Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 21, Phẩm Tạp Lục - The Dhammapada, Chapter 21, Miscellaneous

22 Tháng Mười Một 20188:38 SA(Xem: 89)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 21, Phẩm Tạp Lục - The Dhammapada, Chapter 21, Miscellaneous

Chapter21-1A

Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 21, Phẩm Tạp Lục
The Dhammapada, Chapter 21, Pakinnakavagga: Miscellaneous

(Kệ 290-305 - Verses 290-305)

Translated by Nārada Mahāthera - Người dịch: Phạm Kim Khánh, 1971
Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
Source-Nguồn: home.nethere.net/dsparks/Narada, budsas.net  

__________________

dhp290_B
Verse-Kệ 290

Hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để thành đạt hạnh phúc to

1. Mattāsukhapariccāgā - passe ce vipulaṁ sukhaṁ

Caje mattā sukhaṁ dhīro - sampassaṁ vipulaṁ sukhaṁ.


1. Nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà có thể thành đạt hạnh phúc lớn, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để mưu cầu hạnh phúc lớn. 290.

Tích chuyện

Một lần nọ Đức Phật được thỉnh đến viếng thành Vesali để đem an lành cho dân chúng, lúc ấy đang bị nạn đói khát, dịch hạch và nhiều âm hồn khuấy phá. Khi Đức Phật đến thì có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Đức Phật giải thích rằng đó là vì trong quá khứ Ngài đã tạo nhiều phước báu, từ bỏ những khoái lạc nhỏ.

GIVE UP THE LESSER HAPPINESS FOR THE SAKE OF THE GREATER

1. Mattàsukhapariccàgà 
            passe ce vipulam sukham 
Caje mattà sukham dhãro 
            sampassam vipulam sukham. 290.

1. If by giving up a lesser happiness, one may behold a greater one, let the wise man give up the lesser happiness in consideration of the greater happiness. 290.

Story

    Once the Buddha was invited to Vesali to secure for its inhabitants surcease from a visitation of famine, pestilence, and evil spirits. Many wonderful things happened when the Buddha visited the city. He attributed this to His having done meritorious actions in the past, renouncing minor pleasures.


dhp291_B
Verse-Kệ 291

Không lấy thù đáp lại thù

2. Paradukkhūpadānena - attano sukham icchati

Verasaṁsaggasamsaṭṭho - verā so na parimuccati.


2. Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình không thể thoát khỏi hận thù vì sẽ bị vương vấn nào guồng máy phức tạp của thù hận. 291.

Tích chuyện

Mối thù giữa hai người nối tiếp diễn tiến trong nhiều kiếp sống. Cuối cùng, nhờ Đức Phật giảng hòa, mối thù truyền kiếp ấy được xoa dịu dần.

NOT HATRED FOR HATRED

2. Paradukkhupadànena 
            attano sukham icchati 
Verasamsaggasamsaññho 
            verà so na parimuccati. 291.

2. He who wishes his own happiness by causing pain to others is not released from hatred, being himself entangled in the tangles of hatred. 291.

Story

    The mutual hatred of two persons continued through several rebirths. Finally the Buddha reconciled them and their hatred was appeased.


dhp292_B
dhp293_B
Verse-Kệ 292-293

Hoặc lậu của người ngã mạn tăng trưởng hoặc lậu của người có tâm niệm suy giảm

3. Yaṁ hi kiccaṁ tadapaviddhaṁ akiccaṁ pana kayirati

Unnaḷānaṁ pamattānaṁ - tesaṁ vaddhanti āsavā.

4. Yesañ ca susamāraddhā - niccaṁ kāyagatā sati

Akiccaṁ te na sevanti - kicce sātaccakārino

Satānaṁ sampajānānaṁ - atthaṁ gacchanti āsavā.


3. Không làm những gì phải làm 1. Những gì không nên làm, lại làm 2. Hoặc lậu của người ngã mạn và không có tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng. 292.

4. Những ai hằng chuyên cần thực hành pháp "niệm thân" 3, không theo những gì không nên làm và chuyên cần làm những việc phải làm. Hoặc lậu của người suy tư và có tâm niệm ấy sẽ chấm dứt. 293.

Tích chuyện

Vài vị tăng sĩ mảng lo thích thú trong việc trang trí đôi dép mà lãng quên bổn phận tu hành. Đức Phật quở rầy và đọc lên câu kệ trên.

Chú thích

1.- Những gì phải làm - là nghiêm trang trì giới, thực hành thiền định v.v...

2.- Làm những gì không nên làm - Như lo chăm sóc, trang trí dù, dép, y, bát v.v...

3.- Niệm thân - suy niệm về tánh cách ô trược của thể xác. 

THE DEFILEMENTS OF THE CONCEITED INCREASE 
THE DEFILEMENTS OF THE MINDFUL DECREASE

3. Yam hi kiccam tadapaviddham 
            akiccam pana kayirati 
Unnaëànam pamattànam 
            tesam vaddhanti àsavà. 292.
4. Yesañ ca susamàraddhà 
            niccam kàyagatà sati 
Akiccam te na sevanti 
            kicce sàtaccakàrino
Satànam sampajànànam 
            attham gacchanti àsavà. 293.

3. What should have been done is left undone, 1 what should not have been done is done. 2 Of those who are puffed up and heedless the corruptions increase. 292.

4. Those who always earnestly practise "mindfulness of the body", 3 who follow not what should not be done, and constantly do what should be done, of those mindful and reflective ones the corruptions come to an end. 293.

Story

    Some monks, interested in various kinds of ornamented sandals, neglected their duties as monks. The Buddha rebuked them and uttered these verses.

NOTES:

 Observance of morality, practise of meditation, etc.

 Such as decoration of umbrellas, sandals bowls, belts, etc.

 Contemplation on the loathsomeness of the body.


dhp294_B
dhp295_B
Verse-Kệ 294-295

A-La-Hán không sầu muộn

5. Mātaraṁ pitaraṁ hantvā - rājāno dve ca khattiye

Raṭṭhaṁ sānucaram hantvā - anīgho yāti brāhmaṇo.

6. Mātaraṁ pitaraṁ hantvā - rājāno dve ca sotthiye

Veyyagghapañcamaṁ hantvā anīgho yāti brāhmaṇo.


5. Đã giết mẹ 1 (ái dục), cha 2(ngã mạn) và hai nhà vua hiếu chiến (thường kiến và đoạn kiến), và đã tiêu diệt một quốc gia (lục căn và lục trần) cùng với vị đại thần phụ trách quốc khố 3 (luyến ái), vị A-La-Hán ra đi, không sầu muộn. 294.

6. Đã giết mẹ, cha và hai ông vua của giai cấp Bà-La-Môn và tiêu diệt con đường nguy hiểm 4(chướng ngại), vị A-La-Hán ra đi, không sầu muộn. 295.

Tích chuyện

Chỉ một vị A-La-Hán có hình tướng tương đối nhỏ. Đức Phật đọc hai câu kệ trên giải thích tâm trạng của người đã đắc quả A-La-Hán.

Chú thích

1.- Mẹ Mātā, tiêu biểu tâm ái dục (taṇhā), vì chính ái dục dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh.

2.- Cha - Pitā, tiêu biểu tánh ngã mạn, chấp cái ta, và tự phụ, kiêu căng.

3.- Vị đại thần phụ trách quốc khố - sānucaraṁ, người trông nom kho tàng của vương quốc, ở đây tiêu biểu cho sự luyến ái bám bíu vào đời sống (nandirāga).

4.- Con đường nguy hiểm - Veyyagghapañcamaṁ, danh từ này được dùng ở đây để chỉ năm chướng ngại tinh thần (nīvaraṇa, phép triển cái) trong ấy hoài nghi hay tâm bất quyết (vicikicchā) là chướng ngại thứ năm. Veyyaggha là con đường nguy hiểm, có nhiều cọp. Hoài nghi là một chướng ngại được ví như con đường như thế ấy (bản chú giải).

Bốn chướng ngại khác là tham dục (kāmacchanda), oán ghét hay ác ý (vyāpāda), phóng dật, lo âu (uddhaccakukkucca) và hôm trầm, dã dượi (thīna - middha).

Gọi là chướng ngại vì năm loại tâm ấy ngăn trở con đường đưa đến các nhàn cảnh và Niết-bàn.

ARAHANT GOES UNGRIEVING

5. Màtaram pitaram hantvà 
            ràjàno dve ca khattiye 
Raññham sànucaram hantvà 
            anãgho yàti bràhmauo. 294.
6. Màtaram pitaram hantvà 
            ràjàno dve ca sotthiye 
Veyyagghapañcamam hantvà 
            anãgho yàti bràhmauo. 295.

5. Having slain mother 4 (craving) and father 5 (conceit) and two warrior kings (views based on eternalism and nihilism), and having destroyed a country (sense-avenues and sense-objects) together with its revenue officer 6 (attachment), ungrieving goes the Bràhmaua (Arahant). 294.

6. Having slain mother and father and two brahmin kings, and having destroyed the perilous path 7(hindrances), ungrieving goes the Bràhmaua (Arahant). 295.

Story

    Pointing to an Arahant, who was comparatively short in stature, the Buddha uttered these verses to explain the state of an Arahant.

NOTES:

 Màtà = (mother) represents craving (tauhà) as it produces birth.

 Pità = (father) represents "I-conceit".

 Sànucaram = (revenue officer) here represents clinging to life (nandiràga).

 Veyyagghapañcamam, this term is used to denote the five hindrances (nãvaraua) of which doubt or indecision (vicikicchà) is the fifth. Veyyaggha means a perilous path infested with tigers. Doubt is comparable to such a path (Commentary). The other four hindrances are: sense-desire (kàmacchanda), ill-will (vyàpàda), restlessness and brooding (uddhacca-kukkucca), and slot and torpor (thãna-middha). They are called hindrances because they obstruct the path to heavenly bliss and Nibbàna.


dhp296_B
dhp297_B
dhp298_B
dhp299_B
dhp300_B
dhp301_B
Verse-Kệ 296-301

Hãy suy niệm về Phật, Pháp, Tăng, thân, và đức tánh không hại người hãy thỏa thích trong Thiền định

7. Suppabuddhaṁ pabujjhanti - sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - niccaṁ buddhagatāsati.

8. Suppabuddhaṁ abujjhanti - sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - niccaṁ dhammagatā sati.

9. Suppabuddhaṁ pabujjhanti - sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - niccam saṅghagatā sati.

10. Suppabuddhaṁ pabujjhanti sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - niccaṁ kāyagatā sati.

11. Suppabuddhaṁ pabujjhanti sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - ahiṁsāya rato mano.

12. Suppabuddhaṁ pabujjhanti sadā Gotamasāvakā

Yesaṁ divā ca ratto ca - bhāvanāya rato mano.


7. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, luôn luôn suy niệm về Phật 1296.

8. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, luôn luôn suy niệm về Phật 2297.

9. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, hằng suy niệm về Tăng già 3298.

10. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, hằng suy niệm về Tăng già 4299.

11. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, hằng suy niệm về đức vô hại 5300.

12. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như đêm, hằng thỏa thích trong thiền định. 301.

Tích chuyện

Chàng thanh niên kia thoát khỏi tay một con quỷ nhờ đọc câu "Tán dương Đức Phật". Về sau chính con quỷ ấy và một người khác nữa có cơ hội giúp chàng. Vua nghe câu chuyện, đến hầu Phật và bạch hỏi vậy suy niệm về phẩm hạnh của Đức Phật có đủ oai lực để xua đuổi những âm hồn xấu không. Để giải thích Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích

1.- Suy niệm về Phật - suy niệm về các phẩm hạnh của Đức Thế Tôn, đấng Toàn Giác.

2.- Suy niệm về Giáo Pháp - suy niệm về đặc tánh của Giáo Pháp, tức là giáo huấn của Đức Thế Tôn, đấng Toàn Giác.

3.- Suy niệm về Tăng Già - suy niệm về phẩm hạnh của Giáo hội Tăng Già, Giáo hội cao quý của chư đệ tử bậc Toàn Giác.

4.- Suy niệm về thân - suy niệm về sự ô trược của thể xác.

5.- Đức vô hại - đức tánh không gây tổn hại cho bất cứ ai. 

MEDITATE ON THE BUDDHA, DHAMMA, SANGHA 
BODY AND HARMLESSNESS 
SEEK DELIGHT IN MEDITATION

7. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
Yesam divà ca ratto ca 
            niccam buddhagatà sati. 296.
8. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
Yesam divà ca ratto ca 
            niccam dhammagatà sati. 297.
9. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
Yesam divà ca ratto ca 
            niccam saïghagatà sati. 298.
10. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
Yesam divà ca ratto ca 
            niccam kàyagatà sati. 299.
11. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
Yesam divà ca ratto ca 
            ahimsàya rato mano. 300.
12. Suppabuddham pabujjhanti 
            sadà Gotamasàvakà 
yesam divà ca ratto ca 
            bhàvanàya rato mano. 301.

7. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night always contemplate the Buddha. 8 296.

8. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night always contemplate the Dhamma. 9 297.

9. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night always contemplate the Sangha. 10 298.

10. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night always contemplate the body. 11 299.

11. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night delight in harmlessness. 300.

12. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by day and night delight in meditation. 301.

Story

    A youth escaped from a demon by uttering the words "Praise be to the Buddha". Later, that very demon and another helped him. The king, hearing the story, approached the Buddha and inquired whether meditation on the Buddha would be sufficient to ward off evil spirits. Thereupon the Buddha uttered these verses.

NOTES:

 Reflection on the virtues of the Buddha, the Enlightened One.

 Reflection on the virtues of the Dhamma, the Teaching (of the Enlightened One).

10  Reflection on the virtues of the Sangha, the Noble Order of Disciples (of the Enlightened One).

11  Contemplation on the loathsomeness of the body.


dhp302_B
Verse-Kệ 302

Dứt bỏ là khó

13. Duppabbajjaṁ durabhiramaṁ - durāvāsā gharā dukhā

Dukkho' amānasaṁvāso - dukkhānupatitaddhagū

Tasmā na c'addhagū siyā - na ca dukkhānupatito siyā.


13. Xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó. Đời sống tại gia là khó và đau khổ. Liên kết với người không tương hợp là đau khổ. Đau khổ đến với khách lữ hành (trong vòng luân hồi). Vậy, chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người chạy theo đau khổ. 302.

Tích chuyện

Một hoàng tử xuất gia và rút vào rừng, hành thiền một mình. Về đêm, ông nghe văng vẳng tiếng đờn hát từ thành vọng đến và lấy làm bất mãn với lối sống đơn đọc giữa rừng sâu. Một vị thần trên cây khuyến khích ông nên cố gắng tìm thích thú trong đời sống cô đơn. Về sau, thầy Tỳ-khưu bất mãn ấy trở về bạch lại tự sự với Đức Phật. Đức Phật giảng cho thầy về tánh cách khó khăn của kiếp sống ở thế gian.

HARD IS RENUNCIATION

13. Duppabbajjam durabhiramam 
            duràvàsà gharà dukhà 
Dukkho' samànasamvàso 
            dukkhànupatitaddhagu
Tasmà na c'addhagu siyà 
            na ca dukkhànupatito siyà. 302.

13. Difficult is renunciation, difficult is it to delight therein. Difficult and painful is household life. Painful is association with those who are incompatible. Ill befalls a wayfarer (in samsàra). Therefore be not a wayfarer, be not a pursuer of ill. 302.

Story

    A prince became a monk and was meditating alone in a forest. At night he heard the festive music in the city and was discontented with his solitary life. A tree-deity encouraged him to take an interest in the lonely life . Later, the discontented monk went to the Buddha and related what had happened. Thereupon the Buddha discoursed to him on the difficulties of a worldly life.


dhp303_B
Verse-Kệ 303

Người có tâm đạo ở đâu cũng được quý trọng

14. Saddho sīlena sampanno - yasobhogasamappito

Yam yaṁ padesaṁ bhajati tattha tatth' eva pūjito.


14. Người có đủ niềm tin vào giới hạnh, có thiên tài để thành đạt danh vọng và gia sản (của bậc thánh giả), người ấy ở đâu cũng được quý trọng, bất luận trên lãnh thổ nào. 303.

Tích chuyện

Một thiện tín giàu tâm đạo được hết sức quý trọng mỗi khi đến hầu Phật. Đại đức A Nan Đà (Ananda) bạch hỏi Phật rằng nếu ông ấy viếng một vị giáo chủ khác, không phải là Đức Phật, ông có được quý trọng như vậy chăng. Đức Phật đọc lên câu kệ trên để giải đáp.

Chú thích

1.- Niềm tin - saddhā, niềm tin tưởng chơn thành nơi Tam Bảo, căn cứ trên sự hiểu biết. Trong Phật giáo không có chỗ nào để chứa đựng một đức tin mù quáng. 

THE DEVOUT ARE RESPECTED EVERYWHERE

14. Saddho sãlena sampanno 
            yasobhogasamappito 
Yam yam padesam bhajati 
            tattha tattheva pujito. 303.

14. He who is full of confidence 12 and virtue, possessed of fame and wealth, he is honoured everywhere, in whatever land he sojourns. 303.

Story

    A devout follower was greatly honoured when he visited the Buddha. The Venerable ânanda inquired of the Buddha whether he would have received the same honours if he had visited some other religious teacher. Thereupon the Buddha uttered this verse.

NOTES:

12  Saddhà trustful confidence based on knowledge. Buddhism has no place for blind faith.


dhp304_B
Verse-Kệ 304

Người tốt được nhận thấy từ xa

15. Dūre santo pakāsenti - himavanto' va pabbato

Asant' ettha na dissanti - ratti khittā yathā sarā.


15. Tựa như hòn Hi Mã Lạp Sơn, người tốt nổi bật từ đàng xa, lồ lộ trước mắt mọi người. Người xấu xa tội lỗi, dầu ở gần kề cũng không ai trông thấy, tựa như mũi tên bay trong đêm tối. 304.

Tích chuyện

Con gái của ông trưởng giả Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) về làm dâu trong một gia đình không theo Phật giáo. Để làm vinh dự cho nàng, bên nhà chồng thỉnh những đạo sĩ lõa thể về nhà để cúng dường. Mặc dầu ông cha chồng yêu cầu cô chăm lo dâng cúng đến các vị đạo sĩ, đức khiêm tốn không để cho cô làm như vậy. Ông cha chồng không bằng lòng. Khi cô dâu nhắc đến Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, cha mẹ chồng bảo nàng thỉnh các Ngài về nhà cúng dường ngày hôm sau, nhưng ông bà sẽ ở xa, không ra đón tiếp. Con gái của ông trưởng giả Cấp Cô Độc là một tín nữ có tâm đạo nhiệt thành. Cô trở về phòng, gởi một luồng tư tưởng đến Đức Phật để cung thỉnh Ngài. Lúc ấy ông Cấp Cô Độc vừa nghe thuyết Pháp xong, cũng thỉnh Đức Phật đến nhà để ông cúng dường. Đức Phật trả lời rằng Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước rồi. Trưởng giả Cấp Cô Độc lấy làm ngạc nhiên vì ông đã gả con gái đi xa rồi. Đức Phật đọc câu kệ trên.

THE GOOD CAN BE SEEN THOUGH FROM AFAR

15. Dure santo pakàsanti 
            himavanto' va pabbato 
Asant' ettha na dissanti 
            ratti khittà yathà sarà. 304.

15. Even from afar like the Himalaya mountain the good reveal themselves. The wicked, though near, are invisible like arrows shot by night. 304.

Story

    A daughter of Anàthapiudika, named Culasubhaddà got married to a non-Buddhist and went to stay with her parents-in-law. In her honour alms was given to the naked ascetics. Although requested by her father-in-law to wait on them, her modesty would not let her do so. The father-in-law was offended. When she told about the Buddha and His disciples her mother-in-law requested her to invite them to a meal on the following day although at the time they were dwelling far away. Devout as she was she went into her room and sent out a thought-wave inviting the Buddha. Anàthapiudika after listening to a sermon by the Buddha invited Him to a meal on the following day. The Buddha remarked that He had already accepted an invitation from his daughter who had been given in marriage. Anàthapiudika expressed his surprise as she was living far away. Thereupon the Buddha uttered this verse.


dhp305_B
Verse-Kệ 305

Thỏa thích trong cảnh cô đơn tịch mịch

16. Ekāsanaṁ ekaseyyaṁ - eko caram atandito

Eko damayam attānaṁ - vanante ramito siyā.


16. Người ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, không dã dượi, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, người ấy sẽ thỏa thích ở trong rừng. 305

Tích chuyện

Đức Phật đọc câu kệ trên để tán dương một vị Tỳ-khưu sống cô đơn trong rừng vắng.

ALONE ONE DELIGHTS IN SOLITUDE

16. Ekàsanam ekaseyyam 
            eko caram atandito 
Eko damayam attànam 
            vanante ramito siyà. 305.

16. He who sits alone, rests alone, walks alone, unindolent, who in solitude controls himself, will find delight in the forest. 305.

Story

    Praising the life of solitude led by a monk, the Buddha uttered this verse.


__________________


Xem thêm:
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26

__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 341)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 371)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 302)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1125)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557652)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1228)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1829)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 407)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 407)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 635)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 875)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".