Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

01 Tháng Mười 20194:22 CH(Xem: 1206)
Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

Wave4_B


Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)
HT. Viên Minh
Nguồn: trungtamhotong.org


__________________

01) Thực ra, khi thân tâm thoát ra khỏi áp lực của cái ta ảo tưởng thì tự thân sự thư giãn, buông xả đã mang lại nhiều kết quả lớn lao mà không một cố gắng cá nhân nào có thể đạt được. Mọi bế tắc, bất an, xáo trộn trong cuộc sống sẽ được hóa giải một cách tự nhiên mà không cần cố gắng giải quyết một cách chủ quan, không mong chờ một giải pháp lý tưởng ở tương lai hay một sự trợ lực nào từ quyền năng bên ngoài. Hiệu quả rất tự nhiên mà thư giãn, buông xả đem lại thật lớn lao không ngờ được.

01) In reality, when the body and the mind are free from the pressure of the illusory ego (the crafty “I”), the state of relaxation and letting go itself gives the best results, without the need of any personal effort. All situations of life, impasse, anxiety, disturbance will find remedy naturally without needing a subjective resolution, without having to wait for an ideal solution in the future or any help from outside power. Relaxation, letting go or bandoning have a natural and extraordinary effect.

02) Đạo Thường
 
Thầy vui chia sẻ Đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên.

02) Endless Truth

The master is happy to share the Truth
I am happy to enlighten my life
It is very close though we are far apart
Because the Truth is everywhere

03) Bạn có tin rằng một cây xoài cứ lặng lẽ sống trọn vẹn trong từng phút giây thì nó không phát triển đến lúc ra hoa kết trái sao?
Và nếu cây đó cứ mãi nghĩ đến việc ra hoa kết trái ở tương lai mà quên đi những giây phút đang sống của mình thì liệu nó sẽ như thế nào?

03) Could you believe that a mango tree fully following the course of its life will not bloom and bear fruit?
And what would happen if this tree cared only about its future flowers and fruit, abandoning its own life here and now?

04)  Chân Minh

Dù tu trăm ngàn cách
Không bằng tự biết mình
Mỗi phút giây trong sáng
Mới thật là chân minh.

04) True Insight

Thousand ways to practice
none equals self-awareness
A serene mind at any moment
is just true insightfulness

05) ÁI chính là lực hấp dẫn thúc đẩy ý muốn hướng tới mục đích dự phóng.
THỦ chính là sự lặp đi lặp lại ý muốn đó
HỮU là sự thực hiện hành động tạo tác để đạt đến mục đích ấy.
Toàn bộ tiến trình này gọi là nghiệp, là luân hồi sinh tử.

05) Desiring is the attractive force that pushes the will forward its thirsty aim.
Clutching is the repetition of this will
Becoming is the action to perform the will for achieving this aim.
This whole process is called Kamma, causing the repetition of one’s existence

06) Giúp đỡ cho người đau khổ, khai thị cho người khác giác ngộ cũng có, nhưng trong Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm cứu độ.
Như giúp một em học sinh nghèo học hành tốt để lên lớp thì được, nhưng em không học mà cầu xin mỗi năm được lên lớp thì tuyệt đối không ai có thể cho được!

06) Buddhism may help those who suffer and show them the right path
but there is no concept of salvation.
For instance a poor pupil can be helped to access education at school
but no success can be obtained by praying only without studying.

07)  Có thể thân không xuất gia nhưng ngay bây giờ tâm xuất gia cũng vẫn được mà con.
Quan trọng là con biết sống chánh niệm tỉnh giác với chính mình là xuất gia rồi đó.

07) Your body might not be a monk or nun
but, right now, you can live the monastic life
Mainly, living in mindful self-awareness
is just like a real life in monastery.

08) Niết-bàn và Sinh Tử

Đích này không thể đến
Muốn đến ắt phải đi
Đi chính là sinh tử
Đến chỉ là sầu bi!

Không đi, không dừng lại
Như Lai thoát bộc lưu
Ai còn đi, còn đến
Sao khỏi vướng khổ ưu

08) Nibbāna and Samsāra


The ultimate goal cannot be obtained
Trying to obtain it implies to go forth
Going forth starts the circle of birth and death
Trying to obtain results in miserable sadness!

Not going forth nor standing still
The Buddha frees from the Samsāra
Whoever keeps on going forth or stopping
How can they avoid their own suffering!

09) Sự giác ngộ giải thoát chỉ có trong tâm hồn con. Hãy hiểu chính con thật rõ thì mới thấy ra được những phẩm chất đích thực của bản thân và cuộc sống.

09) Enlightenment and freedom are only in your mind. You must comprehend yourself in depth to realize the true nature of yourself and the world.

10) Chánh niệm chỉ có nghĩa là trọn vẹn một cách tự nhiên với thực tại đang là.

10) Mindfulness simply means the spontaneous mind being fully in the reality here and now.

11)  Khi tâm đã mở ra, trí tuệ thấy thực tánh pháp thì sẽ không còn xem bất kỳ trạng thái nào là lý tưởng nữa.

11) In an open mind the wisdom sees insightfully the nature of Truth, there is no longer considering any state as an ideal

__________________

12) Chính sự tỉnh thức từng giây phút với thân tâm mới là cách duy nhất vượt khỏi lòng tham muốn, kể cả lòng tham muốn cầu toàn. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ hoàn toàn, bạn có biết không? 

12) Full body and mind awareness is the only way to overcome desire, including our aspiration for perfection. Did you know that being fully aware of imperfection is the perfect Enlightenment?

13) Càng đối mặt với những vấn đề phức tạp tâm càng cần phải giản dị, và tâm càng giản dị càng dễ giác ngộ. Đó chính là cái tâm mà đức Phật chỉ dạy.       

13) The more complexities to face, the simpler the mind has to be, and a simpler mind is easier to realize The Truth. That is the mind which the Buddha taught.

14) Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn bạn.
Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng là thấy ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó.
Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không thể tìm thấy trong đó vì nó chỉ có ở trong lòng bạn.      

14) There is no peace in life but in your mind alone. Don’t blame anything or anyone, not even yourself. What’s important is getting to know yourself in spite of how many hardships you go through.
Life is a thorny problem in which no solution can be found but only in your own heart.

15) Bạn hành Đạo cách nào chỉ bạn tự biết. Dù người khác không biết được bạn tu như thế nào, nhưng nếu họ thấy bạn ngày càng sống tốt đẹp hơn, lợi ích hơn, tự tại hơn - đó mới thật sự tu đúng. 

15) How you practice the Dhamma only you can know it by yourself. Even though others know nothing about it but see that you live a better, more helpful and more independent life, that is the true Dhamma practice.

16) Mong muốn tình yêu mãi mãi như ban đầu, điều đó không bao giờ có.
Lúc đầu tình yêu chỉ là cái bẫy đầy vị ngọt để hai người chui vào mà học ra vị đắng của cuộc đời. Dẫu sao, chính vị đắng này giúp hai người trưởng thành, hiểu mình, hiểu người và bản chất cuộc sống. Vì vậy, vị đắnggiá trị hơn rất nhiều so với tình yêu mật ngọt ban đầu đầy mơ mộng

16) Longing for the earthly love of the beginning to last forever which never happens. At first, love is a sweet trap for the couple to enter and learn with time the bitterness of life. Nevertheless, the very bitterness helps the couple to grow up, understand oneself, understand each other and the nature of life. Therefore, bitterness is far more valuable than the romantic sweet love of the beginning.

17) Tình yêu và thù hận, hạnh phúc và khổ đau, đam mê và chán ngán… là hai cực không thể tách rời như trong một thỏi nam châm. Vì vậy không phải là chọn lựa cực nào mà chủ yếu là học ra hai mặt của cuộc sống…
Nếu chọn lựa mặt này cũng sẽ phải chấp nhận luôn mặt kia, nhưng nếu xem hai mặt đều là bài học giác ngộ, thì cuộc đời thật tuyệt vời với sự đối xứng muôn đời của nó.

17) Love and hatred, happiness and suffering, passion and boredom ... are inseparable twin extremes - as in a magnet. So it is not about choosing an option, but it is mainly about learning from both aspects of life...

If you choose one side, you will have to accept the other side, but if you look at both sides as an enlightening lesson, life appears wonderful with its eternal symmetry.

18) Khi thực sự trọn vẹn với “cơn đau” thì chỉ có cảm giác đau như nó đang là chứ không có “người đau” hiện hữu. Vì vậy không có ai đối kháng hay chấp nhận cơn đau.   

18) When fully aware of the “the pain”, there is only a pain sensation as it is, there is no one being in pain. Hence, there is no rejecting or accepting the pain. 

19) Sự hoàn hảo của cuộc sống ở ngay nơi sự bất toàn như nó là, không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà bạn mong muốn nó là.
Bao lâu bạn chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn, trong tâm tưởng bạn vẫn còn mong muốn nó phải là, sẽ là... thì vẫn còn khổ đau phiền muộn.      

19) Life perfection is right in its imperfection as it is, not the ideal perfection you wish it to be.
As long as you have not seen perfection within the imperfection, you still consider it as it must be or will be in your imagination... then sorrowful sufferings remain.

20) Đừng mong được bình an trên thế gian. Cả tam giới đều bất an như ngôi nhà đang cháy, đâu phải riêng ai. Mỗi người có nỗi bất an riêng, nhưng nói chung bản chất cuộc đời là thế.
Khi thấy ra sự bất an phổ biến trên đời, và không còn mộng tưởng được an, lúc đó tâm mới có thể thật sự bình an.       

20) Do not look for peace in this world. The whole Triple World is as unpeaceful as a burning house, without exception. Everyone have their own insecurities, but that is the overall nature of life.
When you see the general insecurity of the world, and no longer dream of any security, then your mind can truly be at peace.

21) Những sự kiện bất ngờ đến với bạn đang giúp bạn thấy ra chính mình hơn là bạn cố giữ cho mình một trạng thái tuyệt vời nào đó.
Hãy sống thực để khám phá chân lý còn hơn cố dựng cho mình một tháp ngà an toàn nhưng dễ bị tổn thương.   

21) Sudden events coming to you help you to know yourself rather than trying to keep any wonderful state for yourself.
Live sincerely to discover the Truth rather than try to build for yourself a safe but vulnerable ivory tower. 


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Sáu 2020(Xem: 188)
22 Tháng Sáu 2020(Xem: 227)
20 Tháng Sáu 2020(Xem: 255)
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 361)
03 Tháng Sáu 2020(Xem: 396)
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 402)
31 Tháng Năm 2020(Xem: 386)
30 Tháng Năm 2020(Xem: 370)
28 Tháng Năm 2020(Xem: 398)
24 Tháng Năm 2020(Xem: 485)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 428)
15 Tháng Năm 2020(Xem: 460)
24 Tháng Sáu 20209:00 SA(Xem: 558)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 237)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 325)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 428)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 477)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 449)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 633)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 449)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 493)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 486)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 465)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 915)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 610)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 660)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 897434)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 1025)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1230)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2814)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 1109)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 1268)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1230)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2818)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4299)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Sáu 20205:26 CH(Xem: 373)
I am very impressed by the thoroughness and care with which Dr. Thynn Thynn explains the path of mindfulness in daily life in her book. This has not been emphasized as strongly in the monastic and meditative teachings of Buddhism that have taken root in the West.
11 Tháng Sáu 20205:08 CH(Xem: 372)
Tôi rất cảm phục Bs Thynn Thynn khi bà đã tận tình giải thích thấu đáo, trong quyển sách của bà, về cách sống tỉnh giác trong đời sống thường ngày. Trước đây, điểm nầy chưa được nhấn mạnh đúng mức trong giáo lý Phật-đà tại các thiền việntu việnTây phương. Trong thực tế, phần lớn các phương pháp tu hành ở Á châu đều theo
14 Tháng Năm 202010:20 CH(Xem: 586)
Trong mấy năm qua, một vài ông bà — cụ thể là Mary Talbot, Jane Yudelman, Bok Lim Kim và Larry Rosenberg—đã đề nghị tôi “Khi nào Sư sẽ viết hướng dẫn về hành thiền hơi thở?” Tôi đã luôn nói với họ rằng cuốn Giữ Hơi Thở Trong Tâm (Keeping the Breath in Mind) của Ajaan Lee là hướng dẫn thực hành tuyệt vời, nhưng họ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 583)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 592)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 702)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1021)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1212)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1098)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.