Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

01 Tháng Hai 20179:53 CH(Xem: 2672)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a061_a

61) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI XIN XUẤT GIA

 

61. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) qua đời, Hoàng Hậu Prajapati Gotami cảm thấy rất buồn. Bà và một số phụ nữ khác quyết định rời bỏ cuộc sống thế gian, và gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật để thực hành Phật Pháp. Vì thế, bà dẫn theo các phụ nữ đến gặp Đức Phật. Bà xin ngài chấp nhận họ là những sư cô, tuy nhiên, Đức Phật từ chối. Các phụ nữ cảm thấy rất thất vọng, rồi họ khóc. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ ý định trở thành các sư cô.

61) PRAJAPATI GOTAMI REQUESTS ORDINATION

 

61. When King Suddhodana died, Lady Prajapati Gotami felt very sad. She and several other women decided to leave the worldly life and join the Buddha's group of monks to practice the Dharma. So she led the women to see the Buddha. She asked him to accept them as nuns, but the Buddha refused. The women felt very disappointed and cried. But they did not give up their wish to become nuns.

a062_a

62) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI NHỜ TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) GIÚP ĐỠ

 

62. Khi Đức Phật đang cư trú tại Tu Viện Mahavaha, Hoàng Hậu Prajapati Gotami và nhóm phụ nữ theo bà đến tu viện, và bà kể cho Tôn Giả Ananda (A Nan) câu chuyện đã xảy ra. Tôn Giả Ananda cảm thấy lòng từ bi đối với họ, và ông hứa sẽ giúp họ. Tôn Giả đến gặp Đức Phật, rồi ông xin ngài thương xót họ, và cho phép họ vào tăng đoàn. Tuy nhiên, một lần nữa Đức Phật từ chối.

62) PRAJAPATI GOTAMI ASKS ANANDA TO HELP

 

62. When the Buddha was residing at the Mahavaha Monastery, Lady Prajapati Gotami and her group of women went to the monastery and told Ananda what had happened. Ananda felt compassion for them and promised to help them. He went to see the Buddha to ask him to be merciful and let the women join the monastic order. But the Buddha refused again.

 

a063_a

63) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) THUYẾT PHỤC ĐỨC PHẬT

 

63. Rồi Tôn Giả Ananda nói rằng: "Bạch Thế Tôn, con xin ngài cho Hoàng Hậu Prajapati Gotami và các phụ nữ một ơn huệ để được trở thành các sư cô, bởi vì bà đã cho ngài nhiều ơn huệ lớn lao trong quá khứ. Bà đã nuôi nấng ngài như con đẻ của bà." Vì thế, cuối cùng Đức Phật nói rằng: "Được rồi, nếu họ sẵn sàng tuân theo các quy tắc của tu viện mà ta đưa ra, thì họ có thể rời khỏi nhà, để trở thành các sư cô, và thực hành Phật Pháp."

63) ANANDA PERSUADES THE BUDDHA

 

63. Ananda then said: "I beg you, Lord Buddha, please do a favour to Prajapati Gotami and accept her and other women as nuns, because she has done you great favours in the past. She brought you up as her own son." So finally the Buddha said: "Alright, if they are willing to follow the monastic rules I give them, they can leave home and become nuns and practise the Dharma."

a064_a

64) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI TRỞ THÀNH VỊ SƯ CÔ ĐẦU TIÊN

 

64. Sau khi từ giã Đức Phật, Tôn Giả Ananda đến gặp Hoàng Hậu Prajapati Gotami để báo cho bà tin mừng. Tất cả các phụ nữ đều rất vui vẻ, và họ hứa sẽ tuân theo tám quy tắc đạo đứcĐức Phật đã đưa ra. Sau đó, Tôn Giả Ananda quay trở lại gặp Đức Phật, rồi ông nói với ngài là các phụ nữ vui vẻ tuân theo các quy tắc của ngài. Do đó, Hoàng Hậu Prajapati Gotami trở thành vị nữ tu Phật Giáo đầu tiên.

64) PRAJAPATI GOTAMI BECOMES THE FIRST NUN

 

64. After leaving the Buddha, Ananda went to tell Lady Prajapati Gotami the good news. All the women were very happy and promised to observe the eight rules of conduct that the Buddha gave them. Ananda then went back to the Buddha and told him that the women were happy to follow the rules. So Prajapati Gotami became the first Buddhist nun.


a065_a

65) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CHỐNG ĐỐI ĐỨC PHẬT

 

65. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, thì người em họ của Đức PhậtTôn Giả Ananda, là người hết lòng nhất đối với ngài. Vì vậy, Đức Phật chọn Tôn Giả là vị thị giả thân thiết của ngài. Một người em họ khác của Đức Phật cũng trở thành một nhà sư. Tên của ông là Devadatta. Tuy nhiên, ông ghen ghét Đức Phật, cạnh tranh với ngài, và ông muốn chiếm lấy quyền lãnh đạo tăng đoàn.  

65) DEVADATTA OPPOSES THE BUDDHA

 

65. Of all the disciples of the Buddha, his cousin Ananda, was the most devoted to him. So the Buddha selected him to be his close attendant. Another of the Buddha's cousins also became a monk. His name was Devadatta. But he was envious of the Buddha and competed with him, trying to take over the leadership.

 

a066_a

66) ÂM MƯU GIAN ÁC CỦA DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

66. Devadatta có tính rất tự phụ, và ông ghen tị với hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật. Vì thế, Devadatta từ bỏ Tăng Đoàn (cộng đồng của các nhà sưsư cô), và ông làm bạn với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế), con trai của Vua Bimbisara (Tần Bà Sa La). Thái Tử đã xây một tu viện riêng cho Devadatta. Sau đó, Devadatta thuyết phục Thái Tử giết bố, là Vua Bimbisara, để lên làm vua. Thái Tử theo âm mưu gian ác của Devadatta, bỏ đói nhà vua cho đến chết, để tự mình lên làm vua. 

66) DEVADATTA'S EVIL SCHEME

 

66. Devadatta was very conceited, and was jealous of the two chief disciples of the Buddha. So he left the Sangha (the community of monks and nuns) and made friends with the crown-prince Ajatasattu, son of King Bimbisara. The prince built a private monastery for Devadatta. Devadatta then persuaded the prince to kill his father, King Bimbisara, and make himself king. The prince followed Devadatta's evil scheme and starved his father to death so he could become king.

 

a067_a

67) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CỐ SỨC GIẾT HẠI ĐỨC PHẬT

 

67. Bấy giờ Devadatta cảm thấy rất có uy quyền, bởi một vị vua mới là bạn của ông, và cũng là người ủng hộ ông. Vì thế, ông quyết định giết chết Đức Phật. Một buổi tối nọ, trong khi Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngọn đồi đá, Devadatta đẩy một tảng đá lớn xuống đồi, với ý định giết chết Đức Phật. Tuy nhiên, tảng đá đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, và chỉ có một mảnh nhọn rơi trúng vào chân của Đức Phật. Đức Phật trở về tu viện, và ngài được điều trị bởi một bác sĩ nổi tiếng Jivaka.

67) DEVADATTA ATTEMPTS TO KILL THE BUDDHA

 

67. Now Devadatta felt very powerful, because the new king was his friend and supporter. So he decided to kill the Buddha. One evening, while the Buddha was walking past a rocky hill, Devadatta pushed a huge stone down the hillside, intending to kill the Buddha. But the rock suddenly broke into many pieces and only one sharp piece hit the Buddha, on his foot. The Buddha returned to the monastery and was treated by the famous physician Jivaka.

a068_a

68) MỘT CON VOI ĐIÊN CUỒNG ĐƯỢC THUẦN HÓA BỞI LÒNG TỪ BI

 

68. Mặc dù âm mưu gian ác của Devadatta đã thất bại, ông vẫn cố gắng giết Đức Phật một lần nữa. Trong khi Đức Phật hàng ngày đi khất thực ở Rajagaha (Vương Xá), Devadatta thả ra một con voi hoang dã, điên cuồng. Nhưng khi con voi hoang dã chạy về phía Đức Phật, con voi trở nên bình tĩnh bởi vì lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật. Sau biến cố nầy, Devadatta đã từ bỏ ý định giết Đức Phật, tuy nhiên, ông hãy còn muốn phá hoại Tăng Đoàn

68) A WILD ELEPHANT TAMED BY LOVING-KINDNESS

 

68. Although his evil plot had failed, Devadatta tried to kill the Buddha again. When the Buddha was on his daily alms-round at Rajagaha, Devadatta set loose a wild elephant. But as the wild elephant ran towards the Buddha, it became calm because of the Buddha's enormous loving-kindness. After this incident, Devadatta gave up trying to kill the Buddha, but he still wanted to break up the Sangha.

a069_a

69) ĐỨC PHẬT CẢNH CÁO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

 

69. Để gây ấn tượng với các nhà sư và các sư cô khác, và để phá hoại Tăng Đoàn, Devadatta yêu cầu Đức Phật tạo ra các giới luật nghiêm khắc hơn cho Tăng Đoàn. Devadatta yêu cầu các nhà sư không được phép ngủ trong nhà, hoặc là ăn thịt. Nhưng Đức Phật từ chối các đề nghị của Devadatta. Ngài nói rằng: "Nếu một số nhà sư muốn ngủ ngoài trời hoặc là không muốn ăn thịt, thì họ được tự do để làm như thế. Tuy nhiên, nếu họ không muốn sống theo cách nầy, thì họ không phải làm như thế." Cuối cùng, Đức Phật nói rằng: "Devadatta, nếu ông muốn phá hoại Tăng Đoàn, thì ông sẽ gặt quả xấu ác."

69) THE BUDDHA CAUTIONS DEVADATTA

 

69. To impress the other monks and nuns and disrupt the Sangha, Devadatta asked the Buddha to make stricter rules of conduct for the Sangha. He asked that monks not be allowed to sleep in houses or eat any meat. But the Buddha refused Devadatta's proposal. He said: "If some monks prefer to sleep in the open or not eat meat, they are free to do so. But if they do not wish to live this way they do not have to." Finally, the Buddha said: "Devadatta, if you try to break up the Sangha you will reap the evil fruits."

a070_a

70) NHÓM NHÀ SƯ THEO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CẠNH TRANH VỚI ĐỨC PHẬT

 

70. Devadatta không chú ý đến lời cảnh báo của Đức Phật, ông dẫn một số nhà sư đi theo ông, và ông tự mình lãnh đạo họ. Một ngày kia, khi Devadatta còn đang ngủ, một vị đệ tử chính yếu của Đức PhậtTôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất) đến nơi, và cảnh báo cho các nhà sư biết về các hậu quả của các hành động xấu ác. Các nhà sư nhận ra sự sai lầm của họ, và họ trở về với Đức Phật. Khi Devadatta thức dậy, ông quá tức giận đến sinh bệnh. Cuối cùng, ông bắt đầu hối hận về các việc làm của mình, và ông sai các người phục vụ đưa ông đến gặp Đức Phật. Tuy nhiên, ông bất ngờ qua đời, trên con đường đi tới đó.

70) DEVADATTA'S RIVAL GROUP OF MONKS

 

70. Devadatta ignored the Buddha's warning, led away a group of monks and made himself their leader. One day, when Devadatta was asleep, the Buddha's chief disciple Sariputta came and warned the monks about the consequences of evil actions. The monks realised their mistake and returned to the Buddha. When Devadatta woke up he was so angry that he became ill. Eventually, he began to regret his actions, and he asked his servants to take him to see the Buddha. But he died unexpectedly on the way there.

 


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 89)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 174)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
15 Tháng Hai 20208:01 CH(Xem: 142)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), PTVN đã gặp sư Phước Nhân, một hành giả giỏi pháp hành của thiền viện Phước Sơn để xin sư nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả
14 Tháng Hai 202010:11 CH(Xem: 146)
Rất khó khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác mà không làm họ thất vọng ít nhiều. Muốn mô tả những kết-quả của việc tu tập—mô tả những trải nghiệm thâm sâu như tâm ảnh nimitta, tầng thiền định jhāna, và thánh quả Nhập Lưu—để truyền cảm hứng tu hành cho mọi người. (Cũng giống như việc mô tả về ngày lãnh lương
13 Tháng Hai 20203:54 CH(Xem: 167)
Hỏi: Tôi cố gắng rất nhiều trong khi luyện tập, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác là dường như mình không hề đạt được một chút kết quả nào cả. Đáp: Điều này thật hết sức quan trọng. Không nên tìm cách đạt được bất cứ một thứ gì. Ngay cả sự ham muốn đạt được sự giải thoát hay giác ngộ cũng sẽ ngăn chận không cho mình thực hiện
12 Tháng Hai 20207:50 CH(Xem: 134)
Dưới đây là một bài thuyết giảng của nhà sư Ajahn Chah trước một cử tọa gồm các tỳ kheo Tây Phương, các sa di và cả người thế tục, và đặc biệt là dành cho cha mẹ của một tỳ kheo người Pháp sang thăm con xuất gia ở Thái Lan vừa được thụ phong tỳ kheo. Buổi giảng được tổ chức tại ngôi chùa Wat Pah Pong của nhà sư Ajahn Chah
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
10 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 2770)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 236)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
08 Tháng Hai 20208:38 SA(Xem: 215)
Lần đầu tiên, khi con trai tôi nói muốn đi tu, tôi rất ngạc nhiên. Đó là một buổi sáng chủ nhật, đầu xuân, khi chúng tôi như lệ thường đang trên đường đến thiền viện. Năm học mới sắp khai giảng, và nó sửa soạn vào lớp Ba. Khi đang đi với nhau, nó bỗng ngước lên nhìn tôi
07 Tháng Hai 20204:21 CH(Xem: 260)
Duyên khởi là pháp rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bồ tát của chúng ta đã thiền quán rất sâu đậm về pháp duyên khởi này khi Ngài suy xét về bản chất của kiếp sống và đã chứng ngộ giải thoát. Cũng như các vị Bồ tát khác, đầu tiên Bồ tát của chúng ta
06 Tháng Hai 20201:01 CH(Xem: 110621)
Nguyên tắc căn bản của nhân duyên đơn giản là chính nó. Đức Phật mô tả nguyên tắc nầy, bằng câu nói như sau: Vì cái nầy có, nên cái kia có. Vì cái nầy sinh, nên cái kia sinh. Vì cái nầy không, nên cái kia không. Vì cái nầy diệt, nên cái kia diệt.
05 Tháng Hai 20209:21 CH(Xem: 234)
Trở lại vấn đề của chúng ta. Làm thế nào phát triển tuệ minh sát? Câu trả lời là: Phải phát triển tuệ minh sát bằng cách quán niệm ngũ uẩn thủ (pancupàdànakkhandha, năm nhóm bám níu. Năm nhóm gọi là ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, làm đối tượng
04 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 241)
Nhân vật chính trong chương trìnhca sĩPhật tử Sỹ Luân, một nhạc sĩ, ca sĩ, MC trong những chương trình ca nhạc và cũng là một nam diễn viên. Được biết, ca sĩ Sỹ Luân đến với nghiệp ca hát khi còn là một cậu học sinh, nổi tiếng với những ca khúc do anh sáng tác và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía công chúng.
03 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 228)
Thi tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết các quốc gia Phật Giáo Á Châu. Thi phú nói chung có khả năng khơi động những xúc cảm sâu kín và thanh cao nơi con người giúp họ vượt lên trên các bản năng thô thiểntrói buộc của sự sống.
02 Tháng Hai 202012:11 CH(Xem: 326)
Các câu "suy tư" trong quyển sách này chính thật là những "lời khuyên", giúp chúng ta biến cải chính mình hầu đối phó hay thích nghi với mọi cảnh huống trong cuộc sống, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ trên thân xác đến bên trong nội tâm mình. Những lời khuyên rất thiết thực nhưng cũng thật thâm sâu này của Đức Đạt-lai Lạt-ma
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 356)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 392)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
30 Tháng Giêng 20206:59 SA(Xem: 301)
- Thầy Brahm tiết lộ những phương cách buông xả, trong một bài thuyết giảng của Thầy ở một khóa tu thiền. Thầy giảng dạy phương cách để tập luyện tâm buông xả, để tâm chúng ta được bình yên và hạnh phúc. Và chúng ta hãy suy ngẫm về lý do, tại sao chúng ta cảm thấy khó khăn để buông xả những nỗi đớn đau,
29 Tháng Giêng 202011:26 SA(Xem: 296)
108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Thật vậy tư tưởng của Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật Giáo trên một hành tinh
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 478)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2088)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3474)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 89)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 174)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 236)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 356)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 392)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5618)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 707)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.