Tìm Hiểu Như Lý Tác Ý Và Phi Như Lý Tác Ý

04 Tháng Bảy 20202:37 CH(Xem: 9089)
Tìm Hiểu Như Lý Tác Ý Và Phi Như Lý Tác Ý

BirdSeaWave-FG_B
 
 
Tìm Hiểu Như Lý Tác Ý Và Phi Như Lý Tác Ý
Tỳ kheo Giác Lộc
Nguồn: budsas.org
 
____________________

 

Ngoài ba mươi bảy phẩm trợ đạonhư lý tác ý (yoniso-manasikāra) và phi như lý tác ý (ayoniso-manasikāra) là hai hợp từ rất quan trọng. Khi đầy đủ như lý tác ý thì bát chánh đạo sanh khởi. Trái lại khi đầy đủ phi như lý tác ý thì bát tà đạo sanh khởi. Trong Trung bộ kinh Đức Phật dạy:

 

Này các tỷ kheo, do phi như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt (Kinh nhất thiết lậu hoặc - Majjhimanikāya I ).

 

Trong Tương ưng bộ kinh Đức Phật dạy:

 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, năm triền cái y cứ món ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì không an trú.

 

Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn thì không an trú. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bảy giác chi này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn thì không an trú ( Sayutta Nikāya V).

 

Đoạn trích dẫn trên xác định món ăn cho năm triền cái là phi như lý tác ý đối với các pháp tương ứng và món ăn cho thất giác chi là như lý tác ý đối với các pháp tương ứng.

 

Từ yoniso nghĩa là sáng suốt, đúng đắnManasikāra nghĩa là sự chú ý. Khi nào chú ý đúng đắn hợp với chánh đạo, đó là như lý tác ý; khi nào chú ý không đúng đắn, hợp với tà đạo, đó là phi như lý tác ý.

 

Khi chú ý đến các pháp khiến cho năm triền cái phát sanh là phi như lý tác ý, trái lại khi chú ý đến các pháp mà làm hiện khởi thất giác chi là như lý tác ý.

 

Như lý tác ý và phi như lý tác ý phát sanh ở nhiều mức độ. Một người nghe pháp chú ý chăm chú vì một quyền lợi nào đó là phi như lý tác ý; trái lại chú ý nghe vì ý hướng ly tham, an tịnh, giải thoát là như lý tác ý. Khi gặp may mắn hoặc bất hạnh trong đời sống, nếu chú ý đến những sự kiện đó như là ngẫu nhiên, định mệnh, vô nhân sanh. Đó là phi như lý tác ý vì hướng dẫn tâm sai lạc trái vớinhân quả. Do phi như lý tác ý như vậy nên có dục tham (chanda-rāga) với những đối tượng khả ái và sân hận (dosa - paṭigha) với những đối tượng không khả ái. Khi gặp may mắn hoặc bất hạnh trong đời sống nếu ta hướng dẫn tâm đến những sự kiện đó dựa vàonhân quả thì dục tham không sanh với những đối tượng khả ái vì biết đây là quả lành của quá khứ, thay vì tham đắm vào quả, ta nên tiếp tục tạo thêm công đức. Khi gặp bất hạnh ta hướng dẫn tâm đến lý nhân quả rằng ‘nghiệp là tài sản riêng của mỗi chúng sanh ’, ta biết được đây là quả của quá khứ nên thay vì sân hận hoặc than thân trách phận với nghịch cảnh ta cố gắng làm những việc lành để không gặp quả xấu nữa. Như vậy phi như lý tác ý dẫn đến tâm tham ưu với các pháp, như lý tác ý dẫn đến tâm xả với các pháp.

 

Khi thực hành thiền chỉ nếu tầm nhìn của hành giả hướng về những đối tượng bên ngoài thì năm triền cái sẽ phát sanh. Đây là phi như lý tác ý. Nếu hành giả tập trung sự chú ý vào đề mục thiền định, lúc đó gọi là như lý tác ý. Khi thủ tướng (uggahanimitta) hoặc quang tướng (paṭibhāganimitta) hiện khởi, hành giả tập trung vào các tướng đó, lúc đó chú ý ấy gọi là như lý tác ý. Do như lý tác ý hành giả tiếp tục tiến triển từ cận hành định đến an chỉ định. Khi thực hành thiền quán nếu hành giả thấy ‘đây là nam, nữ, người thú, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc..., lúc đó chú ý của vị ấy là phi như lý tác ý. Trái lại nếu hành giả thấy ‘đây là sắc, danh, nhân, quả, vô thường, khổ, vô ngã’, lúc đó chú ý của vị ấy là như lý tác ý.

 

Như lý tác ý trong thiền quánhoàn hảo nhất vì đưa đến đạo, quả, Niết bàn. Khi có như lý tác ý thì có chánh niệm. Khi có phi như lý tác ý thì tà niệm sẽ sanh khởi. Hành giả có như lý tác ý như người tài xế điều khiển bánh lái và thắng xe an toàn. Cũng vậy với như lý tác ý, hành giả hướng đến các thiện pháptừ bỏ các bất thiện pháp. Hành giả tinh tấn chú ý đến bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi qua sự học hỏi, hiểu biết. Đây là như lý tác ý nhưng là loại như lý tác ý thô sơ. Chỉ khi nào hành giả chú ý đến bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi qua thiền quán. Đây là như lý tác ý tinh vi, có khả năng đưa đến đạo quả, Niết bàn. Khi gặp một đối tượng khả ái, ta muốn nắm lấy và cố gắng để nắm chặt đối tượng đó. Do vậy có lời rằng ‘ái làm duyên cho thủ’. Vô minh, ái và thủ sẽ tiếp tục bất cứ khi nào ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đựng, suy nghĩ. Nếu ta không có như lý tác ý thì không thể ứng dụng được chánh niệm để vượt qua tiến trình phiền não này.

 

Thiền sư Pa-Auk giải thích như lý tác ý và phi như lý tác ý theo vi diệu pháp (abhidhamma) giúp cho đề tài sáng tỏ hơn.

 

Có ba loại tác ý :

 

- Tác ý làm nhân căn bản cho đối tượng, còn gọi là tác ý thành cảnh (ārammaṇapaṭipāda-manasikāra)

 

- Tác ý làm nhân căn bản cho lộ tâm, còn gọi là tác ý thành lộ (vīthipaṭipādaka-manasikāra)

 

- Tác ý làm nhân căn bản cho javana, còn gọi là tác ý thành thực (javanapaṭipādaka-manasikāra)

 

Loại một nghĩa là tâm sở tác ý. Chức năng của nó là khiến cho đối tượng đến với tâm dễ dàng.

 

Loại hai là ngũ môn hướng tâm (pañcadvārāvajjana) trong lộ tâm ngũ môn (pañcadvāravīthi. Do sự tác ý này tất cả tâm trong lộ ngũ môn có thể bắt lấy đối tượng của chúng.

 

Loại ba là ý môn hướng tâm (manodrārāvajjana) và quyết định tâm (voṭṭhapana) trong lộ ngũ môn. Tác ý ở đây hoặc là như lý tác ý, hoặc là phi như lý tác ý. Dựa vào tác ý này javana ( dịch là tâm thực, tốc hành tâm ) xảy ra. Nếu nó là như lý tác ý, javana là thiện cho phàm phu và bậc hữu học, nhưng chỉ là duy tác (kriyā) cho A-la-hán. Khi nó là phi như lý tác ý, javana luôn luôn là bất thiện và A-la-hán không được kể trong tiến trình này.

 

Phần trích dẫn cuối này giúp cho độc giả nắm vững lời giải thích cùa thiền sư Pa-au.

 

18 VÔ NHÂN TÂM: 7 BẤT THIỆN DỊ THỤC TÂM

 

I. PÀLI VĂN.

 

- 7) Upekkhāsahagatam cakkhuvinnānam, tathà sotavinnānam, ghànavinnānam, jivhāvinnānam, dukkhasahagatam kāyavinnānam, upekkhāsahagatam sampaticchanacittam, upekkhāsahagatam santìranacittanceti. Imàni satta pi akusalavipàkàhetukacittàni nāma.

 

II. THÍCH VĂN.

 

- Cakkhuvinnānam: Nhãn thức. Tathà: Cũng như vậy. Sotavinnānam: Nhĩ thức. Ghānavinnānam: Tỷ thức. Jivhāvinnānam: Thiệt thức. Dukkhasahagatam: Câu hữu với khổ. Kāyāvinnānam: Thân thức. Sampaticchanacittam: Tiếp thọ tâm. Santìranacitam: Suy đạc tâm. Imāni satta: Bảy (tâm) này. Akusalavipāka: Bất thiện dị thục. Ahetuka: Vô nhân.

 

III. VIỆT VĂN.

 

- 7) Nhãn thức câu hữu với xả, cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức câu hữu với khổ, tiếp thọ tâm câu hữu với xả, suy đạc tâm câu hữu với xả. Bảy tâm này gọi là Bất thiện dị thục vô nhân tâm.

 

IV. THÍCH NGHĨA.

 

- Một tâm yếu ớt không thể có một trong 6 nhân sau đây: Tham, Sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Nên những tâm ấy gọi là Ahetukacitta (vô nhân tâm). Có tất cả là 18 vô nhân tâm: 15 dị thục tâm và 3 duy tác tâm. 15 dị thục tâm lại chia làm hai: 7 Bất thiện dị thục tâm và 8 Thiện dị thục tâm.

 

Nay nói đến 7 Bất thiện dị thục tâm. Khi chúng ta thọ lãnh một sự kích thích, một cảm giác sẽ khởi ra trong nội tâm. Nếu thuộc về sự thấy, thời giảm giác ấy là nhãn thức (cakkhuvinnāna). Nếu thuộc về sự nghe thì cảm giác ấy gọi là nhĩ thức (Sotavinnāna). Nếu thuộc về ngửi thì gọi là tỷ thức (Ghānavinnāna). Nếu thuộc về nếm thì gọi là thiệt thức (Jivhāvinnāna). Nếu thuộc về cảm xúc thì gọi là thân thức (Kāyavinnāna). Sau khi cảm giác khởi lên, tâm thọ lãnh vật kích thích ở ngoài như là một đối tượng. Tâm ấy gọi là Tiếp thọ tâm (Sampaticchana); sau khi lãnh thọ, tâm ấy bắt đầu tìm hiểu, điều tra đối tượng nên gọi là Suy đạc tâm (Santīrana). Những hành động thiện ác trong đời trước đem đến kết quả lạc khổ trong hiện tại, lạc khổ thuộc vô ký tánh nên biến dị mà thục gọi là dị thục (Vipāka). Lại nhơn và quả cách một đời, ở nơi dị thời mà thục nên gọi là dị thục. Do những nghiệp thiện ác đời trước, tùy theo sức mạnh và tánh chất của các nghiệp nên đời nay sinh ra đã có những tánh tình như thế nào. Bảy tâm kể trên không câu hữu với Somanassa (Hỷ) hay Domanassa (Ưu) vì chúng quá yếu ớt và muội lược, nên chỉ có thể câu hữu với Upekkhà (Xả). Tuy vậy, Kāyavinnāna (Thân thức) lại câu hữu với Dukkha (Khổ) vì thân thức cảm xúc mạnh hơn. Do tạo các ác nghiệp đời trước, nên thọ quả hiện tại là khổ.

 

5 Bất thiện dị thục thức với 5 Thiện dị thục thức này thường được dùng danh từ Dvipancavinnāna. Hai Sampaticchana và Pancadvārāvajjana được gọi là Manodhātu (ý giới). Các tâm khác được gọi là Manovinnānadhātu (y thức giới).

 

TÁM THIỆN DỊ THỤC TÂM

 

I. PÀLI VĂN.

 

- 8) Upekkhā-sahagatam cakkhuvinnānam, tathā sotavinnānam, ghānavinnānam, jivhāvinnānam, sukhasahagatam kāyavinnānam, upekkhāsahagatam sampaticchanacittam, somanassasahagatam santīranacittam, upekkhāsahagatam santìranacittam citi imāni attha pi kusalavipākāhetukacittāni nāma.

 

II. THÍCH VĂN.

 

- Sukhasahagatam: Câu hữu với lạc. Attha: Tám. Kusalavipākāhetukacittāni: Những thiện dị thục vô nhân tâm.

 

III. VIỆT VĂN.

 

- 8) Nhãn thức câu hữu với xả, cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức câu hữu với lạc, tiếp thọ tâm câu hữu với xả, suy đạc tâm câu hữu với hỷ, suy đạc tâm câu hữu với xả. Tám tâm này gọi là Thiện dị thục vô nhân tâm.

 

IV. THÍCH NGHĨA.

 

- Đoạn này giống với đoạn trên, số 7, chỉ khác là về thân thức, câu hữu với lạc, và có thêm một tâm là suy đạc tâm câu hữu với hỷ.

 

BA VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM

 

I. PÀLI VĂN.

 

- 9) Upekkhāsahagatam pancadvārāvajjanacittam, tathā manodvārāvajjanacittam, somanassasahagatam hasituppàdacittam ceti imāni tīni pi ahetukakriyācittāni nāma. Iccevam sabbathā pi atthārasāhetukacittāni samattāni.

 

II. THÍCH VĂN.

 

- Pancadvārāvajjanacittam: Ngũ môn hướng tâm. Manodvārāvajjanacittam: Ý môn hướng tâm. Hasituppādacittam: Tiếu sanh tâm. Imāni: Những tâm này. Tìni: Ba. Ahetukakriyācittāni: Vô nhân duy tác tâm. Nāma: Gọi là. Iccevam: Iti + evam: như vậy. Sabbathà pi: Tổng cộng tất cả. Attharasāhetukacittàni: 18 Vô nhân tâm. Samattāni: Tất cả.

 

III. VIỆT VĂN.

 

- 9) Câu hữu với xả, ngũ môn hướng tâm; cũng vậy, ý môn hướng tâm; câu hữu với hỷ, tiếu sanh tâm. Ba tâm này gọi là Vô nhân duy tác tâm. Như vậy, tổng cộng có tất cả là 18 Vô nhân tâm.

 

IV. THÍCH NGHĨA.

 

- Kriyā nghĩa là duy tác, chỉ có hành động chớ không có quả dị thục. Hai tâm pancadvārāvajjanacitta và Manodvārāvajjanacitta chỉ là những khuynh hướng máy móc của tâm, khi một kích thích được nhận lãnh ở ngoài hay một tư tưởng được thâu nhận từ bên trong. Chúng vừa là Ahetuka (vô nhân) vừa là Kriyā (duy tác), vì không thể gieo quả. Hasituppàda, nụ cười của vị A la hán cũng Ahetuka và Kriyā (vô nhân và duy Tác).

 

Muốn hiểu các vô nhân tâm, cần phải hiểu lộ trình của tâm. Khi năm căn xúc chạm với 5 trần, thời lộ trình của tâm ngang qua 5 căn khởi lên. Khi ý căn xúc phạm với pháp trần thời lộ trình của tâm ngang qua ý căn khởi lên.

 

Lộ trình của tâm ngang qua năm căn có thể dùng ví dụ sau đây để diễn tả. Một người nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Một trái xoài rơi xuống và lăn đến bên mình người ấy. Người ấy giựt mình ngồi dậy và tìm biết cái gì để làm mình giựt mình thức giấc. Người này thấy trái xoài, lượm lên, ngửi và xem xét trái xoài, khi được biết trái xoài đã chín, người ấy ăn trái xoài.

 

1. "Người ấy đang ngủ" chỉ cho trạng thái thụ động của tâm thức, trôi chảy không có gì làm xao động. Trạng thái này gọi là Bhavanga, hữu phần hay tiềm thức.

 

2. "Ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm mình thức giấc" chỉ cho trạng thái muội lược của tâm thức khi tâm thức đang tìm xem ngoại trần kích thích mình thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân. Tâm này gọi là Pancadvārāvajjana hay ngũ môn hướng tâm.

 

3. "Thấy trái xoài" chỉ cho sự sanh khởi của thức, hoặc thuộc con mắt, hoặc 4 căn khác. Thức này hoàn toàn thuần túy, không có một suy tư gì. Nếu thuộc con mắt thì gọi là Cakkhuvinnāna (nhãn thức), nếu thuộc tai thì gọi là Sotavinnāna (nhĩ thức), nếu thuộc mũi thì gọi là Ghānavinnāna (tỷ thức), nếu thuộc lưỡi thì gọi là Jivhāvinnāna (thiệt thức), nếu thuộc thân thì gọi là Kāyavinnāna (thân thức).

 

4. "Lượm trái xoài" chỉ cho trạng thái của tâm thức, lãnh thọ sự kích thích của một ngoại vật. Tâm này gọi là Sampaticchana (tiếp thọ tâm).

 

"Ngửi và tìm xem trái xoài" chỉ cho trạng thái của tâm thức suy nghĩ đối tượng và tìm hiểu đối tượng với những kinh nghiệm quá khứ của mình. Tâm này gọi là Santìrana hay Suy đạc tâm.

 

6. "Xác định trái xoài đã chín và tốt" chỉ cho tâm thức xác định vị trí của đối tượng theo sự hiểu biết của mình. Tâm này gọi là Votthapana hay Xác định tâm.

 

7. "Ăn trái xoài" chỉ cho tâm thức xử sự với đối tượng. Đây là trạng thái tâm thức quan trọng nhứt và được gọi là Javana hay tốc hành tâm.

 

Nếu là lộ trình của tâm ngang qua ý thức (Manodvāravīthi), thời đối tượng không phải từ ngoài mà chính tự nội tâm. Lộ trình này bắt đầu từ Manodvārāvajjana (ý môn hướng tâm) tương đương với Votthapana (xác định tâm).

 

Với ví dụ này, chúng ta thấy rõ ý nghĩavị trí các tâm như nhãn thức, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. -- ("Thắng pháp tập yếu luận" của HT. Thích Minh Châu; nguồn: Thư viện điện tử BuddhaSasana của cư sĩ Bình Anson (budsas.org) ) .

 

Nguồn trích dẫn và tham khảo:

 

1. Venerable Pa- Auk Sayadaw, Knowing and Seeing, p. 83, 138, 212, 213, 217 (1999).

 

2. John Ireland, The Itivuttaka, p. 93 ( 1991 )

 

3. Sayādaw Ashin Kuṇḍalābhivamsa, Dhamma Padetha I, p. 145 ( 1999)

 

4. Sayādaw U Pandita, On the path to freedom, p. 118 ( 1995 )

 

5. Acharya Buddharakkhita, Mind overcoming its cankers, p. 26 ( 1994 )

 

6. Bhikkhu Ñāṇamoli, The Path of Purification, p. 130 ( 1991 )

 

Quý độc giảthể tham khảo thêm về như lý tác ý và phi như lý tác ý trong kinh văn Trung bộ kinh thứ hai- kinh Tất Cả Lậu Hoặc và kinh văn Tương ưng bộ kinh V – chương một, IV. Phẩm về hạnh, số 55, 62; chương hai, I. Phẩm núi thứ nhất, số 2. Ngoài ra nên tìm hiểu thêm tiến trình tâm diễn tiến qua các căn môn từ bộ Thắng pháp tập yếu luận tập I của HT. Thích Minh Châu, Vi diệu pháp giảng giải của TT. Giác Chánh và nhiều tác phẩm Vi diệu pháp khác. Tất cả đều có sẵn trong website BuddhaSasana (budsas.org) của cư sĩ Bình Anson.

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Sáu 2020(Xem: 8098)
22 Tháng Sáu 2020(Xem: 9486)
20 Tháng Sáu 2020(Xem: 6747)
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 7269)
03 Tháng Sáu 2020(Xem: 7432)
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 6321)
31 Tháng Năm 2020(Xem: 6531)
30 Tháng Năm 2020(Xem: 6785)
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7694)
24 Tháng Năm 2020(Xem: 6332)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 7746)
15 Tháng Năm 2020(Xem: 6918)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6635)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5994)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9220)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1212047)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9667)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7710)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8140)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8587)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5800)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6215)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5403)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6121)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5476)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6723)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4671)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5312)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5588)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5770)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6652)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5851)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7526)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9859)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11351)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10717)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10456)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8807)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10870)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16387)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8554)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8340)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10785)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12048)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng