V043

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

01 Tháng Hai 20179:53 CH(Xem: 2157)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a061_a

61) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI XIN XUẤT GIA

 

61. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) qua đời, Hoàng Hậu Prajapati Gotami cảm thấy rất buồn. Bà và một số phụ nữ khác quyết định rời bỏ cuộc sống thế gian, và gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật để thực hành Phật Pháp. Vì thế, bà dẫn theo các phụ nữ đến gặp Đức Phật. Bà xin ngài chấp nhận họ là những sư cô, tuy nhiên, Đức Phật từ chối. Các phụ nữ cảm thấy rất thất vọng, rồi họ khóc. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ ý định trở thành các sư cô.

61) PRAJAPATI GOTAMI REQUESTS ORDINATION

 

61. When King Suddhodana died, Lady Prajapati Gotami felt very sad. She and several other women decided to leave the worldly life and join the Buddha's group of monks to practice the Dharma. So she led the women to see the Buddha. She asked him to accept them as nuns, but the Buddha refused. The women felt very disappointed and cried. But they did not give up their wish to become nuns.

a062_a

62) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI NHỜ TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) GIÚP ĐỠ

 

62. Khi Đức Phật đang cư trú tại Tu Viện Mahavaha, Hoàng Hậu Prajapati Gotami và nhóm phụ nữ theo bà đến tu viện, và bà kể cho Tôn Giả Ananda (A Nan) câu chuyện đã xảy ra. Tôn Giả Ananda cảm thấy lòng từ bi đối với họ, và ông hứa sẽ giúp họ. Tôn Giả đến gặp Đức Phật, rồi ông xin ngài thương xót họ, và cho phép họ vào tăng đoàn. Tuy nhiên, một lần nữa Đức Phật từ chối.

62) PRAJAPATI GOTAMI ASKS ANANDA TO HELP

 

62. When the Buddha was residing at the Mahavaha Monastery, Lady Prajapati Gotami and her group of women went to the monastery and told Ananda what had happened. Ananda felt compassion for them and promised to help them. He went to see the Buddha to ask him to be merciful and let the women join the monastic order. But the Buddha refused again.

 

a063_a

63) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) THUYẾT PHỤC ĐỨC PHẬT

 

63. Rồi Tôn Giả Ananda nói rằng: "Bạch Thế Tôn, con xin ngài cho Hoàng Hậu Prajapati Gotami và các phụ nữ một ơn huệ để được trở thành các sư cô, bởi vì bà đã cho ngài nhiều ơn huệ lớn lao trong quá khứ. Bà đã nuôi nấng ngài như con đẻ của bà." Vì thế, cuối cùng Đức Phật nói rằng: "Được rồi, nếu họ sẵn sàng tuân theo các quy tắc của tu viện mà ta đưa ra, thì họ có thể rời khỏi nhà, để trở thành các sư cô, và thực hành Phật Pháp."

63) ANANDA PERSUADES THE BUDDHA

 

63. Ananda then said: "I beg you, Lord Buddha, please do a favour to Prajapati Gotami and accept her and other women as nuns, because she has done you great favours in the past. She brought you up as her own son." So finally the Buddha said: "Alright, if they are willing to follow the monastic rules I give them, they can leave home and become nuns and practise the Dharma."

a064_a

64) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI TRỞ THÀNH VỊ SƯ CÔ ĐẦU TIÊN

 

64. Sau khi từ giã Đức Phật, Tôn Giả Ananda đến gặp Hoàng Hậu Prajapati Gotami để báo cho bà tin mừng. Tất cả các phụ nữ đều rất vui vẻ, và họ hứa sẽ tuân theo tám quy tắc đạo đức mà Đức Phật đã đưa ra. Sau đó, Tôn Giả Ananda quay trở lại gặp Đức Phật, rồi ông nói với ngài là các phụ nữ vui vẻ tuân theo các quy tắc của ngài. Do đó, Hoàng Hậu Prajapati Gotami trở thành vị nữ tu Phật Giáo đầu tiên.

64) PRAJAPATI GOTAMI BECOMES THE FIRST NUN

 

64. After leaving the Buddha, Ananda went to tell Lady Prajapati Gotami the good news. All the women were very happy and promised to observe the eight rules of conduct that the Buddha gave them. Ananda then went back to the Buddha and told him that the women were happy to follow the rules. So Prajapati Gotami became the first Buddhist nun.


a065_a

65) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CHỐNG ĐỐI ĐỨC PHẬT

 

65. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, thì người em họ của Đức Phật là Tôn Giả Ananda, là người hết lòng nhất đối với ngài. Vì vậy, Đức Phật chọn Tôn Giả là vị thị giả thân thiết của ngài. Một người em họ khác của Đức Phật cũng trở thành một nhà sư. Tên của ông là Devadatta. Tuy nhiên, ông ghen ghét Đức Phật, cạnh tranh với ngài, và ông muốn chiếm lấy quyền lãnh đạo tăng đoàn.  

65) DEVADATTA OPPOSES THE BUDDHA

 

65. Of all the disciples of the Buddha, his cousin Ananda, was the most devoted to him. So the Buddha selected him to be his close attendant. Another of the Buddha's cousins also became a monk. His name was Devadatta. But he was envious of the Buddha and competed with him, trying to take over the leadership.

 

a066_a

66) ÂM MƯU GIAN ÁC CỦA DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

66. Devadatta có tính rất tự phụ, và ông ghen tị với hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật. Vì thế, Devadatta từ bỏ Tăng Đoàn (cộng đồng của các nhà sư và sư cô), và ông làm bạn với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế), con trai của Vua Bimbisara (Tần Bà Sa La). Thái Tử đã xây một tu viện riêng cho Devadatta. Sau đó, Devadatta thuyết phục Thái Tử giết bố, là Vua Bimbisara, để lên làm vua. Thái Tử theo âm mưu gian ác của Devadatta, bỏ đói nhà vua cho đến chết, để tự mình lên làm vua. 

66) DEVADATTA'S EVIL SCHEME

 

66. Devadatta was very conceited, and was jealous of the two chief disciples of the Buddha. So he left the Sangha (the community of monks and nuns) and made friends with the crown-prince Ajatasattu, son of King Bimbisara. The prince built a private monastery for Devadatta. Devadatta then persuaded the prince to kill his father, King Bimbisara, and make himself king. The prince followed Devadatta's evil scheme and starved his father to death so he could become king.

 

a067_a

67) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CỐ SỨC GIẾT HẠI ĐỨC PHẬT

 

67. Bấy giờ Devadatta cảm thấy rất có uy quyền, bởi một vị vua mới là bạn của ông, và cũng là người ủng hộ ông. Vì thế, ông quyết định giết chết Đức Phật. Một buổi tối nọ, trong khi Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngọn đồi đá, Devadatta đẩy một tảng đá lớn xuống đồi, với ý định giết chết Đức Phật. Tuy nhiên, tảng đá đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, và chỉ có một mảnh nhọn rơi trúng vào chân của Đức Phật. Đức Phật trở về tu viện, và ngài được điều trị bởi một bác sĩ nổi tiếng Jivaka.

67) DEVADATTA ATTEMPTS TO KILL THE BUDDHA

 

67. Now Devadatta felt very powerful, because the new king was his friend and supporter. So he decided to kill the Buddha. One evening, while the Buddha was walking past a rocky hill, Devadatta pushed a huge stone down the hillside, intending to kill the Buddha. But the rock suddenly broke into many pieces and only one sharp piece hit the Buddha, on his foot. The Buddha returned to the monastery and was treated by the famous physician Jivaka.

a068_a

68) MỘT CON VOI ĐIÊN CUỒNG ĐƯỢC THUẦN HÓA BỞI LÒNG TỪ BI

 

68. Mặc dù âm mưu gian ác của Devadatta đã thất bại, ông vẫn cố gắng giết Đức Phật một lần nữa. Trong khi Đức Phật hàng ngày đi khất thực ở Rajagaha (Vương Xá), Devadatta thả ra một con voi hoang dã, điên cuồng. Nhưng khi con voi hoang dã chạy về phía Đức Phật, con voi trở nên bình tĩnh bởi vì lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật. Sau biến cố nầy, Devadatta đã từ bỏ ý định giết Đức Phật, tuy nhiên, ông hãy còn muốn phá hoại Tăng Đoàn. 

68) A WILD ELEPHANT TAMED BY LOVING-KINDNESS

 

68. Although his evil plot had failed, Devadatta tried to kill the Buddha again. When the Buddha was on his daily alms-round at Rajagaha, Devadatta set loose a wild elephant. But as the wild elephant ran towards the Buddha, it became calm because of the Buddha's enormous loving-kindness. After this incident, Devadatta gave up trying to kill the Buddha, but he still wanted to break up the Sangha.

a069_a

69) ĐỨC PHẬT CẢNH CÁO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

69. Để gây ấn tượng với các nhà sư và các sư cô khác, và để phá hoại Tăng Đoàn, Devadatta yêu cầu Đức Phật tạo ra các giới luật nghiêm khắc hơn cho Tăng Đoàn. Devadatta yêu cầu các nhà sư không được phép ngủ trong nhà, hoặc là ăn thịt. Nhưng Đức Phật từ chối các đề nghị của Devadatta. Ngài nói rằng: "Nếu một số nhà sư muốn ngủ ngoài trời hoặc là không muốn ăn thịt, thì họ được tự do để làm như thế. Tuy nhiên, nếu họ không muốn sống theo cách nầy, thì họ không phải làm như thế." Cuối cùng, Đức Phật nói rằng: "Devadatta, nếu ông muốn phá hoại Tăng Đoàn, thì ông sẽ gặt quả xấu ác."

69) THE BUDDHA CAUTIONS DEVADATTA

 

69. To impress the other monks and nuns and disrupt the Sangha, Devadatta asked the Buddha to make stricter rules of conduct for the Sangha. He asked that monks not be allowed to sleep in houses or eat any meat. But the Buddha refused Devadatta's proposal. He said: "If some monks prefer to sleep in the open or not eat meat, they are free to do so. But if they do not wish to live this way they do not have to." Finally, the Buddha said: "Devadatta, if you try to break up the Sangha you will reap the evil fruits."

a070_a

70) NHÓM NHÀ SƯ THEO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CẠNH TRANH VỚI ĐỨC PHẬT

 

70. Devadatta không chú ý đến lời cảnh báo của Đức Phật, ông dẫn một số nhà sư đi theo ông, và ông tự mình lãnh đạo họ. Một ngày kia, khi Devadatta còn đang ngủ, một vị đệ tử chính yếu của Đức Phật là Tôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất) đến nơi, và cảnh báo cho các nhà sư biết về các hậu quả của các hành động xấu ác. Các nhà sư nhận ra sự sai lầm của họ, và họ trở về với Đức Phật. Khi Devadatta thức dậy, ông quá tức giận đến sinh bệnh. Cuối cùng, ông bắt đầu hối hận về các việc làm của mình, và ông sai các người phục vụ đưa ông đến gặp Đức Phật. Tuy nhiên, ông bất ngờ qua đời, trên con đường đi tới đó.

70) DEVADATTA'S RIVAL GROUP OF MONKS

 

70. Devadatta ignored the Buddha's warning, led away a group of monks and made himself their leader. One day, when Devadatta was asleep, the Buddha's chief disciple Sariputta came and warned the monks about the consequences of evil actions. The monks realised their mistake and returned to the Buddha. When Devadatta woke up he was so angry that he became ill. Eventually, he began to regret his actions, and he asked his servants to take him to see the Buddha. But he died unexpectedly on the way there.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 583)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Chín 20198:27 SA(Xem: 38)
385. Không bờ kia cũng không bờ này(208), cả hai bờ đều không, xa lìa khổ não (209), không bị trói buộc ; đó gọi là Bà la môn. (208) Bờ kia là chỉ sáu căn bên trong (Ajjhatikani cho Ayatanani) ; Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bờ này là chỉ sáu trần bên ngoài (Bahirani cho ayatanani) : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
20 Tháng Chín 20198:37 CH(Xem: 36)
360-361. Chế phục được mắt, lành thay, chế phục được tai, lành thay, chế phục được mũi, lành thay, chế phục được lưỡi, lành thay, chế phục được thân, lành thay, chế phục được lời nói, lành thay, chế phục được tâm ý, lành thay, chế phục được hết thảy, lành thay ; Tỷ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết khổ.
19 Tháng Chín 20199:37 CH(Xem: 43)
Ngày xưa có một phú ông. Sinh cô con gái hình dung mỹ miều. Bề ngoài nhan sắc đáng yêu. Bề trong tàn ác đủ điều. Tiếc thay! Người làm cô đánh thẳng tay. Thêm lời chửi bới đắng cay bạo tàn. Họ khinh ghét nên gọi nàng. “Tiểu thư độc ác” tiếng lan khắp vùng.
19 Tháng Chín 20198:59 CH(Xem: 48)
348. Let go of the past, let go of the future, let go of the present, and cross over to the farther shore of existence. With mind wholly liberated, you shall come no more to birth and death. 348. Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai(191) mà vượt qua bờ kia; tâm giải thoát hết thảy, không còn bị sanh già.
18 Tháng Chín 201910:30 SA(Xem: 51)
333. Good is virtue until life's end, good is faith that is steadfast, good is the acquisition of wisdom, and good is the avoidance of evil. 333. Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui.
17 Tháng Chín 20199:47 SA(Xem: 55)
319. Those who discern the wrong as wrong and the right as right — upholding right views, they go to realms of bliss. 319. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi ; giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa.
16 Tháng Chín 201910:29 CH(Xem: 58)
293. The cankers cease for those mindful and clearly comprehending ones who always earnestly practice mindfulness of the body, who do not resort to what should not be done, and steadfastly pursue what should be done. 293. Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng gắng chuyên làm, thì lậu tập dần tiêu tan.
14 Tháng Chín 201910:30 SA(Xem: 262)
Đây không phải là bộ Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Thuật Ngữ Thiền. Đây chỉ là một bộ sách nhỏ gồm những từ ngữ Thiền và Phật giáo căn bản, hay những từ thường hay gặp trong những bài thuyết giảng về Thiền, với hy vọng giúp những Phật tử và hành giả tu Thiền nào mong muốn tìm hiểu thêm
14 Tháng Chín 201910:22 SA(Xem: 74)
276. (161) Các ngươi hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ(162). Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức Thiền định của các ngươi mà được giải thoát. (161) Các Tăng già Tích Lan mỗi khi khai một hội nghị để luận bàn việc trọng đại, thường lấy bài này làm khẩu hiệu kêu gọi. (162) Như Lai chỉ bày chánh đạo, còn hành đạo là do người.
14 Tháng Chín 20198:25 SA(Xem: 67)
268 - 269. Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không thể gọi được là người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và ngoại giới, nên gọi là người tịch tịnh.
13 Tháng Chín 20198:21 SA(Xem: 83)
246-247. One who destroys life, utters lies, takes what is not given, goes to another man's wife, and is addicted to intoxicating drinks — such a man digs up his own root even in this world. 246 - 247. Trong thế gian này, ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay say đắm rượu chè; ai có các hành vi đó tức là đã tự đào bỏ thiện căn của mình
12 Tháng Chín 20199:17 CH(Xem: 74)
222. Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ(136). (136) Nếu tự chủ, ngăn trừ nóng giận kịp thời, mới là người thiện ngự, ngoài ra toàn như kẻ cầm cương hờ, chứ không khống chế được con ngựa.
11 Tháng Chín 20194:54 CH(Xem: 73)
219 - 220. Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an ổn, được bà con thân hữu đón mừng như thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ.
10 Tháng Chín 20198:51 CH(Xem: 78)
201. Victory begets enmity; the defeated dwell in pain. Happily the peaceful live, discarding both victory and defeat. 201. Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui.
09 Tháng Chín 20194:49 CH(Xem: 80)
182. Hard is it to be born a man; hard is the life of mortals. Hard is it to gain the opportunity of hearing the Sublime Truth, and hard to encounter is the arising of the Buddhas. 182. Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó.
08 Tháng Chín 20197:31 SA(Xem: 82)
173. He, who by good deeds covers the evil he has done, illuminates this world like the moon freed from clouds. 173. Người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù.
07 Tháng Chín 20197:25 SA(Xem: 98)
159. One should do what one teaches others to do; if one would train others, one should be well controlled oneself. Difficult, indeed, is self-control. 159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất.
06 Tháng Chín 201912:30 CH(Xem: 103)
146. When this world is ever ablaze, why this laughter, why this jubilation? Shrouded in darkness, will you not see the light? 146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt (94). Ở trong chỗ tối tăm bưng bít(95) sao không tìm tới ánh quang minh(96)?
05 Tháng Chín 20199:12 CH(Xem: 93)
143. Only rarely is there a man in this world who, restrained by modesty, avoids reproach, as a thoroughbred horse avoids the whip. 143. Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1226)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2511)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1395)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 583)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
22 Tháng Tám 20194:36 CH(Xem: 225)
Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ VI, do Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Đến thế kỷ thứ VII, Thiền tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci). Thế là, Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ XII,
22 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 1109)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 583)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 276)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 233)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 1091)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 910)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2991)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái