with those that are dear, 5 never with those that are not dear; not seeing those that are dear and seeing those that are not dear, are both painful. 6 210.

HOLD NOTHING DEAR

3. Hence hold nothing dear, for separation from those that are dear is bad; bonds do not exist or those to whom naught is dear or not dear. 211.

Story

    A youth, beloved by his parents, entered the Order without their approval. Later, the parents also entered the Order. Yet they could not live separated from one another, and could not give up their affection. Hearing their story, the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 That is, frequenting places undesirable for bhikkhus.

 That is, right attention (yoniso manasikàra).

 The practice of higher Morality, Concentration, and Insight.

 The bhikkhu with no right discrimination, gives up his quest and being attached to sensual pleasures, returns to lay life. Later, he sees successful bhikkhus and envies them.

 Applicable to both animate and inanimate objects, pleasant persons or things.

 Attachment in one case and aversion in the other.
dhp212_B
Verse-Kệ 212

Thân yêu sanh sầu muộn

4. Piyato jāyati soko - piyato jāyati bhayaṁ

Piyato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


4. Thân yêu sanh sầu muộn. Thân yêu sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn cắt đứt tình thân không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 212.

Tích chuyện

Một người cha nọ lấy làm sầu muộn vì đứa con thân yêu vừa chết, Đức Phật đến thăm và an ủi ông với những lời trên. 

GRIEF SPRINGS FROM WHAT IS DEAR

4. Piyato jàyati soko 
            piyato jàyati bhayam 
Piyato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 212.

4. From endearment springs grief, from endearment springs fear; for him who is wholly free from endearment there is no grief, much less fear. 212.

Story

    A father was grieving over the death of his son. The Buddha visited him and consoled him, reciting this verse.


dhp213_B
Verse-Kệ 213

Trìu mến sanh sầu muộn

5. Pemato jāyati soko - pemato jāyati bhāyaṁ

Pemato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


5. Trìu mến sanh sầu muộn. Trìu mến sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt lòng trìu mến không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 213.

Tích chuyện

Bà Visākhā vừa mất đứa cháu thân yêu. Khi bà đến chùa, Đức Phật đọc câu kệ trên để an ủi bà.

GRIEF SPRINGS FROM AFFECTION

5. Pemato jàyati soko 
            pemato jàyati bhayam 
Pemato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 213.

5. From affection springs grief, from affection springs fear; for him who is wholly free from affection there is no grief, much less fear. 213.

Story

    Visàkhà lost a beloved grand-daughter. When she visited the monastery the Buddha consoled her, reciting this verse.


dhp214_B
Verse-Kệ 214

Luyến ái sanh sầu muộn

6. Ratiyā jāyati soko - ratiyā jāyati bhayaṁ

Ratiyā vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


6. Luyến ái sanh sầu muộn. Luyến ái sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dứt lìa luyến ái không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 214.

Tích chuyện

Vài vị hoàng tử ganh tỵ lẫn nhau vì một gái giang hồ. Đức Phật giải thích về hậu quả tai hại của sự luyến ái.

GRIEF SPRINGS FROM ATTACHMENT

6. Ratiyà jàyati soko 
            ratiyà jàyati bhayam 
Ratiyà vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 214.

6. From attachment springs grief, from attachment springs fear; for him who is wholly free from attachment there is no grief, much less fear. 214.

Story

    Some princes becoming jealous of one another, fell to fighting over a courtesan. The Buddha spoke on the evil consequences of attachment.


dhp215_B
Verse-Kệ 215

Tham dục sanh sầu muộn

7. Kāmato jāyati soko - kāmato jāyati bhayaṁ

Kāmato vippamuttassa - natthi soko kuto bhayaṁ.


7. Tham dục sanh sầu muộn. Tham dục sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt tham dục không còn sầu muộn, càng ít lo sợ. 215.

Tích chuyện

Một hoàng tử bản tánh không ưa đàn bà, về sau đem lòng thương một mỹ nữ xinh đẹp mà ông chưa từng gặp, nhưng đã được chọn để làm vợ ông. Trong khi người ta đưa thiếu nữ vào cung hầu ông thì không may thình lình cô chết. Hoàng tử rất sầu muộn. Đức Phật đọc câu kệ trên để khuyên giải hoàng tử. 

GRIEF SPRINGS FROM LUST

7. Kàmato jàyati soko 
            kàmato jàyati bhayam 
Kàmato vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 215.

7. From lust springs grief, from lust springs fear; for him who is wholly free from lust there is no grief, much less fear. 215.

Story

    A misogynistic prince later fell in love with his beautiful bride-elect, whom he had not yet seen. As she was being brought to be given in marriage to the prince, she died unexpectedly. The prince was overcome with grief. Consoling him, the Buddha uttered this verse.


dhp216_B
Verse-Kệ 216

Ái dục sanh sầu muộn

8. Taṇhāya jāyati soko - taṇhāya jāyati bhayaṁ

Taṇhāya vippamuttassa -natthi soko kuto bhayaṁ.


8. Ái dục sanh sầu muộn. Ái dục sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn dập tắt ái dục không còn sầu muộn, càng lo sợ. 216.

Tích chuyện

Một vị Bà-La-Môn làm ruộng, được Đức Phật đến thăm hằng ngày, nói rằng sau khi gặt lúa xong ông sẽ chia với Đức Phật phân nửa mùa. Không may, một trận bão làm tiêu tan mùa màng và vị Bà-La-Môn lấy làm sầu muộn vì không thể giữ lời hứa. Đức Phật đến thăm và khuyên giải ông. Ngài giảng về bản chất của ái dục.

GRIEF SPRINGS FROM CRAVING

8. Tauhàya jàyati soko 
            tauhàya jàyati bhayam 
Tauhàya vippamuttassa 
            natthi soko kuto bhayam. 216.

8. From craving springs grief, from craving springs fear; for him who is wholly free from craving there is no grief, much less fear. 216.

Story

    A brahmin ploughed his field and told the Buddha who visited him daily, that he would share the harvest with the Buddha. Unfortunately an unexpected storm destroyed the crop and the brahmin was sorry that he could not keep his promise. The Buddha visited him and consoling him, spoke on the nature of craving.


dhp217_B
Verse-Kệ 217

Người giới hạnh được tất cả kính mộ

9. Sīladassanasampannaṁ - dhammaṭṭhaṁ saccavedinaṁ

Attano kammakubbānaṁ - taṁ jano kurute piyaṁ.


9. Người toàn hảo trong giới hạnh 1 và giác tuệ 2, kiên cố trong Giáo Pháp 3, chứng ngộ chơn lý 4, và làm tròn nhiệm vụ 5 - Người ấy được mọi người kính mộ. 217.

Tích chuyện

Vài người thanh niên cầm bánh trong tay khi Đức Phật và chúng Tăng đi ngang qua mà không cúng dường. Đến khi Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) ở phía sau đi tới thì các chàng thanh niên kia hoan hỉ kính dâng bánh đến Ngài. Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) khuyên các thanh niên nên dâng đến Đức Phật và chư Tăng, lúc ấy đang ngồi bên đàng, gần đó. Các vị Tỳ-khưu tỏ vẻ không vui, cho rằng có sự thiên vị. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng chí đến chư Thiên cũng hết lòng kính mộ Đại đức Ca-Diếp và Ngài đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Giới hạnh - bốn loại giới hạnh.

2. Giác tuệ - đó là tuệ giác có liên quan đến bốn Đạo và bốn Quả siêu thế.

3. Kiên cố trong Giáo Pháp - đó là chín trạng thái siêu thế. Xem chú thích câu 115.

4. Chứng ngộ Chơn Lý - Saccavedinam, "nói chơn lý" (Bà Rhys Davids). Chơn Lý ở đây là Tứ Diệu Đế.

5. Làm tròn nhiệm vụ - là thực hành đầy đủ Giới (Sīla), Định (Samādhi) và Tuệ (Paññā). 

THE VIRTUOUS ARE DEAR TO ALL

9. Sãladassanasampannam 
            dhammaññham saccavedinam 
Attano kammakubbànam 
            tam jano kurute piyam. 217.

9. Whoso is perfect in virtue, 7 and insight, 8 is established in the Dhamma, 9 has realized the Truths, 10 and fulfils his own duties 11 - him do folk hold dear. 217.

Story

    Some youths carrying cakes went past the Buddha and the Sangha, making no offering to them. In the rear they saw the Venerable Kassapa. Taking a liking to him, they offered him some cakes. The Venerable Kassapa advised them to offer some to the Buddha and the Sangha, who were sitting by the wayside. The monks were indignant, remarking that it was favouritism. Thereupon the Buddha declared that the Venerable Kassapa was dear even to the gods and uttered this verse.

NOTES:

 Four kinds of morality.

 Connected with the supramundane Paths and Fruits.

 Nine supramundane states. See note on v. 115.

10  Saccavedinam, "speaketh truth" (Mrs. Rhys Davids). The four Noble Truths are implied here.

11  The three modes of discipline, Morality (Sãla), Concentration (Samàdhi), and Wisdom (Paññà).


dhp218_B
Verse-Kệ 218

Người không luyến ái, ở phía trên dòng suối

10. Chandajāto anakkhāte - manasā ca phuṭo siyā

Kāmesu ca appaṭibaddhacitto - uddhaṁsoto'ti vuccati.


10. Người đã trau dồi chú nguyện thành đạt pháp ly ngôn(tức Niết-bàn), người mà tâm không còn xúc động (với ba Quả vị), người mà tâm không bị dục lạc trói buộc - người như thế, gọi là "bậc thượng lưu". 218.

Tích chuyện

Vài người học trò hỏi thầy - vốn đã đắc quả A-Na-Hàm - xem thầy đã đắc từng thánh nào chưa. Ông thầy không trả lời câu hỏi rằng người cư sĩ có thể đắc quả A-Na-Hàm được không, ông chờ đến khi đắc quả A-La-Hán rồi sẽ giải đáp luôn. Bất hạnh thay, ông thầy sớm viên tịch và tái sanh vào Cảnh Giới Thanh Tịnh (Suddhāvāsa) là nơi mà chư vị A-Na-Hàm tái sanh vào để tiếp tục tu hành đến ngày đắc quả A-La-Hán. Mấy người học trò khóc lóc đến hầu Phật. Đức Phật dạy rằng không ai có thể tránh khỏi chết. Mấy người học trò lấy làm tiếc rằng ông thầy chưa giải đáp câu hỏi. Nhơn đó Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích

1. Pháp ly ngôn - Anakkhāta, không tuyên ngôn được, hay không thể dùng ngôn ngữ của người tại thế để diễn đạt được. Đó là Niết-bàn. Gọi như thế vì ta không thể nói rằng Niết-bàn có được tạo ra không, hay ở đó có màu sắc như xanh đỏ v.v... không. (Bản chú giải).

2. Ba Quả vị - tức ba từng Thánh đầu tiên là Tu-Đà-Hườn quả, Tư-Đà-Hàm quả và A-Na-Hàm quả.

3. Bậc thượng lưu - ý nói chư vị A-Na-Hàm (Bất Lai). Sau khi viên tịch các Ngài sanh vào Cảnh Giới Thanh Tịnh và không khi nào tái sanh vào Dục Giới vì đã tận diệt mọi ái dục. 

THE NON-ATTACHED GO UPSTREAM

10. Chandajàto anakkhàte 
            manasà ca phuño siyà 
Kàmesu ca appañibaddhacitto 
            uddhamsoto'ti vuccati. 218.

10. He who has developed a wish for the Undeclared 12 (Nibbàna), he whose mind is thrilled (with the three Fruits 13), he whose mind is not bound by material pleasures, such a person is called an "Upstream-bound One". 14 218.

Story

    Some pupils inquired of their preceptor, who had attained Anàgàmi (Never-Returner), whether he had attained any stage of Sainthood. The preceptor did not answer the question as even lay followers could become Anàgàmis. He waited until he would attain Arahantship. Unfortunately he died and was reborn in a Pure Abode (Suddhàvàsa) where never-Returners seek birth until they attain Arahantship. The pupils went to the Buddha weeping. The Buddha remarked that death was inevitable. They replied that they were sorry as the preceptor had died without answering their question. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

12  Anakkhàta - Nibbàna. It is so called because it should not be said that Nibbàna was created by any or that it is of some such hue as blue, etc. (Commentary).

13  The first three stages of Sainthood. SotàpattiSakadàgàmi, and Anàgàmi.

14  The reference is to the Anàgàmis (Never-Returners) who, after death, are born in the Pure Abodes. They are not born in the sense-sphere as they have eradicated sense-desires.


dhp219_B
dhp220_B
Verse-Kệ 219-220

Phước báu đón rước người hành thiện

11. Cirappavāsiṁ purisaṁ - dūrato sotthim āgataṁ ñatimittā suhajjā ca - abhinandanti sāgataṁ.

12. Tath' eva katapuññam pi - asmā lokā paraṁ gataṁ

Puññāni paṭigaṇhanti - piyaṁ ñātiṁ' va āgataṁ.


11. Người đi xa nhà từ lâu, được thân bằng quyến thuộc đón mừng nồng hậu lúc trở về an toàn. 219.

12. Cùng thế ấy, người hành thiện, đi từ thế gian này đến thế gian kế, được hành động thiện của mình đón rước như người thân thuộc từ phương xa trở về. 220.

Tích chuyện

Một người giàu có, nhiều tâm đạo, đã làm nhiều điều lành. Ở trên một cảnh Trời đã có nơi sẵn sàng để đón rước ông trong khi ông còn sống ở đây. Đức Phật giảng về hành động lành hiện tại và trạng thái an nhàn trong tương lai.

MERIT WELCOMES THE DOERS OF GOOD

11. Cirappavàsim purisam 
            durato sotthim àgatam 
Nàtimittà suhajjà ca 
            abhinandanti sàgatam. 219.
12. Tath' eva katapuññam pi 
            asmà lokà param gatam 
Puññàni patigauhanti 
            piyamñàtiü' va àgatam. 220.

11. A man long absent and returned safe from afar, his kinsmen, friends, and well-wishers welcome on his arrival. 219.

12. Likewise, his good deeds will receive the well-doer who has gone from this world to the next, as kinsmen will receive a dear one on his return. 220.

Story

    A devout and wealthy person performed many good deeds. A place in a celestial plane was ready to receive him even before his death. The Buddha uttered these verses, commenting an his good deeds and his future state.

__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557652)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 408)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".