Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9

29 Tháng Giêng 20176:00 CH(Xem: 5483)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9, a011_a

11) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) ĐƯỢC TÌM THẤY ĐANG NGỒI THIỀN

 

11. Thái Tử Siddhartha suy ngẫm về những gì ngài nhìn thấy chung quanh ngài. Ngài học hỏi được rằng mặc dầu ngài hạnh phúc, nhưng kiếp người thì có rất nhiều sự khổ đau. Vì thế, ngài cảm thông sâu sắc cho tất cả mọi chúng sinh. Khi nhà vua và các người hầu cận không trông thấy thái tử ở trong đám đông, họ đi tìm kiếm ngài. Họ đã ngạc nhiên khi tìm thấy thái tử ngồi với chân bắt chéo, tâm ngài đang chìm sâu trong thiền định

11) SIDDHARTHA IS FOUND MEDITATING

 

11. Siddhartha thought deeply about what he saw around him. He learned that although he was happy, there was a lot of suffering in life. So he felt deep sympathy for all creatures. When the king and the maids noticed that the prince was not among the crowd, they went to look for him. They were surprised to find the prince sitting with legs crossed, in deep meditation.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a012_a

12) NHÀ VUA XÂY CHO THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) MỘT CUNG ĐIỆN

 

12. Nhà vua không muốn cho con trai mình suy ngẫm quá nhiều về kiếp người, bởi vì ông nhớ lời của các vị thông thái đã dự đoán rằng, một ngày nào đó con trai ông có thể rời cung, và trở thành nhà sư. Vì vậy, để thái tử quên lãng đi chuyện nầy, nhà vua xây cho Thái Tử Siddhartha một cung điện đẹp đẽ, trong đó có một khu vườn tuyệt đẹp để thái tử vui đùa. Nhưng điều nầy không ngăn cản được thái tử suy nghĩ về sự đau khổ, và sự bất hạnh mà ngài nhận thấy chung quanh ngài. 

12) THE KING GIVES SIDDHARTHA A PALACE 

 

12. The king did not want his son to think about deep things in life too much, because he remembered that the wise men had predicted that his son might one day want to leave the palace and become a monk. So, in order to distract him, the king built Siddhartha a beautiful palace with a lovely garden to play in. But this did not stop the prince from thinking about the suffering and unhappiness that he noticed around him.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a013_a

13) CÔ DÂU CỦA THÁI TỬ SIDDHARTHA (SIDDHARTHA), CÔNG CHÚA YASODHARA (DA DU ĐÀ LA)

 

13) Thái Tử Siddhartha lớn lên trở thành một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, và có sức mạnh tuyệt vời. Ngài bây giờ đã đến tuổi để kết hôn. Để ngăn cản Thái Tử Siddhartha đừng nghĩ đến việc rời cung, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) sắp xếp cho ngài kết hôn với người em bà con xinh đẹp của ngài, là Công Chúa Yashodhara. 

13) SIDDHARTHA'S BRIDE, PRINCESS YASODHARA

 

13. Siddhartha grew up to be a handsome young man of great strength. He was now of an age to get married. To stop Siddhartha from thinking of leaving home, King Suddhodana arranged for him to be married to his own beautiful cousin, Princess Yasodhara.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a014_a

14) CUỘC THI THUẦN PHỤC NGỰA

 

14. Theo truyền thống cổ xưa, Thái Tử Siddhartha đã chứng minh ngài can đảm như thế nào, để xứng đáng với Công Chúa Yasodhara. Trước sự hiện diện của bố mẹ công chúa, ngài được yêu cầu thuần phục một con ngựa hoang. Thái Tử Siddhartha không đánh đập để thuần hóa con ngựa, giống như một số người đã làm, ngài nói chuyện để giúp cho con ngựa bình tĩnh, và ngài nhẹ nhàng vuốt ve nó. Vì thế Công Chúa Yasodhara chỉ muốn kết hôn với thái tử, và không một ai khác. Họ đã kết hôn trong một lễ cưới tuyệt vời. Cả hai lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi. 

14) THE HORSE-TAMING CONTEST

 

14. Following the ancient tradition, Siddhartha had to prove how brave he was to be worthy of Yasodhara. In the presence of her parents he was asked to tame a wild horse. Siddhartha tamed the horse not by beating it, as some suitors might, but by talking to the horse to calm it and stroking it gently. Yasodhara wanted to marry the prince, and no one else. They were married in a great ceremony. Both were only sixteen years old.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a015_a

15) CUNG ĐIỆN GIẢI TRÍ

 

15. Để ngăn cản thái tử đừng nghĩ về sự bất hạnh, hoặc là rời cung, Vua Suddhodana cho xây một cung điện giải trí cho Thái Tử Siddhartha, và Công Chúa Yasodhara. Các vũ công và các ca sĩ được yêu cầu giúp vui cho họ, và chỉ có những người trẻ tuổi, và khỏe mạnh được cho phép vào cung, và vào khu vườn trong cung điện. Nhà vua không muốn Thái Tử Siddhartha biết rằng tất cả mọi người sẽ bị đau ốm, sẽ bị già, và sẽ bị chết. Nhưng bất chấp các nỗ lực của nhà vua, thái tử đã không có hạnh phúc. Thái tử muốn biết cuộc sống của những người ở bên ngoài hoàng cung như thế nào.

15) THE PLEASURE PALACE 

 

15. To stop the prince from thinking about unhappiness or leaving home, King Suddhodana built a pleasure palace for Siddhartha and Yasodhara. Dancers and singers were asked to entertain them, and only healthy and young people were allowed into the palace and the palace garden. The king did not want Siddhartha to know that everybody gets sick, grows old and will die. But in spite of the king's efforts, the prince was not happy. He wanted to know what life was like for people who lived outside the palace walls.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a016_a

16) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ GIÀ NUA

 

16. Cuối cùng, nhà vua cho phép Thái Tử Sĩ Đạt Ta có các chuyến đi ngắn đến các tỉnh gần đó. Ngài đi với người hầu cận của ngài, Channa (Xa Nặc). Trong chuyến đi đầu tiên, Thái Tử Siddhartha gặp một ông già tóc bạc, da nhăn nheo, và ăn mặc rách rưới. Cảnh tượng nầy làm cho ngài ngạc nhiên, bởi vì ngài chưa bao giờ thấy một người già như vậy, trước đây. Channa giải thích cho ngài biết rằng người đàn ông nầy là một người già, và tất cả mọi người sẽ già đi. Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi điều nầy, rồi ngài bảo Channa đưa ngài trở về cung. Đêm hôm đó, ngài không sao ngủ được, bởi vì ngài cứ tiếp tục suy nghĩ về sự già nua.   

16) THE FOUR SIGHTS: OLD AGE

 

16. Finally, the king allowed Siddhartha to go on short visits to the nearby towns. He went with his attendant, Channa. On his first visit Siddhartha saw a white haired, wrinkled man dressed in rags. Such a sight surprised him, as he had never seen anyone old before. Channa explained to him that this man was old and that everyone will be old one day. Siddhartha felt frightened by that and asked Channa to take him back home. At night, he could not sleep and he kept on thinking about old age.

 


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a017_a

17) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ BỆNH TẬT

 

17. Mặc dù Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi sự già nua, ngài vẫn muốn biết thêm về cuộc sống bên ngoài hoàng cung. Trong chuyến đi tiếp theo, ngài trông thấy một người đàn ông nằm dưới đất, và rên rỉ. Vì lòng từ bi, ngài vội chạy về phía người đàn ông. Channa cảnh báo ngài rằng người đàn ông nầy bị bệnh, và tất cả mọi người, kể cả những người quyền quý như Thái Tử Siddhartha, hoặc là nhà vua cũng sẽ bị bệnh.

17) THE FOUR SIGHTS: SICKNESS

 

17. Although Siddhartha felt frightened by the vision of getting old, he wanted to see more of the world outside. On his next visit, he saw a man lying on the ground and moaning. Out of compassion, he rushed over to the man. Channa warned him that the man was sick and that everyone, even noble people like Siddhartha or the king could get sick.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a018_a

18) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: CÁI CHẾT

 

18. Trong chuyến đi thứ ba, Thái Tử Siddhartha và Channa trông thấy bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông trên một chiếc cáng. Channa nói với Thái Tử Siddhartha là người đàn ông đã chết, và ông ta sẽ được hỏa táng. Channa cũng nói với thái tử rằng không ai có thể thoát khỏi cái chết, mọi người sẽ bị chết vào một ngày nào đó. Khi họ trở về hoàng cung, Thái Tử Siddhartha vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì ngài trông thấy. Cuối cùng, ngài đã cương quyết đi tìm cách để thoát khỏi sự đau khổ của sự già nua, sự bệnh tật, và cái chết. 

18) THE FOUR SIGHTS: DEATH

 

18. On the third visit, Siddhartha and Channa saw four men carrying another man on a stretcher. Channa told Siddhartha that the man was dead and was going to be cremated. He also said that no one can escape death, and told the prince that everyone will die one day. When they returned to the palace, Siddhartha kept on thinking about what he had seen. Finally, he made a strong decision to find a way out of the suffering of old age, sickness and death.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a019_a

19) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: MỘT NHÀ SƯ

 

19. Một thời gian sau đó, khi thái tử cưỡi ngựa trong vườn, ngài trông thấy một người đàn ông trong một chiếc áo choàng mầu vàng. Ngài nhận thấy người đàn ông nầy trông rất bình yên và hạnh phúc. Chana giải thích cho ngài rằng người đàn ông nầy là một nhà sư. Nhà sư từ bỏ gia đình, và các thú vui nhục dục để đi tìm sự tự do, bên ngoài sự đau khổ của thế gian. Thái tử cảm thấy phấn khởi khi gặp nhà sư, và ngài bắt đầu muốn rời cung để đi tìm sự tự do, giống như thế. Ngày hôm đó, vợ ngài đã sinh ra một hoàng tử đáng yêu. Mặc dù ngài thương yêu cậu bé, nhưng Thái Tử Siddhartha không vui mừng bởi vì ngài muốn trở thành một nhà sư. Bây giờ ngài biết rằng, việc ngài rời cung sẽ trở nên khó khăn hơn trước.

19) THE FOUR SIGHTS: A MONK

 

19. Some time later, while the prince was riding in the garden, he saw a man in a yellow robe. He noticed that the man looked very peaceful and happy. Channa explained to him that the man was a monk. The monk had left his family and given up his desire for pleasures to search for freedom from worldly suffering. The prince felt inspired by the sight of the monk and began to want to leave home to search for freedom in the same way. That day, his wife gave birth to a lovely baby boy. Although he loved the boy, Siddhartha could not rejoice because he wanted to become a monk. He realised that now it would be more difficult for him to leave home.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, a020_a

20) TRÁNH XA CÁC VŨ CÔNG

 

20. Từ ngày ngài quyết định rằng ngài muốn rời cung, thái tử không còn vui thích xem các nữ vũ công nhảy múa, và các thú vui nhục dục như thế. Thay vào đó, ngài tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để giải thoát cho chính ngài, và những người khác vượt ra khỏi sự bệnh tật, sự già nua, và cái chết. Cuối cùng, ngài quyết định rời cung, từ bỏ gia đình, và trở thành một nhà sư không nhà cửa, để ngài đi tìm hiểu về kiếp người, và nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho họ.

20) TURNING AWAY FROM THE DANCERS

 

20. From the day when he decided that he wanted to leave the palace the prince lost all interest in watching the dancing girls and other such pleasures. He kept on thinking instead about how to free himself and others from sickness, ageing and death. Finally, he decided he had to leave the palace and his family and become a homeless monk, in order to understand life and what caused suffering.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 517)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 849)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 540)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 526)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 484)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 656)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 587)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 625)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 574)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 587)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 742)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 712)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 797)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2149)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 961595)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1642)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1760)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1544)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1636)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1459)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1598)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1318)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1377)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1459)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1801)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1291)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1398)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1529)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1332)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1957)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1835)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2456)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4168)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5881)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 742)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 817)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 803)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 656)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5914)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 795)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 818)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3431)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2442)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng