Một Đêm An Lành, Kinh Trung Bộ 131 - One Fine Night, Middle Discourses 131

11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 3240)
Một Đêm An Lành, Kinh Trung Bộ 131 - One Fine Night, Middle Discourses 131

BuddhaDisciples_C


Một Đêm An Lành, Kinh Trung Bộ 131 - One Fine Night, Middle Discourses 131
Bhikkhu Sujato - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: suttacentral.net


__________________

Một Đêm An Lành, Kinh Trung Bộ 131 

 

Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật sống gần Sāvatthī (Xá Vệ) trong Rừng Jeta (Kỳ Viên), tu viện Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Ở đó Đức Phật nói với các Tỳ Kheo: "Nầy các Tỳ Kheo!" "Bạch Thế Tôn," họ cùng trả lời. Sau đó Đức Phật nói rằng: "Ta sẽ giảng dạy cho quý vị một đoạn văn để tụng niệm, và sự phân tích về Một Đêm An Lành. Ta sẽ nói, và quý vị hãy chú tâm lắng nghe. "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi Đức Phật nói như sau:

 

"Đừng chạy về quá khứ,

đừng ảo tưởng tới tương lai,

Những gì thuộc về quá khứ, hãy bỏ lại phía sau;

(những gì thuộc về) tương lai thì chưa đến;

 

hãy luôn luôn (có tâm) thấy biết một cách rõ ràng

các sự vật (các hiện tượng) trong hiện tại.

Thấy biết tâm nầy, hãy khuyến khích và thúc đẩy -

cho tâm phát triển vững vàng, và bình yên.

 

Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái -

Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai!  

Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái

của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta.  

 

Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng

những người hết lòng sống thiền (theo cách trên),

họ sống với tâm hăng hái và tâm không mệt mỏi suốt ngày và đêm,

họ thật sự là người có một đêm an lành.  

 

Và làm thế nào để quý vị chạy về quá khứ? Quý vị mang sự vui sướng vào quá khứ, và nghĩ rằng: 'Tôi đã có một thân thể như vậy trong quá khứ.' ... 'Tôi đã có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy trong quá khứ.' Đấy là cách để quý vị chạy về quá khứ.

 

Và làm thế nào để quý vị không chạy về quá khứ? Quý vị không mang sự vui sướng vào quá khứ, và không nghĩ rằng: 'Tôi đã có một thân thể như vậy trong quá khứ.' ... 'Tôi đã có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy trong quá khứ.' Đấy là cách để quý vị không chạy về quá khứ.

 

Và làm thế nào để quý vị ảo tưởng tới tương lai? Quý vị mang sự vui sướng vào tương lai, và nghĩ rằng: 'Mong cho tôi có một thân thể như vậy ở tương lai.' ... 'Mong cho tôi có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy ở tương lai.' Đấy là cách để quý vị ảo tưởng tới tương lai. 

 

Và làm thế nào để quý vị không ảo tưởng tới tương lai? Quý vị không mang sự vui sướng vào tương lai, và không nghĩ rằng: 'Mong cho tôi có một thân thể như vậy ở tương lai.' ... 'Mong cho tôi có cảm giác ..., nhận thức ..., sự lựa chọn ..., và sự nhận biết như vậy ở tương lai.' Đấy là cách để quý vị không ảo tưởng tới tương lai.

 

Và làm thế nào để quý vị bị lôi kéo giữa các sự vật (các hiện tượng) xảy ra trong hiện tại? Đấy là trường hợp của một người bình thường, không có học thức chưa từng gặp các vị thầy cao quý, và họ cũng không có kỹ năng, và họ cũng không được huấn luyện và giảng dạy bởi các vị thầy cao quý. Họ chưa từng gặp các người hiền trí, và họ cũng không có kỹ năng, và họ cũng không được huấn luyện và giảng dạy bởi các người hiền trí. Họ xem thân thể là cái-tôi, cái-tôi như là thân thể, xem thân thể trong cái-tôi, xem cái-tôi trong thân thể. Họ xem 'cảm giác ..., nhận thức ..., các sự lựa chọn ..., và sự nhận biết ...' là cái-tôi, và xem cái-tôi như là sự nhận biết, họ xem sự nhận biết trong cái-tôi, và xem cái-tôi trong sự nhận biết. Đấy là cách để quý vị bị lôi kéo giữa các sự vật xảy ra trong hiện tại. 

 

Và làm thế nào để quý vị không bị lôi kéo giữa các sự vật (các hiện tượng) xảy ra trong hiện tại? Đấy là trường hợp của một đệ tử cao quý, có học thức đã gặp các vị thầy cao quý, và họ cũng có kỹ năng, và họ cũng được huấn luyện và giảng dạy bởi các vị thầy cao quý. Họ đã gặp các người hiền trí, và họ cũng có kỹ năng, và họ cũng được huấn luyện và giảng dạy bởi các người hiền trí. Họ không xem thân thể là cái-tôi, không xem cái-tôi như là thân thể, không xem thân thể trong cái-tôi, không xem cái-tôi trong thân thể. Họ không xem 'cảm giác ..., nhận thức ..., các sự lựa chọn ..., và sự nhận biết' là cái-tôi, và không xem cái-tôi như là sự nhận biết, họ không xem sự nhận biết trong cái-tôi, và không xem cái-tôi trong sự nhận biết. Đấy là cách để quý vị không bị lôi kéo giữa các sự vật xảy ra trong hiện tại. 

 

Đừng chạy về quá khứ,

đừng ảo tưởng tới tương lai,

Những gì thuộc về quá khứ, hãy bỏ lại phía sau;

(những gì thuộc về) tương lai thì chưa đến;

 

hãy luôn luôn (có tâm) thấy biết một cách rõ ràng

các sự vật (các hiện tượng) trong hiện tại.

Thấy biết tâm nầy, hãy khuyến khích và thúc đẩy -

cho tâm phát triển vững vàng, và bình yên.

 

Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái -

Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai!  

Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái

của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta.  

 

Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng

những người hết lòng sống thiền (theo cách trên),

họ sống với tâm hăng hái và tâm không mệt mỏi suốt ngày và đêm,

họ thật sự là người có một đêm an lành.   

 

Và đấy là những gì ta muốn nói, khi ta nói: 'Ta giảng dạy cho quý vị một đoạn văn để tụng niệm, và sự phân tích về Một Đêm An Lành.'"

 

Đấy là những gì Đức Phật đã nói. Vui vẻ chấp nhận lời dạy của Đức Phật, các Tỳ Kheo đã cảm thấy hạnh phúc với những gì ngài nói.

One Fine Night, Middle Discourses 131

 

So I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s monastery. There the Buddha addressed the mendicants: “Mendicants!” “Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: “I shall teach you the passage for recitation and the analysis of One Fine Night. Listen and pay close attention, I will speak.” “Yes, sir,” they replied. The Buddha said this:

 

“Don’t run back to the past,

don’t hope for the future.

What’s past is left behind;

the future has not arrived;

 

and phenomena in the present

are clearly seen in every case.

Knowing this, foster it—

unfaltering, unshakable.

 

Today’s the day to keenly work—

who knows, tomorrow may bring death!

For there is no bargain to be struck

with Death and his mighty hordes.

 

The peaceful sage explained it’s those

who keenly meditate like this,

tireless all night and day,

who truly have that one fine night.

 

And how do you run back to the past? You muster delight there, thinking: ‘I had such form in the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ That’s how you run back to the past.

 

And how do you not run back to the past? You don’t muster delight there, thinking: ‘I had such form in the past.’ … ‘I had such feeling … perception … choice … consciousness in the past.’ That’s how you don’t run back to the past.

 

And how do you hope for the future? You muster delight there, thinking: ‘May I have such form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness in the future.’ That’s how you hope for the future.

 

And how do you not hope for the future? You don’t muster delight there, thinking: ‘May I have such form in the future.’ … ‘May I have such feeling … perception … choice … consciousness in the future.’ That’s how you don’t hope for the future.

 

And how do you falter amid presently arisen phenomena? It’s when an uneducated ordinary person has not seen the noble ones, and is neither skilled nor trained in the teaching of the noble ones. They’ve not seen good persons, and are neither skilled nor trained in the teaching of the good persons. They regard form as self, self as having form, form in self, or self in form. They regard feeling … perception … choices … consciousness as self, self as having consciousness, consciousness in self, or self in consciousness. That’s how you falter amid presently arisen phenomena.

 

And how do you not falter amid presently arisen phenomena? It’s when an educated noble disciple has seen the noble ones, and is skilled and trained in the teaching of the noble ones. They’ve seen good persons, and are skilled and trained in the teaching of the good persons. They don’t regard form as self, self as having form, form in self, or self in form. They don’t regard feeling … perception … choices … consciousness as self, self as having consciousness, consciousness in self, or self in consciousness. That’s how you don’t falter amid presently arisen phenomena.

 

Don’t run back to the past,

don’t hope for the future.

What’s past is left behind;

the future has not arrived;

 

and phenomena in the present

are clearly seen in every case.

Knowing this, foster it—

unfaltering, unshakable.

 

Today’s the day to keenly work—

who knows, tomorrow may bring death!

For there is no bargain to be struck

with Death and his mighty hordes.

 

The peaceful sage explained it’s those

who keenly meditate like this,

tireless all night and day,

who truly have that one fine night.

 

And that’s what I meant when I said: ‘I shall teach you the passage for recitation and the analysis of One Fine Night.’”

 

That is what the Buddha said. Satisfied, the mendicants were happy with what the Buddha said.__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười Hai 20194:56 CH(Xem: 30)
Những vấn đề trong cuộc sống có đang làm bạn nản chí? Hay bạn đang bối rối không biết ứng dụng Phật pháp như thế nào để giáo dục con cái? Có bao giờ bạn thắc mắc Phật giáo quan niệm thế nào về tình yêu trai gái, hôn nhân, ly dị, đồng tính, tình dục trước hôn nhân và phá thai? Trong quyển sách này, Ni sư Thubten Chodron sẽ bàn
13 Tháng Mười Hai 20197:56 CH(Xem: 33)
Luang Por Liem Thitadhammo[1], một tăng sĩ Phật giáo theo truyền thống tu trong rừng (Lâm tế - Forest Monastery), sinh ở tỉnh Sri Saket thuộc Đông Bắc Thái Lan vào ngày 5 tháng 11, 1941. Sau khi thọ đại giới ở tuổi 20, ngài tu học ở một số chùa làng khắp vùng Đông Bắc cho đến khi gia nhập hệ phái tu trong rừng (Forest Tradition)
12 Tháng Mười Hai 201910:02 CH(Xem: 42)
Ajahn Chah (danh xưng chánh thức do chùa Wat Pah Pong, Thái Lan dùng, cũng có nơi phiên âm là Achaan Chah) (1918-1992) là một vị cao tăng Thái Lan nổi tiếng về pháp Thiền thuộc Phật giáo Nguyên Thủy. (Ajahn là danh tôn xưng, không phải là tên). Đại đức tu theo truyền thống khổ hạnh của các vị tăng chỉ sống trong rừng
11 Tháng Mười Hai 20198:19 CH(Xem: 53)
Chúng ta đã vào mùa an cư kiết hạ nhưng công tác xây dựng hai ngôi nhà May mặc và Bệnh xá chưa được hoàn chỉnh. Thầy có suy nghĩ cách đây một tuần rồi, nhưng tới sáng hôm nay mới vô sớm huy động Ni chúng dọn dẹp hai căn nhà này để chính thức đưa vào sử dụng. Bây giờ chúng ta đã đủ duyên họp mặt mừng ngày hoàn thành hai Phật sự nho nhỏ,
10 Tháng Mười Hai 201910:51 CH(Xem: 56)
Hôm nay tôi nói chuyện về ý nghĩ của người tu. Nghĩa là người tu chúng ta phải tu ngay từ trong ý nghĩ của mình. Ý nghĩ là một thứ nghiệp quan trọng, chủ yếu trong sinh hoạt của tất cả chúng ta. Vì vậy nói tu, thì chúng ta phải nhắm thẳng vào điểm gốc này mà tu. Như chư Phật và liệt vị Tổ sư đã từng dạy chúng ta rằng: nếu người biết tu,
06 Tháng Mười Hai 201910:25 CH(Xem: 105)
...Tâm Bồ đề là tâm cầu Phật đạo, cầu giác ngộ. Người Phật tử làm sao gầy dựng được bước đi căn bản luôn tiến, luôn vững, không vì bất cứ lý do gì thoái tâm Bồ đề. Khi tâm Bồ đề thoái rồi thì con đường Phật đạo xem như bị ngó lơ, mình quay lưng đi.
05 Tháng Mười Hai 20199:24 CH(Xem: 128)
Đây là loạt bài giảng về Phật Pháp Căn Bản đã được Hòa thượng Sīlānanda giảng dạy trong các khóa thiền nhiều nơi như: Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Mễ Tây Cơ, Mã Lai, Singapore... Mặc dầu được gọi là căn bản nhưng đọc các bài giảng này các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích những điều mà các bạn khó tìm thấy trong các sách vở khác
03 Tháng Mười Hai 20198:41 SA(Xem: 148)
Ngài bắt đầu dạy thiền cho nhóm Thiền Quán Như Lai kể từ cuối nằm 1987 và hiện nay là vị hướng dẫn tinh thần tối cao cho Như Lai Thiền Viện. Tuyển tập "Hương Vị Pháp Bảo" này gồm 10 bài được chọn từ những bài pháp mà Ngài đã giảng qua các lớp giáo lý
01 Tháng Mười Hai 20196:12 CH(Xem: 95)
Có hai đường lối để hộ trì Phật Giáo. Một, được gọi là àmisapùjà, dưỡng nuôi, hay hộ trì bằng sự dâng cúng vật chất, như bốn món vật dụng: y phục, chỗ ở, vật thực và thuốc men. Đó là dưỡng nuôi Phật Giáo bằng cách cung ứng cho hàng Tăng chúng những nhu cầu thiết yếu để các Ngài có thể sống tương đối tạm đủ,
30 Tháng Mười Một 20195:28 CH(Xem: 390)
Ngôi nhà bên ngoài không phải là ngôi nhà thực sự của bạn. Đó chỉ là căn nhà giả tưởng, căn nhà trong thế tục. Còn căn nhà thực sự của bạn, đó là sự bình an. Đức Phật đã dạy ta xây căn nhà thực sự của mình bằng cách buông bỏ cho đến khi ta đạt được bình an, thanh tịnh.
28 Tháng Mười Một 20198:16 CH(Xem: 151)
Quyển sách lạ về cách trình bày nội dung. Không phải như các bài pháp ta thường được đọc mạch lạc: có mở, có thân, có kết. Đằng này sách bao gồm các lời dạy ngắn của thiền sư Ajaan Fuang do tỳ kheo Thanissaro hay các đệ tử khác nhớ lại, hoặc được trích ra từ một số bài pháp đã được ghi âm. Vì lẽ đó, độc giả có thể thấy khó hiểu
26 Tháng Mười Một 201911:38 SA(Xem: 208)
Viết tự truyện có lẽ không phải là chuyện một vị tỳ kheo, một nhà sư Phật giáo nên làm, vì các tỳ kheo chúng tôi phải luôn phấn đấu để diệt ngã, không phải để tôn vinh nó. Qua thiền quán và chánh niệm chúng tôi muốn tu tập buông bỏ ái luyến, thực hành vô ngã. Vậy thì tại sao tôi lại viết cả một quyển sách về mình?
25 Tháng Mười Một 20196:12 CH(Xem: 156)
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi ngài Ananda, vị đệ tử trung kiên và cũng là thân quyến của Đức Phật, bày tỏ ý muốn được Đức Phật truyền lại những lời giáo huấn cuối cùng đến các tăng ni, Đức Phật bảo rằng Ngài đã không giữ gì lại "trong nắm tay như một vị Thầy còn muốn giữ lại điều gì đó". Và Đức Phật đã khuyên các đệ tử của Ngài
23 Tháng Mười Một 20196:00 CH(Xem: 526)
Đức Phật có rất nhiều đệ tử. Nhưng khi đề cập đến các vị đệ tử xuất sắc, vượt trội với những sở trường và hạnh nguyện mang những nét đặc thù khác biệt nhau thời người ta thường nhắc đến “Mười Vị Đệ Tử Lớn” (Thập Đại Đệ Tử) của đức Phật được liệt vào hàng đệ nhất, kể ra như sau:
21 Tháng Mười Một 20195:51 CH(Xem: 208)
Có lẽ linh cảm được sự sớm ra đi của mình, Ni sư Ayya Khema đã hoàn tất quyển tự truyện Quà Tặng Cuộc Đời (I Give You My Life) và sách được xuất bản khoảng đầu năm 1997. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1997, Ni sư Ayya Khema (1923-1997) đã ra đi vì căn bịnh ung thư
18 Tháng Mười Một 20199:55 CH(Xem: 228)
Bát Chánh Đạo, một phần giáo lý cơ bản của Đức Phật mà gần như Phật tử nào dầu vừa bước chân đến với Đạo cũng phải biết qua. Vậy thì Bát Chánh Đạo dưới cái nhìn của một thiền sư tu chứng như Sư Bhante H. Gunaratana, sẽ thế nào? Ta có thể học được gì thêm? Đó có lẽ cũng là ý nghĩ mạo muội của tôi khi bắt tay dịch
16 Tháng Mười Một 20192:13 CH(Xem: 233)
Cuốn tiểu sử này được viết ra để hé mở về cuộc đời và cách tu tập của vị Đại sư đã quá cố Phra Acharn Mun Bhūridatta. Đây là kết quả của việc góp nhặt những thông tin do một số các đệ tử cùng thời với Ngài, những người đã được Ngài chỉ dạy vào những thời điểm khác nhau, hảo tâm cung cấp. Do vậy, mức độ chính xác của những thông tin này
15 Tháng Mười Một 20195:51 CH(Xem: 146)
Đã lâu lắm rồi, tôi bỏ thói quen viết nhật ký. Không phải vì không có gì để ghi lại nhưng vì tôi đã chuyển đổi cách sống của mình. Tôi tập sống theo những gì mình đã học được nơi các quyển sách Phật giáo mà tôi đã đọc. Tôi không muốn ghi lại quá nhiều chuyện để mỗi lần đọc, tôi lại phải quay về với quá khứ -đầy nước mắt khổ đau-
13 Tháng Mười Một 20192:54 CH(Xem: 225)
Hình như chúng ta đang ở một thời điểm trong lịch sử của nhân loại, khi càng ngày càng có nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Trong quá khứ, cuộc sống gia đình, tôn giáo, chính trị, hoặc nghề nghiệp đặc biệt nào đó đã được coi như là đủ để thỏa mãn ước muốn thành đạt của nhân loại. Mặc dầu ước muốn này gần như không được biết đến
12 Tháng Mười Một 20198:43 CH(Xem: 286)
Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cổ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân khấu... Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát xuất từ cảm hứng nghệ thuật,
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1610)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2885)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1775)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
14 Tháng Mười Hai 20194:56 CH(Xem: 30)
Những vấn đề trong cuộc sống có đang làm bạn nản chí? Hay bạn đang bối rối không biết ứng dụng Phật pháp như thế nào để giáo dục con cái? Có bao giờ bạn thắc mắc Phật giáo quan niệm thế nào về tình yêu trai gái, hôn nhân, ly dị, đồng tính, tình dục trước hôn nhân và phá thai? Trong quyển sách này, Ni sư Thubten Chodron sẽ bàn
13 Tháng Mười Hai 20197:56 CH(Xem: 33)
Luang Por Liem Thitadhammo[1], một tăng sĩ Phật giáo theo truyền thống tu trong rừng (Lâm tế - Forest Monastery), sinh ở tỉnh Sri Saket thuộc Đông Bắc Thái Lan vào ngày 5 tháng 11, 1941. Sau khi thọ đại giới ở tuổi 20, ngài tu học ở một số chùa làng khắp vùng Đông Bắc cho đến khi gia nhập hệ phái tu trong rừng (Forest Tradition)
06 Tháng Mười Hai 201910:25 CH(Xem: 105)
...Tâm Bồ đề là tâm cầu Phật đạo, cầu giác ngộ. Người Phật tử làm sao gầy dựng được bước đi căn bản luôn tiến, luôn vững, không vì bất cứ lý do gì thoái tâm Bồ đề. Khi tâm Bồ đề thoái rồi thì con đường Phật đạo xem như bị ngó lơ, mình quay lưng đi.
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 311)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 1107)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 704)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 579)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1623)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 1350)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,